Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid"

Transcriptie

1 EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Mitsubishi de Jong, statutair gevestigd te Amsterdam Zuidoost en laatstelijk kantoorhoudende te (1099 BS) Amsterdam aan de Van der Madeweg 23. Faillissementsnummer : F 12/801 Datum uitspraak : 13 november 2012 Curator : mr. M.J. Guit, AMS Advocaten N.V. Postbus 69111, 1060 CD Amsterdam telefoon: telefax: Rechter-commissaris : mr. M.L.D. Akkaya Activiteiten onderneming : h, dealer van Subaru en Mitsubishi. Omzetgegevens : 2010: ,- 2011: ,- Personeel gemiddeld aantal : 5 Datum verslag : 10 december 2012 Verslagperiode : 13 november 2012 tot en met 9 december 2012 Bestede uren in verslag periode : 32 uur en 30 minuten Bestede uren totaal : 32 uur en 30 minuten Saldo faillissementsrekening : - ALGEMENE INLEIDING De verslaglegging in dit faillissement is ingericht volgens de Recofa Richtlijnen voor faillissementen en surseances van betaling Authentiek zijn alleen verslagen die zijn geprint op briefpapier van AMS Advocaten te Amsterdam en die zijn voorzien van een handtekening van de curator. 1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Enig bestuurder en enig aandeelhouder van failliet is Scheffmann Beheer B.V., waarvan de heer D.W. Scheffmann enig bestuurder en enig aandeelhouder is. 1/7

2 1.2 Winst en verlies 2010: ,- verlies 2011: ,- verlies 1.3 Balanstotaal 2010: ,- 2011: ,- 1.4 Lopende procedures Tegen (onder meer) failliet is een procedure aanhangig, waarbij Ribank N.V. als eiseres optreedt. In de procedure is op 28 november 2012, derhalve na het uitspreken van het faillissement, per abuis verstek verleend tegen failliet en de procedure stond voor vonnis op 12 december Op grond van artikel 29 Faillissementswet (Fw) is deze procedure (ten aanzien van de failliet) echter na het uitspreken van het faillissement van rechtswege geschorst, nu deze de voldoening van een verbintenis uit de boedel ten doel heeft. De curator heeft de rechtbank hierover bericht. De procedure staat thans op de rol van 12 december 2012 voor herstel van het verzuim. 1.5 Verzekeringen De curator onderzoekt of sprake is van door failliet afgesloten verzekeringen. 1.6 Huur Failliet huur een bedrijfsruimte aan de Van der Madeweg in Amsterdam. De huurprijs bedraagt 6.941,66 per maand. De curator is met de verhuurder in overleg over de beëindiging van de huur waarbij mede van belang is dat er zich in het pand nog voorraden bevinden alsmede roerende zaken (inventaris, gereedschap), waarvan een derde stelt eigenaar te zijn. 1.7 Oorzaak faillissement Failliet was dealer van voertuigen van de merken Subaru en Mitsubishi. Naar zeggen van de bestuurder zijn in 2010 de voorwaarden voor het dealership van Mitsubishi sterk aangescherpt. De marge op de verkoopprijs voor de dealer werd sterk verlaagd en de bonusregeling bij het behalen van de jaardoelstellingen werd verscherpt, terwijl het behalen van bonussen juist van groot belang was voor het renderen van de onderneming. In 2011 heeft om die reden een reorganisatie van de onderneming plaatsgevonden waarbij de onderneming is verplaatst naar een kleinere bedrijfsruimte met een aanzienlijk lagere huurprijs. Tevens is een groot gedeelte van het personeel noodgedwongen ontslagen. Door de economische crisis liep de verkoop van het aantal auto s ook nog eens sterker terug en is enige tijd geleden sprake geweest van een staking/sluiting bij de autofabriek in Born. Hierdoor heeft de levering van nieuwe au Door deze factoren kwam de liquiditeit van de onderneming verder in gevaar. De bestuurder heeft getracht extra financiering te verkrijgen. Dit is slechts gedeeltelijk gelukt. De bestuurder zag dan ook geen andere mogelijkheid dan het faillissement van de vennootschap aan te vragen. 2/7

3 2. Personeel 2.1 Aantal ten tijde van faillissement Aantal in jaar voor faillissement Datum ontslagaanzegging 15 november Activa Onroerende zaken 3.1 Beschrijving Vooralsnog niet geconstateerd. 3.2 Verkoopopbrengst 3.3 Hoogte Hypotheek 3.4 Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving Er is een inventaris aanwezig die bestaat uit diverse garagebenodigdheden. De inventaris zou op basis van huurkoop ter beschikking zijn gesteld aan failliet. De huurkoopovereenkomst is vlak voor het faillissement beëindigd met wederzijds goedvinden. Voorts is het gereedschap van failliet verkocht en is de koopsom betaald door verrekening. De curator onderzoekt thans de gang van zaken met betrekking tot voornoemde activa. 3.6 Verkoopopbrengst 3.7 Boedelbijdrage 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Vooralsnog niet van toepassing Voorraden / onderhanden werk 3.9 Beschrijving 3/7

4 Er is voorraad aanwezig. De curator onderzoekt de mogelijkheden van verkoop van de voorraad en de eventuele verpanding hiervan. De ABN AMRO Bank N.V. heeft kenbaar gemaakt een pandrecht te hebben. De curator heeft Daan Veilingen ingeschakeld voor de verkoop van de voorraden Verkoopopbrengst 3.11 Boedelbijdrage Uitgaande van een rechtsgeldig pandrecht van de bank, vooralsnog 10%. Andere activa 3.12 Beschrijving 3.13 Verkoopopbrengst Vooralsnog niet geconstateerd. 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren 4.2 Opbrengst De debiteurenlijst is kort voor het opstellen van dit verslag aangeleverd. De debiteuren worden heden aangeschreven. 4.3 Boedelbijdrage Vooralsnog, 15% (wederom uitgaande van rechtsgeldige verpanding. 5. Bank / zekerheden 5.1 Vorderingen van bank(en) Ribank: ING: geen. ABN Amro: - ter zake financieringsovereenkomsten. -courant krediet en twee middellange leningen. 5.2 Leasecontracten Niet geconstateerd. 5.3 Beschrijving zekerheden Diverse partijen, waaronder ABN Amro Bank N.V. en Ribank N.V. hebben zich bij de curator gemeld met een zekerheidsrecht. De curator onderzoekt de rechtsgeldigheid hiervan. Volgens opgaaf van ABN Amro beschikt zij over pandrechten op de vorderingen en de voorraden. Ribank zou eveneens pandrechten hebben verkregen op een aantal Mitsubishi auto`s en daar tevens (voor zover niet verpand) een eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Ribank heeft voor faillissement op basis van een gesteld eigendomsvoorbehoud alsmede vuistpandrecht, de auto`s bij failliet doen afvoeren. 4/7

5 De curator onderzoekt of deze pandrechten eerder of later zijn gevestigd dan de ten gunste van ABN Amro gevestigde pandrechten om de rang van de pandrechten te bepalen. 5.4 Separatistenpositie De curator heeft de (mogelijke) pandhouder(s) aangeboden de verpande zaken te gelde te maken tegen ontvangst van een nader overeen te komen boedelbijdrage. 5.5 Boedelbijdragen 5.6 Eigendomsvoorbehoud De voertuigen die in zich in de bedrijfsruimte van failliet bevonden zouden onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd door de Ribank N.V. Zij heeft de voertuigen vlak voor het faillissement opgehaald. De curator onderzoekt de gang van zaken bij het terughalen van de voertuigen. 5.7 Reclamerechten Er hebben zich nog geen partijen met een recht van reclame gemeld. 5.8 Retentierechten Er hebben zich nog geen partijen beroepen op een mogelijk retentierecht. 6. Doorstart/voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie/zekerheden De werkzaamheden van failliet waren per datum faillissement al gestaakt. 6.2 Financiële vastlegging Doorstart 6.3 Beschrijving 6.4 Verantwoording Nog niet van toepassing. 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1 Boekhoudplicht In onderzoek. 5/7

6 7.2 Depot jaarrekeningen 2009: gedeponeerd op 26 augustus 2009; 2010: gedeponeerd op 31 augustus 2010; 2011: gedeponeerd op 17 mei Goedkeuringsverklaring accountant 7.4 Stortingsverplichting aandelen Nu de vennootschap in 2006 is opgericht, zodat eventuele vordering tot volstorting is verjaard. Onderzocht wordt nog of er rechtsgeldig is volgestort in verband met het bepaalde in artikel 2:180 BW. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek. 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. 8. Crediteuren 8.1 Boedelvorderingen Salaris curator; p.m. 8.2 Preferente vordering fiscus Preferente vordering UWV Vooralsnog niet ingediend. 8.4 Andere preferente crediteuren Vooralsnog geen. 8.5 Aantal concurrente crediteuren Bedrag concurrente crediteuren 8.7 Verwachte wijze van afwikkeling 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) Ribank N.V. (zie 1.4 van dit verslag) 6/7

7 9.2 Stand procedure Zie onder punt 1.4 van dit verslag. 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faillissement 10.2 Plan van aanpak De komende periode zal de curator zich bezig houden met het te gelde maken van de activa, het innen van de debiteuren en het rechtmatighedenonderzoek. Hierbij zal ook de zekerheidspositie van de banken worden beoordeeld en tevens worden bezien op welke wijze Subaru haar auto`s voor faillissement heeft teruggehaald Indiening volgend verslag Over drie maanden Amsterdam, 10 december 2012 M.J. Guit, curator 7/7

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG ALMERE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN DIALING THE NUMBERS Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid T (KvK-nummer 30181430,

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN SALESUNIE B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Salesunie B.V. (KvK-nummer:

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FM JANSSEN VILLA ARENA Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid FM Janssen Villa

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN FLOGS INTERNATIONAL B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Flogs International

Nadere informatie

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening

Verslagperiode : 12 februari 2014 t/m 10 februari 2015 Uren in verslagperiode : 0 Bestede uren totaal : 4,6 Saldo faillissementsrekening TIENDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Gouden Kooi B.V. (hierna te noemen Gouden Kooi ), ingeschreven in

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW)

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG (EX ART. 73A FW) Nummer : 1 Datum : 26 november 2012 Gegevens onderneming : a. Euro Demolition Group B.V. b. Euro Demolition Equipment B.V. c. Euro Demolition OG B.V. d.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW IN HET FAILLISSEMENT VAN H & H B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid H & H B.V., statutair gevestigd

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG

DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG DE INHOUD VAN HET BIJ DE RECHTBANK GEDEPONEERDE FAILLISSEMENTSVERSLAG IS GELIJK AAN HET DIGITAAL INGEDIENDE FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 27 juni 2014 Gegevens onderneming

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal

Verslagperiode 21 juni tot en met 18 december 2013 Bestede uren in verslagperiode 44,46 (20 juni tot en met 18 december 2013) Bestede uren Totaal FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Tweede openbare verslag Datum 19 december 2013 Gegevens onderneming Hertenroep BV (kvk: 20079026) Faillissementsnummer F. 02/13/493 Datum uitspraak 21 mei 2013

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie

Verslagperiode : 26 november 2013 t/m 31 januari 2014 Bestede uren in verslagperiode : zie specificatie Bestede uren Totaal : zie specificatie FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 31 januari 2014 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG 1. Datum 24 oktober 2013 Faillissement : Van Cappellen Mobiliteitsmakelaars BV Faillissementsnummer : F.05/13/1062 Datum uitspraak : 8 oktober 2013 Curator : Mr I.J.G.H. Hage Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt.

In dit verslag is de tekst van het eerste tot en met het zesde verslag gehandhaafd. De in het dit verslag toegevoegde tekst is vet gedrukt. Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 6 februari 2015 Nummer: zeven Gegevens onderneming : Bij de Vaate Holding B.V. Faillissementsnummer : F 02/13/164 Datum uitspraak :

Nadere informatie

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN.

HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 28 april 2015 HET DIGITAAL GEDEPONEERDE VERSLAG BEVAT GEEN BIJLAGEN. EEN IDENTIEK VERSLAG IS MET BIJLAGEN AAN DE RECHTER-COMMISSARIS VERZONDEN. Gegevens ondernemingen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG ex artikel 73a Fw verslagnummer 1 De inhoud van de aan de rechtbank toegezonden papieren versie van dit verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Indien dit verslag

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie