In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd:"

Transcriptie

1 Instructie bij invullen Uniforme Informatie Rapportage aan CvTA Rapportage aan College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten Datum : juni

2 Aanpassingen: In de versie voor de rapportage van de informatie over het jaar 2014, zijn ten opzichte van de voorgaande versie de volgende onderdelen gewijzigd: Versie 9 april 2015 tab onderwerp aanpassing 4 Data Toegevoegd rapportagemoment "Rapportage Goed Bestuur en Integriteit", "doorlopende" verzending stukken. 5a Kostenpercentages Extra sheet voor berekening kostenpercentages inclusief 'collectieve lasten'. 5b Ketenkosten Extra sheet voor betreffende CBO's. Berekening kostenpercentages in de keten, aangeven van inhoudingspercentages per schakel. 6 Incasso en Repartitie Onderaan aangegeven dat idealiter alle geïncasseerde gelden met betrekking tot de jaren 2009 en eerder, eind 2014 verdeeld dienen te zijn. 10 Kasstroomoverzicht Indirecte methode in plaats van directe methode. 16 Klachten Categoriëen klachten uitgebreid met "commentaren" en de aantallen klachten via de geschillencommissie "rechthebbenden". vh 16 Projecten Vervallen. De onderdelen van het informatietemplate zullen in deze instructie per onderwerp behandeld worden. De informatie afkomstig van de CBO s over het rapportagejaar wordt gebruikt voor het toezichtjaarrapport van het CvTA. Het jaarrapport over het jaar 2013 is op de site van het CvTA te vinden: Instructie Instructie bij het invullen van het informatietemplate ten behoeve van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA). Het College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten (CvTA) verlangt informatie vanuit de Collectieve Beheersorganisaties op een eenduidige wijze te ontvangen. Het betreft hier informatie met betrekking tot Incasso en Repartitie, de beheerskosten van de CBO en overige aanvullende informatie. In de wet toezicht staat een aantal specifieke normen waaraan de resultaten van de CBO s worden gemeten. In het uniforme informatietemplate wordt in elk geval de informatie gevraagd over van de bouwstenen die leiden tot de juiste vergelijking tot de normen. Met ingang van 2013 wordt verlangd dat de CBO s in financiële verslaggeving conform de vereisten uit BW Boek 2 Titel 9 doen. De rapportage conform deze vereisten heeft over 2013 plaats gevonden. Vergelijking met eerdere jaren kan dan in gevallen lastiger plaatsvinden. Desalniettemin zijn ook de historische data, eerder door de CBO s aan het CvTA gerapporteerd, voor de jaren 2008 tot en met 2012 in het template opgenomen. In de rapportage aan het CVTA zijn voor het jaar 2014 onder andere de volgende onderdelen opgenomen om tot een betere analyse en vergelijking te komen: Kostenpercentages en de informatie die ten grondslag liggen aan het deze percentages. Ketenkosten, al eerder buiten deze standaard rapportage om verzameld voor het jaar Collectieve lasten, CBO s kunnen hier zelf aangeven welke collectieve lasten op welke plek verantwoord zijn. Opmerking bij het invullen De cellen in het template zijn niet beveiligd. De gegevens die ingevuld dienen te worden, dienen in de groen gekleurde cellen te worden ingevoerd. Overige cellen mogen niet worden overschreven, formules mogen niet worden aangepast. Bij vragen graag contact opnemen met: 2

3 Michel van Driel Staflid Financiën a.i. College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Postbus MB Amsterdam T: M: Bezoekadres: Herengracht 566, 1017 CH Amsterdam Mocht u een toelichting willen geven bij de gerapporteerde informatie dan kan dit door een Word document met referentie aan het onderdeel samen met het ingevulde template aan het College ter versturen. 3

4 Inhoudsopgave Aanpassingen:... 2 Instructie... 2 Wijzigingen Voorblad Informatie werkwijze Cyclus Data a. Kostenpercentages... 6 Beheerskosten... 7 Ten laste van de te verdelen gelden gebrachte administratie vergoeding Inhoudingspercentages... 8 Kostenmutatie ten opzichte van het voorgaande jaar b. Ketenkosten Incasso & Repartitie... 9 Begrippen: Exploitatie meerjaren a. Exploitatie boekjaar (afgelopen boekjaar) b. Exploitatie boekjaar (huidig boekjaar) c. Exploitatie boekjaar (volgend boekjaar) Niet-financiële informatie Kasstroom (Incasso) Debiteuren Reserves Voorzieningen Fondsen Financiële Vaste Activa Klachten

5 Wijzigingen Geeft aan welke wijzigingen het template heeft ondergaan t.o.v. van de voorgaande versie. 1.Voorblad 1. Kies de organisatie uit de lijst waarover u rapporteert. 2. Kies het jaar waarin u rapporteert. 3. Geef aan wie de contactpersoon is voor vragen en opmerkingen van het CvTA over het gerapporteerde. 2.Informatie werkwijze In dit onderdeel geeft u aan of uw organisatie: direct incasseert bij betalingsplichtigen (A) (al dan niet via brancheorganisaties) of dat uw organisatie gelden ontvangt van CBO s en/of verdeelorganisaties ter verdeling aan rechthebbenden en/of verdeelorganisaties (B). direct verdeelt aan rechthebbenden (C), of dat uw organisatie middels verdeelorganisaties reparteert aan rechthebbenden (D); welke verdeelorganisaties zijn dit/ 3.Cyclus Deze pagina dient inzicht te verschaffen op welke momenten de organisatie gelden ontvangt uit incasso of via een incasserende CBO en wanneer de organisatie deze gelden verdeelt over rechthebbenden, dan wel verdeelt aan verdeelorganisaties. Het gaat erom dat een algemeen beeld wordt weergegeven van de cyclus moment(en) van facturatie en verdeling in een bepaald jaar. In het toelichtingsvak kunt u opmerkingen kwijt. 5

6 4.Data 1 Voorblad 2 Informatie werkwijze organisatie x x 3 Incasso- en repartitiecyclus x x 4 Belangrijke data 5a Extra tab: Kostenpercentages x x 5b Extra tab: Ketenkosten Concept jaarcijfers voorgaand verslagjaar Definitieve jaarcijfers voorgaand verslagjaar Eerste semester resultaten, prognose huidige boekjaar Begroting volgend boekjaar Rapportage Goed Bestuur en Integriteit April - 2e week Juli - 2e week Augustus - 2e week December - 1e week December - 1e week 6 Incasso- en repartitie overzichten x x 7 Exploitatie Meerjaren x x 8a Exploitatie 2014 x x 8b Exploitatie 2015 x 8c Exploitatie 2016 x 9 Niet-financiële informatie x x 10 Kasstroomoverzicht x x 11 Debiteuren x x 12 Reserves x x 13 Voorzieningen x x 14 Fondsen x x 15 Financiële Vaste Activa x x 16 Klachten x x Rapportage Goed Bestuur en Integriteit x Bestuursverslagen, overige Jaarrekening Accountantsverslag/Management Letter doorlopend doorlopend doorlopend Dit overzicht geeft aan over welke onderwerpen en wanneer er gerapporteerd dient te worden aan het College van Toezicht. Alle organisaties onder toezicht rapporteren de definitieve jaarcijfers over het voorgaande verslagjaar in de tweede week van juli van het huidige jaar. De organisatieresultaten en prognose van het huidige rapportagejaar verstuurt u in de tweede week van augustus aan het College. De begroting van het volgende rapportagejaar in de eerste week van december. Bestuurstukken worden doorlopend door het College ontvangen. Zodra het jaarverslag en de jaarrekening voorzien van de controle verklaring beschikbaar zijn, dan hiervan een exemplaar of een digitale versie aan het College zenden. Dit geldt tevens voor het accountantsverslag en de Management Letter. De Rapportage Goed Bestuur en Integriteit wordt in de eerste week van december van het lopende boekjaar aan het College gestuurd (digitaal). 5a. Kostenpercentages In de tab Kostenpercentages worden de onderdelen verzameld die leiden tot de kostenpercentages die in het uiteindelijk rapport van het CvTA worden gepresenteerd. Ook wordt er gevraagd de inhoudingspercentages (indien van toepassing) aan te geven. Hieronder wordt per sub onderwerp een toelichting gegeven. 6

7 Beheerskosten 1 Het CvTA ziet erop toe dat CBO s zich verantwoorden over de kosten worden gemaakt en dat CBO s streven naar beperking van de beheerskosten. De drempel die per AMvB is vastgesteld bedraag 15% van de incasso en 15% van de repartie. Bovendien wordt de procentuele mutatie van de totale beheerskosten vergeleken met CPI (consumenten prijs index)i betreffende die periode. Om tot de kostenpercentages te komen die consistent en onderling vergelijkbaar zijn, dient er te worden uitgegaan van dezelfde definities. Een aantal elementen van zowel de teller als de noemer dient in dit hulpoverzicht (5a) te worden aangegeven. Let op: In het kader van het toepassen van de norm.(ex art. 2 lid 2 sub h. WTCBO) worden alle uitgaven aangemerkt als beheerskosten met uitzondering van bestedingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden, zulks ongeacht hoe de CBO zelf deze besteding aanmerkt. Hierdoor dienen CBO s in overzicht 5a aan te geven welke uitgaven beheerskosten betreffen maar, verantwoord zijn in het kader van socu-bestedingen. Deze uitgaven zullen dan in de berekening van het kostenpercentage worden meegenomen. Ten laste van de te verdelen gelden gebrachte administratie vergoeding. De administratievergoeding wordt voor de berekening van het kostenpercentage ten opzichte van de repartitie gebruikt. Daartoe dient te worden aangegeven hoe hoog de ingehouden administratie vergoeding is. Incasso totaal: De bruto-incasso bruto gefactureerde (exclusief mogelijke BTW) incasso in het rapportage jaar. 1 Beheerskosten: Alle kosten die, direct dan wel indirect, samenhangen met de inning, de verdeling en het beheer van gelden door de CBO s Uitgaven gericht op de ondersteuning van ideële of materiële algemene belangen van de desbetreffende groep rechthebbenden, dan wel ter bevordering van de sector waarin deze rechthebbenden werkzaam zijn, kunnen beheerskosten zijn, mits die kosten te rechtvaardigen zijn in het kader van (het verbeteren van) de inning, de verdeling en het beheer. Indien een dergelijke rechtvaardiging niet bestaat, is er geen sprake van beheerskosten maar van een andere besteding. Het College is van oordeel dat noch Stichting Brein, noch de Federatie Auteursrechtbelangen als sociale, culturele of educatieve doeleinden worden aangemerkt. In het kader van het toepassen van de norm.(ex art. 2 lid 2 sub h. WTCBO) worden alle uitgaven aangemerkt als beheerskosten met uitzondering van bestedingen voor sociale, culturele of educatieve doeleinden, zulks ongeacht hoe de CBO zelf deze besteding aanmerkt. Hierdoor dienen CBO s in overzicht 5a aan te geven welke uitgaven verantwoord zijn in het kader van socu-bestedingen. Deze uitgaven zullen dan in de berekening van het kostenpercentage worden meegenomen. 7

8 Repartitie totaal ; het gaat hier om netto repartitie, gelden die aan de rechthebben zijn uitgekeerd, eventuele kosten (veelal de administratievergoeding) en overige inhoudingen zijn hier dus al op in mindering gebracht. Voor het berekenen van de kostenpercentages worden, samenvattend, de volgende berekeningen gemaakt: Kosten ten opzichte van de incasso: kosten worden gecorrigeerd voor socu-uitgaven die onder kosten vallen. Kosten ten opzichte van de netto repartitie: kosten worden gecorrigeerd voor socuuitgaven die onder kosten vallen en netto repartitie wordt gecorrigeerd met de ingehouden administratievergoeding. Inhoudingspercentages CBO s bepalen, indien van toepassing, bij de begroting van het verslagjaar het kosteninhoudingspercentage voor dat komende verslagjaar, dit percentage kan bij begroot inhoudingspercentage over rapportagejaar worden ingevuld. Het uiteindelijke werkelijke kosteninhoudingspercentage, dient in de tweede regel werkelijk toegepast inhoudingspercentage over rapportagejaar te worden ingevuld. Indien het afwijkt van het begrote percentage, dient een toelichting te worden gegeven. Kostenmutatie ten opzichte van het voorgaande jaar De totale beheerskosten worden vergeleken met die van het voorgaande jaar. De procentuele mutatie wordt getoetst aan de Consumenten Prijs Index (CPI) over diezelfde periode. Indien de procentuele mutatie groter is dan de CPI, dient een toelichting te worden gegeven. In deze vergelijking worden eventuele kosten die onder de socu-bestedingen zijn verantwoord niet meegenomen. 5b. Ketenkosten De normering van de beheerskosten is ook van toepassing op de totale beheerskosten die worden berekend door alle collectieve beheersorganisaties in de keten tussen de inning van de gelden en de verdeling aan de individuele rechthebbenden. Hiermee wordt beoogd onnodige kosten in de vorm van inschakeling van tussenliggende (verdeel)organisaties terug te dringen. De ketenkosten dienen net als de kosten van individuele CBO s te voldoen aan het normeringscriterium, namelijk maximaal 15% van gereparteerde bedragen. Indien de totale beheerskosten van de collectieve beheersorganisaties in die keten meer bedragen dan 15% van de gereparteerde bedragen, dient uitleg over de overschrijding te worden gegeven in het jaarverslag (in overeenstemming met WTCBO art. 2, lid 2, sub h). De verplichting wordt opgelegd aan de eerste collectieve beheersorganisatie in de keten, omdat deze verantwoordelijk is voor de inschakeling van verder reparterende CBO s. De volgende ketens worden onderscheiden (situatie 2013/2014): Leenrechtketen: Stichting Leenrecht Thuiskopieketen Reprorechtketen 8

9 Proketen Hieronder het overzicht van de CBO en verdeelorganisaties (situatie 2013/2014), de onderstreepte CBO is de eerste CBO in de keten, de incasserende CBO die gelden aan verdelende CBO s doorzet. Keten Leenrechtgelden Keten Thuiskopiegelden Keten Reprorechtgelden Keten Pro-gelden Stichting Leenrecht Stichting de Thuiskopie Stichting Reprorecht Stichting Pro Stichting Lira Norma Stichting Lira Stichting Lira Stichting Norma Vevam Stichting Pictoright Stichting Pictoright Stichting Pictoright Stemra Stichting Pro Stichting Ipro Stichting Pro STAP Stremra Stemra PM STAP Sekam Video Vevam Stichting Pictoright Stichting Lira Per keten dient de incasserende CBO als eerste schakel in de keten, de inhoudingspercentages en werkelijke kosten specifiek gemaakt voor de ketengelden in kaart te brengen. Uiteindelijk wordt dan het inhoudingspercentage berekend voor de gehele keten en tevens het kostenpercentage van de totale ketenkosten (de cumulatie van de werkelijke kosten per onderdeel van de keten) ten opzichte van de uiteindelijke repartitie door de verdelende CBO voor de betreffende keten (bijvoorbeeld de Leenrechtgelden). 6.Incasso & Repartitie Het College wordt op eenduidige wijze geïnformeerd over de stand van de te verdelen gelden aan het begin van een rapportagejaar en aan het einde van een rapportagejaar. Alle inhoudingen op en toevoegingen aan de te reparteren som dienen expliciet vermeld te worden. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat de bruto incasso in beginsel gelijk is aan de te reparteren som. Voor alle CBO s en verdeelorganisaties dient inzichtelijk te zijn welke gelden uit welk jaar van oorsprong nog gereparteerd dienen te worden aan verdeelorganisaties en/of rechthebbenden. Alle CBO s rapporteren over de uiteindelijke stand van de te verdelen gelden. Aangegeven dient te worden welke herkomst de ontvangen gelden hebben en aan welke groepen de gereparteerde gelden zijn uitgekeerd: 1. Binnenlandse betalingsplichtigen en binnenlandse rechthebbenden; 2. Andere CBO s en/of verdeelorganisaties; 3. Buitenlandse ontvangsten en buitenlandse repartitie. Begrippen: - Incasso: o Nederlandse betalingsplichtigen: Betreft de bruto gefactureerde (exclusief mogelijke BTW) incasso betreffende het rapportage jaar; o Andere Nederlandse CBO s en/of verdeelorganisaties: Betreft de bruto ontvangst van verder te reparteren gelden; 9

10 o Buitenland: Betreft de bruto ontvangst van verder te reparteren gelden (in Euro). - Onttrekkingen naar jaarlaag: Alle inhoudingen die worden gedaan op de bruto incasso som. Per categorie (bijvoorbeeld de inhouding voor administratievergoeding, organisatiekosten, mutatie t.b.v. debiteurenvoorziening en dergelijke) dient het ingehouden bedrag te worden aangegeven (positief). - Toevoegingen naar jaarlaag: Alle toevoegingen die worden gedaan aan de bruto incasso som. Per categorie (bijvoorbeeld financiële baten, gereserveerde sommen) dient het toegevoegde bedrag te worden aangegeven. - Herallocatie te verdelen gelden naar jaarlaag (saldo dient altijd 0 te zijn): in gevallen is het noodzakelijk om bedragen in de verschillende jaarlagen te heralloceren. De som van deze herallocaties dient in het jaar altijd 0 te zijn. Een onderbouwing van deze herallocaties is verplicht. - Repartitie: Dit betreft de daadwerkelijke verdeling aan rechthebbenden, andere CBO s en/of verdeelorganisaties en aan buitenlandse organisaties/rechthebbenden. Inclusief verplichtging. Het gaat om de netto-repartitie, alle inhoudingen (en toevoegingen) zijn immers al in de opstelling gerapporteerd. De Te verdelen gelden geven naar jaarlaag aan welke verplichting er is jegens de rechthebbenden. Dit bedrag dient overeen te komen met verantwoording in de jaarrekening. 7. Exploitatie meerjaren De inkomsten en kosten van de uitvoeringsorganisatie vanaf 2008 worden hier gerapporteerd op hoofdcategorieën. Onder exploitatie wordt, in dit geval verstaan, de staat van baten en lasten. Inkomsten/baten De inkomsten betreffen hier geen incasso-inkomsten of ontvangsten van CBO s, maar bijvoorbeeld de vergoeding voor administratie die ten laste van de gelden bestemd voor rechthebbenden of voor verdelende organisaties is gekomen. Kosten/lasten Personele kosten: alle kosten die gemaakt zijn ten behoeve van of samenhangen met de aanstelling van personeel in dienst van de organisatie. Een onderverdeling dient gemaakt te worden in personeel in dienst en personeel niet in dienst (op formatie of t.b.v. extra inzet). De kosten van gedetacheerd personeel en overige kosten hiermee verband houdend (bijvoorbeeld vanuit Cedar) dienen in regel 21 verantwoord te worden. Regel 42: Onderdeel Bruto incasso van Kosten % t.o.v. bruto-incasso, deze regel komt te vervallen. Invullen kan achterwege worden gelaten. 10

11 Kengetallen Organisatie Hier dient te worden aangegeven welk deel van het personeelsbestand (fte) in dienst van de organisatie of is ingeleend door de organisatie (bijvoorbeeld via Cedar of een andere dienstverlener) zich bezighoudt met welke hoofdactiviteiten. 8a. Exploitatie boekjaar (afgelopen boekjaar) Hierin is extra opgenomen de jaarbegroting van het afgelopen boekjaar, de tussenstand van de exploitatie op 30 juni van het rapportagejaar en de prognose van het gehele jaar en de begroting van het volgende jaar. Regel 42: Onderdeel Bruto incasso van Kosten % t.o.v. bruto-incasso, deze regel komt te vervallen. Invullen kan achterwege worden gelaten. 8b. Exploitatie boekjaar (huidig boekjaar) Zie 8a, voor zover al van toepassing. Regel 42: Onderdeel Bruto incasso van Kosten % t.o.v. bruto-incasso, deze regel komt te vervallen. Invullen kan achterwege worden gelaten. 8c. Exploitatie boekjaar (volgend boekjaar) Zie 8a, voor zover al van toepassing. Regel 42: Onderdeel Bruto incasso van Kosten % t.o.v. bruto-incasso, deze regel komt te vervallen. Invullen kan achterwege worden gelaten. 9. Niet-financiële informatie - Gebruikers: dit zijn alle individuele gebruikers (organisaties/individuen) en gebruikersgroepen die afzonderlijk gefactureerd zijn. - Verzonden facturen (rapportagejaar): het aantal facturen dat in het rapportagejaar betreffende het rapportagejaar is verzonden aan individuele gebruikers en gebruikersgroepen. - Verzonden facturen (voorgaande jaren in rapportagejaar): het aantal facturen dat in het rapportagejaar betreffende voorgaande jaren is verzonden aan individuele gebruikers en gebruikersgroepen. - Tariefgroepen: het aantal unieke tarieven dat per jaar gehanteerd wordt (individuele tarieven of een aantal tarieven dat tot dezelfde groep behoort (branche afhankelijk) geldt als startjaar; mutaties in de volgende jaren leiden tot het totaal aantal tariefgroepen. - Aangeslotenen: het aantal aangeslotenen dat staat geregistreerd bij de CBO of de CBO als verdeelorganisatie. - Rechthebbenden: het aantal (onderverdeeld in een uitkering binnen Nederland en niet- Nederland) uitkeringen aan unieke rechthebbenden. Leidend is aan wie (organisatie of individu) de uitkering is overgemaakt in het rapportagejaar. 11

12 - Controlerend accountant: de firmanaam van de accountant die de jaarcontrole van het boekjaar heeft uitvoert. 12

13 10. Kasstroom Het kasstroomoverzicht wordt opgesteld middels de indirecte methode. Hierin geeft de organisatie aan de mutaties in de liquide middelen gedurende het rapportagejaar. De kasuitstroom ten behoeve van investeringen wordt uitgedrukt in een percentage ten opzichte van de incasso-omvang van het voorgaande boekjaar. Indien de kasuitstroom de grens van 5% overschrijdt, had de investering gemeld moeten worden aan het CvTA. De voorziene investeringen dienen dientengevolge vooraf aan het CvTA gemeld te worden. 11. (Incasso) Debiteuren Hier wordt de stand van de incasso-debiteuren en de mutaties hierop in verband met mogelijke oninbaarheid gerapporteerd met ingang van In de volgende jaren worden alleen de mutaties hierop ingevuld. 12. Reserves De verschillende gevormde reserves worden hier per reserve verantwoord beginnend met De volgende jaren worden alleen de mutaties hierop ingevuld. De benamingen van de verschillende reserves worden ondergebracht in de regels 6 tot en met Voorzieningen De verschillende gevormde voorzieningen worden hier per voorziening verantwoord beginnend met De volgende jaren worden alleen de mutaties hierop ingevuld. De benamingen van de verschillende voorzieningen worden ondergebracht in de regels 6 tot en met Fondsen Indien de organisatie fondsen vormt binnen de eigen organisatie of onderbrengt bij een gelieerde entiteit, dan dient dit hier aangegeven te worden. Per individueel fonds kunnen de mutaties op de beginstand (2008) vanaf 2008 verantwoord worden. Er dient aangegeven te worden wie het fonds beheert; een beleidsplan en statuten van het fonds dienen aan het CvTA beschikbaar te worden gesteld. Van de onttrekking aan het fonds dient in de regels 110 tot en met 130 een opgaaf te worden gedaan. Indien noodzakelijk kunnen regels toegevoegd worden. De som van de individuele onttrekkingen dient uiteraard overeen te komen met het totaal in regel 105. Let op dat in tab 5a kostenpercentages wordt gevraagd naar collectieve bestedingen. Indien deze bestedingen uit de fondsen (socufondsen) worden gedaan, dan dienen de in tab 5a gemelde bedragen overeen te komen met die uit het overzicht in tab 14, fondsen. 15. Financiële Vaste Activa Wanneer de organisatie tegoeden belegt, dient hier de balanswaarde per aanvang 2008 en de mutaties daarop te worden aangegeven. 13

14 16. Klachten Het CvTA wil geïnformeerd worden over de aantallen ontvangen klachten van gebruikers, rechthebbenden en overige. In dit onderdeel kan deze informatie worden ondergebracht evenals de opvolging van die klachten intern en/of de doorverwijzing van die klachten en de afhandeling ervan door een Geschillen Commissie. Definitie klacht: Een geschreven uiting van ongenoegen of ontevredenheid over de dienstverlening van de collectieve beheersorganisatie. Voor Buma en Stemra geldt dat tevens het aantal commentaren gemeld dient te worden. 14

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014

Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013. Presentatie 3 december 2014 Rapport Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2013 Presentatie 3 december 2014 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie van

Nadere informatie

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014. Presentatie 23 november 2015 Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2014 Presentatie 23 november 2015 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie

Nadere informatie

FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER

FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER i 2011 Februari 2013 ii Inhoudsopgave Inleiding 1 Collectieve Beheersorganisaties 2011 en College van Toezicht 3 Toezichttaken, waar liggen de accenten... 3 Hoofdlijnen...

Nadere informatie

FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER 2010

FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER 2010 FINANCIEEL RAPPORT COLLECTIEF BEHEER 2010 21 november 2011 - Inhoud INLEIDING... 1 COLLECTIEVE BEHEERSORGANISATIES 2010... 5 WELKE ORGANISATIES ONTVANGEN WAT EN/OF VERDEELT AAN WIE... 5 Primaire en Secundaire

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Stichting de Thuiskopie T.a.v. het Bestuur Postbus 3060 2130 KB HOOFDDORP Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht 566 1017 CH Amsterdam Telefoon: 020 30 30 261 Internet: www.cvta.nl

Nadere informatie

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen Presentatie 21 november 2016

Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen Presentatie 21 november 2016 Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten Bevindingen 2015 Presentatie 21 november 2016 College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten ZBO, Ministerie

Nadere informatie

SEKAM Video Jaarverslag. 2014

SEKAM Video Jaarverslag. 2014 SEKAM Video Jaarverslag. STICHTING SEKAM VIDEO AMSTERDAM 18 JUNI 2015 1. SEKAM VIDEO Jaarverslag. INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 4 KERNCIJFERS 5 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening over

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Besluit van het College van Toezicht Auteursrechten uit hoofde van artikel 3 van het Besluit van 5 november 2007, houdende aanwijzing van de voorwerpen, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet 1912, en

Nadere informatie

CvTA Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2014

CvTA Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2014 vta College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten CvTA Toezicht op Collectief Beheer Auteurs- en naburige rechten 2014 www.cvta.nl Voorwoord drs. J.W. Holtslag Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2008 2009 31 766 Wijziging van de Wet van 6 maart 2003, houdende bepalingen met betrekking tot het toezicht op collectieve beheersorganisaties voor auteurs-

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E )

Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) Huishoudelijk Reglement van de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren ( VOI E ) INHOUDSOPGAVE OVERWEGINGEN ALGEMEEN 1. Definities 2. Het lidmaatschap CONTRIBUTIEREGELING

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2012 Jaarverslag 2012 Page 1 5-2-2014 Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 2 Staat van baten en lasten over 2012 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2012

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Zijne Excellentie De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie De weledelgestrenge heer mr. F. Teeven Postbus 20301 2500 EH Den Haag Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam Bezoekadres: Herengracht

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek Rijn en Venen INHOUDSOPGAVE Pagina FINANCIEEL VERSLAG JAARREKENING 1 Balans per 31 december 2015 4 2 Staat van baten en lasten over 2015 6 3 Kasstroomoverzicht 2015

Nadere informatie

Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten

Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten Gedragscode voor Collectieve Beheersorganisaties op het terrein van het Auteursrecht en Naburige rechten Overwegingen Een collectieve beheersorganisatie (CBO) bevordert de totstandkoming, verspreiding

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties De heer mr D.M. Linders bureau Brandeis Apollolaan 151 1077 AR AMSTERDAM De heer H.G. van der Ree Directievoorzitter BUMA STEMRA Postbus 3080 2130 KB HOOFDDORP Postadres: Postbus 15072 1001 MB Amsterdam

Nadere informatie

Activiteitenprogramma 2014

Activiteitenprogramma 2014 Activiteitenprogramma 2014 1. Inleiding Naast het Jaarrapport over het jaar 2012 publiceert het CvTA een Activiteitenprogramma 2014. Voor het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs-

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT ALS BEDOELD IN ARTIKEL 14 VAN DE STATUTEN VAN DE STICHTING DE THUISKOPIE Zoals goedgekeurd bij besluiten van het College van Toezicht collectieve beheersorganisaties van 6 mei 2008,

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014

Stichting Kans voor een Kind. Jaarverslag 2014 Jaarverslag 2014 ` Inhoudsopgave Bladzijde Jaarrekening 2014 Balans per 31 december 2014 2 Staat van baten en lasten over 2014 3 Waarderingsgrondslagen 4 Toelichting op de jaarrekening 2014 6 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling

Stichting Reprorecht. Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Stichting Reprorecht Praktische informatie voor uitgevers over verdeling en doorbetaling Inhoud Stichting Reprorecht... 3 Het Reglement Uitkeringen... 3 Wilt u in aanmerking komen voor een vergoeding?...

Nadere informatie

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008

Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Rapport aan het bestuur van de Stichting Thuiskopievergoeding Audio Producenten (STAP) HILVERSUM inzake de jaarrekening 2008 Blad 1 Inhoudsopgave Rapport Bladnr. 1 Algemene opmerkingen 3-4 2 Jaarrekening

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties NOTITIE College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten Onderwerp Sociaal cultureel beleid CBO s 3 december 2010 Hoofdstuk 1 Inleiding In zijn laatste Financieel Rapport

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE Stichting de Thuiskopie incasseert en verdeelt vergoedingen voor het privé kopiëren van auteursrechtelijk beschermde werken, de zogenaamde thuiskopievergoeding als bedoeld

Nadere informatie

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik.

a. De gevolgen van de wettelijke vereisten voor de financiële administratie. b. Een ordening van rechtencategorieën en soorten gebruik. Handreiking Transparantieverslag: rechtencategorieën en soorten gebruik d.d. 7 maart 2017 Inleiding Deze notitie is opgesteld naar aanleiding van een bijeenkomst van de werkgroep Financiën van Voice (hierin

Nadere informatie

Kostenreglement Kifid 2015

Kostenreglement Kifid 2015 Kostenreglement Kifid 2015 Het Bestuur van de Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) heeft, gelet op artikel 27 van de Statuten, op 17 december 2014 het volgende reglement vastgesteld.

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Stichting de Thuiskopie Jaarverslag 2013 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kerncijfers... 3 Bestuursverslag... 4 Begroting 2014... 6 Over Stichting de Thuiskopie... 7 Jaaroverzicht 2013...12 Rechtenopbrengsten...

Nadere informatie

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016

Stichting Sprint Schiedam Westvest BW Schiedam. Jaarrekening 2016 Westvest 26 3111 BW Schiedam INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 2 Samenstellingsverklaring 3 Algemeen 4 Financieel Verslag Bestuursverslag 6 Jaarstukken 2016 Balans per 31 december 2016 8 Staat

Nadere informatie

RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer

RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer a Auteurs- en Naburige rechten 2013 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en naburige rechten September 2014 b Samenvatting Gewijzigde Wet

Nadere informatie

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015

Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Document C: Bijdrageverordening VRU 2015 Pagina 1 van 6 Besluit van het algemeen bestuur van het openbaar lichaam Veiligheidsregio Utrecht houdende vaststelling van de bijdrage van de deelnemers aan de

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2016 510 Besluit van 12 december 2016 tot wijziging van het Besluit van 25 juni 2013 houdende uitvoering van de Wet toezicht en geschillenbeslechting

Nadere informatie

SEKAM Jaarverslag. 2013

SEKAM Jaarverslag. 2013 SEKAM Jaarverslag. STICHTING SEKAM AMSTERDAM 1. SEKAM Jaarverslag. INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 4 KERNCIJFERS 5 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen

Nadere informatie

STICHTING PRESENT DEVENTER

STICHTING PRESENT DEVENTER JAARREKENING 2015 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl KvK 08144771 RSIN 815599353 Bankgegevens

Nadere informatie

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer

Samengevoegd College Hageveld en Hageveld Beheer Jaarrekening Grondslagen Deze jaarrekening is in opdracht van het bestuur van de Stichting Hageveld Beheer en de Onderwijsstichting College Hageveld opgesteld door de Stichting Regionaal Onderwijsbureau

Nadere informatie

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING

LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING LIRA REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIEVERGOEDING Zoals goedgekeurd door Stichting de Thuiskopie en het College van Toezicht Auteursrechten Stichting de Thuiskopie is aangewezen als rechtspersoon belast met

Nadere informatie

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009

Stichting Kans voor een Kind Jaarverslag 2009 Jaarverslag 2009 Page 1 Inhoudsopgave Bladzijde Voorwoord 3 Jaarrekening 2009 Balans per 31 december 2009 4 Staat van baten en lasten over 2009 5 Waarderingsgrondslagen 6 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer

RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer RAPPORT Toezicht op Collectief Beheer i Auteurs- en Naburige rechten 2012 College van Toezicht Collectieve Beheersorganisaties Auteurs- en Naburige rechten Februari 2014 ii Samenvatting Het College van

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening

JAARREKENING Stichting Present Deventer - Jaarrekening JAARREKENING 2014 Stichting Present Deventer - Jaarrekening 2014 1 STICHTING PRESENT DEVENTER Postbus 640, 7400 AP Deventer Telefoon: 06-28020077 E-mail: info@stichtingpresent-deventer.nl www.stichtingpresent-deventer.nl

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

Financiële verantwoording

Financiële verantwoording Financiële verantwoording Stichting "Rijnlandse Molenstichting" Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten 2014 5

Nadere informatie

buitenland gevestigde rechthebbenden heeft Lira reciprociteitcontracten gesloten met buitenlandse organisaties met een vergelijkbare taakomschrijving.

buitenland gevestigde rechthebbenden heeft Lira reciprociteitcontracten gesloten met buitenlandse organisaties met een vergelijkbare taakomschrijving. REPARTITIEREGLEMENT VAN NADERE VERDELING VAN LEENRECHTVERGOEDINGEN MULTIMEDIA zoals vastgesteld door het bestuur van Stichting Lira bij beslissing van 10 juni 2008. Inleiding Het reglement van nadere verdeling

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2010 na resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2010 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek

Jaarrekening. van. Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe. Kootwijkerbroek Jaarrekening 2016 van Stichting WAG Kootwijkerbroek - Stroe te Kootwijkerbroek Inhoudsopgave 1 Bestuursverslag en ondertekening door bestuur 3 2 Balans per 31 december 2016 5 3 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015

Stichting Talentcoach. Amsterdam. Jaarrekening 2015 Amsterdam Jaarrekening 2015 Inhoudsopgave: - Balans 2 - Staat van baten en lasten 3 - Kasstroomoverzicht 4 - Grondslagen voor het opstellen van de jaarrekening 5-6 - Toelichting balans 7-8 - Toelichting

Nadere informatie

Stichting "Rijnlandse Molenstichting"

Stichting Rijnlandse Molenstichting Inhoudsopgave Bestuursverslag 2 Verklaring van het bestuur 3 Jaarrekening Balans per 31 december 2013 4 Staat van baten en lasten 2013 5 Algemene toelichting 6 Er is door Horlings Accountants en Belastingadviseurs

Nadere informatie

SEKAM Jaarverslag. 2014

SEKAM Jaarverslag. 2014 SEKAM Jaarverslag. STICHTING SEKAM AMSTERDAM 18 JUNI 2015 1. SEKAM Jaarverslag. INHOUDSOPGAVE BESTUURSVERSLAG 4 KERNCIJFERS 5 JAARREKENING Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TG Fund Management B.V. Amsterdam

TG Fund Management B.V. Amsterdam INHOUDSOPGAVE Pagina - Balans per 31 december 2012 voor resultaatbestemming 3 - Winst- en verliesrekening over 2012 4 - Toelichting Algemeen en Waarderingsgrondslagen 5 - Toelichting op de Balans en Winst-

Nadere informatie

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. CvTA: integrale tekst van de Wet toezicht, zoals van kracht vanaf 1 juli 2013; laatste wijzigingen na besluit van 13 december 2013, waardoor de toezichtswet onder de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen

Nadere informatie

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011

Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Stichting Sluyterman van Loo VERKORTE JAARREKENING 2012 Verkorte balans Ultimo 2012 Ultimo 2011 Materiele vaste activa Gebouwen en terreinen 12.422.001 12.623.001 Vlottende activa Vorderingen 547.455 394.428

Nadere informatie

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG

FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG INHOUDSOPGAVE FINANCIEEL JAARRAPPORT 2014 VAN STICHTING EXPLOITATIE MUSEUM ELISABETH WEESHUIS TE CULEMBORG ACCOUNTANTSRAPPORT

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013

Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoed Fonds III C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans

Nadere informatie

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming)

BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) JAARREKENING 2013 BALANS PER 31 DECEMBER 2013 (na verwerking resultaatbestemming) 2013 2012 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 301.692 349.096 301.692 349.096 Vlottende activa Vorderingen 192.327

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2016 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina Algemeen 3 Balans per 31 december

Nadere informatie

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV

JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV JAARREKENING 2012 ROM-D HOLDING NV Datum: 24 juni 2013 Noordendijk 250 Postbus 310 3300 AH Dordrecht T (078) 770 80 95 E info@rom-d.nl JAARREKENING ROM- D HOLDING NV 2012 - BLADZIJDE 2 BALANS PER 31 DECEMBER

Nadere informatie

Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht over Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling SEKAM Video Jaarverslag. Stichting SEKAM VIDEO Amsterdam 1. SEKAM VIDEO Jaarverslag. Inhoudsopgave Bestuursverslag 4 KERNCIJFERS 5 Jaarrekening Balans per 31 december Exploitatierekening over Kasstroomoverzicht

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2013 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2013 Balans per 31 december 2013 4 Winst- en verliesrekening over 2013 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening)

Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) Jaarcijfers 2016 Stichting Openbare Bibliotheek Gouda (ontleend aan de jaarrekening) geschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24371198 ten name van Stichting Openbare

Nadere informatie

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars

Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Deelverdelingsreglement uitvoerende kunstenaars Categorie Thuiskopie Audio Artikel 1. Algemeen 1.1 Tenzij in dit reglement uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de bepalingen van het Algemeen Verdelingsreglement

Nadere informatie

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE

REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE REPARTITIEREGLEMENT THUISKOPIE Stichting de Thuiskopie incasseert heffingen op blanco beelddragers ten behoeve van de billijke vergoeding die auteursrechthebbenden toekomt voor het kopiëren van hun filmwerken

Nadere informatie

JAARREKENING Stichting Marianne Center

JAARREKENING Stichting Marianne Center JAARREKENING 2014 Stichting Marianne Center Inhoud Jaarverslag 3 Jaarrekening 4 Balans per 31 december 2014 4 Staat van baten en lasten over 2014 5 Toelichting op de balans en staat van baten en lasten

Nadere informatie

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven.

het door de Stichting PRO aan uitgevers uit te keren bedrag inzake uitleningen van geschriften, multimedia en andere in aanmerking komende uitgaven. Reglement van nadere verdeling van de Sectie PRO Leenrechtvergoeding Uitgevers ( PLU ) van de Stichting Publicatie en Reproductierechten Organisatie ( PRO ) INLEIDING Het reglement van Nadere Verdeling

Nadere informatie

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015

Rafaël Nederland te Giessenlanden. Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 Rapport inzake jaarstukken 2014 27 februari 2015 INHOUDSOPGAVE Pagina 2 Financiële positie 3 Jaarrekening 1 Balans per 31 december 2014 5 2 Winst-en-verliesrekening over 2014 7 3 Toelichting op de jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012

Stichting Merkaz. Utrecht. Financieel verslag 2012 Stichting Merkaz Utrecht Financieel verslag 2012 Inhoudsopgave Pagina Jaarverslag Financiële positie 3 Meerjarenoverzicht 4 Kengetallen 4 Jaarrekening Balans per 31 december 2012 6 Staat van baten en lasten

Nadere informatie

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013

Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 Stichting Manege voor Gehandicapten Amsterdam, Amsterdam Rapport inzake jaarstukken 2013 INHOUDSOPGAVE Pagina Accountantsrapportage 1 1. Opdracht 2 2. Resultaat 3 3. Vermogenspositie Jaarstukken 2013 Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds

Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds Stichting Tempel-Zwartsenberg Fonds JAARREKENING 2015 Stichting Tempel Zwartsenberg Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 41009074 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV

Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV Jaarverslag 2013 AM werk Reïntegratie BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken

Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Ministerie van Justitie Directoraat-Generaal Wetgeving, Internationale Aangelegenheden en Vreemdelingenzaken Directie Wetgeving Postadres: Postbus 20301, 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties

College van Toezicht collectieve beheersorganisaties Stichting Videma T.a.v. de heer R. Bakker Grotewaard 9A 4225 PA NOORDELOOS Stichtingen Groepstelevisie (STG) en Gesloten Netwerken (SGN) T.a.v. de heer mr.drs. G.J. Wolffensperger, voorzitter Tevens per

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2012 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2012 Balans per 31 december 2012 4 Winst- en verliesrekening over 2012 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting van Tuikwerd Fonds

Stichting van Tuikwerd Fonds Stichting van Tuikwerd Fonds JAARREKENING 2015 Stichting van Tuikwerd Fonds Coehoornsingel 14 9711 BS Groningen 050-3123569 Inschrijfnummer Kamer van Koophandel Groningen: 02087587 1 Inhoudsopgave pagina

Nadere informatie

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Jaarrekening 2014 Van: Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor de Timmerfabrieken Statutaire vestigingsplaats: Bussum Adres: Nieuwe s-gravelandseweg 16 1405 HM Bussum Inhoudsopgave Jaarverslag

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

Stichting de Thuiskopie

Stichting de Thuiskopie Stichting de Thuiskopie Jaarverslag 2014 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Kerncijfers... 3 Bestuursverslag... 5 Begroting 2015... 6 Over Stichting de Thuiskopie... 7 Jaaroverzicht 2014...10 Rechtenopbrengsten...

Nadere informatie

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming)

1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) 1. Balans per 31 december 2015 (na voorgestelde resultaatbestemming) Activa Referentie 31 december 2015 31 december 2014 (in euro's) Vaste activa 4.5.1 Materiele vaste activa 381 8.420 Vlottende activa

Nadere informatie

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden

Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden Jaarrekening 2015 Stichting Bibliotheek De Lage Beemden 1 BALANS PER 31 DECEMBER 2015 (na winstbestemming) 31 december 2015 31 december 2014 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa (1) Inventaris 143.945

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 10.623 13.669 Financiële vaste activa 155.276 - Vlottende activa 165.899

Nadere informatie

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters

JAARVERSLAG Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters JAARVERSLAG 2015 Stichting 631/634 voor laad-, los- en overslagbedrijven, expediteurs, cargadoors en bevrachters Secretariaat: Postbus 308 2800 AH Gouda INHOUDSOPGAVE blz A Bestuursverslag 3 B Jaarrekening

Nadere informatie

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015

Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft. Rapport over het boekjaar 2014/2015 Stichting Theatherfestival Delft 2611 JL Delft Rapport over het boekjaar 2014/2015 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG Resultaat 3 Financiële positie 5 FINANCIEEL VERSLAG Bestuursverslag over 2014/2015

Nadere informatie

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar /

Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam. Financieel verslag over het boekjaar / Rotterdams Vastgoedfonds I C.V. gevestigd to Rotterdam Financieel verslag over het boekjaar 1-1-2013 / 30-6-2013 Rotterdams Vastgoedfonds I C.V., Rotterdam Inhoudsopgave Pagina Jaarrekening Balans per

Nadere informatie

de Coöperatie expert

de Coöperatie expert Handleiding Spreadsheet Coöperatieadministratie Inleiding Samenwerken in een ondernemerscoöperatie gaat vooral om het doen van projecten. Per project zijn de opbrengsten, kosten en eventuele winstinhoudingen

Nadere informatie

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1

RAPPORT. betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden. Pagina 1 RAPPORT betreffende de jaarrekening 2013 van Stichting Importunus to Leeuwarden Pagina 1 INHOUDSOPGAVE Pagina Algemeen JAARRAPPORT Jaarrekening Balans per 31 december 2013 Exploitatierekening over 2013

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1

JAARREKENING 2014. Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 JAARREKENING 2014 Stichting Fondsenbeheer Landbouw en Zorg Nederland Jaarrekening 2014 - pag. 1 Inhoudsopgave Jaarverslag 2014 1. Bestuursverslag 2. Balans per 31-12-2014 3. Staat van Baten en Lasten over

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007

TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 1 TRIODOS CUSTODY BV Jaarverslag 2007 INHOUDSOPGAVE Directieverslag 3 Jaarrekening 2007 Balans per 31 december 2007 4 Winst- en verliesrekening over 2007 5 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016

Stichting Mentorschap Midden Nederland Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2016 Stichting Mentorschap Midden Nederland Rapport inzake de jaarrekening 2016 Inhoudsopgave Samenstellingsverklaring Jaarrekening Balans per 31 december 2016 Staat van baten en lasten over 2016 Toelichting

Nadere informatie

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur.

Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. Nederlandse Ornithologische Unie Jaarrekening 2016 Concept dd 14 januari 2017 tbv goedkeuring door bestuur. BALANS per 31 december 2016 Activa Passiva Omschrijving 2016 2015 ter vergelijking Omschrijving

Nadere informatie

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn

Jaarbericht 2014. van. Stichting FT Kilimanjaro te Baarn Jaarbericht 2014 van Stichting FT Kilimanjaro Baarn, 14 juli 2015 INHOUD JAARBERICHT 2014 Bestuursverslag 2 Jaarrekening 2014 - Balans per 31 december 2014 5 - Staat van baten en lasten over 2014 6 - Toelichting

Nadere informatie

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016

BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 BEWAARDER RE WONINGFONDS IV BV DIRECTIEVERSLAG 2016 INHOUDSOPGAVE ALGEMEEN Verslag van de directie JAARREKENING Balans Winst- en verliesrekening Kasstroomoverzicht Toelichting algemeen en waarderingsgrondslagen

Nadere informatie

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010

Stichting ENUM Nederland Arnhem. Jaarverslaggeving over 2010 Stichting ENUM Nederland Arnhem Jaarverslaggeving over 2010 1 Inhoud Jaarrekening 3 Balans per 31 december 2010 (voor resultaatbestemming) 4 Winst-en-verliesrekening over 2010 5 Kasstroomoverzicht over

Nadere informatie

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody

Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008. TlCustody Triodos Custody bv JAARVERSLAG 2008 TlCustody Inhoud 3 Directieverslag Jaarrekening 2008 4 Balans per 31 december 2008 5 Winst- en verliesrekening over 2008 6 Toelichting op de balans en de winst- en verliesrekening

Nadere informatie

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4.

CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT /4. CHILDREN ASKING, H.I. AMBACHT 18-06-2016/4. ALGEMENE TOELICHTING Algemeen De jaarrekening is opgesteld in overeenstemming met uitgegeven door de Raad voor de Jaarverslaggeving. Richtlijn 650 Fondsenwervende

Nadere informatie

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen

Vaste activa Materiële vaste activa Vlottende activa Vorderingen Liquide middelen BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 31 december 2016 31 december 2015 ACTIVA Vaste activa Materiële vaste activa 414.726 545.445 Vlottende activa Vorderingen 234.366 201.482 Liquide middelen

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV

JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV JAARVERSLAG 2014 AM WERK REÏNTEGRATIE BV 1 AM Werk Reïntegratie BV Hoofdweg 583 2131 MT Hoofddorp Telefoon 023 566 15 66 www.amgroep.nl 2 Inhoud 03 AM Werk Reïntegratie BV 04 Voorwoord 05 Medewerkers 05

Nadere informatie

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014)

Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Aanvraagformulier budgetsubsidie 2016 (en aanvraag tot vaststelling definitieve subsidie 2014) Inleverdatum subsidieformulier, jaarverslag en overige bijlagen Het aanvraagformulier, jaarverslag en overige

Nadere informatie

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014

FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM. Rapport inzake jaarstukken 2014 FEDERATIE VAN EDUCATIEVE EN CULTURELE CENTRA TE ROTTERDAM Rapport inzake jaarstukken 2014 INHOUDSOPGAVE Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 2 2 Deskundigenonderzoek 2 3 Algemeen 3 4 Resultaat 4 5 Financiële

Nadere informatie

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013

IBUS Fondsen Beheer B.V. Jaarverslag 2013 IBUS Fondsen Beheer B.V. INHOUDSOPGAVE JAARVERSLAG 4 JAARREKENING Balans per 31 december 2013 5 Winst- en verliesrekening over 2013 6 Kasstroomoverzicht 7 Grondslagen van waardering en resultaatbepaling

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015

Stichting voor Patiënten met Kanker aan het Spijsverteringskanaal p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht. Rapport inzake de jaarrekening 2015 p/a Postbus 812 3503 RD Utrecht Rapport inzake de jaarrekening 2015 1 Inhoudsopgave Pagina Algemeen Samenstellingsverklaring 3 Doelstellingen en Samenstelling bestuur 4 Jaarrekening Balans per 31 december

Nadere informatie

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016

Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM. Activiteitenverslag Financiële verantwoording 2016 Stichting Woord en Daad Winkels Spijksedijk 16 E 4207 GN GORINCHEM Activiteitenverslag 2016 & Financiële verantwoording 2016 INHOUDSOPGAVE Pagina Activiteitenverslag 1 Financiële verantwoording Balans

Nadere informatie

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016

De Grote Voskuil Capital B.V. Haarlem. Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 Haarlem Tussentijds overzicht over de periode 1 januari 2016 t/m 30 juni 2016 INHOUD Pagina ACCOUNTANTSVERSLAG 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsverklaring van de accountant 3 TUSSENTIJDS OVERZICHT 1 Balans

Nadere informatie