Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Aan Van Onderwerp. P.C. van Esseveld, W. Koning"

Transcriptie

1 Aan Van Onderwerp Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Directie Overzicht stemronden financiële stukken tijdens vergadering Algemeen Bestuur 3 oktober 2014 Datum 15 oktober 2014 CC P.C. van Esseveld, W. Koning Tijdens het AB van 3 oktober zijn formele stemronden gehouden. Dit document bevat de tellingen van de hoofdelijke stemronden, gerubriceerd in chronologische volgorde. 1. Jaarrekening Doorbelasting kosten niet activeerbare zaken aan gemeenten Een deel van de eind 2013 overgenomen activa kon regionaal niet worden geactiveerd, omdat de waarde onder de activeringsgrens ligt van De heer Mans (gemeente Castricum) heeft een amendement ingediend op het voorliggende voorstel aan het algemeen bestuur, namelijk de kosten van het betreffende materieel en huisvesting van gemeenten, totaal , door te berekenen aan de leverende gemeenten. Het amendement stelt voor om deze kosten ten laste te brengen van de reserves van VR NHN. De volgende gemeenten hebben VOOR het amendement gestemd. Alkmaar 10 x Bergen 4 x Den Helder 6 x Drechterland 2 x x 2 Enkhuizen 2 x Graft-De Rijp 1 x Heiloo 3 x Hoorn 8 x Langedijk 3 x Opmeer 2 x Schermer 1 x Stede Broec 3 x x 3 Texel 2 x x 2 totaal Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 1 van 7

2 Met 35 van de 75 gewogen uitgebrachte stemmen voor het amendement, is het amendement verworpen en worden de kosten conform voorstel ten laste gebracht van betreffende gemeenten. De voorzitter constateert dat hiermee het algemeen bestuur het resultaat over 2013 als volgt bestemt: 1. Onttrekking aan de reserve aanvaardbare kosten ambulancezorg ; De kosten van overgenomen materieel en huisvesting van gemeenten onder de activeringsgrens van , totaal doorberekenen aan de leverende gemeenten; Toevoeging aan de algemene reserve veiligheidsregio ; 2. Tijdelijk afwijken van de richtlijn maximale omvang algemene reserve (2,5% van de begrote lasten) om de bezuinigingstaakstelling 2014 incidenteel uit de algemene reserve te dekken. 2. Verdeelsleutel Besluitvorming over de over wijziging van de verdeelsleutel is voorbehouden aan de colleges van B&W. Voor het vaststellen van de wijziging van de gemeenschappelijke regeling geldt dat tweederde van de colleges (13 van de 19 in NHN), die samen tweederde van het aantal inwoners vertegenwoordigen ( van inwoners) hiertoe moeten besluiten. De colleges kunnen niet overgaan tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling voordat toestemming is verkregen van de gemeenteraad. De gemeenteraad kan echter toestemming slechts onthouden vanwege strijd met het recht of het algemeen belang. Een stemming door het algemeen bestuur over de wijziging van de verdeelsleutel is op grond van het bovenstaande niet mogelijk, inventarisatie van de door de colleges genomen besluiten is wel mogelijk. Daarnaast hebben enkele gemeenten de burgemeester het mandaat gegeven om naar bevind van zaken te handelen en eventueel een andere keuze te maken dan initieel door het college besloten. Inventarisatievolgorde collegebesluiten De voorzitter heeft het volgende voorstel gedaan voor behandeling van de collegebesluiten over de verdeelsleutel: Per sleutel inventariseren of één van de voorgestelde sleutels op de vereiste meerderheid kan rekenen. Begonnen wordt met inventarisatie van collegestandpunten op de verdeelsleutel die het meest afwijkt van de huidige verdeelsleutel namelijk de verdeelsleutel OOV-component met ingroei. Indien deze sleutel niet kan rekenen op de vereiste tweederde meerderheid van collegestandpunten wordt vervolgens geïnventariseerd of de 50-50verdeelsleutel op de vereiste meerderheid kan rekenen. Indien ook dit niet het geval is, zal de huidige verdeelsleutel (inwoners) in stand blijven. Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 2 van 7

3 Mevrouw Van Kampen (gemeente Schagen) heeft hierop mondeling een wijzigingsvoorstel ingebracht. Zij stelde voor om de inventarisatievolgorde ten aanzien van de wijziging gemeenschappelijke regeling tijdens de vergadering van het algemeen bestuur om te draaien. Dit betekent eerst inventariseren van de collegebesluiten inzake de verdeelsleutel 50% - 50% en (indien nodig) aansluitend de collegebesluiten te inventariseren over de OOV-ingroei sleutel. De voorzitter heeft het gewijzigde behandelingsvoorstel van mevrouw Van Kampen in stemming gebracht. Onderstaande gemeenten stemden VOOR het omdraaien van de inventarisatievolgorde. Alkmaar 10 x Bergen 4 x x 4 Den Helder 6 x Drechterland 2 x Enkhuizen 2 x x 2 Graft-De Rijp 1 x Heiloo 3 x Hoorn 8 x Langedijk 3 x x 3 Opmeer 2 x x 2 Schermer 1 x Stede Broec 3 x x 3 Texel 2 x totaal Met 42 van de 75 gewogen uitgebrachte stemmen voor het omdraaien van de inventarisatievolgorde, is het gewijzigde voorstel van behandeling aangenomen en wordt eerst bezien of voor de verdeelsleutel van 50% inwonertal en 50% OOV-component brandweerzorg en rampenbestrijding een meerderheid bestaat. Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 3 van 7

4 Inventarisatie collegebesluiten verdeelsleutel 50% 50% De voorzitter inventariseert de besluitvorming van de colleges inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, inhoudende een aanpassing van de kostenverdeelsleutel naar een verhouding van 50% inwonertal en 50% OOV-component brandweerzorg en rampenbestrijding. Gemeente inwoners aantal Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Schermer Stede Broec Texel Totaal Geconstateerd wordt dat met 9 van de 19 gemeenten en van de inwoners de voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel niet op de vereiste meerderheid kan rekenen, waarmee het voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling naar de verdeelsleutel 50% - 50% niet wordt aangenomen. Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 4 van 7

5 Inventarisatie collegebesluiten OOV-component met ingroei De voorzitter inventariseert de besluitvorming van de colleges inzake een wijziging van de gemeenschappelijke regeling, inhoudende een aanpassing van de kostenverdeelsleutel naar een verhouding conform de OOV-component voor brandweerzorg en rampenbestrijding en een ingroeiperiode van 4 jaar. Gemeente inwoners aantal Alkmaar Bergen Castricum Den Helder Drechterland Enkhuizen Graft de Rijp Heerhugowaard Heiloo Hollands Kroon Hoorn Koggenland Langedijk Medemblik Opmeer Schagen Schermer Stede Broec Texel Totaal Geconstateerd wordt dat met 12 van de 19 gemeenten en van de inwoners de voorgestelde wijziging van de verdeelsleutel niet op de vereiste meerderheid kan rekenen, waarmee het voorstel tot aanpassing van de gemeenschappelijke regeling naar de verdeelsleutel OOV-component met ingroei niet wordt aangenomen. Conclusie De voorzitter constateert dat beide voorstellen tot wijziging van de verdeelsleutel niet de vereiste meerderheid hebben behaald. Daarmee blijft de gemeenschappelijke regeling ongewijzigd van kracht en wordt de gezamenlijke bijdrage van de gemeenten aan de begroting van de veiligheidsregio voor 2015 verdeeld op basis van inwonertal. Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 5 van 7

6 3. Begroting Amendement omvang bezuiniging Ingebracht zijn amendementen van diverse gemeenten om aanvullend op de reeds aangekondigde taakstelling van 3,3 miljoen additioneel 4,1 miljoen te bezuinigen op de structurele begroting van de veiligheidsregio. In stemming wordt gebracht het meest vergaande amendement: het volledige bedrag van 7.4 miljoen bezuinigen in 2015 waarmee de gezamenlijke bijdrage van de gemeenten sluit op 37,2 miljoen. De volgende gemeenten stemden VOOR dit amendement. Alkmaar 10 x Bergen 4 x Den Helder 6 x Drechterland 2 x x 2 Enkhuizen 2 x x 2 Graft-De Rijp 1 x Heiloo 3 x Hoorn 8 x Langedijk 3 x x 3 Opmeer 2 x x 2 Schermer 1 x Stede Broec 3 x x 3 Texel totaal Met 40 van de 73 gewogen uitgebrachte stemmen is het amendement aangenomen. Gemeente Texel was bij de stemming afwezig. Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 6 van 7

7 2. Vaststelling begroting 2015, na amendement In stemming wordt gebracht, de vaststelling van de begroting, met inachtneming van de stemming over het amendement. De volgende gemeenten stemmen VOOR vaststelling. 7 Alkmaar 10 x x 10 Bergen 4 x x 4 Den Helder 6 x x 6 Drechterland 2 x x 2 Enkhuizen 2 x x 2 Graft-De Rijp 1 x x 1 Heiloo 3 x x 3 Hoorn 8 x x 8 Langedijk 3 x x 3 Opmeer 2 x x 2 Schermer 1 x x 1 Stede Broec 3 x Texel totaal Met 70 van de 73 gewogen uitgebrachte stemmen wordt de begroting (na amendement) vastgesteld. Gemeente Texel was bij de stemming afwezig. Gemeenten Heiloo, Hoorn en Stede Broec geven een stemverklaring af. De voorzitter concludeert dat het algemeen bestuur na amendement het volgende besluit over de begroting van Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 heeft genomen: De begroting wordt vastgesteld met een taakstellende bezuinigingsopdracht van 4,1 miljoen additioneel op de reeds besloten bezuinigingsopdracht van 3,3 miljoen, totaal 7,4 miljoen, te realiseren in Overzicht stemronden financiële stukken AB pagina 7 van 7

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage

Totale kosten VR NHN (structureel) Af: Totale structurele baten VR NHN (exclusief. Uitkomst nieuwe gemeentelijke bijdrage Colleges van B&W in Noord-Holland Noord Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 3 Uw bericht van - Onderwerp

Nadere informatie

Indexering Gehonoreerde indexatie primaire begroting 0,00% 1,93%

Indexering Gehonoreerde indexatie primaire begroting 0,00% 1,93% Indexering Gevolgen van de geactualiseerde loon- en prijsindexatie Indexatie Bij de brief van 22 december die de adviesgroep gemeenschappelijke regelingen heeft verzonden is aangegeven welke percentages

Nadere informatie

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke

Wij verzoeken het bestuur om op korte termijn uit te zoeken welke Gemeente Zienswijze Jaarrekening Reactie Alle gemeenten behalve Medemblik Medemblik Conform voorstel In te stemmen met de resultaatbestemming 2015 met uitzondering van de toevoeging van 1.064.000,- aan

Nadere informatie

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. r: A/74. Colleges van B&W in Noord-Holland Noord. Geacht college,

Veiligheidsregio Noord-Holland Noord. r: A/74. Colleges van B&W in Noord-Holland Noord. Geacht college, L_ Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Colleges van B&W in Noord-Holland Noord m e r: A/74 Datum 16 juni 2014 Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2014/312/PES E-mail pvesseveld@veiligheidsregio-nhn.nl

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-23951634 Onze referentie 2014/309/WKO E-mail wkoning@veiligheidsregio-nhn.nl Uw referentie - Bijlagen 2 Uw bericht van Jaarstukken 2013 Veiligheidsregio

Nadere informatie

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN

Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN AB-Besluit Aan: AB RUD NHN Datum vergadering: 15 mei 2015 (Schriftelijke ronde) Auteur: Onderwerp: Damir Štajcer Voorgenomen wijziging Gemeenschappelijke Regeling RUD NHN Agendapunt: -- Aanleiding / Kern

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar

GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar GGD Hollands Noorden Bezoekadres: Hertog Aalbrechtweg 22, 1823 DL Alkmaar Postadres: Postbus 9276, 1800 GG Alkmaar www.ggdhollandsnoorden.nl Inhoudsopgave Blz. 1. Inleiding 3 2. Overzicht van baten en

Nadere informatie

AB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 8 maart C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting e Begrotingswijziging 2018

AB-Besluit AB RUD NHN. Aan: Datum vergadering: 8 maart C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting e Begrotingswijziging 2018 AB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: AB RUD NHN 8 maart 2018 C. van den Tempel (controller) Actualisatie Begroting 2018 1 e Begrotingswijziging 2018 Agendapunt: 8 Aanleiding: In de algemene

Nadere informatie

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW

Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW 1 Toetsingsformulier jaarstukken 2014 en begroting 2016 RSW JAARREKENING 2014 Tijdigheid Is de jaarrekening op tijd (voor 15 april) ontvangen? Accountantsverklaringen Is de verklaring aanwezig (ja /nee)

Nadere informatie

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden

Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Concept voorstel tot tweede wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Hollands Noorden Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente < gemeentenaam invullen > gelet op het

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 38 VASTGESTELD

Besluitenlijst van de vergadering van het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Opmeer d.d week 38 VASTGESTELD Aanwezig: G.J.A.M. Nijpels (voorzitter), E. Deutekom-Muntjewerff, H. Stoker en R.A.H.P. Heijtink Secretaris: M.A.S. Winder Volgnr: 001 Poststuk: 15.0011754 PZI Omschrijving: Besluitenlijst B&W Opmeer d.d.

Nadere informatie

In deze korte notitie wordt een reactie gegeven op de ingebrachte wensen en bedenkingen (bijlage 2)

In deze korte notitie wordt een reactie gegeven op de ingebrachte wensen en bedenkingen (bijlage 2) Aan: Gemeenteraden / colleges gemeenten Noord-Holland Noord Van: dagelijks bestuur GGD Hollands Noorden Datum: 25 augustus 2018 (DB 5 september 2018) Onderwerp: Wensen en bedenkingen Inleiding In de periode

Nadere informatie

Missie. Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden

Missie. Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Hoofddoelstelling Doel van de samenwerking is het gezamenlijk behartigen van belangen, die de schaal van de individuele gemeenten te boven gaan, ten behoeve

Nadere informatie

REGISTER GEMEENTE MEDEMBLIK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27 VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN

REGISTER GEMEENTE MEDEMBLIK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27 VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN REGISTER GEMEENTE MEDEMBLIK ALS BEDOELD IN ARTIKEL 27 VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN NR. NAAM BLAD 1. Gemeenschappelijke regeling Westfries Archief, Regionaal Historisch Centrum voor West-Friesland

Nadere informatie

TOETREDINGSOVEREENKOMST

TOETREDINGSOVEREENKOMST 1/5 TOETREDINGSOVEREENKOMST De ondergetekenden: 1. de publiekrechtelijke rechtspersoon: Provincie Noord-Holland, statutair gevestigd te Haarlem, met adres: (2012 HR) Haarlem, Dreef 3; 2. de publiekrechtelijke

Nadere informatie

Conform aantekening Gemeentesecretaris

Conform aantekening Gemeentesecretaris C o l l e g e v o o r s t e l gemeente Langedijk Agendanummer Adviseur Afdeling I team Vertrouwelijk Onderwerp 3 *16SC005622* M. (Maartje) Schutte WH/Openbare orde, Veiligheid Ä Crisisbeheersing Nee Beantwoording

Nadere informatie

S/f Medemblik. proces begrotingen en jaarrekeningen *B2014 1272

S/f Medemblik. proces begrotingen en jaarrekeningen *B2014 1272 ONTVANGEN 2 8 JUL 20ft M M GEMEENTE S/f Medemblik Recreatieschap Westfriesland Het Dagelijks bestuur Postbus 20 1610 AA BOVENKARSPEL Uw kenmerk Uw brief van Zaaknummer Documentnummer Bijlage(n) Doorkiesnummer

Nadere informatie

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord

Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Basiscijfers 50+ Arbeidsmarktregio Noord-Holland Noord Wat vindt u in deze rapportage? Deze kwartaalrapportage gaat over alle bij UWV WERKbedrijf geregistreerde werkzoekenden (nww) van 50 jaar en ouder.

Nadere informatie

Ed Langereis (directiesecretaris) / Caroline van den Tempel (financial controller)

Ed Langereis (directiesecretaris) / Caroline van den Tempel (financial controller) ABBesluit Aan: AB RUD NHN Datum vergadering: 8 maart 2018 Auteur: Onderwerp: Ed Langereis (directiesecretaris) / Caroline van den Tempel (financial controller) Financiering Masterplan ICT Agendapunt: 3

Nadere informatie

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Bijlage 4 Begroting 2016 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 25 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio Noord-Holland Noord elk begrotingsjaar

Nadere informatie

2 e Bestuurlijke rapportage 2017 GGD HN

2 e Bestuurlijke rapportage 2017 GGD HN In de voorliggende 2 e Burap wordt alleen ingegaan op de GGD-activiteiten zonder Veilig Thuis: daarvoor is een aparte 2 e Burap gemaakt. Per programma worden de belangrijkste beleidsmatige en financiële

Nadere informatie

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord

Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Factsheet Verbonden partij Naam Vestigingsplaats Regionale Uitvoeringsdienst Noord-Holland Noord Postbus 2095 Hoorn 1620 EB TAKEN Doelstelling Keuzemogelijkheden Het doel van het samenwerkingsverband:

Nadere informatie

Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden

Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2013 GGD Hollands Noorden Herziene financiële begroting 2013 Inleiding Na het opstellen van de halfjaarcijfers over 2012 is een herziene inschatting gemaakt van de kosten

Nadere informatie

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt

1. Ambities 2. Wat hebben we bereikt Bijlage 1 Jaarstukken 2014 Veiligheidsregio Noord-Holland Noord Op grond van artikel 26 van de gemeenschappelijke regeling legt het dagelijks bestuur van de Veiligheidsregio elk begrotingsjaar verantwoording

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Was wordt lijst voorgestelde wijziging regeling Was (regeling 2015) Cursieve rode tekst komt niet meer terug in de nieuwe regeling Aanhef: De colleges van burgemeester

Nadere informatie

Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017

Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 DB-Besluit Aan: Datum vergadering: Auteur: Onderwerp: Agendapunt: Het Algemeen Bestuur 11 juli 2018 Ed Langereis (directiesecretaris) Gemotiveerde reactie op zienswijzen jaarrekening 2017 8 (Nazending)

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord STAATSCOURANT 24 Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 48392 december 2015 Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord 2015 De colleges van burgemeester

Nadere informatie

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012

BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 BIJLAGE JAARVERSLAG 2012 VEILIGHEIDSHUIS REGIO ALKMAAR VEILIGHEIDSHUIS DEN HELDER/ KOP VAN NOORD-HOLLAND VEILIGHEIDSHUIS WEST-FRIESLAND MAART 2013 Inhoudsopgave Alle casussen...3 Thema: Individueel Casus

Nadere informatie

PVDA GROEN INKS. RB Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA).

PVDA GROEN INKS. RB Uittreden uit de gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar (RHCA). Heerhugowaardse Onafhankelijke Partij Raadsvergadering Besluit: -Ba LVoorstelnummer: (? ^_r> ^,, D66 PVDA 6L, Dbt, VS < 1 GROEN INKS Amendement Agendanr. Voorstelnummer: Onderwerp: RB2012009 Uittreden

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alkmaar, Bergen, Castricum, Den Helder, Drechterland, Enkhuizen, Heerhugowaard,

Nadere informatie

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland

Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvoorstel Begroting 2017 Gemeenschappelijke Regeling: Werkvoorzieningsschap Noord Kennemerland Raadsvergadering: 23-06-2016 agendapunt : bijlage nr. : 2016-1052 Commissie: Portefeuillehouder: Sociaal

Nadere informatie

i mill 11 [«li B13.000024

i mill 11 [«li B13.000024 i mill 11 [«li B13.000024 2 5 APR. 2013 GECONSOLIDEERDE TEKST GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO NOORD-HOLLAND NOORD NA 2 E WIJZIGING De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de

Nadere informatie

txl 1 'B ' Gemeente Texel Gemeente Heerhugwaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Dhr D. Boot Beleid

txl 1 'B ' Gemeente Texel Gemeente Heerhugwaard Postbus AJ HEERHUGOWAARD Dhr D. Boot Beleid txl Gemeente Heerhugwaard Postbus 390 1700 AJ HEERHUGOWAAR omnma o 9 JUL 20H 1 'B201410380' Postadres Postbus 200 1790 AE en Burg Bezoekadres Emmalaan 15 1791 AT en Burg Inlichtingen bij Team Telefoonnummer

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 17 december 2013 Agendanummer : 14 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : C.H.M. (Kiek) van Groningen Voorstel aan de raad Onderwerp : Voornemen samenwerking

Nadere informatie

Advies aan de gemeenteraden

Advies aan de gemeenteraden Nummer Portefeuillehouder(s) Contact en vragen via (is aa oördi ere d se retaris ) Datum vergadering RRN 18 mei 2017 9 mei 2017 Datum B&W-besluiten Onderwerp Aanbieding financiële stukken Veiligheidsregio

Nadere informatie

Akkoord / Niet akkoord / Anders nl.

Akkoord / Niet akkoord / Anders nl. 8 Wijziging gemeenschappelijke regeling 1 170707 AB 8 V Wijziging gemeenschappelijke regeling.docx Vergadering Algemeen bestuur Datum 7 juli 2017 Agendapunt 8 Onderwerp Gewijzigde gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

Verslag vergadering d.d. 3 juli 2013 Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden (concept)

Verslag vergadering d.d. 3 juli 2013 Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden (concept) Hollands Noorden Samen werken aan gezond teven Verslag vergadering d.d. 3 juli 2013 Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden (concept) Aanwezig: Verhinderd: Voorzitter: Notulist: de leden: dhr. P. de Baat

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 2-6-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar

Nadere informatie

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018

BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018 BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS D.D. 13 MAART 2018 Aanwezig: Afwezig: Wnd. burgemeester Van Vliet-Kuiper, de wethouders Luyckx en Struijlaart, secretaris Schadé Locosecretaris

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 21 januari 2014 Agendanummer : 7 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : H.J.M. Schrijver : Publiekszaken : M.A. (Monique) Wong Chung Voorstel aan de raad Onderwerp

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 12 december 2018 Aanwezig: M.C. Uitdehaag (voorzitter) A. Tekin (provincie Noord-Holland), C. Braak (Alkmaar), mw. Y. Koster (Bergen), F. Binnendijk

Nadere informatie

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever',

Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', Bijlage 3, RAAMOVEREENKOMST HULP BIJ HET HUISHOUDEN Partijen: 1. De gemeente als vermeld op het tekenblad gemeente hiervoor, hierna te noemen: Opdrachtgever', en 2. Het bedrijf als vermeld op het tekenblad

Nadere informatie

Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens achttien gemeenten, te weten

Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet ontvangen namens achttien gemeenten, te weten Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties DG Bestuur en Wonen Datum 25 augustus 2016 Kenmerk 2016-0000464026 Ik heb op 27 juni 2016 een verzoek op grond van artikel 41b van de Woningwet

Nadere informatie

Wij bewaken door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden.

Wij bewaken door gezondheidsrisico s en onveiligheid te signaleren en de inzichten hierover actief te verspreiden. Naam gemeenschappelijke regeling: GGD Hollands Noorden Jaarrekening 2017 Wat wilden we bereiken? Welke (maatschappelijke) doelen waren vastgesteld? GGD Hollands Noorden bewaakt, beschermt en bevordert

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Michael Ibink Telefoon: 072-743 39 56 Mobiel: 06 336 603 20 E-mail: Datum: 12-02-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Wilt u meer

Nadere informatie

Besluitenlijst B&W. Agendapuntnr

Besluitenlijst B&W. Agendapuntnr Agendapuntnr. 003.01 enlijst B&W BENW160335 Adviesraad sociaal domein: ongevraagd advies 'Communicatie met inwoners'. In te stemmen met bijgaande conceptbrief aan de Adviesraad Sociaal Domein met de reactie

Nadere informatie

Datum Uw brief van Uw kenmerk. Ons kenmerk

Datum Uw brief van Uw kenmerk. Ons kenmerk Akersloot Ba kkum Veiligheidsregio Noord-Holland Noord t.a.v. de voorzitter van het Dagelijks Bestuur, de heer P. Bruinooge Postbus 46 800 AK ALKMAAR ^EMEhNTELANGEDIJK 2 9 SEP 204 - Ą A ü /BW/RZ f L t

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt 15

Raadsvoorstel agendapunt 15 Raadsvoorstel agendapunt 15 Vergadering d.d. 24 mei 2016 Datum B&W 17 mei 2016 Portefeuillehouder Drs. H. Nuijten Document-nr 016-025 Opsteller Mr. M. Olthuis Financiele stukken Veiligheidsregio Brabant-

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011

Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening Noord-Holland 2011 Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 10 maart 2015, nummer 552841/552832, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling subsidie projecten regionale sociale agenda s Noord-Holland 2012 Gedeputeerde

Nadere informatie

* *

* * ADVIESNOTA AAN COMMISSIE RUIMTE Onderwerp en inhoud Actualiseren Regionale nota bodembeheer Postregistratienummer *17.0012211* 17.0012211 Vertrouwelijk Sector Afdeling Medewerk(st)er/tel Nee Grondgebiedzaken

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord september 2014 Krimp WW Noord-Holland vooral in grotere gemeenten In september is het aantal WW-uitkeringen verder gedaald. In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland

Nadere informatie

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1 Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar aug 2017 % aantal % aantal % Nederland 362.132 4,1%

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Sep 2017 % aantal % aantal % Nederland 350.810 3,9%

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN

SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN SUBSIDIE OVERZICHT AANGESLOTEN GEMEENTEN Contactpersoon: Roy Langedijk Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 20-11-2014 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. GEMEENTE ALKMAAR LT-verwarming

Nadere informatie

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad,

Gemeenteraden in Noord-Holland Noord. Geachte leden van de raad, Gemeenteraden in Noord-Holland Noord Telefoon 06-52562303 Onze referentie U2015/465/PES E-mail pvesseveld@vrnhn.nl Uw referentie - Bijlagen 5 Uw bericht van Geachte leden van de raad, Hierbij ontvangt

Nadere informatie

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening;

Gelet op artikel 82 van de Provinciewet en artikel 5 van de Provinciale Ruimtelijke Verordening; Besluit van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland van 28 juni 2016, nr. 820838/820842, tot vaststelling van het Reglement adviescommissie detailhandel Noord-Holland Noord. Gedeputeerde Staten van Noord-Holland;

Nadere informatie

Bijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten

Bijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten Bijlage: wijzigingen ten opzichte van oude uitgangspunten 1 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord

Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden. Regio Noord-Holland Noord Jaarverslag 2014 Verantwoording inzet ondersteuningsgelden Regio Noord-Holland Noord Inhoud 1. Inleiding 3 1.1. VGZ Versterking Eerstelijn Noord-Holland Noord 3 1.2. Ondersteuningsgelden 3 1.3. Werkwijze

Nadere informatie

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik

Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik Burgemeesters op de bres Presentatie: Linda de Haas Nic Drion Sara Etty programmamedewerker Taskforce kindermishandeling en seksueel misbruik senior medewerker

Nadere informatie

4. Na definitieve besluitvorming in het AB van worden de financiële gevolgen opgenomen in de gemeentelijke begroting 2016.

4. Na definitieve besluitvorming in het AB van worden de financiële gevolgen opgenomen in de gemeentelijke begroting 2016. Agendapunt : 17. Voorstelnummer : 06-049 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Lydia Schaefers Informatie op te vragen bij : L. Schaefers Portefeuillehouder(s) : H. Hafkamp Zaaknummer : 15z0002036

Nadere informatie

Verdeelmodellen regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar Aanvulling 20 januari 2013

Verdeelmodellen regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar Aanvulling 20 januari 2013 www.pwc.nl Verdeelmodellen regionaal samenwerkingsverband sociale diensten regio Alkmaar Aanvulling 20 januari 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Verdeling uitvoeringskosten op basis totale frictie 3.

Nadere informatie

Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA

Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA Concept voorstel tot eerste wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling RHCA Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente. gelet op het bepaalde in de Wet gemeenschappelijke regelingen,

Nadere informatie

Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen

Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen. Vervallen Bijlage 2: WAS/WORDT-lijst FUGR 2019 DOC-19-124159 1. Indexering loon en prijs 1. Methodiek indexatie 1.1. Voor de loonontwikkeling wordt uitgegaan van de CAO gemeenten (CAR-UWO). Zolang er geen CAO ontwikkeling

Nadere informatie

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen "partijen";

CONCEPT. De ondergetekenden sub 1 en 2, hierna gezamenlijk te noemen partijen; Datum: 6 maart 2014 Versie 1.1 CONCEPT Dienstverleningsovereenkomst Centrumregeling ambtelijke samenwerking Alkmaar, Bergen, Castricum, Graft De Rijp, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk en Schermer ten behoeve

Nadere informatie

AB-Verslag. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2018

AB-Verslag. Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2018 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 11 juli 2018 Aanwezig: S.J.A. van der Veek (voorzitter), A. Tekin (provincie Noord-Holland, arriveert later), C. Braak (Alkmaar), G.G. Besseling

Nadere informatie

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010

Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Ontruimingscampagne zorgorganisaties Oktober 2010 Overzicht Inleiding Van 1 t/m 31 oktober 2010 worden de nationale brandpreventieweken gehouden. Dit jaar is het campagnethema 'Wat doe JIJ bij brand?'.

Nadere informatie

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling :

MEMO. Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : MEMO Aan : Gemeenteraad Afdeling : Van : Het college van B&W Afdeling : Datum : 9 november Onderwerp : Preventie- en Handhaving alcoholgebruik onder jongeren Geachte raad, In deze memo ontvangt u ter kennisname

Nadere informatie

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord

Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord 14-5-2019 14:12:21 Regionale Maandcijfers Arbeidsmarktinformatie Noord-Holland Noord Tabel 1: Stand WW-uitkeringen Stand WW mutatie tov vorige mnd mutatie tov vorig jaar Apr 2019 % Mrt 2019 % Apr 2018

Nadere informatie

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden.

Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Zienswijze programmabegroting 2013 en jaarstukken 2011 van GGD Hollands Noorden. Algemeen Op 18 april 2012 zijn de programmabegroting 2013 en de jaarstukken 2011 ontvangen van GGD Hollands Noorden (GGD).

Nadere informatie

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland

- Concept - Factsheet inrichting regio Noord-Holland - Concept - Factsheet inrichting regio Omvang: 3.490,0 fte Operationeel: 3.369,5 fte Niet-Operationeel: 120,5 fte Districten: 3 Basisteams: 10 Versiedatum: 25 juni 2012 Inhoudsopgave Concept 1 Concept

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Voor inwoners van Noord-Holland Noord. Bodem. inwoners

Inhoud. Voorwoord Voor inwoners van Noord-Holland Noord. Bodem. inwoners Inhoud Voorwoord 2 Voor inwoners van Noord-Holland Noord 3 Toezicht en Handhaving 4 Bodem 5 Natuurbescherming 7 De RUD NHN 10 Contact 12 inwoners Voorwoord Onze deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Holland

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Holland Noord november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Holland Noord november 2014 WW in de regio s stijgt, grote verschillen tussen sectoren In de arbeidsmarktregio s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Zuid- Kennemerland

Nadere informatie

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven

SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven SUBSIDIE OVERZICHT Aangesloten bedrijven Contactpersoon: Koen Klaver Telefoon: 072-743 39 56 E-mail: Datum: 3-9-2015 Doordat de gegevens maandelijks worden ge-update. Gemeente Alkmaar LT-verwarming 1000,-

Nadere informatie

Raadsbesluit Nummer 023

Raadsbesluit Nummer 023 Raadsbesluit Nummer 023 Raadscommissie 08-03-2017 Gemeenteraad 22-03-2017 Portefeuillehouder Doelenboom Burgemeester Programma 2 Zorg voor elkaar, veiligheid op orde Maatschappelijk doel 2.1. Een veilige

Nadere informatie

Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden. Voorstel invoering contactmoment adolescenten

Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden. Voorstel invoering contactmoment adolescenten Voorstel Vergadering Algemeen Bestuur GGD Hollands Noorden Datum 3 juli 2013 Agendapunt 6 Onderwerp Voorstel invoering contactmoment adolescenten Bijlage Voorstel Besluit 1. Samenvatting invoering contactmoment

Nadere informatie

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus

Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Raadsvoorstel *Z010C0D5F16* Aan de raad Documentnummer : INT-14-11233 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Toetreding Den Helder tot Cocensus Inleiding Sinds 2010 is de gemeente Beverwijk aangesloten

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting bedrijfsplan RUD NHN

Bestuurlijke samenvatting bedrijfsplan RUD NHN Bestuurlijke samenvatting bedrijfsplan RUD NHN Waarom een RUD? In landelijke, bestuurlijke afspraken en kaders is vastgelegd dat in Nederland circa 28 Regionale Uitvoeringsdiensten (RUD s) moeten worden

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie I nhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, doel, strategische thema s & inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting & robuuste basisteams. 3. Sturing en lokale

Nadere informatie

het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 3 maart 2017 vaststellen Besluit

het conceptverslag van de vergadering van het algemeen bestuur veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 3 maart 2017 vaststellen Besluit 3 Vaststelling verslag van de vergadering van 3 maart 2017 1 170707 AB 3 V verslag 3 maart 2017.docx Vergadering algemeen bestuur Datum 7 juli 2017 Agendapunt 3 Onderwerp Conceptverslag algemeen bestuur

Nadere informatie

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale

Ondertekening overeenkomsten t.b.v. voortzetting regionale gemeente Langedijk Datum 12 september 2017 Agendanummer 3 Adviseur L.A.M. (Leonie) Bruin Afdeling I team BP/Projecten en Economische Zaken Vertrouwelijk Nee Onderwerp Ondertekening overeenkomsten t.b.v.

Nadere informatie

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland.

Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Agenda voor de vergadering van het algemeen bestuur van 24 september 2015, in het kantoor van het Recreatieschap Westfriesland. Aanvang: 16.00 uur 1. Opening 2. Verslag van de vergadering van het algemeen

Nadere informatie

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders

Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Bestuursdienst / advies aan Burgemeester en Wethouders Reg.nr: BW16-0066 Casenr.: Sector/afd.:Stadsontwikkeling / S.R.O. Steller/tel/e-mail: A.T.M. Prins / 5276 / t.prins@heerhugowaard.nl Portefeuillehouder:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; De raad van de gemeente Koggenland; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 05 oktober 2010; OVERWEGENDE GELET OP BESLUIT het voorstel van het algemeen bestuur van de veiligheidsregio,

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 oktober 2018

Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 oktober 2018 Verslag van de vergadering van het Algemeen Bestuur van 18 oktober 2018 Aanwezig: A. Tekin (provincie Noord-Holland), C. Braak (Alkmaar), mw. Y. Koster (Bergen), F. Binnendijk (Castricum), G.G. Besseling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord

Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Noord-Holland Noord CVDR Officiële uitgave van Hoorn. Nr. CVDR370089_1 23 mei 2017 Gemeenschappelijke regeling "Veiligheidsregio Noord-Holland Noord De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 13 december 2017

Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 13 december 2017 Verslag van de vergadering van het Algemeen bestuur van 13 december 2017 Aanwezig: S.J.A. van der Veek (voorzitter), A. Tekin (provincie Noord-Holland), J.P. Nagengast (Alkmaar), mw. O. Rasch (Bergen),

Nadere informatie

Voorstel raad en raadsbesluit

Voorstel raad en raadsbesluit Voorstel raad en raadsbesluit Gemeente Landgraaf Programma Documentnummer: B.19.0701 *B.19.0701* Landgraaf, 8 april 2019 ONDERWERP: Begroting 2020 Veiligheidsregio Zuid-Limburg PROGRAMMA 2. Veiligheid

Nadere informatie

de gemeenteraden van de bij de GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten

de gemeenteraden van de bij de GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten de gemeenteraden van de bij de GGD Hollands Noorden aangesloten gemeenten Uw kenmerk: Email hsmit@ggdhn.nl Contactpersoon: H. Smit Bijlagen: 2 Doorkiesnummer 0224720514 en programmabegroting 2015 Geachte

Nadere informatie

WESTFRIESLAND PACT DOOR!

WESTFRIESLAND PACT DOOR! WESTFRIESLAND PACT DOOR! Intentieverklaring Pact van Westfriesland 2.0 De colleges en de raden van de zeven Westfriese gemeenten: Hebben tot gezamenlijk doel dat: In 2022 de inwoners van Westfriesland

Nadere informatie

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal

Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Besluitenlijst van de openbare vergadering van de raad van de gemeente Winsum op 2 juli 2015 in de raadzaal Voorzitter, M.A.P. Michels Griffier: J. van der Meer Aanwezig: Gemeentebelangen: G. Kersaan,

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland

Provinciale Staten van Noord-Holland Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 120 Haarlem, 14 november 2006 Onderwerp: Wet maatschappelijke ondersteuning Ondersteuningsprogramma provincie Noord-Holland 2007 2008 Bijlagen: - ontwerpbesluit

Nadere informatie

H E E R H U G O W A A R D. 9 RB Vaststellen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Heerhugowaard'

H E E R H U G O W A A R D. 9 RB Vaststellen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening gemeente Heerhugowaard' H E E R H U G O W A A R D Raadsvergadering : l i n T *v-hn / o Mm Zulu Besluit: C pl Voofstelnummef: 'RSJZotOCg.t Agendanr. Voorstelnr. Onderwerp 9 RB2010-021 Vaststellen Verordening inrichting antidiscriminatievoorziening

Nadere informatie

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over?

Aan de raad, Beslispunt: 1. Waar gaat dit voorstel over? Agendapunt : 17. Voorstelnummer : 06-050 Raadsvergadering : 25 juni 2015 Naam opsteller : Eline van Braak Informatie op te vragen bij : Eline van Braak Portefeuillehouder(s) : weth. J. Mesu Zaaknummer

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE DRECHTERLAND D.D. 13 MAART 2018 Aanwezig: Burgemeester: M. Pijl; wethouders: D. te, G. en P. ; secretaris: A.J.

Nadere informatie

Vergadering. Algemeen bestuur Datum 22 november 2013 Tijd Locatie

Vergadering. Algemeen bestuur Datum 22 november 2013 Tijd Locatie Vergadering Algemeen bestuur Datum 22 november 2013 Tijd 09.00 12.00 Locatie Deelnemers Afmelding Verslag Status Gemeentehuis Schagen Raadzaal Zie presentielijst Zie presentielijst S.S.M. Duyn-Leo concept

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : Agendanummer : Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : E.M. Overzier : Financiën : Nico Spaans Voorstel aan de raad Onderwerp Programma : Toetreding gemeenschappelijke

Nadere informatie

Bundel van de Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 5 oktober 2018

Bundel van de Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 5 oktober 2018 Bundel van de Algemeen Bestuur Veiligheidsregio Noord-Holland Noord van 5 oktober 2018 0 Thema: Veilig Thuis - GGD HN 1 Opening en vaststelling agenda 2 Mededelingen 3 Vaststelling verslag vergadering

Nadere informatie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie

GELDERLAND_ZUID. Nationale Politie Nationale Politie Inhoud presentatie 1. Het nationale bestel: aanleiding, missie & visie, doel, strategische thema s en inrichting. 2. Regionale eenheid Noord-Holland: inrichting, geografische indeling,

Nadere informatie