De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013"

Transcriptie

1 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale bodem(voor)recht, in werking getreden. Met de wetswijziging hoopt de minister de rat race tussen Belastingdienst en kredietverleners te beëindigen waar het de zogeheten bodemzaken betreft; dit uiteraard wel in het voordeel van de Belastingdienst. In dit artikel wordt eerst het bodem(voor)recht van de Belastingdienst toegelicht en wordt uitgelegd wat de minister bedoeld met de hiervoor genoemde rat race. Daarna wordt de wetswijziging toegelicht. Tenslotte worden mogelijke oplossingen voor de praktijk aangedragen. 1. Het bodem(voor)recht van de fiscus Op grond van artikel 21 Invorderingswet 1990 (Ivw) heeft de Belastingdienst een eigen voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige. Dit fiscale voorrecht gaat vóór op een groot aantal andere wettelijke voorrechten en op het bezitloos pandrecht -van bijvoorbeeld de bank- op bepaalde roerende zaken; dit zijn de zogeheten bodemzaken die hierna worden besproken. Op grond van artikel 22 Ivw kan de Belastingdienst bij een belastingschuld niet alleen beslag leggen op goederen van de belastingschuldige, maar ook op bepaalde goederen die eigendom zijn van derden: het bodemrecht van de Belastingdienst. Dit bodemrecht geldt voor een limitatief aantal belastingschulden, waaronder loon- en omzetbelasting. Het voorgaande gaat alleen op voor de zogeheten bodemzaken (artikel 22 lid 3 Ivw): roerende zaken die zich bevinden op de bodem van de belastingschuldige en die dienen tot stoffering van een huis of landhoef. Het gaat, zo heeft de jurisprudentie ingevuld, om roerende zaken die strekken tot een enigszins duurzaam gebruik van het gebouw overeenkomstig de daaraan gegeven bestemming, waarvoor dat gebouw tevens beter aan die bestemming beantwoordt. De bestemming van het gebouw wordt bepaald door het feitelijk gebruik daarvan. Onder stoffering valt over het algemeen de inventaris van de belastingschuldige en machines die zich in de bedrijfsruimte bevinden. Voorraad valt niet onder het begrip bodemzaken. Op 9 december 2011 (NJ 2011/600) oordeelde de Hoge Raad dat ook showroommodellen niet onder het begrip stoffering vallen en dus niet als bodemzaak aangemerkt worden. Onder bodem wordt vervolgens verstaan het bedrijfspand (of deel daarvan) dat de 1

2 belastingschuldige in gebruik heeft en waarover hij onafhankelijk van anderen de beschikking heeft. Overigens kan ook sprake zijn van een gemeenschappelijke bodem, wanneer het bedrijfspand (of deel daarvan) bij meerdere bedrijven in gebruik is. Het bodem(voor)recht kan zowel binnen als buiten faillissement worden uitgeoefend. Wanneer er bodembeslag is gelegd op goederen van de belastingschuldige zelf, vervalt dit bodembeslag op faillissementsdatum. Er komt dan een algemeen faillissementsbeslag op alle goederen van de failliet (artikel 33 Faillissementswet). Het bodembeslag op zaken van derden blijft wel in stand. Zaken van derden De bodemzaken in het pand van de belastingschuldige kunnen eigendom zijn van derden. Denk aan goederen die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd en die nog niet betaald zijn, of aan machines die verhuurd zijn door derden. Wanneer de Belastingdienst hierop bodembeslag heeft gelegd, kan deze derde een beroepschrift indienen bij de Belastingdienst en indien nodig zich tot de burgerlijk rechter wenden. De Belastingdienst gaat vervolgens na, op grond van haar eigen Leidraad Invordering, of sprake is van reële eigendom van de derde. Bij reële eigendom (zoals huur en operational lease) blijft de eigendom altijd bij de derde, net als het economisch risico van waardevermindering van de roerende zaak. In dat geval heft de Belastingdienst haar bodembeslag op ten gunste van de derde. Is geen sprake van reële eigendom, dan kan de Belastingdienst de goederen uitwinnen in haar eigen voordeel. Niet-reële eigendom is bijvoorbeeld eigendomsvoorbehoud, huurkoop en financial lease. Dan gaat namelijk op den duur het eigendom wel over op de belastingschuldige en wordt (over het algemeen) het economisch risico van waardevermindering bij de belastingschuldige gelegd. Wil een derde bovenstaande situatie voorkomen, dan moet zij dus in actie komen. Gaat het om goederen die onder eigendomvoorbehoud zijn geleverd, dan is het zaak dat zij bij uitblijven van betaling en tekenen van insolventie bij haar crediteur- haar goederen terughaalt. Helaas komt een dergelijke actie vaak te laat: wanneer het faillissement wordt uitgesproken, kan de curator om een afkoelingsperiode verzoeken bij de rechtercommissaris. Er mogen dan geen goederen worden weggehaald. De Belastingdienst mag gedurende de afkoelingsperiode overigens wel bodembeslag leggen.. Wanneer een derde bijvoorbeeld een machine verhuurt bij wijze van financial lease 2

3 ( huurkoop ), dan is het zaak om vóór het bodembeslag deze niet-reële eigendom om te zetten naar reële eigendom: dan laat de Belastingdienst de zaken immers met rust. Dit klinkt overigens makkelijker dan het is, met name omdat het vaak machines betreft die niet zonder meer uit het bedrijfspand van de belastingschuldige gehaald kunnen worden. In de uitspraak van de Hoge Raad van 9 november 2012 (LJN:BX7851) was sprake van financial lease ( huurkoop ) door ABN AMRO. Vanwege betalingsachterstanden heeft de bank voor faillissementsdatum de overeenkomst beëindigd en de latere failliet verzocht om de machines ter beschikking te stellen aan de bank. De machines bleven echter op hun plek. Vervolgens werd het faillissement uitgesproken en eiste de bank nogmaals de machines op (zonder de machines daadwerkelijk op te halen, voor zover dat overigens mogelijk was). De Belastingsdienst legde bodembeslag op de machines en ging over tot verkoop. Volgens de Hoge Raad was de opzegging van de overeenkomst van financial lease in combinatie met de opeising van de machines, zonder tot daden over te gaan (oftewel: het daadwerkelijk weghalen van de machines), onvoldoende om de niet reële eigendom om te zetten naar reëel eigendom. De Belastingdienst mocht de machines verkopen. Stil pandrecht op bodemzaken Zoals hiervoor is geschreven, gaat het fiscale voorrecht ook vóór op het bezitloos pandrecht op bodemzaken. De bank kan dan dus wel een pandrecht hebben, maar vist achter het net. Om dit te voorkomen zijn er in de praktijk meerdere oplossingen bedacht. De eerste mogelijkheid is om het bezitloze pandrecht, vóór het bodembeslag, om te zetten naar een vuistpandrecht door de zaken op te halen en in de macht van de pandhouder te brengen. Het is afhankelijk van het soort roerende zaak of dit een optie is. Sommige zaken kunnen niet (zonder schade) uit het bedrijfspand worden gehaald. Daarbij geldt dat het de bedrijfsvoering van de schuldenaar natuurlijk niet ten goede komt als er allerlei (noodzakelijke) goederen worden weggehaald. Een andere mogelijkheid is om de bodem te veranderen. De Belastingdienst kan namelijk alleen beslag leggen op zaken op de bodem van de schuldenaar. Met de zogeheten bodemverhuurconstructies wordt geprobeerd om de bodem van de belastingschuldige om te zetten naar de bodem van een derde of van de pandhouder zelf. In dat laatste geval is er dan gelijk een vuistpandrecht gecreëerd. Bij deze constructie wordt de bodem verhuurd aan een derde of aan de pandhouder, waarna de belastingschuldige geen toegang meer heeft tot het pand. Overigens slagen in de praktijk niet alle bodemverhuurconstructies omdat hier nogal wat haken en ogen aan zitten. 3

4 2. De wijziging per 1 januari 2013 Volgens de minister van Financiën is de wetswijziging noodzakelijk om het bodem(voor)recht constructiebestendig te maken: Door verijdelingsconstructies dreigen het bodemrecht en het bodemvoorrecht steeds meer een tandeloze tijger te worden, waardoor de Belastingdienst volgens de minister feitelijk bank van lening is. De minister gaat ervan uit dat de wetswijziging de volgende voordelen heeft: - De Belastingdienst kan effectiever gebruik maken van haar verhaalsrechten met als gevolg dat er minder afschreven hoeft te worden op openstaande belastingschulden; - Er wordt bespaard op de invorderingscapaciteit van de Belastingdienst; - Het aantal geforceerde bedrijfsbeëindigingen vermindert, omdat voor de kredietverleners de verhaalspositie van de Belastingdienst duidelijk is; - Welvaartsverlies wordt voorkomen omdat kredietverleners soms bij bodemconstructies de bedrijven langer laten doormodderen dan wenselijk is; - De aanpak van de bodemverhuurconstructies levert meer financiële middelen op zodat er meer financiële ruimte is voor bestrijding van faillissementsfraude. In het nieuwe artikel 22bis Ivw -dat in werking is getreden per 1 januari is een mededelingsplicht opgenomen. Pandhouders of derden die recht hebben op een bodemzaak van de belastingschuldige zijn verplicht om aan de Belastingdienst mededeling te doen als zij hun rechten met betrekking tot deze zaken gaan uitoefenen. De mededelingsplicht geldt ook wanneer zij van plan zijn enigerlei andere handeling te verrichten of te laten verrichten waardoor die zaak niet meer kwalificeert als bodemzaak. Voor deze melding dient gebruik te worden gemaakt van een formulier, te vinden op de website van de Belastingdienst ( zakelijk/bijzondere regelingen ). Gedurende vier weken na deze mededeling mag de pandhouder of derde zijn rechten op de bodemzaak niet uitoefenen: de Belastingdienst kan dan bodembeslag leggen. Doet zij dat niet, dan mag de pandhouder of derde alsnog zijn rechten op de bodemzaak uitoefenen gedurende vier weken. Wanneer een pandhouder of derde in strijd met de mededelingsplicht handelt, is zij verplicht om een met stukken onderbouwde verklaring af te leggen over de executiewaarde van de bodemzaak: die waarde moet worden afgedragen aan de Belastingdienst. Bij weigering om 4

5 opgaaf te doen van de waarde, zal de Belastingdienst de waarde schatten. De mededelingsplicht geldt overigens niet als de totale waarde van de bodemzaken bij het aangaan van de overeenkomst tussen de belastingschuldige en pandhouder/derde lager was dan ,-. Tenslotte staat in artikel 22bis lid 16 Ivw dat de pandhouder of derde het bedrag, dat zij heeft moeten afdragen aan de Belastingdienst, kan verhalen op de belastingschuldige. Als er sprake is van een faillissement van de belastingschuldige, heeft dat laatste overigens weinig toegevoegde waarde: de pandhouder of derde kan zich aansluiten bij de andere concurrente crediteuren. De mededelingsplicht is met ingang van 1 januari 2013 in werking getreden voor nieuwe belastingschulden en nieuwe zekerheidsrechten (ontstaan na 31 december 2012). Voor bestaande zekerheidsrechten geldt een overgangstermijn van drie maanden en geldt de mededelingsplicht vanaf 1 april Gevolgen van de wijziging en oplossingen Het wetsvoorstel is in de praktijk met weinig enthousiasme ontvangen. De Raad van State heeft er in haar advies kanttekeningen bij geplaatst, maar dit heeft niet tot structurele wijziging van het wetsvoorstel geleid. Zo wijst de Raad van State erop dat door de voorgestelde mededelingsplicht de gebruikelijke zekerheden (stil pandrecht) en voorbehouden (zoals eigendomsvoorbehoud) vrijwel betekenisloos worden. Dit kan in de praktijk tot financieringsproblemen leiden: een leverancier levert bijvoorbeeld niet meer onder eigendomsvoorbehoud, maar eist contante betaling. Ook is het volgens de Raad van State niet ondenkbaar dat de wijziging negatieve gevolgen heeft voor de kredietverlening door financiële instellingen. Met het nieuwe artikel 22bis Ivw en de daarin vastgelegde mededelingsplicht zullen de huidige constructies om het bodem(voor)recht te omzeilen geen werking meer hebben. Vanuit de praktijk is al nagedacht over nieuwe oplossingen: - Als de Leidraad Invorderingen niet wordt aangepast, is er (afhankelijk van de omstandigheden) de mogelijkheid om niet-reële eigendom om te zetten in reële eigendom zoals hiervoor is beschreven. Overigens is (nog) niet bekend of ook de Leidraad aangepast wordt - De mededelingsplicht geldt niet voor handelingen die verricht worden in de normale uitoefening van het bedrijf of beroep, zoals bijvoorbeeld de noodzakelijke vervanging van inventariszaken. Het is dan wellicht mogelijk een waardevolle 5

6 bodemzaak, onder de noemer normale uitoefening van het bedrijf of beroep, te vervangen voor een minder waardevolle bodemzaak. - De mededelingsplicht geldt wanneer pandhouders of derden hun rechten op de bodemzaken wensen uit te oefenen dan wel enige handeling verrichten of laten verrichten waardoor de bodemzaak niet meer kwalificeert als bodemzaak. Stel dat de belastingschuldige in privé borg staat voor een lening bij de bank, die stil pandhouder is. Dan heeft de belastingschuldige er alle belang bij dat de bank dit pandrecht kan uitwinnen in plaats van dat de opbrengst naar de Belastingdienst gaat. Het is de vraag of die situatie, waarin de belastingschuldige zelf op eigen initiatief actie onderneemt met betrekking tot de bodemzaak, onder het wetsartikel valt. - In haar advies wijst de Raad van State naar artikel 70 Iw. Dit artikel is destijds opgenomen om ervoor te zorgen dat er op termijn een herbezinning kwam van het fiscale bodem(voor)recht. Dit is een wetstechnisch bezwaar wat in een eventuele procedure opgeworpen kan worden. 4. En nu maar afwachten.. De mededelingsplicht die per 1 januari 2013 is ingevoerd -ten aanzien van bodemzakengeldt niet alleen voor pandhouders, maar ook voor derden die (deels) recht hebben op een bodemzaak. Dat zijn niet alleen de huurverkopers en financial lessors, maar ook de leveranciers die bodemzaken leveren onder eigendomsvoorbehoud. In de praktijk zal moeten blijken hoe de Belastingdienst hiermee omgaat én hoe de rechter hierover oordeelt. Door: Rosemarie Nelemans, advocaat sectie Ondernemingen Marxman Advocaten, januari

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 03) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen

Nadere informatie

REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI)

REACTIE OP HET FISCALE BODEMRECHT VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) REACTIE OP "HET FISCALE BODEMRECHT" VAN MR. R. ROSARIA IN AJV-NIEUWSBRIEF NO. 1, 2016 (JANUARI) mr. R.M. Bottse* I n AJV-Nieuwsbrief no.1, 2016 (januari) verscheen een bijdrage van de hand van mr. R. Rosaria

Nadere informatie

Bodem(voor)recht. Bodemrecht. Mr. A.M.E. Nuyens Mr. A.J.C. Perdaems, actueel tot

Bodem(voor)recht. Bodemrecht. Mr. A.M.E. Nuyens Mr. A.J.C. Perdaems, actueel tot VFP 2013/43 De race om bodemzaken Mr. A.M.E. Nuyens Mr. A.J.C. Perdaems, actueel tot 01-04-2013 Actueel tot 01-04-2013 Auteur Mr. A.M.E. Nuyens [1] Mr. A.J.C. Perdaems [2] Vakgebied(en) Financiële dienstverlening

Nadere informatie

Juridisch informatieportaal Document

Juridisch informatieportaal Document pagina 1 van 7 JutD 2008/09 Bodemverhuurconstructie JutD 2008/09 Bodemverhuurconstructie JutD 2008/09 d.d. 08 05 2008 Auteur(s): mr. F.F.A. Smetsers, Van Iersel Luchtman NV, Breda. Inleiding De Commissie

Nadere informatie

Een analyse van het bodem(voor)recht van de fiscus anno 2013

Een analyse van het bodem(voor)recht van de fiscus anno 2013 Een analyse van het bodem(voor)recht van de fiscus anno 2013 Door: Ashley van der Vlugt Studentnummer: 5875536 Begeleider: dr. L.F.A. Welling-Steffens Datum: juli 2013 Plaats: Universiteit van Amsterdam

Nadere informatie

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe

It s a waiting game. De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet 1990 nader bekeken. Janneke van Slobbe Roosendaal, mei 2013 It s a waiting game De mededelingsplicht uit art. 22bis Invorderingswet

Nadere informatie

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement

Workshop Insolventierecht FR&R. Deel 2: Tijdens faillissement Workshop Insolventierecht FR&R Deel 2: Tijdens faillissement Rolf Verhoeven / Johan Jol 3 september 2009 Onderwerpen Mogelijke procedures en hun gevolgen Spelers en hun bevoegdheden Verhaalsmogelijkheden

Nadere informatie

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator

RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator RBC Failliet, wat gebeurt er met het veld? Nationaal Sportvelden Congres 24 november 2011 Ralf van der Pas advocaat / curator Wat is een faillissement? Art. 20 Faillissementswet (FW): 2 Het faillissement

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 20 juli 2015 Faillissement : Elevator Trading BV; Faillissementsnummer : F.05/15/543 Datum uitspraak : 23 juni 2015 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris : Mr P.F.A.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 11 september 2015 Gegevens onderneming : J. BOORSMA MUZIEKINSTRUMENTEN B.V., h.o.d.n. THE PIANO GALLERY, statutair gevestigd te Koedijk,

Nadere informatie

Amsterdam, 27 september 2012

Amsterdam, 27 september 2012 Amsterdam, 27 september 2012 Positie Nederlandse leasemaatschappijen t.a.v. Belastingplan 2013: ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven door stagnerende afzet en onfinancierbaarheid van (duurzame) productiemiddelen

Nadere informatie

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO advocaten

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO advocaten advocaten EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN De besloten vennootschap BV Handelsonderneming StEtA DE DATO 26 juni 2014 advocaten Al emene Qeøevens Gegevens onderneming:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 7 Datum : 3 september 2013 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : F12/37 Datum uitspraak : 14 februari 2012 Curator : mr. L.H. Hooites Rechter-commissaris : WK Project

Nadere informatie

pagina 1 van 5 ECLI:NL:RBDHA:2014:1019 Instantie Rechtbank Den Haag Datum uitspraak 29012014 Datum publicatie 12022014 Zaaknummer C09445041 HA ZA 13691 Rechtsgebieden Civiel recht Bijzondere kenmerken

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG LISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) F In het faillissement van : Bouwbehoud B.V. Faillissementsnummer : Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 26 juni 2012 Curator Rechter Commissaris

Nadere informatie

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN

TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN TWEEDE GECONSOLIDEERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE DE FAILLISSEMENTEN VAN 1. INFINITY GROEP B.V. 2. INFINITY WEST B.V. 3. AVENANT ASBEST SANERING B.V. Gegevens onderneming :

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN KEUKENCENTRUM CORNELISSEN BV d.d. 26 februari 2009 Gegevens onderneming : Keukencentrum Cornelissen BV Faillissementsnummer : 09/53 F Datum uitspraak

Nadere informatie

132. Art. 22bis IW 1990: een tijger met een zwak gebit

132. Art. 22bis IW 1990: een tijger met een zwak gebit 132. Art. 22bis IW 1990: een tijger met een zwak gebit MR. W. JANSSEN-VAN KESTEREN Art. 22bis lid 2 IW 1990 bevat een meldingsplicht jegens de Ontvanger voor degene die van plan is om zijn rechten uit

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ZENIMOT B.V., gevestigd te Hengelo, kantoorhoudende te Velddriel, aan De Geerden 24. Inschrijvingsnummer

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Taaltrainingen

Nadere informatie

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten.

: mr. M.J. Tops (Fort Advocaten N.V., Postbus 70091, 1007 KB Amsterdam, telefoon: 020-6645111, fax: 020-6620470, e-mail: tops@fortadvocaten. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

Beslag tot afgifte versus bodembeslag tijdens afkoelingsperiode (HR 17 oktober 2008, RvdW 2008/954, C07/082HR, LJN BE7451: Ontvanger/Singulus)

Beslag tot afgifte versus bodembeslag tijdens afkoelingsperiode (HR 17 oktober 2008, RvdW 2008/954, C07/082HR, LJN BE7451: Ontvanger/Singulus) Beslag tot afgifte versus bodembeslag tijdens afkoelingsperiode (HR 17 oktober 2008, RvdW 2008/954, C07/082HR, LJN BE7451: Ontvanger/Singulus) mr. W.M.T. Keukens * 1. Inleiding Op 17 oktober 2008 is door

Nadere informatie

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten

roef EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO advocaten roef advocaten EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN DA ALFIO B.V. DE DATO 20 mei 2016 Algemene gegevens Gegevens onderneming: Da Alfio B.V. gevestigd aan de Prof. Van

Nadere informatie

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015

DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: /CAMN Datum: 01 december 2015 DERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 218895/CAMN Datum: 01 december 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ilmo B.V., statutair gevestigd te Arnhem, kantoorhoudende

Nadere informatie

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET ZESDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap 707 Brand Communications B.V., tevens handelend onder de namen BOWINGS en 707WINGS, statutair gevestigd

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) In het faillissement van : Faillissementsnummer : 15/12/567 F. Verslagnummer : 2 Datum uitspraak : 30 oktober 2012 Curator Rechter Commissaris Activiteiten

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.03/15/339 NL:TZ:0000010064:F001 22-09-2015 Mr. R.M.J.C. Rosbeek mr. R.P.J. Quaedackers Algemeen Gegevens onderneming Plieger Sneltransport

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.08/16/372 NL:TZ:0000008800:F002 13-09-2016 mr. P.F. Schepel mr. A.E. Zweers Algemeen Gegevens onderneming Colour in Display B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN GLAZENWASSERSBEDRIJF TRILO VOF Gegevens onderneming Faillissementsnummer Datum uitspraak : 18 juni 2013 Uitgesproken

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 7 Datum: 10 juli 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Timmerfabriek Barendrecht

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 23 juli 2015 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowling Restaurant Rotterdam

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 11 februari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V.

VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. VIERDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN INTER TAALTRAININGEN B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Inter Taaltrainingen

Nadere informatie

Het fiscale bodemvoorrecht anno 2013

Het fiscale bodemvoorrecht anno 2013 Het fiscale bodemvoorrecht anno 2013 Het grootste cadeau voor de curator Foto: J.J. de Vorst Afstudeerscriptie HBO-Rechten Naam: A.J.C. (Sharon) de Rijder Studentnummer: 2035358 Opleiding: HBO-Rechten,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014 Identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 13 november 2014 Gegevens onderneming: : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Bowling Restaurant Rotterdam

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken

INHOUDSOPGAVE. Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken nr. INHOUDSOPGAVE Enige afkortingen Lijst van verkort aangehaalde werken Hoofdstuk 1 Inleiding /1 1. Introductie / 1 2. Hoofdregels verhaal; gehele vermogen van de schuldenaar en gelijkheid van schuldeisers

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap Goorbergh Funderingstechnieken B.V. h.o.d.n. GOORBERGH FUNDAMENTEEL

OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. De besloten vennootschap Goorbergh Funderingstechnieken B.V. h.o.d.n. GOORBERGH FUNDAMENTEEL OPENBAAR VERSLAG NR. 3 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Faillissement: De besloten vennootschap Goorbergh Funderingstechnieken B.V. h.o.d.n. GOORBERGH FUNDAMENTEEL Faillissementsnummer: F 13.995 Rechter-Commissaris:

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/155 NL:TZ:0000007192:F001 12-07-2016 mr. E. Eshuis mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Sterenborg Mode B.V., gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 5 april 2012 Gegevens onderneming : F 12/140 Datum uitspraak : 6 maart 2012 Curator : mr. D.H. de Haan Rechter-commissaris : mr. M.H.F.

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 11 januari 2013 Gegevens onderneming Naam Fokuswonen B.V. Adres Revital B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/16/150 NL:TZ:0000004277:F001 08-03-2016 Mr. I.J.G.H. Hage mr. A.M.P.T. Blokhuis Algemeen Gegevens onderneming T-12 Trading BV

Nadere informatie

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK HOLDING B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/255 F Datum faillissement : 16 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A. Bierbooms Curator

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 3 Datum : 13 juli 2010 Gegevens onderneming : Pro Horeca Leek B.V. Faillissementsnummer : 09/329 F Datum uitspraak : 01 december 2009 Curator : Mr. P.J. Fousert Rechter-commissaris

Nadere informatie

TWEEDE FAILLISSEMENTSVERSLAG TEVENS EINDVERSLAG Inzake : VAN DIJK GROND-, SLOOP- EN STRAATWERKEN B.V. Faillissementsnummer : C/05/13/228 F Datum faillissement : 9 april 2013 Rechter-Commissaris : Mr. P.F.A.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 16 juni 2015 Gegevens onderneming : BRUIJN INTERNATIONAL B.V., statutair gevestigd te Oudkarspel, zaakdoende te Heerhugowaard aan de Einsteinstraat

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/16/155 NL:TZ:0000007192:F001 12-07-2016 mr. E. Eshuis mr. P Molema Algemeen Gegevens onderneming Sterenborg Mode B.V., gevestigd

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014. Datum faillissement: 14 februari 2012 Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 4 Datum: 12 november 2014 Gegevens gefailleerde: Datum faillissement: 14 februari 2012 Bewindvoerder/curator: mr. J.P.

Nadere informatie

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam

Certa Legal Advocaten, Wisselweg 33, 1314 CB Almere, (tel.: 020 521 66 99, fax: 020 521 66 90) Postadres: Keizersgracht 620, 1017 ER Amsterdam TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschappen: 1. Jeha Wooncentrum Dronten B.V., statutair gevestigd te Dronten en kantoorhoudende te (8253

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN. ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ABC BUSINESS DIRECTORIES THE NETHERLANDS B.V. en KOMPASS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 maart 2011 Gegevens onderneming : Ton Donkelaar Containerservice BV, gevestigd te (3903 LG) Veenendaal aan de Kernreactorstraat 48, KvK Utrecht dossnr. 09139709

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag een vervolgverslag

Nadere informatie

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010

EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010 EERSTE FAILLISSEMENTSVERSLAG IN HET FAILLISSEMENT VAN EBS DISTRIBUTION BV d.d. 26 mei 2010 Gegevens onderneming : EBS Distribution BV Faillissementsnummer : 10/220 F Datum uitspraak : 20 april 2009 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.19/15/409 NL:TZ:0000001900:F001 15-12-2015 mr. R Klarus mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming E. &. M. Kootstra Beheer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/17/6 NL:TZ:0000010171:F001 03-01-2017 mr. P. Beerens mr. J van Spengen Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 12 oktober 2005 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Handelsonderneming Road Runner Tyre B.V., h.o.d.n. Road Runner Tyre,

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ACA COMMUNICATIEADVIESBUREAU B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid ACA

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD

FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET. Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 1 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET Datum: 7 juli 2015 Naam: DATA PROTECTORS B.V. h.o.d.n. BUNKERINFRA DATACENTERS, FALCONY en COUNTRYCLOUD Adres: Zomerweg no. 0, 4481 CA Kloetinge

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement J.H. ter Borgh Beheer B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1339 XP) Almere, aan de Tenerifestraat 25,

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 12 mei 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Boels Zanders Advocaten

Boels Zanders Advocaten Van dit verslag is de digitale versie ter publicatie aan rechtspraak.nl aangeboden. De inhoud daarvan is identiek aan de inhoud van dit fysieke verslag. Boels FAILLISSEMENTSVERSLAG verslag nr. 2, 11 oktober

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 december 2007

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 december 2007 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 4 december 2007 Gegevens failliet : Jongerius Wintermachines B.V. Faillissementsnummer : 07/403 Datum uitspraak : 25 juli 2007 Curator : mr. J.L.M. Groenewegen R-C

Nadere informatie

. o c - e. psychotherapeuten en psychologen. de omzet 2012-2013 wordt nog onderzocht. Het opgegeven urenaantal is het totaal in de

. o c - e. psychotherapeuten en psychologen. de omzet 2012-2013 wordt nog onderzocht. Het opgegeven urenaantal is het totaal in de Curator: mr.drs. G. Kuijper FAILLISSEMENTS VERSLAG EX ARTIKEL 73a FW Datum uitspraak: 9 april 2013 Gegevens onderneming: Faillissementsnummer: C 16/13/361F Naam: KANS Reïntegratie B.V. nummer: 1. o c -

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 02 opgesteld op 10 maart 2015 Gefailleerde 1. Vreebos Tours B.V. 2. Vreebos Personenvervoer B.V. 3. Holding J.L. Sleebos B.V. Faillissementsnummer C/08/14/871-872-873 F Datum uitspraak

Nadere informatie

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F

1. C/16/13/1206 F 3. C/16/13/1225 F Keizersgracht 620 t +31 (0)20 521 6699 info@certalegaladvocaten.nl Stichting Derdengelden 1017 ER Amsterdam f +31 (0)20 521 6690 www.certalegal.nl Certa Legal ABN AMRO 24.03.48.370 Bijlage(n): Kopie: TWEEDE

Nadere informatie

De bodemverhuurconstructie onder vuur

De bodemverhuurconstructie onder vuur De bodemverhuurconstructie onder vuur Sinds het arrestvan de Hoge Raad inzake Ontvanger/NMB (HR 12 april 1985, NJ 1986/808), waarin werd geoordeeld dat in dat geval de bodemverhuurconstructie een geoorloofde

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET 516081 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG NR. 2 EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET NAAM FAILLISSEMENT : Kaak Party Verhuur B.V., Den Sliem 83 te (7141 JG) Groenlo en Aarhusweg 7 te (9723 JJ) Groningen INSCHRIJVINGSNUMMER

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 5 Datum: 11 augustus 2014 Gegevens onderneming Datum uitspraak : 25 juni 2013 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris : mr. M.H.F. van Vugt

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 26 januari 2015 Gegevens ondernemingen : 1). MINKS KUNSTSTOFTECHNIEK B.V., statutair gevestigd te (1976 BH) IJmuiden en zaakdoende aan

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: VI Datum:

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: VI Datum: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: VI Datum: 11-07-11 Gegevens onderneming : Zydante International B.V. Faillissementsnummer : 09/375 F Datum uitspraak : 04-08-09 Curator : mr. H.R. Quint R-C : mr. E.B.E.M.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.05/17/368 NL:TZ:0000014791:F001 31-07-2017 Mr. C.G. Klomp mr. E Boerwinkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap

Nadere informatie

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V.

TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. TWEEDE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN RESTAURANT SUCRE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Restaurant Sucre

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Datum uitspraak : 1-3. 11 februari 2014

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Datum uitspraak : 1-3. 11 februari 2014 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 Datum : 30 juni 2014 Gegevens ondernemingen : 1. BMB B.V. 2. CJB B.V. 3. L.G.W. BEHEER B.V. Faillissementsnummers : 1. C/14/14/42 F 2. C/14/14/43

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 1 Datum : 23 april 2015 Gegevens onderneming Faillissementsnummer : C/18/15/104 F Datum uitspraak : 24 maart 2015 Curator Rechter-commissaris HAT Internationaal Transport

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag.

Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag. Het eerste geïntegreerde faillissementsverslag. Inzake : B&V Holding B.V. statutair gevestigd te Ulft, gemeente Oude IJsselstreek, KvK-nr: 09116845, en B&V Vastgoed B.V. statutair gevestigd te Ulft, gemeente

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag

FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag FAILLISSEMENTSVERSLAG 2 Datum: 15 oktober 2012 Het papieren verslag is identiek aan het digitaal ingediende verslag GEGEVENS ONDERNEMING : FERONA SERVICES B.V. Faillissementsnummer : F12/112 Datum uitspraak

Nadere informatie

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer:

Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints. Jeroen Dusseldorp Studentnummer: Leerarrangement 6Ai Juridische checkpoints Jeroen Dusseldorp Studentnummer: 0241664 27-2-2014 Zekerheden Omschrijving en inschatting financieel belang van de zekerheid Inschatting feitelijke en juridische

Nadere informatie

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET DERDE OPENBAAR GECONSOLIDEERD VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In de faillissementen van: 1. Gras-Chem Holland B.V, statutair gevestigd te Veenendaal, gevestigd te (1314 BD) Almere aan Randstad 21

Nadere informatie

Omzetgegevens : 705 duizend (2011); 1,127 miljoen (2010) de omzet 2012-2013 wordt nog onderzocht.

Omzetgegevens : 705 duizend (2011); 1,127 miljoen (2010) de omzet 2012-2013 wordt nog onderzocht. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: KANS Reïntegratie B.V. Faillissementsnummer : C16/13/361F Datum uitspraak : 9 april 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET VIJFDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van AlleKleur B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te (1013 CP) Amsterdam, aan de Van Diemenstraat 170,

Nadere informatie

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V.

Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. papieren versie is identiek aan digitale versie Derde openbare verslag ex artikel 73a Faillissementswet in het faillissement van Bouwraad B.V. inzake : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum: 19 april 2011 Faillissement : International Bulk Handling Technology BV (IBT) Faillissementsnummer : F11/118 Datum uitspraak : 11 maart 2011 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 27 december 2010 Gegevens onderneming : Technical Training Equipment B.V. Faillissementsnummer : 10/483 F Datum uitspraak : 31 augustus 2010 Curator : Mr. A.J. van

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.18/15/253 NL:TZ:0000000855:F001 21-07-2015 mr. A.J. Elema mr. L.T. de Jonge Algemeen Gegevens onderneming Autoverhuur Drenthe Assen

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN ACADAY B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Acaday B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORN DIGITAL B.V. h.o.dn. Usbtoys.nl Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN BORRIUS PERSONEELSDIENSTEN B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Borrius

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. 1. 1 Directie en organisatie: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2010

Turnaround Advocaten. 1. 1 Directie en organisatie: FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2010 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 24 augustus 2010 Gegevens onderneming: Naam: Adres: Telefoonnummer: Bestuurder: Faillissementsnummer : Datum uitspraak: Curator: R-C: Activiteiten onderneming : Omzetgegevens:

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (ex art. 73A Fw.) Faillissement: W.T.B. Beheer B.V. Datum: 13 september 2016 Nummer: verslag 6 Gegevens onderneming : W.T.B. Beheer B.V. Dossiernummer : F03150007 Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.10/15/694 NL:TZ:0000000873:F001 13-10-2015 Mr. A. Boender mr. de Winkel Algemeen Gegevens onderneming De besloten vennootschap met

Nadere informatie

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE SHARED SERVICE CENTER B.V.

DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE SHARED SERVICE CENTER B.V. Het papieren verslag is identiek aan het digitale verslag. DERDE OPENBARE VERSLAG EX ARTIKEL 73A FAILLISSEMENTSWET IN HET FAILLISSEMENT VAN FREE SHARED SERVICE CENTER B.V. inzake : de besloten vennootschap

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag)

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012. Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 5 oktober 2012 Gegevens onderneming : Grafipress Veenendaal BV (2 e verslag) Aalbers Holding BV (1 e verslag) Faillissementsnummer : 12/378 F, 12/372 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 16 januari 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 16 januari 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 16 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Insolventienummer: Toezichtzaaknummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: F.02/16/234 NL:TZ:0000006070:F001 10-05-2016 mr. A.J. van der Knijff mr. TJ van Gessel Algemeen Gegevens onderneming Singaradja B.V.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 (aanvangsverslag) Datum: 12 juli 2013 Gegevens onderneming: V.O.F. INTERMAAT KvK-nr.: 18047213 Kapitein Hatterasstraat 1-11 en 1-12,

Nadere informatie

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen

Artikel 24. Artikel 24 lid 1 Pandrecht. Verkoop van verpande goederen Artikel 24 Lid 1 Lid 2 Pandrecht Pandrecht Verkoop van verpande goederen Artikel 24 lid 1 Pandrecht Algemeen Het verschil tussen pand en retentie Het pandrecht in de AVC 2002 is nieuw ten opzichte van

Nadere informatie