ACCEPETEREN RESERVERING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "ACCEPETEREN RESERVERING"

Transcriptie

1 Templates In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde s te verzenden. Het verzenden van dergelijke mails kan volledig worden geautomatiseerd: u maakt dan gebruik van zogenaamde automatische overgangen. Hoe u dergelijke overgangen in gebruik neemt en naar wens instelt, kunt u lezen in de tutorial Automatische Overgangen instellen. Gestandaardiseerde s worden gemaakt op basis van een template. In een template maakt u gebruik van dynamische velden (variabelen). Dit zijn velden waarvan de inhoud uit de achterliggende database wordt gehaald, bijvoorbeeld de door de klant opgegeven achternaam. Een overzicht en omschrijving van variabelen die u in i-reserve kunt gebruiken vindt u in de tutorial Template Variabelen - een overzicht. In deze tutorial Templates wordt duidelijk gemaakt hoe u gestandaardiseerde mails kunt koppelen aan een statusovergang zodat betreffende mail automatisch verzonden wordt nadat de statuswijziging heeft plaatsgevonden. Een statuswijziging is het veranderen van de status van een reservering ( overgang van status oud naar status nieuw). Een statuswijziging vindt automatisch plaats na een zekere actie: het klikken op de button ACCEPETEREN RESERVERING in het detailscherm van een reservering is bijvoorbeeld een actie die de status van de reservering wijzigt van 10-NIEUW in 20-OPEN. Het versturen van een standaard (losstaand van statusovergangen)komt eveneens aan bod in deze paragraaf. In de paragraaf daarna leest u hoe u templates kan maken c.q. kan bewerken. koppelen aan een statusovergang Let op: wanneer in deze paragraaf over een object gesproken wordt, kunt u voor het woord object ook het woord arrangement lezen. Met andere woorden: in deze paragraaf wordt voor het koppelen van een aan een statusovergang uitgegaan van een object. Voor het koppelen van een aan een statusovergang voor een bepaald arrangement volgt u feitelijk dezelfde stappen! Klik in het MENU OBJECTEN op BEHEER OBJECTEN / BEHEER ARRANGEMENTEN, zie schermprint. Teqa Automatisering Pagina 1

2 U ziet alle gedefinieerde objecten/arrangementen in een (grid) overzicht: Klik in de kolom op het envelopje van het object/arrangement waarvoor u de instellingen met betrekking tot het verzenden van gestandaardiseerde mails na een statusovergang wilt bewerken. Het scherm Status wijzigen verschijnt: In het bovenste deel van het scherm Status wijzigen zet u het automatisch verzenden op Actief (1). U vult het mailadres in wat als afzender op een automatisch verstuurde moet Teqa Automatisering Pagina 2

3 verschijnen (2). Het veld voor BCC (3) is optioneel, het kan zinvol zijn hier een adres opgeven. Dit adres wordt gebruikt in combinatie met de kolom kopie naar BCC in het onderste deel van het scherm. Indien u op één of meer statusovergang regels het betreffende vakje aanvinkt, wordt behalve een mail naar de klant (standaardinstelling!) ook de mail behorend bij de statusovergang op de aangegeven regel naar het opgegeven BCC adres gestuurd. Op deze manier kunt u via de mail volgen welke s door het systeem zijn verzonden. Het middelste deel van het scherm Status wijzigen (4)geeft u de mogelijkheid een door u opgegeven statusovergang toe te voegen. De volgende statussen zijn beschikbaar: 10 = Nieuw 20 = Open 21 = Open, 1e aanmaning 2x = Open, xe aanmaning 30 = Open, betaald 31 = Open, lopend 32 = Open, contract 40 = Gewijzigd door gebruiker 70 = Geannuleerd door gebruiker 80 = Afgewezen 90 = Gesloten Om een statusovergang toe te voegen voert u de volgende stappen uit: 1. Selecteer bij status overgang oud de status die de reservering voor de overgang heeft 2. Selecteer bij status overgang nieuw de status die de reservering moet krijgen na de overgang 3. Klik op de BUTTON TOEVOEGEN om de ingestelde statusovergang toe te voegen in het onderste deel van het scherm Status wijzigen In het onderste deel van het scherm Status wijzigen (5) ziet u welke overgangen reeds aanwezig zijn. Standaard stelt het systeem een aantal overgangen in met daaraan gekoppeld de bijbehorende templates. Deze standaardinstelling is in de schermprint onderaan op pagina 2 aangegeven. U kunt deze standaardinstelling ten allen tijde oproepen door op de BUTTON VOEG STANDAARD WAARDES IN te klikken. Toelichting tabel Reeds Aanwezige Overgang De tabel bevat 7 kolommen die in onderstaande tabel worden toegelicht. Iedere rij (regel) in de tabel bevat een gedefinieerde statusovergang en geeft aan wat de oude status is, wat de nieuwe status wordt, aan wie de mail wordt verzonden en op basis van welke template deze mail is samengesteld. Kolom Status overgang oud Status overgang nieuw Naar klant Kopie naar BCC Specificeer (optioneel) Template Toelichting status die de reservering voor de overgang heeft status die de reservering na de overgang heeft Indien aangevinkt: mail wordt verzonden naar de klant Indien aangevinkt: mail wordt verzonden naar de klant Indien ingevuld: mail wordt verzonden naar opgegeven mailadres Keuze uit de beschikbare templates op basis waarvan de te versturen mail moet worden samengesteld. U kunt kiezen tussen templates in de categorie Standaard s of Teqa Automatisering Pagina 3

4 Actie templates in de categorie Object s / Arrangement s, zie schermprint onder deze tabel. Templates van de categorie Standaard s zijn templates die standaard voor alle objecten/arrangementen gebruikt kunnen worden en dus niet object of arrangement afhankelijk zijn. Verwijder deze regel (verwijder deze statusovergang) Toelichting reserveringstraject Volgens de standaard instellingen in i-reserve doorloopt een reservering het volgende traject: 1. Een reservering wordt gemaakt en komt binnen in i-reserve. In het systeem krijgt een nieuw binnengekomen reservering standaard status 10 Nieuw toegewezen. Volgens de standaard ingestelde statusovergang wordt er bij het toewijzen van status 10 een mail op basis van de template booking_made verzonden. Let op: het is mogelijk de standaard status toewijzing (10) voor een nieuw binnengekomen reservering te wijzigen. Via het MENU CONFIGURATIE, RESERVERINGSINSTELLINGEN komt u op een scherm waar reserveringsinstellingen aangepast kunnen worden. Onderaan dit scherm ziet u de volgende velden waar u een andere status kan koppelen aan een nieuw binnengekomen reservering: Wanneer u een nieuw binnengekomen reservering bijvoorbeeld de status 20-Open wilt toewijzen, dan dient u dat hier in te stellen en vervolgens in het scherm Status wijzigen(zie schermprint op Teqa Automatisering Pagina 4

5 pagina 2) de statusovergangen overeenkomstig aan te passen. Hanteert u de standaardinstelling van i-reserve voor nieuw binnengekomen reserveringen, dan kunt u de 2 e regel in de tabel Reeds Aanwezige Overgang verwijderen door op het kruis in de kolom Actie te klikken: 2. Via het MENU RESERVERINGEN, OVERZICHT, komt u op het overzichtsscherm van de reserveringen. Klik op een reserveringsnummer met status Nieuw. In het detailscherm van de reservering kunt u een nieuw binnengekomen reservering bekijken en middels de buttons onderin het scherm kunt een actie uitvoeren waarmee u de status van een reservering wijzigt: Actie Statuswijziging (oud nieuw) Mail verstuurd op basis van template Accepteren reservering booking_accepted Annuleer reservering booking_cancelled Afwijzen reservering booking_rejected 3. Nadat u op één van de actie buttons hebt geklikt en daarmee de status van een reservering hebt gewijzigd, ziet dat het detailscherm van de reservering is gewijzigd: de actie buttons zijn verdwenen, er zijn een aantal buttons bij gekomen, het is nu mogelijk handmatig bepaalde velden van deze reservering aan te passen, u kunt een standaard versturen (losstaand van statusovergangen) en u kunt desgewenst een status handmatig wijzigen. Zie schermprint op de volgende pagina! Teqa Automatisering Pagina 5

6 In de categorie Reserveringen vindt u een tutorial die alle velden en mogelijkheden van het detailscherm van een reservering behandelt, voor nu willen we volstaan met het toelichten van de drie mogelijkheden die in het kader van deze tutorial van belang zijn: zie punt hiernavolgend. 4. Klik op de BUTTON TOON STATUS om onder de button rij een overzicht te tonen van het traject dat de reservering heeft doorlopen: u ziet welke statusovergangen hebben plaats gevonden, de mails die zijn verstuurd en op welke template de mail is gebaseerd (standaard staat voor templates van de categorie Standaard s), aan welk adres deze zijn verzonden en de datum/tijdstip van de statusovergang. Zie onderstaande schermprint: 5. U kunt handmatig een status aan een reservering toewijzen door in het selectieveld achter status de gewenste status te selecteren en vervolgens op de BUTTON WIJZIGINGEN OPSLAAN te klikken: Teqa Automatisering Pagina 6

7 Op deze manier kunt u bijvoorbeeld een reservering die geaccepteerd is en dus status 20 heeft, alsnog annuleren (status wordt 70) of afwijzen (status wordt 80). Wanneer u kijkt in het scherm Status wijzigen naar de reeds aanwezige overgangen (zie onderste schermprint op pagina 2), ziet u dat voor de statuswijzigingen 2070 en 2080 overgangen zijn ingesteld met daarbij behorende templates. Dat betekent dus dat wanneer u voor een reservering de huidige status 20 wijzigt in 70 of 80 er automatisch een mail wordt verstuurd om de klant op de hoogte te brengen van de annulering of afwijzing. Op dezelfde manier kunt u bijvoorbeeld een reservering die inmiddels plaats heeft gevonden sluiten door status 90 toe te wijzen. In onderstaand voorbeeld (BUTTON TOON STATUS)is een geaccepteerde reservering alsnog geannuleerd en vervolgens gesloten. U kunt zien dat er bij het sluiten van een reservering geen mail is verzonden: 6. Vanuit het detailscherm van een reservering is het mogelijk een standaard te versturen. Een standaard is een gestandaardiseerde gebaseerd op een bestaande template (standaard in het systeem aanwezig of door u aangemaakt). Wanneer u een standaard verstuurd wordt, verandert er niets aan de status van een reservering! Let op: de term standaard betekent hier dus iets anders dan de term Standaard s die we gebruiken voor onderscheid van templates behorend bij een object ( categorie Object s), templates behorend bij een arrangement (categorie Arrangement s) of templates die standaard voor alle objecten/arrangementen gebruikt kunnen worden en dus niet object of arrangement afhankelijk zijn (categorie Standaard s)! Voorbeeld: stel u krijgt een telefoontje van een klant dat hij/zij de aangekondigde met betaling gegevens (booking_accepted) nog steeds niet heeft ontvangen. U opent het scherm met de reserveringsdetails van deze reservering, u constateert dat de mail wel degelijk is verstuurd (groene arcering in onderstaande schermprint!) maar kennelijk is er bij de ontvangst iets misgelopen. Om een standaard te versturen selecteert u in het veld achter Verstuur een standaard de gewenste template en klikt u op de BUTTON VERSTUUR! Wanneer u vervolgens klikt op de button TOON STATUS ziet u in het overzichtje dat het verzenden van deze standaard mail is uitgevoerd en dat er geen statuswijziging heeft plaatsgevonden (rode arcering in onderstaande schermprint): Teqa Automatisering Pagina 7

8 template maken of bewerken In i-reserve kun je feitelijk drie soorten templates maken/bewerken waarop gestandaardiseerde mails kunnen worden gebaseerd. De volgende categorieën worden gebruikt om de soorten van elkaar te onderscheiden: Standaard s Templates die standaard voor alle objecten/arrangementen gebruikt kunnen worden en dus niet object of arrangement afhankelijk zijn. Object s Templates die bij één specifiek object horen en niet beschikbaar zijn voor andere objecten. Arrangement s Templates die bij één specifiek arrangement horen en niet beschikbaar zijn voor andere arrangementen. Een template toevoegen, wijzigen of verwijderen gebeurt voor alle drie de categorieën vanuit het scherm Wijzigen Templates, de stappen die u in dit scherm moet uitvoeren zijn voor alle e- mail templates in principe gelijk. Hieronder wordt eerst beschreven hoe u in het scherm Wijzigen Templates komt voor de categorie Standaard s, vervolgens voor de categorieën Object s en Arrangement s. In het scherm aangekomen kunt u alleen de templates van betreffende categorie bewerken! Vervolgens wordt uitgelegd hoe u een template kan toevoegen en hoe u een bestaande of nieuw toegevoegde template kan bewerken. Deze uitleg gaat uit van een template behorend tot de categorie Object s. Voor de andere twee categorieën volgt u dezelfde stappen. Eventuele afwijkingen worden middels schermprints of een beschrijving duidelijk aangegeven. Het scherm Wijzigen Templates voor Standaard s oproepen: Klik in het menu CONFIGURATIE op INSTELLINGEN, zie schermprint. Teqa Automatisering Pagina 8

9 Het scherm instellingen opent: Klik op de button Bewerk standaard templates om het scherm Wijzigen Templates te openen. Lees verder op pagina 10, direct na de bovenste schermprint! Het scherm Wijzigen Templates voor Object / Arrangement s oproepen: Klik in het MENU OBJECTEN op BEHEER OBJECTEN / BEHEER ARRANGEMENTEN, zie schermprint. U ziet alle gedefinieerde objecten/arrangementen in een (grid) overzicht: Klik in de kolom op het envelopje van het object/arrangement waarvan u voor een bepaalde statusovergang een template wilt maken of bewerken. Het scherm Status wijzigen verschijnt, klik hierin op de BUTTON BEWERK TEMPLATES: Teqa Automatisering Pagina 9

10 Het scherm Wijzigen templates verschijnt. U kunt hier templates wijzigen, verwijderen en toevoegen. Het scherm bestaat feitelijk uit drie delen: In het bovenste deel geeft u aan welke template u wilt bewerken (1) en in welke taal (2). U kunt hier desgewenst ook een nieuwe template maken (3). Verder kunt u in dit deel zien voor welk object/arrangement deze template wijzigingen worden uitgevoerd (4), in geval het een template van de categorie Standaard s betreft staat er geen object- of arrangementnaam maar staat er Standaard s. Het middelste deel bevat de editor (1), een preview mogelijkheid van de mail zoals die verzonden wordt (2) en de buttons waarmee u de wijzigingen opslaat, een template kan verwijderen etc (3). Zie schermprint op de volgende pagina: Teqa Automatisering Pagina 10

11 Het onderste deel bevat een legenda van generieke velden. Dit zijn de variabelen die dynamisch worden vervangen als de verstuurd wordt. Deze dienen met de accolades te worden opgenomen in de tekst van de template en zullen door de echte waarde worden vervangen door i-reserve. Het meest recente overzicht en daarbij horende omschrijving van variabelen die u in i-reserve kunt gebruiken vindt u in de tutorial Template Variabelen - een overzicht! Nieuwe template toevoegen Een nieuwe template maakt u door in het bovenste deel de gewenste naam in het tekstvak (1) te typen en op de BUTTON TOEVOEGEN te klikken. De naam van de template verschijnt nu in het lijstje waar u de template kiest die u wilt maken/bewerken. De schermprint op de volgende pagina toont een voorbeeld van zo n lijstje voor de categorie Object s. Teqa Automatisering Pagina 11

12 Bestaande of nieuw toegevoegde template bewerken Selecteer de nieuw toegevoegde template en klik op de BUTTON SELECTEER TEMPLATE. Omdat ons voorbeeld een nieuwe template is, is het editor gedeelte nog leeg: Het maken van een tekst in de editor lijkt op het maken van tekst in MS Word: u kunt tekst opmaken, opsomlijsten maken, een tabel invoegen, een hyperlink invoegen, etc. Het is eveneens mogelijk een afbeelding toe te voegen, zie hiervoor het stappenplan Afbeelding toevoegen in de editor op pagina 14. Wanneer u met de muis op een icoontje gaat staan, verschijnt een toelichting over betreffende functie: Tip: voor het juist toepassen van de dynamische velden (variabelen) is het raadzaam de tutorial Template Variabelen - een overzicht bij de hand te hebben! Teqa Automatisering Pagina 12

13 Type het onderwerp en vervolgens de inhoud van de mail. Klik op de BUTTON WIJZIGINGEN OPSLAAN. Vul vervolgens een bestaand reserveringsnummer in en klik op de BUTTON TOON PREVIEW. Onderstaande schermprints tonen u respectievelijk een voorbeeld van de gemaakte template en een voorbeeld van het resultaat (preview functie!): Teqa Automatisering Pagina 13

14 Let op: de gebruikte variabelen zijn allen basis variabelen en kunt u direct in de editor zelf gebruiken. Voor het gebruik van de geavanceerde variabelen Details, Deelnemers, Opties en Extra Vragen moet u een start- en eindcode in de achterliggende html code toevoegen. Meer info in: Template Variabelen - een overzicht. Indien de template gereed is, klikt u op de BUTTON TERUG om terug te keren naar het scherm Status wijzigen. Hier kunt u naar wens de nieuw gemaakte template aan een bestaande of nieuw toe te voegen statusovergang koppelen zoals uitgelegd in de eerste paragraaf van deze tutorial. Let wel: u bent niet verplicht een template aan een statusovergang te koppelen, de template kan ook gemaakt zijn om incidenteel een standaard te versturen zoals uitgelegd onder punt 6 op pagina 7. Afbeelding toevoegen in de editor U kunt via de editor één of meerdere afbeeldingen aan een template toevoegen. Volg daarvoor de volgende stappen: 1. Upload de afbeelding naar uw eigen site en noteer de url van de afbeelding (bijvoorbeeld 2. In de editor zet u de cursor op de plaats waar u de afbeelding wilt invoegen en klikt u op de button AFBEELDING INVOEGEN, zie schermprint: 3. Het scherm Afbeelding invoegen/bewerken opent: Teqa Automatisering Pagina 14

15 4. Vul de velden in zoals in onderstaande tabel uitgelegd: Veld Voorbeeld Uitleg Afbeelding De url van de afbeelding die u wilt toevoegen. Beschrijving Logo i-reserve Optioneel. De tekst die verschijnt wanneer u met de muiswijzer op de afbeelding gaat staan. Uitlijning Basislijn Boven Midden Onder Bovenkant tekst Absoluut midden Absoluut onder Links Rechts De uitlijning van de afbeelding. Hier moet u gewoon de verschillende opties uitproberen tot u het gewenste resultaat heeft! Afmetingen 163 x 57 Het formaat van de afbeelding in pixels. Dit veld wordt automatisch ingevuld indien de door u opgegeven url in het veld Afbeelding correct is. Rand 2 Default = blanco De waarde die u hier opgeeft staat voor de dikte in pixels van een rand om de afbeelding in pixels. Verticale marge 5 Default = blanco De waarde die u hier opgeeft in pixels staat voor de verticale afstand tussen de afbeelding en de tekst Horizontale marge 5 Default = blanco De waarde die u hier opgeeft in pixels staat voor de horizontale afstand tussen de afbeelding en de tekst 5. Klik op de BUTTON TOEPASSEN. Onderstaande schermprint laat zien dat de afbeelding direct in de editor wordt getoond: 6. Indien u iets wilt wijzigen met betrekking tot de instellingen van de afbeelding, klikt u één maal op de afbeelding, u ziet dat deze nu geselecteerd is: Teqa Automatisering Pagina 15

16 7. Klik vervolgens op de button AFBEELDING INVOEGEN. Het scherm Afbeelding invoegen/bewerken opent (zie stap 3). Voer de wijzigingen door en klik op TOEPASSEN. 8. In dien de template met de afbeelding(en) naar wens is, klikt u op de BUTTON WIJZIGINGEN OPSLAAN om de wijzigingen in de template op te slaan: Teqa Automatisering Pagina 16

Factuur Lay-out / Factuur Template

Factuur Lay-out / Factuur Template Factuur Lay-out / Factuur Template In i-reserve is het mogelijk facturen te verzenden. De facturen worden als pdf bijlage per e-mail naar de klant verzonden. In deze tutorial wordt beschreven hoe u een

Nadere informatie

Automatische Overgangen instellen

Automatische Overgangen instellen Automatische Overgangen instellen In i-reserve is het mogelijk gestandaardiseerde e-mails te verzenden. Gestandaardiseerde mails zijn gebaseerd op e-mail templates, deze mails kunnen gekoppeld worden aan

Nadere informatie

Opzetten object - overzicht

Opzetten object - overzicht Opzetten object - overzicht In deze tutorial wordt in grote stappen aangegeven wat er voor nodig is om een volledig nieuw product op te zetten in i-reserve. De stappen zijn onderverdeeld in zes stukken,

Nadere informatie

Deelnemers. Toevoegen en instellen van deelnemers

Deelnemers. Toevoegen en instellen van deelnemers Deelnemers De object instelling Deelnemers geeft u de mogelijkheid per object het type deelnemers en het minimale/maximale aantal deelnemers te definiëren. Deze instelling is optioneel, voor de werking

Nadere informatie

Werken met de editor in het beheerpaneel

Werken met de editor in het beheerpaneel Werken met de editor in het beheerpaneel In het beheerpaneel van i-reserve wordt op een aantal schermen gewerkt met een editor. Bijvoorbeeld bij de e- mail en factuur templates, maar ook in het product-detailscherm.

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Contactformulier creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Uitslagen

Handboek ZooEasy Online Uitslagen Handboek ZooEasy Online Uitslagen Datum: Juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD UITSLAGEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2

Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Handleiding CMS Joomla 3.2 v1.2 Inhoudsopgave 1. Inloggen op het CMS-systeem 2. Artikelen en Categorieën beheren 2.1 Aanmaken en beheren van een artikel 2.2 Verwijderen van een artikel 2.3 Aanmaken van

Nadere informatie

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip:

In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: FORMULIEREN In het CMS is het mogelijk om formulieren aan te maken. Voorafgaand een belangrijke tip: belangrijk Importeer formulierdata uit een CSV-bestand precies zoals verderop beschreven. 1. Gedrag

Nadere informatie

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet

Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Snel aan de slag met BasisOnline en InstapInternet Inloggen Surf naar www.instapinternet.nl of www.basisonline.nl. Vervolgens klikt u op de button Login links bovenin en vervolgens op Member Login. (Figuur

Nadere informatie

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4

HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 HANDLEIDING Content Management Systeem de Fertilizer 4 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 3 2. BEHEER 5 2.1 Site structuur 6 2.2 Afdelingen 7 2.3 Beheerders 8 2.3.1 Rechten 9 2.3.1.1 Rechten Beheer 9 3. INSTELLINGEN

Nadere informatie

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker

De tekstverwerker. Afb. 1 de tekstverwerker De tekstverwerker De tekstverwerker is een module die u bij het vullen van uw website veel zult gebruiken. Naast de module tekst maken onder andere de modules Aankondigingen en Events ook gebruik van de

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Gastenboek creëren Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1 Contactformulier

Nadere informatie

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij

Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Uw TEKSTEDITOR - alle iconen op een rij Hieronder ziet u alle functionaliteiten van uw teksteditor onder elkaar ( op alfabetische volgorde). Afbeelding (zie foto) Bestanden (zie link) Broncode Citaat Documenten

Nadere informatie

Handleiding ChainWise Digitaal factureren

Handleiding ChainWise Digitaal factureren Handleiding ChainWise Digitaal factureren Versie: 1.1 Datum: februari 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 2 Voorbereiding... 4 2.1 E-mail sjabloon aanpassen... 4 2.2 Instellen from en bcc adres, subject...

Nadere informatie

NC-Websites Handleiding Mailer

NC-Websites Handleiding Mailer NC-Websites Handleiding Mailer Juni 2011 versie 1 1 Inhoud 1. Uw mailer... 3 2. Groepen beheren... 4 3. Klanten beheren... 7 4. Nieuwsbrief opstellen... 10 4.1 Indeling van de Nieuwsbrief... 10 4.2 De

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding nieuwsbrief

Handleiding nieuwsbrief Polakkenweg 3 Postbus 12 9422 ZG Smilde Telefoon (0592) 42 02 00 Fax (0592) 41 58 43 Email post@fontijn.nl www.fontijn.nl Handleiding nieuwsbrief Om in het nieuwsbrief systeem te komen vult u het volgende

Nadere informatie

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding

RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding RAI Exhibitor Invitation Platform (EIP) Gebruikershandleiding Inhoudsopgave 1 Introductie... 2 2 Inloggen RAI EIP... 3 2.1 Url RAI EIP... 3 2.2 Inlogpagina... 3 2.3 Tussenpagina Selecteer beurs... Fout!

Nadere informatie

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ

HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ HRM-Reviews Reviews Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Training Kit Planning en icalendar

Training Kit Planning en icalendar Training Kit Planning en icalendar Versie: December 2011, Revisie 2 Coachview.net: 2.4 Auteur(s): Remy Remery Dé nieuwe manier van samenwerken Inhoudsopgave 1. INLEIDING...3 DOELSTELLING... 3 MODULES...

Nadere informatie

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet

Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Nieuwsbrieven versturen met MailPoet Een nieuwe nieuwsbrief maken Om een nieuwe nieuwsbrief te maken klik je op de button nieuwe nieuwsbrief (2). Je kunt ook een reeds bestaande nieuwsbrief dupliceren

Nadere informatie

Kopieer object. Deze tutorial behandelt hoe deze taken worden uitgevoerd: Klik in het MENU OBJECTEN op BEHEER OBJECTEN, zie schermprint:

Kopieer object. Deze tutorial behandelt hoe deze taken worden uitgevoerd: Klik in het MENU OBJECTEN op BEHEER OBJECTEN, zie schermprint: Kopieer object In i-reserve wordt intensief gewerkt met objecten. Het is regelmatig nodig om (gedeeltes van) een object te kopieren. Dit is mogelijk in een aantal varianten: Hoofdobject volledig kopieren

Nadere informatie

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen

Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Uitleg CMS Utrecht Your Way Button 1. Inloggen Met jouw login gegevens kun je inloggen via http://button.utrechtyourway.nl/cms 2. Dashboard Na inloggen wordt het dashboard van het CMS zichtbaar. Of te

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ

Leerlingdossier & handelingsplannen. Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? FAQ FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging

Handleiding. Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging Handleiding Koppelen mede-uitvoerder(s) aan perceelgebonden machtiging april 2014 Inhoud Inleiding... 3 Algemeen... 3 Hulpmiddelen... 4 Verkort stappenplan... 4 1 Andere gebruikers van FRS uitnodigen tot

Nadere informatie

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015

Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Handleiding Wordpress CMS 4-5-2015 Inhoud 1. Het dashboard.... 3 2. Een pagina of bericht aanpassen.... 5 3. Een nieuw bericht toevoegen... 6 4. Een pagina maken... 7 5. Website met sitebuilder... 8 6.

Nadere informatie

Offective > Verkoop > Offertes

Offective > Verkoop > Offertes Offective > Verkoop > Offertes Met Offective kunt u ongelimiteerd offertes maken, na het klikken op het menu item Verkoop > Offertes komt onderstaand scherm, hier heeft u direct overzicht van de verschillende

Nadere informatie

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark

Handleiding helpdesk. Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Datum: 08-10-2014 Versie: 1.0 Auteur: Inge van Sark Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Beheer helpdesk... 3 1.1. Settings... 3 1.2. Applicaties... 4 1.3. Prioriteiten... 5 1.4. Gebruik mailtemplates...

Nadere informatie

Partijen in een dossier

Partijen in een dossier Partijen in een dossier Een partij vertegenwoordigt een persoon (relatie) die rechtstreeks betrokken is bij het dossier en daarin een speciale rol vervult, zoals een cliënt, een tegenpartij, een notaris,

Nadere informatie

Handleiding CMS VOORKANT

Handleiding CMS VOORKANT Handleiding CMS VOORKANT Inhoudsopgave Pagina 1. Toegang tot het CMS... 3 2. Artikel toevoegen... 4 3. Artikel bewerken... 5 4. Artikel kopiëren of verwijderen... 6 5. Afbeelding, link of tabel invoegen...

Nadere informatie

Handleiding wordpress

Handleiding wordpress Handleiding wordpress Wordpress versie 3.0.4 Handleiding versie 1.1 Auteur Website Geert Hoekzema www.geerthoekzema.nl www.geerthoekzema.nl geert@geerthoekzema.nl 1 Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beginnen

Nadere informatie

Facturatie > Aanmanen

Facturatie > Aanmanen Facturatie > Aanmanen Let op: voordat u aanmaningsregels kunt toevoegen, kunt u het beste eerst een documenttemplate en e-mailtemplate aanmaken. Dit kunt u doen in respectievelijk de tabbladen 'Documenttemplates'

Nadere informatie

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop).

Toelichting op enkele knoppen: (als u de muis bij een knop houdt, verschijnt een tekst met een korte aanwijzing (tooltip) bij deze knop). FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Handleiding Versie: maart 2008

Handleiding Versie: maart 2008 Handleiding Versie: maart 2008 Gebruikersnaam Wachtwoord : : Inhoud Inloggen Beheerscherm 3 Opties in het menu 3 Instellingen 4 Groepen 5 Toevoegen 6 Aanpassen 6 Verwijderen 7 Abonnees 8 Toevoegen 9 Aanpassen

Nadere informatie

Handleiding Gravity Forms

Handleiding Gravity Forms Handleiding Gravity Forms Deze handleiding gaat in op het maken van formulieren via Gravity Forms binnen WordPress. Ter voorbeeld wordt een formulier gemaakt voor het inzenden van hulp vragen voor Gravity

Nadere informatie

Handleiding: Whitelabel Customersite

Handleiding: Whitelabel Customersite ARGEWEB B.V. Handleiding: Whitelabel Customersite Controlportal.nl Argeweb Support 8-1-2009 Handleiding voor het gebruik maken van de Whitelabel Customersite op controlportal.nl, door Resellers van Argeweb.

Nadere informatie

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving

Ooievaarspas.nl. Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Ooievaarspas.nl Handleiding voor aanbieders: beheeromgeving Versie 1.4 29-04-2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 1.1 Voor u start 3 1.2 Verantwoordelijkheid 3 1.3 Vragen 3 2. Toegang 4 2.1 Inloggen 4 2.2

Nadere informatie

Gebruikershandleiding

Gebruikershandleiding Gebruikershandleiding Datum 1 september 2005 Versie 1.0 Copyright Ni-Frith Media Systems 1 / 59 1 Inleiding... 4 1.1 Let op:... 4 2 De werking... 5 2.1 Templates... 5 2.2 Schematisch... 6 3 De structuur

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Beheren. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Beheren www.deutschebank.nl Internet Bankieren Beheren 2 Beheren U heeft toegang tot Beheren via het menu links op het scherm. Via Beheren beheert

Nadere informatie

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.)

Handleiding. Content Management Systeem (C.M.S.) Handleiding Content Management Systeem (C.M.S.) www.wecaremedia.nl info@wecaremedia.nl 0162-223 161 Inhoudsopgave Inloggen... 3 Dashboard... 4 Bestanden... 4 Map aanmaken... 4 Bestanden toevoegen... 5

Nadere informatie

Handleiding Glimworm nieuwsbrief

Handleiding Glimworm nieuwsbrief Handleiding Glimworm nieuwsbrief Auteur: Marten Hoekstra Datum: 26 Mei 2005 Versie: 1.0 Dit document bevat vertrouwelijk informatie die niet voor anderen dan de relatie van Glimworm bedoeld is. Op alle

Nadere informatie

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven

Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online. Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Uitzend Software Diensten B.V. UBplus Online Handleiding voor uitzendbureaus, detachering en payroll bedrijven Versie 5.0 december 2011 Inhoudsopgave UBplus Gebruik UBplusOnline per klant instellen 2 Gebruik

Nadere informatie

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren

Inleiding. - Teksten aanpassen - Afbeeldingen toevoegen en verwijderen - Pagina s toevoegen en verwijderen - Pagina s publiceren Inleiding Voor u ziet u de handleiding van TYPO3 van Wijngaarden AutomatiseringsGroep. De handleiding geeft u antwoord geeft op de meest voorkomende vragen. U krijgt inzicht in het toevoegen van pagina

Nadere informatie

Handleiding bij WSM MailformGenerator

Handleiding bij WSM MailformGenerator 1. Voorwoord Welkom bij de handleiding voor de WSM MailformGenerator. Deze handleiding hebben we gemaakt om je snel en gemakkelijk uit te leggen hoe de WSM MailformGenerator werkt. Deze handleiding is

Nadere informatie

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken.

1. Maak een team aan Ga naar samendementievriendelijk.nl en volg onderstaande stappen om een team aan te maken. Start je eigen team! Motiveer je medewerkers, collega s, sportmaatjes of vrienden om ook dementievriendelijk te worden door ze uit te nodigen om een gratis online training te volgen door middel van het

Nadere informatie

Central Station. CS website

Central Station. CS website Central Station CS website Versie 1.0 18-05-2007 Inhoud Inleiding...3 1 De website...4 2 Het content management systeem...5 2.1 Inloggen in het CMS... 5 2.2 Boomstructuur... 5 2.3 Maptypen... 6 2.4 Aanmaken

Nadere informatie

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3

1. Inloggen 2. 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 Inhoudsopgave Hoofdstuk Bladzijde 1. Inloggen 2 2. Uw account 3 2.1 Wachtwoord veranderen 3 2.2 Alle gegevens bekijken 3 2.3 Credits (mail-bundels) kopen 3 3. Nieuwsbrieven 4 stap 1: voeg een nieuwsbrief

Nadere informatie

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp

Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Handleiding: OpenEmm nieuwsbrief manager Diergaarde Blijdorp Algemeen Deze handleiding beschrijft de werking van OpenEmm gekoppeld aan WordPress. Ondanks het feit dat binnen OpenEmm nieuwsbrieven opgemaakt

Nadere informatie

Tools: Nieuwsbrieven

Tools: Nieuwsbrieven Tools: Nieuwsbrieven Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde topics een nieuwsbrief te ontvangen als er nieuwe berichten beschikbaar zijn. Deze nieuwsbrief bevat nieuwsartikelen,

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

Algemene basis instructies

Algemene basis instructies Inhoud: Algemene basis instructies... 2 Pictogrammen en knoppen... 2 Overzicht... 3 Navigeren (bladeren)... 3 Gegevens filteren... 4 Getoonde gegevens... 5 Archief... 5 Album... 5 Tabbladen en velden...

Nadere informatie

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken

Modulehandleiding VivianCMS. Zoeken Modulehandleiding VivianCMS Zoeken Versie: 1.0 Startdatum: 22-05-2006 Datum laatste wijziging: 19-06-2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1. Algemene

Nadere informatie

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn.

Website maker. Bezoek je domein om de Website maker in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Aan de slag met de Bezoek je domein om de in te stellen. De volgende melding zal zichtbaar zijn. Volg de url 'administratie paneel' om in te loggen en de vervolgens in te stellen. Als eerst krijg je de

Nadere informatie

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl

Deutsche Bank Global Transaction Banking. Internet Bankieren. Rapporten. www.deutschebank.nl Deutsche Bank Global Transaction Banking Internet Bankieren Rapporten www.deutschebank.nl Internet Bankieren Rapporten 2 Rapporten U beheert uw Rapporten via het menu links op het scherm. Onder Rapporten

Nadere informatie

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012

Handleiding OVM 2.0. Beheerder. Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Handleiding OVM 2.0 Beheerder Versie 2.0.0.22 1 oktober 2012 Inhoudsopgave Legenda... 4 1 Voorbereidingen... 5 1.1 Downloaden... 5 1.2 Starten en inloggen... 6 1.3 Nieuws... 6 2 Beheerportal... 8 2.1 Inloggen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in KraamZorgCompleet, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Vanuit KraamZorgCompleet is het voortaan mogelijk om via ZorgMail beveiligd te communiceren met andere partijen in de zorg, mits zij ook zijn aangesloten bij

Nadere informatie

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013

Handleiding. Berichten maken in WordPress. juni 2013 Handleiding Berichten maken in WordPress juni 0 Inloggen. Ga naar: www.jouwdomeinnaam.nl/wp-admin. Log hier in met je gebruiksnaam en je wachtwoord. Het dashboard Na het inloggen krijg je eerst het Dashboard

Nadere informatie

Handleiding website beheer

Handleiding website beheer Handleiding website beheer Inhoud: Als actief franchisenemer bij CIGO heeft u de mogelijkheid uw eigen website (http://naam.cigo.nl) te beheren. In deze handleiding leggen wij u uit hoe u de verschillende

Nadere informatie

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief

8.1.1 Aanmaken van een nieuwsbrieflijst voor een nieuwsbrief 8. Nieuwsmanagement Doormiddel van het nieuwsmanagement onderdeel kunt u uw klanten op de hoogte houden van het laatste nieuws, de nieuwste producten of de beste aanbiedingen. U kunt dit in de webshop

Nadere informatie

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f

CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f CMS Instructiegids Copyright Endless webdesign v.o.f. 2014 1 2 Notities Inhouds opgave Hoe log ik in? 4 Een pagina toevoegen. 5 Een pagina vullen/aanpassen. 7 Een pagina verwijderen. 8 Een sjabloon kiezen.

Nadere informatie

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem

Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Jemasoft CMS: Nieuw Mailingsysteem Pagina 1 van 5 Wat is er gewijzigd? Op 18 december 2009 is het nieuwe Jemasoft CMS Mailing systeem E@syMailings online gegaan. De grootste wijziging ten opzichte van

Nadere informatie

Leerlingdossier & handelingsplannen

Leerlingdossier & handelingsplannen FAQ Leerlingdossier & handelingsplannen Welke mogelijkheden biedt de online tekstverwerker in ESIS? De online tekstverwerker beschikt over veel mogelijkheden voor het bewerken van tekst. U vindt de online

Nadere informatie

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis

Winkelparade.nl. De krant voor winkelen in Nederland. Handleiding Winkelparade Parade Basis Winkelparade.nl De krant voor winkelen in Nederland Handleiding Winkelparade Parade Basis Inhoudsopgave Inloggen...3 Het hoofdmenu...4 Mijn zoekwoorden invoeren of wijzigen... 5 Een nieuw nieuwsbericht

Nadere informatie

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken.

Nu de afbeeldingen, de bestanden zijn geplaatst, de styling is geregeld en de templates aanwezig zijn, kunt u een mailing maken. 1 / 10 Mailing aanmaken De module Mailing, maakt gebruik van enkele onderdelen van de module websitebeheer. Het gaat hier om de hoofdstukken Afbeeldingen, Bestanden en Styling. Via deze hoofdstukken leert

Nadere informatie

Handleiding om uw website/webshop aan te passen

Handleiding om uw website/webshop aan te passen Handleiding om uw website/webshop aan te passen ONDERWERP PAGINA 1. Hoe moet ik inloggen in het beheer? 2 2. Hoe pas ik een bestaande pagina aan? 2 3. Hoe plaats ik een afbeelding? 3 4. Hoe maak ik een

Nadere informatie

Abonnementen. Om een abonnementen aan te maken of te wijzigen, klikt u op BEHEER ABONNEMENTEN onder

Abonnementen. Om een abonnementen aan te maken of te wijzigen, klikt u op BEHEER ABONNEMENTEN onder Abonnementen Binnen i-reserve is er de mogelijkheid om abonnementen op te zetten. Dit betekent dat een klant per termijn een vast bedrag betaald, en daardoor gebruik mag maken van een te reserveren object

Nadere informatie

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis

AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis AFO 142 Titel Aanwinsten Geschiedenis 142.1 Inleiding Titel Aanwinsten Geschiedenis wordt gebruikt om toevoegingen en verwijderingen van bepaalde locaties door te geven aan een centrale catalogus instantie.

Nadere informatie

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer

Handleiding. Curasoft. Templatebeheer Handleiding Curasoft Templatebeheer Curasoft - 1 / 6-22.06.2016 Templatebeheer Door middel van templates kunt u eenvoudig standaardbrieven maken. Templatebeheer openen Als u beheerder bent, ziet u links

Nadere informatie

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher

Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van Muismedia websites wordt ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS): de ContentPublisher.

Nadere informatie

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register.

- Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Zorginstituut Nederland Handleiding Zorginzicht - Kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten plaatsen in de Kwaliteitsbibliotheek en aanbieden voor het Register. Versie 1.0 23-01-15 Handleiding Zorginzicht.nl

Nadere informatie

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder:

Na het inloggen met de gegevens die je hebt gekregen, verschijnt het overzichtsscherm zoals hieronder: Inhoud van de website invoeren met de ContentPublisher De inhoud van websites kan worden ingevoerd en gewijzigd met behulp van een zogenaamd Content Management Systeem (CMS). De websites van Muismedia

Nadere informatie

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule

Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule Bijlage bij de handleiding Nieuwsbrievenmodule In aanvulling op het content management systeem Publicanda kan gebruikt gemaakt worden van een module om nieuwsbrieven te versturen. Begrippen De volgende

Nadere informatie

Rapportages instellen

Rapportages instellen Versie 2.0 Introductie In Finchline is het mogelijk om over de ingestelde widgets (grafische weergaven) een rapportage te ontvangen en versturen in PDF of Excel. In deze handleiding komen alle opties,

Nadere informatie

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1

Interactions Module OTYS Recruiting Technology. Versie 2.1 Interactions Module OTYS Recruiting Technology Versie 2.1 OTYS Recruiting Technology OTYS Academy E: academy@otys.nl Datum 21-8-2013 Adres- en contactgegevens OTYS Nederland Landjuweel 52 3905 PH VEENENDAAL

Nadere informatie

Instructie aanmaken Vrije overzichten

Instructie aanmaken Vrije overzichten ESIS webbased Instructie aanmaken Vrije overzichten Versie december 2009 Rovict B.V. Postbus 388 3765 GC Soest T 035 6036080 F 035 6036081 Inhoudsopgave Vrije overzichten...3 1. Beheer Vrije overzichten...4

Nadere informatie

Safira CMS Handleiding

Safira CMS Handleiding Safira CMS Handleiding Inhoudsopgave 1Mappen en artikelen... 2 1.11.1 Naam wijzigen map/ pagina... 3 1.21.2 Website structuur: nieuwe pagina aanmaken, pagina verwijderen, pagina blokkeren, structuur wijzigen...

Nadere informatie

Basis handleiding CMS

Basis handleiding CMS Basis handleiding CMS Inhoud Basis handleiding CMS... 1 Inloggen... 3 Pagina beheren... 4 Pagina toevoegen/wijzigen... 6 WYSIWYG editor... 8 externe / interne link toevoegen... 9 Plaatjes toevoegen...

Nadere informatie

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website

v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website v.1.30 Genkgo Handleiding Webshop Applicatie Producten verkopen op uw website Inhoud Voordat u begint...3 Het instellen van uw webshop...4 Verkoper gegevens...4 Tenaamstelling... 4 Adres... 4 Contactgegevens...

Nadere informatie

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ

HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ HRM-Reviews in the Cloud Handleiding voor PZ In deze uitgebreide handleiding vindt u instructies om met Reviews in the Cloud aan de slag te gaan. U kunt deze handleiding ook downloaden (PDF). TIP: De navigatie

Nadere informatie

Beschrijving webmail Enterprise Hosting

Beschrijving webmail Enterprise Hosting Beschrijving webmail Enterprise Hosting In dit document is beschreven hoe e-mail accounts te beheren zijn via Enterprise Hosting webmail. Webmail is een manier om gebruik te maken van e-mail functionaliteit

Nadere informatie

Handboek ZooEasy Online Contacten

Handboek ZooEasy Online Contacten Handboek ZooEasy Online Contacten Datum: juni 2012 Versie: 1.04 Inhoudsopgave 1. ONDERHOUD CONTACTEN... 3 1.1. INLEIDING... 3 1.1.1. KOPPELING BASISTABELLEN... 3 1.1.2. KOPPELING ROLLEN EN AUTORISATIES...

Nadere informatie

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform

Handleiding dashboard. 3WA SaaS platform Handleiding dashboard 3WA SaaS platform 151021 versie 1.0.2 Inhoud Inloggen... 3 Menu... 4 Algemeen... 5 Beginscherm... 5 Toevoegen widget aan dashboard... 5 Overige functionaliteiten bij widgets... 8

Nadere informatie

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving

Kantoren Hierin kunt u instellingen aangaande uw eigen Basecone kantooromgeving Basecone Instellingen en Help Instellingen en Help voor super users versie 1.0 oktober 2012 Welkom bij Basecone! Met deze gebruikshandleiding Instellingen en Help voorzien wij u van een overzicht van alle

Nadere informatie

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk

Central Station. Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Central Station Handleiding Algemeen Maatschappelijk Werk Versie: november 2010 Inhoudsopgave Inleiding... 3 H1. Cliëntdossier... 4 H1.1 Zoeken naar een cliëntdossier... 4 H1.2. Aanmaken van een nieuw

Nadere informatie

Quick Guide VivianCMS

Quick Guide VivianCMS Quick Guide VivianCMS Van document naar website Versie: 1.0 Startdatum: 24 juli 2006 Datum laatste wijziging: 24 juli 2006 Opmerking: Gepubliceerd op http://www.viviancms.nl Inhoud 1 Inleiding...3 1.1

Nadere informatie

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd

CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd CMS Made Simple eenvoudig uitgelegd CMS MADE SIMPLE- Eenvoudig uitgelegd Introductie Deze handleiding heeft tot doel een eenvoudige stap voor stap handleiding te zijn voor eindgebruikers van CMS Made Simple

Nadere informatie

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland

Handicom. Symbol for Windows. Image Manager. (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Handicom Symbol for Windows Image Manager (Versie 4) Handicom, 2011, Nederland Inhoud Inleiding... 2 1. Image Manager hoofdscherm...3 1.1 Onderdelen van het venster...3 1.2 Het scherm veranderen...3 1.2.1

Nadere informatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie

Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Stappenplan publiceren van zakelijke mededeling in de Staatscourant via de GVOP applicatie Versie: 0.1 Wijzigingsbeheer Versie Datum Omschrijving Auteur(s) 0.1 27-5-2015 Initiële versie Pieter Lammers

Nadere informatie

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten

RTE. Handleiding. Publiceren Documenten RTE Handleiding Publiceren Documenten Datum: December 2015 Inhoudsopgave 1. Introductie 2 2. Aan de slag 3 2.1. Het opstarten van de applicatie 3 2.2. WebHare Applicaties 3 2.3. De RTE applicatie 3 3.

Nadere informatie

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen.

Met onderstaand stappenplan kunt u in korte tijd kennismaken met ICEmailer en uw eerste nieuwsbrief versturen. Introductie ICEmailer 1.02 URL en inloggegevens: url: www.icemailer.nl organisatie: user: password: Eerste stappen: Indien u ICEmailer gebruikt om mailings te sturen naar klanten van uw online webshop,

Nadere informatie

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING

HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING HANDLEIDING TOOLS4EVER ISUPPORT ONLINE WEBOMGEVING Inhoudsopgave 1. Belangrijkste spelregels... 3 2. Contact met tools4ever international support... 4 isupport webomgeving... 4 Eerste maal inloggen...

Nadere informatie

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig:

Voordat u gebruik kunt maken van ZorgMail in Intramed, zijn een aantal instellingen nodig: Hoofdstuk 1 ZorgMail instellen en gebruiken Via Intramed en de applicatie ZorgMail van E-novation Lifeline, kunt u elektronisch en beveiligd gegevens uitwisselen met andere zorgverleners. Dit gaat via

Nadere informatie

Central Station Urenregistratie

Central Station Urenregistratie Central Station Urenregistratie Inhoud 1 Inleiding...3 2 Uren boeken in 4 stappen...4 2.1 Stap 1: Urenregistratie starten... 4 2.1.1 Inloggen... 4 2.1.2 Aanmaken nieuw urenformulier (eenmaal per week)...

Nadere informatie

Handleiding Website beheersysteem

Handleiding Website beheersysteem Handleiding Website beheersysteem Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 2. Inloggen...4 3. De startpagina...5 3.1. Startpagina menu...5 3.2. Bovenbalk...6 4. Menu en Pagina's...7 4.1. Een nieuwe pagina toevoegen...8

Nadere informatie

PhPlist Gebruikers Handleiding

PhPlist Gebruikers Handleiding PhPlist Gebruikers Handleiding Auteur: Sander Duivenvoorden Bedrijf: Buildnet webservices E-mail: support@buildnet.nl Datum: 23-09-2008 Laatste wijziging: 17-10-2008 Versie: 1.1 1 Inleiding Het verzenden

Nadere informatie

Een pagina toevoegen en/of bewerken.

Een pagina toevoegen en/of bewerken. Een pagina toevoegen en/of bewerken. Na het inloggen in het CMS zie u het volgende: 2 3. Een klik op dit menu geeft een overzicht van alle pagina s waar de website op dat moment uit bestaat: 2. Een klik

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham

!!!!!!!!!!!! Handleiding website! VV Den Ham Handleiding website VV Den Ham versie 1.1 1 van 26 " Stand Template Team foto s Template Team Template " Spelers Template Topscorers Template 9 van 26 6.5 Download template De download pagina bestaat uit

Nadere informatie

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren...

1. Inhoudsopgave Vooraf Stap 1: Functie aanvragen Stap 2: Certificaat installeren Stap 3: URL registreren... Handleiding OSO 1. Inhoudsopgave 1. Inhoudsopgave... 2 2. Vooraf... 3 3. Stap 1: Functie aanvragen... 4 4. Stap 2: Certificaat installeren... 5 5. Stap 3: URL registreren... 6 6. Overstapdossier klaarzetten

Nadere informatie

Een declaratie aanmaken

Een declaratie aanmaken Een declaratie aanmaken U kunt in Kleos drie verschillende soorten declaraties aanmaken: 1. een declaratie voor een dossier: een declaratie voor 1 dossier voor 1 debiteur; 2. een declaratie voor een cliënt:

Nadere informatie