april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief"

Transcriptie

1 april 2017 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WP RIETVELDEN TE S HERTOGENBOSCH Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

2

3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus AN Hengelo Telefoon (074) Documenttitel Soort document Onderzoek akoestiek slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch Definitief Datum 26 april 2017 Projectnummer Opdrachtgever Auteur Gecontroleerd Raedthuys Windenergie B.V. D.F. Oude Lansink A.U.G. Beltau, S. Flanderijn

4

5 Pondera Consult INHOUDSOPGAVE Inleiding 1 Beschrijving van de locatie 1 Regelgeving 2 Gegevens turbine 2 Akoestisch onderzoek 3 Beoordeling 3 Invoer rekenmodel 3 Windaanbod 6 Geluidbron 6 Rekenresultaten 7 Bespreking 9 Mitigatie 9 Cumulatieve effecten 11 Onderzoek slagschaduw 14 Normstelling 14 Schaduwgebied 14 Potentiële schaduw 15 Rekenresultaten 16 Hinderduur bij woningen 17 Voorzieningen 19 Cumulatie nabijgelegen turbine 19 Bespreking 21 Geluid 21 Slagschaduw 21 bijlage 1 verklarende begrippenlijst 22 bijlage 2 objecten rekenmodel geluid 24 bijlage 3 situatie objecten rekenmodel 44 bijlage 4 rekenresultaten geluid 50 bijlage 5 geluidcontour Lden= 47 db 65

6 Pondera Consult bijlage 6 geluidcontour Lnight=41 db 66 bijlage 7 geluidcontour Lden=47 db na mitigatie 67 bijlage 8 geluidcontour Lnight=41 db na mitigatie 68 bijlage 9 In en uitvoer slagschaduwberekeningen 69 bijlage 10 Slagschaduwcontouren 75 bijlage 11 Slagschaduwcontouren Cumulatief onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

7 Pondera Consult 1 INLEIDING In opdracht van Raedthuys Windenergie B.V. is een akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd voor windpark Rietvelden. Het betreft de plaatsing van vier nieuwe windturbines met een maximale ashoogte van 125 meter en een maximale rotordiameter van 122 meter op en nabij het bedrijventerrein De Rietvelden-Ertveld in de gemeente s-hertogenbosch. Beschrijving van de locatie De inrichting is gelegen binnen de gemeente s-hertogenbosch op en nabij bedrijventerrein De Rietvelden-Ertveld. Ten oosten ligt de wijk Maasspoort, aan de zuidkant De Kruiskamp, in het noord/noordwestelijke richting de wijk Engelen en ten noorden de rivier Maas. Het centrum van s Hertogenbosch ligt op ca. 2 kilometer van de locatie. De omgeving kan getypeerd worden als waterrijk bedrijventerrein. De dichtstbij gelegen woning van derden betreft adres Engelsedijk 5 op 255 meter van de meest dichtbijgelegen turbine. In Figuur 1.1 is de locatie weergegeven. Figuur 1.1 Locatie onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

8 Pondera Consult 2 Regelgeving De inrichting valt onder paragraaf van het Activiteitenbesluit 1. Volgens artikel 1.11 derde lid moet bij de melding een rapport van een akoestisch onderzoek worden overlegd. Het akoestisch onderzoek wordt uitgevoerd overeenkomstig de ministeriële regeling 2. Indien er zich binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter (max m) vanaf de locatie van de turbines (gevoelige) woningen van derden bevinden, is onderzoek naar slagschaduw noodzakelijk. Dit is hier het geval zodat tevens onderzoek naar slagschaduwhinder is uitgevoerd. Hetzelfde normstelsel geldt voor een aanvraag voor een Omgevingsvergunning. In het kader van het mogelijk maken van een goede ruimtelijke afweging is tevens onderzoek gedaan dat buiten het hierboven beschreven wettelijke kader valt. Zo is gekeken naar cumulatie van geluid met andersoortige bronnen en wordt ook de geluidbelasting bepaald op woningen gelegen op het gezoneerde industrieterrein, ondanks dat deze geen toetsing behoeven aan de normen uit het Activiteitenbesluit. Gegevens turbine De uiteindelijk te kiezen turbine is nog niet bekend. Binnen de gestelde randvoorwaarden (ashoogte maximaal 125 meter, rotordiameter maximaal 122 meter) is voor het onderdeel geluid gekozen voor een relatief luide turbine, de GE Wind GE Voor slagschaduw wordt worst-case uitgegaan van de grootst mogelijke afmetingen van de ashoogte en de rotordiameter, omdat deze het grootste schaduweffect op de omgeving veroorzaakt.. De GE Wind GE heeft een rotordiameter van respectievelijk 120 m met drie rotorbladen elk met een maximale breedte van 3,98 meter. De turbine heeft een pitchregeling. De rotor heeft een variabel toerental tussen 7,8 en 12,5 tpm, afhankelijk van de windsnelheid. Het nominale generatorvermogen is kw. De turbine wordt geplaatst op een conische stalen buismast waardoor de ashoogte 125 meter wordt. Het hoogste punt van de rotor wordt circa 185 m hoog. De turbine begint te draaien bij een windsnelheid van circa 3 m/s. Bij windsnelheden boven 25 m/s wordt de turbine gestopt uit veiligheidsoverwegingen. De kleur van de rotorbladen, generatorhuis en de mast is lichtgrijs en niet reflecterend. 1 Besluit algemene regels voor inrichtingen milieubeheer, 19 oktober 2007, nr , Staatsblad 2007/ Reken- en meetvoorschrift windturbines, Staatscourant nr , 23 december onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

9 Pondera Consult 3 AKOESTISCH ONDERZOEK Beoordeling Normstelling Volgens artikel 3.14a eerste lid van het Activiteitenbesluit wordt het geluidniveau vanwege windturbines dat optreedt bij geluidgevoelige gebouwen en terreinen getoetst aan de waarden Lden= 47 db en Lnight= 41 db. Dit betreft met name woningen van derden maar ook andere zoals scholen en ziekenhuizen. Voor geluidgevoelige gebouwen welke zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein gelden de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet. In het kader van een goede ruimtelijke afweging zijn de geluidsbelastingen hier wel inzichtelijk zijn gemaakt. Bij de toepassing van artikel 3.14a, tweede lid van het Activiteitenbesluit, wordt geen rekening gehouden met een windturbine of een combinatie van windturbines die behoort tot een andere inrichting waarvoor onmiddellijk voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van dat artikel een vergunning in werking en onherroepelijk was. Dit overgangsrecht (Activiteitenbesluit paragraaf 6.10a, artikel 6.21a, lid 2) geldt voor windturbines met een vergunning of waarvan een melding is gedaan voor 1 januari Dit betekent dat geen rekening hoeft te worden gehouden met reeds bestaande windturbines vergund voor De nabijgelegen turbine Treurenburg behoort tot deze categorie. In gevolge artikel 3.14a derde lid van het Activiteitenbesluit, kan bevoegd gezag in een concreet geval een andere waarde voorschrijven indien bijzondere lokale omstandigheden daartoe aanleiding geven. Cumulatie met andere geluidbronnen Cumulatie met het geluid van andersoortige bronnen valt niet binnen het wettelijke toetsingskader. Toch wordt de cumulatie hier inzichtelijk gemaakt om een goede ruimtelijke afweging mogelijk te maken. Cumulatie met andere bronnen is beschouwd als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron conform de rekenregels uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines (Activiteitenregeling milieubeheer Bijlage 4). Hier is dit het wegverkeerslawaai, het railverkeerslawaai en het industrielawaai. Voor de cumulatieve geluidbelasting wordt tevens rekening gehouden met de bestaande turbine Treurenburg. De methode berekent de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Invoer rekenmodel Van de situatie is een akoestisch rekenmodel opgesteld met behulp van het programma Geomilieu versie V4.21. Hiermee zijn de jaargemiddelde geluidniveaus berekend. De modellering en de overdrachtsberekening zijn uitgevoerd conform het Reken- en meetvoorschrift windturbines. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

10 Pondera Consult 4 De geometrie van de omgeving is vastgesteld aan de hand van een geografisch informatiesysteem (GIS, BAG en TOP10NL), luchtfoto s, aangeleverde documentatie en telefonisch en via verkregen informatie. In het gebied zijn groengebieden (gras, landbouw, bos) aangeduid als akoestisch absorberend (B=1), bedrijventerreinen en woongebieden als akoestisch voornamelijk reflecterend (B=0,3) en wegen, verharde terreinen en water als akoestisch reflecterend (B=0). De windturbine is akoestisch gemodelleerd met drie rondom uitstralende puntbronnen ter hoogte van de rotoras (hb=125 m). In het model zijn 28 toetspunten gedefinieerd ter plaatse van woningen van derden en twee scholen in het gebied. De toetspunten voor de woningen van derden worden representatief geacht voor de situatie en zijn in Tabel 2-1 gegeven. Tabel 2.1 Referentietoetspunten Toetspunt Omschrijving Afstand t.o.v. dichtstbijzijnde WT circa [m] Windrichting t.o.v. WT 01 1 De Bloemendaal 21A 425 N/NW 2 De Bloemendaal N/NW 3 De Bloemendaal N/NW 4 De Bloemendaal N/NW 5 De Bloemendaal N/NW 6 De Bloemendaal N/NW 7 De Meerheuvel W/NW 8 De Woerd N 9 De Woerd N 10 Engelsedijk O 11 Engelsedijk NO 12 Engelsedijk 5a 305 NO 13 Gemaalweg NO 14 Gemaalweg NO 15 Gemaalweg NO 16 Gemaalweg NO 17 Gemaalweg NO 18 Graaf van Solmsweg NO 19 Graaf van Solmsweg NO 20 Middelburglaan ZW 21 De Meerheuvel W/NW 22 De Bloemendaal NW 23 De Bloemendaal NW 24 De Bloemendaal NW 25 De Bloemendaal NW 26 De Bloemendaal NW 27 Molengat woonboten 1) 365 t/m 430 NO 28 Ertveld woonboot 2) 520 O onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

11 Pondera Consult 5 29 School Kraanvogellaan N/NW 30 School Engelerpark N/NW Z1 Ketelaarskampweg 25 3) 285 ZO Z2 Ketelaarskampweg 15A 3) 285 ZO Z3 Graaf van Solmsweg 48 3) 100 N Z4 Graaf van Solmsweg 107 3) 405 W Z5 Kasteleinkampweg 4/4A 3) 365 Z Z6 Rietveldenweg 58 3) 415 Z Z7 Rietveldenweg 56 3) 425 Z 1) Het betreft in totaal 8 woonboten op de Ertveldplas, in de tabellen wordt telkens de woonboot met de hoogste geluidbelasting weergegeven. Overigens loopt er momenteel een traject voor het verplaatsen/indikken van deze woonboten. 2) Deze is niet bestemd, wordt ter informatie in de berekeningen meegenomen 3) Deze zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein en behoeven geen toetsing aan de geluidnormen, wordt ter informatie wel in de berekeningen meegenomen Alle referentietoetspunten (met uitzondering van de twee scholen) zijn gelegen binnen de zone van het geluidgezoneerde industrieterrein De Rietvelden Ertveld, toetspunten Z1 t/m Z7 zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein zelf en vallen daarom niet onder de normering uit het Activiteitenbesluit. De toetspunten hebben een beoordelingshoogte van +5 m boven het plaatselijke maaiveld (woonboten kunnen wat lager liggen, maar in deze gevallen is 5 meter als worst-case te beschouwen). Op elk toetspunt zijn de jaargemiddelde geluidniveaus Lden en Lnight berekend. Het rekenresultaat is het niveau van het invallende geluid. De woningen en scholen kunnen op verschillende gevels worden aangestraald door andere turbines of andere overige geluidbronnen zoals industrie, wegverkeer en railverkeer. Dit is aanleiding geweest om de toetspunten waar relevant verder te verfijnen en onder te verdelen in de verschillende gevel(oriëntaties). Dit is gedaan voor alle toetspunten behalve de woonboten (waarvan de gevels erg laag zijn) en de woning Middelburglaan 30 en de scholen, welke verder weg zijn gelegen en slechts van één kant worden belast door de turbines. De rekenresultaten voor alle gevels zijn gegeven in de bijlagen. In de navolgende hoofdstukken worden in de resultatentabellen telkens per toetspunt alleen de resultaten weergegeven van die gevel voor welke de geluidbelasting door het nieuwe windpark het hoogste is. De woningen Gemaalweg 1 en 1a betreffen woningen van de grondeigenaar van één van de turbines, en zijn daarom woningen binnen de sfeer van de inrichting welke niet worden getoetst aan de geluidnormen. In de rekenmodellen is dit gebouw (het betreft 2 adressen in 1 gebouw) meegenomen. In de bijlagen zijn voor geluid en slagschaduw de rekenresultaten gegeven. Voor woningen welke zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein gelden de geluidgrenswaarden uit het Activiteitenbesluit niet. Ter indicatie zijn wel de zeven woningen in het rekenmodel ingevoerd welke het dichtst bij de turbines zijn gelegen. Details van de invoergegevens van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage 2 en bijlage 3 achterin deze rapportage. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

12 Pondera Consult 6 Windaanbod De jaargemiddelde bronsterkte LE van een windturbine is afhankelijk van de optredende windsnelheden op ashoogte. Door het KNMI zijn gegevens gepubliceerd over de distributie van voorkomende windsnelheden op hoogten van 80 tot 120 m. Deze distributies zijn gespecificeerd voor de dag, de avond en de nachtperiode. De data zijn gebaseerd op het meteo-model van het KNMI en beschikbaar op rasterpunten over geheel Nederland. De windsnelheden op de betreffende locatie zijn verkregen door een interpolatie van de gegevens die gelden voor een hoogte van 120 m van de nabijgelegen rasterpunten. Vervolgens is op basis van een logaritmische windtoename de windverdeling op de ashoogte van 125 meter bepaald. De verschillen tussen de dag, de avond en de nacht zijn beperkt. Figuur 2.1 geeft de verdeling van de jaargemiddelde windsnelheden op een ashoogte van +125 m. Figuur 2.1 Distributie van de voorkomende windsnelheden op ashoogte +125m Geluidbron Door GE zijn geluidgegevens beschikbaar gesteld voor de GE windturbine 3. De bronsterkte bedraagt 106,0 db(a) bij een windsnelheid op ashoogte van Vas = 10 m/s. De bronsterkten zijn gerapporteerd bij windsnelheden Vas van circa 4 tot 13 m/s. Voor de overdrachtsberekeningen is het octaafspectrum gebruikt wat is gegeven bij een windsnelheid van Vas= 8 m/s. 3 Technical documentation wind turbine generator systems and , product acoustic specifications, normal operation according to IEC, 2014, GE Power & Water, Noise_Emissions _NO_0038_0039_2.x -120_xxHz_EN_r01, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

13 Pondera Consult 7 De gerapporteerde bronsterkten van de GE turbine zijn omgerekend naar bronsterkten in relatie tot de windsnelheid op een ashoogte van 125 m. Dit levert de waarden op die zijn weergegeven met grijze staven in Figuur 2.2. Figuur 2.2 Verdeling bronsterkten GE Ter informatie zijn in de grafieken ook de gecorrigeerde bronsterkten weergegeven per windsnelheidsklasse voor de dag, de avond en de nacht. De gele, blauwe en rode staven representeren de bronsterkten gecorrigeerd voor het percentage van de tijd dat de betreffende windsnelheidsklasse optreedt. Hieruit valt op te maken dat het geluid bij windsnelheden van Vas(125m)= 6 tot 12 m/s de hoogste bijdrage levert aan het jaargemiddelde. Het geluid bij windsnelheden tot Vas (125m)= 3 m/s en boven 16 m/s heeft een lage bijdrage. Cumulatie van deze bronsterkten over alle windsnelheidsklassen levert de jaargemiddelde bronsterkten op. Deze waarden LW,j bedragen 103,2, 103,5 en 103,9 db(a) voor respectievelijk de dag, de avond en de nacht. Rekenresultaten In Tabel 2.2 is voor windpark Rietvelden per toetspunt vermeld: een volgnummer en de jaargemiddelde geluidniveaus Lday, Leven en Lnight die daar optreden. Lden is het tijdgewogen gemiddelde van: Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag Lday; Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond Leven vermeerderd met 5 db; Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht Lnight vermeerderd met 10 db. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

14 Pondera Consult 8 De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd weergegeven in bijlage 4. Hier zijn ook de rekenresultaten gegeven van alle woningen gelegen op het gezoneerde industrieterrein waarop de geluidbelasting hoger is dan Lden=47 db maar waarvoor de geluidnormen niet van toepassing zijn. In bijlage 5 en bijlage 6 zijn de berekende geluidscontouren op een waarneemhoogte van +5 m weergegeven voor Lden=47 db alsmede voor Lnight=41 db.. Tabel 2.2 Rekenresultaten windpark Rietvelden zonder geluidreducerende maatregelen Toetspunt Omschrijving L day [db] L even [db] L night [db] L den [db] 1 De Bloemendaal 21A De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Meerheuvel De Woerd De Woerd Engelsedijk Engelsedijk Engelsedijk 5a Gemaalweg Gemaalweg Gemaalweg Gemaalweg Gemaalweg Graaf van Solmsweg Graaf van Solmsweg Middelburglaan De Meerheuvel De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal Molengat woonboten 1) Ertveld woonboot 2) School Kraanvogellaan School Engelerpark ) Het betreft in totaal 8 woonboten, in de tabellen wordt telkens de woonboot met de hoogste geluidbelasting weergegeven 2) Deze is niet bestemd, wordt ter informatie in de berekeningen meegenomen onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

15 Pondera Consult 9 Bespreking De geluidniveaus voldoen ter plaatse van diverse geluidgevoelige gebouwen niet aan de geluidnorm Lden= 47 db en Lnight= 41 db (vetgedrukte getallen in Tabel 2.2). Dit betreft voornamelijk woningen welke zich binnen de zone van het gezoneerde industrieterrein De Rietvelden Ertveld bevinden. Om te voldoen aan de normstelling zijn mitigerende voorzieningen aan de orde. Mitigatie Om te voldoen aan de normstelling kan er voor worden gekozen om een andere windturbine met een lagere geluidemissie en of lagere ashoogte te nemen. Ook kan er voor worden gekozen om voor specifieke perioden de instellingen van specifieke turbines te wijzigen. Met deze instellingen (door de turbinefabrikanten verwerkt in de aansturingssoftware van de turbine) worden de bronsterkten van de turbines gereduceerd door bijvoorbeeld het toerental te verlagen en/of de bladhoek te verdraaien. Het doorvoeren van geluidvoorzieningen gaat enigszins ten koste van de productie. Teneinde voor de gekozen akoestische worst-case turbine met het windpark Rietvelden te voldoen dient de geluidemissie van turbine WT1 in de nachtperiode met 8 db te worden gereduceerd en turbine WT4 met 6,5 db in de nachtperiode. In Tabel 2.3 zijn de rekenresultaten met en zonder cumulatie voor deze situatie gegeven. Overigens worden in deze tabellen voor geluidgevoelige gebouwen waarbij op meer dan 1 gevel is gerekend de resultaten weergegeven voor die gevel waarop de bijdrage van het nieuwe windpark het hoogste is. Tabel 2.3 Rekenresultaten windpark Rietvelden na geluid beperkende voorzieningen Toetspunt Omschrijving L day [db] L even [db] L night [db] L den [db] 1 De Bloemendaal 21A De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Meerheuvel De Woerd De Woerd Engelsedijk Engelsedijk Engelsedijk 5a Gemaalweg Gemaalweg Gemaalweg Gemaalweg onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

16 Pondera Consult Gemaalweg Graaf van Solmsweg Graaf van Solmsweg Middelburglaan De Meerheuvel De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal De Bloemendaal Molengat woonboten 1) Ertveld woonboot 2) School Kraanvogellaan School Engelerpark ) Het betreft in totaal 8 woonboten, in de tabellen wordt telkens de woonboot met de hoogste geluidbelasting weergegeven 2) Deze is niet bestemd, wordt ter informatie in de berekeningen meegenomen De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd weergegeven in bijlage 4. In bijlage 7 en bijlage 8 zijn de bijbehorende Lden=47 db en Lnight=41 db contouren na mitigatie weergegeven zoals die optreden op een waarneemhoogte van +5 m. Tenslotte staan in de onderstaande tabel de geluidbelastingen op de woningen welke zijn gelegen op het gezoneerde industrieterrein. Op woningen op een gezoneerd terrein dient overigens niet te worden getoetst aan de norm. Tabel 2.4 Rekenresultaten windpark Rietvelden na geluid beperkende voorzieningen, woningen op het gezoneerde industrieterrein Toetspunt Omschrijving L day [db] L even [db] L night [db] L den [db] Z1 Ketelaarskampweg Z2 Ketelaarskampweg 15A Z3 Graaf van Solmsweg Z4 Graaf van Solmsweg Z5 Kasteleinkampweg 4/4A Z6 Rietveldenweg Z7 Rietveldenweg In de bijlagen zijn tevens de rekenresultaten gegeven op de woningen Gemaalweg 1 en 1a welke binnen de sfeer van de inrichting vallen en derhalve niet worden getoetst aan de geluidnormen onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

17 Pondera Consult 11 Cumulatieve effecten Cumulatie met andere bronnen wordt beschouwd als er sprake is van blootstelling aan meer dan één geluidbron conform de rekenregels uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines (Activiteitenregeling milieubeheer Bijlage 4). Hier zijn dit naast de windturbines van windpark Rietvelden de relevante snelweg A59, de spoorweg s Hertogenbosch - Zaltbommel, het gezoneerde bedrijventerrein De Rietvelden Ertveld, en de bestaande windturbine Treurenburg. De cumulatieve rekenmethode uit het Reken- en meetvoorschrift windturbines berekent de gecumuleerde geluidbelasting rekening houdend met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen. Ten behoeve van deze rekenmethode moet de geluidbelasting bekend zijn van ieder van de bronnen, berekend volgens het voorschrift dat voor die bronsoort geldt. Hieruit ontstaat een voor die bronsoort vervangende geluidbelasting die als resultante overeenkomt met de geluidbelasting vanwege wegverkeer die evenveel hinder veroorzaakt. Windturbinegeluid = 1,65 * LWT - 20,05 db Wegverkeerslawaai = 1,00 * LVL + 0,00 db Industrielawaai = 1,00 * LIL + 1,00 db Spoorweglawaai = 0,95 * LRL - 1,40 db De cumulatieve geluidbelasting wordt bepaald door de afzonderlijke waarden bij elkaar op te tellen (zogenoemde energetische sommatie). De geluidbelasting (grootheid L) wordt uitgedrukt in Lden, met uitzondering van industrielawaai waarvoor de etmaalwaarde geldt. Ter bepaling van het wegverkeerslawaai zijn de actuele verkeersgegevens (intensiteiten, voertuigverdeling, snelheden en eventuele schermen) van de snelweg A59 beschikbaar gesteld door Rijkswaterstaat via het Geluidregister wegen. Met behulp van deze gegevens is een rekenmodel voor verkeerslawaai opgesteld. Met dit rekenmodel is de geluidbelasting van het wegverkeer op de toetspunten bepaald. De bodemgebieden, gebouwen en toetspunten zijn overgenomen uit het rekenmodel voor windturbines. Ter bepaling van het railverkeerslawaai zijn de actuele verkeersgegevens (intensiteiten, materieel, snelheden en eventuele schermen) van de spoorlijn s Hertogenbosch Zaltbommel beschikbaar gesteld door het Ministerie van I&M via het Geluidregister spoor. Op soortgelijke wijze als hierboven voor wegverkeer is beschreven is hiermee de geluidbelasting voor railverkeer op de toetspunten bepaald. De bestaande turbine Treurenburg is toegevoegd aan het rekenmodel windturbinegeluid dat is opgesteld voor de onderhavige rapportage. Het betreft een turbine van het type Enercon E82 2,3MW met een ashoogte van 98 meter. De akoestische geluidbelasting op de toetspunten als gevolg van activiteiten op het gezoneerde bedrijventerrein is door de gemeente aangeleverd. De invoergegevens en de rekenresultaten zijn gegeven in respectievelijk bijlage 2 en bijlage 4. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

18 Pondera Consult 12 In Tabel 2.5 zijn per toetspunt de afzonderlijke geluidbelastingen gegeven van: het industrielawaai (IL), het wegverkeerslawaai (VL), het railverkeerslawaai (RL), het geluid van de bestaande windturbine (WT) en de berekende gecumuleerde jaargemiddelde geluidniveaus LCUM met en zonder het toekomstige windpark (WP, na mitigatie van geluid). Hierbij is voor geluidgevoelige gebouwen waar op meerdere gevels is gerekend het resultaat gegeven van de gevel waar de geluidbelasting door het windpark Rietvelden het grootst is. Tabel 2.5 Resultaten cumulatieve geluidbelasting toekomst na geluid beperkende voorzieningen Toetspunt Bestaand* Toekomst** IL VL RL WT L CUM WP L CUM Toename L CUM , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , *: de bestaande situatie zonder nieuw windpark, dus alleen bestaande turbine Treurenburg (WT), industrie (IL), rail (RL) en wegverkeer (VL). **: bestaande situatie + windturbines van windpark Rietvelden (WP) onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

19 Pondera Consult 13 --: hiervoor zijn geen gegevens industrielawaai beschikbaar gesteld. Deze woonboten zijn niet bestemd maar rekenresultaten worden ter indicatie weergegeven. Uit Tabel 2.5 blijkt dat de toename van de cumulatieve geluidbelasting nergens meer bedraagt dan 1,3 db(a). onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

20 Pondera Consult 14 ONDERZOEK SLAGSCHADUW Normstelling Schaduweffecten van een draaiende windturbine kunnen hinder veroorzaken bij mensen. De flikkerfrequentie, het contrast en de tijdsduur van blootstelling zijn van invloed op de mate van hinder die ondervonden kan worden. Bekend is dat flikker-frequenties tussen 2,5 en 14 Hz als erg storend worden ervaren en schadelijk kunnen zijn. Een groter verschil tussen licht en donker (meer contrast) wordt als hinderlijker ervaren. Verder speelt de blootstellingsduur een grote rol bij de beleving. In artikel 3.14 onder 4. van het Activiteitenbesluit wordt verwezen naar de bij de ministeriële regeling te stellen maatregelen. In deze regeling is in artikel 3.12 voorgeschreven dat een turbine is voorzien van een automatische stilstandsvoorziening die de windturbine afschakelt indien slagschaduw optreedt ter plaatse van gevoelige objecten voor zover de afstand tussen de turbine en de woning minder bedraagt dan twaalf maal de rotordiameter en gemiddeld meer dan 17 dagen per jaar gedurende meer dan 20 minuten slagschaduw kan optreden. In het kader van dit onderzoek wordt dit artikel als volgt geïnterpreteerd: Bij de beoordeling worden alleen geluidgevoelige gebouwen van derden betrokken; De eventuele schaduw van turbines op een grotere afstand dan twaalf maal de rotordiameter wordt verwaarloosd; Schaduw bij een zonnestand lager dan drie graden wordt als niet-hinderlijk beoordeeld. Bij zonsopkomst en zonsondergang is het licht vrij diffuus en wordt de turbine vaak aan het zicht onttrokken door gebouwen en begroeiing; Bij een windpark worden de schaduwduren en schaduwdagen van afzonderlijke turbines opgeteld voor zover de schaduwen elkaar niet overlappen; Er is geen stilstandsvoorziening nodig als de gemiddelde duur van hinderlijke schaduw minder is dan de voorgestelde streefwaarde van 5 uur en 40 minuten uur per jaar. Normaal wordt hier een streefwaarde van 6 uur gehanteerd. Dit is reeds een strengere beoordeling dan volgens het Activiteitenbesluit omdat in het Activiteitenbesluit op 17 dagen per jaar de hinderduur van zonsopgang tot zonsondergang mag bevatten en op alle overige dagen in het jaar de hinderduur door slagschaduw 20 minuten mag bedragen (in theorie dus 17 dagen x 12 uur + (365-17) dagen x 20 minuten = 320 uur per jaar). In afwijking daarvan heeft de gemeente s-hertogenbosch met de initiatiefnemers afgesproken de grens te leggen op 5 uur en 40 minuten per jaar. In artikel 3.12 lid 2 van de Activiteitenregeling milieubeheer is geregeld dat het bevoegd gezag aanvullend maatwerkvoorschrift kan stellen ten behoeve van het voorkomen of beperken van hinder door slagschaduw indien het 1 e lid in een specifiek geval niet toereikend is. Schaduwgebied Bij de opkomst en de ondergang van de zon kan de schaduw van een turbine aan de westkant en aan de oostkant ver reiken. Op afstanden groter dan twaalf maal de rotordiameter (maximaal m) wordt de slagschaduw echter niet meer als hinderlijk beoordeeld. Aan de noordzijde onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

21 Pondera Consult 15 wordt het schaduwgebied begrensd omdat de zon in het zuiden altijd hoog staat. Aan de zuidzijde treedt nooit schaduw op omdat de zon nooit in het noorden staat. Potentiële schaduw Op basis van de turbineafmetingen, de gang van de zon op deze locatie en een minimale zonshoogte van drie graden, zijn de dagen en tijden berekend waarop slagschaduw kan optreden. De gang van de zon is voor alle dagen van het jaar bepaald met een astronomisch rekenmodel waarbij rekening is gehouden met de betreffende locatie (noorderbreedte en oosterlengte) op de aarde. De potentiële schaduwduur is een theoretisch maximum. Hieruit is de verwachte hinderduur berekend door het toepassen van correcties. Als gevolg van deze correcties is de verwachte hinderduur aanmerkelijk korter dan de potentiële schaduwduur. De nauwkeurigheid waarmee de potentiële schaduwduur is berekend is relatief hoog. Deze nauwkeurigheid is afhankelijk van de invoer van de geometrie en van de nauwkeurigheid waarmee de zonnestand wordt bepaald. De correcties om te komen tot de verwachte hinderduur zijn echter een voorspelling op basis van de geschiedenis. De meteogegevens zijn bepaald op basis van gemiddelde gemeten data over twintig jaar. De verwachting is dat in de toekomst deze gemiddelden over langere perioden niet veel zullen veranderen maar dit blijft onzeker. In het weer treden grote dagelijkse verschillen op en ook variëren de jaargemiddelde gegevens nog behoorlijk. Zonneschijn Schaduw is er alleen als de zon schijnt. Deze correctie is gebaseerd op het percentage van de daglengte dat de zon gemiddeld schijnt in dit gebied en in de betreffende maand. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van nabijgelegen meteostations. Figuur 3.1 Deel van de dag zonneschijn te s Hertogenbosch onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

22 Pondera Consult 16 Oriëntatie Het rotorvlak staat niet altijd haaks op de schaduwrichting waardoor de hinderduur wordt beperkt. Als het rotorvlak evenwijdig staat aan de schaduwrichting treedt er geen of nauwelijks lichtflikkering op. Deze correctie is gebaseerd op de distributie van de voorkomende windrichtingen. De percentages worden ontleend aan meerjarige data van meteostations waarbij alleen de windsnelheden boven 2 m/s zijn betrokken. Figuur 3.2 Lokale distributie windrichtingen Rekenresultaten Voor slagschaduw wordt worst-case uitgegaan van de grootst mogelijke afmetingen van de ashoogte (125 meter) en de rotordiameter (122 meter), omdat deze het grootste schaduweffect op de omgeving veroorzaakt. Bij de beoordeling van slagschaduwhinder wordt uitgegaan van de worst-case aanname dat de gehele gevel van een woning boven een hoogte van 50 cm uit raam bestaat. Daarbij is aangenomen dat de gevelhoogte bij woningen 5 m bedraagt en voor de geprojecteerde breedte van het gevelvlak is 8 m aangehouden. De geveloppervlakte van de scholen is groter. Hiermee is rekening gehouden in de berekeningen. Voor de weergave van contouren op kaart wordt door het rekenprogramma automatisch uitgegaan van een rekenraster waarop per rasterpunt de schaduwduur wordt berekend op een oppervlak van 1 m 2. Daardoor kan het voorkomen dat een woning welke op of net buiten de 5 uur 40- contour is gelegen meer dan de 5 uur 40 minuten aan slagschaduw ondervindt. Immers, voor de berekeningen op de toetspunten wordt uitgegaan van een veel groter beschenen verticaal oppervlak van 8,0 x 4,5 meter. Daarom wordt op kaart de 5 uurscontour gebruikt om met zekerheid te kunnen zeggen dat woningen binnen deze contour niet meer dan 5 uur 40 minuten slagschaduw ontvangen. Er wordt tevens gekeken naar de 15-uurscontour om informatie te geven over de optredende slagschaduwduren binnen de 5 uurs contour voor zowel toetspunten als op locaties waar geen toetspunt aanwezig is. De kaart is dus nadrukkelijk niet geschikt voor het toetsen aan normen, maar voor de woningen die buiten de 5-uur contour liggen kan met zekerheid gesteld dat aan de normen uit het Activiteitenbesluit wordt voldaan. Voor woningen die binnen deze contour liggen kan met een toetspuntberekening worden aangetoond of de hinder voldoet aan de norm. Van de turbine met deze maximale afmetingen zijn de schaduwduren in het omliggende gebied berekend. De objecten van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage 9. In bijlage 10 is met een groene, rode en grijze isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte hinderduur respectievelijk 0, 5 of 15 uur bedraagt onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

23 Pondera Consult 17 Hinderduur bij woningen De jaarlijkse hinderduur van de windturbine is berekend bij de 30 representatieve rekenpunten en de woning in de sfeer van de inrichting. Bij de beoordeling van slagschaduwhinder wordt niet uitgegaan van een bepaalde positie maar van een gevelvlak dat alle ramen omvat. Bij de beoordeling van slagschaduwhinder wordt niet uitgegaan van een bepaalde positie maar van een gevelvlak dat alle ramen omvat, dus als worst-case en bestaat volledig uit glas (in het model als kas/ greenhouse). Vanwege de afmetingen van dat vlak duurt de schaduwpassage langs het vlak wat langer dan de passage langs een punt. Voor de gevelhoogte is uitgegaan van 5 m en voor de geprojecteerde breedte van het gevelvlak 8 m. In de berekening van de contouren is met deze afmetingen geen rekening gehouden. De objecten en resultaten van het rekenmodel zijn gegeven in bijlage 9. Hierin is voor de rekenpunten de potentiële jaarlijkse hinderduur, het aantal dagen per jaar waarop hinder kan optreden en de maximale passageduur van de schaduw langs de gevel en de verwachte hinderduur per jaar gegeven (tijden in uren en minuten; uu:mm). Voor de rekenpunten zijn in Tabel 3.1 de resultaten gegeven. In de bijlagen zijn tevens de rekenresultaten gegeven op de woningen Gemaalweg 1 en 1a welke binnen de sfeer van de inrichting vallen en derhalve niet worden getoetst aan de slagschaduwnormen. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

24 Pondera Consult 18 Tabel 3.1 Schaduwduur WP Rietvelden (uu:mm) Reken punt Omschrijving Potentiële schaduwduur Potentiële schaduwdagen Maximale passageduur Verwachte hinderduur 1 De Bloemendaal 21A 179: :45 23:26 2 De Bloemendaal : :52 26:02 3 De Bloemendaal : :55 27:16 4 De Bloemendaal : :58 28:46 5 De Bloemendaal : :03 32:00 6 De Bloemendaal : :09 37:02 7 De Meerheuvel : :05 22:26 8 De Woerd 3 143: :48 19:48 9 De Woerd 4 160: :52 22:17 10 Engelsedijk 10 25: :28 4:54 11 Engelsedijk 5 84: :11 12:54 12 Engelsedijk 5a 85: :13 13:11 13 Gemaalweg : :07 22:36 14 Gemaalweg 3 218: :29 46:25 15 Gemaalweg 5 160: :17 31:45 16 Gemaalweg 7 137: :10 26:03 17 Gemaalweg 9 121: :05 22:16 18 Graaf van Solmsweg : :52 21:26 19 Graaf van Solmsweg : :56 30:47 20 Middelburglaan De Meerheuvel : :02 20:24 22 De Bloemendaal 21 10: :43 23:16 23 De Bloemendaal : :42 22:40 24 De Bloemendaal : :38 21:18 25 De Bloemendaal : :32 19:15 26 De Bloemendaal : :26 17:57 27 Molengat woonboten 1) 169: :19 36:18 28 Ertveld woonboot 2) 178: :37 35:04 29 School Kraanvogellaan 4 113: :57 14:27 30 School Engelerpark 4 20: :37 3:09 1) Het betreft in totaal 8 woonboten, ter indicatie is hier de in het midden gelegen woonboot weergegeven 2) Deze is niet bestemd, wordt ter informatie in de berekeningen meegenomen --: Betekent niet van toepassing, geen slagschaduw Bij diverse woningen treedt meer dan de voorgestelde streefwaarde van 5 uur 40 minuten slagschaduwhinder per jaar op (vetgedrukte waarden in Tabel 3.1). De vetgedrukte tijd in de tabel wordt weggenomen door een stilstandsregeling (zie paragraaf 3.6) tot maximaal 5 uur 40 minuten onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

25 Pondera Consult 19 Bij de bepaling van de schaduwduren is geen rekening gehouden met eventuele beplanting, gebouwen en kunstwerken in de omgeving die het zicht kunnen belemmeren. Hierdoor kan de hinder in de praktijk nog verder worden beperkt of is minder stilstand benodigd. Binnen een afstand van 405 m van de windturbine kan de zon volledig bedekt worden door een rotorblad. De rotor moet dan haaks staan op de richting van de zon. De schaduw is dan maximaal en wordt als meer hinderlijk ervaren. Op grotere afstanden is de schaduw nooit volledig. De frequenties van de lichtflikkeringen zijn maximaal circa 0,7 Hz en ligt hiermee onder de 2,5 Hz dat als erg storend wordt ervaren en schadelijk kan zijn. Voorzieningen Om op gevoelige gebouwen (onder andere die welke worden genoemd in bovenstaande tabel maar ook alle andere in de omgeving waar de norm wordt overschreden) te voldoen aan de voorgestelde streefwaarde van 5 uur 40 minuten voor de jaarlijkse hinderduren, moeten specifieke turbines worden voorzien van een stilstandsregeling. Deze regeling stopt de rotor wanneer er slagschaduw kan ontstaan op deze gevoelige gebouwen. In de turbinebesturing worden te zijner tijd, wanneer de definitieve keuze in turbinetype en variant duidelijk is, hiervoor tijden bepaald en geprogrammeerd waarop de schaduw op deze gevoelige gebouwen valt. De rotor wordt op deze tijden gestopt als de zonneschijnsensor (onderdeel van het systeem voor de stilstandsregeling) aangeeft dat de zon schijnt. Cumulatie nabijgelegen turbine In Tabel 3.2 zijn voor slagschaduw de rekenresultaten van de cumulatieve effecten van het windpark Rietvelden en windturbine Treurenburg op de toetspunten gegeven. Het betreft de ongemitigeerde situatie, dus zonder de stilstandvoorzieningen. Tabel 3.2 Schaduwduur WP Rietvelden cumulatief met WT Treurenburg, verwachte hinderduur (uu:mm) Reken punt Omschrijving WP Rietvelden WT Treurenburg Cumulatief 1 De Bloemendaal 21A 23: :26 2 De Bloemendaal 27 26: :02 3 De Bloemendaal 29 27: :16 4 De Bloemendaal 31 28: :46 5 De Bloemendaal 33 32: :00 6 De Bloemendaal 35 37: :02 7 De Meerheuvel 14 22: :26 8 De Woerd 3 19: :48 9 De Woerd 4 22: :17 10 Engelsedijk 10 4: :54 11 Engelsedijk 5 12:54 9:11 22:11 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

26 Pondera Consult Engelsedijk 5a 13:11 9:30 22:48 13 Gemaalweg 11 22:36 2:12 24:49 14 Gemaalweg 3 46:25 3:22 49:35 15 Gemaalweg 5 31:45 2:44 34:26 16 Gemaalweg 7 26:03 2:24 28:25 17 Gemaalweg 9 22:16 2:07 24:22 18 Graaf van Solmsweg 97 21:26 1:47 22:32 19 Graaf van Solmsweg 99 30: :47 20 Middelburglaan De Meerheuvel 12 20: :24 22 De Bloemendaal 21 23: :16 23 De Bloemendaal 19 22: :40 24 De Bloemendaal 17 21: :18 25 De Bloemendaal 15 19: :15 26 De Bloemendaal 13 17: :57 27 Molengat woonboten 1) 36:18 3:13 39:05 28 Ertveld woonboot 2) 35: :04 29 School Kraanvogellaan 4 14: :27 30 School Engelerpark 4 3: :09 1) Het betreft in totaal 8 woonboten, ter indicatie is hier de in het midden gelegen woonboot weergegeven 2) Deze is niet bestemd, wordt ter informatie in de berekeningen meegenomen --: Betekent niet van toepassing, geen slagschaduw De rekenresultaten zijn ook gedetailleerd gegeven in bijlage 9. In bijlage 11 is met een groene, rode en grijze isolijn aangegeven waar de totale jaarlijkse verwachte cumulatieve hinderduur respectievelijk 0, 5 of 15 uur bedraagt onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

27 Pondera Consult 21 BESPREKING In opdracht van Raedthuys Windenergie B.V. is een akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder uitgevoerd voor windpark Rietvelden. Het betreft de plaatsing van vier nieuwe windturbines met een maximale ashoogte van 125 meter en een maximale rotordiameter van 122 meter op en nabij het bedrijventerrein De Rietvelden-Ertveld in de gemeente s-hertogenbosch. De uiteindelijk te kiezen turbine is nog niet bekend. In het onderzoek is derhalve voor akoestiek en slagschaduw gekozen voor een worst case turbineconfiguratie. Geluid De geluidniveaus ten gevolge van de akoestische worst-case turbine voldoen na toepassing van de voorgestelde mitigerende maatregelen ter plaatse van geluidgevoelige gebouwen aan de geluidnorm Lden=47 db en Lnight=41 db. Het doorvoeren van geluidvoorzieningen gaat enigszins ten koste van de productie. De cumulatieve geluidbelasting ten gevolge van alle geluidbronnen neemt ter plaatse van de referentietoetspunten niet met meer dan 1,3 db toe. Hierbij zijn de gewogen cumulatieve geluidbelastingen bepaald rekening houdende met de verschillen in dosis-effectrelaties van de verschillende geluidbronnen industrie, weg, rail en windturbines. Slagschaduw Bij diverse gevoelige gebouwen wordt niet voldaan aan de met de gemeente overeengekomen streefwaarde van 5 uur 40 minuten slagschaduwhinder per jaar. De jaarlijkse slagschaduwhinder zal middels stilstandsvoorzieningen worden teruggebracht tot binnen de norm. Dit gaat gepaard met enig productieverlies. De cumulatie van de slagschaduw met de bestaande turbine Treurenburg is tevens inzichtelijk gemaakt. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

28 Pondera Consult 22 BIJLAGE 1 VERKLARENDE BEGRIPPENLIJST Bronsterkte Het geluid dat de windturbine op ashoogte produceert ter plaatse van de turbine. Daglengte De tijd tussen opkomst en ondergang van de zon. Dosis-effectrelatie De relatie/ verhouding tussen meer of minder blootstelling aan een bepaalde belasting en het effect hiervan op de hinder/ gezondheid bij een mens. Flikkerfrequentie Het aantal passages per seconde van een rotorblad. Flikkerfrequenties boven 2,5 Hz (2,5 passages per seconde) zijn zeer hinderlijk voor mensen maar komen bij grotere windturbines niet voor. Gevoelige bestemming Woningen zijn gevoelige bestemmingen, waarbij wettelijk geluidhinder onderzocht moet worden. Onderzoek naar slagschaduwhinder is niet wettelijk verplicht maar wordt geadviseerd indien gevoelige bestemmingen binnen een afstand van twaalf maal de rotordiameter aanwezig zijn. Kantoren en gebouwen op industrieterreinen zijn geen gevoelige objecten. Gevelvlak De slagschaduw wordt niet getoetst op een enkel punt maar op een vlak dat alle ramen van een verblijfsruimte omvat. In dit onderzoek wordt een vlak beoordeeld met een geprojecteerde breedte van acht meter en een hoogte van vijf meter. Hz, Hertz Frequentie. 1 Hz is één keer per seconde. 5 Hz is vijf keer per seconde. Hinderduur De hinderduur is de verwachte gemiddelde duur per jaar van hinderlijke slagschaduw op de gevel. Hierbij is de potentiële schaduwduur gecorrigeerd voor de maandelijkse kans op zon, de kans op het draaien van de rotor en de richting van het rotorvlak. Als een jaar zonniger is dan gemiddeld kan de hinderduur langer zijn dan de gemiddelde hinderduur. Lden Het jaargemiddelde geluidniveau. LE Emissieterm, jaargemiddelde bronsterkte. Lday Het jaargemiddelde geluidniveau in de dag. Leven Het jaargemiddelde geluidniveau in de avond onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

29 Pondera Consult 23 Lnight Het jaargemiddelde geluidniveau in de nacht. V10 De windsnelheid op 10 meter hoogte boven maaiveld. Vas De windsnelheid op ashoogte boven maaiveld. Lichtflikkeringen Als de schaduw van een rotorblad langs het gevelvlak gaat zal verschil in lichtintensiteit optreden. Het aantal lichtflikkeringen per periode bepaalt de flikkerfrequentie. Meteogegevens Statistische gegevens van meetstations in de omgeving van de windturbine. De meteogegevens bevatten de distributies van windsnelheden en windrichtingen en de maandelijkse kans op zonneschijn. Passageduur De maximale duur op een dag van de schaduw op (een deel van) het gevelvlak. Hierbij wordt uitgegaan van continu zonneschijn en de meest ongunstige richting van het rotorvlak. Potentiële schaduwduur De jaarlijkse duur van de schaduw over het gevelvlak indien de zon altijd schijnt, de turbine altijd in werking is en de richting van de rotor altijd dwars staat op de lijn van de turbine naar de woning. Slagschaduw Bewegende schaduw van de draaiende rotorbladen. Bij slagschaduw op een raam wordt het afwisselend licht en donker in de verblijfsruimte. Buiten is dit minder hinderlijk omdat het licht dan vanuit meerdere richtingen komt. Stilstandsvoorziening Instellingen voor de turbine waardoor deze stilgezet kan worden indien anders de norm voor slagschaduwhinder overschreden zou worden. Een stilstandsvoorziening kan als optie geïnstalleerd worden. De voorziening moet automatisch werken. onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

30 BIJLAGE 2 OBJECTEN REKENMODEL GELUID Standaard rekeninstellingen Bodemgebieden gras, beplanting Id Omschr. X Y Bf 1 t/m 265 absorberend (gras, beplanting) div div 1,00 Bodemgebieden water ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,10 0, Gekanalise Gekanaliseerde Dieze , ,33 0, Ertveld Pl Ertveld Plas , ,18 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,84 0, waterloop waterloop , ,52 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,53 0, waterloop waterloop , ,30 0, waterloop waterloop , ,52 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,00 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,79 0, Industrieh Industriehavens 's-hertogenbosch , ,96 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,86 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,94 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,01 0, waterloop waterloop , ,32 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,46 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,80 0, waterloop waterloop , ,73 0, waterloop waterloop , ,54 0, waterloop waterloop , ,85 0, waterloop waterloop , ,19 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,33 0, Gekanalise Gekanaliseerde Dieze , ,58 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,76 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,90 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,46 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,20 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,06 0, waterloop waterloop , ,61 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,62 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,93 0, waterloop waterloop , ,23 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,59 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,16 0, waterloop waterloop , ,72 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

31 18542 meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,63 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,13 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,58 0, waterloop waterloop , ,47 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,47 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,68 0, waterloop waterloop , ,94 0, waterloop waterloop , ,52 0, waterloop waterloop , ,26 0, Gekanalise Gekanaliseerde Dieze , ,62 0, waterloop waterloop , ,83 0, Fransche W Fransche Wielen , ,95 0, waterloop waterloop , ,68 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,52 0, waterloop waterloop , ,79 0, waterloop waterloop , ,07 0, waterloop waterloop , ,74 0, Gekanalise Gekanaliseerde Dieze , ,71 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,47 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,63 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,88 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,76 0, waterloop waterloop , ,46 0, Bossche Sl Bossche Sloot , ,54 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,13 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,30 0, Rietvelden Rietveldenhaven , ,86 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,24 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,53 0, meer, plas meer, plas, ven, vijver , ,09 0, waterloop waterloop , ,81 0, waterloop waterloop , ,78 0,00 Bodemgebieden wegen ItemID Naam Omschr. X-1 Y-1 Bf Moermanstr Moermanstraat , ,14 0, Luikstraat Luikstraat , ,99 0, Luxemburgs Luxemburgsingel , ,62 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,84 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,93 0, Brussellaa Brussellaan , ,85 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,27 0, , ,16 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,26 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,03 0, Namenstraa Namenstraat , ,40 0, Viandenstr Viandenstraat , ,76 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,27 0, Brussellaa Brussellaan , ,28 0, Brussellaa Brussellaan , ,14 0, Pomphoekwe Pomphoekweg , ,23 0, Hasseltstr Hasseltstraat , ,18 0, Doornikstr Doornikstraat , ,73 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,56 0, , ,97 0, , ,60 0, Pomphoekwe Pomphoekweg , ,65 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,14 0, Pomphoekwe Pomphoekweg , ,68 0, Luikstraat Luikstraat , ,99 0, Viandenstr Viandenstraat , ,22 0, Viandenstr Viandenstraat , ,39 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,90 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,10 0, Doornikstr Doornikstraat , ,29 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

32 Brussellaa Brussellaan , ,63 0, Brussellaa Brussellaan , ,60 0, Brussellaa Brussellaan , ,30 0, Arlonstraa Arlonstraat , ,84 0, , ,70 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,51 0, , ,83 0, Hasseltstr Hasseltstraat , ,75 0, Brussellaa Brussellaan , ,12 0, Brussellaa Brussellaan , ,56 0, Brussellaa Brussellaan , ,96 0, Doornikstr Doornikstraat , ,77 0, , ,77 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,04 0, , ,87 0, Brussellaa Brussellaan , ,86 0, Moermanstr Moermanstraat , ,96 0, , ,19 0, Luxemburgs Luxemburgsingel , ,94 0, Namenstraa Namenstraat , ,42 0, Pomphoekwe Pomphoekweg , ,65 0, , ,79 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,73 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,13 0, Brussellaa Brussellaan , ,01 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,30 0, Luikstraat Luikstraat , ,31 0, Brussellaa Brussellaan , ,72 0, Brussellaa Brussellaan , ,64 0, Ertveldweg Ertveldweg , ,77 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,25 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,77 0, , ,54 0, Treurenbur Treurenburg , ,49 0, , ,71 0, HEDEL 47 HEDEL , ,77 0, De Bloemen De Bloemendaal , ,32 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,42 0, , ,08 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,58 0, , ,54 0, , ,25 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,29 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,72 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,14 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,71 0, , ,11 0, Ertveldweg Ertveldweg , ,28 0, De Haverli De Haverlij , ,38 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,67 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,94 0, , ,75 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,68 0, De Haverli De Haverlij , ,44 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,30 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,37 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,88 0, Middelburg Middelburglaan , ,66 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,24 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,46 0, , ,22 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,02 0, Trompet Trompet , ,04 0, Veemarktka Veemarktkade , ,71 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,44 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,50 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

33 Hambakenwe Hambakenweg , ,35 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,58 0, , ,30 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,35 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,58 0, Ruiterskam Ruiterskampweg , ,09 0, Haarlemstr Haarlemstraat , ,69 0, , ,29 0, , ,67 0, , ,62 0, , ,32 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,01 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,74 0, Achterstra Achterstraat , ,21 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,60 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,69 0, , ,79 0, De Vutter De Vutter , ,00 0, , ,80 0, , ,09 0, , ,15 0, Trompet Trompet , ,61 0, , ,93 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,00 0, Kasteleine Kasteleinenkampweg , ,12 0, , ,56 0, Ruiterskam Ruiterskampweg , ,02 0, , ,71 0, , ,25 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,58 0, , ,77 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,28 0, Engelsedij Engelsedijk , ,34 0, , ,90 0, De Vutter De Vutter , ,93 0, , ,91 0, , ,24 0, Kruiskamps Kruiskampsingel , ,37 0, Treurenbur Treurenburg , ,27 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,89 0, Rondeweg Rondeweg , ,96 0, Het Wielse Het Wielsem , ,49 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,56 0, De Beversp De Beverspijken , ,01 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,46 0, Kasteleine Kasteleinenkampweg , ,18 0, , ,34 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,56 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,83 0, , ,53 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,65 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,99 0, , ,59 0, Middelburg Middelburglaan , ,27 0, De Meerheu De Meerheuvel , ,08 0, Orthen Orthen , ,60 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,65 0, Treurenbur Treurenburg , ,64 0, , ,06 0, De Haverli De Haverlij , ,94 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,42 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,80 0, Leeuwarden Leeuwardenlaan , ,30 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,17 0, Goudenheuv Goudenheuvel , ,73 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,22 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

34 Docterskam Docterskampstraat , ,17 0, De Bloemen De Bloemendaal , ,90 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,18 0, , ,04 0, De Beversp De Beverspijken , ,81 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,43 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,64 0, Engeler Sc Engeler Schans , ,83 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,14 0, De Haverli De Haverlij , ,84 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,72 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,82 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,58 0, , ,11 0, De Haverli De Haverlij , ,24 0, Boerenerf Boerenerf , ,68 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,85 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,30 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,82 0, Trombone Trombone , ,70 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,02 0, , ,46 0, , ,12 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,80 0, Kruiskamps Kruiskampsingel , ,52 0, , ,01 0, , ,22 0, , ,75 0, , ,10 0, Engelsedij Engelsedijk , ,67 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,86 0, , ,89 0, De Beemd De Beemd , ,12 0, Achterstra Achterstraat , ,95 0, De Vutter De Vutter , ,60 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,72 0, Veemarktka Veemarktkade , ,66 0, , ,34 0, Het Wielse Het Wielsem , ,44 0, De Haverli De Haverlij , ,76 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,82 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,29 0, , ,35 0, , ,00 0, , ,06 0, Treurenbur Treurenburg , ,06 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,39 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,99 0, , ,77 0, De Meerheu De Meerheuvel , ,10 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,34 0, De Vutter De Vutter , ,36 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,92 0, De Meerheu De Meerheuvel , ,86 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,56 0, Treurenbur Treurenburg , ,82 0, , ,66 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,14 0, Trombone Trombone , ,69 0, Mangaan Mangaan , ,10 0, Tuba Tuba , ,39 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,86 0, , ,86 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,76 0, Paardsweid Paardsweide , ,64 0, De Haverli De Haverlij , ,14 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

35 ENGELEN 46 ENGELEN , ,47 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,96 0, Orthen Orthen , ,83 0, , ,69 0, Engelsedij Engelsedijk , ,86 0, Kobaltweg Kobaltweg , ,47 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,13 0, Docterskam Docterskampstraat , ,75 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,44 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,98 0, Treurenbur Treurenburg , ,52 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,45 0, , ,56 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,60 0, , ,30 0, , ,96 0, Veemarktka Veemarktkade , ,42 0, , ,73 0, , ,75 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,11 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,12 0, , ,57 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,17 0, , ,47 0, De Beversp De Beverspijken , ,74 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,11 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,38 0, , ,67 0, , ,98 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,89 0, , ,46 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,28 0, , ,83 0, Rietvelden Rietveldenkade , ,06 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,04 0, Veemarktka Veemarktkade , ,51 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,51 0, , ,21 0, Middelburg Middelburglaan , ,48 0, Galliumstr Galliumstraat , ,60 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,70 0, HEDEL 47 HEDEL , ,96 0, , ,86 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,73 0, Achterstra Achterstraat , ,95 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,98 0, Docterskam Docterskampstraat , ,04 0, De Vutter De Vutter , ,13 0, De Beversp De Beverspijken , ,42 0, Veemarktka Veemarktkade , ,78 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,44 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,80 0, , ,51 0, Achterstra Achterstraat , ,16 0, Mangaan Mangaan , ,31 0, Treurenbur Treurenburg , ,35 0, Veemarktka Veemarktkade , ,92 0, Kasteleine Kasteleinenkampweg , ,44 0, , ,09 0, , ,32 0, , ,39 0, Galliumstr Galliumstraat , ,51 0, , ,12 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,33 0, Paardsweid Paardsweide , ,25 0, , ,58 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

36 Bredastraa Bredastraat , ,51 0, De Haverli De Haverlij , ,36 0, , ,68 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,34 0, Rietvelden Rietveldenkade , ,48 0, , ,41 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,10 0, , ,51 0, Weerdskamp Weerdskampweg , ,97 0, Ruwekampwe Ruwekampweg , ,87 0, , ,96 0, de Woerd de Woerd , ,82 0, Groningenl Groningenlaan , ,79 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,49 0, , ,44 0, De Bloemen De Bloemendaal , ,16 0, , ,10 0, De Haverli De Haverlij , ,53 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,27 0, , ,66 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,15 0, , ,29 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,32 0, , ,30 0, De Beversp De Beverspijken , ,01 0, De Vutter De Vutter , ,32 0, , ,12 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,53 0, , ,28 0, Ruwekampwe Ruwekampweg , ,65 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,65 0, Ertveldweg Ertveldweg , ,92 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,29 0, , ,74 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,72 0, De Vutter De Vutter , ,70 0, Ruwekampwe Ruwekampweg , ,18 0, De Vlacie De Vlacie , ,67 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,07 0, Veemarktka Veemarktkade , ,43 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,26 0, Middelburg Middelburglaan , ,56 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,02 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,84 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,92 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,24 0, De Terp De Terp , ,24 0, Goudenheuv Goudenheuvel , ,92 0, , ,82 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,31 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,40 0, De Haverli De Haverlij , ,10 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,56 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,16 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,90 0, , ,41 0, De Haverli De Haverlij , ,56 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,18 0, Boerenerf Boerenerf , ,08 0, Zandzuiger Zandzuigerkade , ,00 0, , ,16 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,51 0, De Haverli De Haverlij , ,54 0, Veemarktka Veemarktkade , ,65 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,27 0, De Haverli De Haverlij , ,87 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

37 , ,80 0, De Vlacie De Vlacie , ,46 0, , ,77 0, , ,32 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,63 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,33 0, Kasteleine Kasteleinenkampweg , ,65 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,28 0, de Woerd de Woerd , ,05 0, Orthen Orthen , ,60 0, , ,77 0, De Kerkhof De Kerkhof , ,42 0, Veemarktka Veemarktkade , ,81 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,10 0, Ruwekampwe Ruwekampweg , ,54 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,38 0, , ,01 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,80 0, Ruiterskam Ruiterskampweg , ,89 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,84 0, HEDEL 47 HEDEL , ,56 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,61 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,83 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,10 0, Trompet Trompet , ,63 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,50 0, Kruiskamps Kruiskampsingel , ,16 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,07 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,41 0, Treurenbur Treurenburg , ,55 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,61 0, Ruwekampwe Ruwekampweg , ,06 0, De Meerheu De Meerheuvel , ,03 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,49 0, Achterstra Achterstraat , ,99 0, Trompet Trompet , ,19 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,06 0, Engeler Sc Engeler Schans , ,74 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,39 0, , ,92 0, De Meerheu De Meerheuvel , ,74 0, Achterstra Achterstraat , ,27 0, , ,85 0, Klarinet Klarinet , ,88 0, Treurenbur Treurenburg , ,01 0, , ,46 0, Weerdskamp Weerdskampweg , ,35 0, Veemarktka Veemarktkade , ,06 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,01 0, Orthen Orthen , ,55 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,43 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,08 0, Engelsedij Engelsedijk , ,62 0, Engelsedij Engelsedijk , ,24 0, Fagot Fagot , ,02 0, Schoolstra Schoolstraat , ,31 0, Engelsedij Engelsedijk , ,27 0, , ,38 0, , ,51 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,20 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,46 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,11 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,16 0, , ,59 0, , ,18 0, Treurenbur Treurenburg , ,23 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

38 , ,42 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,80 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,78 0, De Terp De Terp , ,61 0, , ,99 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,40 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,97 0, , ,66 0, , ,62 0, Docterskam Docterskampstraat , ,77 0, Bredastraa Bredastraat , ,08 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,25 0, , ,07 0, , ,59 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,85 0, , ,98 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,28 0, , ,04 0, , ,03 0, Middelburg Middelburglaan , ,69 0, , ,41 0, De Haverli De Haverlij , ,75 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,06 0, Tilburglaa Tilburglaan , ,49 0, Assenstraa Assenstraat , ,96 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,74 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,28 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,54 0, Zandzuiger Zandzuigerkade , ,46 0, Moeskampwe Moeskampweg , ,13 0, Kobaltweg Kobaltweg , ,78 0, Orthen Orthen , ,95 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,88 0, Hedikhuize Hedikhuizerweg , ,50 0, De Beversp De Beverspijken , ,40 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,01 0, Utrechtstr Utrechtstraat , ,95 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,02 0, , ,94 0, Docterskam Docterskampstraat , ,25 0, Leeuwarden Leeuwardenlaan , ,12 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,89 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,32 0, , ,73 0, , ,00 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,82 0, , ,10 0, , ,51 0, , ,53 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,42 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,23 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,57 0, , ,73 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,96 0, De Vutter De Vutter , ,05 0, Bredastraa Bredastraat , ,65 0, , ,40 0, Achterstra Achterstraat , ,88 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,07 0, , ,03 0, De Beemd De Beemd , ,12 0, Schoolstra Schoolstraat , ,27 0, , ,78 0, , ,63 0, De Haverli De Haverlij , ,90 0, Middelburg Middelburglaan , ,93 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

39 Orthen Orthen , ,76 0, Treurenbur Treurenburg , ,98 0, Treurenbur Treurenburg , ,89 0, Ketelaarsk Ketelaarskampweg , ,41 0, Treurenbur Treurenburg , ,71 0, De Vlacie De Vlacie , ,42 0, Treurenbur Treurenburg , ,15 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,73 0, Leeuwarden Leeuwardenlaan , ,71 0, Treurenbur Treurenburg , ,83 0, Zilverenbe Zilverenberg , ,40 0, , ,94 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,02 0, , ,37 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,92 0, , ,17 0, , ,44 0, De Vlacie De Vlacie , ,96 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,92 0, De Beversp De Beverspijken , ,11 0, , ,66 0, Veemarktka Veemarktkade , ,81 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,00 0, Achterstra Achterstraat , ,42 0, Brussellaa Brussellaan , ,67 0, , ,55 0, De Vutter De Vutter , ,93 0, Treurenbur Treurenburg , ,99 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,06 0, De Vutter De Vutter , ,34 0, Boerenerf Boerenerf , ,66 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,67 0, De Beversp De Beverspijken , ,31 0, , ,98 0, , ,06 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,37 0, , ,14 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,66 0, Achterstra Achterstraat , ,25 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,37 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,56 0, , ,61 0, Dorpstraat Dorpstraat , ,59 0, , ,78 0, , ,65 0, , ,26 0, , ,43 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,57 0, , ,45 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,34 0, , ,21 0, Trompet Trompet , ,61 0, De Terp De Terp , ,04 0, Middelburg Middelburglaan , ,38 0, Boerenerf Boerenerf , ,18 0, Weerdskamp Weerdskampweg , ,85 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,06 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,67 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,98 0, , ,40 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,87 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,22 0, , ,06 0, De Haverli De Haverlij , ,53 0, Docterskam Docterskampstraat , ,49 0, Orthen Orthen , ,45 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

40 Engeler Sc Engeler Schans , ,88 0, Helmondstr Helmondstraat , ,90 0, Boerenerf Boerenerf , ,13 0, , ,83 0, , ,56 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,65 0, Trompet Trompet , ,17 0, , ,98 0, De Haverli De Haverlij , ,27 0, Brussellaa Brussellaan , ,03 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,26 0, , ,17 0, , ,11 0, , ,66 0, , ,02 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,24 0, Maaspoortw Maaspoortweg , ,98 0, Goudenheuv Goudenheuvel , ,43 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,86 0, Weerdskamp Weerdskampweg , ,38 0, Haarlemstr Haarlemstraat , ,32 0, Treurenbur Treurenburg , ,20 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,58 0, Engelsedij Engelsedijk , ,62 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,44 0, Leeuwarden Leeuwardenlaan , ,90 0, Engelsedij Engelsedijk , ,92 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,93 0, HEDEL 47 HEDEL , ,64 0, ENGELEN 46 ENGELEN , ,73 0, Treurenbur Treurenburg , ,06 0, Galliumstr Galliumstraat , ,04 0, Treurenbur Treurenburg , ,09 0, De Vutter De Vutter , ,78 0, Treurenbur Treurenburg , ,08 0, , ,35 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,37 0, , ,35 0, Treurenbur Treurenburg , ,15 0, De Kerkhof De Kerkhof , ,14 0, , ,90 0, , ,34 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,36 0, Treurenbur Treurenburg , ,68 0, Siloweg Siloweg , ,10 0, , ,80 0, Treurenbur Treurenburg , ,38 0, , ,43 0, Hambakenwe Hambakenwetering , ,45 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,95 0, , ,38 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,24 0, Trompet Trompet , ,44 0, , ,04 0, De Vutter De Vutter , ,98 0, Treurenbur Treurenburg , ,54 0, , ,68 0, , ,24 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,71 0, , ,72 0, , ,16 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,64 0, , ,20 0, , ,06 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,12 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,69 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

41 Galliumstr Galliumstraat , ,80 0, , ,40 0, Veemarktka Veemarktkade , ,36 0, , ,94 0, Siloweg Siloweg , ,74 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,60 0, , ,95 0, , ,31 0, , ,34 0, , ,39 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,34 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,09 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,67 0, , ,55 0, , ,38 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,51 0, Trompet Trompet , ,27 0, , ,14 0, Middelburg Middelburglaan , ,53 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,90 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,46 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,70 0, , ,74 0, , ,39 0, , ,18 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,42 0, Siloweg Siloweg , ,26 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,45 0, , ,59 0, Galliumstr Galliumstraat , ,90 0, , ,74 0, , ,72 0, , ,65 0, Middelburg Middelburglaan , ,88 0, , ,06 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,74 0, , ,57 0, , ,81 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,26 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,15 0, , ,08 0, , ,77 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,15 0, , ,22 0, , ,13 0, Titaniumla Titaniumlaan , ,02 0, Middelburg Middelburglaan , ,11 0, , ,00 0, , ,72 0, De Vutter De Vutter , ,05 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,04 0, , ,56 0, , ,09 0, , ,92 0, , ,18 0, , ,09 0, , ,39 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,44 0, Middelburg Middelburglaan , ,84 0, , ,31 0, Graaf van Graaf van Solmsweg , ,04 0, , ,47 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,16 0, , ,53 0, , ,64 0, , ,94 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

42 , ,15 0, , ,45 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,92 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,38 0, , ,76 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,89 0, , ,62 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,20 0, , ,72 0, Veemarktka Veemarktkade , ,97 0, , ,02 0, , ,93 0, , ,42 0, , ,98 0, , ,74 0, , ,39 0, , ,85 0, , ,42 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,80 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,64 0, De Haverli De Haverlij , ,62 0, , ,89 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,53 0, , ,21 0, Dammenlaan Dammenlaan , ,30 0, Siloweg Siloweg , ,44 0, , ,34 0, , ,43 0, De Haverli De Haverlij , ,50 0, , ,33 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,35 0, Treurenbur Treurenburg , ,75 0, , ,54 0, Hambakenwe Hambakenweg , ,63 0, De Haverli De Haverlij , ,88 0, , ,92 0, , ,37 0, , ,45 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,77 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,06 0, , ,87 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,38 0, Treurenbur Treurenburg , ,00 0, De Haverli De Haverlij , ,70 0, Treurenbur Treurenburg , ,89 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,23 0, , ,92 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,06 0, , ,34 0, , ,79 0, Brussellaa Brussellaan , ,98 0, De Haverli De Haverlij , ,12 0, , ,52 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,84 0, , ,62 0, , ,54 0, , ,17 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,22 0, , ,71 0, , ,27 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,00 0, , ,78 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,10 0, Brussellaa Brussellaan , ,21 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,47 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,45 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

43 Helftheuve Helftheuvelweg , ,68 0, Brussellaa Brussellaan , ,47 0, Treurenbur Treurenburg , ,70 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,25 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,46 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,79 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,07 0, Treurenbur Treurenburg , ,61 0, , ,00 0, Treurenbur Treurenburg , ,67 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,98 0, , ,88 0, , ,24 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,10 0, De Haverli De Haverlij , ,39 0, , ,31 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,34 0, , ,42 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,79 0, Treurenbur Treurenburg , ,23 0, De Haverli De Haverlij , ,48 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,86 0, , ,62 0, Treurenbur Treurenburg , ,80 0, , ,35 0, , ,98 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,50 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,55 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,46 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,40 0, , ,61 0, Zandzuiger Zandzuigerstraat , ,44 0, , ,71 0, , ,84 0, , ,11 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,37 0, Treurenbur Treurenburg , ,04 0, Treurenbur Treurenburg , ,86 0, , ,72 0, Brussellaa Brussellaan , ,07 0, , ,34 0, Treurenbur Treurenburg , ,37 0, Treurenbur Treurenburg , ,89 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,78 0, Treurenbur Treurenburg , ,68 0, Treurenbur Treurenburg , ,00 0, MEERWIJKSE MEERWIJKSEBRUG , ,22 0, Henriettew Henriettewaard , ,38 0, Treurenbur Treurenburg , ,21 0, , ,40 0, , ,89 0, Galliumstr Galliumstraat , ,25 0, Treurenbur Treurenburg , ,56 0, Galliumstr Galliumstraat , ,99 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,43 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,05 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,74 0, Treurenbur Treurenburg , ,44 0, Galliumstr Galliumstraat , ,10 0, Brussellaa Brussellaan , ,20 0, , ,58 0, Brussellaa Brussellaan , ,83 0, Brussellaa Brussellaan , ,64 0, , ,61 0, Orthen Orthen , ,93 0, VUTTERPAD VUTTERPAD , ,50 0,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

44 , ,95 0, , ,44 0, , ,82 0, , ,80 0, , ,29 0, VUTTERPAD VUTTERPAD , ,54 0, , ,10 0, Treurenbur Treurenburg , ,70 0, Titaniumla Titaniumlaan , ,78 0, Treurenbur Treurenburg , ,77 0, Henriettew Henriettewaard , ,68 0, Henriettew Henriettewaard , ,28 0, Gemaalweg Gemaalweg , ,08 0, Treurenbur Treurenburg , ,16 0, Treurenbur Treurenburg , ,65 0, Treurenbur Treurenburg , ,74 0, , ,21 0, Galliumstr Galliumstraat , ,21 0, Galliumstr Galliumstraat , ,55 0, Galliumstr Galliumstraat , ,19 0, , ,11 0, Galliumstr Galliumstraat , ,10 0, Galliumstr Galliumstraat , ,86 0, Galliumstr Galliumstraat , ,78 0, Orthen Orthen , ,77 0, Treurenbur Treurenburg , ,41 0, , ,07 0, Kerkhoekwe Kerkhoekweg , ,60 0, Treurenbur Treurenburg , ,38 0, Treurenbur Treurenburg , ,14 0, , ,79 0, CENTRUM 47 CENTRUM , ,35 0, Treurenbur Treurenburg , ,90 0, Treurenbur Treurenburg , ,92 0, , ,33 0, , ,84 0, , ,34 0, Helftheuve Helftheuvelweg , ,88 0, Henriettew Henriettewaard , ,33 0, Treurenbur Treurenburg , ,54 0, Treurenbur Treurenburg , ,38 0, Linkermaas Linkermaasoeverweg , ,48 0, , ,81 0, Rietvelden Rietveldenweg , ,32 0, Titaniumla Titaniumlaan , ,07 0, Galliumstr Galliumstraat , ,18 0, , ,19 0, Orthen Orthen , ,98 0,00 Rekenraster Id Omschr. X Y Hoogte DeltaX DeltaY X-aantal Y-aantal 1 grid , ,54 5,00 10,00 10,00 308,00 298,00 Rekenpunten - referentietoetspunten Id Omschrijving X Y Hoogte 01 noord De Bloemendaal 21A - in zone , ,89 5,00 01 oost De Bloemendaal 21A - in zone , ,92 5,00 01 west De Bloemendaal 21A - in zone , ,98 5,00 01 zuid De Bloemendaal 21A - in zone , ,23 5,00 02 noord De Bloemendaal 27 - in zone , ,73 5, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

45 02 oost De Bloemendaal 27 - in zone , ,97 5,00 02 west De Bloemendaal 27 - in zone , ,65 5,00 02 zuid De Bloemendaal 27 - in zone , ,22 5,00 03 noord De Bloemendaal 29 - in zone , ,08 5,00 03 oost De Bloemendaal 29 - in zone , ,79 5,00 03 west De Bloemendaal 29 - in zone , ,51 5,00 03 zuid De Bloemendaal 29 - in zone , ,99 5,00 04 noord De Bloemendaal 31 - in zone , ,97 5,00 04 oost De Bloemendaal 31 - in zone , ,19 5,00 04 west De Bloemendaal 31 - in zone , ,40 5,00 04 zuid De Bloemendaal 31 - in zone , ,69 5,00 05 noord De Bloemendaal 33 - in zone , ,98 5,00 05 oost De Bloemendaal 33 - in zone , ,48 5,00 05 west De Bloemendaal 33 - in zone , ,42 5,00 05 zuid De Bloemendaal 33 - in zone , ,98 5,00 06 noord De Bloemendaal 35 - in zone , ,11 5,00 06 oost De Bloemendaal 35 - in zone , ,84 5,00 06 west De Bloemendaal 35 - in zone , ,18 5,00 06 zuid De Bloemendaal 35 - in zone , ,43 5,00 07 noord De Meerheuvel 14 - in zone , ,35 5,00 07 oost De Meerheuvel 14 - in zone , ,55 5,00 07 west De Meerheuvel 14 - in zone , ,84 5,00 07 zuid De Meerheuvel 14 - in zone , ,05 5,00 08 noord de Woerd 3 - in zone , ,84 5,00 08 oost de Woerd 3 - in zone , ,64 5,00 08 west de Woerd 3 - in zone , ,96 5,00 08 zuid de Woerd 3 - in zone , ,03 5,00 09 noord de Woerd 4 - in zone , ,82 5,00 09 oost de Woerd 4 - in zone , ,04 5,00 09 west de Woerd 4 - in zone , ,77 5,00 09 zuid de Woerd 4 - in zone , ,11 5,00 10 noord Engelsedijk 10 - in zone , ,05 5,00 10 oost Engelsedijk 10 - in zone , ,81 5,00 10 west Engelsedijk 10 - in zone , ,75 5,00 10 zuid Engelsedijk 10 - in zone , ,64 5,00 11 noord Engelsedijk 5 - in zone , ,75 5,00 11 oost Engelsedijk 5 - in zone , ,80 5,00 11 west Engelsedijk 5 - in zone , ,33 5,00 11 zuid Engelsedijk 5 - in zone , ,57 5,00 12 noord Engelsedijk 5a - in zone , ,22 5,00 12 oost Engelsedijk 5a - in zone , ,32 5,00 12 west Engelsedijk 5a - in zone , ,20 5,00 12 zuid Engelsedijk 5a - in zone , ,86 5,00 13 noord Gemaalweg 11 - in zone , ,62 5,00 13 oost Gemaalweg 11 - in zone , ,16 5,00 13 west Gemaalweg 11 - in zone , ,26 5,00 13 zuid Gemaalweg 11 - in zone , ,58 5,00 14 noord Gemaalweg 3 - in zone , ,12 5,00 14 oost Gemaalweg 3 - in zone , ,78 5,00 14 west Gemaalweg 3 - in zone , ,10 5,00 14 zuid Gemaalweg 3 - in zone , ,98 5,00 15 noord Gemaalweg 5 - in zone , ,77 5,00 15 oost Gemaalweg 5 - in zone , ,29 5,00 15 west Gemaalweg 5 - in zone , ,89 5,00 15 zuid Gemaalweg 5 - in zone , ,67 5,00 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

46 16 noord Gemaalweg 7 - in zone , ,30 5,00 16 oost Gemaalweg 7 - in zone , ,56 5,00 16 west Gemaalweg 7 - in zone , ,60 5,00 16 zuid Gemaalweg 7 - in zone , ,48 5,00 17 noord Gemaalweg 9 - in zone , ,09 5,00 17 oost Gemaalweg 9 - in zone , ,68 5,00 17 west Gemaalweg 9 - in zone , ,55 5,00 17 zuid Gemaalweg 9 - in zone , ,30 5,00 18 noord Graaf van Solmsweg 97 - in zone , ,50 5,00 18 oost Graaf van Solmsweg 97 - in zone , ,09 5,00 18 west Graaf van Solmsweg 97 - in zone , ,99 5,00 18 zuid Graaf van Solmsweg 97 - in zone , ,46 5,00 19 noord Graaf van Solmsweg 99 - in zone , ,55 5,00 19 oost Graaf van Solmsweg 99 - in zone , ,28 5,00 19 west Graaf van Solmsweg 99 - in zone , ,44 5,00 19 zuid Graaf van Solmsweg 99 - in zone , ,02 5,00 20 noord Middelburglaan 30 - in zone , ,50 5,00 21 noord De Meerheuvel 12 - in zone , ,52 5,00 21 oost De Meerheuvel 12 - in zone , ,60 5,00 21 west De Meerheuvel 12 - in zone , ,92 5,00 21 zuid De Meerheuvel 12 - in zone , ,08 5,00 22 noord De Bloemendaal 21 - in zone , ,57 5,00 22 oost De Bloemendaal 21 - in zone , ,55 5,00 22 west De Bloemendaal 21 - in zone , ,05 5,00 22 zuid De Bloemendaal 21 - in zone , ,03 5,00 23 noord De Bloemendaal 19 - in zone , ,38 5,00 23 oost De Bloemendaal 19 - in zone , ,88 5,00 23 west De Bloemendaal 19 - in zone , ,05 5,00 23 zuid De Bloemendaal 19 - in zone , ,52 5,00 24 noord De Bloemendaal 17 - in zone , ,72 5,00 24 oost De Bloemendaal 17 - in zone , ,85 5,00 24 west De Bloemendaal 17 - in zone , ,78 5,00 24 zuid De Bloemendaal 17 - in zone , ,78 5,00 25 noord De Bloemendaal 15 - in zone , ,60 5,00 25 oost De Bloemendaal 15 - in zone , ,85 5,00 25 west De Bloemendaal 15 - in zone , ,00 5,00 25 zuid De Bloemendaal 15 - in zone , ,54 5,00 26 noord De Bloemendaal 13 - in zone , ,93 5,00 26 oost De Bloemendaal 13 - in zone , ,72 5,00 26 west De Bloemendaal 13 - in zone , ,62 5,00 26 zuid De Bloemendaal 13 - in zone , ,88 5, Molengat woonboten , ,76 5, Molengat woonboten , ,52 5, Molengat woonboten , ,05 5, Molengat woonboten , ,26 5, Molengat woonboten , ,44 5, Molengat woonboten , ,52 5, Molengat woonboten , ,18 5, Molengat woonboten , ,34 5,00 28 Ertveld woonboot , ,19 5,00 29 School Kraanvogellaan , ,83 5,00 30 School Engelerpark , ,78 5, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

47 Rekenpunten woningen op gezoneerd terrein Id Omschrijving X Y Hoogte Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg , ,78 5,00 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A , ,30 5,00 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg , ,79 5,00 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg , ,03 5,00 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A , ,33 5,00 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg , ,92 5,00 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg , ,65 5,00 Rekenpunten bedrijfswoningen Id Omschrijving X Y Hoogte BW1 Gemaalweg 1 & 1a , ,04 5,00 Gebouwen ItemID X-1 Y-1 Hoogte Rel.H Refl , ,58 7,27 7,27 0, , ,10 5,40 5,40 0, , ,28 2,98 2,98 0, , ,00 5,97 5,97 0, , ,50 7,52 7,52 0, , ,58 6,70 6,70 0, , ,21 6,25 6,25 0, , ,73 9,41 9,41 0, , ,29 7,06 7,06 0, , ,99 6,30 6,30 0, , ,64 5,84 5,84 0, , ,50 13,93 13,93 0, , ,80 9,99 9,99 0, , ,30 6,94 6,94 0, , ,06 3,57 3,57 0, , ,18 7,92 7,92 0, , ,69 7,65 7,65 0, , ,95 6,56 6,56 0, , ,48 6,92 6,92 0, , ,20 4,51 4,51 0, , ,13 5,04 5,04 0, , ,46 3,72 3,72 0, , ,44 6,23 6,23 0, , ,09 5,95 5,95 0, , ,41 5,54 5,54 0, , ,67 5,94 5,94 0, , ,93 5,70 5,70 0, , ,53 6,13 6,13 0, , ,27 3,90 3,90 0, , ,66 6,25 6,25 0, , ,38 5,16 5,16 0, , ,36 4,23 4,23 0, , ,57 4,66 4,66 0, , ,24 7,03 7,03 0, , ,59 6,51 6,51 0, , ,51 3,10 3,10 0, , ,75 3,26 3,26 0, , ,71 3,26 3,26 0, , ,22 3,89 3,89 0, , ,43 3,72 3,72 0, , ,74 5,42 5,42 0, , ,16 6,22 6,22 0, , ,65 6,00 6,00 0, , ,64 3,77 3,77 0, , ,36 6,04 6,04 0, , ,80 7,51 7,51 0,80 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

48 , ,30 6,07 6,07 0, , ,64 2,82 2,82 0, , ,92 6,78 6,78 0, , ,88 6,61 6,61 0, , ,69 4,16 4,16 0, , ,64 4,19 4,19 0, , ,43 4,96 4,96 0, , ,68 3,36 3,36 0, , ,34 3,61 3,61 0, , ,39 6,21 6,21 0, , ,91 6,15 6,15 0, , ,66 7,04 7,04 0, , ,84 5,45 5,45 0, , ,25 4,07 4,07 0, , ,39 3,56 3,56 0, , ,62 7,48 7,48 0, , ,27 5,03 5,03 0, , ,57 3,63 3,63 0, , ,29 5,35 5,35 0, , ,41 3,66 3,66 0, , ,11 4,46 4,46 0, , ,82 5,57 5,57 0, , ,63 6,37 6,37 0, , ,15 6,32 6,32 0, , ,22 3,04 3,04 0, , ,96 3,32 3,32 0, , ,73 6,22 6,22 0, , ,36 5,02 5,02 0, , ,16 6,16 6,16 0, , ,17 5,70 5,70 0, , ,58 6,60 6,60 0, , ,21 7,09 7,09 0, , ,09 3,31 3,31 0, , ,74 6,09 6,09 0, , ,71 3,82 3,82 0, , ,23 4,21 4,21 0, , ,86 0,30 0,30 0, , ,10 4,04 4,04 0, , ,77 3,77 3,77 0, , ,25 4,66 4,66 0, , ,40 5,90 5,90 0, , ,74 6,80 6,80 0, , ,66 6,58 6,58 0, , ,15 6,89 6,89 0, , ,09 6,75 6,75 0, , ,37 4,57 4,57 0, , ,94 1,70 1,70 0, , ,05 6,70 6,70 0, , ,22 5,27 5,27 0, , ,25 4,34 4,34 0, , ,49 6,75 6,75 0, , ,77 6,91 6,91 0, , ,10 8,05 8,05 0, , ,77 5,47 5,47 0, , ,06 4,81 4,81 0, , ,79 3,19 3,19 0, , ,49 3,68 3,68 0, , ,29 6,34 6,34 0, , ,73 6,21 6,21 0, , ,82 6,68 6,68 0, , ,14 3,39 3,39 0, , ,32 6,00 6,00 0, , ,08 6,05 6,05 0, , ,44 0,47 0,47 0, , ,83 5,29 5,29 0, , ,24 7,06 7,06 0, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

49 , ,74 6,09 6,09 0, , ,24 5,94 5,94 0, , ,51 4,57 4,57 0, , ,67 6,35 6,35 0, , ,33 9,56 9,56 0, , ,59 4,57 4,57 0, , ,45 7,63 7,63 0,80 Geluidbronnen geometrie Id Omschr. X Y Hoogte WT A-01 GE as 125m , ,00 125,00 WT A-02 GE as 125m , ,00 125,00 WT A-03 GE as 125m , ,00 125,00 WT A-04 GE as 125m , ,00 125, WT bestaand E-82 2,3MW , ,07 98,00 Geluidbronnen bronsterkte dag Id Omschr. Le 31 Le 63 Le 125 Le 250 Le 500 Le 1k Le 2k Le4k Le 8k Le Totaal WT A-01 GE as 125m 67,93 79,49 89,08 94,61 97,81 98,74 95,33 85,55 68,17 103,24 WT A-01 GE as 125m 67,93 79,49 89,08 94,61 97,81 98,74 95,33 85,55 68,17 103,24 WT A-02 GE as 125m 67,93 79,49 89,08 94,61 97,81 98,74 95,33 85,55 68,17 103,24 WT A-03 GE as 125m 67,93 79,49 89,08 94,61 97,81 98,74 95,33 85,55 68,17 103,24 WT A-04 GE as 125m 67,93 79,49 89,08 94,61 97,81 98,74 95,33 85,55 68,17 103, WT bestaand E-82 2,3MW76,02 81,76 89,06 90,46 93,86 93,96 87,66 74,76 69,76 98,84 Geluidbronnen bronsterkte avond Id Omschr. Le 31 Le 63 Le 125 Le 250 Le 500 Le 1k Le 2k Le 4k Le 8k Le Totaal WT A-01 GE as 125m 68,24 79,79 89,38 94,91 98,11 99,04 95,64 85,86 68,47 103,54 WT A-02 GE as 125m 68,24 79,79 89,38 94,91 98,11 99,04 95,64 85,86 68,47 103,54 WT A-03 GE as 125m 68,24 79,79 89,38 94,91 98,11 99,04 95,64 85,86 68,47 103,54 WT A-04 GE as 125m 68,24 79,79 89,38 94,91 98,11 99,04 95,64 85,86 68,47 103, WT bestaand E-82 2,3MW76,18 81,92 89,22 90,62 94,02 94,12 87,82 74,92 69,92 99,00 Geluidbronnen bronsterkte nacht Id Omschr. Le 31 Le 63 Le 125 Le 250 Le 500 Le 1k Le 2k Le 4k Le 8k Le Totaal WT A-01 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103,87 WT A-02 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103,87 WT A-03 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103,87 WT A-04 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103, WT bestaand E-82 2,3MW76,50 82,24 89,54 90,94 94,34 94,44 88,14 75,24 70,24 99,32 Geluidbronnen bronsterkte nacht geluidreductie Id Omschr. Le 31 Le 63 Le 125 Le 250 Le 500 Le 1k Le 2k Le 4k Le 8k Le Totaal WT A-01 GE as 125m 62,06 73,62 83,21 88,74 91,94 92,86 89,46 79,68 62,30 97,37 WT A-02 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103,87 WT A-03 GE as 125m 68,56 80,12 89,71 95,24 98,44 99,36 95,96 86,18 68,80 103,87 WT A-04 GE as 125m 62,06 73,62 83,21 88,74 91,94 92,86 89,46 79,68 62,30 97,37 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

50 BIJLAGE 3 SITUATIE OBJECTEN REKENMODEL onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

51 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

52 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

53 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

54 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

55 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

56 BIJLAGE 4 REKENRESULTATEN GELUID WP Rietvelden, 4 x GE turbine ashoogte 125 meter Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 noord De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 29,84 30,14 30,47 36,76 01 oost De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 40,40 40,70 41,02 47,31 01 west De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 40,31 40,61 40,93 47,22 01 zuid De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 39,83 40,14 40,46 46,75 02 noord De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 31,83 32,13 32,46 38,75 02 oost De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 40,20 40,50 40,83 47,12 02 west De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 27,93 28,23 28,56 34,85 02 zuid De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 41,50 41,81 42,13 48,42 03 noord De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 34,25 34,55 34,88 41,17 03 oost De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 42,24 42,54 42,86 49,15 03 west De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 36,58 36,88 37,20 43,49 03 zuid De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 41,82 42,12 42,44 48,73 04 noord De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 38,42 38,72 39,04 45,33 04 oost De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 42,29 42,59 42,92 49,21 04 west De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 35,64 35,94 36,27 42,56 04 zuid De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 42,11 42,41 42,73 49,02 05 noord De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 34,44 34,74 35,06 41,35 05 oost De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 42,72 43,02 43,35 49,64 05 west De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 34,28 34,58 34,91 41,20 05 zuid De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 42,30 42,60 42,92 49,21 06 noord De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 37,13 37,44 37,76 44,05 06 oost De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 43,28 43,58 43,90 50,19 06 west De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 35,96 36,26 36,59 42,88 06 zuid De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 42,97 43,28 43,60 49,89 07 noord De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,73 41,03 41,36 47,65 07 oost De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,81 41,11 41,43 47,72 07 west De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,83 41,13 41,46 47,75 07 zuid De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,86 41,16 41,48 47,77 08 noord de Woerd 3 - in zone 5,00 35,23 35,54 35,86 42,15 08 oost de Woerd 3 - in zone 5,00 40,25 40,55 40,87 47,16 08 west de Woerd 3 - in zone 5,00 39,48 39,78 40,10 46,39 08 zuid de Woerd 3 - in zone 5,00 40,72 41,02 41,35 47,64 09 noord de Woerd 4 - in zone 5,00 41,03 41,33 41,66 47,95 09 oost de Woerd 4 - in zone 5,00 41,13 41,44 41,76 48,05 09 west de Woerd 4 - in zone 5,00 41,10 41,41 41,73 48,02 09 zuid de Woerd 4 - in zone 5,00 41,30 41,60 41,93 48,22 10 noord Engelsedijk 10 - in zone 5,00 36,45 36,75 37,08 43,37 10 oost Engelsedijk 10 - in zone 5,00 34,42 34,72 35,04 41,33 10 west Engelsedijk 10 - in zone 5,00 35,65 35,95 36,28 42,57 10 zuid Engelsedijk 10 - in zone 5,00 22,22 22,52 22,85 29, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

57 11 noord Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,82 44,12 44,44 50,73 11 oost Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,78 44,09 44,41 50,70 11 west Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,58 43,88 44,20 50,49 11 zuid Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,52 43,82 44,15 50,44 12 noord Engelsedijk 5a - in zone 5,00 42,12 42,43 42,75 49,04 12 oost Engelsedijk 5a - in zone 5,00 41,74 42,04 42,36 48,65 12 west Engelsedijk 5a - in zone 5,00 36,89 37,19 37,52 43,81 12 zuid Engelsedijk 5a - in zone 5,00 37,51 37,81 38,14 44,43 13 noord Gemaalweg 11 - in zone 5,00 35,35 35,66 35,98 42,27 13 oost Gemaalweg 11 - in zone 5,00 38,60 38,90 39,23 45,52 13 west Gemaalweg 11 - in zone 5,00 36,76 37,06 37,39 43,68 13 zuid Gemaalweg 11 - in zone 5,00 40,24 40,54 40,87 47,16 14 noord Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,93 42,23 42,56 48,85 14 oost Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,85 42,15 42,47 48,76 14 west Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,77 42,08 42,40 48,69 14 zuid Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,85 42,15 42,47 48,76 15 noord Gemaalweg 5 - in zone 5,00 39,77 40,07 40,39 46,68 15 oost Gemaalweg 5 - in zone 5,00 40,63 40,93 41,26 47,55 15 west Gemaalweg 5 - in zone 5,00 35,16 35,46 35,78 42,07 15 zuid Gemaalweg 5 - in zone 5,00 37,10 37,40 37,72 44,01 16 noord Gemaalweg 7 - in zone 5,00 33,73 34,03 34,36 40,65 16 oost Gemaalweg 7 - in zone 5,00 39,31 39,61 39,94 46,23 16 west Gemaalweg 7 - in zone 5,00 36,68 36,98 37,31 43,60 16 zuid Gemaalweg 7 - in zone 5,00 40,84 41,14 41,46 47,75 17 noord Gemaalweg 9 - in zone 5,00 38,18 38,48 38,80 45,09 17 oost Gemaalweg 9 - in zone 5,00 39,12 39,42 39,75 46,04 17 west Gemaalweg 9 - in zone 5,00 38,66 38,96 39,29 45,58 17 zuid Gemaalweg 9 - in zone 5,00 40,54 40,84 41,17 47,46 18 noord Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 37,41 37,71 38,03 44,32 18 oost Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 37,77 38,07 38,40 44,69 18 west Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 38,04 38,34 38,67 44,96 18 zuid Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 39,87 40,17 40,50 46,79 19 noord Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 36,09 36,39 36,72 43,01 19 oost Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 39,19 39,49 39,82 46,11 19 west Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 38,63 38,93 39,26 45,55 19 zuid Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 39,90 40,20 40,53 46,82 20 noord Middelburglaan 30 - in zone 5,00 37,39 37,69 38,02 44,31 21 noord De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 32,01 32,31 32,64 38,93 21 oost De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 40,52 40,82 41,15 47,44 21 west De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 36,51 36,81 37,13 43,42 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

58 21 zuid De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 40,58 40,88 41,21 47,50 22 noord De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 28,78 29,08 29,41 35,70 22 oost De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,45 40,75 41,08 47,37 22 west De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,50 40,80 41,13 47,42 22 zuid De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,71 41,01 41,33 47,62 23 noord De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 28,48 28,78 29,11 35,40 23 oost De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 40,75 41,05 41,38 47,67 23 west De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 40,26 40,56 40,89 47,18 23 zuid De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 41,10 41,40 41,73 48,02 24 noord De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 29,49 29,79 30,12 36,41 24 oost De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 40,64 40,94 41,26 47,55 24 west De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 40,51 40,81 41,14 47,43 24 zuid De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 41,08 41,38 41,71 48,00 25 noord De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 27,04 27,34 27,67 33,96 25 oost De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 40,51 40,81 41,13 47,42 25 west De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 37,73 38,03 38,35 44,64 25 zuid De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 40,81 41,11 41,44 47,73 26 noord De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 29,54 29,84 30,17 36,46 26 oost De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 40,29 40,59 40,91 47,20 26 west De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 37,57 37,87 38,19 44,48 26 zuid De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 40,91 41,21 41,54 47, Molengat woonboten 5,00 41,17 41,47 41,79 48, Molengat woonboten 5,00 41,12 41,42 41,75 48, Molengat woonboten 5,00 41,16 41,46 41,79 48, Molengat woonboten 5,00 41,27 41,57 41,89 48, Molengat woonboten 5,00 41,30 41,60 41,93 48, Molengat woonboten 5,00 41,43 41,74 42,06 48, Molengat woonboten 5,00 41,54 41,84 42,16 48, Molengat woonboten 5,00 41,62 41,92 42,25 48,54 28 Ertveld woonboot 5,00 40,17 40,47 40,80 47,09 29 School Kraanvogellaan 4 5,00 35,20 35,50 35,83 42,12 30 School Engelerpark 4 5,00 38,01 38,31 38,64 44,93 Woningen op gezoneerd industrieterrein Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 25 5,00 45,47 45,77 46,09 52,38 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A 5,00 45,46 45,76 46,08 52,37 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 48 5,00 49,67 49,97 50,29 56,58 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 107 5,00 43,63 43,93 44,26 50,55 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A 5,00 41,95 42,25 42,57 48,86 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 58 5,00 41,07 41,37 41,69 47,98 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 56 5,00 40,92 41,22 41,55 47,84 Bedrijfswoningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden BW1 Gemaalweg 1 & 1a 5,0 44,62 44,92 45,25 51, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

59 WP Rietvelden, 4 x GE turbine ashoogte 125 meter, na mitigatie Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 noord De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 29,84 30,14 25,90 33,66 01 oost De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 40,39 40,69 35,97 43,95 01 west De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 40,31 40,61 36,18 44,03 01 zuid De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 39,84 40,14 34,98 43,17 02 noord De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 31,83 32,13 27,41 35,39 02 oost De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 40,20 40,50 35,59 43,66 02 west De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 27,93 28,23 24,09 31,81 02 zuid De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 41,50 41,80 37,85 45,48 03 noord De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 34,25 34,55 30,15 37,98 03 oost De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 42,24 42,54 38,41 46,12 03 west De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 36,58 36,88 35,64 42,32 03 zuid De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 41,82 42,12 38,13 45,78 04 noord De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 38,42 38,72 33,99 41,97 04 oost De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 42,29 42,59 38,42 46,15 04 west De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 35,65 35,95 31,17 39,18 04 zuid De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 42,11 42,41 38,35 46,03 05 noord De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 34,44 34,74 30,23 38,11 05 oost De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 42,72 43,02 38,63 46,46 05 west De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 34,29 34,59 29,59 37,70 05 zuid De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 42,30 42,60 38,35 46,11 06 noord De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 37,13 37,43 32,73 40,70 06 oost De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 43,28 43,58 39,30 47,08 06 west De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 35,96 36,26 31,03 39,26 06 zuid De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 42,97 43,27 39,06 46,81 07 noord De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,74 41,04 37,61 45,03 07 oost De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,81 41,11 37,38 44,92 07 west De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,83 41,13 37,72 45,13 07 zuid De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 40,86 41,16 37,49 45,01 08 noord de Woerd 3 - in zone 5,00 35,23 35,53 31,06 38,92 08 oost de Woerd 3 - in zone 5,00 40,25 40,55 36,03 43,92 08 west de Woerd 3 - in zone 5,00 39,48 39,78 34,69 42,85 08 zuid de Woerd 3 - in zone 5,00 40,72 41,02 37,26 44,82 09 noord de Woerd 4 - in zone 5,00 41,03 41,33 37,48 45,07 09 oost de Woerd 4 - in zone 5,00 41,14 41,44 37,57 45,17 09 west de Woerd 4 - in zone 5,00 41,10 41,41 37,54 45,14 09 zuid de Woerd 4 - in zone 5,00 41,30 41,60 37,72 45,33 10 noord Engelsedijk 10 - in zone 5,00 36,45 36,75 33,15 40,64 10 oost Engelsedijk 10 - in zone 5,00 34,41 34,71 28,73 37,35 10 west Engelsedijk 10 - in zone 5,00 35,65 35,95 34,05 40,93 10 zuid Engelsedijk 10 - in zone 5,00 22,22 22,52 21,13 27,85 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

60 11 noord Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,82 44,12 39,28 47,32 11 oost Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,78 44,09 39,31 47,32 11 west Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,58 43,88 39,10 47,11 11 zuid Engelsedijk 5 - in zone 5,00 43,52 43,82 39,14 47,10 12 noord Engelsedijk 5a - in zone 5,00 42,13 42,43 36,32 45,01 12 oost Engelsedijk 5a - in zone 5,00 41,74 42,04 35,95 44,63 12 west Engelsedijk 5a - in zone 5,00 36,89 37,19 35,54 42,34 12 zuid Engelsedijk 5a - in zone 5,00 37,51 37,81 35,82 42,73 13 noord Gemaalweg 11 - in zone 5,00 35,35 35,65 30,40 38,64 13 oost Gemaalweg 11 - in zone 5,00 38,60 38,90 33,57 41,85 13 west Gemaalweg 11 - in zone 5,00 36,76 37,06 34,59 41,66 13 zuid Gemaalweg 11 - in zone 5,00 40,24 40,54 36,44 44,14 14 noord Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,93 42,23 37,75 45,62 14 oost Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,85 42,15 37,67 45,54 14 west Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,77 42,08 37,67 45,50 14 zuid Gemaalweg 3 - in zone 5,00 41,85 42,15 37,69 45,55 15 noord Gemaalweg 5 - in zone 5,00 39,76 40,06 33,97 42,65 15 oost Gemaalweg 5 - in zone 5,00 40,63 40,93 36,62 44,41 15 west Gemaalweg 5 - in zone 5,00 35,16 35,46 32,40 39,68 15 zuid Gemaalweg 5 - in zone 5,00 37,10 37,40 35,00 42,04 16 noord Gemaalweg 7 - in zone 5,00 33,73 34,03 28,49 36,87 16 oost Gemaalweg 7 - in zone 5,00 39,31 39,61 33,79 42,32 16 west Gemaalweg 7 - in zone 5,00 36,68 36,98 34,65 41,67 16 zuid Gemaalweg 7 - in zone 5,00 40,84 41,14 36,86 44,64 17 noord Gemaalweg 9 - in zone 5,00 38,18 38,48 33,72 41,72 17 oost Gemaalweg 9 - in zone 5,00 39,12 39,42 34,51 42,58 17 west Gemaalweg 9 - in zone 5,00 38,66 38,96 35,75 43,09 17 zuid Gemaalweg 9 - in zone 5,00 40,54 40,84 36,72 44,43 18 noord Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 37,41 37,71 32,87 40,91 18 oost Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 37,77 38,07 33,49 41,40 18 west Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 38,04 38,34 35,69 42,82 18 zuid Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 39,87 40,17 36,61 44,08 19 noord Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 36,09 36,39 30,81 39,21 19 oost Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 39,19 39,49 37,75 44,58 19 west Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 38,63 38,93 35,30 42,80 19 zuid Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 39,90 40,20 37,91 44,91 20 noord Middelburglaan 30 - in zone 5,00 37,39 37,69 37,17 43,66 21 noord De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 32,01 32,31 27,82 35,69 21 oost De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 40,52 40,82 37,38 44,81 21 west De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 36,50 36,81 35,92 42,50 21 zuid De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 40,58 40,88 37,48 44,89 22 noord De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 28,78 29,08 24,95 32,66 22 oost De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,45 40,75 36,15 44,07 22 west De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,50 40,80 36,19 44,12 22 zuid De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 40,71 41,01 36,57 44, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

61 23 noord De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 28,48 28,78 24,55 32,31 23 oost De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 40,75 41,05 36,44 44,37 23 west De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 40,26 40,56 35,93 43,87 23 zuid De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 41,10 41,40 37,51 45,12 24 noord De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 29,49 29,79 25,68 33,38 24 oost De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 40,64 40,94 36,77 44,50 24 west De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 40,51 40,81 36,34 44,20 24 zuid De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 41,08 41,38 37,49 45,10 25 noord De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 27,04 27,34 23,21 30,92 25 oost De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 40,51 40,81 36,37 44,22 25 west De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 37,73 38,03 34,74 42,11 25 zuid De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 40,81 41,11 36,65 44,51 26 noord De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 29,54 29,84 25,68 33,41 26 oost De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 40,29 40,59 36,15 44,00 26 west De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 37,57 37,87 34,72 42,03 26 zuid De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 40,91 41,21 37,34 44, Molengat woonboten 5,00 41,17 41,47 37,86 45, Molengat woonboten 5,00 41,12 41,42 37,79 45, Molengat woonboten 5,00 41,16 41,46 37,78 45, Molengat woonboten 5,00 41,27 41,57 37,73 45, Molengat woonboten 5,00 41,30 41,60 37,66 45, Molengat woonboten 5,00 41,43 41,74 37,72 45, Molengat woonboten 5,00 41,54 41,84 37,75 45, Molengat woonboten 5,00 41,62 41,92 37,75 45,48 28 Ertveld woonboot 5,00 40,17 40,47 39,89 46,39 29 School Kraanvogellaan 4 5,00 35,20 35,50 32,19 39,56 30 School Engelerpark 4 5,00 38,01 38,31 34,92 42,33 Woningen op gezoneerd industrieterrein Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 25 5,00 45,47 45,77 45,70 52,08 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A 5,00 45,46 45,76 45,71 52,08 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 48 5,00 49,67 49,97 45,04 53,12 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 107 5,00 43,63 43,93 42,50 49,23 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A 5,00 41,95 42,25 42,08 48,48 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 58 5,00 41,07 41,37 41,18 47,59 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 56 5,00 40,92 41,22 41,03 47,44 Bedrijfswoningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden BW1 Gemaalweg 1 & 1a 5,0 44,62 44,92 39,13 47,64 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

62 WT Treurenburg Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 noord De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 13,56 13,72 14,04 20,34 01 oost De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 18,11 18,27 18,59 24,89 01 west De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 18,47 18,63 18,95 25,25 01 zuid De Bloemendaal 21A - in zone 5,00 14,82 14,98 15,30 21,60 02 noord De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 20,23 20,39 20,71 27,01 02 oost De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 18,37 18,53 18,85 25,15 02 west De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 8,96 9,12 9,44 15,74 02 zuid De Bloemendaal 27 - in zone 5,00 10,21 10,37 10,69 16,99 03 noord De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 20,45 20,61 20,93 27,23 03 oost De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 19,96 20,12 20,44 26,74 03 west De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 19,85 20,01 20,33 26,63 03 zuid De Bloemendaal 29 - in zone 5,00 14,83 14,99 15,31 21,61 04 noord De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 22,98 23,14 23,46 29,76 04 oost De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 20,53 20,69 21,01 27,31 04 west De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 13,61 13,77 14,09 20,39 04 zuid De Bloemendaal 31 - in zone 5,00 14,86 15,02 15,34 21,64 05 noord De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 20,48 20,64 20,96 27,26 05 oost De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 23,17 23,33 23,65 29,95 05 west De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 11,94 12,10 12,42 18,72 05 zuid De Bloemendaal 33 - in zone 5,00 12,48 12,64 12,96 19,26 06 noord De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 20,92 21,08 21,40 27,70 06 oost De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 21,00 21,16 21,48 27,78 06 west De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 13,14 13,30 13,62 19,92 06 zuid De Bloemendaal 35 - in zone 5,00 12,72 12,88 13,20 19,50 07 noord De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 12,95 13,11 13,43 19,73 07 oost De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 16,13 16,29 16,61 22,91 07 west De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 16,68 16,84 17,16 23,46 07 zuid De Meerheuvel 14 - in zone 5,00 13,32 13,48 13,80 20,10 08 noord de Woerd 3 - in zone 5,00 20,83 20,99 21,31 27,61 08 oost de Woerd 3 - in zone 5,00 21,24 21,40 21,72 28,02 08 west de Woerd 3 - in zone 5,00 14,25 14,41 14,73 21,03 08 zuid de Woerd 3 - in zone 5,00 18,16 18,32 18,64 24,94 09 noord de Woerd 4 - in zone 5,00 21,26 21,42 21,74 28,04 09 oost de Woerd 4 - in zone 5,00 21,30 21,46 21,78 28,08 09 west de Woerd 4 - in zone 5,00 20,65 20,81 21,13 27,43 09 zuid de Woerd 4 - in zone 5,00 21,21 21,37 21,69 27,99 10 noord Engelsedijk 10 - in zone 5,00 32,49 32,65 32,97 39,27 10 oost Engelsedijk 10 - in zone 5,00 32,40 32,56 32,88 39,18 10 west Engelsedijk 10 - in zone 5,00 20,09 20,25 20,57 26,87 10 zuid Engelsedijk 10 - in zone 5,00 17,87 18,03 18,35 24, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

63 11 noord Engelsedijk 5 - in zone 5,00 31,49 31,65 31,97 38,27 11 oost Engelsedijk 5 - in zone 5,00 31,54 31,70 32,02 38,32 11 west Engelsedijk 5 - in zone 5,00 31,30 31,46 31,78 38,08 11 zuid Engelsedijk 5 - in zone 5,00 31,38 31,54 31,86 38,16 12 noord Engelsedijk 5a - in zone 5,00 26,58 26,74 27,06 33,36 12 oost Engelsedijk 5a - in zone 5,00 30,63 30,79 31,11 37,41 12 west Engelsedijk 5a - in zone 5,00 17,86 18,02 18,34 24,64 12 zuid Engelsedijk 5a - in zone 5,00 26,30 26,46 26,78 33,08 13 noord Gemaalweg 11 - in zone 5,00 25,62 25,78 26,10 32,40 13 oost Gemaalweg 11 - in zone 5,00 28,32 28,48 28,80 35,10 13 west Gemaalweg 11 - in zone 5,00 20,29 20,45 20,77 27,07 13 zuid Gemaalweg 11 - in zone 5,00 28,32 28,48 28,80 35,10 14 noord Gemaalweg 3 - in zone 5,00 29,75 29,91 30,23 36,53 14 oost Gemaalweg 3 - in zone 5,00 29,52 29,68 30,00 36,30 14 west Gemaalweg 3 - in zone 5,00 29,30 29,46 29,78 36,08 14 zuid Gemaalweg 3 - in zone 5,00 29,51 29,67 29,99 36,29 15 noord Gemaalweg 5 - in zone 5,00 29,14 29,30 29,62 35,92 15 oost Gemaalweg 5 - in zone 5,00 29,23 29,39 29,71 36,01 15 west Gemaalweg 5 - in zone 5,00 16,03 16,19 16,51 22,81 15 zuid Gemaalweg 5 - in zone 5,00 19,74 19,90 20,22 26,52 16 noord Gemaalweg 7 - in zone 5,00 24,79 24,95 25,27 31,57 16 oost Gemaalweg 7 - in zone 5,00 28,97 29,13 29,45 35,75 16 west Gemaalweg 7 - in zone 5,00 18,84 19,00 19,32 25,62 16 zuid Gemaalweg 7 - in zone 5,00 28,83 28,99 29,31 35,61 17 noord Gemaalweg 9 - in zone 5,00 26,39 26,55 26,87 33,17 17 oost Gemaalweg 9 - in zone 5,00 28,29 28,45 28,77 35,07 17 west Gemaalweg 9 - in zone 5,00 23,79 23,95 24,27 30,57 17 zuid Gemaalweg 9 - in zone 5,00 28,45 28,61 28,93 35,23 18 noord Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 26,24 26,40 26,72 33,02 18 oost Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 27,41 27,57 27,89 34,19 18 west Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 21,53 21,69 22,01 28,31 18 zuid Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5,00 27,72 27,88 28,20 34,50 19 noord Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 26,93 27,09 27,41 33,71 19 oost Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 26,91 27,07 27,39 33,69 19 west Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 15,79 15,95 16,27 22,57 19 zuid Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5,00 18,48 18,64 18,96 25,26 20 noord Middelburglaan 30 - in zone 5,00 13,53 13,69 14,01 20,31 21 noord De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 18,14 18,30 18,62 24,92 21 oost De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 17,12 17,28 17,60 23,90 21 west De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 8,75 8,91 9,23 15,53 21 zuid De Meerheuvel 12 - in zone 5,00 17,26 17,42 17,74 24,04 22 noord De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 12,64 12,80 13,12 19,42 22 oost De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 17,20 17,36 17,68 23,98 22 west De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 18,66 18,82 19,14 25,44 22 zuid De Bloemendaal 21 - in zone 5,00 18,57 18,73 19,05 25,35 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

64 23 noord De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 13,91 14,07 14,39 20,69 23 oost De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 20,92 21,08 21,40 27,70 23 west De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 8,68 8,84 9,16 15,46 23 zuid De Bloemendaal 19 - in zone 5,00 17,78 17,94 18,26 24,56 24 noord De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 15,37 15,53 15,85 22,15 24 oost De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 16,38 16,54 16,86 23,16 24 west De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 18,42 18,58 18,90 25,20 24 zuid De Bloemendaal 17 - in zone 5,00 18,73 18,89 19,21 25,51 25 noord De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 12,04 12,20 12,52 18,82 25 oost De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 17,50 17,66 17,98 24,28 25 west De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 16,81 16,97 17,29 23,59 25 zuid De Bloemendaal 15 - in zone 5,00 21,07 21,23 21,55 27,85 26 noord De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 13,93 14,09 14,41 20,71 26 oost De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 13,63 13,79 14,11 20,41 26 west De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 18,16 18,32 18,64 24,94 26 zuid De Bloemendaal 13 - in zone 5,00 18,99 19,15 19,47 25, Molengat woonboten 5,00 28,61 28,77 29,09 35, Molengat woonboten 5,00 28,60 28,76 29,08 35, Molengat woonboten 5,00 28,54 28,70 29,02 35, Molengat woonboten 5,00 28,89 29,05 29,37 35, Molengat woonboten 5,00 28,97 29,13 29,45 35, Molengat woonboten 5,00 29,12 29,28 29,60 35, Molengat woonboten 5,00 29,21 29,37 29,69 35, Molengat woonboten 5,00 29,30 29,46 29,78 36,08 28 Ertveld woonboot 5,00 25,40 25,56 25,88 32,18 29 School Kraanvogellaan 4 5,00 21,46 21,62 21,94 28,24 30 School Engelerpark 4 5,00 19,91 20,07 20,39 26,69 Woningen op gezoneerd industrieterrein Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 25 5,00 22,72 22,88 23,20 29,50 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A 5,00 21,25 21,41 21,73 28,03 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 48 5,00 22,18 22,34 22,66 28,96 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 107 5,00 17,32 17,48 17,80 24,10 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A 5,00 15,86 16,02 16,34 22,64 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 58 5,00 15,96 16,12 16,44 22,74 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 56 5,00 15,96 16,12 16,44 22,74 Bedrijfswoningen Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden BW1 Gemaalweg 1 & 1a 5,0 37,77 37,93 38,25 44, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

65 Railverkeer Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 noord_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 39,18 38,05 32,81 41,42 01 oost_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 41,66 40,51 35,27 43,89 01 west_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 40,45 39,31 34,12 42,71 01 zuid_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 41,21 40,04 34,84 43,44 02 noord_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 43,48 42,29 37,04 45,67 02 oost_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 41,94 40,77 35,56 44,17 02 west_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 43,07 41,92 36,72 45,32 02 zuid_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 43,79 42,63 37,42 46,02 03 noord_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 43,51 42,31 37,06 45,70 03 oost_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 43,51 42,33 37,14 45,74 03 west_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 39,79 38,67 33,47 42,06 03 zuid_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 42,07 40,99 35,87 44,40 04 noord_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 46,19 44,99 39,74 48,38 04 oost_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 44,37 43,18 37,97 46,58 04 west_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 42,18 41,00 35,77 44,39 04 zuid_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 43,59 42,45 37,32 45,87 05 noord_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 44,26 43,07 37,85 46,47 05 oost_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 45,67 44,43 39,14 47,81 05 west_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 44,16 43,01 37,85 46,42 05 zuid_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 45,74 44,52 39,29 47,92 06 noord_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 44,19 43,00 37,74 46,38 06 oost_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 44,93 43,71 38,45 47,10 06 west_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 39,37 38,35 33,31 41,78 06 zuid_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 40,88 39,65 34,38 43,04 07 noord_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 38,75 37,60 32,43 41,01 07 oost_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 36,93 35,82 30,64 39,21 07 west_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 40,16 38,99 33,76 42,38 07 zuid_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 37,04 35,94 30,75 39,32 08 noord_a de Woerd 3 - in zone 5 41,20 40,00 34,76 43,39 08 oost_a de Woerd 3 - in zone 5 44,52 43,34 38,15 46,75 08 west_a de Woerd 3 - in zone 5 44,19 42,98 37,73 46,37 08 zuid_a de Woerd 3 - in zone 5 45,77 44,54 39,26 47,92 09 noord_a de Woerd 4 - in zone 5 47,34 46,15 40,92 49,54 09 oost_a de Woerd 4 - in zone 5 47,35 46,16 40,94 49,56 09 west_a de Woerd 4 - in zone 5 47,02 45,80 40,55 49,19 09 zuid_a de Woerd 4 - in zone 5 47,44 46,24 40,99 49,63 10 noord_a Engelsedijk 10 - in zone 5 53,88 52,51 47,21 55,93 10 oost_a Engelsedijk 10 - in zone 5 61,75 60,25 54,76 63,62 10 west_a Engelsedijk 10 - in zone 5 36,99 36,59 32,48 40,34 10 zuid_a Engelsedijk 10 - in zone 5 61,27 59,76 54,27 63,14 11 noord_a Engelsedijk 5 - in zone 5 51,14 49,85 44,58 53,26 11 oost_a Engelsedijk 5 - in zone 5 51,23 49,94 44,67 53,35 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

66 11 west_a Engelsedijk 5 - in zone 5 51,07 49,79 44,52 53,19 11 zuid_a Engelsedijk 5 - in zone 5 51,11 49,82 44,55 53,23 12 noord_a Engelsedijk 5a - in zone 5 46,30 45,08 39,84 48,48 12 oost_a Engelsedijk 5a - in zone 5 48,89 47,65 42,41 51,05 12 west_a Engelsedijk 5a - in zone 5 30,99 29,94 24,63 33,25 12 zuid_a Engelsedijk 5a - in zone 5 47,53 46,23 40,95 49,63 13 noord_a Gemaalweg 11 - in zone 5 47,51 46,29 41,04 49,68 13 oost_a Gemaalweg 11 - in zone 5 49,71 48,48 43,21 51,87 13 west_a Gemaalweg 11 - in zone 5 45,00 43,77 38,53 47,17 13 zuid_a Gemaalweg 11 - in zone 5 46,33 45,09 39,79 48,47 14 noord_a Gemaalweg 3 - in zone 5 50,24 49,00 43,73 52,39 14 oost_a Gemaalweg 3 - in zone 5 50,37 49,13 43,87 52,52 14 west_a Gemaalweg 3 - in zone 5 49,87 48,60 43,34 52,00 14 zuid_a Gemaalweg 3 - in zone 5 50,24 49,00 43,73 52,39 15 noord_a Gemaalweg 5 - in zone 5 49,53 48,31 43,06 51,70 15 oost_a Gemaalweg 5 - in zone 5 49,37 48,12 42,86 51,52 15 west_a Gemaalweg 5 - in zone 5 46,12 44,92 39,66 48,30 15 zuid_a Gemaalweg 5 - in zone 5 43,49 42,22 36,95 45,62 16 noord_a Gemaalweg 7 - in zone 5 47,42 46,21 40,95 49,60 16 oost_a Gemaalweg 7 - in zone 5 48,82 47,61 42,38 51,01 16 west_a Gemaalweg 7 - in zone 5 37,04 35,84 30,52 39,20 16 zuid_a Gemaalweg 7 - in zone 5 44,44 43,18 37,93 46,59 17 noord_a Gemaalweg 9 - in zone 5 47,52 46,31 41,05 49,70 17 oost_a Gemaalweg 9 - in zone 5 47,58 46,37 41,12 49,76 17 west_a Gemaalweg 9 - in zone 5 37,82 36,67 31,47 40,07 17 zuid_a Gemaalweg 9 - in zone 5 44,62 43,39 38,13 46,78 18 noord_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 46,26 45,06 39,81 48,45 18 oost_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 47,97 46,75 41,52 50,15 18 west_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 38,47 37,36 32,13 40,73 18 zuid_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 45,20 43,98 38,74 47,38 19 noord_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 46,79 45,58 40,36 48,98 19 oost_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 47,71 46,48 41,24 49,88 19 west_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 40,00 38,86 33,63 42,24 19 zuid_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 42,93 41,69 36,44 45,09 20 noord_a Middelburglaan 30 - in zone 5 39,03 37,96 32,93 41,41 21 noord_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 32,37 31,30 26,08 34,66 21 oost_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 39,64 38,49 33,30 41,89 21 west_a De Meerheuvel 12 - in zone zuid_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 36,54 35,42 30,22 38,81 22 noord_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 39,23 38,11 32,87 41,48 22 oost_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 38,61 37,46 32,26 40,86 22 west_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 39,97 38,88 33,73 42,28 22 zuid_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 42,46 41,25 36,01 44,64 23 noord_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 39,23 38,10 32,87 41, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

67 23 oost_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 39,15 38,01 32,84 41,42 23 west_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 40,68 39,58 34,42 42,98 23 zuid_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 42,17 41,01 35,83 44,42 24 noord_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 39,17 38,04 32,82 41,42 24 oost_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 37,89 36,80 31,66 40,21 24 west_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 39,78 38,62 33,40 42,01 24 zuid_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 42,44 41,25 36,03 44,65 25 noord_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 39,10 37,97 32,75 41,35 25 oost_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 38,17 36,99 31,78 40,39 25 west_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 40,69 39,52 34,32 42,92 25 zuid_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 43,27 42,06 36,84 45,46 26 noord_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 39,04 37,92 32,69 41,29 26 oost_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 36,49 35,25 29,95 38,63 26 west_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 39,61 38,43 33,25 41,84 26 zuid_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 41,91 40,73 35,53 44, _A Molengat woonboten 5 49,26 48,02 42,77 51, _A Molengat woonboten 5 49,07 47,82 42,57 51, _A Molengat woonboten 5 49,03 47,78 42,54 51, _A Molengat woonboten 5 49,78 48,54 43,28 51, _A Molengat woonboten 5 50,02 48,78 43,53 52, _A Molengat woonboten 5 50,07 48,83 43,58 52, _A Molengat woonboten 5 49,99 48,75 43,50 52, _A Molengat woonboten 5 50,02 48,78 43,52 52,17 28_A Ertveld woonboot 5 50,01 48,77 43,69 52,25 Woningen op gezoneerd industrieterrein Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 25 5,00 47,18 45,99 40,91 49,45 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A 5,00 45,87 44,71 39,68 48,19 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 48 5,00 45,14 43,97 38,78 47,38 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 107 5,00 42,56 41,45 36,34 44,87 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A 5,00 41,50 40,41 35,41 43,88 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 58 5,00 41,90 40,81 35,83 44,29 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 56 5,00 41,90 40,83 35,85 44,30 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

68 Wegverkeer Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden 01 noord_a De Bloemendaal 21A - in zone oost_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 49,60 46,39 42,46 51,05 01 west_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 53,47 50,26 46,28 54,89 01 zuid_a De Bloemendaal 21A - in zone 5 54,29 51,06 47,14 55,73 02 noord_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 53,53 50,34 46,37 54,97 02 oost_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 53,08 49,85 45,93 54,52 02 west_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 54,33 51,16 47,11 55,75 02 zuid_a De Bloemendaal 27 - in zone 5 57,95 54,79 50,74 59,37 03 noord_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 53,95 50,76 46,79 55,39 03 oost_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 59,13 55,99 51,90 60,55 03 west_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 52,50 49,27 45,37 53,95 03 zuid_a De Bloemendaal 29 - in zone 5 58,87 55,72 51,63 60,28 04 noord_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 57,93 54,73 50,77 59,37 04 oost_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 59,86 56,72 52,64 61,28 04 west_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 57,37 54,21 50,16 58,79 04 zuid_a De Bloemendaal 31 - in zone 5 60,77 57,63 53,54 62,19 05 noord_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 56,71 53,54 49,53 58,15 05 oost_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 59,63 56,47 52,43 61,06 05 west_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 57,79 54,63 50,57 59,21 05 zuid_a De Bloemendaal 33 - in zone 5 59,93 56,77 52,70 61,35 06 noord_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 56,49 53,32 49,30 57,92 06 oost_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 62,17 59,03 54,94 63,59 06 west_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 53,79 50,60 46,58 55,21 06 zuid_a De Bloemendaal 35 - in zone 5 61,70 58,57 54,47 63,12 07 noord_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 59,20 55,98 51,92 60,58 07 oost_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 57,75 54,50 50,48 59,13 07 west_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 59,31 56,09 52,03 60,69 07 zuid_a De Meerheuvel 14 - in zone 5 58,02 54,79 50,76 59,41 08 noord_a de Woerd 3 - in zone 5 48,25 44,98 41,04 49,65 08 oost_a de Woerd 3 - in zone 5 55,97 52,79 48,80 57,41 08 west_a de Woerd 3 - in zone 5 56,26 53,09 49,02 57,67 08 zuid_a de Woerd 3 - in zone 5 59,79 56,63 52,55 61,20 09 noord_a de Woerd 4 - in zone 5 59,95 56,79 52,72 61,37 09 oost_a de Woerd 4 - in zone 5 60,91 57,74 53,68 62,32 09 west_a de Woerd 4 - in zone 5 61,03 57,88 53,79 62,44 09 zuid_a de Woerd 4 - in zone 5 61,41 58,25 54,20 62,83 10 noord_a Engelsedijk 10 - in zone 5 53,95 50,73 46,87 55,42 10 oost_a Engelsedijk 10 - in zone 5 51,43 48,22 44,35 52,91 10 west_a Engelsedijk 10 - in zone 5 41,95 38,66 34,85 43,40 10 zuid_a Engelsedijk 10 - in zone noord_a Engelsedijk 5 - in zone 5 68,88 65,74 61,66 70,30 11 oost_a Engelsedijk 5 - in zone 5 68,14 65,00 60,91 69, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

69 11 west_a Engelsedijk 5 - in zone 5 68,81 65,67 61,58 70,23 11 zuid_a Engelsedijk 5 - in zone 5 67,83 64,69 60,60 69,25 12 noord_a Engelsedijk 5a - in zone 5 69,06 65,91 61,83 70,48 12 oost_a Engelsedijk 5a - in zone 5 68,33 65,18 61,10 69,75 12 west_a Engelsedijk 5a - in zone 5 65,08 61,92 57,85 66,50 12 zuid_a Engelsedijk 5a - in zone 5 48,07 44,82 40,98 49,53 13 noord_a Gemaalweg 11 - in zone oost_a Gemaalweg 11 - in zone 5 56,44 53,27 49,25 57,87 13 west_a Gemaalweg 11 - in zone 5 55,59 52,42 48,39 57,02 13 zuid_a Gemaalweg 11 - in zone 5 60,01 56,84 52,82 61,44 14 noord_a Gemaalweg 3 - in zone 5 63,65 60,51 56,43 65,07 14 oost_a Gemaalweg 3 - in zone 5 64,28 61,14 57,07 65,71 14 west_a Gemaalweg 3 - in zone 5 63,96 60,82 56,73 65,38 14 zuid_a Gemaalweg 3 - in zone 5 64,90 61,74 57,70 66,33 15 noord_a Gemaalweg 5 - in zone 5 51,60 48,39 44,47 53,05 15 oost_a Gemaalweg 5 - in zone 5 60,77 57,63 53,55 62,19 15 west_a Gemaalweg 5 - in zone 5 55,74 52,55 48,55 57,17 15 zuid_a Gemaalweg 5 - in zone 5 62,02 58,86 54,81 63,44 16 noord_a Gemaalweg 7 - in zone 5 50,09 46,92 42,86 51,50 16 oost_a Gemaalweg 7 - in zone 5 57,33 54,17 50,12 58,75 16 west_a Gemaalweg 7 - in zone 5 58,49 55,32 51,29 59,92 16 zuid_a Gemaalweg 7 - in zone 5 62,04 58,88 54,83 63,46 17 noord_a Gemaalweg 9 - in zone oost_a Gemaalweg 9 - in zone 5 57,86 54,69 50,67 59,29 17 west_a Gemaalweg 9 - in zone 5 56,63 53,47 49,42 58,05 17 zuid_a Gemaalweg 9 - in zone 5 60,71 57,54 53,51 62,14 18 noord_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone oost_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 61,38 58,21 54,19 62,81 18 west_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 58,09 54,92 50,90 59,52 18 zuid_a Graaf van Solmsweg 97 - in zone 5 62,09 58,92 54,89 63,52 19 noord_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 59,97 56,80 52,79 61,41 19 oost_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 67,70 64,55 60,49 69,13 19 west_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 62,64 59,48 55,42 64,06 19 zuid_a Graaf van Solmsweg 99 - in zone 5 68,47 65,32 61,26 69,90 20 noord_a Middelburglaan 30 - in zone 5 52,58 49,30 45,29 53,95 21 noord_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 35,54 32,27 28,55 37,05 21 oost_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 55,97 52,76 48,75 57,38 21 west_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 55,62 52,39 48,31 56,99 21 zuid_a De Meerheuvel 12 - in zone 5 58,00 54,77 50,72 59,38 22 noord_a De Bloemendaal 21 - in zone oost_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 52,45 49,28 45,25 53,88 22 west_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 52,90 49,69 45,72 54,33 22 zuid_a De Bloemendaal 21 - in zone 5 55,38 52,18 48,19 56,81 23 noord_a De Bloemendaal 19 - in zone onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

70 23 oost_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 54,30 51,07 47,14 55,74 23 west_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 54,70 51,52 47,48 56,12 23 zuid_a De Bloemendaal 19 - in zone 5 56,27 53,07 49,06 57,69 24 noord_a De Bloemendaal 17 - in zone oost_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 52,84 49,64 45,64 54,26 24 west_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 51,71 48,48 44,53 53,14 24 zuid_a De Bloemendaal 17 - in zone 5 56,51 53,32 49,30 57,93 25 noord_a De Bloemendaal 15 - in zone oost_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 54,20 51,03 46,98 55,62 25 west_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 53,80 50,61 46,59 55,22 25 zuid_a De Bloemendaal 15 - in zone 5 56,40 53,20 49,19 57,82 26 noord_a De Bloemendaal 13 - in zone oost_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 51,71 48,51 44,50 53,13 26 west_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 53,15 49,95 45,96 54,58 26 zuid_a De Bloemendaal 13 - in zone 5 55,79 52,58 48,60 57, _A Molengat woonboten 5 71,06 67,91 63,85 72, _A Molengat woonboten 5 69,44 66,29 62,23 70, _A Molengat woonboten 5 68,45 65,30 61,24 69, _A Molengat woonboten 5 67,45 64,29 60,24 68, _A Molengat woonboten 5 66,63 63,48 59,43 68, _A Molengat woonboten 5 66,44 63,29 59,24 67, _A Molengat woonboten 5 66,27 63,11 59,07 67, _A Molengat woonboten 5 65,76 62,60 58,56 67,19 28_A Ertveld woonboot 5 52,43 49,18 45,31 53,88 Woningen op gezoneerd industrieterrein Naam Omschrijving Hoogte Dag Avond Nacht Lden Z1 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 25 5,00 53,79 50,54 46,64 55,23 Z2 op gezoneerd terrein - Ketelaarskampweg 15A 5,00 53,39 50,13 46,22 54,82 Z3 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 48 5,00 66,17 63,00 58,95 67,59 Z4 op gezoneerd terrein - Graaf van Solmsweg 107 5,00 64,35 61,24 57,19 65,81 Z5 op gezoneerd terrein - Kasteleinkampweg 4/4A 5,00 53,69 50,41 46,45 55,08 Z6 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 58 5,00 52,36 49,07 45,15 53,76 Z7 op gezoneerd terrein - Rietveldenweg 56 5,00 52,23 48,94 45,02 53, onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

71 BIJLAGE 5 GELUIDCONTOUR L DEN = 47 DB onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

72 BIJLAGE 6 GELUIDCONTOUR L NIGHT =41 DB onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

73 BIJLAGE 7 GELUIDCONTOUR L DEN =47 DB NA MITIGATIE onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

74 BIJLAGE 8 GELUIDCONTOUR L NIGHT =41 DB NA MITIGATIE onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

75 BIJLAGE 9 IN EN UITVOER SLAGSCHADUWBEREKENINGEN onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

76 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

77 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

78 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

79 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

80 onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

81 BIJLAGE 10 SLAGSCHADUWCONTOUREN onderzoek akoestiek en slagschaduw WP Rietvelden te s Hertogenbosch

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief

aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief 715075 6 aug 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248

Nadere informatie

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Postbus GD Alkmaar. S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: HVC Groep Postbus 9199 1800 GD Alkmaar Kenmerk: S12026 AS WT 5 HVC Boekelermeer.docx

Nadere informatie

It Dok GL Heerenveen

It Dok GL Heerenveen Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: De Wolff Nederland Windenergie It Dok 2 8447 GL Heerenveen Kenmerk: S11073

Nadere informatie

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden.

Postbus BA Rotterdam. Akoestisch onderzoek windpark Laarakkerdijk in de gemeente Reusel-De Mierden. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Eneco Wind B.V. Postbus 19020 3001 BA Rotterdam Kenmerk: S11071 Laarakkerdijk

Nadere informatie

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1

apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN. MillEnergy. Definitief V1 714041 19 apr. 17 ONDERZOEK NAAR SLAGSCHADUWHINDER WINDPARK OOSTERHORN MillEnergy Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN. De Wieken BV. Definitief v augustus 2016 714131 1 augustus 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN DEELPARK DE WIEKEN De Wieken BV Definitief v3 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE

NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE NOTITIE AKOESTISCH ONDERZOEK GEWIJZIGDE TURBINE CEVA/ PRODELTA Datum Aan De Wolff Nederland Windenergie, t.a.v. de heer S. Bakker Van A.U.G. Beltau Betreft Aanvullend akoestisch onderzoek windturbine Vestas

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016

AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC. Concept v november 2016 714042 9 november 2016 AKOESTISCH ONDERZOEK EN ONDERZOEK SLAGSCHADUW WINDTURBINE KRABBEGORS, DORDRECHT N.V. HVC Concept v2 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna.

Vivienstraat RT s Gravenhage. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduwhinder windpark Westeinde te Anna Paulowna. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Kenmerk: Alisios B.V. Vivienstraat 28 2582 RT s Gravenhage 714043 AS WP

Nadere informatie

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1

september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN. De Wolff Nederland Windenergie. Definitief V1 716087 7 september 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK APELDOORN De Wolff Nederland Windenergie Definitief V1 Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit:

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET. Nuon Wind Development B.V. Definitief W datum besluit: 714123 20 juni 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW VERGUNNING WP HARINGVLIET Nuon Wind Development B.V. Definitief BEHOORT BIJ BESLUIT W2016-0428 datum besluit: 27 2 2017 medewerker: lknops Duurzame

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus DC Enschede. GR-Suurhoffbrug.TS1.pdf.docx VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL0933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief

maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK. Raedthuys Windenergie B.V. Definitief 715046 23 maart 2016 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDTURBINE ZENKELDAMSHOEK Raedthuys Windenergie B.V. Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 06_002 Datum 10 april 2017 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015

ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN. De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV. Definitief juni 2015 714068 16 juni 2015 ONDERZOEK AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW WINDPARK DE VEENWIEKEN De Wieken BV, Raedthuys Windenergie BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Poldermolen 714029 22 augustus 2014 Definitief Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel:

Nadere informatie

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer.

Prins Bernhardlaan AC Utrecht. S12027 A WP Kloosterlanden V5.docx. Akoestisch onderzoek windpark Kloosterlanden te Deventer. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Bosch & Van Rijn Prins Bernhardlaan 63 3555 AC Utrecht Kenmerk: S12027 A

Nadere informatie

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW

BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Pondera Consult 1 BIJLAGE 3 RAPPORTAGE AKOESTIEK EN SLAGSCHADUW Bijlage 1 Aanvraag Omgevingsvergunning Windpark Cluster Nuon 2 714029 22 augustus 2014 Definitief Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo

Nadere informatie

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE

LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE LAAGFREQUENT GELUID WINDPARK DE VEENWIEKEN Datum 2 juli 2015 Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Analyse Laagfrequent geluid windpark De Veenwieken Projectnummer 714068 M1 Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Windpark Autena te Vianen

Windpark Autena te Vianen Windpark Autena te Vianen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Eneco Wind B.V. Contactpersoon de heer F. de Jong Kenmerk R068379aa.00001.dv Versie 05_002 Datum 19 mei 2014 Auteur ing. D. (David) Vrolijk

Nadere informatie

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland.

7550 AN Hengelo. S11091 AS WP Nieuwe Waterweg V6. Akoestisch onderzoek en onderzoek naar slagschaduw windpark Nieuwe Waterweg te Hoek van Holland. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 AS WP Nieuwe

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch

VAN GRINSVEN ADVIES. Postbus AB 's-hertogenbosch VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GO Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 e-mail: vga@home.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: NL933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN

SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN SLAGSCHADUWONDERZOEK WINDPARK DANKZIJ DE DIJKEN RWE INNOGY WINDPOWER NETHERLANDS B.V. 12 oktober 2015 078421205:D - Vrijgegeven B02047.000077.0900 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Situatie en uitgangspunten...

Nadere informatie

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven

Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Windpark Oostpolderdijk te Eemshaven Akoestisch onderzoek Opdrachtgever RWE Innogy Windpower Netherlands BV Contactpersoon de heer A.H. Schultinga Kenmerk R068243ag.00003.dv Versie 02_003 Datum 9 maart

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Grote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand bedrijventerrein en alternatieve variant Rapportnummer O 15642-3-RA-002 d.d. 23

Nadere informatie

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied

Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem. Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Geluid naar omgeving en slagschaduw ten gevolge van windmolenpark 'Groote Haar' te Gorinchem Windturbines langs noordrand ontwikkelingsgebied Rapportnummer O 15642-5-RA d.d. 2 mei 2016 Geluid naar omgeving

Nadere informatie

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel

Geluid vanwege voornemen windturbines bij Tata Steel Notitie / Memo Aan: Suzan Tack Van: Gideon Konings Datum: 3 mei 2016 Kopie: Frank van Hout Ons kenmerk: T&PN002F02 Classificatie: Projectgerelateerd HaskoningDHV Nederland B.V. Transport & Planning Onderwerp:

Nadere informatie

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8

Pondera Consult Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 30 september 2016 Concept V8 482 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 483 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 715027 484 715027 Onderzoek akoestiek en slagschaduw Windpark Zeewolde 485 Onderzoek

Nadere informatie

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties

Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties Pondera Consult Bijlage 4 Onderzoek geluid, slagschaduw en fotovisualisaties MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober 2011 Definitief Pondera Consult MER Windparken Dintel Algemeen deel 15 oktober

Nadere informatie

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug

Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Windturbine E70 Grote Sloot 158 Sint Maartensbrug Akoestisch onderzoek Opdrachtgever Usukara B.V. Contactpersoon de heer B.A. Schuijt Kenmerk R068224ag.00003.tdr Versie 01_001 Datum 17 februari 2015 Auteur

Nadere informatie

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015

ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN. De heer G. van de Ligt. Definitief december 2015 715075 18 december 2015 ONDERZOEK EXTERNE VEILIGHEID WINDTURBINE DE HOEF 14 TE LEUNEN De heer G. van de Ligt Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon

Nadere informatie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie

Windpark Nieuwegein. Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Windpark Nieuwegein Slagschaduwstudie Door: Bram Konneman Datum: 31 December 2012 Projectnummer: WIENL12093 Ecofys 2012 in opdracht van: Eneco Wind B.V. ECOFYS Netherlands

Nadere informatie

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede.

VAN GRINSVEN ADVIES. Opdrachtgevers: Suiker Unie te Stampersgat, SurveyCom te Sliedrecht en Raedthuys Windenergie te Enschede. VAN GRINSVEN ADVIES De Bendels 9 5391 GD Nuland tel: (073) 534 10 53 fax: (073) 534 10 28 info@vangrinsvenadvies.nl www.vangrinsvenadvies.nl Rabobank 13.75.30.447 BTW nr: N0L933.40.692.B01 Kamer van Koophandel:

Nadere informatie

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST

BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST BIJLAGE 1: BEGRIPPENLIJST Pondera Consult 2 Alternatieven Mogelijkheden om redelijkerwijs de doelstelling(en) te realiseren. De Wet milieubeheer schrijft voor, dat in een MER alleen alternatieven moeten

Nadere informatie

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016

Windpark Hulteweg. onderzoek naar slagschaduwhinder. Definitief. Windunie Development BV en KWind BV. Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Windpark Hulteweg onderzoek naar slagschaduwhinder Definitief Windunie Development BV en KWind BV Sweco Nederland B.V. De Bilt, 9 november 2016 Verantwoording Titel : Windpark Hulteweg Subtitel : onderzoek

Nadere informatie

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept

Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept Entiteit: Energiecoöperatie Dordrecht Datum: 09-11-2016 Project: Windturbine Krabbegors Versie: 1.0 Auteur: E. van den Berg Status: Concept 1 INHOUD blz. 1. Inleiding... 3 2. Windturbine Krabbegors algemeen...

Nadere informatie

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET

AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET AKOESTISCH EFFECT DEFINITIEF ONTWERP ZONNEWEIDE OP WP HARINGVLIET Datum Van D.F. Oude Lansink, Pondera Consult Betreft Akoestisch effect definitief ontwerp Zonneweide op WP Haringvliet Projectnummer 714123

Nadere informatie

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum

Memo. Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen. Datum Memo Aan Van Team Betreft Afschrift Aan Jennie ten Cate Gerrie Eleveld Advies, RUD Drenthe akoestische onderzoek Vaart 151, Gasselternijveen Martin van den Berg Datum 02-01-2017 1.Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Geluid. De norm: 47 db L den

Geluid. De norm: 47 db L den Geluid De norm: 47 db L den Elk windenergieproject moet voldoen aan de wettelijke norm: 47 db L den bij alle geluidsgevoelige objecten in de buurt. Dit is de maximaal toegestane gemiddelde jaarlijkse geluidsdruk

Nadere informatie

Windpark Hogezandse Polder

Windpark Hogezandse Polder Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER Opdrachtgever De Wolff Windenergie BV Windpark Hogezandse Polder Slagschaduwonderzoek alternatieven Combi-MER 29 juli 2014 Auteur

Nadere informatie

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s

Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV. Berekeningen aanvullende scenario s NOTITIE Datum 30 november 2015 Aan Raedthuys Windenergie BV en De Wieken BV Van Pondera Consult Betreft Berekeningen aanvullende scenario s Projectnummer 714068 Samenvatting In het MER voor Windpark De

Nadere informatie

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw

Windpark Spuisluis. Onderzoek geluid en slagschaduw Windpark Spuisluis Onderzoek geluid en slagschaduw projectnummer definitief revisie 11 mei 2016 Inhoudsopgave Blz. 1 Inleiding 1 2 Geluid 2 2.1 Inleiding 2 2.2 Kader 2 2.2.1 Toetsingskader 2 2.2.2 Beschouwde

Nadere informatie

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland

Postbus 579 7550 AN Hengelo. S11091 V WNW Hoek van Holland Postbus 579 7550 AV Hengelo (Ov.) tel: 073-534 10 53 fax: 073-534 10 28 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Opdrachtgever: Pondera Consult BV. Postbus 579 7550 AN Hengelo Kenmerk: S11091 V WNW

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017

AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE WADDINXVEEN 17 JANUARI 2017 AKOESTISCH ONDERZOEK ZONNEPARK ZUIDPLAS TE 17 JANUARI 2017 Contactpersonen ERIK KOPPEN Senior adviseur geluid, luchtkwaliteit en windenergie T +31 (0)88 4261 551 M +31 (0)6 2706 2060 E erik.koppen@arcadis.com

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop

Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Akoestisch onderzoek Industrielawaai Bestemmingsplan Voorofsche Zoom te Boskoop Behandeld door: R. Bloemberg Omgevingsdienst Midden-Holland Postbus 45 2800 AA Gouda Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan den

Nadere informatie

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen

Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Windpark Westenwind-Dalfsen te Dalfsen Akoestisch onderzoek Opdrachtgever : Westenwind Dalfsen BV Kenmerk : R068292aaA0.dv Datum : 2 februari 2009 Auteur : ing. D. Vrolijk ir. M.T. Dijkstra Inhoudsopgave

Nadere informatie

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw

Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Windpark Avri Onderzoek slagschaduw Winvast december 2015 Definitief rapport BD5519 HASKONINGDHV NEDERLAND B.V. PLANNING & STRATEGY Chopinlaan 12 Postbus 8064 9702 KB Groningen +31 88 348 53 00 Telefoon

Nadere informatie

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1.

Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Pondera Consult De heer P. Janssen Postbus AN Hengelo. S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1. Welbergweg 49 Postbus 579 7550 AN Hengelo (Ov.) tel: 074-248 99 45 info@ponderaservices.nl www.ponderaservices.nl Kenmerk: Uw kenmerk: Bijlage: Datum: Onderwerp: S12091 A WP Nieuwe Waterweg V6.1 7 maart

Nadere informatie

Windenergie Dordrecht

Windenergie Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER Opdrachtgever Gemeente Dordrecht Windenergie Dordrecht Onderzoek geluid en slagschaduw t.b.v. Plan-MER juni 2015 Auteur Steven Velthuijsen

Nadere informatie

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN

NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN NOTITIE SLAGSCHADUW BEREKENMETHODEN Datum Van B. Vogelaar Pondera Consult Betreft Slagschaduw rekenmethodieken Versie Concept 2 Inleiding Slagschaduw is een veelbesproken onderwerp in de ontwikkeling van

Nadere informatie

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK

BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK BIJLAGE VIII GELUID EN SLAGSCHADUWONDERZOEK Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688 d.d. 5 februari 2014 Witteveen+Bos, bijlage VIII behorende bij rapport UT615-24/14-002.688

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BRANDEVOORT OOST - LOCHTENBURG Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma

Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord. 1 Inleiding. 2 Principe en richtlijnen. 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma Slagschaduwonderzoek Amsterdam Noord 2 Mei 2016, Ernst Jaarsma 1 Inleiding Bosch & Van Rijn heeft een onderzoek uitgevoerd naar slagschaduw, veroorzaakt door een voorgenomen opstelling van windturbines

Nadere informatie

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West

Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Ruimtelijke onderbouwing twee windturbines Eemshaven -West Inhoud Ruimtelijke onderbouwing Projectkaart 2 december 2016 Projectnummer 090.15.50.00.00

Nadere informatie

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage.

In het plangebied is voorzien in de bouw van twee kantoorpanden met daaronder een semi-verdiept aangelegde parkeergarage. Notitie 6091300.N01 Geluidsbelasting vanwege wegverkeer op de te realiseren nieuwbouw van kantoren in het plangebied voormalig politiebureau te Emmen Inleiding In opdracht van Grontmij Nederland bv is

Nadere informatie

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief

VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15. Park 15 Logistics BV. Definitief 715094 21-01-2016 VISUALISATIERAPPORT WINDPARK PARK 15 Park 15 Logistics BV Definitief Duurzame oplossingen in energie, klimaat en milieu Postbus 579 7550 AN Hengelo Telefoon (074) 248 99 40 Documenttitel

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN T HOUT - KOEVELDSESTR AAT 10 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2014-01 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel

MER Windpark Midwoud. Bijlagenbundel definitief definitief Opdrachtgever Postbus 10087 8000 GB ZWOLLE datum vrijgave beschrijving revisie goedkeuring vrijgave definitief Inhoudsopgave Blz. 1 Inhoud van deze bijlagenbundel 2 Bijlage 1 Onderzoek

Nadere informatie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie

Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Samenvatting van het onderzoek naar geluid en slagschaduw windmolens Beekbergsebroek. Onderzoek is uitgevoerd door Pondera Consult. Auteurs samenvatting: dea en De Wolff Nederland Windenergie Aanleiding

Nadere informatie

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu

Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN BUITENGEBIED PEELEIK NAAST 32 Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: 2012-02 Eigenaar: SB/Mi/GGD Revisienummer: 1 Status: definitief Datum:

Nadere informatie

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai

Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Akoestische rapportage Fluvium Westervoortsedijk-West Industrielawaai Tom Korts ODRA Peter Swart Omgevingskwaliteit Oktober 2013 Inleiding Het bestemmingsplan Fluvium Westervoortsedijk West moet woningbouw

Nadere informatie

- Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen

- Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen - Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai - Bestemmingsplan Van den Woudestraat 1A Warmond, gemeente Teylingen 7 november 2016 kenmerk: 2016118878 Omgevingsdienst West-Holland Akoestisch onderzoek railverkeerslawaai

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek

Akoestisch onderzoek Akoestisch onderzoek Cumulatieve geluidbelasting Triangel Waddinxveen In opdracht van: Behandeld door: Burgemeester en wethouders van de gemeente Waddinxveen Dhr. D. Koppenaal Postbus 400 2740 AK Waddinxveen

Nadere informatie

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk

Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Windparken Westermeerwind en Westermeerdijk binnendijk Geluidzonering transformatorstations Opdrachtgever : Koepel Windenergie Noordoostpolder Kenmerk : R068291aaB6.dv Datum : 21 april 2010 Auteur : dhr.

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6

Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 Akoestisch onderzoek Koning Lodewijklaan 6 1 Colofon Datum Inlichtingen bij: Auteur O. Cevaal-Douma Telefoonnummer 055-5801705 Emailadres o.cevaal@ovij.nl Adresgegevens Omgevingsdienst Veluwe IJssel Marktplein

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015

Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai. Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat. 22 juni 2015 Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat 22 juni 2015 Projectgegevens Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Bestemmingsplan Twee woningen Tulpstraat Moordrecht,

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen.

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen. MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Scheidingsinstallatie Hal 1, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 02-10-2015 In opdracht van Van Werven

Nadere informatie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie

Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie Memo nummer 02 datum 12 februari 2013 aan Stef Have Charles Jacobs Angelique Remijn Airparc Seppe Airport Seppe Arcus van Oranjewoud Paul Kennes en Corine Laman kopie project Airparc Seppe projectnummer

Nadere informatie

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd.

Notitie. Figuur 1 Toekomstige situatie. Het te vervallen deel van de muur is blauw omkaderd. Notitie Datum: 6 februari 2014 Project: Kindcentrum Uw kenmerk: - Locatie: Zeeland Ons kenmerk: V074142ab.00001.tdr Betreft: Akoestische effecten verwijderen muur Versie: 02_001 Inleiding In opdracht van

Nadere informatie

Berekening geluidsbelasting

Berekening geluidsbelasting Berekening geluidsbelasting Vanwege het Uitwerkingsplan Reitdiep fase 3 en 4 te Groningen Uitgevoerd door: Afdeling IGG, Team specialisten, Cluster geluid Datum: 26 januari 2015 1. Inleiding In opdracht

Nadere informatie

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621

Onderwerp Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Pagina 1 Onderwerp wegverkeerslawaai Torenpad Oost te Boskoop Datum 28 juni 2013 Uitgevoerd door J.M.B. Boere Kenmerk 2013070621 Inleiding In opdracht van het College van Burgemeester en Wethouders van

Nadere informatie

Aanleg Trekfietstracé. Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers

Aanleg Trekfietstracé. Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers SEQ Part \r0 \h ColofonInhoud Kop 1 Bijlage Bepalen geluidbelasting ten gevolge van brom- en snorfietsers definitief revisie 0 19 juni 2015

Nadere informatie

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School

Akoestisch Onderzoek. Helmond West Wijkhuis Brede School Akoestisch Onderzoek Helmond West Wijkhuis Brede School AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST-WIJKHUIS BREDE SCHOOL Dienst Stedelijke ontwikkeling & Beheer Team Milieu Documentnummer: Eigenaar:

Nadere informatie

EU-richtlijn omgevingslawaai

EU-richtlijn omgevingslawaai EU-richtlijn omgevingslawaai Geluidbelastingkaarten van de Gemeente Bloemendaal Opgesteld in opdracht van: Contactpersoon Milieudienst IJmond: Witteman J.A.M. Postbus 325 1940 AH Beverwijk T 0251-263 863

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg

Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Akoestisch onderzoek Schoutenhof II te Hardenberg Definitief In opdracht van: Beter Wonen Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 27 januari 2011 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 2 Wettelijk kader... 5 2.1 Wegverkeer...

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan

Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Akoestisch onderzoek Herontwikkeling Nassaulaan Gemeente Baarle-Nassau Concept In opdracht van: Ruimte voor Ruimte Grontmij Nederland B.V. De Bilt, 11 november 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 4 1.1

Nadere informatie

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1.

V&V. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel. Gemeente Breda. Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1. Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouwwoning Dorstseweg 36 te Bavel Gemeente Breda Bijlage 15 bij besluit 2016/1282-V1 V&V Opgesteld door: Gemeente Breda ONT / Mobiliteit en Milieu Datum: 22-01-2016

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Duinoord-Verhulstplein

Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Duinoord-Verhulstplein Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Duinoord-Verhulstplein Akoestisch onderzoek bestemmingsplan Duinoord-Verhulstplein Gemeente Den Haag Status vrijgave naam paraaf versie Definitief opstellers A. Popov

Nadere informatie

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht

Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Ontwerp Besluit Hogere waarden Wet geluidhinder 7 bouwkavels Tiendzone te Papendrecht 1 Inleiding Voor een nieuwe ruimtelijke ontwikkeling van 7 bouwkavels gelegen ten zuiden van de Zuidkil, Oostkil

Nadere informatie

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6

Memo. Inleiding. Afbeelding 1. Kantoor Oranjewoud met voorgenomen uitbreiding (rood) en globale inrichtingsgrens (blauw) blad 1 van 6 Memo nummer 2012.01 aan Gemeente Heerenveen van Ingenieursbureau Oranjewoud B.V. M.J. Reinders datum 9 maart 2012 project Akoestische gevolgen uitbreiding parkeerplaats Ingenieursbureau Oranjewoud B.V.

Nadere informatie

De uitgangspunten en resultaten van dit akoestisch onderzoek zijn beschreven in het rapport

De uitgangspunten en resultaten van dit akoestisch onderzoek zijn beschreven in het rapport VOC bv De heer A. Drent Postbus 359 8160 AJ EPE datum: 16 januari 2017 adviseur: Corien de Jongh Akoestisch onderzoek voor bewoning geschikt te maken pand aan de betreft: Stationsweg 45 in Zwijndrecht

Nadere informatie

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER)

Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) Opstelling Windpark Krammer (VKA uit het MER) N Windpark Krammer W Z O Het grootste burgerinitiatief van Nederland. Coöperatie Zeeuwind Coöperatie Deltawind Zeeland samenwerking Goeree-Overflakkee leden

Nadere informatie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie

Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie Geluidbelasting ten gevolge van omliggende bedrijven. Project ''Churchilllaan te Rijswijk''. Datum 6 oktober 2011 Referentie 20111307-17 Referentie 20111307-17 Rapporttitel Geluidbelasting ten gevolge

Nadere informatie

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT

AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT AKOESTISCH ONDERZOEK BESTEMMINGSPLAN HELMOND WEST HERTOGSTRAAT/TOURNOOISTRAAT Dienst Stedelijke ontwikkeling en Beheer Team Milieu Behandeld door : G.J.H. Groot Dengerink Datum : 26 november 2010 Rapportnummer

Nadere informatie

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg)

Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Akoestisch onderzoek wegverkeer en spoorwegverkeer Uitwerkingsplan XI van het Bestemmingsplan HanzePark Stationslaan en Hanzelijn (spoorweg) Lelystad Opgesteld door : ing. P.M. Bakker Gemeente Lelystad,

Nadere informatie

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest

Akoestisch woon- en leefklimaat locatie Nijverheidsweg 6 te Soest Gemeente Soest Afdeling Afdeling Ruimte T.a.v. mevrouw S.G.T. Koekoek Postbus 2000 3760 CA SOEST Amerikalaan 14 6199 AE MAASTRICHT - AIRPORT Postbus 480 6200 AL MAASTRICHT T +31 (0)43-3467878 F +31 (0)43-3476347

Nadere informatie

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer

Rapport: 991011-08. 1.0 25 oktober 2011 Geluidonderzoek Installatiebedrijf J. Klinkhamer Rapport: 991011-08 Geluidonderzoek in kader van dezonering industrieterrein Stadsbedrijvenpark te Assen Installatiebedrijf J. Klinkhamer Verantwoording Auteur(s) : Ing. A. Gal Paraaf auteur(s) : Aantal

Nadere informatie

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting

Purmerland 21 te Purmerend. Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Purmerland 21 te Purmerend Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 19 november 2013 S&W Consultancy Rapportnr: 2130847 Postbus 5185 Versie:

Nadere informatie

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving

Notitie Situatie Laagfrequent geluid Wetgeving Notitie Datum: 27 februari 2017 Project: Windpark Koningspleij Uw kenmerk: - Locatie: Arnhem Ons kenmerk: V068465aa.00001.md Betreft: Beoordeling laagfrquent geluid Versie: 01_001 In opdracht van Outsmart

Nadere informatie

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets

Windpark Westeinde. Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Windpark Westeinde Notitie ten behoeve van de Omgevingsvergunning beperkte milieutoets Alisios, s Gravenhage, 1 februari 2016 1. Inleiding Het voornemen bestaat uit het vervangen van een bestaand windpark.

Nadere informatie

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN

NOTITIE 1 INLEIDING 2 UITGANGSPUNTEN Adviseurs voor milieu, geluid, trillingen, brand en bouwfysica Alcedo bv Keizersweg 6 Postbus 140, 7450 AC Holten NOTITIE T: (0548) 63 64 0 F: (0548) 63 64 30 E: info@alcedo.nl I: www.alcedo.nl Datum:

Nadere informatie

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer

vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer vastgesteld bestemmingsplan Koningsveld Gemeente Heiloo Projectnummer 238823 Bijlage 1 Onderzoek Akoestiek blad 7 van 91 Ruimtelijke Ordening - Oranjewoud Rapport Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Nadere informatie

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai

Park Forum Zuid. Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai Park Forum Zuid Akoestisch onderzoek wegverkeerslawaai gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise, VM - Verkeer en Milieu oktober 2017 Colofon Uitgave Gemeente Eindhoven RE - Ruimtelijke Expertise,

Nadere informatie

Windlocatie Nieuwe Hemweg

Windlocatie Nieuwe Hemweg Auteurs Steven Velthuijsen MSc. Opdrachtgever Nuon Energy Windlocatie Nieuwe Hemweg Datum 18-5-2017 Versie 1 Bosch & Van Rijn Groenmarktstraat 56 3521 AV Utrecht Tel: 030-677 6466 Mail: info@boschenvanrijn.nl

Nadere informatie

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting

Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen. Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 en 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Woningen van Welie Garderbroekerweg 12-1 12-2 te Voorthuizen Bepaling geluidsbelasting Opgesteld door: Datum: 14

Nadere informatie

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum:

MEMO. Van Werven, Dhr. Sybald Noordam. Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen. Datum: MEMO Aan: Van Werven, Dhr. Sybald Noordam Kenmerk: Titel: Milieuneutrale melding Tweede Sorteerunit, locatie Biddinghuizen Opgesteld: Sietze Boonstra Datum: 17-09-2015 In opdracht van Van Werven Infra

Nadere informatie

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht

Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht Scanopy Ruimtelijke Ordening en applicatiebeheer T.a.v. de heer V. de Haan Antonius Matthaeuslaan 53 3515 AP Utrecht datum: uw brief van: uw kenmerk: ons kenmerk: ons projectnummer: onderwerp: 21 februari

Nadere informatie

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant:

RAPPORT. Akoestisch onderzoek Windpark AVRI. Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen. Klant: RAPPORT Akoestisch onderzoek Windpark AVRI Klant: Winvast, Yard Energy en Windcoöperatie Geldermalsen-Neerijnen Referentie: -P&SR001D01 Versie: 01/Finale versie Datum: 15 december 2015 Projectgerelateerd

Nadere informatie

CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING

CUMULATIEVE GELUIDSBELASTING M+P - raadgevende ingenieurs Müller-BBM groep geluid trillingen lucht bouwfysica Visserstraat 50, Aalsmeer Postbus 344 1430 AH Aalsmeer T 0297-320 651 F 0297-325 494 Aalsmeer@mp.nl www.mp.nl CUMULATIEVE

Nadere informatie