Onderwijs- en Examenreglement van het ITG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Onderwijs- en Examenreglement van het ITG"

Transcriptie

1 - richting «Collection and Processing Epidemiologic Data / Collecte et Analyse de Données Epidémiologiques» - richting «Disease Control / Contrôle des Maladies» Postinitieel onderwijs leidend tot een Master in Public Health / Master en Santé Publique (MPH/MSP) met twee afstudeerrichtingen: Onderwijs- en Examenreglement van het ITG DEEL 1. INLEIDING 1.1 Toepassingsgebied Art. 1. Deze tekst is het onderwijs- en examenreglement van het Instituut voor Tropische Geneeskunde te Antwerpen. Het reglement bepaalt welke opleidingen georganiseerd worden, en hoe de evaluatie van studenten verloopt voor de postgraduaat opleidingen voor afgestudeerden van universiteiten en hogescholen en het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad.. Opleidingen: Postgraduaat in de Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid voor artsen leidend tot een Postrgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid Postgraduaat in de Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid voor licentiaten biomedische wetenschappen, biologen en apothekers leidend tot een Postgraduaatgetuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid Postgraduaat na het volgen van hogeschoolonderwijs, leidend tot een Postgraduaatgetuigschrift in de Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen Postinitieel onderwijs leidend tot een Master of Science in Tropical Animal Health / Master of Science en Santé Animale Tropicale (MSTAH/MSSAT) met volgende twee afstudeerrichtingen: - richting «Health Systems Management and Policy (MPH/HSMP) / Politique et Management de Systèmes de Santé (MSP/PMSS) - richting «Disease Control (MPH/DC) / Contrôle des Maladies (MSP/CM) Art. 2. In de paragrafen over het examenreglement zal onderscheid gemaakt worden tussen de postgraduaten en het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad Aanvullingen en afwijkingen Art. 3. Voor elke van deze opleidingen kan dit reglement aangevuld worden met bijzondere bepalingen die niet strijdig zijn met dit reglement. Deze bepalingen worden opgesteld door de bevoegde stuurgroep als aanvullend onderwijs- en examenreglement en goedgekeurd door de Academische Raad. Art.4 De Academische Raad kan bovendien, op gemotiveerd verzoek van de bevoegde stuurgroep, besluiten voor een bepaalde opleiding en voor een bepaalde periode een afwijking toe te staan op één of meerdere artikels van dit reglement, binnen de marge van de decretale bepalingen voor het hoger onderwijs Begripsbepalingen Art.5 Het onderwijs volgt niet het kalenderjaar, maar wel het academiejaar. Onder academiejaar wordt verstaan de periode van een jaar die aanvangt op 1 september en eindigt op 31 augustus van het daaropvolgend kalenderjaar. Art.6 Onder opleiding wordt verstaan een geheel van samenhangende onderwijs-, studie- en toetsactiviteiten dat aansluit bij een bepaalde vooropleiding en dat in geval van succesvolle voltooiing wordt bekroond met een diploma. Het begrip cursus wordt gebruikt als synoniem van opleiding. Art.7. De studiegids van een opleiding is een document waarin de gedetailleerde informatie, in overeenstemming met artikel 77 van het structuurdecreet, betreffende organisatie, structuur, opleidingsonderdelen, leerdoelen en aanvullend 1/10

2 examenreglement kenbaar gemaakt wordt aan de studenten in de taal van de opleiding. Art.8. De studietijd van een volledig academiejaar wordt uitgedrukt in studie-uren. Het gaat hierbij om het geheel van onderwijs- en studieactiviteiten die studenten verrichten (les volgen, zelfstudie, examens afleggen, practica bijwonen, etc.). Een volledig academiejaar behelst binnen de Europese accreditatienormen een studietijd van min a max uren. Art.9. De studietijd van elke opleiding wordt omgerekend in studiepunten. De studieomvang van een volledig academiejaar komt overeen met 60 studiepunten (credits). Bijgevolg komt één studiepunt (1 credit) overeen met een studietijd van 25 a 30 uren. Op basis van de studietijd, uitgedrukt in studiepunten, kunnen onderdelen (vakken, modules, practica, blokken) van een opleiding onderling vergeleken worden. Art.10. Elke opleiding wordt onderverdeeld in opleidingsonderdelen of cursusonderdelen: dit zijn gestructureerde onderdelen waaraan één evaluatiecijfer kan worden toegekend. De studieomvang van een opleidingsonderdeel bedraagt minimaal 3 studiepunten. Art.11. Onder onderdeelevaluatie wordt verstaan het meten en beoordelen van de studieprestaties van de student voor een bepaald opleidingsonderdeel. Deze evaluatie leidt tot het toekennen van een evaluatiecijfer aan de student. Deze onderdeelevaluatie kan onder drie vormen plaatsvinden: examens, permanente evaluatie of een verhandeling. Per opleidingsonderdeel kan een combinatie van verschillende evaluatiemethoden toegepast worden. Art.12. Een examen is een mondelinge of schriftelijke test die van de student afgenomen wordt na het beëindigen van de onderwijsactiviteiten van een bepaald opleidingsonderdeel of gedeelte daarvan. Art.13. Permanente evaluatie behelst het op regelmatige basis mondeling of schriftelijk beoordelen van de student tijdens de onderwijsactiviteiten van een bepaald opleidingsonderdeel. Art.14 Een verhandeling is een onder begeleiding maar zelfstandig geschreven bespreking of onderzoek van een wetenschappelijk probleem met betrekking tot de gevolgde cursus met een studietijd van minimum 15 en maximum 30 studiepunten. Art.15 Een evaluatiecijfer is een getal met een maximale waarde van twintig, dat de studieprestaties van de student voor een bepaald opleidingsonderdeel of de algemene leerprestatie uitdrukt. Het kan slechts op basis van respectievelijk een onderdeelevaluatie of procesevaluatie toegekend worden. Art.16 Een procesevaluatie evalueert de ontwikkeling van algemene competenties, op basis van expliciete criteria (schriftelijke en mondelinge communicatievaardigheid, participatie, probleemoplossende capaciteiten, kwaliteit van analyse en synthese etc ) vastgelegd in het aanvullend onderwijs- en examenreglement van een opleiding. Deze procesevaluatie heeft een vormend karakter (de student krijgt de gelegenheid ervan te leren) en kan dus niet enkel aan het einde van een cursus plaatsvinden. Een algemeen evaluatiecijfer wordt echter slechts aan het einde van de opleiding toegekend. Art.17 Een afstudeerexamen is een mondeling examen dat afgenomen wordt in aanvulling op de evaluatie van opleidingsonderdelen. Het heeft als bedoeling na te gaan of de student in staat is de leerstof van meerdere opleidingsonderdelen te integreren en in die zin klaar is om de leerstof toe te passen in de professionele praktijk. Binnen het postinitieel onderwijs leidend tot een mastergraad is een afstudeerexamen voorzien waarop de student zijn verhandeling (thesis) mondeling uiteenzet en op andere vragen betreffende de leerstof van de cursus antwoord geeft. Art.18 De eindevaluatie heeft als doel het beoordelen van de leerprestaties van de student voor de gehele opleiding. Deze eindevaluatie gebeurt aan de hand van de verschillende evaluatiecijfers (evaluaties van opleidingsonderdelen inclusief verhandeling, afstudeerexamen en procesevaluatie, naargelang deze van toepassing zijn) en wordt autonoom verricht door een examencommissie. Art.19 De eindevaluatie leidt tot het toekennen van een eindresultaat aan elke student, dat één van volgende vormen aanneemt: Geslaagd Niet-geslaagd Wettig verhinderd Afgewezen Art.20 Samen met het eindresultaat wordt ook het eindcijfer vastgesteld door de examencommissie: dit is het, eventueel gewogen, procentuele gemiddelde van de evaluatiecijfers van een student. Het relatieve gewicht van verschillende evaluatiecijfers voor de berekening van het eindcijfer wordt opgesteld door de 2/10

3 bevoegde stuurgroep in het aanvullend onderwijsen examenreglement en goedgekeurd door de Academische Raad. Art.21 Een examencommissie bepaalt het eindresultaat en eindcijfer en wordt als volgt samengesteld: Voor de postgraduaten is de examencommissie de commissie samengesteld uit alle titularissen van alle opleidingsonderdelen waarvoor in de opleiding examen moet worden afgelegd. Voor het postinitieel onderwijs is de examencommissie de commissie samengesteld uit alle leden van de individuele examenjury s. Art.22 Een examenjury is een jury samengesteld uit deskundigen voor de beoordeling van het afstudeerexamen (conform art. 17), inclusief voorstelling van de verhandeling, van een individuele student. De samenstelling van de examenjury is niet noodzakelijk dezelfde voor verschillende studenten van een opleiding in een bepaald academiejaar. Art.23 Examengeld: het bedrag te betalen door de student die enkel inschrijft voor deelname aan een afstudeerexamen of onderdeelevaluatie, met uitzondering van een permanente evaluatie, zonder (her-) inschrijving voor de cursus. Deel 2: Toelatingsvoorwaarden en inschrijving Art.24 Behalve voor inschrijving voor het postgraduaat leidend tot een postgraduaatgetuigschrift in de Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, waarvoor een bachelor of equivalente graad voldoende is, is het succesvol afgerond hebben van een academische studie of mastergraad in de BaMa structuur, een absolute toelatingsvoorwaarde. In het aanvullend onderwijsen examenreglement in de studiegids wordt gespecificeerd welke universitaire vooropleidingen toelating tot een bepaalde opleiding aan het ITG mogelijk maken. Art 25. Afwijkende toelatingsvoorwaarden op basis van eerder verworven competenties (EVCs) en kwalificaties (EVKs) dienen door de directie goedgekeurd te worden, op basis van een schriftelijke motivatie door de cursusdirecteur in zijn/haar hoedanigheid als voorzitter(ster) van het selectiecomité. Art.26 Inschrijving gebeurt in principe voor het geheel van de studiepunten per opleiding. Inschrijving voor een opleidingsonderdeel en deelname aan respectievelijke evaluatie kan ook toegelaten worden. De student krijgt dan een credit attest waaruit blijkt dat hij(zij) ingeschreven werd, en na volgen van het opleidingsdeel of hij(zij) geslaagd is, voor het betrokken opleidingsonderdeel. Tot welke afzonderlijke onderdelen of modules en mits betaling van welk studiegeld studenten toegang kunnen krijgen wordt vastgelegd per opleiding in het aanvullend onderwijs- en examenreglement. Art.27 Een student wordt slechts beschouwd als ingeschreven wanneer hij / zij -ongeacht de vigerende toelatingsvoorwaarden, inschrijvings- en selectieprocedures- het verschuldigde inschrijvingsgeld betaald heeft. Wie hieraan niet voldoet, kan de toegang tot de colleges en examens ontzegd worden. Art.28 Na betaling van het verschuldigde studiegeld ontvangen de studenten een schriftelijk bewijs van inschrijving. Art.29 Indien de student na betaling en inschrijving alsnog beslist de opleiding niet te volgen zal het inschrijvingsgeld terugbetaald worden na aftrek van administratiekosten. De administratiekosten komen overeen met 15% van de inschrijvingskosten met een maximum van 500 euro. Terugbetaling zal slechts geschieden na verrekening door de studentendienst van eventueel aan de student voorgeschoten geldelijke bedragen in het kader van een studiebeurs. Deel 3. Onderwijsaanbod Art.30 De opleidingen van het ITG hebben de volgende studieomvang en leiden tot de volgende graden: 20 studiepunten ( studie-uren) Graad: Postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde 30 studiepunten ( studie-uren) Graad: Postrgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid Graad: Postgraduaatgetuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid 60 studiepunten ( studie-uren) Graad: Master of Science in Tropical Animal Health / Master of Science en Santé Animale Tropicale Graad: Master in Public Health / Master en Santé Publique Art.31 Doelstelling en organisatie van de opleidingen. 3/10

4 De cursus leidend tot het postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde voor verpleegkundigen en vroedvrouwen is een 4 maanden durende cursus voor verpleegkundigen en vroedvrouwen, jaarlijks georganiseerd in het Nederlands en Frans. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming noodzakelijk voor de uitoefening van paramedische activiteiten in lage en middeninkomenslanden. Inhoudelijk brengt deze cursus kennis bij op het gebied van de tropische pathologie, de volksgezondheid en de aangepaste benadering van algemeen medische en verpleegkundige problemen in deze landen. De cursus leidend tot het Postgraduaatgetuigschrift Tropische Geneeskunde en Internationale Gezondheid is een jaarlijks georganiseerde specialisatiecursus voor artsen, aangeboden in het Engels en Frans, met een duur van 5 maanden. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming noodzakelijk om hun beroep uit te oefenen in lage en middeninkomenslanden. Inhoudelijk brengt deze cursus kennis bij op het gebied van de tropische pathologie, volksgezondheid en aangepaste benadering van algemeen medische problemen in deze landen. De cursus leidend tot het Getuigschrift Tropische Biomedische Wetenschappen en Internationale Gezondheid wordt parallel georganiseerd aan de cursus tropische geneeskunde en internationale gezondheid, met een zelfde duur en in dezelfde talen, voor apothekers en licentiaten in de biomedische wetenschappen. Voor deze doelgroep worden de gespecialiseerde klinische vakken vervangen door een specifieke laboratorium opleiding. De Master of Science in Tropical Animal Health (MSTAH) is een 10 maanden durende internationale master na master voor diergeneeskundigen, landbouwingenieurs, bioingenieurs en zoölogen of masters die gelijkwaardig worden bevonden. Deze cursus geeft aan deze doelgroep een aanvullende wetenschappelijke en praktische vorming op het vlak van de preventie en controle van tropische dierenziekten. De Master in Public Health / Master en Santé Publique (MPH) is een 10 maanden durende internationale master na master voor universitair geschoolde gezondheidswerkers. Deze cursus geeft aan deze doelgroep de aanvullende wetenschappelijke en praktische kennis en attitudes nodig voor het plannen en managen van de gezondheidszorg of ziektebestrijding rekening houdend met de locale context en maatschappelijke ontwikkeling. Art.32 Een gedetailleerd overzicht van in- en uitstroomprofiel, afstudeerrichtingen, opleidingsonderdelen en hun specifieke eindtermen, beschikbare hulpmiddelen bij het studeren, organisatie en aanvullend examenreglement, conform art. 77 van het structuurdecreet, worden door iedere cursus nader bepaald en kenbaar gemaakt via een studiegids. Art.33 De twee internationale masters zullen in het Frans en in het Engels aangeboden worden. In een zelfde jaar zal de taal van de twee masters dezelfde zijn. De postgraduaten tropische geneeskunde of biomedische wetenschappen en internationale gezondheid voor universitairen zullen in eenzelfde jaar zowel in het Engels als het Frans worden aangeboden. De postgraduaten tropische geneeskunde voor professionele bachelors zullen in eenzelfde jaar zowel in het Nederlands als het Frans worden aangeboden. Deel 4. Examenregeling 4.1. Algemeen Art.34 Enkel studenten die aan alle bij het begin van de cursus vastgelegde evaluatieactiviteiten (permanente evaluatie, mondelinge of schriftelijke examens, verhandeling etc ) hebben deelgenomen, kunnen geslaagd verklaard worden. Art.35 Evaluatieactiviteiten vinden plaats in de taal waarin de cursus georganiseerd wordt. Enkel de verhandeling kan naar keuze in het Frans of Engels worden geschreven. Art.36 Een student krijgt altijd een tweede kans om een examen af te leggen. Art.37 De beoordeling van schriftelijke examens kan al of niet anoniem gebeuren. De keuze die een opleiding maakt wordt vastgelegd in het aanvullend onderwijs- en examenreglement. Indien voor anonimiteit wordt gekozen zal het betrokken cursussecretariaat aan iedere student een code verstrekken te gebruiken ter identificatie van de examenkopij. Art.38 Evaluatieactiviteiten kunnen slechts georganiseerd worden voor opleidingsonderdelen of duidelijk omlijnde delen daarvan die volledig aangeboden werden. Art.39 Alle examens zijn openbaar. De openbaarheid van schriftelijke examens wordt gerealiseerd door het op aanvraag van de student ter inzage ter beschikking stellen van de verbeterde examenkopijen, en eventueel beoordelingsschema, zowel voor betrokken studenten als voor derden. 4/10

5 Derden dienen ofwel vergezeld te zijn van de betrokken student ofwel diens schriftelijke toestemming te kunnen voorleggen. Dit inzagerecht is 10 werkdagen geldig vanaf het moment van bekendmaking van het(de) evaluatiecijfer(s). De student doet deze aanvraag bij de cursuscoördinator. Art.40 Examens worden onder geen beding georganiseerd op zon-, feest- of vakantiedagen zoals vastgelegd in de academische kalender. Alle examens dienen plaats te vinden tussen 8:30 s ochtends en 18:00 s avonds. Er wordt naar gestreefd de studenten niet meer dan één examen per dag te laten afleggen. Art.41 Een schriftelijk examen of een mondeling examen met schriftelijke voorbereiding neemt maximaal vier uur in beslag. Een mondeling examen zonder schriftelijke voorbereiding neemt maximaal één uur in beslag. Art.42 Studenten die een schriftelijk bewijs van inschrijving hebben ontvangen, zijn automatisch ingeschreven voor de eerste evaluatie en indien van toepassing voor een herkansing (tweede examenperiode indien examens onder vorm van examenperiodes georganiseerd worden). Art.43 Ten laatste twee weken voor de aanvang van een examen(-periode) wordt een gedetailleerde examenregeling openbaar bekend gemaakt. Deze bevat tenminste: de datum van (elk) examen de plaats van (elk) examen het aanvangsuur van (elk) examen naam en telefoonnummer van de ombudspersoon naam en telefoonnummer van de voorzitter van de academische raad Art.44 Indien examens in examenperiodes georganiseerd worden of indien de examenregeling het afstudeerexamen betreft, zal de examenregeling eveneens volgende informatie bevatten: naam en telefoonnummer van de voorzitter van examencommissie datum, uur en plaats van de deliberatie datum, uur en plaats van de bekendmaking van het eindresultaat het gewicht van elk opleidingsonderdeel indien tijdens de deliberatie een weging doorgevoerd zal worden met het oog op het bepalen van het eindcijfer. Art.45 Het eindcijfer van een student wordt uitgedrukt in procent (%) en vertaald op een ECTS grading scale. Het gewogen puntengemiddelde voor het totaal der evaluatiecijfers dat op -,5 of hoger eindigt wordt automatisch afgerond tot de hogere eenheid. Een gemiddelde dat lager dan -,5 eindigt wordt afgerond tot de lagere eenheid Organisatie van de evaluatie van de cursussen leidend tot een postgraduaatgetuigschrift Art.46 De Academische Raad beslist, op voorstel van de stuurgroep, of de examens na het beëindigen van een opleidingsonderdeel georganiseerd worden ofwel aan het einde van de cursus binnen een daarvoor voorziene examenperiode. Art.47 In de regel krijgt elke student tweemaal de kans zich te laten evalueren voor een bepaald opleidingsonderdeel. Daartoe worden twee examenperiodes ingericht (een eerste en een tweede zit) of indien de examens gespreid georganiseerd worden alleen een examenperiode voor tweede zit. Art.48 De datums voor examenperiodes worden, net zoals het al of niet organiseren van een eerste examenperiode dan wel gespreide examens, voor aanvang van het betrokken academiejaar vastgesteld door de Academische Raad op voorstel van de betrokken stuurgroep en bekend gemaakt via het aanvullend examenreglement in de studiegids. Art.49 De tweede maal dat een student voor een zelfde opleidingsonderdeel geëvalueerd wordt zal altijd plaatsvinden binnen de examenperiode voor tweede zit. Art.50 Studenten die aan een evaluatieactiviteit niet kunnen of wensen deel te nemen melden dit vooraf schriftelijk aan de betrokken cursuscoördinator en cursusdirecteur, of uiterlijk binnen de 24 uur na het examen. Zij zullen dientengevolge als verontschuldigd beschouwd worden voor het desbetreffende examen. De eerstvolgende mogelijkheid om het examen af te leggen zal de tweede examenperiode zijn. Art.51 Indien een student die zich wenst te verontschuldigen door overmacht verhinderd wordt dit binnen deze termijn te doen, dan kan hij/zij zich na deze termijn (maar voor de deliberatie) alsnog schriftelijk verontschuldigen bij de voorzitter van de examencommissie, die nagaat of er werkelijk sprake is van overmacht. Indien dit niet zo is, kan de student niet verontschuldigd worden. 5/10

6 Art.52 Studenten die niet deelnamen aan alle evaluaties maar als verontschuldigd beschouwd worden voor alle evaluaties waaraan ze niet deelnamen, verkrijgen automatisch het eindresultaat wettig verhinderd. Art.53 Studenten die voor één of meerdere opleidingsonderdelen niet deelnemen aan de evaluatie en niet als verontschuldigd beschouwd worden, verkrijgen automatisch het eindresultaat afgewezen. Art.54 Geslaagd zijn de studenten die als eindcijfer 50% behaalden en voor elk afzonderlijk opleidingsonderdeel minstens de helft (10/20) der punten behaalden. Art.55 Komen in aanmerking voor deliberatie voor een opleidingsonderdeel de studenten die in totaal 50% der punten behaalden en die voor niet meer dan één derde van de deelexamens een onvoldoende haalden waarbij het aantal faalpunten niet meer was dan 2,5 % van het totaal aantal punten te behalen in het opleidingsonderdeel. Art.56 Indien een student slechts evaluatiecijfers minder dan 10/20 heeft voor deelexamens waarvan de titularis een en dezelfde persoon is, dan wordt steeds met stemming gedelibereerd over diens eindresultaat. Art.57 Een evaluatiecijfer van 10/20 of hoger voor een bepaald opleidingsonderdeel heeft een geldigheid voor het bekomen van een vrijstelling voor tweede zit of herinschrijving. Deze geldigheid is beperkt tot vijf (5) jaar, geteld vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het evaluatiecijfer (en credit attest) voor het opleidingsonderdeel werd behaald. Art.58 Studenten met het eindresultaat afgewezen kunnen, door de examencommissie, het recht ontzegd worden deel te nemen aan een tweede examenperiode. In dergelijk geval kan de examencommissie de Directeur adviseren de betrokken student bovendien de toelating te weigeren om zich in te schrijven voor dezelfde opleiding tijdens een daaropvolgend academiejaar. Art.59 Studenten die na twee examenperiodes wettig verhinderd zijn kunnen een herkansing aanvragen bij de betrokken cursusdirecteur. Het moment van herkansing zal noodzakelijkerwijs samenvallen met een bestaande examenperiode van latere promoties van het betrokken onderwijsprogramma. Art.60 Wanneer een student tijdens een tweede of latere examenperiode een ander evaluatiecijfer behaalt dan dat in een voorgaande examenperiode, dan blijft het laatst behaalde evaluatiecijfer geldig. Art.61 Studenten die na uitputting van de herkansingsmogelijkheden voor programmaonderdelen niet geslaagd zijn kunnen zich slechts éénmaal herinschrijven (bissen) om de cursus volledig opnieuw te volgen Organisatie van de evaluatie van Internationale Master na Master programma s Art.62 Examens over een bepaald opleidingsonderdeel worden georganiseerd binnen de maand na het beëindigen van het betreffende opleidingsonderdeel. Art.63 In de regel krijgt elke student maximaal tweemaal de kans zich te laten evalueren voor een bepaald opleidingsonderdeel. De betrokken stuurgroep bepaalt voor welke programmaonderdelen en hoe en wanneer herkansingen mogelijk zijn binnen hetzelfde academiejaar en vóór de deliberatie. Na goedkeuring door de academische raad wordt deze mogelijkheid vastgelegd in het aanvullend examenreglement. Art.64 Studenten die aan een evaluatieactiviteit door overmacht niet kunnen deelnemen melden dit, vooraf of uiterlijk binnen de 24 uur na het examen, schriftelijk beargumenteerd aan de betrokken cursuscoördinator en cursusdirecteur. Art.65 Studenten die door bewezen overmacht niet kunnen deelnemen aan een evaluatieactiviteit, hebben het recht om in samenspraak met de evaluator(en) een nieuwe afspraak voor het afleggen van het examen te maken, vóór de deliberatie. Art.66 Ieder student verwerft via zijn inschrijving voor het cursusprogramma het recht om aan alle evaluaties deel te nemen. Echter, op basis van de gedurende het jaar verworven evaluatiecijfers, kan de stuurgroep de student adviseren om niet deel te nemen aan het schrijven en verdedigen van een verhandeling. De stuurgroepvergadering zal voor dit thema worden bijgewoond door de ombudspersoon als waarnemer. Art.67 Een procesevaluatie leidt tot het toekennen van een algemeen evaluatiecijfer aan de student. Het algemeen evaluatiecijfer is een gemiddelde berekend uit de beoordelingen, aan het einde van de cursus, van generieke competenties. Het berekenen en vastleggen van dit evaluatiecijfer gebeurt door tenminste twee titularissen van opleidingsonderdelen, de cursusdirecteur en/of cursuscoördinator. 6/10

7 Art.68 De geschreven verhandeling wordt door minstens twee leden van de examenjury geëvalueerd. Zij leveren hun beargumenteerde beoordeling in onder gesloten envelop bij de voorzitter van de examencommissie, vóór aanvang van het afstudeerexamen. Van deze twee lectoren mag maximaal één van het ITG zijn. Art.69 De evaluatie van het afstudeerexamen wordt gedaan door een examenjury bestaande uit vijf leden (de twee lectoren inbegrepen) waarbij twee leden van het ITG zijn en drie externe leden zijn (niet werkzaam aan het ITG). Er wordt naar gestreefd minstens één buitenlands jurylid te benoemen, bij voorkeur uit het Zuiden. Art.70 De coach (ook wel promotor genoemd) van de verhandeling kan geen deel uitmaken van de examenjury. Art.71 De eindevaluatie bestaat uit vier delen met verschillend gewicht, uitgedrukt in procent, voor de berekening van het eindcijfer: de evaluatie van de geschreven verhandeling (min. 15 tot max. 25%) een afstudeerexamen inclusief mondelinge presentatie van de verhandeling (min. 15 tot max. 25%) een procesevaluatie (min.10 tot max. 20%) een (eventueel gewogen) gemiddelde van de evaluatiecijfers van overige opleidingsonderdelen (min. 40 tot max. 50 %) Art.72 Gemiddelden voor de 4 delen worden berekend met één decimaal. Het cijfer dat op -,-5 of hoger eindigt wordt automatisch afgerond tot de hogere decimaal. Een cijfer dat lager dan -,-5 eindigt wordt afgerond tot de lagere decimaal. Art.73 Een gemiddeld eindcijfer van 50% en een minimum van 50% voor elk van de vier delen afzonderlijk, is een vereiste voor het verkrijgen van de graad Master of Science in Tropical Animal Health of Master in Public Health Art.74 Het aanvullend examenreglement van een opleiding bepaalt voor welke specifieke opleidingsonderdelen eveneens minimum 50% gehaald moet worden. Art.75 Studenten die een gemiddeld eindcijfer van 50% of hoger behaalden maar voor één van de vier onderdelen tussen de 40% en 50% behaalden, kunnen worden gedelibereerd. Art.76 De eerste presentatie van de verhandeling gebeurt verplicht vóór het einde van het academiejaar waarin het onderwijsprogramma gestart is. Art.77 De geldigheidsduur van het evaluatiecijfer van een opleidingsonderdeel van een masteropleiding, in het geval dat dit deel uitmaakt of zou gaan uitmaken van een volledige opleiding aan het ITG, is 5 jaar vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het credit attest voor het opleidingsonderdeel werd behaald. Art.78 Niet-geslaagde studenten die 50% of meer haalden voor de procesevaluatie en voor het gemiddelde van evaluatiecijfers van de overige opleidingsonderdelen krijgen de mogelijkheid de verhandeling te herschrijven en het afstudeerexamen opnieuw af te leggen binnen de 5 jaar geteld vanaf de eerstvolgende 1 september na de maand waarin het eerste credit attest voor een opleidingsonderdeel werd behaald. De student dient in dit geval de Academische Raad en de cursusdirecteur schriftelijk op de hoogte te brengen van zijn(haar) wens om van deze mogelijkheid gebruik te maken, binnen de 2 maanden na de deliberatie. Art. 79 In dit geval vindt geen formele inschrijving plaats maar wordt er slechts een formele toestemming verleend tot indienen van een nieuwe verhandeling en inschrijving voor een tweede afstudeerexamen. Art.80 De stuurgroep van de cursus zal in dit geval een coach aanwijzen en het aantal uren bepalen waarop de student aanspraak kan maken voor deze begeleiding op afstand, bij het schrijven van zijn verhandeling. Art. 81 De cursuscoördinator brengt de studentendienst van het ITG, de academisch coördinator en eventueel betrokken beurssponsor op de hoogte Examencommissie Art.82 De stuurgroep van de betrokken opleiding stelt de examencommissie samen aan de hand van de in dit reglement vermelde criteria. De Academische Raad gaat na of de samenstelling van de examencommissie conform is met dit reglement. Art.83 Voor elke student wordt het eindresultaat bepaald door de examencommissie. De examencommissie bepaalt dit eindresultaat tijdens een gesloten deliberatievergadering. Dit impliceert dat de leden van de examencommissie gehouden zijn aan discretie met betrekking tot het verloop en de inhoud van de deliberatievergadering. 7/10

8 Art.84 De examencommissie kan op twee verschillende manieren samengesteld worden en functioneren: Zonder verhandeling of afstudeerexamen zoals in het geval van de postgraduaten: De examencommissie bestaat in dit geval uit: de titularissen van de opleidingsonderdelen van de betrokken opleiding of hun plaatsvervanger als stemgerechtigde leden de overige docenten of evaluatoren binnen deze opleiding als niet-stemgerechtigde leden de ombudspersoon, die de vergaderingen van de examencommissie bijwoont met raadgevende stem. Met verhandeling en presentatie van de verhandeling zoals voor de internationale master cursussen: De examencommissie bestaat in dit geval uit: De leden van de verschillende examenjury s van individuele studenten inclusief voorzitter en secretaris. Bijkomende personen kunnen uitgenodigd worden met raadgevende stem. Alle stemgerechtigde leden van deze examencommissie moeten minstens de graad van master (bij voorkeur via een master na master) bezitten. Minstens de helft van stemgerechtigde leden moet de graad van doctor hebben. Art.85 Een examenjury heeft als taak, het beoordelen van het afstudeerexamen inclusief de mondelinge presentatie van de verhandeling. De examencommissie berekent het eindcijfer, delibereert en bepaalt het eindresultaat. Art.86 De Academische Raad duidt onder de leden van de examencommissie een voorzitter en een secretaris aan. De Academische Raad zal als voorzitter van een examencommissie een extern persoon met voldoende ervaring en gezag binnen een voor de opleiding relevante discipline aanduiden. Art.87 Bij aanvang van de deliberatievergadering ondertekenen alle aanwezige leden de aanwezigheidslijst. Art.88 Indien meer dan de helft van alle stemgerechtigde leden afwezig is, dan wordt de deliberatievergadering verdaagd naar een zo spoedig mogelijk ogenblik. Tijdens deze tweede vergadering speelt het aantal aanwezige stemgerechtigde leden geen rol meer. Indien omwille van een dergelijke verdaging ook de bekendmaking van de eindresultaten dient uitgesteld te worden, dan worden de studenten hiervan onmiddellijk verwittigd. Art.89 De examencommissie neemt beslissingen bij consensus. Elk stemgerechtigd lid van de examencommissie kan echter steeds de stemming aanvragen bij de voorzitter betreffende het bepalen van het eindresultaat van individuele studenten. Hetzelfde of een ander stemgerechtigd lid kan vragen deze stemming geheim te houden. Art.90 In geval van stemming worden beslissingen genomen bij meerderheid van stemmen zonder onthoudingen mee te tellen. In geval van staking van stemmen wordt het voor de student meest gunstige voorstel aangenomen. Art.91 Indien een lid van het Zelfstandig Academisch Personeel titularis is van meerdere opleidingsonderdelen binnen één opleiding dan mag deze slechts voor één opleidingsonderdeel optreden als stemgerechtigd lid van de examencommissie zonder presentatie van een verhandeling. Voor het uitoefenen van het stemrecht van de overige opleidingsonderdelen waarvoor hij/zij titularis is, dient hij/zij zich indien mogelijk te laten vervangen door één van de overige docenten van elk betrokken opleidingsonderdeel. Zoniet vervalt het stemrecht voor de opleidingsonderdelen waarvoor de titularis zich niet kan laten vervangen. Art.92 De voorzitter van de examencommissie verdeelt bij aanvang van de deliberatievergadering van de examencommissie onder de leden een overzicht per student van elk evaluatiecijfer, de eventuele wegingsfactor ervan en het eindcijfer. Art.93 Onmiddellijk na afloop van de deliberatievergadering, en nog voor de bekendmaking van de eindresultaten, stelt de secretaris van de examencommissie een procesverbaal op van deze vergadering, dat ondertekend wordt door de voorzitter en de secretaris van de examencommissie, en minstens volgende elementen bevat: een overzicht per student van de evaluatiecijfers en het eventueel gewogen eindcijfer het eindresultaat waartoe de examencommissie besloten heeft een met redenen omklede motivatie voor het eindresultaat van die studenten die niet automatisch een eindresultaat verkregen en waarvoor bijgevolg een beslissing diende genomen te worden door de examencommissie Fraude 8/10

9 Art.94 Studenten die tijdens een examen betrapt worden op spieken of op ernstige onregelmatigheden die het eerlijke verloop van een examen kunnen verstoren, worden hiervan onmiddellijk verwittigd door de examinator of surveillant bij het examen. De student heeft evenwel het recht het examen verder af te werken. Art.95 De betrokken examinator of surveillant meldt de feiten aan de cursusdirecteur, die in aanwezigheid van de ombudspersoon, zowel de betrokken student als de examinator of surveillant hierover hoort. De cursusdirecteur brengt vóór de deliberatie de voorzitter van de examencommissie op de hoogte van de feiten waarna deze eveneens de student zal horen. Art.96 Vermeende fraude onder vorm van plagiaat in de definitieve versie van de geschreven verhandeling zal door de promotor of door een lid van de examenjury, aan de student en aan de voorzitter van de examencommissie gemeld worden waarna deze laatste na bestudering van de verhandeling de student zal horen in aanwezigheid van de ombudspersoon. Art.97 De voorzitter van de examencommissie meldt de feiten en de inhoud van het verhoor van de student aan de leden van de examencommissie. Tijdens de deliberatievergadering kan de examencommissie autonoom beslissen de student een sanctie op te leggen. De maximale sanctie in dit verband is het toekennen van het evaluatiecijfer 0 voor het betrokken examen of voor de verhandeling, en het eindresultaat afgewezen. De examencommissie spreekt een sanctie uit indien zij bij gewone meerderheid van oordeel is dat er sprake is van fraude. Indien de examencommissie van oordeel is dat er geen sprake is van fraude dan wordt het evaluatiecijfer bepaald op basis van het afgewerkte product (examen of verhandeling) Bekendmaking van de eindresultaten Art.98 Het eindresultaat van de studenten wordt tijdens een openbare ceremonie overhandigd door de directeur of door de voorzitter van de examencommissie. Deze ceremonie wordt bij voorkeur gehouden op dezelfde dag als de deliberatievergadering. Indien dit niet mogelijk is, wordt de ceremonie binnen de eerste week hierna gehouden. Art.99 Binnen de week na de ceremonie ontvangen de geslaagde studenten het diploma en het diplomasupplement van de cursus die ze met succes voltooid hebben. Art.100 Niet geslaagde studenten krijgen een getuigschrift dat hun aanwezigheid tijdens de cursus bevestigt. Art.101 Zowel het diploma als het getuigschrift en de supplementen worden opgemaakt in de taal van de opleiding. Art.102 Het diploma vermeldt: naam, voornaam, geboortedatum en geboorteplaats en land van de student de naam van de gevolgde opleiding en in voorkomend geval de afstudeerrichting de benaming van de behaalde academische graad de studieomvang, in aantal studiepunten (credits), van de volledige opleiding. de toegekende eindbeoordeling : de graad van verdienste op een ECTS grading scale het besluit tot accreditatie, tijdelijke erkenning of erkenning als nieuwe opleiding de plaats en datum van uitreiking van het diploma de vermelding dat het diploma wordt uitgereikt overeenkomstig het structuurdecreet de naam en de handtekening van de directeur de officiële naam en het zegel van het ITG de vermelding van het ION nummer Art.103 Het diplomasupplement vermeldt: de tekst die volgens het besluit van 11 juni 2004 bovenaan het diplomasupplement vermeld moet worden: Het diplomasupplement is gebaseerd op. gelijkwaardigheid en erkenningsuggesties Art.104 De informatieopdeling op het diplomasupplement dient de 8 volgende rubrieken te respecteren zoals gedetailleerd in het Besluit van 11 juni Informatie over de identiteit van de student Informatie over de aard van het diploma Informatie over het niveau van het diploma Informatie over de opleiding en de behaalde studieresultaten Informatie over de functie van het diploma Aanvullende informatie Authenticiteit van het diplomasupplement Informatie over het Vlaams hoger onderwijssysteem Art.105 Binnen de maand na de bekendmaking van het eindresultaat stelt het cursussecretariaat 9/10

10 elke student individueel en schriftelijk op de hoogte van zijn / haar evaluatiecijfers en eindcijfer. De evaluatiecijfers en het eindcijfer worden meegedeeld onder vorm van waarderingscijfers en waarderingsschaal zoals gebruikelijk in het European Credit Transfer & Accumulation System (ECTS). Deel 5. Geschillenregeling 5.1. Ombudspersoon Art.106 Elke stuurgroep duidt per academiejaar een ombudspersoon aan, die lid is van het zelfstandig of assisterend academisch personeel en geen titularis of docent is binnen de betrokken opleiding. De academisch coördinator van het ITG kan eveneens voor deze functie aangeduid worden. Art.107 De ombudspersoon functioneert als tussenpersoon tussen studenten en examinatoren in geval van mogelijke of reële conflicten, onregelmatigheden of andere problemen. Hij/zij tracht in dergelijke gevallen binnen de grenzen van de bestaande regelgeving een oplossing of uitweg te bieden die het normale verloop van de examens zoveel mogelijk tracht te bewaren. Art.108 De ombudspersoon verkrijgt toegang tot alle informatie die nuttig is voor het uitoefenen van zijn / haar functie, inzonderheid ook vóór de deliberatievergadering - examenkopijen en evaluatiecijfers. Eveneens verkrijgt de ombudspersoon toegang tot de deliberatievergadering, en dit met raadgevende stem. Art.109 Na het afsluiten van een academiejaar stelt de ombudspersoon een schriftelijk verslag op van zijn / haar activiteiten, dat overgemaakt wordt aan de betrokken cursusdirecteur(en), voorzitter van de Academische Raad en Directeur Betwisting vóór de deliberatie Art.110 Indien een student nog voor de deliberatievergadering een evaluatiebeslissing wil betwisten, dan wendt hij / zij zich binnen de 5 kalenderdagen na bekendmaking van de evaluatiebeslissing en vóór de deliberatiedatum, schriftelijk tot de voorzitter van de Academische Raad. Indien de voorzitter van de Academische Raad vaststelt dat de klacht ontvankelijk is, dan onderzoekt hij / zij, in overleg met de betrokken stuurgroep of de oorspronkelijke beslissing op gemotiveerde wijze wordt bevestigd of herzien. De student wordt binnen een termijn van 15 kalenderdagen op de hoogte gebracht van het resultaat Betwisting na de deliberatie Art.111 Na een bekendmaking van de eindresultaten kan elke student binnen de 5 kalenderdagen middels aangetekend schrijven of tegen ontvangstbewijs een vraag tot herziening van een beslissing van de examencommissie die op hem / haar betrekking heeft, indienen bij de voorzitter van de examencommissie. Art.112 In geval van een vraag tot herziening belegt de voorzitter van de examencommissie hierover een vergadering met de leden van de examencommissie en de voorzitter van de Academische Raad. De beslissing van deze vergadering wordt binnen de 15 kalenderdagen, na het toekomen van de schriftelijke vraag tot herziening, middels aangetekend schrijven bekend gemaakt aan de betrokken student. Art.113 De bovenvermelde vergadering hoort de betrokken student indien deze hierom verzoekt. Deze kan zich hiertoe laten bijstaan door een derde Beroep bij de Raad voor Examenbetwistingen Art.114 Indien de student alsnog in hoger beroep wenst te gaan, na uitspraak van de voorzitter van de examencommissie, dan kan hij/zij haar klacht voorleggen aan de Raad voor Examenbetwistingen binnen een vervaltermijn van vijf kalenderdagen met kopie aan de directeur van het ITG. Deel 6. Slotbepalingen Art.115 Dit examenreglement wordt schriftelijk bekend gemaakt aan de studenten in de taal van de opleiding waarvoor zij zich inschreven. Art.116 Indien betwisting ontstaat over eventueel uiteenlopende interpretaties van de vertaalde versies van dit reglement dan wordt de Nederlandstalige versie steeds als enige rechtsgeldige reglement gehanteerd. Art.117 Dit onderwijs- en examenreglement treedt in werking met ingang van het academiejaar Art.118 Een systematische evaluatie en eventueel herziening of aanpassing van dit reglement zal tweejaarlijks plaatsvinden op initiatief van de Academische Raad. Art.119 Wijzigingen aan dit reglement kunnen slechts door de Academische Raad doorgevoerd worden. Goedgekeurd op de Academische Raad van 12/01/05. Herzieningen door de Academische Raad op 05/03/09 en 14/02/ /10

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire opleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN HET ITG 15-16

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN HET ITG 15-16 ONDERWIJS E-mail: itmedu@itg.be ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT VAN HET ITG 15-16 Table of Contents Deel 1. Toepassingsgebied en afwijkingen... 3 Afdeling 1. Acroniemen en afkortingen... 3 Afdeling 2. Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire masteropleidingen waarvoor inschrijving kan worden genomen aan meer dan één universiteit Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken academiejaar 2012-2013 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door Lessius in samenwerking met de rechtbank, de balie

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht

Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Beoordelingsreglement voor de opleiding Getuigschrift Bijzondere Leergang Pensioenrecht Vooraf Dit basisreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Getuigschrift Bijzondere

Nadere informatie

Bijzondere examenreglementen

Bijzondere examenreglementen Bijzondere examenreglementen Versie goedgekeurd door de Academische raad d.d. 14.05.2007 Examenreglement van de K.U.Leuven 2007-2008 Onderafdeling 1 - Bijzondere bepalingen in verband met de verhandeling

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2015-2016 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Antwerpen

Nadere informatie

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren

Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Beoordelingsreglement voor de opleiding Gedragstherapie bij kinderen en jongeren Vooraf Dit beoordelingsreglement bevat de algemene bepalingen die van toepassing zijn op de opleiding Gedragstherapie bij

Nadere informatie

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs

Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Examenreglement ten behoeve van de interuniversitaire postgraduaatsopleiding Innoverend Ondernemen voor ingenieurs Toelichting Het examenreglement heeft als bedoeling de toepassing van het gelijkheidsbeginsel

Nadere informatie

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar

Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar Onderwijs- en examenreglement opleiding gerechtsvertalen en tolken cursusjaar 2016-2017 De opleiding gerechtsvertalen en tolken wordt georganiseerd door KU Leuven, Faculteit Letteren, campus Sint-Andries

Nadere informatie

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector

Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Examenreglement Quasir Opleiding klachtenfunctionaris zorgsector Reglement Examen opleiding klachtenfunctionaris zorgsector D.d. 30 september 2013 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : Quasir BV Bevoegd

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 8 februari 2008; Ontwerp van besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 juni 2004 tot vaststelling van de vorm van de diploma's en de inhoud van het bijhorend diplomasupplement

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling

EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS. Procedures rond het examen. Beoordeling EXAMENREGLEMENT DE REGELING VAN DE EXAMENS Procedures rond het examen Artikel 1 1.1 De examens voor de diverse opleidingen bestaan uit een deelexamen per module. 1.2 Aan de cursisten wordt na afloop van

Nadere informatie

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool.

Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. EXAMENREGLEMENT Dit reglement is een extract uit de Onderwijs- en Examenregeling van NOVI Hogeschool. Art 5.1 Toetsing binnen de opleiding 1. Een tentamen ter afsluiting van een onderwijseenheid bestaat

Nadere informatie

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen

Stad Antwerpen College van burgemeester en schepenen Samenstelling: de heer Patrick Janssens, burgemeester; de heren Leo Delwaide, Marc Van Peel, mevrouw Chantal Pauwels, de heren Robert Voorhamme, Ludo Van Campenhout, Eric Antonis, Erwin Pairon, Tuur van

Nadere informatie

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW)

Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) Reglement Examencommissie Bachelor Opleiding Biomedische Wetenschappen (Artikel 7.12b lid 3 WHW) In het examenreglement zijn de regels van de examencommissie m.b.t. de goede gang van zaken tijdens de toetsen

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES

ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ONDERWIJS- EN EXAMENREGLEMENT DEFINITIES ARTIKEL 1 Definities In dit reglement wordt verstaan onder: a) de opleiding: de beroepsopleiding voor bedrijfsjuristen; b) de examencommissie: de examencommissie

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg

HUISHOUDELIJK REGLEMENT. Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg HUISHOUDELIJK REGLEMENT Opleiding Pastoraal werk(st)er in de zorg 1. ORGANISATIE 1.1 De BasisVorming Theologie (verder in de tekst afgekort als BVT) is een samenwerkingsovereenkomst tussen de vzw Bisdom

Nadere informatie

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer

Evaluatiereglement. STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer STUDIEGEBIED HANDEL Opleiding Bedrijfsbeheer INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 2. De evaluatiemodaliteiten 3. De evaluatievorm 4. De evaluatieorganisatie 4.1. Evaluatietijdstip 4.2. Evaluatiedeelname 4.3. Afwezigheid

Nadere informatie

Orde van Vlaamse Balies

Orde van Vlaamse Balies Orde van Vlaamse Balies www.advocaat.be Koningsstraat 148 B 1000 Brussel T +32 (0)2 227 54 70 F +32 (0)2 227 54 79 info@advocaat.be REGLEMENT BETREFFENDE DE BEROEPSOPLEIDING HOOFDSTUK 1: ALGEMEEN Artikel

Nadere informatie

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden.

b. De examencommissie bestaat uit een voorzitter, een secretaris en een aantal leden. Samenwerking van Quasir en De Bureaus Reglement Examen Opleiding Herstelcoach d.d. 13 december 2016 Artikel 1. Begripsbepalingen Instelling : samenwerking van Quasir en De Bureaus Bevoegd gezag : directie

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 2013 door het College van Bestuur en treedt in werking op 1 augustus 2013 Da Vinci

Nadere informatie

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK

PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Inhoud 1 ALGEMEEN: BASIS OM VRIJSTELLINGEN TE VERLENEN... 3 2 PROCEDURE VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVK... 3 2.1 Procedure aanvraag vrijstelling o.b.v. EVK...

Nadere informatie

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING

STUDIEGIDS (v. 3.0) INLEIDING STUDIEGIDS (v. 3.0) DEZE STUDIEGIDS GEEFT EEN OVERZICHT VAN DE OPLEIDINGEN EN DE VOORWAARDEN. VANAF 2014 KUNNEN SOMMIGE COLLEGES VIA INTERNET GEVOLGD WORDEN. ANDERE COLLEGES VEREISEN DAT DE STUDENT DE

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM

EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM EXAMENREGLEMENT CURSUSSEN NATIONAAL DUIKCENTRUM 1. HET REGLEMENT 1.1. Dit examenreglement geldt voor alle cursussen die onder auspiciën van het NDC worden gegeven. 1.2. Dit reglement wordt vastgesteld,

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011

Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Onderwijs- en Examenregeling 2010/2011 Masteropleidingen Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Biologie Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Natuurkunde Leraar Voorbereidend Hoger Onderwijs in Scheikunde

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016

EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT Opleiding juridisch / gerechtelijk expert September 2016 EXAMENREGLEMENT NVKVV vzw SEPTEMBER 2016 Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Evaluatiemodaliteiten... 3 2.1 Examenvorm... 3 2.2 Examenorganisatie...

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD

EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD EXAMENREGLEMENT TEN BEHOEVE VAN HET INTERUNIVERSITAIR EXAMEN GEDEELTELIJKE GELIJKWAARDIGHEID DIPLOMA ARTS VLAAMSE INTERUNIVERSITAIRE RAAD Afdeling 1: Algemene bepalingen Artikel 1 (toepassingsgebied) Dit

Nadere informatie

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA

EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA EXAMENCONTRACT VOOR HET VERWERVEN VAN EEN DIPLOMA TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN, De Vrije Universiteit Brussel met zetel te 1050 Brussel, Pleinlaan 2, die rechtspersoonlijkheid geniet bij wet van 28 mei 1970

Nadere informatie

Doctoraatsreglement van de FPPW

Doctoraatsreglement van de FPPW FACULTEIT PSYCHOLOGIE EN PEDAGOGISCHE WETENSCHAPPEN Doctoraatsreglement van de FPPW Unaniem goedgekeurd door de Faculteitsraad op 17 september 2014 1. Inleiding Dit reglement bevat faculteitsspecifieke

Nadere informatie

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen

Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Examenreglement opleiding AA/RA-Belastingaccountant Inleidende bepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder; a. NBA: de Nederlandse Beroepsorganisatie van accountants; b. bestuur: het bestuur

Nadere informatie

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE

REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE REGELS EN RICHTLIJNEN VOOR DE TENTAMENS EN EXAMENS IN DE MASTEROPLEIDING NANOSCIENCE Artikel 1. Toepassingsgebied Deze regels en richtlijnen zijn van toepassing op de tentamens en examens in de MSc in

Nadere informatie

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen

Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Aanvullingen bij het examenreglement Studiegebied industriële ingenieurswetenschappen Academiejaar 2012-2013 Artikel 7: Standaardtraject of flexibel traject De studieomvang van een voltijds studieprogramma

Nadere informatie

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert

Artikel 2.4 Vergaderfrequentie examencommissie De examencommissie vergadert <tenminste twee keer per jaar> Model Regels en Richtlijnen examencommissie (zoals bedoeld in artikel 7.12b, derde lid, van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek) Dit model kan niet los worden gezien van de Model

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66810] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Spaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Intercultureel Werk Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan 94 3600 Genk admgenk@cttlimburg.be

Nadere informatie

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT

BISDOM ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT BISDOM ANTWERPEN HOGER INSTITUUT VOOR GODSDIENSTWETENSCHAPPEN ANTWERPEN EXAMENREGLEMENT ART. 1 INLEIDING Dit reglement legt de regels vast die een vlot en correct verloop van de examens aan het HIGW-Antwerpen

Nadere informatie

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen

SPO. Examenreglement. Algemene bepalingen SPO Examenreglement Algemene bepalingen Artikel 1 1. Dit examenreglement is van toepassing op de examens van SPO. In de hieronder genoemde bijlagen bij dit examenreglement staan de specifieke rechten en

Nadere informatie

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

[60738] Onderwijs- en examenregeling Masteropleiding Islam in de moderne wereld. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [60738] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Islam in de moderne wereld Paragraaf 1 Algemene bepalingen Artikel 1.1 - Toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing

Nadere informatie

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum

Examen Reglement 01-06-15. Postbus 744 9700 AS Groningen www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.3838. Datum 01-06-15 Examen Reglement Onderwerp Examenreglement VWO, HAVO, VMBO Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres L. Springerlaan 39 9727 KB Groningen Postbus 744 9700 AS Groningen

Nadere informatie

Aanvullend Evaluatiereglement

Aanvullend Evaluatiereglement Aanvullend Evaluatiereglement Secretariaatsmedewerker Boekhoudkundig bediende Hoofdzetel (Waterschei) Halmstraat 12 3600 Genk (Waterschei) admgenk@cttlimburg.be tel : 089 84 99 03 Regio Genk Mosselerlaan

Nadere informatie

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting

Koudum. Schooljaar 2014 / 2015 VMBO 3T. Programma van Toetsing en Afsluiting Schooljaar 2014 / 2015 Programma van Toetsing en Afsluiting VMBO 3T Koudum Bogerman Christelijke school voor lwoo, vmbo, havo, atheneum, gymnasium en technasium www.bogerman.nl Koudum, september 2014 Aan

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60628] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Journalistiek Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT HBO5 VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Examenreglement. Da Vinci College

Examenreglement. Da Vinci College Examenreglement van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit reglement is vastgesteld op 01-04-2015 door dhr. H. van Gorkom, directeur onderwijs namens het College van Bestuur

Nadere informatie

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015

EXAMENREGELEMENT Versie en ingangsdatum 19 maart 2015 De bepalingen uit dit reglement zijn van toepassing op examens van het Praktijk Centrum Bomen. Het examenreglement is beschikbaar via de website www.pcbomen.nl. Voor examens die ten behoeven van derden

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015

Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Algemene regels schoolexamens & PTA d Oultremontcollege 2014 2015 Afdeling vmbo GT / vmbo KB / vmbo BB Examen 2015 1 REGELING EXAMENS EXAMEN 2015 Voor u liggen de algemene regels schoolexamens van het

Nadere informatie

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6

Inhoudsopgave : PARAGRAAF 4 EXAMEN 6 Artikel 4 Iudicium 6 Regels en Richtlijnen voor de Bacheloropleiding Gezondheidswetenschappen 2015-2016 voor studenten die zijn gestart per 1 september 2015, zoals bedoeld in artikel 7.12b van de Wet op het Hoger Onderwijs

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat TOELATINGSVOORWAARDEN... 1 INSCHRIJVING... 2 STUDIETRAJECT... 2 STAGE... 4 WERKEN EN STUDEREN... 4 CURSUSMATERIAAL... 5 LESSENROOSTER... 5 EXAMENS...

Nadere informatie

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW)

Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie (regels ex art. 7.12b, 3 e lid WHW) Reglement examencommissie, vastgesteld door de examencommissie van de Undergraduate School Geowetenschappen aan de Universiteit Utrecht, op

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling

Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie. Paragraaf 1 Algemene bepalingen. art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling [60717] Onderwijs- en examenregeling 2004-2005 Masteropleiding Dramaturgie Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het onderwijs en

Nadere informatie

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5)

PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) PROCEDURE/AANVRAAGFORMULIEREN VOOR VRIJSTELLING EVC-EVK (HBO5) DOCUMENT: PER0002 Beheerder document: Daniël Coninckx Versie Datum: 01 november 2014 Procedure voor vrijstelling op basis van EVC EVK 1. Basis

Nadere informatie

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege

Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege Algemene regels schoolexamens d Oultremontcollege 2013 2014 Afdeling VMBO BK 1 ALGEMENE REGELS SCHOOLEXAMENS VMBO Voor u liggen de algemene regels schoolexamens en het PTA van 4 vmbo BK van het d Oultremontcollege.

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT

EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT EXAMENREGLEMENT FACTORING MANAGEMENT ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE: Cash management Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector: Examinator: Kandidaat:

Nadere informatie

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016

EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 EVALUATIEREGLEMENT VOLWASSENENONDERWIJS LBC-NVK 2015-2016 Deze tekst is het tweede deel van het centrumreglement. Het evaluatiereglement van ons CVO bevat niet alleen de regels, afspraken en verplichtingen

Nadere informatie

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN.

Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF A. VAKKEN EN PROGRAMMA. B. OPZET SCHOOLEXAMEN. Algemeen deel PTA 0. BEPALINGEN VOORAF art.0.1 Inhoud en doel van het PTA Het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) bevat de algemene regels voor schoolexamen en centraal examen en een overzicht per

Nadere informatie

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts

Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts Aanvulling onderwijs- en examenreglement 2014-2015 RITS School of Arts 1.1 Aanvullingen op de Onderwijsregeling (OR) 1.1.1 Organisatie van het academiejaar OR Artikel 6 Organisatie van het academiejaar

Nadere informatie

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE

MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE MODEL REGELS EN RICHTLIJNEN EXAMENCOMMISSIE Vastgesteld bij besluit nr. 2015cb0178 van het College van Bestuur van 1 juni 2015 Inhoud 1. Toepassingsgebied 2. Algemeen 3. Samenstelling van de examencommissie

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT

ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) Interfacultair Onderwijs TECHNISCHE UNIVERSITEIT DELFT ONDERWIJS- EN TENTAMENREGELING (OET) (ex artikel 7.13 WHW) 2006-2007 Interfacultair Onderwijs Betreffende studieonderdelen aangeboden in het service- en keuzeonderwijs door de Faculteit Techniek Bestuur

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel)

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen. Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING 2016-2017 Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen Deel 2 (Opleidingsspecifiek deel) Deze onderwijs- en examenregeling (OER-FFTR) treedt in werking op 1 september

Nadere informatie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie

1 Verantwoordelijkheden en eindexamencommissie Reglement Schoolexamen voor het v.w.o.-atheneum en het v.w.o.-gymnasium Scholengemeenschap De Grundel, locatie Lyceum De Grundel Schooljaar 2015-2016 (cohort 2015-2018) De locatiedirecteur van Lyceum De

Nadere informatie

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders.

Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. Nota betreffende Examens & Rapporten voor leerlingen en ouders. 1. EXAMENS 1.1. Klasexamens: -Twee maal per jaar vinden er klasexamens plaats, met name op het einde van het eerste en het tweede semester.

Nadere informatie

! " #" $ % & $ & "! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 (

!  # $ % & $ & ! ' ( ) & ) & ) * + *,+ *,+ + -.& / 0 ( De tekst in cursief is het Aanvullend facultair reglement betreffende het doctoraat in de wetenschappen en het doctoraat in de toegepaste biologische wetenschappen De bijzondere bepalingen en criteria

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 760 Paraaf: Onderwerp : Reglement Cum Laude Windesheim Besluit : Het College van Bestuur besluit tot wijziging van het Reglement Cum Laude Windesheim. Het gewijzigde

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING. van de masteropleiding. Arabische Taal en Cultuur FACULTEIT DER LETTEREN RADBOUD UNIVERSITEIT NIJMEGEN ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING van de masteropleiding Arabische Taal en Cultuur 2008-2009 Par. 1 - Algemene bepalingen Artikel 1 - Toepasselijkheid van

Nadere informatie

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS

REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS REGLEMENT COMMISSIE VAN BEROEP VOOR DE EXAMENS ROC A12 (Onderdeel van de Christelijke Onderwijs Groep Vallei & Gelderland Midden) 2014 Vastgesteld door het College van Bestuur op 4 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen:

BESLUIT: de volgende onderwijs- en examenregeling voor de opleiding Toegepaste Wiskunde vast te stellen: OER Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Toegepaste Wiskunde 1 Het bestuur van de faculteit

Nadere informatie

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters

Vraagt het examen aan voor de Opleiding. Met specialisatie.. Faculteit der Geesteswetenschappen. Studentnummer. Naam + voorletters Faculteit der Geesteswetenschappen Afstudeerformulier Master 1. Studenten die het masterdiploma wensen te ontvangen, dienen een afstudeerformulier in te leveren bij de onderwijsadministratie van de opleiding.

Nadere informatie

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN

Examenreglement. voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN Examenreglement voor het afnemen van het examen INBOUWSPECIALIST BEVEILIGINGSSYSTEMEN zoals bedoeld in de VbV regeling erkenning inbouwbedrijven beveiligingssystemen in/op voertuigen en werkmaterieel Vastgesteld

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM)

EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) EXAMENREGLEMENT CASH MANAGEMENT (QCM) ARTIKEL 1. BEGRIPSBEPALINGEN In dit examenreglement wordt verstaan onder: NIVE Opleidingen: Cash Management: Examencommissie: Voorzitter: Dagvoorzitter: Corrector:

Nadere informatie

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING

ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING ONDERWIJS- EN EXAMENREGELING BACHELOROPLEIDING Onderwijs- en examenregeling zoals bedoeld in art. 7.13 van de Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek, voor de bacheloropleiding Technische

Nadere informatie

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement competentiegerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement competentiegerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling en is van

Nadere informatie

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven

Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven vzw Associatie K.U.Leuven Schapenstraat 34, B-3000 Leuven Reglement EVC-EVK Associatie K.U.Leuven Goedgekeurd op de Raad van bestuur van 16.06.2006 met ingang van het academiejaar 2006-2007 1. Definities

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV'

EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' EXAMENREGLEMENT 'BETONLABORANT BV' Uitgave september 2013 Artikel 1 Inleiding Dit reglement is van toepassing op het examen ter verkrijging van het diploma Betonlaborant BV, uitgeschreven door de Betonvereniging.

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg

Onderwijs- en examenregeling 2006-2007. Masteropleiding Medische Psychologie. Faculteit Sociale Wetenschappen. Universiteit van Tilburg Onderwijs- en examenregeling 2006-2007 Masteropleiding Medische Psychologie Faculteit Sociale Wetenschappen Universiteit van Tilburg 30 juni 2006 Inhoud: 1. Algemene bepalingen 3 2. Masterprogramma 5 3.

Nadere informatie

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1

==================================================================== HOOFDSTUK I. Algemene bepalingen. Artikel 1 Intitulé : LANDSBESLUIT, houdende algemene maatregelen, van 1 maart 1991 ter uitvoering van artikel 53, tweede lid, van de Landsverordening voortgezet onderwijs (AB 1989 no. GT 103) Citeertitel: Landsbesluit

Nadere informatie

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience

Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen. Life Science & Technology. NanoScience 1 Faculteit der Wiskunde en Natuurwetenschappen van de Universiteit Leiden & Faculteit Technische Natuurwetenschappen van de Technische Universiteit Delft Onderwijs- en Examenregeling van de Masteropleidingen

Nadere informatie

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009.

Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. EXAMENREGLEMENT Zoals goedgekeurd door de Raad van Bestuur van 18 januari 2005, 21 juni 2005, 4 juli 2006, 22 mei 2007, 1 juli 2008 en 23 juni 2009. Voorafgaande beschouwingen Bij het opstellen van het

Nadere informatie

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel.

ongewettigde afwezigheid van meer dan 25% aanleiding geven tot de quotatie afwezig voor het volledige opleidingsonderdeel. Beste student, Ibamaflex biedt nu de mogelijkheid om je afwezigheden digitaal te melden en de bewijsstukken te scannen en op te laden. Het is dan ook de bedoeling dat je dit voortaan via deze weg doet.

Nadere informatie

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)?

Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Leerkrediet Informatie Voor wie is het leerkrediet (en dus deze folder)? Diplomacontract: je volgt een opleiding met de bedoeling een diploma te behalen voor de volledige opleiding Creditcontract: je volgt

Nadere informatie

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat

FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat FAQ Frequently Asked Questions Master na master Notariaat Toelatingsvoorwaarden... 1 Inschrijving... 2 Studietraject... 3 Stage... 4 Werken en studeren... 5 Cursusmateriaal... 5 Lessenrooster... 6 Examens...

Nadere informatie

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan

1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan 1. Centraal Examenreglement Beroepsopleidingen ROC Mondriaan Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Regeling van de examens Het examen Herkansen van examens

Nadere informatie

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven.

In artikel 23 van dezelfde wet, worden de onderdelen b), c), d) en f) opgeheven. HOOFDSTUK 1 Geestelijke gezondheidszorg-beroepen Afdeling 1 Wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr.78

Nadere informatie

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003

Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Onderwijs- en examenregeling 2003 van de Masteropleiding Computer Science Vastgesteld door de decaan van de faculteit Wiskunde&Informatica op 28 augustus 2003 Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud:

Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: Onderwijs- en examenregeling (OER) Inhoud: 1. Algemeen 2. Inrichting van de opleiding 3. Toetsing 4. Toelating 5. Studiebegeleiding 6. Overgangs- en slotbepalingen Paragraaf 1 Algemene bepalingen art.

Nadere informatie

Schoolexamenreglement

Schoolexamenreglement Schoolexamenreglement Artikel 1. Begrippenlijst 1. Toetsen: Schriftelijke toetsen, mondelinge toetsen, ICT-toetsen, kijk en/of luistertoetsen, praktische opdrachten, handelingsdeel (handelingsopdrachten).

Nadere informatie

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen

Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur. Paragraaf 1 Algemene bepalingen [66809] Onderwijs- en examenregeling 2005-2006 Masteropleiding Italiaanse taal en cultuur Paragraaf 1 Algemene bepalingen art. 1.1 toepasselijkheid van de regeling Deze regeling is van toepassing op het

Nadere informatie

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5)

HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) HOGER BEROEPSONDERWIJS (HBO5) PROCEDURE VOOR VRIJSTELLING OP BASIS VAN EVC-EVK Schooljaar 2016-2017 CVO Crescendo Vaartdijk 86 2800 Mechelen T. 015 41 30 45 F. 015 28 20 49 info@cvo-crescendo.be www.cvo-crescendo.be

Nadere informatie

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting.

De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstellingsprocedure SLO De directie van het centrum kan vrijstellingen van opleidingsonderdelen (modules) verlenen. Deze kunnen leiden tot studieduurverkorting. Vrijstelling van een module resulteert

Nadere informatie

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen

Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Algemene informatie voor de stagiairs die het bekwaamheidsexamen afleggen Inleiding Voor alles wat er in de uiteenzetting niet wordt behandeld, moeten de stagiairs zich beroepen op de toepasselijke koninklijke

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM

EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM EXAMENREGLEMENT GRADUATE SCHOOL OF HUMANITIES UNIVERSITEIT VAN AMSTERDAM Ingangsdatum: 1 september 2015 Vastgesteld op: 24 augustus 2015 ARTIKEL I TOEPASSINGSGEBIED 1. Dit reglement is van toepassing op

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen

Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de erkenning van beoefenaars van paramedische beroepen DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, gewijzigd

Nadere informatie

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT

EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT Nederlandse Organisatie voor Expeditie en Logistiek EXAMENREGLEMENT TER VERKRIJGING VAN HET DIPLOMA VAN DE CURSUS DECLARANT In dit reglement wordt verstaan onder: Artikel 1 Definities FENEX : FENEX (Nederlandse

Nadere informatie

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/

CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat Brussel tel: 02/ fax:02/ CVO Sint-Lukas Hogere Leergangen Paleizenstraat 70 1030 Brussel tel: 02/250.11.30 fax:02/250.11.11 ivan.dewitte@sintlukas.be EXAMENREGLEMENT 1. Inleiding... 2 2. De evaluatiemodaliteiten in het H.O.S.P...

Nadere informatie

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht

ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS VAN ECONOCOM GROUP SE VAN 4 NOVEMBER Stemming door volmacht ECONOCOM GROUP SE Europese vennootschap die publiek beroep doet of heeft gedaan op het spaarwezen Maatschappelijke zetel: Marsveldplein 5, 1050 Brussel Ondernemingsnummer: 0422.646.816 (RPR Brussel) (hierna

Nadere informatie

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College

Examenreglement eindtermgerichte opleidingen. Da Vinci College Examenreglement eindtermgerichte opleidingen van het Regionaal Opleidingencentrum Zuid-Holland Zuid Da Vinci College Dit examenreglement is een bijlage van de onderwijs- en examenregeling, zoals bedoeld

Nadere informatie

Examenreglement 2014-2015

Examenreglement 2014-2015 Examenreglement 2014-2015 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 3 Hoofdstuk 2 Toelating tot opleidingen en cursussen 4 Hoofdstuk 3 Onderwijsprogramma 5 Hoofdstuk 4 Getuigschrift 7 Hoofdstuk 5 Doel en vorm

Nadere informatie

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN

REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN REGELING TOELATING MASTEROPLEIDINGEN UNIVERSITEIT LEIDEN Het College van Bestuur van de Universiteit Leiden, gelet op artikel 7.31 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek juncto

Nadere informatie

Examenreglement Stichting VVRV

Examenreglement Stichting VVRV Examenreglement Stichting VVRV Algemeen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: de minister: de minister van Infrastructuur en Milieu exameninstelling: de door de minister gemandateerde stichting

Nadere informatie