RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT)"

Transcriptie

1 RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) Oktober 2012

2 RISICOBELEID ACIMON ADVICE VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) INHOUD: 1 ALGEMEEN 2 STANDAARD CLIËNTENONDERZOEK 2.1 Cliënt/natuurlijk persoon 2.2 Cliënt/rechtspersoon 2.3 Vaststellen doel en aard van de beoogde relatie 2.4 Monitoring 3 VEREENVOUDIGD CLIËNTENONDERZOEK 4 CRITERIA VOOR AANVULLEND CLIËNTENONDEZOEK 4.1 Toelichting criteria m.b.t. cliënt, land van vestiging, zakelijke relatie 4.2 PEP status 5 AANVULLEND CLIËNTENONDERZOEK 1 ALGEMEEN De WWFT eist dat een cliëntenonderzoek wordt ingesteld alvorens een zakelijke relatie aan te gaan met een nieuwe cliënt dan wel een transactie te verrichten voor een nieuwe cliënt. Het cliëntenonderzoek dient risico-georiënteerd te zijn. In het onderhavige risicobeleid wordt invulling gegeven aan dit begrip. Het risicobeleid is afgestemd op de organisatie van ACIMON ADVICE en haar cliënten. Binnen ACIMON ADVICE is JOHN ROELSE & MONICA ROELSE-DE REUS aangewezen om eigenaar ACIMON ADVICE de naleving van de WWFT te bewerkstelligen. In het onderstaande wordt uitwerking gegeven aan de volgende onderwerpen: 1. Het cliëntonderzoek wordt afgestemd op de risicogevoeligheid voor witwassen en/of terrorismefinanciering van het type: a. Cliënt; b. Zakelijke relatie, product of transactie Identificatie en riskbased verificatie van de eventuele Ultimate Beneficial Owner (UBO) met een belang of zeggenschap van meer dan 25% Een aanvullend cliëntenonderzoek is verplicht bij zakelijke relaties en transacties met een verhoogd risico Voor cliënten (natuurlijke personen) die niet fysiek aanwezig zijn, dient een specifiek nader onderzoek plaats te vinden Een instelling dient een op risico gebaseerde procedure te hebben om te bepalen of een cliënt (natuurlijk persoon niet in Nederland woonachtig) een PEP is 5. 1 Art. 3 lid 4 Wwft 2 Art. 3 lid 2, onderdeel b Wwft juncto art 1, lid 1, onderdeel f Wwft 3 Art. 8 lid 1 Wwft 4 Art. 8 lid 2 Wwft 5 Art. 8 lid 4 Wwft juncto artikel 1, lid 1, onderdeel e Wwft (2)

3 2 STANDAARD CLIËNTENONDERZOEK 2.1 Cliënt/natuurlijk persoon Het wettelijk vereiste basisonderzoek wat betreft identificatie en verificatie van een cliënt/natuurlijk persoon kan als volgt worden weergegeven: CLIENT/NATUURLIJK PERSOON Identificatie Verificatie door middel van Binnenlandse Cliënt Buitenlandse Cliënt Voornamen; Achternaam; Geboortedatum; Adres; Woonplaats of Plaats van vestiging (i.g.v. een onderneming van een natuurlijk persoon). Documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijke bron c.q. internationaal gebruikelijke bron* dan wel in persoon met behulp van een ID door instelling of door verwijzende instelling. Vertegenwoordiger (binnen- en buitenlands) Schema 2.1 Voornamen; Achternaam; Geboortedatum. Als boven doch alleen indien aanvullend onderzoek vereist is. * De volgende documenten voldoen in elk geval aan dit criterium 6 : a. Een geldig paspoort b. Een geldige Nederlandse identiteitskaart c. Een geldige identiteitskaart die is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere lidstaat en is voorzien van een pasfoto en de naam van de houder d. Een geldig Nederlands rijbewijs e. Een geldig rijbewijs dat is afgegeven door het daartoe bevoegde gezag in een andere ldistaat en is voor zien van een pasfoto en de naam van de houder f. Reisdocumenten voor vluchtelingen en vreemdelingen g. Vreemdelingendocumenten afgegeven op grond van de Vreemdelingenwet Art 4 lid 1 Uitvoeringsregeling Wwft (3)

4 2.2 Cliënt/rechtspersoon Het wettelijk vereiste basisonderzoek wat betreft identificatie en verificatie van een cliënt/rechtspersoon kan als volgt worden weergegeven: CLIENT/RECHTSPERSOON Identificatie Verificatie door middel van Binnenlandse Rechtspersoon Rechtsvorm; Statutaire naam; Handelsnaam; Vestigingsadres (adres, postcode, plaats); Statutaire Zetel; Registratienummer KvK. Buitenlandse Rechtspersoon Rechtsvorm; Statutaire naam; Vestigingsadres (adres, postcode, plaats) en/of andere identificerende gegevens. Documenten, gegevens of inlichtingen uit betrouwbare en onafhankelijk bron c.q. internationaal gebruikelijke bron.* Vertegenwoordiger rechtspersoon (binnen- en buitenlands) Ultimate Beneficial Owner Schema 2.2 Voornamen; Achternaam; Geboortedatum. Voornamen en/of initialen; Achternaam; Adres. Als boven doch alleen indien aanvullend onderzoek vereist is. Als boven doch alleen indien aanvullend onderzoek vereist is 7. * De volgende documenten voldoen in elk geval aan dit criterium 8 : a. Een uittreksel uit het handelsregister b. Een akte of verklaring opgemaakt onderscheidenlijk afgegeven door een in Nederland of een andere lidstaat gevestigde advocaat, notaris, kandidaat-notaris of een hiermee vergelijkbare, onafhankelijke beoefenaar van een juridisch beroep c. Een document waaruit blijkt dat een kerkgenootschap of lichaam waarin zij is verenigd, is aangesloten bij het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken dan wel dat het kerkgenootschap of lichaam is aangemerkt als een instelling als bedoeld in artikel 6.33 eerste lid, onderdeel b, van de Wet inkomstenbelasting 2001 d. Een document waaruit blijkt dat een zelfstandig onderdeel van een kerkgenootschap als bedoeld in onderdeel c deel uitmaakt van dat kerkgenootschap en het kerkgenootschap voldoet aan het bepaalde sub c e. de statuten van een vereniging van eigenaars 9 die deel uitmaken van het reglement van de akte van splitsing Vaststelling doel en aard van de beoogde relatie De Wwft eist de vaststelling van het doel en de aard van de beoogde relatie 11. Deze beide zullen vrijwel altijd al duidelijk zijn gezien de dienstverlening 12 die van de belastingadviseur of accountant gevraagd wordt en die veelal in de opdrachtbevestiging wordt vastgelegd. Bij enige twijfel dient 7 Art. 3 lid 1 onder b: Indien de cliënt een rechtpersoon, stichting of trust is dienen op risico gebaseerde maatregelen genomen te worden om inzicht te verwerven in de eigendoms- en zeggenschapsstructuur van de cliënt. 8 Art 4 lid 2 Uitvoeringsregeling Wwft 9 Als bedoeld in artikel 112, eerste lid onderdeel e van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek 10 Als bedoeld in artikel 111 van Boek 5 van het Burgerlijk Wetboek 11 Wwft art 3 lid 2 12 Mvt TK , , nr 3 p. 18 (4)

5 nader onderzoek gedaan te worden, zo nodig in overleg met de intern verantwoordelijke functionaris. 2.4 Monitoring Indien een zakelijke relatie bestaat met een cliënt, dient deze cliënt, zijn handelwijze, de zeggenschaps- of eigendomsstructuur, vermogenssituatie, zakenrelatie en familierelaties (indien van toepassing) e.d. en zijn handelen regelmatig gemonitord te worden op veranderingen in het risicoprofiel. Deze monitoring dient plaats te vinden door degenen die de cliënt bedienen alsook waar mogelijk gecentraliseerd bijvoorbeeld op het niveau van de cliëntadministratie en de financiële administratie. (5)

6 3 VEREENVOUDIGD CLIËNTENONDERZOEK De WWFT maakt een vereenvoudigd onderzoek mogelijk. ACIMON ADVICE heeft er voor gekozen hiervan gebruik te maken op de volgende wijze. Soort cliënt Registratie bij DNB Zetel in EU of in een door de Minister aangewezen staat 13 Vereenvoudigd onderzoek 1 Kredietinstelling Ja Ja Ja 2 Financiële instelling Ja Ja Ja 3 Geldtransactiekantoor Ja Ja Ja 4 Levensverzekeraar (tenzij uitsluitend voor natura-uitvaartverzekeringen) Ja Ja Ja 5 Beleggingsonderneming Ja Ja Ja 6 Beleggingsinstelling Ja Ja Ja 7 Instelling met beursgenoteerde effecten binnen de EU Ja 8 100% dochter van een instelling genoemd onder 7 14 Ja 9 Cliënt met geld op derdenrekening advocaat of notaris Ja 10 Nederlandse overheidsinstanties Ja Schema 3.1 Het moet aantoonbaar zijn dat deze toetsing heeft plaatsgevonden. In het cliëntendossier wordt daartoe bijvoorbeeld een gedateerde print van de registratie bij De Nederlandse Bank 15 opgenomen waaruit blijkt dat sprake is van registratie in de gevallen 1 t/m 6 zonodig aangevuld met gegevens omtrent de vestigingsplaats. Voor de gevallen 7 en volgende dient eveneens uit bijvoorbeeld het cliëntendossier of de cliëntenadministratie te blijken dat cliënt onder de genoemde omschrijving valt. Indien blijkt dat een directielid, vertegenwoordiger of UBO[ 16 ] een PEP is, wordt aanvullend onderzoek ingesteld met behulp van een zoekmachine op het internet[ 17 ]. De WWFT kent nog meer gevallen waarin een vereenvoudigd cliëntenonderzoek mogelijk is 18. Omdat het niet eenvoudig kenbaar is of een cliënt hiervoor in aanmerking komt, wordt het vereenvoudigd cliëntenonderzoek in deze gevallen gedaan in overleg met en met toestemming van eigenaar ACIMON ADVICE. 13 Art 3 Uitvoeringsregeling Wwft van 25 juli 2008 wijst aan: Argentinië, Aruba, Australië, Brazilie, Canada, Frans Polynesië, Guernsey, Hongkong, Japan, Jersey, het eiland Man, Mayotte, Mexico, De Nederlandse Antillen, Nieuw Zeeland, de Russische Federatie, Singapore, Sint Pierre en Miquelon, de Verenigde Staten van Amerika, de Wallis-archipel en Futunaeiland, Zuid-Afrika en Zwitserland. 14 Art 2 Uitvoeringsbesluit Wwft van 15 juli NB: het is niet verplicht actief de PEP status van deze personen te controleren 17 NB: De instelling kan er voor kiezen een commerciële database hiervoor te gebruiken, waarin zgn PEP-lijsten zijn opgenomen en deze controle centraal en/of op de achtergrond plaats te laten vinden 18 Zie art. 6 WWFT en art. 3 Uitvoeringsregeling (6)

7 4 CRITERIA VOOR AANVULLEND ONDERZOEK In een aantal gevallen dient aanvullend onderzoek verricht te worden. Dit is deels expliciet voorgeschreven in de WWFT en deels overgelaten aan het risicobeleid van de instelling. Hoofdstuk 4 betreft de vaststelling in welke gevallen sprake is van een verhoogd risico zodat aanvullend onderzoek verplicht is. Hoofdstuk 5 betreft de wijze waarop dit onderzoek plaats dient te vinden. In de volgende schema s worden de criteria uiteengezet voor de gevallen waarin aanvullend onderzoek vereist is. NATUURLIJKE PERSONEN Binnenlandse Cliënt Buitenlandse Cliënt Vertegenwoordiger Cliënt/Natuurlijk persoon (binnen- en buitenlands) Schema 4.1 RECHTSPERSOON Binnenlandse rechtspersoon Buitenlands Rechtspersoon Vertegenwoordiger rechtspersoon (binnen- en buitenlands) Ultimate Beneficial Owner Schema 4.2 Criteria voor aanvullend onderzoek Cliënt niet fysiek aanwezig; Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of transactie*. Cliënt niet fysiek aanwezig; Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of PEP status. Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of Criteria voor aanvullend onderzoek Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of transactie*. Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of * Criterium deels in te vullen door instelling, zie ook hierna. 4.1 Toelichting criteria met betrekking tot cliënt, land van vestiging, zakelijke relatie In deze paragraaf worden de criteria uitgewerkt voor de risicogevoeligheid voor witwassen en/of terrorismefinanciering van het type cliënt en zakelijke relatie of transactie Toelichting risico cliënt Ondermeer de volgende omstandigheden leiden tot een verhoogd risico voor een cliënt 19 : 1. Geen direct contact met de cliënt bij de aanvang van de relatie en daarna, wanneer dit wel voor de hand zou liggen; 2. Onduidelijkheid over de positie van tussenpersonen; 3. Onduidelijkheid over de wisseling van eigendom; 19 Deze richtlijnen zijn grotendeels ontleend aan de RBA Guidance for accountants van de FATF van 17 juni Omdat de risico s deels al zijn opgenomen in de WWFT en de schema s 4.1 en 4.2, beperken we ons hier tot de risico s die niet expliciet in de WWFT en schema s 4.1 en 4.2 zijn voorzien. (7)

8 4. Onduidelijkheid over de activiteiten van de onderneming; 5. Veelvuldige wijziging van de juridische structuur van de cliënt; 6. Directie lijkt te handelen op instructie van onbekende partij(en); 7. Nodeloos ingewikkelde structuur; 8. De keuze van cliënt voor ACIMON ADVICE ligt niet voor de hand gezien omvang, specialisatie of locatie van ACIMON ADVICE; 9. De cliënt is terughoudend of weigerachtig in het verschaffen van de relevante informatie of er bestaat twijfel over de juistheid en volledigheid van de verstrekte informatie; 10. Cliënten afkomstig uit delen van de wereld waar sprake is van (burger)oorlogen of andere gewapende conflicten; 11. Cliënten die veel met contant geld werken; 12. Cliënten met een niet verklaarbare voorkeur voor buitenlandse rechtsvormen; 13. Cliënten waarvan de bron van het vermogen onduidelijk is; Toelichting risico land van vestiging Onderstaande landen van vestiging worden geacht een laag risico mee te brengen 20. Top CPI lijst Top CPI lijst vervolg Overige EU-staten 1 Australië 18 Luxemburg A Bulgarije 2 Barbados 19 Nederland B Griekenland 3 België 20 Nieuw Zeeland C Hongarije 4 Canada 21 Noorwegen D Italië 5 Chili 22 Oostenrijk E Letland 6 Cyprus 23 Portugal F Litouwen 7 Denemarken 24 Qatar G Malta 8 Dominicaanse republiek 25 Saint Lucia H Polen 9 Duitsland 26 Saint Vincent and the Grenadines I Roemenië 10 Estland 27 Singapore J Slowakije 11 Finland 28 Slovenië 12 Frankrijk 29 Spanje 13 Hong Kong 30 Uruguay 14 Ierland 31 Verenigd Koninkrijk 15 Ijsland 32 Verenigde Staten van Amerika 16 Israel 33 Zweden 17 Japan 34 Zwitserland Vestiginglanden die op de lijst van Non Co-operative Countries and Territories (NCCT) van de FATF 21 staan worden geacht een verhoogd risico op witwassen en/of terrorismefinanciering mee te brengen. 20 Deze lijst is gebaseerd op de Corruption Perceived Index 2008 (www.transparency.org) en bestaat uit de 34 staten met een confidence range beginnend boven de 6. Deze index betreft corruptie in de overheid en publieke sector. Een land met een overheid en publieke sector die lager dan 6 scoort op deze index zal ook in overige delen van de maatschappij corrupt gedrag vertonen en derhalve gevoelig zijn voor witwaspraktijken. De Overige EU-staten A t/m J zijn toegevoegd en worden als laag risico beschouwd omdat de EU-regelgeving o.a. op het gebied van witwassen ook van kracht is. NB: Afhankelijk van het type van de instelling en de markt waarin zij opereert kan deze lijst aangepast worden. De lijst is alfabetisch geordend t.b.v. de leesbaarheid, i.p.v. volgens ranking. Vetgedrukte staten behoren tot de EU. 21 http//www,fatf-gafi.org (8)

9 4.1.3 Toelichting risico zakelijke relatie (product of transactie) Bij de volgende zakelijke relaties of transacties is sprake van een verhoogd risico Transacties die niet passen bij de normale activiteiten van de cliënt; 2. Het opzetten van een onderneming die niet past bij de cliënt; 3. Bereidheid van cliënt om ongewoon hoge tarieven te willen betalen; 4. Grote internationale betalingen zonder duidelijke zakelijke reden; 5. Het opzetten van internationale structuren die eigendom of economisch belang verhullen bijvoorbeeld door gebruikmaking van trust, rechtspersonen met aandelen aan toonder enzovoort; 6. Het ontvangen van betalingen van onbekende partijen. 4.2 PEP status Een PEP is een persoon als bedoeld in de Uitvoeringsrichtlijn 23, tenzij deze de bedoelde functie langer dan één jaar geleden voor het laatst bekleedde, alsmede diens directe familie en naast geassocieerden. Van een PEP is sprake indien de betreffende persoon buiten Nederland woont. Het gaat om de volgende personen (dit zijn de hoofd-pep s ): staatshoofden, regeringsleiders, ministers en staatssecretarissen; parlementsleden; leden van hooggerechtshoven, constitutionele hoven en andere hoge rechterlijke instanties die arresten wijzen waartegen doorgaans geen verder beroep mogelijk is; leden van rekenkamers of van directies van centrale banken; ambassadeurs, zaakgelastigden en hoge legerofficieren; leden van bestuurs-, leidinggevende of toezichthoudende organen van overheidsbedrijven. Middelbare of lagere ambtenaren vallen niet onder de onder a) tot en met f) genoemde categorieën. Onder de onder a) tot en met e) genoemde categorieën vallen, waar toepasselijk, ook posten op internationaal niveau, waaronder EU-niveau. De directe familieleden zijn 24 : de echtgenoot of echtgenote; een partner die naar nationaal recht als gelijkwaardig met een echtgenoot of echtgenote wordt aangemerkt; de kinderen en hun echtgenoten of partners; de ouders. De naast geassocieerden zijn 25 : a. een natuurlijke persoon van wie bekend is, dat deze met een PEP de gezamenlijke uiteindelijke begunstigde is van juridische entiteiten of juridische constructies of met genoemde persoon andere nauwe zakelijke heeft; b. een natuurlijke persoon die alleen de juridische begunstigde is van een juridische entiteit of juridische constructie waarvan bekend is, dat deze is opgezet ten behoeve van de feitelijke begunstiging van de in lid 1 genoemde persoon. 22 Deze richtlijnen zijn grotendeels ontleend aan de RBA Guidance for accountants van de FATF van 17 juni Omdat de risico s deels al zijn opgenomen in de WWFT en de schema s 4.1 en 4.2 hiervoor, beperken we ons hier tot de risico s die niet expliciet in de WWFT en de schema s 4.1 en 4.2 zijn voorzien. 23 Zie de verwijzing in artikel 1, lid 1, onderdeel e Wwft naar artikel 2, lid 1, lid 2 en lid 3 van de Uitvoeringsrichtlijn 2006/70/EG. 24 Art. 2, lid 2 Uitvoeringsrichtlijn. 25 Art. 3, lid 3 Uitvoeringsrichtlijn. (9)

10 De nadruk in de omschrijving van de naast geassocieerden ligt op de zinsnede van wie bekend is. Naar de aanwezigheid van een naaste geassocieerde hoeft geen actief onderzoek ingesteld te worden. De vraag of een cliënt een direct familielid is van bijvoorbeeld een hoge legerofficier moet wel actief onderzocht worden. Indien er op grond van concrete aanwijzingen of vermoedens sprake kan zijn van een PEP, wordt de betreffende naam gecontroleerd met een zoekmachine op het internet of met een daarvoor bestemde internationale commerciële database NB: de instelling kan er voor kiezen bij cliënten betrokken personen uit bepaalde landen (vgl lijst onder systematisch te controleren. (10)

11 5 AANVULLEND CLIËNTENONDERZOEK Het aanvullend cliëntenonderzoek kan als volgt schematisch worden weergegeven. Type cliënt Criteria voor aanvullend onderzoek Inhoud aanvullend onderzoek Aanvullende procedure van de instelling Binnenlandse Cliënt /Natuurlijk persoon Buitenlandse Cliënt /Natuurlijk persoon Vertegenwoordiger Cliënt/Natuurlijk persoon (binnenen buitenlands) Cliënt niet fysiek aanwezig; Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie. Cliënt niet fysiek aanwezig; Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of PEP status Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of Nader onderzoek naar cliënt; Onderzoek naar herkomst vermogen gebruikt bij transactie/relatie. Achtergrondinfo inzake hoofd-pep; Bron vermogen PEP i.v.m transactie/relatie vaststellen. Nader onderzoek naar cliënt; Onderzoek naar herkomst vermogen gebruikt bij transactie/relatie. Onderzoek internet m.b.v. webbrowser of gebruik van business information provider; Beslissing eigenaar Acimon Advice. Binnenlandse Rechtspersoon Buitenlandse Rechtspersoon Vertegenwoordiger rechtspersoon (binnen- en buitenlands) Ultimate Beneficial Owner Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of transactie*. Verhoogd risico cliënt + verhoogd risico zakelijke relatie of Vestiging in land met verhoogd risico + verhoogd risico zakelijke relatie of Nader onderzoek naar cliënt; Onderzoek naar herkomst vermogen gebruikt bij transactie/relatie. Nader onderzoek naar cliënt en vertegenwoordiger; Onderzoek naar herkomst vermogen gebruikt bij transactie/relatie. Nader onderzoek naar UBO en de juridische relatie tot cliënt; Verificatie identiteit (bij twijfel); Onderzoek internet m.b.v. webbrowser of gebruik business information provider; Beslissing eigenaar Acimon Advice. In overleg met eigenaar Acimon Advice: Juridische band van UBO met cliënt onderzoeken (internet of business provider) en controleren en/of verificatie identiteit van betrokkenen. Schema 5.1 (11)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK

NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK NIEUWE WET VERPLICHT ADVOCATEN, AC- COUNTANTS EN BELASTINGADVISEURS TOT CLIËNTENONDERZOEK Niet alleen banken vragen vaker om uw paspoort of rijbewijs. Sinds 2003 doen advocaten, accountants en belastingadviseurs

Nadere informatie

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) Richtsnoeren voor advocaten voor de naleving van de verplichtingen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) De Nederlandse Orde van Advocaten heeft betrekking tot de

Nadere informatie

MODEL RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT)

MODEL RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) MODEL RISICOBELEID VOOR HET CLIËNTENONDERZOEK INGEVOLGE DE WET TER VOORKOMING VAN WITWASSEN EN FINANCIEREN VAN TERRORISME (WWFT) Opgesteld door de NOB werkgroep WWFT bestaande uit mr. W.J.D. Gohres, mr.

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren. Versie 2015 Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) Doelstelling WWFT: Het voorkomen van witwassen van opbrengsten uit misdrijven en de financiering van terrorisme ten einde de integriteit

Nadere informatie

Bezorg uw Belgische diamantleverancier daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier :

Bezorg uw Belgische diamantleverancier daarom de benodigde documenten, inclusief het ingevulde onderstaande formulier : Geachte heer, mevrouw, Gelieve er rekening mee te houden dat Belgische diamanthandelaars onderworpen zijn aan de Belgische antiwitwaswetgeving 1 en verplicht zijn om hun volledige medewerking te verlenen

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) De informatie die in deze presentatie verstrekt wordt, heeft een informatief karakter. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

Nadere informatie

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is.

doordat de vereniging zelf Wwft-plichtig is; doordat de vereniging te maken heeft met een onderneming die Wwft-plichtig is. Bestuur Taskforces Team Vacatures Vacatureoverzicht Vacature plaatsen Polderprojecten Word lid Login # Home» Nieuws» Nieuwsbericht De ubo van de vereniging 20-09-2017 Nieuwsbericht Uit de Prinsjesdagstukken

Nadere informatie

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit

Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden. Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, De Staatssecretaris van Financiën

Nadere informatie

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1

Dit besluit vervangt het Besluit van 31 december 2015, nr. DGBel 2015/5911M, Stcrt. 2015, nr n1 Common Reporting Standard; landenlijst deelnemende rechtsgebieden Directoraat-Generaal der Belastingdienst, Fiscaliteit Besluit van 28 juni 2016, nr. DGBel 2016/ 3128M Dit besluit vervangt het Besluit

Nadere informatie

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO)

Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van onderhandelingen (art. 26 OESO) Uitwisseling van bankinlichtingen Kalender van (art. 26 OESO) 10/11/2009 I. Nieuwe overeenkomsten die een bepaling bevatten die voorziet in de uitwisseling van bankinlichtingen Land Botswana 03/07/09 Herziene

Nadere informatie

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF

DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF DOCUMENTEN WETTIG VERBLIJF Vanaf 1 september 2011 Moeten cursisten die voldaan hebben aan de deeltijdse leerplicht (18 jaar) bij inschrijving het bewijs leveren te beschikken over de Belgische nationaliteit

Nadere informatie

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country

Zuivelproductie per land 2015 Dairy production by country Zuivelproductie per land 2015 Melkaanvoer en productie EU-28 2015 Milk deliveries and production EU-28 index: 2014=100 EU-28 jan feb mrt apr mei jun jul aug sep okt nov dec cumulatief index Melkaanvoer

Nadere informatie

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Lijst van verdragen op alfabetische volgorde: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Albanië dubbele 14-12-2001 22-07-2004 15-11-2005 Trb.2004, 281 Argentinië dubbele 04-03-1994 27-12-1996

Nadere informatie

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij:

1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 9. ENERGIE 1. 31958 Q 1101: EAEC Raad: De Statuten van het Voorzieningsagentschap van Euratom (PB 27 van 6.12.1958, blz. 534), gewijzigd bij: 31973 D 0045: Besluit 73/45/Euratom van de Raad van 8 maart

Nadere informatie

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme

De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme De nieuwe WID / MOT wet ter bestrijding van witwassen en financieren van terrorisme 31 juli 2008 Implementatie derde witwasrichtlijn Per vrijdag 1 augustus 2008 wijzigt de integriteitswetgeving. De Eerste

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 22 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Makelaars in onroerende zaken Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is

Nadere informatie

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s

Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Identificatieformulier van uw uiteindelijke begunstigden Formulier voor Belgische vzw s Om het witwassen van geld en de financiering van terrorisme te voorkomen, bent u wettelijk verplicht om uw uiteindelijke

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2013-I nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2013- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN

HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN KENNISGEVING INGEVOLGE SECTIE 7, (1), (c) VAN HET MULTILATERAAL AKKOORD TUSSEN BEVOEGDE AUTORITEITEN BETREFFENDE DE AUTOMATISCHE UITWISSELING VAN INLICHTINGEN INZAKE FINANCIELE REKENINGEN 31 januari 2016

Nadere informatie

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS

Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Instructie aanvraag verblijfsvergunning voor deelname EVS Wanneer gebruiken? Deze instructie is alleen van nut indien u een aanvraag wilt indienen voor een jongere die langer dan 3 maanden in Nederland

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2018 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II

Instituut voor de nationale rekeningen. Statistiek buitenlandse handel. Kwartaalbericht 2014-II nstituut voor de nationale rekeningen Statistiek buitenlandse handel Kwartaalbericht 2014- nstituut voor de nationale rekeningen Nationale Bank van België, Brussel Alle rechten voorbehouden. De volledige

Nadere informatie

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige

Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1/5 Aanvraagformulier opening rekening voor een zelfstandige 1. Identificatie o Zelfstandige o Vrij beroep o Bestuurder/zaakvoerder van een vennootschap Zo ja, vennootschapsvorm: ]]]]]]]]]]]]] Familienaam:

Nadere informatie

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen

Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft. Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme. Handleiding voor Verkopers van goederen Belastingdienst/Bureau Toezicht Wwft Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Handleiding voor Verkopers van goederen Versie: 04-07-2013 Inleiding Vanaf 1 augustus 2008 is de Wet

Nadere informatie

Nederlandse. Website: I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via:

Nederlandse. Website:  I d e n t i t e i t s k a a r t. volg ons via: Paspoort Nederlandse I d e n t i t e i t s k a a r t Website: www.bunschoten.nl volg ons via: Spoedprocedure Als u met spoed een reisdocument nodig heeft, zijn hier extra kosten aan verbonden. Aanvragen

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij de Tweede Kamerverkiezing van 15

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën.  Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Uitwisseling van bankinlichtingen. Kalender van (art. 26 OESO) 16 juli 2009 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen

Nadere informatie

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland

nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 726 van ORTWIN DEPOORTERE datum: 27 juni 2017 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen in het buitenland Kinderen moeten

Nadere informatie

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving?

Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014

Brochure geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 Brochure geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen in het stemlokaal vanaf 2014 1 Inleiding

Nadere informatie

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM

HERKOMST EN BESTEMMING GOEDEREN VIA ROTTERDAM Landen van Herkomst Agribulk Breakbulk Containers Ertsen Kolen LNG Minerale olie Overig droog Overig nat Ruwe olie TOTAAL Algerije 518 562 1.814 2.894 Angola 25 64 2.061 2.150 Argentinië 1.627 142 447

Nadere informatie

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort

Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort Veelgestelde vragen over (kinderbijschrijving in) een paspoort I Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen

Nadere informatie

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen

Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) 1. Doelgroepen Handleiding Aanvraag rijbewijs (niet) woonachtig in Nederland (3 E 0395) Deze handleiding is bedoeld voor meerdere doelgroepen. Bepaal daarom hieronder welke situatie op u van toepassing is. Vervolgens

Nadere informatie

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis

Nederland 0,10 0,10. Internationaal 0,10 0,10. Alarmnummer 112 Gratis Gratis Tarievenkaart Starttarieven Doel Incl. btw Mobiel Nederland 0,10 0,10 Internationaal 0,10 0,10 Tarieven bellen binnen Nederland tarieven in euro/ minuut (doorberekend per hele minuut) Bestemming Incl.

Nadere informatie

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS )

IDENTIFICATIEFORMULIER VAN DE UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN (ALSOOK DE IDENTIFICATIE VAN BUITENLANDSE POLITICALLY EXPOSED PERSONS ) De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme bepaalt dat de banken een aantal verplichtingen hebben met betrekking tot het identificeren van hun cliënten. Een van

Nadere informatie

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers

IMMIGRATIE IN DE EU 85% 51% 49% Immigratie van niet-eu-burgers. Emigratie van niet-eu-burgers IMMIGRATIE IN DE EU Bron: Eurostat, 2014, tenzij anders aangegeven De gegevens verwijzen naar niet-eu-burgers van wie de vorige gewone verblijfplaats in een land buiten de EU lag en die al minstens twaalf

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT V e r s i o n 2 0 1 5 1 Inhoudsopgave 1.ICBC Pakketten... 3 2.Betaaldiensten... 3 3.Contante transacties aan

Nadere informatie

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx

Bijlage B4. Eerste treden op de arbeidsmarkt. Freek Bucx Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt Freek Bucx Inhoud Tabel B4.1... 3 Tabel B4.2... 4 Tabel B4.3... 5 Tabel B4.4... 6 Tabel B4.5... 7 Tabel B4.6... 8 Bijlage B4 Eerste treden op de arbeidsmarkt

Nadere informatie

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter

Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter Tijd Veld Poule Scheidsrechter 8:45 veld 1 poule 1 Nederland Frankrijk Men. Kouwenberg 8:45 veld 2 poule 2 Duitsland Spanje Men. Callaars 8:45 veld 3 poule 3 Rusland Malta Belle de Folter 8:45 veld 4 poule 3 Ijsland Noorwegen Tijs Hellegers

Nadere informatie

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland

Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland Grensoverschrijdende dienstverlening in Nederland In artikel 1e van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen is vastgesteld dat voor een vreemdeling die in het kader van grensoverschrijdende dienstverlening

Nadere informatie

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers

WWFT Orde van Advocaten Utrecht. 7 september 2015. Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT Orde van Advocaten Utrecht 7 september 2015 Mr. dr. B. Snijder-Kuipers WWFT-beleid van [naam kantoor] [datum] WWFT-plichtig? Identificeren UBO PEP Soorten cliëntenonderzoek Verscherpt onderzoek bij

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1/8 Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor een vereniging van mede-eigenaars 1. Gegevens van de mede-eigendom: Datum van oprichting: Adres van het onroerend goed en zetel van de mede-eigendom:

Nadere informatie

Samenvoeging WID/MOT. implementatie derde witwasrichtlijn. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar juni 2008

Samenvoeging WID/MOT. implementatie derde witwasrichtlijn. Discussiepaper. ASRE Onderzoeksseminar juni 2008 Samenvoeging WID/MOT implementatie derde witwasrichtlijn Discussiepaper ASRE Onderzoeksseminar juni 2008 mr. Jeroen Bedaux mr. Dirk Berendsen advocaten bij Baker & McKenzie Discussienota ten behoeve van

Nadere informatie

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden.

Met een bijschrijving kan na 26 juni 2012 niet meer gereisd worden. Geldigheid kinderbijschrijving Wat is het gevolg van het vervallen van de geldigheid van de bijschrijving? Om naar het buitenland te reizen hebben kinderen vanaf 26 juni 2012 een eigen paspoort of Nederlandse

Nadere informatie

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016

Brochure Geldige identiteitsdocumenten. Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal vanaf 2016 Brochure Geldige identiteitsdocumenten Voor gebruik bij verkiezingen en referenda in het stemlokaal

Nadere informatie

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE

VOETBAL TORNOOI VAN DE LAGERE SCHOLEN VAN SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE Klein GROEP A Duitsland - Cuba 3-0 Wales - Chili 1-1 Kameroen - Finland 1-0 Duitsland - Wales 4-0 Chili - Kameroen 0-3 Cuba - Finland 1-0 Duitsland - Chili 4-0 Cuba - Kameroen 0-2 Wales - Finland 1-1 Duitsland

Nadere informatie

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid

In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid In Nederland veroordeeld, in eigen land de straf of maatregel ondergaan Informatie voor buitenlandse gedetineerden in Nederland over de mogelijkheid om de in Nederland opgelegde sanctie (verder) in eigen

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN OVERZICHT Niet-lidstaat van de Raad van Europa (Wit-Rusland) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België,

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING Non-member state of the Council of Europe (Belarus) LIDSTATEN HOOFDZETEL EN OVERIGE VESTIGINGEN BEGROTING Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan,

Nadere informatie

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS

JAAROVERZICHT 2010 gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS Hout en Plaatmateriaal JAAROVERZICHT gedetailleerd per Categorie, Regio en Land Bron: CBS 1 van 20 08/15/2011 Hout Nederland - Index en Samenvatting Per Categorie (genummerd) zijn de gegevens uitgesplitst

Nadere informatie

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief

Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Binnen EU bellen, sms en en surfen aan nationaal tarief Naar aanleiding van een Europese maatregel, worden ook bij Orange vanaf 11 juni 2017 de kosten voor mobiele roaming in de EU afgeschaft. Dit betekent

Nadere informatie

Gatekeepers: What s new?

Gatekeepers: What s new? Gatekeepers: What s new? LWTF informatiesessie voor de vrije beroepsbeoefenaren. mr. Charlene Linders-Bryson, policy advisor, Afdeling Integriteitstoezicht 1 Inhoud presentatie I. AML/CFT risico s II.

Nadere informatie

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme

Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme Artikel 1 In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: a. instelling: 1) bank als bedoeld in artikel 1:1 van de Wet op het financieel toezicht, niet zijnde een natuurlijke persoon,

Nadere informatie

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND

LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND LAND WERELDDEEL VIDEOREPORTAGES VLAANDEREN VAKANTIELAND Algerije http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-de-oases-van-de-sahara http://www.een.be/programmas/vlaanderen-vakantieland/nic-tussen-de-kamelen-algerije

Nadere informatie

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz)

Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Docentenvel opdracht 18 (De grote klimaat- en Europa- quiz) Lees ter voorbereiding de volgende teksten en bekijk de vragen en antwoorden van de quiz. De juiste antwoorden zijn vetgedrukt. Wat wil en doet

Nadere informatie

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016

Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Tarieven Internationale registratie (Benelux basis) 2016 Nieuwe aanvrage tot registratie officiële taksen in totale kosten in * basisbedrag t/m 3 klassen 755 1055 toeslag merk in kleur 250 275 Vernieuwing

Nadere informatie

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007

No.W /III 's-gravenhage, 19 juli 2007 ................................................................................... No.W06.07.0169/III 's-gravenhage, 19 juli 2007 Bij Kabinetsmissive van 21 juni 2007, no.07.001943, heeft Uwe Majesteit,

Nadere informatie

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n)

Bijlage. 3 - meename door moeder meename door beiden meename door derde(n) Cijfers 22 Bijlage Cijfers 22 Aantal zaken Aantal afgeronde zaken Inkomende zaken: 49 24 Aantal betrokken kinderen: 65 33 Verzoeken teruggeleiding 2 47 22 meename door vader 3 meename door moeder 35 9

Nadere informatie

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING

DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING DE RAAD VAN EUROPA HOEDER VAN DE MENSENRECHTEN SAMENVATTING LIDSTATEN Albanië, Andorra, Armenië, Azerbeidzjan, België, Bosnië-Herzegovina, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk,

Nadere informatie

Europese feestdagen 2017

Europese feestdagen 2017 Januari - Februari - Maart Bestemming Januari Februari Maart Nederland (NL) 01-01 Bestemming Januari Februari Maart België (BE) 01-01 Bosnie en Herzegovina (BA) 01-03 Bulgarije (BG) 01-01 03-03 Denemarken

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012

Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 1 van 9 Rapport met betrekking tot Gegunde Uitvoer Periode : van 01/07/2012 tot en met 31/08/2012 Dossier Land van Bestemming Controlelijst Categorie Controlelijst Subcategorie Bedrag ( ) 1 Rusland CAT00

Nadere informatie

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav)

Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Bijlage A19 Protocol Naleving Wet arbeid vreemdelingen (Wav) Dit protocol beoogt een handleiding te zijn voor het identificeren van eigen personeel en personeel van derden en heeft als doel naleving van

Nadere informatie

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW

Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW Aanvraagformulier openen Rabo Business Account voor vennootschappen of VZW 1. Identificatie vennootschap: Sociale benaming: Vennootschapsvorm: Handelsbenaming: Aard van de activiteit: Ondernemingsnummer:

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2011 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,30 extra Rabo GoldCard 6,85 extra Rabo WereldPas 1,95 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers

Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wonen (en werken) in Nederland voor EU-burgers Wilt u wonen (en werken) in Nederland? EU-burgers hebben in de meeste gevallen geen verblijfsdocument of tewerkstellingsvergunning nodig. In deze publicatie

Nadere informatie

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart.

- de omvang is 4,5 cm hoog en 3,5 cm breed; - het gezicht moet recht van voren gefotografeerd zijn. paspoort als een Nederlandse identiteitskaart. Reisdocumenten Wilt u een nieuw paspoort of Nederlandse identiteitskaart aanvragen, uw kinderen laten bijschrijven in uw paspoort, of bent u uw reisdocument kwijtgeraakt? In deze folder leest u alles over

Nadere informatie

14072/14 roe/lep/hh DG C 1

14072/14 roe/lep/hh DG C 1 Raad van de Europese Unie Brussel, 13 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0292 (E) 14072/14 ACP 154 FIN 727 PTOM 45 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

Arbeidsmarkt allochtonen

Arbeidsmarkt allochtonen Streekpact 2013-2018 Cijferanalyse Publicatiedatum: 30 september 2013 Contactpersoon: Kim Nevelsteen Arbeidsmarkt allochtonen Samenvatting 1.176 werkzoekende allochtone Kempenaren (2012) vaak man meestal

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29

Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29 4.8.2006 Publicatieblad van de Europese Unie L 214/29 RICHTLIJN 2006/70/EG VAN DE COMMISSIE van 1 augustus 2006 tot vaststelling van uitvoeringsmaatregelen van Richtlijn 2005/60/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft

Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Bijlage 7 De risk-based approach van de Wwft Drs. E.Y.C. Ligthart en mr. M.E.M. Suijkerbuijk 1 Inleiding Sinds 1 augustus 2008 is de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft)

Nadere informatie

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak Bijlage 4 621 Tabellen bij hoofdstuk 9 Tabel 9.1 Aantal ondervonden misdrijven per land en naar type delict (per 100 respondenten) Autodiefstal Diefstal uit auto Diefstal van motor Fietsendiefstal Inbraak

Nadere informatie

Handelsmerken 0 - DEELNAME

Handelsmerken 0 - DEELNAME Handelsmerken 29/10/2008-31/12/2008 391 antwoorden 0 - DEELNAME Land DE - Duitsland 72 (18.4%) PL - Polen 48 (12.3%) NL - Nederland 31 (7.9%) UK - Verenigd Koninkrijk 23 (5.9%) DA - Denemarken 22 (5.6%)

Nadere informatie

TRACTATENBLAD VAN HET

TRACTATENBLAD VAN HET 66 (1991) Nr. 6 TRACTATENBLAD VAN HET KONINKRIJK DER NEDERLANDEN JAARGANG 2014 Nr. 39 A. TITEL Overeenkomst betreffende samenwerking en een douane-unie tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten,

Nadere informatie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie

de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de secretarisgeneraal van de Europese Commissie Raad van de Europese Unie Brussel, 23 mei 2017 (OR. en) 9601/17 ADD 4 JAI 537 ASIM 57 CO EUR-PREP 27 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 17 mei 2017 aan: de heer Jordi AYET PUIGARNAU, directeur, namens de

Nadere informatie

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 811 van TOM VAN GRIEKEN datum: 10 augustus 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Kinderbijslag - Kinderen die worden opgevoed in het buitenland

Nadere informatie

Procedure identificatieplicht

Procedure identificatieplicht Procedure identificatieplicht In dit document wordt stap voor stap uitgelegd wat er van u wordt verwacht in het geval van het vaststellen van de identiteit van de medewerker. 1. Vraag de medewerker een

Nadere informatie

AEG deel 3 Naam:. Klas:.

AEG deel 3 Naam:. Klas:. AEG deel 3 Naam:. Klas:. 1-Video Grensverleggend Europa; Het moet van Brussel. a-in welke Europese stad staat Jan Jaap v.d. Wal? b-beschrijf in het kort waarom een betere Europese samenwerking nodig was.

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 29 oktober 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0298 (E) 14563/14 ACP 166 FIN 764 PTOM 51 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Besluit van de

Nadere informatie

11562/08 CS/lg DG H 1 A

11562/08 CS/lg DG H 1 A RAAD VA DE EUROPESE U IE Brussel, 22 juli 2008 (OR. en) 11562/08 Interinstitutioneel dossier: 2008/0074 (C S) VISA 239 COMIX 554 WETGEVI GSBESLUITE E A DERE I STRUME TE Betreft: VERORDENING VAN DE RAAD

Nadere informatie

2 Leveringen van goederen naar

2 Leveringen van goederen naar 2 Leveringen van goederen naar landen binnen de EU 2.1 Levering van goederen binnen de EU aan een buitenlandse ondernemer 2.1.1 intracommunautaire leveringen Hoofdregel bij grensoverschrijdende leveringen

Nadere informatie

Tabel 1: Economische indicatoren (1)

Tabel 1: Economische indicatoren (1) Tabel 1: Economische indicatoren (1) Grootte van de Openheid van de Netto internationale Saldo op de lopende rekening (% economie (in economie (Export + BBP per hoofd, nominaal (EUR) BBP per hoofd, nominaal,

Nadere informatie

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep.

Thema 2 Om ons heen. Samenvatting. Meander Samenvatting groep 7. Landschappen. Klimaten. Samenwerking. de regering. Onder de loep. Meander Samenvatting groep 7 Thema 2 Om ons heen Samenvatting Landschappen Landschappen in Europa zijn heel verschillend. Nederland is een heel vlak land. Frankrijk is een land met heuvels en bergen. Zweden

Nadere informatie

Bizz Flex en Bizz Flex+

Bizz Flex en Bizz Flex+ Vorige tarieven Bizz Flex en Bizz Flex+ Bizz Fusion Bizz Happy Work en Max Bizz Mobile, Bizz Mobile+ en Bizz Mobile XL Bizz Mobile No Limit Bizz Mobile Team, Bizz Mobile Team+ en Bizz Mobile Team XL Bizz

Nadere informatie

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid

Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid Rapport met betrekking tot informatieverzoeken van de overheid juli - december Bij Apple nemen we onze inzet voor de privacy van onze klanten zeer serieus. We werken dan ook ontzettend hard om de veiligste

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Cijfers 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding?

Nadere informatie

Statistiek internationale kinderontvoering 2008

Statistiek internationale kinderontvoering 2008 Cijfers 8 Statistiek internationale kinderontvoering 8 Aantal zaken: Aantal betrokken kinderen: Aantal afgeronde zaken : Aantal kinderen in afgeronde zaken: Inkomende zaken: 59 76 44 57 Verzoeken teruggeleiding

Nadere informatie

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014

Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 P7_TA(2013)0082 Samenstelling van het Europees Parlement met het oog op de verkiezingen van 2014 Resolutie van het Europees Parlement van 13 maart 2013 over de samenstelling van het Europees Parlement

Nadere informatie

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop

Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop Gewoonlijk verblijvende bevolking (Usual residence population - Urespop) Kees Prins, projectleider Urespop 1. BRP bron voor demografische statistieken 2. Demografische statistieken volgens Europese verordening

Nadere informatie

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016

Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon Mobiel tarieven per 1 juni 2016 Solcon biedt Internetten, Bellen en SMS- en exclusief voor klanten. Met Solcon Mobiel betaalt u alleen naar uw werkelijk verbruik. Bovendien heeft u uw mobiele kosten

Nadere informatie

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier?

*280200201* Opgaaf Startende onderneming. Belastingdienst. Waarom dit formulier? Belastingdienst Opgaaf Startende onderneming Waarom dit formulier? Dit formulier is alleen bedoeld voor ondernemingen die niet verplicht zijn zich in te schrijven in het Handelsregister van de Kamer van

Nadere informatie

Code Geboorteland Straatnaam

Code Geboorteland Straatnaam Uitwisseling van informatie op grond van artikel 10, eerste lid van de Landsverordening spaarvermogensheffing Info Beneficial owner (1) Data Beneficial owner (2) Naamgegevens(3) Geboortegegevens (4) Adresgegevens

Nadere informatie

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank

5. Protocol tot vaststelling van het statuut van de. Europese Investeringsbank De Slotakte vermeldt de verbindende protocollen en de niet-verbindende verklaringen Slotakte De CONFERENTIE VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, bijeen te Brussel op 30 september

Nadere informatie

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk

Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inloggen op het Eduroam wireless netwerk Inhoud Wat is Eduroam?... 3 Internationaal... 3 Eduroam op Nyenrode... 4 Eduroam instellen op jouw apparaat... 5 IPhone (IOS7 en hoger)... 6 Ipad (IOS7 en hoger)...

Nadere informatie

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012

Tarieven en limieten particulier betalingsverkeer 2012 Betaalpakketten en betaalrekeningen Tarief per kwartaal Rabo RiantPakket met Rabo GoldCard en Rabo WereldPas 15,65 extra Rabo GoldCard 7,00 extra Rabo WereldPas 2,00 Rabo TotaalPakket met RaboCard en Rabo

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's EUROPESE COMMISSIE Brussel, 11.6.2014 COM(2014) 226 final 2014/0128 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD ter bepaling van de samenstelling van het Comité van de Regio's NL NL TOELICHTING 1. ACHTERGROND

Nadere informatie

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch

ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch ICBC (Europe) S.A. Amsterdam Branch TARIEVEN LIMIETEN VERWERKINGSTIJDEN SEPA LANDEN OVERZICHT 0 1 S e p t e m b e r 2 0 1 6 1 Inhoudsopgave 1. ICBC Pakketten... 3 2. Betaaldiensten... 3 3. Overige Diensten...

Nadere informatie