Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenreglement van het ITG"

Transcriptie

1 - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master in Public Health / Master en Santé Publique (MPH/MSP) met twee afstudeerrichtingen: Onderwijs- en Examenreglement van het ITG DEEL 1. INLEIDING 1.1 Toepassingsgebied Art. 1. Deze tekst is het onderwijs- en examenreglement van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Het reglement bepaalt welke opleidingen georganiseerd worden, en hoe de evaluatie van studenten verloopt voor de postgraduaat opleidingen voor afgestudeerden van universiteiten en hogescholen en het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad.. Opleidingen: Postgraduaat in de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid voor artsen leidend tot een Postrgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid Postgraduaat in de Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid voor licentiaten biomedische wetenschappen, biologen en apothekers leidend tot een Postgraduaatgetuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid Postgraduaat na het volgen van hogeschoolonderwijs, leidend tot een Postgraduaatgetuigschrift in de Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Postinitieel onderwijs leidend tot een Master of Science in Tropical Animal Health / Master of Science en Santé Animale Tropicale (MSTAH/MSSAT) met volgende twee afstudeerrichtingen: - richting «Health Systems Management and Policy (MPH/HSMP) / Politique et Management de Systèmes de Santé (MSP/PMSS) - richting «Disease Control (MPH/DC) / Contrôle des Maladies (MSP/CM) Art. 2. In de paragrafen over het examenreglement zal onderscheid gemaakt worden tussen de postgraduaten en het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad Aanvullingen en afwijkingen Art. 3. Voor elke van deze opleidingen kan dit reglement aangevuld worden met bijzondere bepalingen die niet strijdig zijn met dit reglement. Deze bepalingen worden opgesteld door de bevoegde stuurgroep als aanvullend onderwijs- en examenreglement en goedgekeurd door de Academische Raad. Art.4 De Academische Raad kan bovendien, op gemotiveerd verzoek van de bevoegde stuurgroep, besluiten voor een bepaalde opleiding en voor een bepaalde periode een afwijking toe te staan op één of meerdere artikels van dit reglement, binnen de marge van de decretale bepalingen voor het hoger onderwijs Begripsbepalingen Art.5 Het onderwijs volgt niet het kalenderjaar, maar wel het academiejaar. Onder academiejaar wordt verstaan de periode van een jaar die aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend kalenderjaar. Art.6 Onder opleiding wordt verstaan een geheel van samenhangende onderwijs-, studie- en toetsactiviteiten dat aansluit bij een bepaalde vooropleiding en dat in geval van succesvolle voltooiing wordt bekroond met een diploma. Het begrip cursus wordt gebruikt als synoniem van opleiding. Art.7. De studiegids van een opleiding is een document waarin de gedetailleerde informatie, in overeenstemming met artikel 77 van het structuurdecreet, betreffende organisatie, structuur, opleidingsonderdelen, leerdoelen en aanvullend 1/10

2 examenreglement kenbaar gemaakt wordt aan de studenten in de taal van de opleiding. Art.8. De studietijd van een volledig academiejaar wordt uitgedrukt in studie-uren. Het gaat hierbij om het geheel van onderwijs- en studieactiviteiten die studenten verrichten (les volgen, zelfstudie, examens afleggen, practica bijwonen, etc.). Een volledig academiejaar behelst binnen de Europese accreditatienormen een studietijd van min a max uren. Art.9. De studietijd van elke opleiding wordt omgerekend in studiepunten. De studieomvang van een volledig academiejaar komt overeen met 60 studiepunten (credits). Bijgevolg komt één studiepunt (1 credit) overeen met een studietijd van 25 a 30 uren. Op basis van de studietijd, uitgedrukt in studiepunten, kunnen onderdelen (vakken, modules, practica, blokken) van een opleiding onderling vergeleken worden. Art.10. Elke opleiding wordt onderverdeeld in opleidingsonderdelen of cursusonderdelen: dit zijn gestructureerde onderdelen waaraan één evaluatiecijfer kan worden toegekend. De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt minimaal 3 studiepunten. Art.11. Onder onderdeelevaluatie wordt verstaan het meten en beoordelen van de studieprestaties van de student voor een bepaald opleidingsonderdeel. Deze evaluatie leidt tot het toekennen van een evaluatiecijfer aan de student. Deze onderdeelevaluatie kan onder drie vormen plaatsvinden: examens, permanente evaluatie of een verhandeling. Per opleidingsonderdeel kan een combinatie van verschillende evaluatiemethoden toegepast worden. Art.12. Een examen is een mondelinge of schriftelijke test die van de student afgenomen wordt na het beëindigen van de onderwijsactiviteiten van een bepaald opleidingsonderdeel of gedeelte daarvan. Art.13. Permanente evaluatie behelst het op regelmatige basis mondeling of schriftelijk beoordelen van de student tijdens de onderwijsactiviteiten van een bepaald opleidingsonderdeel. Art.14 Een verhandeling is een onder begeleiding maar zelfstandig geschreven bespreking of onderzoek van een wetenschappelijk probleem met betrekking tot de gevolgde cursus met een studietijd van minimum 15 en maximum 30 studiepunten. Art.15 Een evaluatiecijfer is een getal met een maximale waarde van twintig, dat de studieprestaties van de student voor een bepaald opleidingsonderdeel of de algemene leerprestatie uitdrukt. Het kan slechts op basis van respectievelijk een onderdeelevaluatie of procesevaluatie toegekend worden. Art.16 Een procesevaluatie evalueert de ontwikkeling van algemene competenties, op basis van expliciete criteria (schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid, participatie, probleemoplossende capaciteiten, kwaliteit van analyse en synthese etc ) vastgelegd in het aanvullend onderwijs- en examenreglement van een opleiding. Deze procesevaluatie heeft een vormend karakter (de student krijgt de gelegenheid ervan te leren) en kan dus niet enkel aan het einde van een cursus plaatsvinden. Een algemeen evaluatiecijfer wordt echter slechts aan het einde van de opleiding toegekend. Art.17 Een afstudeerexamen is een mondeling examen dat afgenomen wordt in aanvulling op de evaluatie van opleidingsonderdelen. Het heeft als bedoeling na te gaan of de student in staat is de leerstof van meerdere opleidingsonderdelen te integreren en in die zin klaar is om de leerstof toe te passen in de professionele praktijk. Binnen het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad is een afstudeerexamen voorzien waarop de student zijn verhandeling (thesis) mondeling uiteenzet en op andere vragen betreffende de leerstof van de cursus antwoord geeft. Art.18 De eindevaluatie heeft als doel het beoordelen van de leerprestaties van de student voor de gehele opleiding. Deze eindevaluatie gebeurt aan de hand van de verschillende evaluatiecijfers (evaluaties van opleidingsonderdelen inclusief verhandeling, afstudeerexamen en procesevaluatie, naargelang deze van toepassing zijn) en wordt autonoom verricht door een examencommissie. Art.19 De eindevaluatie leidt tot het toekennen van een eindresultaat aan elke student, dat één van volgende vormen aanneemt: Geslaagd Niet-geslaagd Wettig verhinderd Afgewezen Art.20 Samen met het eindresultaat wordt ook het eindcijfer vastgesteld door de examencommissie: dit is het, eventueel gewogen, procentuele gemiddelde van de evaluatiecijfers van een student. Het relatieve gewicht van verschillende evaluatiecijfers voor de berekening van het eindcijfer wordt opgesteld door de 2/10

3 bevoegde stuurgroep in het aanvullend onderwijsen examenreglement en goedgekeurd door de Academische Raad. Art.21 Een examencommissie bepaalt het eindresultaat en eindcijfer en wordt als volgt samengesteld: Voor de postgraduaten is de examencommissie de commissie samengesteld uit alle titularissen van alle opleidingsonderdelen waarvoor in de opleiding examen moet worden afgelegd. Voor het postinitieel onderwijs is de examencommissie de commissie samengesteld uit alle leden van de individuele examenjury s. Art.22 Een examenjury is een jury samengesteld uit deskundigen voor de beoordeling van het afstudeerexamen (conform art. 17), inclusief voorstelling van de verhandeling, van een individuele student. De samenstelling van de examenjury is niet noodzakelijk dezelfde voor verschillende studenten van een opleiding in een bepaald academiejaar. Art.23 Examengeld: het bedrag te betalen door de student die enkel inschrijft voor deelname aan een afstudeerexamen of onderdeelevaluatie, met uitzondering van een permanente evaluatie, zonder (her-) inschrijving voor de cursus. Deel 2: Toelatingsvoorwaarden en inschrijving Art.24 Behalve voor inschrijving voor het postgraduaat leidend tot een postgraduaatgetuigschrift in de Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, waarvoor een bachelor of equivalente graad voldoende is, is het succesvol afgerond hebben van een academische studie of mastergraad in de BaMa structuur, een absolute toelatingsvoorwaarde. In het aanvullend onderwijsen examenreglement in de studiegids wordt gespecificeerd welke universitaire vooropleidingen toelating tot een bepaalde opleiding aan het ITG mogelijk maken. Art 25. Afwijkende toelatingsvoorwaarden op basis van eerder verworven competenties (EVCs) en kwalificaties (EVKs) dienen door de directie goedgekeurd te worden, op basis van een schriftelijke motivatie door de cursusdirecteur in zijn/haar hoedanigheid als voorzitter(ster) van het selectiecomité. Art.26 Inschrijving gebeurt in principe voor het geheel van de studiepunten per opleiding. Inschrijving voor een opleidingsonderdeel en deelname aan respectievelijke evaluatie kan ook toegelaten worden. De student krijgt dan een credit attest waaruit blijkt dat hij(zij) ingeschreven werd, en na volgen van het opleidingsdeel of hij(zij) geslaagd is, voor het betrokken opleidingsonderdeel. Tot welke afzonderlijke onderdelen of modules en mits betaling van welk studiegeld studenten toegang kunnen krijgen wordt vastgelegd per opleiding in het aanvullend onderwijs- en examenreglement. Art.27 Een student wordt slechts beschouwd als ingeschreven wanneer hij / zij -ongeacht de vigerende toelatingsvoorwaarden, inschrijvings- en selectieprocedures- het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald heeft. Wie hieraan niet voldoet, kan de toegang tot de colleges en examens ontzegd worden. Art.28 Na betaling van het verschuldigde studiegeld ontvangen de studenten een schriftelijk bewijs van inschrijving. Art.29 Indien de student na betaling en inschrijving alsnog beslist de opleiding niet te volgen zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden na aftrek van administratiekosten. De administratiekosten komen overeen met 15% van de inschrijvingskosten met een maximum van 500 euro. Terugbetaling zal slechts geschieden na verrekening door de studentendienst van eventueel aan de student voorgeschoten geldelijke bedragen in het kader van een studiebeurs. Deel 3. Onderwijsaanbod Art.30 De opleidingen van het ITG hebben de volgende studieomvang en leiden tot de volgende graden: 20 studiepunten ( studie-uren) Graad: Postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde 30 studiepunten ( studie-uren) Graad: Postrgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid Graad: Postgraduaatgetuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid 60 studiepunten ( studie-uren) Graad: Master of Science in Tropical Animal Health / Master of Science en Santé Animale Tropicale Graad: Master in Public Health / Master en Santé Publique Art.31 Doelstelling en organisatie van de opleidingen. 3/10

4 De cursus leidend tot het postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen is een 4 maanden durende cursus voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, jaarlijks georganiseerd in het Nederlands en Frans. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming noodzakelijk voor de uitoefening van paramedische activiteiten in lage en middeninkomenslanden. Inhoudelijk brengt deze cursus kennis bij op het gebied van de tropische pathologie, de volksgezondheid en de aangepaste benadering van algemeen medische en verpleegkundige problemen in deze landen. De cursus leidend tot het Postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid is een jaarlijks georganiseerde specialisatiecursus voor artsen, aangeboden in het Engels en Frans, met een duur van 5 maanden. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming noodzakelijk om hun beroep uit te oefenen in lage en middeninkomenslanden. Inhoudelijk brengt deze cursus kennis bij op het gebied van de tropische pathologie, volksgezondheid en aangepaste benadering van algemeen medische problemen in deze landen. De cursus leidend tot het Getuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid wordt parallel georganiseerd aan de cursus tropische geneeskunde en internationale gezondheid, met een zelfde duur en in dezelfde talen, voor apothekers en licentiaten in de biomedische wetenschappen. Voor deze doelgroep worden de gespecialiseerde klinische vakken vervangen door een specifieke laboratorium opleiding. De Master of Science in Tropical Animal Health (MSTAH) is een 10 maanden durende internationale master na master voor diergeneeskundigen, landbouwingenieurs, bioingenieurs en zoölogen of masters die gelijkwaardig worden bevonden. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming op het vlak van de preventie en controle van tropische dierenziekten. De Master in Public Health / Master en Santé Publique (MPH) is een 10 maanden durende internationale master na master voor universitair geschoolde gezondheidswerkers. Deze cursus geeft aan deze doelgroep de aanvullende wetenschappelijke en praktische kennis en attitudes nodig voor het plannen en managen van de gezondheidszorg of ziektebestrijding rekening houdend met de locale context en maatschappelijke ontwikkeling. Art.32 Een gedetailleerd overzicht van in- en uitstroomprofiel, afstudeerrichtingen, opleidingsonderdelen en hun specifieke eindtermen, beschikbare hulpmiddelen bij het studeren, organisatie en aanvullend examenreglement, conform art. 77 van het structuurdecreet, worden door iedere cursus nader bepaald en kenbaar gemaakt via een studiegids. Art.33 De twee internationale masters zullen in het Frans en in het Engels aangeboden worden. In een zelfde jaar zal de taal van de twee masters dezelfde zijn. De postgraduaten tropische geneeskunde of biomedische wetenschappen en internationale gezondheid voor universitairen zullen in eenzelfde jaar zowel in het Engels als het Frans worden aangeboden. De postgraduaten tropische geneeskunde voor professionele bachelors zullen in eenzelfde jaar zowel in het Nederlands als het Frans worden aangeboden. Deel 4. Examenregeling 4.1. Algemeen Art.34 Enkel studenten die aan alle bij het begin van de cursus vastgelegde evaluatieactiviteiten (permanente evaluatie, mondelinge of schriftelijke examens, verhandeling etc ) hebben deelgenomen, kunnen geslaagd verklaard worden. Art.35 Evaluatieactiviteiten vinden plaats in de taal waarin de cursus georganiseerd wordt. Enkel de verhandeling kan naar keuze in het Frans of Engels worden geschreven. Art.36 Een student krijgt altijd een tweede kans om een examen af te leggen. Art.37 De beoordeling van schriftelijke examens kan al of niet anoniem gebeuren. De keuze die een opleiding maakt wordt vastgelegd in het aanvullend onderwijs- en examenreglement. Indien voor anonimiteit wordt gekozen zal het betrokken cursussecretariaat aan iedere student een code verstrekken te gebruiken ter identificatie van de examenkopij. Art.38 Evaluatieactiviteiten kunnen slechts georganiseerd worden voor opleidingsonderdelen of duidelijk omlijnde delen daarvan die volledig aangeboden werden. Art.39 Alle examens zijn openbaar. De openbaarheid van schriftelijke examens wordt gerealiseerd door het op aanvraag van de student ter inzage ter beschikking stellen van de verbeterde examenkopijen, en eventueel beoordelingsschema, zowel voor betrokken studenten als voor derden. 4/10

5 Derden dienen ofwel vergezeld te zijn van de betrokken student ofwel diens schriftelijke toestemming te kunnen voorleggen. Dit inzagerecht is 10 werkdagen geldig vanaf het moment van bekendmaking van het(de) evaluatiecijfer(s). De student doet deze aanvraag bij de cursuscoördinator. Art.40 Examens worden onder geen beding georganiseerd op zon-, feest- of vakantiedagen zoals vastgelegd in de academische kalender. Alle examens dienen plaats te vinden tussen 8:30 s ochtends en 18:00 s avonds. Er wordt naar gestreefd de studenten niet meer dan één examen per dag te laten afleggen. Art.41 Een schriftelijk examen of een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding neemt maximaal vier uur in beslag. Een mondeling examen zonder schriftelijke voorbereiding neemt maximaal één uur in beslag. Art.42 Studenten die een schriftelijk bewijs van inschrijving hebben ontvangen, zijn automatisch ingeschreven voor de eerste evaluatie en indien van toepassing voor een herkansing (tweede examenperiode indien examens onder vorm van examenperiodes georganiseerd worden). Art.43 Ten laatste twee weken voor de aanvang van een examen(-periode) wordt een gedetailleerde examenregeling openbaar bekend gemaakt. Deze bevat tenminste: de datum van (elk) examen de plaats van (elk) examen het aanvangsuur van (elk) examen naam en telefoonnummer van de ombudspersoon naam en telefoonnummer van de voorzitter van de academische raad Art.44 Indien examens in examenperiodes georganiseerd worden of indien de examenregeling het afstudeerexamen betreft, zal de examenregeling eveneens volgende informatie bevatten: naam en telefoonnummer van de voorzitter van examencommissie datum, uur en plaats van de deliberatie datum, uur en plaats van de bekendmaking van het eindresultaat het gewicht van elk opleidingsonderdeel indien tijdens de deliberatie een weging doorgevoerd zal worden met het oog op het bepalen van het eindcijfer. Art.45 Het eindcijfer van een student wordt uitgedrukt in procent (%) en vertaald op een ECTS grading scale. Het gewogen puntengemiddelde voor het totaal der evaluatiecijfers dat op -,5 of hoger eindigt wordt automatisch afgerond tot de hogere eenheid. Een gemiddelde dat lager dan -,5 eindigt wordt afgerond tot de lagere eenheid Organisatie van de evaluatie van de cursussen leidend tot een postgraduaatgetuigschrift Art.46 De Academische Raad beslist, op voorstel van de stuurgroep, of de examens na het beëindigen van een opleidingsonderdeel georganiseerd worden ofwel aan het einde van de cursus binnen een daarvoor voorziene examenperiode. Art.47 In de regel krijgt elke student tweemaal de kans zich te laten evalueren voor een bepaald opleidingsonderdeel. Daartoe worden twee examenperiodes ingericht (een eerste en een tweede zit) of indien de examens gespreid georganiseerd worden alleen een examenperiode voor tweede zit. Art.48 De datums voor examenperiodes worden, net zoals het al of niet organiseren van een eerste examenperiode dan wel gespreide examens, voor aanvang van het betrokken academiejaar vastgesteld door de Academische Raad op voorstel van de betrokken stuurgroep en bekend gemaakt via het aanvullend examenreglement in de studiegids. Art.49 De tweede maal dat een student voor een zelfde opleidingsonderdeel geëvalueerd wordt zal altijd plaatsvinden binnen de examenperiode voor tweede zit. Art.50 Studenten die aan een evaluatieactiviteit niet kunnen of wensen deel te nemen melden dit vooraf schriftelijk aan de betrokken cursuscoördinator en cursusdirecteur, of uiterlijk binnen de 24 uur na het examen. Zij zullen dientengevolge als verontschuldigd beschouwd worden voor het desbetreffende examen. De eerstvolgende mogelijkheid om het examen af te leggen zal de tweede examenperiode zijn. Art.51 Indien een student die zich wenst te verontschuldigen door overmacht verhinderd wordt dit binnen deze termijn te doen, dan kan hij/zij zich na deze termijn (maar voor de deliberatie) alsnog schriftelijk verontschuldigen bij de voorzitter van de examencommissie, die nagaat of er werkelijk sprake is van overmacht. Indien dit niet zo is, kan de student niet verontschuldigd worden. 5/10

6 Art.52 Studenten die niet deelnamen aan alle evaluaties maar als verontschuldigd beschouwd worden voor alle evaluaties waaraan ze niet deelnamen, verkrijgen automatisch het eindresultaat wettig verhinderd. Art.53 Studenten die voor één of meerdere opleidingsonderdelen niet deelnemen aan de evaluatie en niet als verontschuldigd beschouwd worden, verkrijgen automatisch het eindresultaat afgewezen. Art.54 Geslaagd zijn de studenten die als eindcijfer 50% behaalden en voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel minstens de helft (10/20) der punten behaalden. Art.55 Komen in aanmerking voor deliberatie voor een opleidingsonderdeel de studenten die in totaal 50% der punten behaalden en die voor niet meer dan één derde van de deelexamens een onvoldoende haalden waarbij het aantal faalpunten niet meer was dan 2,5 % van het totaal aantal punten te behalen in het opleidingsonderdeel. Art.56 Indien een student slechts evaluatiecijfers minder dan 10/20 heeft voor deelexamens waarvan de titularis een en dezelfde persoon is, dan wordt steeds met stemming gedelibereerd over diens eindresultaat. Art.57 Een evaluatiecijfer van 10/20 of hoger voor een bepaald opleidingsonderdeel heeft een geldigheid voor het bekomen van een vrijstelling voor tweede zit of herinschrijving. Deze geldigheid is beperkt tot vijf (5) jaar, geteld vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het evaluatiecijfer (en credit attest) voor het opleidingsonderdeel werd behaald. Art.58 Studenten met het eindresultaat afgewezen kunnen, door de examencommissie, het recht ontzegd worden deel te nemen aan een tweede examenperiode. In dergelijk geval kan de examencommissie de Directeur adviseren de betrokken student bovendien de toelating te weigeren om zich in te schrijven voor dezelfde opleiding tijdens een daaropvolgend academiejaar. Art.59 Studenten die na twee examenperiodes wettig verhinderd zijn kunnen een herkansing aanvragen bij de betrokken cursusdirecteur. Het moment van herkansing zal noodzakelijkerwijs samenvallen met een bestaande examenperiode van latere promoties van het betrokken onderwijsprogramma. Art.60 Wanneer een student tijdens een tweede of latere examenperiode een ander evaluatiecijfer behaalt dan dat in een voorgaande examenperiode, dan blijft het laatst behaalde evaluatiecijfer geldig. Art.61 Studenten die na uitputting van de herkansingsmogelijkheden voor programmaonderdelen niet geslaagd zijn kunnen zich slechts éénmaal herinschrijven (bissen) om de cursus volledig opnieuw te volgen Organisatie van de evaluatie van Internationale Master na Master programma s Art.62 Examens over een bepaald opleidingsonderdeel worden georganiseerd binnen de maand na het beëindigen van het betreffende opleidingsonderdeel. Art.63 In de regel krijgt elke student maximaal tweemaal de kans zich te laten evalueren voor een bepaald opleidingsonderdeel. De betrokken stuurgroep bepaalt voor welke programmaonderdelen en hoe en wanneer herkansingen mogelijk zijn binnen hetzelfde academiejaar en vóór de deliberatie. Na goedkeuring door de academische raad wordt deze mogelijkheid vastgelegd in het aanvullend examenreglement. Art.64 Studenten die aan een evaluatieactiviteit door overmacht niet kunnen deelnemen melden dit, vooraf of uiterlijk binnen de 24 uur na het examen, schriftelijk beargumenteerd aan de betrokken cursuscoördinator en cursusdirecteur. Art.65 Studenten die door bewezen overmacht niet kunnen deelnemen aan een evaluatieactiviteit, hebben het recht om in samenspraak met de evaluator(en) een nieuwe afspraak voor het afleggen van het examen te maken, vóór de deliberatie. Art.66 Ieder student verwerft via zijn inschrijving voor het cursusprogramma het recht om aan alle evaluaties deel te nemen. Echter, op basis van de gedurende het jaar verworven evaluatiecijfers, kan de stuurgroep de student adviseren om niet deel te nemen aan het schrijven en verdedigen van een verhandeling. De stuurgroepvergadering zal voor dit thema worden bijgewoond door de ombudspersoon als waarnemer. Art.67 Een procesevaluatie leidt tot het toekennen van een algemeen evaluatiecijfer aan de student. Het algemeen evaluatiecijfer is een gemiddelde berekend uit de beoordelingen, aan het einde van de cursus, van generieke competenties. Het berekenen en vastleggen van dit evaluatiecijfer gebeurt door tenminste twee titularissen van opleidingsonderdelen, de cursusdirecteur en/of cursuscoördinator. 6/10

7 Art.68 De geschreven verhandeling wordt door minstens twee leden van de examenjury geëvalueerd. Zij leveren hun beargumenteerde beoordeling in onder gesloten envelop bij de voorzitter van de examencommissie, vóór aanvang van het afstudeerexamen. Van deze twee lectoren mag maximaal één van het ITG zijn. Art.69 De evaluatie van het afstudeerexamen wordt gedaan door een examenjury bestaande uit vijf leden (de twee lectoren inbegrepen) waarbij twee leden van het ITG zijn en drie externe leden zijn (niet werkzaam aan het ITG). Er wordt naar gestreefd minstens één buitenlands jurylid te benoemen, bij voorkeur uit het Zuiden. Art.70 De coach (ook wel promotor genoemd) van de verhandeling kan geen deel uitmaken van de examenjury. Art.71 De eindevaluatie bestaat uit vier delen met verschillend gewicht, uitgedrukt in procent, voor de berekening van het eindcijfer: de evaluatie van de geschreven verhandeling (min. 15 tot max. 25%) een afstudeerexamen inclusief mondelinge presentatie van de verhandeling (min. 15 tot max. 25%) een procesevaluatie (min.10 tot max. 20%) een (eventueel gewogen) gemiddelde van de evaluatiecijfers van overige opleidingsonderdelen (min. 40 tot max. 50 %) Art.72 Gemiddelden voor de 4 delen worden berekend met één decimaal. Het cijfer dat op -,-5 of hoger eindigt wordt automatisch afgerond tot de hogere decimaal. Een cijfer dat lager dan -,-5 eindigt wordt afgerond tot de lagere decimaal. Art.73 Een gemiddeld eindcijfer van 50% en een minimum van 50% voor elk van de vier delen afzonderlijk, is een vereiste voor het verkrijgen van de graad Master of Science in Tropical Animal Health of Master in Public Health Art.74 Het aanvullend examenreglement van een opleiding bepaalt voor welke specifieke opleidingsonderdelen eveneens minimum 50% gehaald moet worden. Art.75 Studenten die een gemiddeld eindcijfer van 50% of hoger behaalden maar voor één van de vier onderdelen tussen de 40% en 50% behaalden, kunnen worden gedelibereerd. Art.76 De eerste presentatie van de verhandeling gebeurt verplicht vóór het einde van het academiejaar waarin het onderwijsprogramma gestart is. Art.77 De geldigheidsduur van het evaluatiecijfer van een opleidingsonderdeel van een masteropleiding, in het geval dat dit deel uitmaakt of zou gaan uitmaken van een volledige opleiding aan het ITG, is 5 jaar vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het credit attest voor het opleidingsonderdeel werd behaald. Art.78 Niet-geslaagde studenten die 50% of meer haalden voor de procesevaluatie en voor het gemiddelde van evaluatiecijfers van de overige opleidingsonderdelen krijgen de mogelijkheid de verhandeling te herschrijven en het afstudeerexamen opnieuw af te leggen binnen de 5 jaar geteld vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het eerste credit attest voor een opleidingsonderdeel werd behaald. De student dient in dit geval de Academische Raad en de cursusdirecteur schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn(haar) wens om van deze mogelijkheid gebruik te maken, binnen de 2 maanden na de deliberatie. Art. 79 In dit geval vindt geen formele inschrijving plaats maar wordt er slechts een formele toestemming verleend tot indienen van een nieuwe verhandeling en inschrijving voor een tweede afstudeerexamen. Art.80 De stuurgroep van de cursus zal in dit geval een coach aanwijzen en het aantal uren bepalen waarop de student aanspraak kan maken voor deze begeleiding op afstand, bij het schrijven van zijn verhandeling. Art. 81 De cursuscoördinator brengt de studentendienst van het ITG, de academisch coördinator en eventueel betrokken beurssponsor op de hoogte Examencommissie Art.82 De stuurgroep van de betrokken opleiding stelt de examencommissie samen aan de hand van de in dit reglement vermelde criteria. De Academische Raad gaat na of de samenstelling van de examencommissie conform is met dit reglement. Art.83 Voor elke student wordt het eindresultaat bepaald door de examencommissie. De examencommissie bepaalt dit eindresultaat tijdens een gesloten deliberatievergadering. Dit impliceert dat de leden van de examencommissie gehouden zijn aan discretie met betrekking tot het verloop en de inhoud van de deliberatievergadering. 7/10

8 Art.84 De examencommissie kan op twee verschillende manieren samengesteld worden en functioneren: Zonder verhandeling of afstudeerexamen zoals in het geval van de postgraduaten: De examencommissie bestaat in dit geval uit: de titularissen van de opleidingsonderdelen van de betrokken opleiding of hun plaatsvervanger als stemgerechtigde leden de overige docenten of evaluatoren binnen deze opleiding als niet-stemgerechtigde leden de ombudspersoon, die de vergaderingen van de examencommissie bijwoont met raadgevende stem. Met verhandeling en presentatie van de verhandeling zoals voor de internationale master cursussen: De examencommissie bestaat in dit geval uit: De leden van de verschillende examenjury s van individuele studenten inclusief voorzitter en secretaris. Bijkomende personen kunnen uitgenodigd worden met raadgevende stem. Alle stemgerechtigde leden van deze examencommissie moeten minstens de graad van master (bij voorkeur via een master na master) bezitten. Minstens de helft van stemgerechtigde leden moet de graad van doctor hebben. Art.85 Een examenjury heeft als taak, het beoordelen van het afstudeerexamen inclusief de mondelinge presentatie van de verhandeling. De examencommissie berekent het eindcijfer, delibereert en bepaalt het eindresultaat. Art.86 De Academische Raad duidt onder de leden van de examencommissie een voorzitter en een secretaris aan. De Academische Raad zal als voorzitter van een examencommissie een extern persoon met voldoende ervaring en gezag binnen een voor de opleiding relevante discipline aanduiden. Art.87 Bij aanvang van de deliberatievergadering ondertekenen alle aanwezige leden de aanwezigheidslijst. Art.88 Indien meer dan de helft van alle stemgerechtigde leden afwezig is, dan wordt de deliberatievergadering verdaagd naar een zo spoedig mogelijk ogenblik. Tijdens deze tweede vergadering speelt het aantal aanwezige stemgerechtigde leden geen rol meer. Indien omwille van een dergelijke verdaging ook de bekendmaking van de eindresultaten dient uitgesteld te worden, dan worden de studenten hiervan onmiddellijk verwittigd. Art.89 De examencommissie neemt beslissingen bij consensus. Elk stemgerechtigd lid van de examencommissie kan echter steeds de stemming aanvragen bij de voorzitter betreffende het bepalen van het eindresultaat van individuele studenten. Hetzelfde of een ander stemgerechtigd lid kan vragen deze stemming geheim te houden. Art.90 In geval van stemming worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder onthoudingen mee te tellen. In geval van staking van stemmen wordt het voor de student meest gunstige voorstel aangenomen. Art.91 Indien een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel titularis is van meerdere opleidingsonderdelen binnen één opleiding dan mag deze slechts voor één opleidingsonderdeel optreden als stemgerechtigd lid van de examencommissie zonder presentatie van een verhandeling. Voor het uitoefenen van het stemrecht van de overige opleidingsonderdelen waarvoor hij/zij titularis is, dient hij/zij zich indien mogelijk te laten vervangen door één van de overige docenten van elk betrokken opleidingsonderdeel. Zoniet vervalt het stemrecht voor de opleidingsonderdelen waarvoor de titularis zich niet kan laten vervangen. Art.92 De voorzitter van de examencommissie verdeelt bij aanvang van de deliberatievergadering van de examencommissie onder de leden een overzicht per student van elk evaluatiecijfer, de eventuele wegingsfactor ervan en het eindcijfer. Art.93 Onmiddellijk na afloop van de deliberatievergadering, en nog voor de bekendmaking van de eindresultaten, stelt de secretaris van de examencommissie een procesverbaal op van deze vergadering, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie, en minstens volgende elementen bevat: een overzicht per student van de evaluatiecijfers en het eventueel gewogen eindcijfer het eindresultaat waartoe de examencommissie besloten heeft een met redenen omklede motivatie voor het eindresultaat van die studenten die niet automatisch een eindresultaat verkregen en waarvoor bijgevolg een beslissing diende genomen te worden door de examencommissie Fraude 8/10

9 Art.94 Studenten die tijdens een examen betrapt worden op spieken of op ernstige onregelmatigheden die het eerlijke verloop van een examen kunnen verstoren, worden hiervan onmiddellijk verwittigd door de examinator of surveillant bij het examen. De student heeft evenwel het recht het examen verder af te werken. Art.95 De betrokken examinator of surveillant meldt de feiten aan de cursusdirecteur, die in aanwezigheid van de ombudspersoon, zowel de betrokken student als de examinator of surveillant hierover hoort. De cursusdirecteur brengt vóór de deliberatie de voorzitter van de examencommissie op de hoogte van de feiten waarna deze eveneens de student zal horen. Art.96 Vermeende fraude onder vorm van plagiaat in de definitieve versie van de geschreven verhandeling zal door de promotor of door een lid van de examenjury, aan de student en aan de voorzitter van de examencommissie gemeld worden waarna deze laatste na bestudering van de verhandeling de student zal horen in aanwezigheid van de ombudspersoon. Art.97 De voorzitter van de examencommissie meldt de feiten en de inhoud van het verhoor van de student aan de leden van de examencommissie. Tijdens de deliberatievergadering kan de examencommissie autonoom beslissen de student een sanctie op te leggen. De maximale sanctie in dit verband is het toekennen van het evaluatiecijfer 0 voor het betrokken examen of voor de verhandeling, en het eindresultaat afgewezen. De examencommissie spreekt een sanctie uit indien zij bij gewone meerderheid van oordeel is dat er sprake is van fraude. Indien de examencommissie van oordeel is dat er geen sprake is van fraude dan wordt het evaluatiecijfer bepaald op basis van het afgewerkte product (examen of verhandeling) Bekendmaking van de eindresultaten Art.98 Het eindresultaat van de studenten wordt tijdens een openbare ceremonie overhandigd door de directeur of door de voorzitter van de examencommissie. Deze ceremonie wordt bij voorkeur gehouden op dezelfde dag als de deliberatievergadering. Indien dit niet mogelijk is, wordt de ceremonie binnen de eerste week hierna gehouden. Art.99 Binnen de week na de ceremonie ontvangen de geslaagde studenten het diploma en het diplomasupplement van de cursus die ze met succes voltooid hebben. Art.100 Niet geslaagde studenten krijgen een getuigschrift dat hun aanwezigheid tijdens de cursus bevestigt. Art.101 Zowel het diploma als het getuigschrift en de supplementen worden opgemaakt in de taal van de opleiding. Art.102 Het diploma vermeldt: naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats en land van de student de naam van de gevolgde opleiding en in voorkomend geval de afstudeerrichting de benaming van de behaalde academische graad de studieomvang, in aantal studiepunten (credits), van de volledige opleiding. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste op een ECTS grading scale het besluit tot accreditatie, tijdelijke erkenning of erkenning als nieuwe opleiding de plaats en datum van uitreiking van het diploma de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet de naam en de handtekening van de directeur de officiële naam en het zegel van het ITG de vermelding van het ION nummer Art.103 Het diplomasupplement vermeldt: de tekst die volgens het besluit van 11 juni 2004 bovenaan het diplomasupplement vermeld moet worden: Het diplomasupplement is gebaseerd op. gelijkwaardigheid en erkenningsuggesties Art.104 De informatieopdeling op het diplomasupplement dient de 8 volgende rubrieken te respecteren zoals gedetailleerd in het Besluit van 11 juni Informatie over de identiteit van de student Informatie over de aard van het diploma Informatie over het niveau van het diploma Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten Informatie over de functie van het diploma Aanvullende informatie Authenticiteit van het diplomasupplement Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem Art.105 Binnen de maand na de bekendmaking van het eindresultaat stelt het cursussecretariaat 9/10

10 elke student individueel en schriftelijk op de hoogte van zijn / haar evaluatiecijfers en eindcijfer. De evaluatiecijfers en het eindcijfer worden meegedeeld onder vorm van waarderingscijfers en waarderingsschaal zoals gebruikelijk in het European Credit Transfer & Accumulation System (ECTS). Deel 5. Geschillenregeling 5.1. Ombudspersoon Art.106 Elke stuurgroep duidt per academiejaar een ombudspersoon aan, die lid is van het zelfstandig of assisterend academisch personeel en geen titularis of docent is binnen de betrokken opleiding. De academisch coördinator van het ITG kan eveneens voor deze functie aangeduid worden. Art.107 De ombudspersoon functioneert als tussenpersoon tussen studenten en examinatoren in geval van mogelijke of reële conflicten, onregelmatigheden of andere problemen. Hij/zij tracht in dergelijke gevallen binnen de grenzen van de bestaande regelgeving een oplossing of uitweg te bieden die het normale verloop van de examens zoveel mogelijk tracht te bewaren. Art.108 De ombudspersoon verkrijgt toegang tot alle informatie die nuttig is voor het uitoefenen van zijn / haar functie, inzonderheid ook vóór de deliberatievergadering - examenkopijen en evaluatiecijfers. Eveneens verkrijgt de ombudspersoon toegang tot de deliberatievergadering, en dit met raadgevende stem. Art.109 Na het afsluiten van een academiejaar stelt de ombudspersoon een schriftelijk verslag op van zijn / haar activiteiten, dat overgemaakt wordt aan de betrokken cursusdirecteur(en), voorzitter van de Academische Raad en Directeur Betwisting vóór de deliberatie Art.110 Indien een student nog voor de deliberatievergadering een evaluatiebeslissing wil betwisten, dan wendt hij / zij zich binnen de 5 kalenderdagen na bekendmaking van de evaluatiebeslissing en vóór de deliberatiedatum, schriftelijk tot de voorzitter van de Academische Raad. Indien de voorzitter van de Academische Raad vaststelt dat de klacht ontvankelijk is, dan onderzoekt hij / zij, in overleg met de betrokken stuurgroep of de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze wordt bevestigd of herzien. De student wordt binnen een termijn van 15 kalenderdagen op de hoogte gebracht van het resultaat Betwisting na de deliberatie Art.111 Na een bekendmaking van de eindresultaten kan elke student binnen de 5 kalenderdagen middels aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een vraag tot herziening van een beslissing van de examencommissie die op hem / haar betrekking heeft, indienen bij de voorzitter van de examencommissie. Art.112 In geval van een vraag tot herziening belegt de voorzitter van de examencommissie hierover een vergadering met de leden van de examencommissie en de voorzitter van de Academische Raad. De beslissing van deze vergadering wordt binnen de 15 kalenderdagen, na het toekomen van de schriftelijke vraag tot herziening, middels aangetekend schrijven bekend gemaakt aan de betrokken student. Art.113 De bovenvermelde vergadering hoort de betrokken student indien deze hierom verzoekt. Deze kan zich hiertoe laten bijstaan door een derde Beroep bij de Raad voor Examenbetwistingen Art.114 Indien de student alsnog in hoger beroep wenst te gaan, na uitspraak van de voorzitter van de examencommissie, dan kan hij/zij haar klacht voorleggen aan de Raad voor Examenbetwistingen binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen met kopie aan de directeur van het ITG. Deel 6. Slotbepalingen Art.115 Dit examenreglement wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de studenten in de taal van de opleiding waarvoor zij zich inschreven. Art.116 Indien betwisting ontstaat over eventueel uiteenlopende interpretaties van de vertaalde versies van dit reglement dan wordt de Nederlandstalige versie steeds als enige rechtsgeldige reglement gehanteerd. Art.117 Dit onderwijs- en examenreglement treedt in werking met ingang van het academiejaar Art.118 Een systematische evaluatie en eventueel herziening of aanpassing van dit reglement zal tweejaarlijks plaatsvinden op initiatief van de Academische Raad. Art.119 Wijzigingen aan dit reglement kunnen slechts door de Academische Raad doorgevoerd worden. Goedgekeurd op de Academische Raad van 12/01/05. Herzieningen door de Academische Raad op 05/03/09 en 14/02/ /10

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME

ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME BACHELOR EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober 2004) ANTON DE KOM UNIVERSITEIT VAN SURINAME B A C H E L O R EXAMENREGLEMENT 2004 (Geldend vanaf 1 oktober

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015

Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Regels en Richtlijnen Examencommissie ESHCC Studiejaar 2014-2015 Inhoudsopgave Pagina PARAGRAAF 1 - ALGEMENE BEPALINGEN 2 Artikel 1 Toepasselijkheid van de regeling 2 Artikel 2 Begripsomschrijving 3 Artikel

Nadere informatie

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE)

Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Hogeschool Onderwijs- en Examenreglement (HOE) Academiejaar 2014-2015 INHOUDSOPGAVE 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 6 1.1. Het hogeschoolonderwijs- en examenreglement (incl. de rechtspositieregeling van de student)...

Nadere informatie

OER Civiele Techniek

OER Civiele Techniek OER Civiele Techniek Woord vooraf Dit document is het Studentenstatuut CiT, verder te noemen SS-CiT en bestaat uit: Studiehandleiding Civiele techniek Onderwijs- en Examenregeling UT (OER: artikel 1 t/m

Nadere informatie

Instituut voor Bedrijfskunde

Instituut voor Bedrijfskunde Hogeschoolgids Instituut voor Bedrijfskunde Bacheloropleidingen editie augustus 2013 inleiding / legenda pagina 002 Inleiding Het College van Bestuur wenst iedere student en extraneus een goede studietijd

Nadere informatie

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees

Hogeschoolgids. Rotterdam Academy. Associate degrees Hogeschoolgids Rotterdam Academy Associate degrees editie augustus 2013 vooraf pagina 002 vooraf De hogeschool kan verwant aan een bacheloropleiding een tweejarig Associate-degreeprogramma instellen. De

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius

Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Regels en Richtlijnen examencommissie Geneeskunde Masteropleiding Geneeskunde Curius + en Tweede fase ongedeelde opleiding Geneeskunde Curius Vastgesteld op 6 februari 2015, ingangsdatum 15 februari 2015

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs

Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Onderzoek naar de rol van examencommissies in het hoger onderwijs Dit is een uitgave van het onderzoeksbureau van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb). Voor vragen of opmerkingen kunt u mailen naar:

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998)

Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk (B.S. 31.3.1998) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 20 februari 2002 tot wijziging

Nadere informatie

Faculteit Wijsbegeerte

Faculteit Wijsbegeerte Faculteit Wijsbegeerte Rijksuniversiteit Groningen Faculteit Wijsbegeerte Oude Boteringestraat 52 9712 GL Groningen telefoon 31 (0)50 3636161 fax 31 (0)50 3636160 www.rug.nl/filosofie/ Openingstijden voor

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Verordening op de advocatuur

Verordening op de advocatuur Verordening op de advocatuur Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Definities Afdeling 1.1 Definities Hoofdstuk 2 Organisatie van de Nederlandse orde van advocaten Afdeling 2.1 Raden en commissies Paragraaf 2.1.1

Nadere informatie

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN

ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN ONDERWIJSOVEREENKOMST BEROEPSONDERWIJS OOK ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 deze OOK is afgesloten op 15 oktober 2011; deze OOK is afgesloten gelet op: - artikel 8.1.3. van de Wet educatie en het beroepsonderwijs

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO)

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: Stichting Deeltijdopleidingen (SDO) OPLEIDINGEN: hbo-bachelor Bedrijfskundige Informatica (dt) Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM

STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM STRUCTUUR EN ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJSSYSTEEM 1. ONDERWIJSNIVEAUS EN -VORMEN Traditioneel zijn er drie onderwijsniveaus: het basisonderwijs, het secundair onderwijs en het hoger onderwijs. Naast deze

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015

Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Regeling collegegelden Saxion 2014-2015 Colofon Datum 26 maart 2014 Referentie 2014000134 Status Vastgesteld Auteur Werkgroep collegegelden Voorzitter: Sander Annink (Servicecentrum Informatie) Secretaris:

Nadere informatie

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen...

1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4. 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4. 4 De inrichting van toetsen... Inhoudsopgave 1 Inleiding... 2 2 Examencommissie... 3 3 Toelating... 4 3.1 Toelatingseisen... 4 3.2 Vrijstellingen... 4 4 De inrichting van toetsen... 5 4.1 Toelating tot de toetsing... 5 4.2 Schriftelijke

Nadere informatie

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal

RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS. Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal RAPPORTAGE (VER)KORTE EN VERSNELDE OPLEIDINGEN IN HET HOGER ONDERWIJS INSTELLING: OPLEIDING: Stichting Hogeschool NHA (SH-NHA) hbo-bachelor Bedrijfskunde, deeltijd en duaal Definitieve versie, vastgesteld

Nadere informatie

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015

Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015 Dienst Finance and Control 08-07-2014 Versie 2014.02 Dienst Finance and Control/Regeling inschrijving en collegegeld studiejaar 2014-2015/versie

Nadere informatie

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek

Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode voor Onderzoek & Statistiek Gedragscode op basis van artikel 25 Wet bescherming persoonsgegevens Deze gedragscode is te downloaden vanaf www.cbpweb.nl Inhoudsopgave 1. Considerans...3 2. Begripsbepaling...3

Nadere informatie

Studievereniging A Eskwadraat

Studievereniging A Eskwadraat Statuten en Huishoudelijk Reglement van Studievereniging A Eskwadraat Opgesteld door de StatutenwijzigingsCommissie: Fieke Dekkers Tejo Fokkinga Marco Kouwenhoven Roelof Ruules September 1996 inclusief

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET

WEGWIJS GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 IN HET WEGWIJS IN HET GESUBSIDIEERD OFFICIEEL KLEUTERONDERWIJS en LAGER ONDERWIJS LEEFSCHOOL LIEVEN GEVAERT 2013-2014 1. HET PEDAGOGISCH PROJECT VAN 'DE LEEFSCHOOL L LIEVEN GEVAERT'... 7 1.1. Inleiding :...

Nadere informatie

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20

STATUTEN IMCD N.V. 1 / 20 STATUTEN IMCD N.V. Naam. Artikel 1. De vennootschap draagt de naam IMCD N.V. Zetel. Artikel 2. De vennootschap is gevestigd te Rotterdam. Doel. Artikel 3. De vennootschap heeft ten doel: a. het oprichten

Nadere informatie

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID --------------------------

COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- COLLECTIEVE ARBEIDSOVEREENKOMST NR. 108 VAN 16 JULI 2013 BETREFFENDE DE TIJ- DELIJKE ARBEID EN DE UITZENDARBEID -------------------------- Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing)

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen. (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) 17.4.2001 L 106/1 I (Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing) RICHTLIJN 2001/18/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 12 maart 2001 inzake de doelbewuste introductie van

Nadere informatie