FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : Uitzend & Detacheringsburo ENSA B.V. Faillissementsnummer : C13/13/345 F Datum uitspraak : 14 mei 2013 Curator : mr. C.M. van Liere R-C : mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming Omzetgegevens : Het uitzenden en detacheren van personeel bij derden voor het schoonmaken van verschillende bouwlocaties. Het in- en verkopen van textielkleding. : 2010 : onbekend 2012 : onbekend Personeel gemiddeld aantal : 3 Saldo einde verslagperiode : 6.705,40 Verslagperiode : 14 mei 2013 t/m 7 juni 2013 Bestede uren in verslagperiode : 29:06 uur Bestede uren in totaal : 29:06 uur 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Gefailleerde is opgericht op 5 oktober 2010 door de heer S. Ribic. De heer Ribic heeft op 8 juli 2011 alle aandelen in het aandelenkapitaal van gefailleerde verkocht aan de heer W. Mirza voor EUR 2.000,-. De heer Mirza is thans enig aandeelhouder en bestuurder van gefailleerde Winst en verlies : 2010 : onbekend 2012: : onbekend 1.3. Balanstotaal : 2010 : onbekend 2012 : onbekend 1.4. Lopende procedures : Er zijn geen procedures aangetroffen. Voor zover er nog procedures liepen en deze betrekking hebben op vorderingen op gefailleerde, zullen deze zijn/worden geschorst Verzekeringen : De curator heeft (nog) geen verzekeringen aangetroffen. Indien

2 een verzekering wordt aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het faillissement en worden verzocht de verzekering te beëindigen en eventuele premierestituties te voldoen op de boedelrekening Huur : De bestuurder van gefailleerde exploiteerde zijn onderneming vanuit zijn woonhuis. Voor zover thans bekend heeft gefailleerde dan ook geen huurcontract op naam staan Oorzaken faillissement : Gefailleerde verrichtte vanaf medio 2011 op opdrachtbasis werkzaamheden voor de eenmanszaak Saphir Catering & Schoonmaakservice ( Saphir ). Gefailleerde stelde aan Saphir op detacheringsbasis personeel beschikbaar voor diverse schoonmaakwerkzaamheden in bouwketen en kantines. Saphir fungeerde op haar beurt als onderaannemer van utiliteitsbouwer M.J. de Nijs en Zonen B.V. ( De Nijs ) en leende het personeel in van gefailleerde. 2. Personeel 2.1. Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : 4 De (schoonmaak)werkzaamheden werden door gefailleerde uitgevoerd op basis van een per project overeengekomen driepartijen overeenkomst. Partijen wensten op deze wijze het inleningsrisico voor de Nijs af te dekken, gelet op de Wet Keten Aansprakelijkheid. Gegeven de omstandigheid dat Saphir geen eigen G-rekening heeft, kwamen partijen een verdeelsleutel overeen voor het betalen van de facturen van gefailleerde. Saphir betaalde een deel van de factuur (56,8 %) rechtsreeks op de zakelijke rekening van gefailleerde. De Nijs betaalde het resterende deel (43,2 %) op de G-rekening van gefailleerde. Partijen hebben deze (betaal)constructie ingevoerd medio juli 2012, hetgeen is ingegeven door de toen ingevoerde nieuwe regels van de belastingdienst op het gebied van aansprakelijkheid voor loonheffing en omzetbelasting bij inlening van personeel. Een direct gevolg hiervan was dat een groot deel van het werkkapitaal van gefailleerde vast kwam te staan op haar G-rekening. De liquiditeitsproblemen die naderhand bij gefailleerde optraden waren hieraan debet, mede in combinatie met de toenemende concurrentie en een terugloop in het aantal opdrachten. Uiteindelijk kreeg gefailleerde steeds meer moeite om haar lopende rekeningen (op tijd) te betalen. Daarnaast genereerde de in- en verkoop van textielkleding, hetgeen een enkele maal door de bestuurder werd gedaan, onvoldoende inkomsten om de levensvatbaarheid van gefailleerde te handhaven. Op 29 april 2013 zijn door (personeel van) gefailleerde uiteindelijk de laatste werkzaamheden verricht. 2

3 2.3. Datum ontslagaanzegging : De bestuurder van gefailleerde heeft medio februari 2013 twee werknemers ontslagen. De resterende twee werknemers heeft de curator met machtiging van de rechter-commissaris op 17 mei 2013 ontslagen. 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van gefailleerde Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Gefailleerde had geen bedrijfsinventaris; de schoonmaakmiddelen werden door Saphir aan het personeel van gefailleerde op locatie beschikbaar gesteld. Uit de ter beschikking gestelde informatie blijkt voorts mogelijk van een (bedrijfs)auto die voor datum faillissement is verkocht door de bestuurder aan een derde. De curator heeft dit in onderzoek Verkoopopbrengst 3.7. Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Andere activa Beschrijving (Verkoop)opbrengst 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : EUR ,86. Gefailleerde heeft een vordering ad EUR 1.445,72 op Saphir uit hoofde van verrichtte werkzaamheden. Het resterende bedrag ad EUR ,14 is een vordering van gefailleerde op de Nijs, te betalen op de G-rekening van gefailleerde Opbrengst : P.m Boedelbijdrage 3

4 : De curator is aan de hand van verscheidende facturen en het nalopen van de afschriften van zowel de zakelijke rekening als de G-rekening op voornoemde bedragen gekomen. Thans zijn beide debiteuren door de curator aangeschreven. In de komende verslagperiode zal de curator de incasso van deze vorderingen verder ter hand nemen. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : Gefailleerde werd niet gefinancierd door een bank. Er is dan ook geen tekort Lease contracten 5.3. Beschrijving zekerheden 5.4. Separatistenpositie 5.5. Boedelbijdragen 5.6. Eigendomsvoorbehoud 5.7. Reclamerechten 5.8. Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden 6.2. Financiële verslaglegging Doorstart 6.3. Beschrijving 6.4. Verantwoording 6.5. Opbrengst 6.6. Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De jaarstukken over 2010, 2011 en 2012 van gefailleerde ontbreken. Volgens de (voormalig) boekhouder van gefailleerde is de reden hiervan dat gefailleerde de rekeningen van de boekhouder onbetaald liet. De administratie die wel voorhanden is maakt een verzorgde indruk Depot jaarrekeningen : Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde haar jaarrekening over zowel 2010 als 2011 niet heeft gedeponeerd. De jaarrekening over 2010 had uiterlijk op 31 januari 2012 moeten worden gedeponeerd; de jaarrekening over 2011 uiterlijk op 31 januari Goedk. Verkl. Accountant : N.v.t. Failliet is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft in onderzoek of volstorting heeft plaatsgevonden c.q. of een vordering bestaat uit hoofde van niet-volstorting. 4

5 7.5. Onbehoorlijk bestuur : In onderzoek. Mogelijk bestaat hier grond voor uit hoofde van het niet voldoen aan de administratie- c.q. publicatieverplichting Paulianeus handelen : In onderzoek. Mogelijk is sprake van paulianeus handelen ten aanzien van de verkoop van een (bedrijfs)auto. : De curator zal de komende verslagperiode (verder) onderzoek verrichten naar het vermeende onbehoorlijke bestuur van de bestuurder en onder meer het RDW raadplegen inzake de mogelijk paulianeuze transactie. 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : Pref. vord. vd Fiscus : Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : P.m Aantal conc. crediteuren : 3. Verwacht wordt dat meer crediteuren zich zullen melden Bedrag conc. crediteuren : 4.661, Verwachte wijze v. afwik. : Mogelijk zal een uitkering aan de (preferente) crediteuren kunnen worden uitgevoerd. : Inventarisatie van de crediteuren. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen, de incasso van debiteuren en verder onderzoek verrichten naar de taakvervulling en mogelijk paulianeus handelen van de bestuurder Indiening volgend verslag : Over 3 maanden. : De komende verslagperiode zal de curator de incasso van de debiteuren ter hand nemen. Daarnaast zal de curator onderzoeken of sprake is van onbehoorlijk bestuur en of sprake is van paulianeus handelen van de bestuurder. * * * 5

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : De Coöperatieve Vereniging H.R.-VISION U.A., statutair gevestigd te Almere, feitelijk gevestigd te (1322 AC) Almere aan de Televisieweg 2, ingeschreven

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens ondernemingen : Besloten vennootschap Father Business Casting & Coaching B.V., statutair gevestigd te Nijkerk, vestigingsadres: Het Ruim 15, 8251 EL Dronten, ingeschreven

Nadere informatie

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET

TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET 1 van 6 TWEEDE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73 a FAILLISSEMENTSWET In het faillissement van de naamloze vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MYLOADBASE N.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04

FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 FAILLISSEMENTSVERSLAG - 04 opgesteld op 22 augustus 2013 Gefailleerde Budé Employability B.V. Faillissementsnummer F 12/199 Datum uitspraak 4 april 2012 Curator mr. G.A. van Genderen Faillissementsmedewerker

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 18/06/14 Gegevens onderneming : De heer Pierre Joseph Janssen, h.o.d.n. Tandheelkundig Centrum Schimmert (B.V. i.o.) Faillissementsnummer : 13/177F Datum uitspraak

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 1 47633 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer:2 Datum: 20 januari 2015 Gegevens onderneming : Auto van der Zee BV Faillissementsnummer : F.17/14/145 Datum uitspraak : 8 juli 2014 Curator : mr. J.H. van der Meulen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum : 14 maart 2014 Gegevens onderneming : J.B.A.N. Beheer B.V. Faillissementsnummer : C/17/13/348 F Datum uitspraak : 3 december 2013 Curator : mr. T.E.A. Detmar R-C

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILLISSEMENTSWET Naam gefailleerde : Sercan Mode B.V. Faillissementsnummer : 06.574 Datum uitspraak : 10 oktober 2006 Curator : mr N.P. Klein Rechter-Commissaris :

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN IDEAL IT SOLUTIONS B.V. Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid IDEAL IT Solutions

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG nummer: 4 datum: 20 mei 2014 Gegevens failliet: de heer Rijcko Littooij geboren op 2 mei 1983 te Almelo voorheen wonende aan de Gaarden 22, 7607 MJ te Almelo, thans wonende aan de

Nadere informatie

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629

Gegevens gefailleerde 1 : de naamloze vennootschap Refining & Trading Holland N.V. (hierna: North Refinery ) KvK-nr: 02334629 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 april 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie