FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013"

Transcriptie

1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 5 december 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen en/of te doen ontstaan. Gegevens onderneming : Raam B.V., h.o.d.n. Raamproducts en Docuonline Faillissementsnummer : C13/13/714 F Datum uitspraak : 5 november 2013 Curator : mr. C.M. van Liere Rechter-commissaris : mr. C.P. Bleeker Activiteiten onderneming : Groothandel en dienstverlening op het gebied van hard- en softwareproducten, alsmede het verrichten van holdingactiviteiten. Omzetgegevens : 2011 : , : , : ,- Personeel gemiddeld aantal : 1 Saldo einde verslagperiode : 0 Verslagperiode : 5 november t/m 5 december 2013 Bestede uren in verslagperiode : 86,0 uur Bestede uren in totaal : 86,0 uur 1. Inventarisatie 1.1. Directie en organisatie : Gefailleerde is opgericht op 8 mei De aandelen in het kapitaal van gefailleerde worden per datum faillissement gehouden door drie aandeelhouders, te weten door Remas B.V. (de persoonlijke holding van de huidige bestuurder van gefailleerde, de heer L. Tokkie), Habiro B.V. en Worp Beheer B.V Winst en verlies : 2011 : -/ , : -/ , : -/ , Balanstotaal : 2010 : , : , : onbekend 1.4. Lopende procedures : Voor alsnog geen. Voor zover er nog procedures liepen en deze betrekking hebben op vorderingen op gefailleerde, zullen deze zijn/worden geschorst.

2 1.5. Verzekeringen : Voor zover een nog lopende verzekering wordt aangetroffen, zal de verzekeringsmaatschappij op de hoogte worden gebracht van het faillissement en worden verzocht de verzekering te beëindigen, alsmede eventuele premierestituties te voldoen op de boedelrekening Huur : Gefailleerde exploiteerde haar onderneming vanuit een huurpand te Purmerend. De curator zal de komende verslagperiode de huurovereenkomst met machtiging van de rechter-commissaris tegen de vroegst mogelijke datum opzeggen Oorzaken faillissement : Uit de gesprekken met de bestuurder en de overige aan de curator mondeling en schriftelijk verstrekte informatie wordt het volgende afgeleid. 2. Personeel De activiteiten van gefailleerde bestonden uit - kort gezegd - het digitaal verwerken van administraties en facturen van diverse ondernemingen. Administraties werden door gefailleerde digitaal (in de cloud) opgeslagen en facturen werden door derden ingestuurd, waarna deze door softwareprogramma s van gefailleerde werden ingelezen ( gescript ) en in voorkomende gevallen (semiautomatisch) verwerkt in de boekhouding van de insturende partij. Medio 2009 is de rechtsvoorganger van gefailleerde in staat van faillissement verklaard. De huidige aandeelhouders hebben de activiteiten van die vennootschap voortgezet, maar hadden vanaf het begin te maken met een gebrek aan werkkapitaal. Hierdoor kon niet - of onvoldoende - aan de lopende financiële verplichtingen - voornamelijk het betalen van de huurpenningen - worden voldaan. Bij een achterblijvende omzet liep bovendien de fiscale schuld van gefailleerde op. In 2013 was daarnaast sprake van een arbeidsconflict met een ex-werknemer, dat een extra kostenpost voor gefailleerde met zich meebracht. Naast de hiervoor beschreven (slechte) financiële situatie was sprake van een conflict tussen de aandeelhouders onderling, waardoor een lock-up situatie bestond als gevolg waarvan bepaalde beslissingen niet konden worden genomen. Deze combinatie van factoren heeft uiteindelijk - op verzoek van de verhuurder - geleid tot faillietverklaring van gefailleerde door de Rechtbank Amsterdam Aantal ten tijde van faill. : Aantal in jaar voor faill. : Datum ontslagaanzegging : Gefailleerde had op datum faillissement één werknemer in dienst. De arbeidsovereenkomst is met machtiging van de rechtercommissaris tegen de vroegst mogelijke datum opgezegd. : Zie hiervoor. 2

3 3. Activa Onroerende zaken 3.1. Beschrijving : Uit het kadaster blijken geen onroerende zaken op naam van gefailleerde Verkoopopbrengst 3.3. Hoogte hypotheek 3.4. Boedelbijdrage Bedrijfsmiddelen 3.5. Beschrijving : Gefailleerde huurde het grootste deel van de inventaris (kosteloos bij negatieve resultaten van de venootschap) van de persoonlijke holding van de bestuurder. Gefailleerde zelf heeft een beperkte hoeveelheid (reeds afgeschreven) hardware-apparatuur in eigendom Verkoopopbrengst : P.M Boedelbijdrage 3.8. Bodemvoorrecht Fiscus : De komende verslagperiode zal de curator in overleg met een veilingverkoper onderzoeken of het rendabel is de inventaris af te voeren en te verkopen door middel van een openbare internetveiling. Voorraden / Onderhanden werk 3.9. Beschrijving : De curator heeft met machtiging van de rechter-commissaris de activiteiten van gefailleerde voortgezet tot 1 december Deze periode is benut door het uitfactureren van onderhanden werk en het aanschrijven van debiteuren van gefailleerde, en was ingegeven door het zoveel mogelijk going-concern houden van de vennootschap teneinde een doorstart van gefailleerde te realiseren Verkoopopbrengst : P.M Boedelbijdrage : De komende verslagperiode zal de curator in kaart brengen welke debiteuren hun vordering hebben voldaan dan wel verrekend met een verrekenbare tegenvordering en hierop de nodige follow-up verrichten. Andere activa Beschrijving (Verkoop)opbrengst 4. Debiteuren 4.1. Omvang debiteuren : Totaal per 15 november 2013: ,54 (inclusief BTW). De curator heeft vastgesteld dat een aantal debiteuren een 3

4 verrekenbare tegenvordering heeft ten bedrage van ten minste totaal , Opbrengst : P.M Boedelbijdrage : De curator is thans in overleg met de hostingpartij om de dienstverlening/hosting ten aanzien van de debiteuren (verder) te continueren tot het moment waarop dit zonder schade kan worden afgebroken, dan wel tot het moment waarop de hosting en/of dienstverlening aan een derde kan worden overgedragen. De curator zal de komende verslagperiode de inning van de debiteuren - mits niet overgedragen aan een derde - voorts ter hand nemen. 5. Bank / Zekerheden 5.1. Vorderingen van bank(en) : De curator heeft niet geconstateerd dat sprake is van een bankenfinanciering Lease contracten 5.3. Beschrijving zekerheden 5.4. Separatistenpositie 5.5. Boedelbijdragen 5.6. Eigendomsvoorbehoud 5.7. Reclamerechten 5.8. Retentierechten 6. Doorstart / voortzetten 6.1. Exploitatie / zekerheden 6.2. Financiële verslaglegging Doorstart 6.3. Beschrijving : De afgelopen periode heeft de curator diverse partijen benaderd voor het (gedeeltelijk) overnemen van de bedrijfsactiviteiten van gefailleerde. In dat kader worden de potentiele doorstartkandidaten voorzien van gelijke informatie, strekkende tot het inzicht geven in de over te nemen activa. Kort omschreven betreft dit het klantenbestand, de domeinnamen, overige IErechten, het onderhanden werk en de debiteuren. De onderhandelingen hebben onverhoopt (nog) niet geleid tot een uiteindelijke deal Verantwoording : Aan de rechter-commissaris en door middel van de openbare faillissementsverslagen Opbrengst : P.M Boedelbijdrage : Het verder onderhandelen met partijen over een (gedeeltelijke) doorstart van de activiteiten van gefailleerde. 7. Rechtmatigheid 7.1. Boekhoudplicht : De (financiële) administratie van gefailleerde is slechts 4

5 toegankelijk door middel van een online administratiesysteem. De eerste indruk van de curator is dat de administratie (online) goed verzorgd en bijgehouden is Depot jaarrekeningen : Uit informatie van de Kamer van Koophandel blijkt dat gefailleerde haar jaarrekening over 2010 heeft gedeponeerd op 31 januari 2012; de jaarrekening over 2011 is gedeponeerd op 30 januari De jaarrekening over 2012 is (nog) niet gedeponeerd Goedk. Verkl. Accountant Gefailleerde is een kleine vennootschap in de zin van de artt. 2:396 en 2:397 BW Stortingsverpl. aandelen : De curator heeft in onderzoek of volstorting heeft plaatsgevonden c.q. of een vordering bestaat uit hoofde van niet-volstorting Onbehoorlijk bestuur : De curator zal de komende verslagperiode onderzoeken of er gronden aanwezig zijn om aan te nemen dat sprake is geweest van onbehoorlijk bestuur Paulianeus handelen : In onderzoek. Vooralsnog zijn hier geen aanwijzingen voor. : De curator zal de komende verslagperiode (verder) onderzoek verrichten naar onbehoorlijk bestuur en/of paulianeuze transacties. 8. Crediteuren 8.1. Boedelvorderingen : P.m. In de periode dat de activiteiten van gefailleerde zijn voortgezet zijn diverse kosten gemaakt, waaronder kosten met betrekking tot de telefoonlijnen, internet en energie Pref. vord. vd Fiscus : 1.136, Pref. vord. vh UWV : P.m Andere pref. crediteuren : P.m Aantal conc. crediteuren : Bedrag conc. crediteuren : ,86 Uit de administratie van gefailleerde blijkt van een totale crediteurenpost van ,51 (per 11 november 2013) Verwachte wijze v. afwik. : Onbekend. : Het actief benaderen van crediteuren en het verifiëren van vorderingen. 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) 9.2 Aard procedure 9.3 Stand procedure 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : Nog onbekend Plan van aanpak : Verificatie van vorderingen, het tot nader order trachten te continueren van de dienstverlening (hosting) aan debiteuren/klanten en het (gedeeltelijk) doorstarten van de activiteiten van gefailleerde, de incasso van debiteuren en onderzoek verrichten naar de taakvervulling van de bestuurder Indiening volgend verslag : Over 3 maanden. 5

6 : Zie hiervoor. * * * 6

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 30 december 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 7 juni 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Faillissementsnummer: Datum uitspraak: Curator: R-C: NL:TZ:0000000343:F001 28-04-2015 Mr. Mark-Hendrik de Vries mr. Anneke Koene 1. Algemeen 1.1 Gegevens onderneming Se Dig Online B.V. 1.2 Activiteiten

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 23 juli 2013 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010

Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 28 december 2010 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap ZappSpace B.V. Faillissementsnummer : F 10/741 Datum uitspraak : 28 september 2010 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk

Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 4 Datum: 2 januari 2012 Gegevens onderneming : De Besloten vennootschap Onderhoudsbedrijf Kennemerland B.V. t.h.o.d.n. OKMaatwerk Faillissementsnummer : 10/929 F

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 1 november 2013 In dit verslag wordt de volgorde aangehouden uit het vorige verslag. Als geen nieuwe ontwikkelingen te melden zijn, maar nog wel te verwachten, wordt

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 (EINDVERSLAG) Datum: 3 april 2015 Gegevens onderneming: TM Installatietechniek B.V., KvK-nummer 02087680, gevestigd te (9645 KX)

Nadere informatie

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012

Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Faillissementsverslag nummer 1 datum: 23 juli 2012 Gegevens onderneming : Rijnmond Staalbouw B.V. Faillissementsnummer : F12.432 Datum uitspraak : 12 juni 2012 Curator : mr. A.Y. Kroll Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 1 Datum: 24 maart 2011 Gegevens onderneming: F1 Racing B.V. Faillissementsnummer: F 11.84 (Rechtbank Arnhem) Datum uitspraak: 1 maart

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 21 mei 2012 Gegevens onderneming: Mebo Timmerwerken B.V. Faillissementsnummer: 11/909 F Datum uitspraak: 29 november 2011

Nadere informatie

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

Turnaround Advocaten. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 27 januari 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid TRAFFIC AND SECURITY SOLUTIONS B.V., statutair gevestigd te Almere, gevestigd te (1332 BC)

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Datum: 17 november 2014 Dit verslag ziet uitsluitend op hetgeen zich in de afgelopen verslagperiode heeft voorgaan. Daar waar de nummering ontbreekt, zijn de betreffende onderwerpen niet (langer) van toepassing en wordt voor

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon Nummer: 5 Datum: 22 maart 2011 Gegevens onderneming: Focus Show Equipment B.V. en Touchwoud Holding B.V. Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 5 maart 2014 Gegevens onderneming : Vennootschap onder firma Sitara s Take Away, gevestigd te (1333 JV) Almere, aan de J.T.P. Bijlhouwerstraat 6, zaakdoende te (1335 JW)

Nadere informatie

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN

DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN DE AAN DE RECHTBANK TOEGEZONDEN PAPIEREN VERSIE VAN DIT VERSLAG IS IDENTIEK AAN DE DIGITALE INGEDIENDE VERSIE DAARVAN FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 28 augustus 2012 Gegevens onderneming : Time

Nadere informatie

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Eerste openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Datum: 16 december 2014 Gegevens gefailleerde : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Brand-New-Label B.V., ingeschreven bij de

Nadere informatie

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Inzake het faillissement van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Schilder- en afwerkingsbedrijf J. Walraven

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 3 Datum: 6 januari 2012 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere

FAILLISSEMENTSVERSLAG. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer : 4 Datum : 15 november 2012 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Swerissen Hypotheken en Financiële Planning B.V., statutair gevestigd te Almere Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 12 januari 2012 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap V1 Technology B.V. Faillissementsnummer : F 11-225 Datum uitspraak : 22 maart 2011 Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet

Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Openbaar verslag ex artikel 73a Faillissementswet Nummer: 2 Datum: 29 januari 2013 Gegevens onderneming : Bouwgroep Utrecht B.V. Datum uitspraak : 25 september 2012 Curator : mr. S.V. Hardonk Rechter-commissaris

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Instore Retail Solutions B.V. Nummer: 4 Datum: 9 juni 2015 Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Instore Retail Solutions B.V., statutair gevestigd te Zeewolde en zaakdoende te (1327 CJ) Almere aan het adres Palmpolstraat 92, ingeschreven bij de Kamer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 september 011 Gegevens ondernemingen : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Car Lease Holland B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Gegevens onderneming : Mevrouw Elisabeth Johanna BARTELS, wonende aan de Terschellingstraat 11 te (1339 TE) Almere, handelend onder de naam Kinderkwartier VILLA TOON, gevestigd

Nadere informatie

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen

Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013. Ontwikkelen en produceren van maatwerksoftware, gamestudio en 3D oplossingen Bijlage 1 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex artikel 73a Fw) Nummer: 1 Datum: 2 januari 2013 Gegevens gefailleerde: Datum uitspraak: 27 november 2012 Curator: mr. J.P. Davids R-C: De heer

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 14 augustus 2009 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 2 Datum: 22 maart 2010 Gegevens onderneming: Datum uitspraak: 17 november 2009 Curator: Mr. M.A.L.M. Willems R-C: Mr. C.M. Degenaar

Nadere informatie