De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014"

Transcriptie

1 De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 21 augustus 2014 Gegevens onderneming Naam Adres Bestuurder Faillissementsnummer Datum uitspraak Curator R-C Activiteiten onderneming Omzetgegevens Personeel gemiddeld aantal Saldo einde verslagperiode Verslagperiode Bestede uren in verslagperiode Bestede uren Totaal Interflex B.V. Europaweg 91, 5707 CL Helmond Wolak Holding B.v. F.01/14/109 4 februari 2014 mr. S. Winkels-Koerselman mr. S.J.O. de Vries Het uitzenden, detacheren alsmede de werving en selectie van personen. 2012: ,- (concept) 2013: ,72 (interne concept cijfers) ,50 25 februari 2014 tot en met 19 augustus ,2 uur 167,8 uur Disclaimer Het openbaar verslag en het bijbehorende financieel verslag zijn geen prospectus of jaarrekening. Informatie die in dit openbaar verslag staat vermeld heeft uitsluitend ten doel schuldeisers conform art. 73a Fw. slechts een globaal en voorlopig inzicht te geven over de stand van zaken en de boedel in dit faillissement op het moment van deze verslaglegging en kan derhalve niet worden beschouwd als een rekening en verantwoording van de afwikkeling van de boedel. Op de inhoud van dit verslag kan derhalve noch in noch buiten rechte een beroep worden gedaan. In onderstaand verslag worden enkel de wijzigingen ten opzichte van het vorige verslag en de in deze verslagperiode relevante feiten vetgedrukt vermeld. 1. Inventarisatie 1. 1 Directie en organisatie Bestuurder en enig aandeelhouder van Interflex B.V. is sinds 30 november 2009 de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Wolak Holding B.v., waarvan mevrouw B. Wolak op haar beurt enig aandeelhouder en bestuurder is.

2 1.2 Winst en verlies Uit de (interne) winst- en verliescijfers over 2013 blijkt dat er over dat jaar een verlies is geleden van ,18. Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een verlies over dat jaar van ,-. Het jaar daarvoor was er een verlies ad , Balanstotaal Uit de concept jaarstukken over 2012 blijkt van een balanstotaal van ,-. Het jaar daarvoor was er sprake van een balanstotaal ad , Lopende procedures Voor zover de curator bekend geen. 1.5 Verzekeringen De failliete vennootschap had voor haar werknemers (uitzendkrachten) een collectiviteit voor de zorgverzekering geregeld. Daarnaast had failliet een aansprakelijkheidsverzekering bij Nationale Nederlanden via Turien & Co Assuradeuren. Deze is reeds per 1 januari 2014 beëindigd. De autoverzekeringen liepen bij London Verzekeringen. Deze verzekering is eveneens reeds beëindigd per 31 januari Huur De onderneming was gevestigd in het pand aan de Europaweg 91 te Helmond. De verhuurder heeft deze huurovereenkomst reeds bij van 17 februari jl. opgezegd ex art. 39 Fw. Daarnaast zorgde failliet tevens voor huisvesting van een deel van haar werknemers. In dat verband huurde zij 9 woningen in den lande. Ten aanzien van een 8-tal woningen heeft de curator inmiddels met toestemming van de rechter-commissaris de huurovereenkomsten ex art. 39 Fw opgezegd. Eén huurovereenkomst is reeds voor datum faillissement door de verhuurder opgezegd. Deze woning is inmiddels ook opgeleverd. Ook werd er een personenbusje gehuurd van een Poolse firma, Speedtravel & Service. De curator zal deze firma aanschrijven inzake het faillissement Oorzaak faillissement De bestuurder van de failliete vennootschap heeft jegens de curator het volgende verklaard over de oorzaken van het faillissement. Ca. 11 jaar geleden is de bestuurder

3 begonnen met het uitzenden van werknemers in een eenmanszaak. Later is deze eenmanszaak ingebracht in de huidige B.V. De activiteiten bestaan uit het uitzenden van Poolse werknemers. Eerst is men begonnen in de vleesbranche en dat is later uitgebreid naar de metaalbranche en de industrie. De bestuurder heeft verklaard, dat de omzet te laag was geworden en dat de marges te klein waren. De minimumlonen zouden zijn gestegen, maar opdrachtgevers zouden niet akkoord zijn gegaan om een hoger uurloon voor ingeleende uitzendkrachten te vergoeden, aldus de bestuurder. Er waren voornemens om naar een goedkoper bedrijfspand in Eindhoven te verhuizen, maar het huurcontract voor het bedrijfspand te Helmond liep nog ruim een jaar. Er was wel gesproken over afkoop van de resterende huurtermijn, maar het faillissement zou dat nu hebben doorkruist, aldus nog steeds de bestuurder. Uiteindelijk is besloten tot eigen aangifte van het faillissement. 2. Personeel 2. 1 Aantal ten tijde van teil'. : 65 (incl. uitzendkrachten) 2.2 Aantal in jaar voor ieltl. : ca Datum ontslagaanzegging Ten aanzien van 49 van de werknemers, die voorheen werden uitgezonden aan de firma Harsco, heeft de curator op 7 februari 2014 volledigheidshalve ontslag aangezegd. Naar zeggen van de bestuurder van de failliete vennootschap zijn deze werknemers namelijk reeds met ingang van 1 februari 2014 in dienst getreden van een ander uitzendbureau. De curator heeft het UWV hieromtrent geïnformeerd. Ten aanzien van de 12 overige werknemers (uitzendkrachten) en de 4 werknemers die op kantoor van failliet werkzaamheden verrichten heeft de curator op 10 februari 2014 ontslag aangezegd. 3. Activa Onroerende zaken 3. 1 Beschrijving : niet van toepassing. 3.2 Verkoopopbrengst : niet van toepassing. 3.3 Hoogte hypotheek : niet van toepassing. 3.4 Boedelbijdrage : niet van toepassing. Bedrijfsmiddelen 3.5 Beschrijving

4 De bedrijfsmiddelen bestaan - kort samengevat - uit kantoorinventaris (incl. computerapparatuur), beveiliging en een aantal voertuigen. De bank, die een pandrecht op - kort samengevat - de bedrijfsmiddelen heeft, laat op korte termijn een taxatie verrichten door BVA Taxaties. BVA Taxaties heeft de aanwezige bedrijfsmiddelen getaxeerd op een liquidatiewaarde van in totaal 2.700,- (inclusief de aanwezige voertuigen). 3.6 Verkoopopbrengst Nog niet bekend. De bedrijfsmiddelen zijn in opdracht van de curator door HNVI verkocht middels een internetveiling. De opbrengst daarvan bedroeg 1.744,- (excl. BTW). Een tweetal voertuigen dat eigendom was van de failliete vennootschap bevond zich nog in Rotterdam bij een garagebedrijf, ter reparatie. Beide voertuigen waren defect en in zeer slechte staat. Een autohandelaar heeft deze voertuigen opgekocht voor een bedrag van in totaal 400,- excl. BTW en heeft deze voertuigen ook zelf opgehaald. De uiteindelijke totaalopbrengst van de bedrijfsmiddelen en voertuigen bedroeg na aftrek van kosten 1.565,74 (incl. BTW). 3.7 Boedelbijdrage Nog niet van toepassing. Met de bank wordt overleg gevoerd over de wijze van verkoop van de aanwezige inventaris en overige bedrijfsmiddelen. De ING Bank heeft de curator schriftelijk bevestigd, dat zij niet zullen overgaan tot verkoop c.q. uitwinning van de aan haar verpande roerende zaken, vanwege de te verwachten ontruimings- en transportkosten (en kosten van verkoop) in verhouding tot de te verwachten opbrengst. Zij heeft dan ook afstand gedaan van haar pandrecht op de roerende zaken. De opbrengst van de roerende zaken valt dan ook volledig in de boedel. 3.8 Bodemvoorrecht fiscus Voor zover er sprake is van bodemzaken, geldt het bodemrecht van de Belastingdienst. Voorraden/ onderhanden werk 3.9 Beschrijving

5 3. 10 Verkoopopbrengst Boedelbijdrage Andere activa Beschrijving Voor zover de curator thans bekend zijn er geen andere activa dan die welke genoemd zijn in punt Verkoopopbrengst 4. Debiteuren 4.1 Omvang debiteuren Volgens de opgave van de bestuurder stond er per datum faillissement een bedrag van ,20 open aan debiteuren. Daarnaast zijn er na datum faillissement nog een aantal facturen opgemaakt van de week voor het faillissement. 4.2 Opbrengst Nog niet bekend. Tot op heden is er voor een bedrag van ,47 ontvangen aan openstaande debiteuren van voor datum faillissement. Er staan nu nog slechts een 4-tal facturen open van één debiteur voor een totaalbedrag van ca , Boedelbijdrage Nog niet bekend. 5. Bank I Zekerheden 5.1 Vordering van bank(en)

6 De ING Bank heeft een krediet verstrekt aan de failliete vennootschap en haar moedervennootschap Wolak Holding B.V. met een limiet van ,-, waarvoor deze vennootschappen mede aansprakelijk zijn. Uit hoofde van dit krediet heeft de bank per datum faillissement een bedrag van in totaal ,81 exclusief rente en kosten te vorderen. 5.2 Leasecontracten De vennootschap had een leaseovereenkomsten met Volkswagen Autolease ten aanzien van een voertuig. De leasemaatschappij is geïnformeerd inzake het faillissement. Thans wordt bekeken of de leaseovereenkomst mogelijk wordt overgenomen door een werknemer. 5.3 Beschrijving zekerheden De ING Bank pretendeert de volgende zekerheden voor de terugbetaling van het hiervoor in punt 5.1 genoemde krediet: Pandrecht op de bedrijfsactiva, omvattende in ieder geval de algehele bedrijfsuitrusting (inclusief machines en transportmiddelen), tegoeden, vorderingen en voorraden; mede-aansprakelijkheid van Wolak Holding B.V. Zoals al geschreven in punt 3.7 hiervoor heeft de ING Bank afstand gedaan van haar pandrecht op de roerende zaken. Daarnaast heeft de ING Bank aan de curator medegedeeld dat verpanding van de debiteuren (vorderingen) niet rechtsgeldig heeft plaatsgevonden. 5.4 Separatistenpositie Zie punt 5.3. De ING Bank heeft aangegeven, dat zij de verpande roerende zaken laat taxeren door BVA Taxaties en dat zij op korte termijn een afspraak zullen maken met de curator om afspraken te maken over de verkoop daarvan. Ten aanzien van de debiteuren heeft de curator aan de bank verzocht om haar mede te delen of zij tot uitwinning daarvan zalovergaan. Vanwege de afstand van het pandrecht op de roerende zaken en de constatering door ING Bank dat er geen rechtsgeldige verpanding van de debiteuren (vorderingen) heeft plaatsgevonden, is er geen sprake van een separatistenpositie. 5.5 Boedelbijdragen Nog niet bekend.

7 5.6 Eigendomsvoorbehoud Nog niet bekend. Door Nico Berkers Kantoorefficiency B.V. is een beroep gedaan op een eigendomsvoorbehoud. Dit is afgewikkeld. 5.7 Reclamerechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 5.8 Retentierechten Voor zover de curator bekend niet van toepassing. 6. Doorstart I voortzetten Voortzetten 6.1 Exploitatie / zekerheden Ten aanzien van één specifieke opdrachtgever zijn de 10 aldaar werkzame uitzendkrachten hun werkzaamheden vanaf datum faillissement blijven verrichten. Zij zullen nog tot het einde van hun opzegtermijn (vermoedelijk 10 maart 2014, zijnde week 10) werkzaamheden voor deze opdrachtgever blijven verrichten. 6.2 Financiële verslaglegging Ten behoeve van de voortzetting van de werkzaamheden bij deze specifieke opdrachtgever is door de curator een Collectieve Ongevallenverzekering afgesloten. De kosten daarvan bedragen in totaal 525,- voor alle 10 de werknemers. Deze verzekering is afgesloten voor de duur van de opzegperiode. Ten aanzien van de kosten van het personeel zal het UWV, vanwege de toepasselijkheid van de loongarantieregeling van het UWV welke voorziet in betaling van loon gedurende de opzegtermijn, haar vordering ter verificatie indienen bij de curator. Die kosten komen sowieso voor rekening van de boedel, ongeacht of er al dan niet wordt doorgewerkt. Daarnaast zal er wekelijks een factuur kunnen worden verzonden aan de opdrachtgever voor de daadwerkelijke gewerkte uren. Die facturen zullen dan ook niet elke week even hoog zijn. Ten aanzien van week 6 is reeds een factuur van 9.110,26 verzonden. Inmiddels zijn ook de facturen van week 7 tot en met week 10 verzonden aan de betreffende opdrachtgever van in totaal ,65. Alle facturen zijn inmiddels ook voldaan, na verrekening door de opdrachtgever van een aantal kleine facturen voor gemaakte kosten voor de betreffende werknemers. In totaal is uit dien hoofde een bedrag van ,74 ontvangen. Een deel van deze facturen is gestort op de G rekening van failliet. Dit bedrag zal nog worden doorgestort op de boedelrekening.

8 Doorstart 6.3 Beschrijving De curator heeft onderzocht of een doorstart tot de mogelijkheid behoort. Uiteindelijk bleek een doorstart niet haalbaar. Wel is met de hiervoor in punt 6.1 genoemde opdrachtgever besproken, dat de betreffende uitzendkrachten na afloop van de opzegtermijn mogelijk een arbeidsovereenkomst krijgen aangeboden. 6.4 Verantwoording 6.5 Opbrengst 6.6 Boedelbijdrage 7. Rechtmatigheid 7. 1 Boekhoudplicht Nog in onderzoek. 7.2 Depot jaarrekeningen De jaarrekening over 2011 is op 28 januari 2013 (tijdig) gedeponeerd. De jaarrekening over 2010 is op 10 januari 2012 (tijdig) gedeponeerd. 7.3 Goedk. Verkl. Accountant 7.4 Stortingsverpl. aandelen Gelet op het feit dat de Hoge Raad in haar arrest van 17 oktober 2003, NJ 2004/282 (De Rijk q.q./de Roy) bepaalde dat op de verplichting tot volstorting van de aandelen de verjaringstermijn van vijf jaar van art. 3:307 lid 1 BW van toepassing is, zou een dergelijke verplichting zijn verjaard, zodat aan de vraag of de aandelen zijn volgestort geen praktisch belang (meer) toekomt. 7.5 Onbehoorlijk bestuur Nog in onderzoek.

9 7.6 Paulianeus handelen Nog in onderzoek. De curator heeft de Faillissementspauliana (ex art. 42 jo. 43 Fw) ingeroepen van de overdracht van een voertuig aan de bestuurder van de failliete vennootschap tegen verrekening van de daarvoor verschuldigde koopsom met nog openstaande facturen. Die overdracht had kort voor het faillissement plaatsgevonden. Dit heeft ertoe geleid, dat er met de bestuurder is overeengekomen, dat zij het voertuig alsnog uit de boedel koopt voor een bedrag van 9.000,-. Voor de betaling van dat bedrag is een betalingsregeling overeengekomen. Daaraan wordt tot op heden voldaan. De rechter-commissaris heeft voor deze regeling toestemming verleend. 8. Crediteuren 8. 1 Boedelvorderingen salaris curator, huur, UWV, kosten verzekering werknemers. 8.2 Pref vord. van de fiscus : Per 19 februari 2014 geen openstaande aanslagen , Pref vord. van het UWV : nog niet bekend. 70, Andere pref crediteuren : nog niet bekend 8.5 Aantal concurrente crediteuren : 12, Bedrag concurrente crediteuren : ,48, , Verwachte wijze van afwikkeling: nog niet bekend 9. Procedures 9.1 Naam wederpartij(en) : Voor zover de curator bekend zijn er geen lopende procedures. 9.2 Aard procedure : 9.3 Stand procedure :

10 10. Overig 10.1 Termijn afwikkeling faill. : nog niet bekend Plan van aanpak verrichten reguliere faillissementswerkzaamheden, afronden uitwinning debiteuren, onderzoek administratie, onderzoek bestuurdersaansprakelijkheid / pauliana. 10.3lndiening volgend verslag : 28 februari 2015 Best, 21 augustus 2014 Mw. mr. S. Winkels-Koerselman curator

11 Pagina 1/1 Tussentijds financieel verslag per Incl. B.T.W. B.T.W. r, Aangetroffen middelen: ~ Opbrengst verkoop activa: Bodemzaken 2.594,24 450,24 - inventaris Af: rechten van derden Af: ingevolge Aerts/ABN afgedragen aan pandhouder 2.594,24 450,24 Overige zaken - vervoermiddelen 4.900,00 Af: rechten van derden 4.900,00 b Debiteuren: Boedeldebiteuren , ,68 Pré-faillissement , ,21!, Overige baten: - bankrente en -kosten 596,59 - Afdrachten van inkomen aan boedel - Ingevolge Aerts/ABN opgevorderd van pandhouder - diversen , ,16 B.T.W. 1. Salaris en verschotten mr. S. Winkels-Koerselman , ,00-2. Aon wn verzekering 532,50-3. RDW 63,OQ- 4. veilingskosten 1.028,50-178, , ,50- Ic. age 1.) Totaal A (incl. BTW) ,04 Totaal B (incl. BTW) ,54- Saldo boedelrekening (afschriftnr.., d.d C a.o2.!t80,50 NL77 RABO Financieel,

12 Pagina 1/2 Bijlage 4 Interflex B. V. Concurrent Naam Woonplaats (incl. BTW) 6O~~~5i1,~1 Arbopolska BV VEENENDAAL 588,16 ABU BADHOEVEDORP 4.073,28 Belastingsamenwerking Oost-Brabant OSS 22,98 Nico Berkers Kantoorefficiency BV HELMOND 679,74 Best Practice Managmentbegeleiding BV EINDHOVEN 1.512,50 Blanchard International BREDA 907,50 Easyflex Diensten BV OOSTERHOUT 561,63 Eneco Services Bv ROTIERDAM 1.253,01 Essent Retail Energie Bv DEN BOSCH 486,59 Gemeente Helmond HELMOND 261,02 Gemeente Hoogzand-Sappermeer HOOGEZAND 322,45 HLB Van Daal&Partners WAALWIJK 1.068,43 Holla EINDHOVEN 311,04 Homeflex SLIEDRECHT 739,46 HuurSnel.nu BRIELLE 2.964,38 Ikser Cars ROTIERDAM 2.775,04 London Verzekeringen N.V. ROTIERDAM 220,93 Lilit Home Makelaardij ROTIERDAM 1.800,00 ING BANK N.V. AMSTERDAM ,81 KPN 50,83 SNCU ROTIERDAM ,00 Sita Holding ARNHEM 125,87 Stichting Normering Arbeid TILBURG 287,98 Travelcard Nederland ALMERE 2.119,61 Turien & Co ALKMAAR 3.874,32 Turien & Co ALKMAAR 184,59 Vodafone Libertel NV MAASTRICHT 2.465,83 Wolak Holding BV EINDHOVEN 5.025,83 De erven J.H.G. Roosen EINDHOVEN 1.893,30 Belastingdienst EINDHOVEN 82,00 Belastingdienst EINDHOVEN 87,00 Belastingdienst EINDHOVEN 303,00 Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

13 Pagina 2/2 Bijlage 4 geen vordering ingediend Autopon Lease AMERSFOORT Brabant Water S HERTOGENBOSCH Van Bergeijk Beheer EINDHOVEN De Amersfoortse AMERSFOOORT Evides Waterbedrijf ROTIERDAM Evides Waterbedrijf ROTIERDAM Exact Software Nederland DELFT Fitland Sittard SITIARD Gemeente Rotterdam ROTIERDAM Gemeente Hoogzand-Sappermeer HOOGEZAND Harsco Infrastructure BV ARKEL Harsco Nederland B.V. VLAARDINGEN Halla DEN BOSCH Huizenverhuur van Rijswijk HuurSnel.nu ROTIERDAM Londen Verzekeringen NV GRONINGEN ROTIERDAM KPN BROUWERSHAVEN Nationale Nederlanden DEN HAAG Nicko Berkers kantoorefficiency BV HELMOND Speedtravel & Service PRASZKA, POLAND SSF DORDRECHT SVHW KLAASWAAL Turien & Co ALKMAAR VCA Talen NIJMEGEN Woonbron Dordrecht ROTIERDAM - Vevida GRONINGEN XS4ALL AMSTERDAM XS4ALL UWV UWV UWV AMSTERDAM EINDHOVEN AMSTERDAM EINDHOVEN Gelet op het bepaalde in artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Concurrenten,

14 Pagina 1/1 Bijlage 3 Interflex B. V. Overzicht van ingediende en -voorlopig- erkende preferente schuldvot:deringen. Aard v.d. Preferent Preferent Preferent Naam Woonplaats Referentie vordering kosten faill.aanvrage 16 CSV + 21 Invord 3:288 sub e BW ~ ~,,~ 1~~älh1~... _. "' 7Qi.!W~ UWV EINDHOVEN boete ziekte wn 70,00 Belastingdienst EINDHOVEN LH 1 per ,78 Belastingdienst EINDHOVEN LH 2 per ,00 Belastingdienst EINDHOVEN LHjan ,00 Belastingdienst EINDHOVEN OB jan ,00 Belastingdienst EINDHOVEN vpb Gelet op de artt. 110, 111 en 119 Fw kunnen geen rechten worden ontleend aan opname op deze lijst. Preferenten,

15 TIJDREGISTRATIE PER TIJDSCHRIJFGROEP Verslag nummer Verslag periode Curator Nummer faillissement Naam faillissement Rechter -com missaris Rechtbank t/rn mr. S. Winkels-Koerselman F.01/14/109 faillissement Interflex B.V. mr. S.J.O. de Vries Oost-Brabant Tijdschrijfgroep subtotaal tijd in verslagperiode nieuw totaal 1. Inventarisatie 6:48 1 :18 8:06 2. Personeel 18:00 6:54 24:54 3. Activa 1:54 9:24 11 :18 4. Debiteuren 2:30 15:06 17:36 5. Bank/zekerheden 2:00 7:06 9:06 6. DoorstarVVrtz. 12:54 1 :54 14:48 7. Rechtmatigheden 1 :12 30:12 31:24 8. Crediteuren 7:00 25:24 32:24 9. Procedures 0:00 0:00 0: Overige 3:18 14:54 18: P.M. 0:00 0:00 0:00 TOTAAL 55:36 112:12 167:48 Pagina 1 van 22

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010.

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG. Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010. OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 10 oktober 2014 Gegevens onderneming : John de Haas Transport B.V. Faillissementsnummer : F10.462 Datum uitspraak : 22 juni 2010 Rechter-commissaris : mr.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 19 juni 2014 De bevindingen zijn gebaseerd op verstrekte en/of aangetroffen informatie. Dit verslag is niet bedoeld om rechten en/of verplichtingen vast te leggen

Nadere informatie

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag.

De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. De papieren versie van het verslag is identiek aan de digitale versie van het verslag. F~LUSSEMENTSVERSLAG Nummer: 2 Datum: 10 februari 2012 Gegevens onderneming Naam Adres Telefoonnummer Bestuurder Faillissementsnummer

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 1 Datum : 2 juli 2015 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap HIM BENELUX B.V., statutair gevestigd te VelsenNoord, en aldaar kantoorhoudende

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 13 april 2015 Nummer: zes Gegevens onderneming : Grafimedia Partners B.V. Faillissementsnummer : F.02/14/337 Datum uitspraak : 29 april

Nadere informatie

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8

Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon ex artikel 73a FW Datum: 15 december 2009 Nummer: 8 Gegevens onderneming : Sebra Polymer Recycling B.V., gevestigd te Middelburg : aan de Uijterschootweg 8

Nadere informatie

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd.

De BV bestaat i.o. sinds 1 november 2011, is op 7 februari 2012 formeel opgericht en reeds op 12 maart 2013 gefailleerd. FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73a FW nummer: 1 Gegevens onderneming : Naam: All Glas Almere B.V. Faillissementsnummer : 16/13/265F Datum uitspraak : 12 maart 2013 Curator : mr.drs. G. Kuijper Rechter-commissaris

Nadere informatie

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.)

Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Openbaar faillissementsverslag rechtspersoon (ex art. 73A Fw.) Nummer: 4 (eindverslag) Datum: 13 mei 2015. Gegevens onderneming: FGB Uitzendgroep B.V. Faillissementsnummer: C/01/13/1109 F Datum uitspraak:

Nadere informatie

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015

Verslagperiode : 9 juli 2014 t/m 20 januari 2015 Openbaar faillissementsverslag ex artikel 73a Fw Datum: 20 januari 2015 Nummer: tien Gegevens onderneming : Nedexco Logistics B.V. Faillissementsnummer : F 02/12/194 Datum uitspraak : 19 maart 2012 Curator

Nadere informatie

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743)

Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ART. 73A FW Nummer Eerste openbare verslag Datum 30 januari 2013 Gegevens onderneming Van Wijngen Transport BV (kvk 24335743) Faillissementsnummer 02 / 13 /10 F Datum uitspraak

Nadere informatie

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven).

(De ten opzichte van voorgaande verslaglegging opgetreden wijzigingen en/of ontwikkelingen zijn cursief weergegeven). FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 15 Datum: 3 juni 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V.

EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. EERSTE OPENBARE FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW INZAKE HET FAILLISSEMENT VAN ALL 4 SHIPPING B.V. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid All 4 Shipping B.V.

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 16 januari 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen gegevens

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 1 Datum: 4 november 2013 Gegevens onderneming: Nekon Projectmanagement BV Statutaire zetel: Ulft, gemeente Oude IJsselstreek Inschrijving KvK: nr. 09191825 Faillissementsnummer:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0

FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Datum uitspraak : 24 maart 2009 : Mr. R.G.F. Lammers. Personeel gemiddeld aantal : 0 FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 13 Datum: 9 maart 2015. Gegevens onderneming : de besloten vennootschap Freeez B.V. Faillissementsnummer : C/01/09/217 F Datum uitspraak : 24 maart 2009 Curator : Mr. R.G.F.

Nadere informatie

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015

GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 GECONSOLIDEERD FAILLISSEMENTSVERSLAG Nummer: 11 Datum: 2 maart 2015 In dit verslag worden de werkzaamheden en de stand van de boedel beschreven over de afgelopen periode. De curator baseert zich op aangetroffen

Nadere informatie

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW

OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW OPENBAAR FAILLISSEMENTSVERSLAG EX ARTIKEL 73A FW Nummer : 2 (eindverslag) Datum : 15 oktober 2013 Gegevens onderneming : De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid MAK INTERIEUR B.V., statutair

Nadere informatie

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com.

Mededeling: de openbare faillissementsverslagen in het faillissement van Palm Invest B.V. worden online gepubliceerd op de website www.vandiepen.com. FAILLISSEMENTSVERSLAG van de curator in het faillissement van PALM INVEST B.V. (en Stichting Garantiegelden Palm Invest) Nummer verslag : 4 Datum : 9 september 2010 Mededeling: de openbare faillissementsverslagen

Nadere informatie

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET

EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET EERSTE OPENBAAR VERSLAG EX ART. 73A FAILISSEMENTSWET Naam : M.A.R. TRAILER B.V. Curator : Mr M.M.E. Bowmer Rechter-Commissaris : Mr J.P.G. Poell Datum Faillissement : 23 maart 2004 Datum Verslag : 13 april

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V.

Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Algemene Voorwaarden van Fire and Medical Training Centre B.V. Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de volgende termen in de volgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders

Nadere informatie

Uitwinnen van zekerheden

Uitwinnen van zekerheden Uitwinnen van zekerheden EEn aantal praktische aandachtspunten Mr. J. DE BOnt het belang van zekerheden in onzekere tijden is groot. Enerzijds geeft het kredietnemers mogelijkheden om geld te blijven lenen

Nadere informatie

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur

Artikel 3 Duur en beëindiging opdracht Ten aanzien van de duur en eventuele beëindiging van een Opdracht geldt het volgende: 1. Indien voor de duur ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Pollux: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: Pollux Personeelsdiensten B.V., gevestigd en kantoorhoudende

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers

Algemene Voorwaarden NVM & Tarieven B/mak voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Algemene Voorwaarden NVM 1 Algemene Voorwaarden NVM voor professionele opdrachtgevers Versie februari 2011 Vooraf De algemene voorwaarden NVM

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT

Algemene voorwaarden. PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle. PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene voorwaarden PinkRoccade Healthcare bv Handelsregister 27322973 Zwolle PinkRoccade Healthcare geeft kleur aan uw IT Algemene Voorwaarden Versie 8 februari 2010 I Algemene bepalingen...4 II Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie)

ALGEMENE CONSUMENTENVOORWAARDEN. (brancheorganisatie) Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM, de Landelijke Makelaarsvereniging en VBO Makelaar AV CZ/99 Deze Algemene Voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V ALGEMENE VOORWAARDEN VAN EDITOO B.V., GEVESTIGD TE ARNHEM, GEDEPONEERD BIJ DE KAMER VAN KOOPHANDEL EN FABRIEKEN VOOR CENTRAAL GELDERLAND OP 24 MAART 2014 ONDER NUMMER 09116701 Artikel 1: Definities 1.

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst

Artikel 1 Definities  Artikel 2 Algemeen Artikel 3 Aanbiedingen en offertes Artikel 4. Kosten Artikel 5 Uitvoering Overeenkomst Artikel 1 Definities 1. Medic Event Support is een stichting met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op de dienstverlening in de gezondheidszorg, in het bijzonder het verlenen van Eerste Hulp Bij

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM. Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2011 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Deze Algemene Consumentenvoorwaarden NVM zijn tot stand gekomen in overleg met Consumentenbond en Vereniging

Nadere informatie

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006

Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Algemene Consumentenvoorwaarden NVM Versie februari 2006 Deze Algemene Consumentenvoorwaarden van de Nederlandse Vereniging van Makelaars in onroerende goederen en Vastgoeddeskundigen NVM zijn totstandgekomen

Nadere informatie