FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : EMT B.V. (voorheen Ten Klei Direct Mail B.V.) Faillissementsnummer : C13/14/643 F Datum uitspraak : 25 november 2014 Curator : mr. C.M. van Liere Rechter-commissaris : mr. I.M. Bilderbeek Activiteiten onderneming : Het leveren van producten en diensten op het gebied van (onder meer) printen, mailings, responseverwerking en fulfilment. Omzetgegevens : 2014 : (t/m augustus) : 2013 : : Personeel gemiddeld aantal : 12 Saldo einde verslagperiode : 2.372,19 Verslagperiode : 25 november 2014 t/m 30 december 2014 Bestede uren in verslagperiode : 25,9 uur Bestede uren in totaal : 25,9 uur 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Gefailleerde is opgericht op 22 juli Gefailleerde wordt middellijk bestuurd via de aandeelhouder Welinvest B.V., door de heer M. van der Kallen Winst en verlies : 2014 : onbekend 2013 : -/ : -/ Balanstotaal : 2014 : onbekend 2013 : : Lopende procedures : Vooralsnog geen. Voor zover er nog procedures liepen en deze betrekking hebben op vorderingen op gefailleerde, zullen deze zijn/worden geschorst Verzekeringen : Vooralsnog niet aangetroffen. Voor zover een nog lopende verzekering wordt aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het faillissement en worden verzocht de verzekering te beëindigen, alsmede eventuele premierestituties te voldoen op de boedelrekening.

2 1.6. Huur : Gefailleerde huurde een pand van verhuurder Primas B.V. aan de Naritaweg 14 te Amsterdam. De doorstartende partij Ten Klei Print B.V. heeft de huur van de bedrijfsruimte in dit pand vanaf de doorstart d.d. 28 augustus 2014 voortgezet (zie verder hierna) Oorzaken faillissement : Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging 3. Activa Onroerende zaken Gefailleerde dreef een onderneming in de grafische industrie onder de naam Ten Klei Direct Mail B.V.. Deze vennootschap heeft medio februari 2011 de activiteiten voortgezet van Ten Klei D.M. B.V., welke viel onder het op 8 oktober 2010 uitgesproken faillissement van Thieme Beheer B.V. (curator mr. W. Jongepier). Op 1 juli 2013 heeft de Belastingdienst executoriaal beslag gelegd op roerende zaken van gefailleerde. Naast de (forse) fiscale schuld, was sprake van hoger oplopende schulden aan (handels)crediteuren, waaronder de Deutsche Post. Vanwege de terugloop van opdrachten in de grafische markt, terwijl de kosten op nagenoeg hetzelfde niveau bleven, is besloten om de activiteiten van gefailleerde in een andere vennootschap voort te zetten. Op 28 augustus 2014 is de activa, goodwill en onderhanden werk verkocht aan Ten Klei Print B.V. - alsmede met overneming van alle in dienst van gefailleerde zijnde werknemers (12). Ten Klei Print B.V. heeft aldus hiermee een doorstart gemaakt. Gezien de sterfhuisconstructie bleven in gefailleerde enkel crediteuren over en werd geen omzet meer gegenereerd om aan haar verplichtingen te voldoen. Op 12 november 2014 heeft de aandeelhouder Welinvest B.V. besloten tot het aanvragen van het eigen faillissement van gefailleerde, ook gelet op het feit dat de financiers (Riva N.V. en Welinvest B.V.) niet bereid waren om de looptijd van de aan gefailleerde verstrekte leningen (nogmaals) te verlengen Beschrijving : Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van gefailleerde Verkoopopbrengst 2

3 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Gefailleerde had gelet op de overdracht hiervan d.d. 28 augustus 2014 op datum faillissement geen activa in gebruik/op de balans. Uit het taxatierapport d.d. 24 januari 2013 blijkt van een (liquidatie)waarde van de (toenmalige) activa van ,-. In opdracht van de curator wordt op 30 december 2014 een nieuwe taxatie op locatie van de doorstarter verricht Verkoopopbrengst : Voor datum faillissement: De (vaste) activa, te weten twee (druk)printers zijn op 28 augustus 2014 verkocht voor 5.000, Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : Gelet op het bodembeslag van de fiscus zal de curator de komende verslagperiode overleg voeren met de fiscus over de afwikkeling hiervan. De curator trekt de (voorlopige) conclusie dat de roerende zaken ondanks het gelegde bodembeslag zijn overgedragen aan de doorstarter. : De komende periode zal de curator de verschillende taxaties onderzoeken, de (operational) lease contracten bestuderen en zodoende (uiteindelijk) genoemde transactie van 28 augustus 2014 beoordelen. Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : De voorraad en het onderhanden werk is eveneens op 28 augustus 2014 overgedragen aan de doorstarter Verkoopopbrengst : Voor datum faillissement: Onderhanden werk ( ) en voorraad ( 6.352) Boedelbijdrage : Zie 3.8. Andere activa Beschrijving : Immateriële activa zoals de handelsnaam, website en (overige) goodwill (Verkoop)opbrengst : Voor datum faillissement: ,-. : Zie Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Ten tijde van datum doorstart: ,-. Datum faillissement: nihil Opbrengst : Voor datum faillissement: ,- (betaald door doorstarter aan financiers/ pandhouders, zie hierna) Boedelbijdrage : Zie

4 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Er is geen sprake van een bankenfinanciering. De financiers van gefailleerde zijn Welinvest B.V. en Riva N.V. Hun vorderingen op datum overdracht ( respectievelijk ) zijn uit de verkoopopbrengst volledig voldaan Lease contracten : Diversen. Gefailleerde maakte gebruik van verscheidende machines welke in (operational) lease dan wel bruikleen waren uitgegeven door lessor H.P. Beheer B.V Beschrijving zekerheden : Verpanding van roerende zaken en (bestaande en toekomstige) vorderingen Separatistenpositie 5.5. Boedelbijdragen 5.6. Eigendomsvoorbehoud : Crediteur Rajapack heeft zich bij de curator gemeld met een eigendomsvoorbehoud op de door haar geleverde zaken. Nu de curator deze zaken niet in de boedel heeft aangetroffen, is Rajapack doorverwezen naar de doorstarter Reclamerechten : Niet aangetroffen Retentierechten : Niet aangetroffen. : Onderzoek naar rechtsgeldige verpanding, uitoefening van het recht van parate executie c.q. lossing door de financiers, alsmede het onderzoeken van de (operational) lease- en bruikleenovereenkomsten. 6. Doorstart / voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden 6.2. Financiële verslaglegging Doorstart 6.3. Beschrijving : De doorstart d.d. 28 augustus 2014 door Ten Klei Print B.V. zal de komende verslagperiode nader door de curator worden onderzocht Verantwoording : Aan de rechter-commissaris en aan de crediteuren van gefailleerde Opbrengst 6.6. Boedelbijdrage : Zie hiervoor. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De eerste indruk van de curator is dat de administratie goed verzorgd en bijgehouden is en dat daarmee lijkt te zijn voldaan aan de eisen van artikel 2:10 lid 1 BW Depot jaarrekeningen : Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde haar jaarrekening over 2013 heeft gedeponeerd op 24 juni 2014, haar jaarrekening over 2012 op 7 oktober 2013 en haar jaarrekening over 2011 op 26 juni De jaarrekeningen zijn derhalve tijdig gedeponeerd Goedk. Verkl. Accountant Gefailleerde is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW. 4

5 7.4. Stortingsverpl. aandelen : Gelet op de oprichtingsdatum d.d zal een (eventuele) vordering uit hoofde hiervan verjaard zijn Onbehoorlijk bestuur : De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken of er al dan niet gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur Paulianeus handelen : In onderzoek. : De curator zal de komende verslagperiode (verder) onderzoek verrichten naar de litigieuze transactie d.d. 28 augustus 2014, eventueel onbehoorlijk bestuur en mogelijke onrechtmatigheden. 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : P.M Pref. vord. vd Fiscus : , Pref. vord. vh UWV 8.4. Andere pref. crediteuren : Nog niet bekend Aantal conc. crediteuren : Bedrag conc. crediteuren 9.232, Verwachte wijze v. afwik. : Inventarisatie schuldenlast. : Het actief benaderen van crediteuren en het verifiëren van vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen, onderzoek van de transactie en onderzoek naar onbehoorlijk bestuur Indiening volgend verslag : Over 3 maanden. : Zie hiervoor. * * * 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V.

OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3. inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. OPENBAAR VERSLAG EX ARTIKEL 73a FAILLISSEMENTSWET NR. 3 inzake het faillissement van: BABA'S CAR CLEANING B.V. Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 6 januari 2015 Gegevens

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 1 Datum: 16 juli 2015 Gegevens onderneming : NS Marketing & Sales Limited Faillissementsnummer : C/16/15/479 Datum uitspraak : 16 juni 2015 (rechtbank

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 18 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Verkeersschool Dekker Eindhoven

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. Turncrou d De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 26 februari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 3 juni 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap CARPARTS ALMERE B.V., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1316 AG) Almere aan de Markerkant

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer

besloten vennootschap Hendrickx-Pijls B.V. opgericht op 29 mei 2008 mr. J.A.C.M. Vlaminckx mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer FAILLISSEMENTSVERSLAG Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter-commissaris Rechtbank : mr. J.A.C.M. Vlaminckx : F09/276F : Hendrickx-Pijls B.V. : mr. I.R.A. Timmermans-Vermeer : Roermond

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales.

1. Inventarisatie 1.1 Directie en organisatie Mompox houdt alle aandelen van KMB Europe en KMB Sales. Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 27 juli 2012 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: Datum Surseance van betaling = 25 juni 2012 Datum omzetting

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN AUTOMOBIELBEDRIJF DE JONG B.V. HANDELEND ONDER DE NAAM MITSUBISHI DE JONG Gegevens onderneming : de besloten vennootschap

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 5 Datum: 14 januari 2015 Gegevens onderneming : Bouwen

Nadere informatie

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten

: D.I.E. van Dijke LLB: 48 minuten : mr. M. Schroevers: 17 uur en 12 minuten Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 18 juli 2014 Nummer: één Gegevens onderneming : De besloten vennootschap Zuid-West Projekten B.V. (voorheen : handelend onder de naam

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 september 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG

FAILLISSEMENTSVERSLAG FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 5 Datum : 13 september 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Strack Lichtstraten Alphen B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te Alphen aan den Rijn

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 30 december 2014 Nummer: één Dit verslag heeft betrekking op de faillissementen van de hieronder genoemde vennootschappen, welke verslaglegging

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 17 november 2011 Gegevens onderneming : Stichting Kraamzorg Natural Care Faillissementsnummer : F11/765 Datum uitspraak : 11 oktober 2011 Curator : mr. A.Y. Kroll

Nadere informatie