Algemeen reglement. Paardensportvereniging Jeanne d Arc

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemeen reglement. Paardensportvereniging Jeanne d Arc"

Transcriptie

1 Versie januari 2012

2 Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE LIDMAATSCHAP CONTRIBUTIE INSCHRIJFGELD VERZEKERING EN AANSPRAKELIJKHEID DE ACCOMMODATIE CLUBTENUE CLUBBLAD... 4 ARTIKEL 2 AANMELDING EN TOELATING TOT LIDMAATSCHAP AANMELDING KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE (KNHS) TOELATING STATUTEN EN REGLEMENTEN OPZEGGING... 4 ARTIKEL 3 LEDEN CATEGORIEËN WEDSTRIJDEN STEMRECHT ERELEDEN... 5 ARTIKEL 4 ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE LEDEN ONDERHOUD VERPLICHTINGEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE ACCOMMODATIE RIJBAANREGELS GEZONDHEID PAARD VERENIGINGSLESSEN PRIVÉ-LESSEN ROKEN GEDRAGSCODE... 7 ARTIKEL 5 WEDSTRIJDEN ALGEMENE BEPALINGEN MET BETREKKING TOT WEDSTRIJDEN CATEGORIEËN CLUBKAMPIOENSCHAPPEN: WINSTPUNTENVERDELING LOSRIJDEN EN PARCOURS VERKENNEN TIJDENS WEDSTRIJDEN INSCHRIJVEN EN AFMELDEN... 9 ARTIKEL 6 BESTUUR BESTUURSLEDEN VERGADERINGEN VOORZITTER BESLUITEN STEMMING COMMISSIES... 9 ARTIKEL 7 VERKIEZINGEN EN BENOEMINGEN KANDIDAATSSTELLING ARTIKEL 8 OFFICIËLE MEDEDELINGEN PUBLICATIE EN BEKENDMAKING Versie januari

3 Artikel 1 Algemene bepalingen 1.1 Lidmaatschap Het lidmaatschap is persoonsgebonden en betreft de persoon wiens gegevens zijn ingevuld op het inschrijfformulier. Het is alleen aan deze persoon toegestaan gebruik te maken van de faciliteiten die aan het lidmaatschap zijn verbonden. Het is niet mogelijk een lidmaatschap te delen met of over te zetten op een ander persoon. Wanneer een lid tijdens zijn vakantie iemand anders zijn paard laat berijden mag deze persoon gebruik maken van de bak. Dit dient schriftelijk of per mail te zijn aangegeven bij het bestuur, hierbij wordt naam van de vervangende ruiter en data van de vakantie doorgegeven waarbij het om een periode van maximaal drie weken gaat. 1.2 Contributie De hoogte van de contributie en het inschrijfgeld wordt jaarlijks aan de hand van de resultatenrekening en begroting vastgesteld. Het bestuur mag besluiten de contributie te verhogen met een percentage dat gelijk is aan de indexering. Contributieverhoging die hoger is dan dit percentage moet eerst tijdens de algemene ledenvergadering worden goedgekeurd. Betaling dient te geschieden voor 1 januari van het betreffende kalenderjaar. Indien hieraan niet voldaan wordt volgt in een betalingsherinnering. Indien de verschuldigde contributie voor 31 januari niet voldaan is behoud het bestuur zich het recht voor vanaf deze datum het lidmaatschap op te schorten zolang niet aan de betalingsverplichting is voldaan. Extra administratiekosten zullen in rekening worden gebracht. De contributie wordt tijdens de ledenvergadering vastgesteld voor het volgend kalenderjaar. Nieuwe leden betalen het eerste jaar de contributie vanaf de maand van aanmelding. Derde en vierde gezinsleden betalen een gereduceerd tarief. Ereleden betalen geen contributie. Leden die in plaats van één, twee lessen per week willen volgen, betalen 80% van het gewone lidmaatschapsgeld extra. In geval van ziekte van mens of paard, zwangerschap of langdurige afwezigheid in het buitenland is het mogelijk het lidmaatschap minimaal drie en maximaal negen maanden te bevriezen. Voor de betreffende periode is geen contributie verschuldigd. Om van deze regeling gebruik te kunnen maken dient dit vooraf schriftelijk door het lid zelf aangegeven te worden bij het bestuur. Het lid is in deze periode niet toegestaan om gebruik te maken van bak of longeerbak. Voor het bevriezen wordt administratiekosten in rekening gebracht. 1.3 Inschrijfgeld Inschrijfgeld wordt uitsluitend gerekend in het jaar dat een lid zich aanmeldt. 1.4 Verzekering en aansprakelijkheid Bestuursleden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan personen, materialen of paarden. Ondanks dat de vereniging over een WA-verzekering voor verenigingen beschikt, dienen leden zelf een WA-verzekering te hebben afgesloten. 1.5 De accommodatie De rijbak en longeerbak zijn afgesloten met een slot. De sleutel hiervan kan tegen betaling van een borg door accommodatieleden afgehaald worden tijdens lesuren in de kantine. De sleutel is strikt persoonlijk en mag niet worden uitgeleend of bijgemaakt. Bij opzegging van het lidmaatschap dient de sleutel weer ingeleverd te worden bij het bestuur. 1.6 Clubtenue Tijdens wedstrijden en officiële evenementen is het rijden in het clubtenue of officieel wedstrijdtenue zoals deze is voorgeschreven door de KNHS verplicht. De haren van de deelneemsters moeten netjes en veilig vast/opgestoken zitten. Tijdens springwedstrijden en of spring evenementen is het verplicht om minimaal 3kwart mouw te dragen ivm veiligheid. Versie januari

4 Het clubtenue bestaat uit een zwarte rijbodywarmer met de tekst Jeanne d Arc op de rug, daaronder een witte blouse of coltrui, een witte of beige rijbroek, een goed passende veiligheidshelm (voorzien van CE-markering en EN-teken), rijlaarzen en witte handschoenen. Bij het officiële wedstrijdtenue volgens de KNHS is de rijbodywarmer vervangen door een zwart rijjasje met witte plastron of rijblouse. Voor de aanschaf van dit tenue kunnen leden terecht bij Lusango Ruitersport ( 1.7 Clubblad Eén maal per kwartaal verschijnt het clubblad. Alle leden hebben recht op een exemplaar. Voor zover mogelijk worden de clubbladen verspreid en thuisbezorgd bij de leden. Indien een lid geen clubblad heeft ontvangen kan deze afgehaald worden tijdens lesuren in de kantine. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot lidmaatschap 2.1 Aanmelding Leden melden zich schriftelijk of per mail voor het lidmaatschap aan bij de ledenadministratie. Wanneer de betrokkene jonger is dan 18 jaar dient de aanmelding behalve door de betrokkene tevens te worden ondertekend door een ouder of voogd. Het lidmaatschap gaat in op de datum van inschrijving en loopt tot 31 december van het betreffende kalenderjaar. Het lidmaatschap wordt jaarlijks automatisch verlengd. 2.2 Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS) Aanmelding voor het lidmaatschap van de vereniging houdt tevens in dat de betrokkene zich aanmeldt voor het lidmaatschap van de vereniging KNHS, alsmede voor het lidmaatschap van de regiovereniging en van de kringvereniging waaronder de vereniging ressorteert. De aanmelding voor het lidmaatschap van genoemde verenigingen geschiedt door het bestuur van de vereniging. 2.3 Toelating Voor de duur van het lidmaatschap zijn naast de statuten en reglementen van de vereniging, de statuten en reglementen van de in lid 2 genoemde verenigingen, tevens op het lid van toepassing. Het bestuur beslist over de toelating van leden. Indien het bestuur niet tot toelating besluit kan op verzoek van de betrokkene de ALV alsnog tot toelating van het lidmaatschap besluiten. 2.4 Statuten en reglementen De leden kunnen na hun toelating een exemplaar van de statuten en reglementen van de vereniging inzien in de kantine, op de website van de vereniging of desgewenst een kopie opvragen bij het secretariaat. De statuten en reglementen van de onder 2.2 vermelde verenigingen kunnen op verzoek van de betrokkene tegen betaling bij het federatiebureau van de KNHS worden verkregen. 2.5 Opzegging Leden melden zich schriftelijk af bij de ledenadministratie vóór 1 november van het betreffende kalenderjaar. Versie januari

5 Artikel 3 Leden 3.1 Categorieën De vereniging kent accommodatieleden, ondersteunende leden, en ereleden. Alle leden hebben stemrecht, ontvangen het clubblad vier keer per jaar, hebben het recht deel te nemen aan onderlinge wedstrijden en evenementen en kunnen zich inschrijven voor wedstrijddeelname bij de KNHS. Accommodatieleden kunnen daarnaast ook deelnemen aan de verenigingslessen, en hebben het recht gebruik te maken van de rijbak en longeerbak. 3.2 Wedstrijden In de wedstrijdreglementen wordt bepaald in welke discipline leden kunnen deelnemen met dien verstande, dat voor deelname aan internationale wedstrijden tevens de reglementen en besluiten van de FEI gelden. Het wedstrijdreglement voor de onderlinge wedstrijden is gebaseerd op de reglementen van de KNHS. 3.3 Stemrecht Alleen leden van 16 jaar en ouder kunnen in een vergadering stemrecht uitoefenen. Het stemrecht van leden tot 16 jaar kan ter vergadering door een ouder of voogd worden uitgeoefend. 3.4 Ereleden Na vier termijnen zitting in het bestuur en/of zich gedurende twaalf jaar of meer structureel te hebben ingezet als vrijwilliger wordt een lid benoemd tot erelid. Daarnaast kan het bestuur een persoon die zich bijzonder voor de vereniging heeft ingezet tot erelid benoemen. Ereleden ontvangen vier keer per jaar het clubblad en hebben ook stemrecht binnen de vereniging. Zij betalen geen contributie, tenzij het erelid nog actief is binnen de vereniging als accommodatielid of ondersteunend lid, dan betalen zij wel contributie. Artikel 4 Algemene verplichtingen van de leden 4.1 Onderhoud Van ieder accommodatielid wordt verwacht dat zij twee keer per jaar hun bijdrage leveren aan het onderhouden van de accommodatie. Voor leden die lessen volgen geldt dat de onderhoudsdienst tijdens de lessen zal worden uitgevoerd. Leden die geen lessen volgen moeten zich aansluiten bij een dienst. Indien gewenst kan een onderhoudsdienst afgekocht worden. Dit gebeurt door tijdig de onderhoudscoördinator op de hoogte te stellen. Indien leden niet aan deze verplichting voldoen wordt de onderhoudsdienst in rekening gebracht vermeerderd met een boete. 4.2 Verplichtingen betreffende het gebruik van de accommodatie Als het bestuur verneemt dat hierna genoemde regels overtreden worden behoudt zij zich het recht voor om, na een eenmalige waarschuwing, bij herhaling de betreffende overtreder voor tenminste een half jaar te schorsen. Er wordt geen restitutie van de contributie verleend. - Bij het rijden op het terrein van de vereniging is het verplicht een goed passende veiligheidshelm (voorzien van CE-markering en EN-teken) met gesloten kinband te dragen. Tevens dienen ruiters te rijden met rijlaarzen of stevige schoenen met een gladde doorlopende zool, hak en gladde bovenkant in combinatie met chaps, welke ruim in de stijgbeugels zitten. Ook mogen zij geen grote, uitstekende sieraden en te losse kleding dragen. Wanneer de ruiter gaat springen is ook het dragen van een bodyprotector verplicht. Versie januari

6 - Iedere ruiter is verantwoordelijk voor het harnachement van zijn paard en dient alert te zijn op gebreken en slijtage. Hij dient te zorgen dat het zadel is uitgerust met goed functionerende ophanghaken voor de stijgbeugels. - Het is verplicht de mest van het paard uit de rij- en longeerbak en het overige verenigingsterrein te scheppen en deze te deponeren in de daarvoor bestemde bakken. - In de rijbak mogen paarden niet losgelaten worden en is longeren niet toegestaan. - Tijdens de door de vereniging georganiseerde lessen is het toegestaan, mits zonder overlast, een paard in de longeerbak te longeren. - Het los laten lopen van een paard in het weiland is toegestaan, mits zonder overlast en te allen tijde onder toezicht van de eigenaar. - Het springmateriaal moet na gebruik opgeruimd worden. - Bij het benaderen en verlaten van het verenigingsterrein dient altijd rekening gehouden te worden met de mogelijke reactie van andere paarden, daarom moet het terrein altijd in stap benaderd of verlaten te worden. - Leden mogen geen niet-leden gebruik laten maken van de accommodatie. 4.3 Rijbaanregels Het voornemen in of uit de rijbaan te gaan moet worden aangekondigd. Op- en afstijgen gebeurd op de AC lijn zodat andere ruiters hier geen last van ondervinden. De combinatie die op de linkerhand rijdt heeft bij het elkaar passeren de hoefslag (dus rechts houden). De combinatie die draaft, galoppeert en/of zijgangen rijdt, heeft voorrang. De combinatie die stapt, dient voorrang te geven door op de binnenhoefslag te gaan rijden. Geef elkaar de ruimte bij het passeren. Bij wisseling van de les bij voorkeur eerst de nieuwe groep de bak te laten betreden voordat de oude groep de bak verlaat. 4.4 Gezondheid paard De leden dienen zorg te dragen voor een goede gezondheid en welzijn van het paard waarmee hij of zij op de vereniging komt. Tevens dient het paard naast de basisenting minimaal eenmaal per jaar geënt te worden tegen paardeninfluenza. Indien een paard niet volgens deze regels is ingeënt wordt het paard niet toegelaten op de manege. 4.5 Verenigingslessen Op verzoek of zoals aangegeven op het inschrijfformulier worden leden ingedeeld in een les. Het aantal deelnemers van een les bestaat uit maximaal acht personen. Indien een lid gedurende een half jaar niet meer dan vijf lessen heeft gevolgd, behoud het bestuur zich het recht voor, na overleg met de betrokkene, hem/haar van de les uit te sluiten. Dit is alleen mogelijk indien er leden op de wachtlijst staan voor de betreffende les. Van de leden wordt verwacht dat indien zij niet aan een les kunnen deelnemen zij de betreffende instructeur op de hoogte stellen tenzij door het bestuur anders wordt aangegeven. De lessen gaan in principe altijd door, tenzij de bak te hard bevroren is of het bestuur besluit een les af te zeggen. Leden worden hiervan op de hoogte gebracht. Het bestuur of de instructeur heeft de mogelijkheid om bij weinig opkomst twee lessen bij elkaar te voegen. Toeschouwers dienen zich niet met de gang van zaken in een les te bemoeien. Indien men niet aan de kledingregels voldoet wordt toegang tot de les geweigerd. Het dragen van een bodyprotector tijdens de springlessen is verplicht. Het volgen van een extra les is tegen betaling mogelijk indien er in de les vier of minder ruiters meerijden die oorspronkelijk in de les horen. Tenzij het iemand is die op een paard rijdt die normaalgesproken ook in deze les loopt, de ruiter normaalgesproken ook op dit paard rijdt en het niveau redelijk overeenkomt. Deze extra les moet worden betaald aan de instructrice. Het inhalen van een gemiste les is niet mogelijk. Versie januari

7 4.6 Privé-lessen Het organiseren van privé-lessen door leden is toegestaan mits andere leden hiervan geen hinder ondervinden. Het is altijd mogelijk om in de bak vrij te rijden indien er privé-les gegeven wordt. 4.7 Roken Roken in het clubgebouw is verboden. Als er buiten wordt gerookt, dienen de peuken en as in de daarvoor bestemde emmer gedeponeerd te worden. 4.8 Gedragscode Leden dienen zich te houden aan de gedragscode, zoals die is vastgesteld door de algemene vergadering van de KNHS. Leden onthouden zich tegenover andere leden van elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin, opzettelijk of in indirecte zin, die door het andere verenigingslid, die het ondergaat, als ongewenst of gedwongen wordt ervaren. Artikel 5 Wedstrijden 5.1 Algemene bepalingen met betrekking tot wedstrijden Het dragen van een goed passende veiligheidshelm (voorzien van CE-markering en EN-teken) met gesloten kinband te dragen is verplicht tijdens alle wedstrijden. Bij dressuurwedstrijden moeten deelnemers zelf voor een voorlezer zorgen. Het dragen van een bodyprotector is tijdens springwedstrijden verplicht. Zonder bodyprotector mag er niet gestart worden. Starttijden en startlijsten worden tenminste één week voor de wedstrijd bekend gemaakt. 5.2 Categorieën Dressuur: De leden worden bij het rijden van dressuurwedstrijden in vier deelnemerscategorieën onderverdeeld: - Bixie: 6 t/m 11 jaar - Pony s: 12 t/m 18 jaar - Paarden: vanaf 19 jaar Indien een lid de betreffende leeftijd van een hogere categorie bereikt, mag men het kalenderjaar overstappen naar de nieuwe categorie. Leden starten tijdens onderlinge wedstrijden minimaal op het niveau waarop zij aantoonbaar elders hebben gereden of waarop zij bij de KNHS starten. Wanneer zij nog geen wedstrijdervaring hebben wordt het niveau bepaald in overleg met een instructrice van de vereniging en het wedstrijdsecretariaat. Springen: Per wedstrijd worden in vier verschillende hoogte parcours opgebouwd. In overleg met de instructrice kunnen deelnemers een keuze maken in welke deelnemerscategorie gestart wordt: - Categorie A: tot 40 cm; - Categorie B: 40 cm 60 cm; - Categorie C: 60 cm 80 cm; - Categorie D: 80 cm 100 cm. Wanneer het kalenderjaar niet wordt uitgereden in de deelnemerscategorie waarin dat jaar gestart is vervallen de behaalde resultaten uit de lagere categorie voor het klassement van het clubkampioenschap. Versie januari

8 5.3 Clubkampioenschappen: Dressuur Indien er aan drie wedstrijden is deelgenomen, wordt gerekend met de twee wedstrijden waarin de hoogste punten zijn behaald. Clubkampioen wordt degene die de meeste punten in zijn deelnemerscategorie heeft behaald. Springen Indien er aan drie wedstrijden is deelgenomen, wordt gerekend met de twee wedstrijden met de beste resultaten. Clubkampioen wordt degene die over twee wedstrijden de minste strafpunten heeft behaald, en indien er een barrage is gereden, de snelste tijd. 5.4 Winstpuntenverdeling Dressuur Voor de categorie Bixie geldt de volgende winstpuntenverdeling: - Bixie A: vanaf 52 punten 1 winstpunt; - Bixie B: vanaf 75 punten 1 winstpunt. Voor de categorieën Pony s en Paarden geldt de volgende winstpuntenverdeling: tot 195 punten: 1 winstpunt tot 210 punten: 2 winstpunten punten en hoger: 3 winstpunten Klassen Bixie A en Bixie B mogen bij het behalen van 3 winstpunten naar een hoger niveau en zijn verplicht bij 5 winstpunten. Klassen B en hoger kunnen bij het behalen van 5 winstpunten vrijwillig naar een hoger niveau en bij het behalen van 10 winstpunten gaan zij verplicht naar een hoger niveau. Springen Een foutloos parcours levert 1 winstpunt op. Per wedstrijd kunnen maximaal 2 winstpunten worden behaald. Voor een foutloze barrage kan een deelnemer geen winstpunt behalen. Deelnemers kunnen het behalen van 5 winstpunten vrijwillig naar een hoger niveau en bij het behalen van 10 winstpunten gaan zij verplicht naar een hoger niveau. 5.5 Losrijden en parcours verkennen tijdens wedstrijden Het losrijden en parcours verkennen gebeurd in volledig wedstrijdtenue. Deelnemers aan de wedstrijden rijden hun eigen pony/paard. Een derde persoon (dus verzorger/helper) mag tijdens het losrijden alleen stappen aan de lange teugel. De ringmeester geeft aan wie er wanneer aan de beurt is en kijkt of men zich aan de regels houdt. De deelnemers dienen zich te houden aan de regels die de ringmeester aangeeft. Bij wedstrijden gelden de standaard voorrang- en gedragsregels zoals tijdens het normale rijden in de rijbak. 5.6 Parade en prijsuitreiking Alleen tijdens onderlinge wedstrijden (indien het programma dit toelaat) wordt de parade gereden. De parade wordt in volledig tenue gereden. Indien een lid niet meerijdt met de parade dient hij/zij bij de prijsuitreiking in volledig tenue aanwezig te zijn, staande naast het paard waarop gereden is. De paradecommandant is de persoon die voorop rijdt en wordt per wedstrijd aangesteld door de wedstrijdorganisatie. De paradecommandant bepaald welke figuren er worden gereden. Het opstellen voor de prijsuitreiking gebeurt zo dicht mogelijk aan de kant van de kantine, beugel aan beugel, in een hoefijzervorm. Tijdens de prijsuitreiking blijven alleen de nummers 1 t/m 3 vooraan staan, waarbij nummer 1 het meest rechts staat. De overige deelnemers halen hun prijs op en sluiten rechtsom via de achterkant weer in. Een te rijden ereronde gebeurd altijd op de rechterhand in galop met nummer 1 voorop, éénmaal rond de groep en dan via de achterkant weer insluiten. Versie januari

9 5.7 Inschrijven en afmelden Inschrijven voor wedstrijden kan via de inschrijflijsten in de kantine en via Leden kunnen inschrijven zolang de inschrijflijsten in de kantine hangen (tot 2 weken voor de wedstrijd). Leden die zich ingeschreven hebben voor deelname aan een wedstrijd kunnen zich afmelden bij het wedstrijdsecretariaat van de eigen vereniging. Indien men geen geldige reden voor de afmelding heeft is het betreffende lid een boete van 5,- verschuldigd. Indien een lid niet aanwezig is zonder afmelding is het betreffende lid een boete van 7,50 verschuldigd. Artikel 6 Bestuur 6.1 Bestuursleden De bestuursleden zijn belast met het besturen van de vereniging. Tot bestuurslid kunnen niet worden benoemd leden met wie de vereniging een overeenkomst heeft gesloten die tot een belangenverstrengeling zou kunnen leiden. 6.2 Vergaderingen Het bestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of tenminste drie bestuursleden dit wensen. De voorzitter heeft in deze vergaderingen de leiding en is bevoegd de spreektijd van alle leden bij ieder agendapunt te limiteren, alsmede de vergadering te schorsen of te verdagen. 6.4 Voorzitter De voorzitter is belast met de algemene leiding en wordt bij afwezigheid vervangen door de door het bestuur aangewezen vice-voorzitter, die zolang de waarneming duurt in alle rechten en verplichtingen van de voorzitter treedt. 6.5 Besluiten In een vergadering van het bestuur kunnen geen rechtsgeldige besluiten worden genomen indien niet tenminste de helft van het aantal in functie zijnde leden van het bestuur aanwezig is. Het onderwerp wordt dan geagendeerd voor de volgende vergadering, waarin wel een besluit kan worden genomen ongeacht het aantal aanwezige bestuursleden. 6.6 Stemming Ieder lid van het bestuur heeft één stem. 6.7 Commissies De algemene ledenvergadering en/of het bestuur kan commissies benoemen, met algemene of bijzondere opdrachten, welke zich niet mogen uitstrekken buiten de grenzen der bevoegdheden van de benoemde commissie. Deze commissie en de door het bestuur ingestelde commissies blijven altijd verantwoordelijk tegenover de instantie die hen heeft benoemd. Bij of na de benoeming kunnen tevens de bevoegdheden en verplichtingen van iedere commissie worden geregeld of gewijzigd. De commissies kunnen altijd door het bestuur worden ontbonden. Versie januari

10 Artikel 7 Verkiezingen en benoemingen 7.1 Kandidaatsstelling Alle verkiezingen en benoemingen voor een functie in de vereniging geschieden door kandidaatstelling en zonodig stemming en herstemming in de algemene ledenvergadering. Alle kandidaten voor deze functies dienen lid van de vereniging te zijn. Artikel 8 Officiële mededelingen 8.1 Publicatie en bekendmaking Alle mededelingen, waarvan de statuten of reglementen publicatie voorschrijven, of waarvan dit door het bestuur of door de algemene leden vergadering gewenst wordt geacht, evenals alle uitvoeringsbesluiten, worden opgenomen in de officiële mededelingen van de vereniging. Het bestuur bericht haar leden middels de mededelingen rubriek in het clubblad, per , via de website of tijdens de algemene ledenvergadering. Reglementen vastgesteld in de algemene ledenvergadering januari 2012 De voorzitter, Dhr. J. Anink De secretaris, Mw. M. van Kapel Versie januari

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD. Inhoudsopgave. Artikel 1 : Algemene bepalingen HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING NIENOORD Inhoudsopgave Artikel 1 : Algemene bepalingen Artikel 2 : Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3 : Categorieën van leden Artikel 4 : Categorieën

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal

Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Huishoudelijk reglement. Paardensport vereniging Van t Knoal Algemeen reglement. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen blz. 3 Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap blz. 3 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE HUISHOUDELIJK REGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap... 2 Artikel 3 - Categorieën van leden... 2 Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior

HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior HUISHOUDELIJK REGLEMENT R.S.V. Fevior Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4: Algemene lusten en

Nadere informatie

Algemeen reglement. Rijvereniging Centaur. Rijvereniging Centaur. d.d. 06 november 2006 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering

Algemeen reglement. Rijvereniging Centaur. Rijvereniging Centaur. d.d. 06 november 2006 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering Algemeen reglement Rijvereniging Centaur d.d. 06 november 2006 Vastgesteld door de algemene ledenvergadering Inhoudsopgave: Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap...3

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A.

ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. ALGEMEEN REGLEMENT POLOCROSSE VERENIGING NEDERLAND U.A. Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4:

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud

Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Huishoudelijk reglement van de Paardensportvereniging Laarwoud Versiebeheer Versie Datum Auteur Opmerkingen 1 12-04-2005 Bestuur PSV Laarwoud Initiele versie 2 15-05-2008 R. Pieters Aanpassingen Inhoudsopgave

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT van de Hippische Vereniging Epe

ALGEMEEN REGLEMENT van de Hippische Vereniging Epe ALGEMEEN REGLEMENT van de Hippische Vereniging Epe Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap Artikel 3: Categorieën van leden Artikel 4: Algemene

Nadere informatie

Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave

Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht Inhoudsopgave Wedstrijdreglement Rijvereniging Barendrecht... 1 Artikel 1 Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 Klassering en deelname... 2 Artikel 3 - Promotie...

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer

ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer ALGEMEEN REGLEMENT voor Paardensportvereniging Haarlemmermeer Vastgesteld ALV 22 november 2010/bijgewerkt ALV 17 november 2014 Inhoudsopgave Artikel 1: Algemene bepalingen Artikel 2: Aanmelding en toelating

Nadere informatie

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs"

Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub De Commandeurs Een ALGEMEEN REGLEMENT van de Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" d.d. maart 2005 Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. De Rijvereniging en Ponyclub "De Commandeurs" is gevestigd aan de Tolweg 21,

Nadere informatie

. LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN" Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico.

. LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB RHOON & OMSTREKEN Het betreden van het terrein geschiedt geheel op eigen risico. . LANDELIJKE RUITER EN PONYCLUB "RHOON & OMSTREKEN" OPGERICHT 1972 AANGESLOTEN BIJ DE KONINKLIJKE NEDERLANDSE HIPPISCHE SPORTFEDERATIE Algemene bepalingen van LR & PC Rhoon en Omstreken Artikel 1.Terrein

Nadere informatie

WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE

WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE WEDSTRIJDREGLEMENT RIJVERENIGING ANY DALE Inhoudsopgave Artikel 1 - Algemene bepalingen... 2 Artikel 2 - Klassering en deelname... 2 Artikel 3 - Promotie... 3 Artikel 4 - Wedstrijden met een uitzonderlijk

Nadere informatie

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging.

4. Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met het KNHS reglement of de statuten van de vereniging. HIPPISCHE SPORTVERENIGING DE BLAUWE STEEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT D.D. 01.01.2011 Vereniging: 1. Het huishoudelijk reglement kan gewijzigd worden door het bestuur van de vereniging met goedkeuring van

Nadere informatie

Manege Alblasserdam. Stichting Veilige Paardensport

Manege Alblasserdam. Stichting Veilige Paardensport Manege Alblasserdam Stichting Veilige Paardensport Bijlagen 18-2-2010 1. CALAMITEITENPLAN VAN MANEGE ALBLASSERDAM VOOR RUITERS, PUBLIEK EN EIGENAREN VAN PAARDEN EN PONY S 2. RIJBAANREGELS VAN MANEGE ALBLASSERDAM

Nadere informatie

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 2016 Dressuur wedstrijden Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16 Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 7-8-2016 Dressuurwedstrijden 1. Inleiding Op de manege

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen

Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Huishoudelijk Reglement Beach Sport Groningen Opmaak: 14 april 2009 Vastgesteld per ALV besluit op: 19-04-2009 Algemeen Artikel 1. Te Groningen bestaat een vereniging genaamd Beachsport Groningen. Zij

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT RIJVERENIGING HIPPISCH HATTEM Afd. paarden: De Marleruiters; Afd. pony s : De Driehoekruiters.

ALGEMEEN REGLEMENT RIJVERENIGING HIPPISCH HATTEM Afd. paarden: De Marleruiters; Afd. pony s : De Driehoekruiters. ALGEMEEN REGLEMENT RIJVERENIGING HIPPISCH HATTEM Afd. paarden: De Marleruiters; Afd. pony s : De Driehoekruiters. Art. 1. Algemene bepalingen. De rij accommodaties. 1. De vereniging maakt gebruik van het

Nadere informatie

ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen

ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen ALGEMEEN REGLEMENT voor Ruitervereniging van Merlen (versie april 2004) Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

Algemeen Bepalingen Rijvereniging Bernisse

Algemeen Bepalingen Rijvereniging Bernisse Inhoudsopgave Artikel 1: Doel van dit Reglement Artikel 2: Terrein reglement Artikel 3: Veiligheid Artikel 4: Alcohol Artikel 5: Rookbeleid Artikel 6: Contributie Artikel 7: Opzegging Lidmaatschap Artikel

Nadere informatie

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen!

Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! Wedstrijdrijden Ruitersportcentrum & Kampeerboerderij Dé ontmoetingsplaats voor iedereen! 2 Wedstrijdrijden bij Manege Thielen Beste ruiter, Leuk dat jij ook wilt deelnemen aan de wedstrijden bij Manege

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas

Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Huishoudelijk Reglement Atletiekvereniging Hylas Aanmelding en toelating Artikel 1 1. Nieuwe leden dienen zich aan te melden door middel van het aanmeldingsformulier. 2. Op het aanmeldingsformulier dienen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Inhoudsopgave Hoofdstuk I : Hoofdstuk II : Hoofdstuk III : Hoofdstuk IV : Hoofdstuk V : Organisatie van Ruitersport Vereniging St. Michaël De K.N.H.S. Lid worden van de vereniging

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl

Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180. Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Ponyclub Blijham e.o. Oosteinde 8 9697 XG Blijham Banknr. 30 66 19 180 Informatieboekje 2011 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland.

Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Leden Huishoudelijk reglement Oostelijk West-friesland. Artikel 1 Een ieder die lid wilt worden zal in staat worden gesteld om tegen betaling gedurende 4 lessen kennis met de vereniging te maken. Artikel

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de WINTERSWIJKSE RUITER & PONYCLUB te Winterswijk Dit huishoudelijk reglement bestaat uit: Artikel 1: Leden en lidmaatschap Artikel 2: Donateurs Artikel 3: Bestuurssamenstelling

Nadere informatie

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK

LAWN TENNISCLUB B.R.Z. BEEK Huishoudelijk reglement van de tennisvereniging Beeker Racket Zwaaiers zoals vastgesteld op de algemene ledenvergadering op 18 januari 1981 en ten laatste gewijzigd op de algemene ledenvergadering 25 januari

Nadere informatie

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV "De Driesprong"

Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV De Driesprong Reglement Onderlinge Wedstrijden RSV "De Driesprong" Inhoud Algemeen:... 2 Inschrijven... 2 Inschrijfgeld... 2 Afmelden... 2 Verzorging vóór en na de wedstrijd... 3 Gebruik van hulpteugels en beenbescherming...

Nadere informatie

Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer

Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer Opgericht:17 sept.1971 Opgericht:01 okt. 1981 Vereniging nr. 40371 Vereniging nr. 40571 Artikel 1 - Algemene bepalingen Algemeen Reglement Paard en ponyvereniging Boxmeer 1. Paard en ponyvereniging Boxmeer

Nadere informatie

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11:

REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK. Inhoudsopgave. Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap. Artikel 11: REGLEMENT VERENIGING PLATFORM HYDRAULIEK Inhoudsopgave Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Artikel 6: Artikel 7: Artikel 8: Artikel 9: Artikel 10: Artikel 11: Algemene bepalingen Aanmelding

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Paardensportvereniging De Vjenneruiters (ter aanvulling van de statuten) De vereniging is aangesloten bij de Koninklijke Nederlandse Hippische Sportfederatie (KNHS), Regio

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst

Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Huishoudelijk Reglement Badmintonclub Grubbenvorst Artikel 1. Doelstelling huishoudelijk reglement Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de statuten, alsmede de inrichting en verdere werkzaamheden

Nadere informatie

Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een inschrijfformulier (b

Artikel 2 Aanmelding en toelating tot het lidmaatschap 1. Leden melden zich voor het lidmaatschap van de vereniging aan door een inschrijfformulier (b Landelijke Rijvereniging en PonyClub DE WAALRUITERS Gendt Artikel 1 Algemene bepalingen Huishoudelijk reglement De Waalruiters 1. Dit reglement is van toepassing op alle leden en begunstigers van De Waalruiters

Nadere informatie

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden

Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden Tennisvereniging Oudegein. Huishoudelijk reglement (versie mei 2016) Rechten en plichten van leden 1. Leden zijn verplicht zich strikt te houden aan de ter plaatse geldende baanreglementen (park-, afhang-

Nadere informatie

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden

MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden MODEL HUISHOUDELIJK REGLEMENT ============================= Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan

Nadere informatie

Paardensportvereniging Marsua. Huishoudelijk Reglement

Paardensportvereniging Marsua. Huishoudelijk Reglement Paardensportvereniging Marsua Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk reglement Paardensport Vereniging Marsua Artikel 1 Algemene bepalingen 1. De Paardensport Vereniging Marsua is opgericht op 13 juni 1946

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Inhoudsopgave Artikel 1 Algemene bepalingen...2 Artikel 2 Aanmelding, toelating en beëindiging lidmaatschap...2 Artikel 3 Categorieën van leden...3 Artikel 4 Contributie en rijbakbijdrage...3

Nadere informatie

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf

Artikel 7. Bestuur. Het bestuur bestaat, tenzij de algemene vergadering anders beslist, uit tenminste vijf Artikel 1. Doel en middelen. Smartlappenkoor Lingewaard tracht het in artikel 3 van de statuten omschreven doel te bereiken door: a. Het organiseren van repetitieavonden en optredens. b. Het bevorderen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5:

Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Artikel 2: Artikel 3: Artikel 4: Artikel 5: Huishoudelijk Reglement T.V. Electron versie 20-1-2011 ============================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te

Nadere informatie

Leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministrateur

Leden zijn verplicht adreswijzigingen ten spoedigste aan de secretaris of de ledenadministrateur HUISHOUDELIJK REGLEMENT T.V. PhARO Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge

Nadere informatie

Stalreglement Manege t Schijndelse Woud. Op stal

Stalreglement Manege t Schijndelse Woud. Op stal Stalreglement Manege t Schijndelse Woud Vanaf 1 oktober 2015 Op stal Het is verboden te roken in de buurt van de stallen, op het paard en in de kantine. Op stal moet het rustig zijn. Er mag niet worden

Nadere informatie

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T

H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T H U I S H O U D E L I J K R E G L E M E N T VAN DE TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM OPGERICHT 10 MEI 1990 Herzien 16 maart 2015 HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING JVV GEVESTIGD TE HAARLEM

Nadere informatie

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam.

Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam. HUISHOUDELIJK REGLEMENT PSV DE TROUWE KAMERADEN NOVEMBER 2015 Dit Huishoudelijk Reglement is vastgesteld tijdens de Algemene Ledenvergadering dd. 27 NOVEMBER 2015 te Chaam. 1. De Vereniging 1.1 Bestuur

Nadere informatie

Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Vraagprogramma 56 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Wedstrijdplaats:Zuidbroek Wedstrijddatum:20 t/m 30 december 2017 en 2 t/m 6 januari 2018 Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS

Nadere informatie

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard.

De algemene vergadering gehouden het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. (Huishoudelijk) Reglement De algemene vergadering gehouden 11-02-2008 het navolgende Huishoudelijk Reglement van toepassing verklaard. Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 Gepaste tenniskleding

Nadere informatie

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT

/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Netwerk Notarissen 2005.005150.01/RC 1 HUISHOUDELIJK REGLEMENT Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baan-, parken

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN =====================================================

HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== HUISHOUDELIJK REGLEMENT TENNISVERENIGING WARMENHUIZEN ===================================================== Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1. De leden zijn verplicht zich strikt te houden

Nadere informatie

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00

Inschrijven Sluiting inschrijving : 9-9-2013 Wijzigingen doorgeven : Zondag van 0:00:00 tot 0:00:00 SGW Ysselsteyn imburgs kampioenschap Eventing YSSESTEYN ( 5813E ) 5-10-2013-6-10-2013 VP00012 Status : Goedgekeurd Wedstrijd goedgekeurd op : 19-6-2013 Outdoor Pony & Paard Categorie 3 Openstelling : Onbeperkt

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen

Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen - 0 - Huishoudelijk Reglement Activiteiten vereniging DWK Zutphen Inhoud Blz. 1 Algemeen 1 2 Lidmaatschap 1 3 Geldmiddelen 1 4 Bestuur 2,3 5 Ledenvergadering 3 6 Onderafdelingen 4 7 Beheerders schap 5

Nadere informatie

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17

Ponyclub Blijham e.o. Turfweg XK Blijham. Informatieboekje 2016/17 Ponyclub Blijham e.o. Turfweg 12 9697XK Blijham Informatieboekje 2016/17 www.ponyclubblijham.nl Voorwoord: Voor je ligt het informatieboekje van de Ponyclub Blijham e.o. Het doel van dit boekje is om informatie

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement Artikel 1 De vereniging draagt de naam van Paarden en Pony Sport Vereniging Bussloo (PPSV BUssloo) en is gevestigd te Wilp, gemeente Voorst. De vereniging is ontstaan uit fusie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT LIDMAATSCHAP Artikel 1. Het lidmaatschap verkrijgt men door indiening van een volledig ingevuld inschrijfformulier bij het secretariaat van de vereniging en betaling van het inschrijfgeld

Nadere informatie

FNRS proeven \ Diplomarijden. FNRS proeven \ Promotiepunten

FNRS proeven \ Diplomarijden. FNRS proeven \ Promotiepunten FNRS proeven \ Diplomarijden Algemeen Diplomarijden is speciaal door de FNRS ontwikkeld om ook ruiters zonder eigen paard of pony proeven te laten rijden. De proeven mogen dus op verschillende paarden

Nadere informatie

Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel.

Artikel 1: de vereniging draagt de naam Bridge Veghel '77 en is gevestigd te Veghel. STATUTEN VAN "BRIDGE VEGHEL '77". OPRICHTING. Artikel 1: de vereniging draagt de naam "Bridge Veghel '77" en is gevestigd te Veghel. Artikel 2: de vereniging is opgericht op 26 mei 1977. Artikel 3: zij

Nadere informatie

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement

BASKETBALVERENIGING DE SNIPERS. Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Pagina 1 van 7 Versie: 14-12-2014 INHOUDSOPGAVE Pagina 1 Algemeen... 3 2 Lidmaatschap... 3 3 Contributie... 4 4 Het Bestuur... 5 5 Ledenvergaderingen... 5 6 Stemmen... 6 7 Boetes

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT Huishoudelijk Reglement Groningen Atletiek pagina 1 Artikel 1. Grondslag: De bepalingen in dit huishoudelijk reglement zijn van toepassing in samenhang met hetgeen is bepaald in

Nadere informatie

Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen

Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Vraagprogramma 55 e Internationaal Indoor Concours Hippique Groningen Wedstrijdplaats: Zuidbroek Wedstrijddatum: 17 t/m 30 december 2016 en 2 t/m 7 januari 2017 Bijzonderheden: Het officiële door de KNHS

Nadere informatie

Algemeen Reglement 2009 Paarden- en ponyvereniging t Raamdal - Grave

Algemeen Reglement 2009 Paarden- en ponyvereniging t Raamdal - Grave Algemeen Reglement 2009 Paarden- en ponyvereniging t Raamdal - Grave Artikel 1 - Algemene bepalingen 1. Paarden- en ponyvereniging t Raamdal is op 26 maart 2003 ontstaan uit een fusie tussen rijvereniging

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement HUISHOUDELIJK REGLEMENT Algemene bepalingen Artikel 1 De vereniging wordt geregeerd door de bepalingen van haar statuten en dit reglement. Artikel 2 De kleuren van het Nijmeegs

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel

Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Huishoudelijk Reglement van de Hippische Sportvereniging St. Martinus Boxtel Algemene bepalingen De accommodatie wordt beheerd door de Stichting Paardensport Boxtel (te noemen de stichting) met als leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen

Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst. Algemeen Huishoudelijk reglement van de Handbalclub Wittenhorst te Horst Algemeen Art. 1 Het huishoudelijk reglement regelt de toepassing van de hier in opgenomen bepalingen, evenals de verdere inrichting en alle

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION

REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION REGLEMENT VAN DE VERENIGING DUTCH CORPORATE FINANCE ASSOCIATION Algemeen. Artikel 1 1. De vereniging genaamd: Dutch Corporate Finance Association, hierna te noemen de vereniging is bij notariële akte opgericht

Nadere informatie

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v.

HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. HUISHOUDEIJIJK REGLEMEMT T.C. PANTA RHEI m..i.v. Leden art. 1 Een verzoek om als lid te worden toegelaten, dient op een voor dit doel ontworpen aanmeldingsformulier, bij bet secretariaat te worden ingediend.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek

Huishoudelijk reglement PC de Roerstreek Welkom bij ponyclub de Roerstreek. Graag willen we jou en je ouders/verzorgers de benodigde informatie geven over de gang van zaken van onze ponyclub. Zijn er nog vragen na het lezen van dit huishoudelijk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association

Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association Huishoudelijk reglement Young Physiotherapist Association (publicatiedatum: december 2015) (bij onduidelijkheid of het ontbreken van bepaalde zaken gelden de statuten boven het HHR) De Young Physiotherapist

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de Wierdense Korfbalvereniging BLAUW-ZWART CLUBKLEUREN Artikel 1: De clubkleuren zijn blauw en zwart. In het tenue komen deze kleuren op de volgende wijze tot uiting: Blauw

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE!

HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT M.S.D.V. LET S DANCE! HUISHOUDELIJK REGLEMENT LET S DANCE! Huishoudelijk reglement van de, zoals bedoeld in artikel 19 van de statuten. LIDMAATSCHAP ARTIKEL 1 Aangaan van het lidmaatschap

Nadere informatie

Januari Springwedstrijd. E. Kerkstra Wedstrijdsecretariaat RSC de Schimmelkroft

Januari Springwedstrijd. E. Kerkstra Wedstrijdsecretariaat RSC de Schimmelkroft Januari 2013 Springwedstrijd E. Kerkstra Wedstrijdsecretariaat RSC de Schimmelkroft Springwedstrijd 1. Inleiding Rubrieken die verreden worden zijn de verschillende springhoogtes: S30, S40, S50, S60, S70,

Nadere informatie

FNRS wedstrijden bij RSC Zeewolde

FNRS wedstrijden bij RSC Zeewolde FNRS wedstrijden bij RSC Zeewolde Wedstrijddagen: De wedstrijden staan vermeld in de activiteiten kalender. Inschrijving: Inschrijven kan in de kantine bij het personeel of via de mail. Let op: Vol = Vol

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement Huishoudelijk Reglement Dit huishoudelijke reglement is volgens artikel 24.1 van de statuten van de vereniging Golf Club Bentwoud vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van 24 juni 2013. Algemene

Nadere informatie

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013.

Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Huishoudelijk reglement SHE Bedrocks Vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering op 25 november 2013. Artikel 1 Algemene bepalingen 1) De vereniging genaamd Soft en Honkbalvereniging Emmen, hierna te

Nadere informatie

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar

Dressuur wedstrijden. Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool. Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16. Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 2016 Dressuur wedstrijden Pony wedstrijden: t/m groep 8 basisschool Junioren wedstrijden: middelbare school t/m 16 Senioren wedstrijden: vanaf 16 jaar 6-11-2016 Dressuurwedstrijden 1. Inleiding Op de manege

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender

Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Huishoudelijk reglement EHBO Vragender Doel en middelen: Artikel 1. De Organisatie van cursussen en de voortgezette opleiding ligt in handen van het bestuur. Het bestuur volgt bij de organisatie en de

Nadere informatie

53e IICH Groningen Zuidbroek

53e IICH Groningen Zuidbroek ZUIDBROEK Stichting Ruitersport Noord Nederland (V30156) 21-12-2014-10-1-2015 Fred Schutter VP0054694 06-15514706 Status: Goedgekeurd info@iichgroningen.nl Datum goedgekeurd: 14-10-2014 www.iichgroningen.nl

Nadere informatie

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris,

Aan de secretariaten van de kringen regio Noord-Brabant Ter kennisgeving aan de kringvoorzitters en DA s. Someren, 5 juni 2007. Geachte secretaris, Wedstrijdsecretariaat regio Noord-Brabant: Nannie Verhappen Diepe Vaart 14, 5663 AX Geldrop Tel.: 06 51 899 874 e-mail:wedstrijdsecretariaat@knhsregiobrabant.nl NOORD-BRABANT Aan de secretariaten van de

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement D.S.T.V. Obvius

Huishoudelijk Reglement D.S.T.V. Obvius Huishoudelijk Reglement D.S.T.V. Obvius Rechten en verplichtingen der leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich strikt te houden aan het ter plaatse geldende baanreglement en aan de schriftelijke of

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HUISHOUDELIJK REGLEMENT BEGRIPSBEPALINGEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder a Vereniging: IJsvereniging Doetinchem 96 b bestuur: het bestuur van de Vereniging; c statuten: de statuten van de Vereniging;

Nadere informatie

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN.

STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. STATUTEN OUDERRAAD VAN BASISSCHOOL ST. ANTONIUS ASTEN HEUSDEN. NAAM EN ZETEL Artikel 1. De Ouderraad draagt de naam Ouderraad van basisschool St. Antonius. De Ouderraad is gevestigd op Pastoor Arnoldstraat

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN TENNISCLUB SLOW HUISHOUDELIJK REGLEMENT DER NIJMEEGSE STUDENTEN LAWN ALGEMENE BEPALINGEN TENNISCLUB SLOW Artikel 1 1. De vereniging genaamd Nijmeegse Studenten Lawn Tennisclub Slow, hierna te noemen "de vereniging" is

Nadere informatie

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT

LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT LANDELIJKE RIJVERENIGING EN PONYCLUB AMETHYST Noorderweg 116a 1456 NL Wijdewormer HUISHOUDELIJK REGLEMENT INLEIDING Onze vereniging maakt deel uit van een samenwerkingsverband die tot doel heeft om op

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016.

Huishoudelijk reglement vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. vastgesteld op ALV 6 oktober 2016. ALGEMEEN Artikel 1. Dit huishoudelijk reglement geeft nadere regels zoals aangegeven in artikel 17 van de statuten d.d. 6 oktober 2016. LIDMAATSCHAP Artikel 2. 1. Een

Nadere informatie

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel

Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Katholieke Bond van Ouderen Afdeling Veghel Huishoudelijk Reglement KBO Afdeling Veghel Dit Huishoudelijk Reglement is geen op zichzelf staand document; het is onlosmakelijk verbonden met de Statuten van

Nadere informatie

REGLEMENT JONGE PAARDEN CRITERIUM SEIZOEN 2013/2014 SENTOWERPARK/JUMPING BOCHOLT

REGLEMENT JONGE PAARDEN CRITERIUM SEIZOEN 2013/2014 SENTOWERPARK/JUMPING BOCHOLT REGLEMENT JONGE PAARDEN CRITERIUM SEIZOEN 2013/2014 SENTOWERPARK/JUMPING BOCHOLT Het betreft een wedstrijd voor jonge paarden in 3 categorieën: 4 jarige paarden Dit zijn paarden die op de datum van aanvang

Nadere informatie

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s Ten behoeve van veiligheid én paardrijdplezier voor ons allen kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op Uw medewerking Voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOGELWACHT UTRECHT Lidmaatschap Art.1 Art. 2 De namen der leden, jeugdleden en donateurs worden door publikatie in het orgaan van de vereniging bekend gemaakt. Een lid, jeugdlid, of donateur wordt als zodanig toegelaten

Nadere informatie

IICH GRONINGEN Zuidbroek

IICH GRONINGEN Zuidbroek ZUIDBROEK 20-12-2015-9-1-2016 VP0068842 Status: Goedgekeurd Datum goedgekeurd: 25-10-2015 Indoor Pony & Paard Categorie 1 Openstelling: Onbeperkt opengesteld Selectiewedstrijd: Nee Stichting Ruitersport

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen.

Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Huishoudelijk reglement Onderwatersport Vereniging Diemen. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen.... 2 1. art. 1.... 2 1. art. 2.... 2 1. art. 3.... 2 Hoofdstuk 2. Van de leden... 2 2. art. 1.... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN

HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HUISHOUDELIJK REGLEMENT van de in Eindhoven gevestigde vereniging IJSCLUB EINDHOVEN HOOFDSTUK I Artikel 1: Inschrijving LIDMAATSCHAP 1. Inschrijving als lid vindt plaats na formele aanmelding bij de ledenadministratie.

Nadere informatie

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon

Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon Huisregels voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony s van Hippisch Centrum Xenophon Ten behoeve van veiligheid en paardrijdplezier voor ons allen, kent onze manege een aantal huisregels. Wij

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig

Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Huishoudelijk reglement van de Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub Door Oefening Krachtig Artikel 1 Naam en Zetel 1. De afdeling draagt de naam: Ren/MTB afdeling van de Helderse Ren- en Toerclub

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart

Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1. Oprichting Huishoudelijk Reglement van de Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart 1.1 De Nederlandse Vereniging voor Ruimtevaart (NVR) is opgericht op 17 december 1951. De Statuten zijn laatstelijk

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE HUISHOUDELIJK REGLEMENT VERENIGING NATUUR EN MILIEU, IVN AFDELING WIJK BIJ DUURSTEDE Artikel 1. Leden/donateurs (zie statuten artikel 5 t/m 9) 1. De vereniging kent leden die bij het IVN zijn aangemeld

Nadere informatie

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007

ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 ALGEMENE BEPALINGEN BRABANTSE KAMPIOENSCHAPPEN 2007 Er wordt gereden onder de reglementen van de afdeling basiswedstrijdsport van de KNHS. De organisatie behoudt zich het recht voor de starttijden met

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55. Rechten en verplichtingen van de leden

HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55. Rechten en verplichtingen van de leden HUISHOUDELIJK REGLEMENT AVANTI 55 Rechten en verplichtingen van de leden Artikel 1 De leden zijn verplicht zich te houden aan het geldende baanreglement en aan de schriftelijke of mondelinge aanwijzingen

Nadere informatie

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten. Huishoudelijk Reglement Aqua Duiktechniek Weert Algemeen Artikel 1. Dit reglement bevat regels en bepalingen met betrekking tot de gang van zaken binnen de vereniging en tijdens verenigingsactiviteiten.

Nadere informatie

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT

De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT De Nederlandse Burger Partij HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opgave 27 maart 2015, opgemaakt te Papendrecht. HUISHOUDELIJK REGLEMENT Lidmaatschap Artikel 1 Het houden of doen houden van het lidmaatschap, wordt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement van de KBO afdeling Bergen op Zoom, tevens genaamd BAS, Bergse Actieve Senioren. Artikel 1: Begrippen Dit huishoudelijke reglement verstaat onder: 1.1 Statuten: de op 25 oktober

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg

Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Huishoudelijk reglement Vereniging Gespecialiseerde Verpleegkundige Kindzorg Aangepast ledenvergadering februari 2014 1 Algemeen Reglement Het Huishoudelijk Reglement bevat bepalingen die de statuten van

Nadere informatie