Uitspraak van Gert van Harten, directeur Advies en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland in 0 25 Tijdschrift over Jeugd, 10: 9.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Uitspraak van Gert van Harten, directeur Advies en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland in 0 25 Tijdschrift over Jeugd, 10: 9."

Transcriptie

1 Organisatorische aspecten van effectieve programma s Wat een (gemiste) kans: intersectorale samenwerking Harm Wijgergangs Inleiding Wat is erger een Babylonische spraakverwarring over 56 varianten Intensieve Pedagogische Thuishulp (IPT) of jeugdzorginstellingen die niet met elkaar afstemmen en niet spreken over het delen van verantwoordelijkheden met elkaar. In het eerste geval gaat het om 56 goed bedoelde initiatieven om gezinnen met opvoedingsproblemen te helpen. Daarbij is men creatief geweest in het bedenken van namen voor hulpvormen die vooral ingegeven zijn door de hulpverleningssector waarin ze ontwikkeld zijn. In het tweede geval leidt het ontbreken van spraak (verwarring) ertoe dat nog veel gezinnen niet of volstrekt onvoldoende geholpen worden. Falende hulpverlening heeft onomkeerbare gevolgen. Falende hulpverlening kost uiteindelijk veel meer dan hulpverlening die echt helpt. Een zeer tragisch voorbeeld van falende hulpverlening is wel het familiedrama dat zich in Roermond in de zomer van 2002 afspeelde. Zes kinderen uit één gezin kwamen om bij een brand. In dit drama speelde de jeugdzorg een rol. In de dagbladen die in de zomer van 2002 over het voorval berichtten stond te lezen: De samenwerking tussen de hulpverleners deugde niet. Twaalf betrokken instanties en hulpverleners werkten lange tijd langs elkaar heen. De afstemming en coördinatie van ieders betrokkenheid is laat op gang gekomen. Instellingen schuiven de problemen van het gezin makkelijk door naar andere instellingen en nemen een afwachtende houding aan. Vervolgens viel te constateren dat de betrokken instanties de gemaakte fouten en gemiste kansen op samenwerking erkennen, maar tevens publiekelijk elkaar de bal toeschuiven. Hulpverleners oneens over aanpak gezinsproblemen, kopte een krant. Men omzeilt de kritiek feitelijk door te wijzen op de werkdruk, communicatieproblemen en gebrekkige wet-en regelgeving. De politiek komt dan met de oplossing: een gezinscoach. Staatssecretaris Ross-Van Dorp kondigt naar aanleiding van een onderzoeksrapport op 9 augustus 2002 maatregelen aan die een drama zoals in Roermond in de toekomst moeten voorkomen. Zij wil dat ieder probleemgezin binnenkort een eigen persoonlijke coach krijgt die de problemen van binnenuit in de gaten kan houden. Ook wil ze onderzoeken of de wet op de jeugdzorg zodanig kan worden aangepast dat er sneller zogenoemde drangmaatregelen kunnen worden toegepast. Dat betekent dat probleemgezinnen minder gemakkelijk jeugdzorg en andere hulp kunnen weigeren. We moeten af van de passieve rol van de hulpverleners. Als we zien dat het misgaat, moeten we eerder actief kunnen ingrijpen, aldus de staatssecretaris in de Telegraaf ( ). Hoeven de instellingen zich helemaal geen zorgen meer te maken over hun maatschappelijke opdracht, hun kerntaak en daarmee samenhangende verantwoordelijkheid met de komst van een gezinscoach? Zoals een directeur van een AMK zei: We zijn allemaal verantwoordelijk en daarom is niemand verantwoordelijk. 1 De gezinscoach is dan verantwoordelijk voor elk drama. En drama s kennen we genoeg. Babel voorbij? Vooralsnog liever niet. In deze paragraaf staan de kansen en effecten van de gezamenlijke en gedeelde verantwoordelijkheid van jeugdzorginstellingen die zich bezighouden met de ontwikkeling en uitvoering van IPT centraal staan. Niet alleen zal blijken dat IPT een goed alternatief is voor uithuisplaatsingen, 24-uurs behandelingen, opnames of het verkorten daarvan, het kan zelfs de roep om een gezinscoach weerstaan. Om mijn betoog te illustreren neem ik de intersectorale samenwerkingspraktijk van de verschillende Hulp aan Huisprojecten en programma s in Nederland als voorbeeld, met name die uit het noordoosten van ons land: Hulp aan Huis Twente, Drenthe en Groningen 2. Het gaat daarbij niet alleen om de succesvolle afstemming en samenwerking tussen verschillende module Intensieve Pedagogische Thuishulp, maar juist ook om de samenwerking tussen de residentiële behandelvoorzieningen en Intensieve Pedagogische Thuishulp. 1 Uitspraak van Gert van Harten, directeur Advies en Meldpunt Kindermishandeling Gelderland in 0 25 Tijdschrift over Jeugd, 10: 9. 2 Naast Drenthe, Groningen en Twente zijn er inmiddels intersectorale Hulp aan Huis projecten en programma s in West Overijssel, Noordoost-Brabant, Utrecht, Flevoland, Gelderland-Zuid, Den Haag, Noord-Holland en in ontwikkeling in West- en Midden-Brabant

2 De genoemde Hulp aan Huisprogramma s kennen een wel zeer dialooggestuurde benadering, omdat ze zijn ontstaan vanuit: De wens van ouders hun kinderen thuis op te voeden; de wens van kinderen thuis opgevoed te worden; de wens van ouders, kinderen en hulpverleners resultaat te behalen. Allereerst zal ik aangeven voor welke doelgroep die intersectorale samenwerking tussen jeugdzorginstellingen zo noodzakelijk is: 1. Jeugdigen met meervoudige problemen: thuis (pedagogische onmacht, mishandeling); op school (gedrag, leren, spijbelen); individuele problematiek bij kinderen en/of ouder(s) (ontwikkelingsproblematiek, psychiatrische problematiek); probleemgedrag (weglopen, verslaving, delinquent gedrag). 2. Jeugdigen in gezinnen met een langdurige hulpverleningscarrière: multi-probleemgezinnen; pathologisch symbiotische gezinnen; conflictrijke echtscheidingen; Kinderen van Ouders met Psychiatrische Problematiek (KOPP-gezinnen). 3. Jeugdigen in gezinnen met lastige/ingewikkelde problemen, met als gevolg: afschuif- en doorschuifgedrag tussen sectoren en voorzieningen 3. Figuur 1 kenmerken doelgroep Intensieve Pedagogische Thuishulp De modulen van de Hulp aan Huisprojecten en programma s (Roosma, 2000; Wijgergangs, 2002), richten zich op de volle breedte van de sectoroverschrijdende gezinsproblematiek. Hierbij staat de opvoedingstaak en de ontwikkeling van de jeugdigen centraal. Daarnaast wordt gewerkt aan de verbetering van andere gezinstaken zoals huishouding, verzorging en financiën, individueel functioneren, vormgeven partnerrelatie, maatschappelijk functioneren en formele en informele contacten, voor zover dit van belang is voor de opvoedingstaak en de ontwikkeling van de kinderen. 3 Deze probleemgroepen omschrijving is ontleend aan de beschrijving zoals die gegeven wordt in de NRV nota Jeugdigen met ernstige en meervoudige problemen februari 1994, pagina Aan deze omschrijving is door ons toegevoegd dat het gaat om gezinnen.

3 De vraag die daarbij telkens gesteld wordt is: wat moet er veranderen willen de kinderen zich (bij voorkeur thuis) zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen tot volwassenheid? Het doel is een uithuisplaatsing of opname te voorkomen of te verkorten, doorbreken van de negatieve spiraal, vergroten van het rendement van andere hulp en het vergroten van maatschappelijke participatie van gezinsleden. Om deze doelen te kunnen bereiken, is de hieronder beschreven, inmiddels zeer effectief gebleken, werkwijze ontwikkeld. Een gezinshulpverlener verleent de gezinsleden hulp volgens geëxpliciteerde methodische principes en de gezinshulpverlener wordt bij dit werk op een methodische wijze ondersteund. Dit laatste is binnen de huidige Nederlandse (jeugd)zorgpraktijk een betrekkelijk nieuw gegeven. Vrijwel nergens wordt de methodische begeleiding zowel qua organisatie, als qua inhoud zo afgestemd op de behandelmethodiek van de hulpverlener. Uit effectonderzoek (De Meyer en Veerman, 2002) en uit eigen ervaring blijkt dit echter een kritische succesfactor voor het welslagen van het project. Valt de methodische begeleiding en ondersteuning weg, dan verdwijnt de kwaliteit van de hulpverlening ook snel: gezinshulpverleners raken burnt-out, zoeken een andere baan of verdwijnen in de ziektewet. De methodiek verwatert, gezinshulpverleners raken ingezogen in het gezinssysteem, mishandeling en verwaarlozing duren voort, de hulpverlening aan het gezin loopt vast, de tevredenheid van de gezinsleden over de geboden hulp daalt, er is een toename van het aantal klachten. Werkwijze (tips voor de gezinscoach in spé) Het gezin wordt geholpen door een gezinshulpverlener die veel tijd heeft gedurende een afgebakende periode en erg volhardend is. Per module zijn hier verschillen: bij Families First heeft een gezinshulpverlener met een dienstverband van 36 uur een caseload van twee gezinnen tegelijkertijd, gedurende 4 tot maximaal 5 weken. Bij Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling en Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling wordt gewerkt met een caseload van 5 gezinnen tegelijkertijd, gedurende meestal 6 maanden, met een maximale verlenging van 3 maanden. Op een dienstverband van 36 uur per week wordt door de gezinshulpverlener 20 uur per week besteed aan face to face contacten bij het gezin thuis. De overige 16 uur wordt besteed aan reistijd van en naar het gezin, werkbegeleiding, scholing en training, registratie, rapportage, onderzoeksadministratie en voorbereiding van de gezinsbezoeken. De gezinshulpverlener werkt samen met de gezinsleden op de plek waar het gebeurt; bij het gezin thuis. De gezinshulpverlener komt op tijden dat de problematiek zich voordoet; dus ook in de ochtend, s avonds en in de weekenden. Met de werktijden wordt aangesloten bij de agenda van het gezin. Er wordt gewerkt vanuit een tegemoetkomende beschikbaarheid, waarbij de aanpak concreet, expliciet, doel- en resultaatgericht is. De gezinsleden worden actief betrokken bij de beoordeling van hun slagen en falen en het overleg met de aanmelder vindt plaats met de gezinsleden en in het gezin. Hierdoor is de hulp transparant en open en wordt voorkomen dat er verborgen agenda s zijn. De gezinshulpverlener activeert in plaats van compenseert, door voordoen, samen doen, oefenen, het geven van opdrachten en erbij zijn als het gebeuren moet. Vanuit de empowerment visie wordt gewerkt aan het versterken van reeds aanwezige positieve krachten in het gezin. Crisissen, die zich onvermijdelijk voordoen, worden benut als mogelijkheid om tot verandering te komen. De gezinshulpverleners worden bij hun werk ondersteund door structurele intensieve teambegeleiding en individuele werkbegeleiding door een in de methodiek getrainde en ervaren teamleider. Er wordt een uniform begrippenkader gehanteerd op basis waarvan de activiteiten van de gezinshulpverleners in verrichtingen beschreven zijn. Enkele voorbeelden van deze verrichtingen zijn: actief luisteren, doelen of prioriteiten stellen met het gezin, werken met de gedragskaart en de oefening storende en helpende gedachten. Voor iedere module is een methodiekhandleiding beschikbaar, waarin op samenhangende wijze de kennis-, houdings- en vaardigheidsaspecten beschreven zijn. Er is voor alle gezinshulpverleners in Hulp aan Huis-verband een functiegericht deskundigheidsbevorderingstraject, bestaande uit een basistraining met daarop volgend trainingsmodulen en intersectorale intervisie gericht op opfrissen en verdiepen van kennis, houding en vaardigheden. Dit alles met een grote nadruk op DOEN (oefenen van houding en vaardigheden). De behandelstructuur is duidelijk gefaseerd en in tijd afgebakend, de hulpverlening wordt gepland met evaluatieen rapportagemomenten en er is een uitgewerkt rapportage protocol. De aanmelder wordt gezien als opdrachtgever en van de aanmelder wordt verwacht dat deze de taken van casemanager, zorgcoördinator of trajectbegeleider op zich neemt. Deze samenwerking is uitgewerkt in functionele en concrete taken. Om de gezinshulpverlener overzicht te laten behouden en structuur te bieden in het behandelingsproces, wordt gebruik gemaakt van een geautomatiseerd zorgondersteunend registratiesysteem. Tevens biedt het systeem overzichten die de teamleider en de gezinshulpverlener gebruiken bij de werkbegeleiding en geeft het belangrijke sturingsinformatie. De gezinshulpverlener werkt methodisch met een evaluatieonderzoeksprotocol, waarbij bij aanvang, afsluiting en follow-up door de ouders, aanmelder en de gezinshulpverlener een aantal vragenlijsten worden ingevuld. Het doorlopend evaluatieonderzoek toetst de hulpverlening op de vragen: 1. Wordt de doelgroep bereikt zoals bedoeld? 2. Wordt er gewerkt zoals bedoeld? 3. Wat zijn de resultaten in termen van effect en tevredenheid?

4 De gezinshulpverlener gebruikt de profielen van een aantal vragenlijsten (zoals de CBCL en NOSI) om samen met de gezinsleden doelen, prioriteiten en werkpunten te formuleren, krachten en aandachtspunten te ordenen en verbeteringen zichtbaar te maken en te expliciteren. De verschillende teams worden ondersteund door een teamleider, een gedragswetenschapper en een gespecialiseerd en voldoende toegerust secretariaat. Aan sommige teams is daarnaast ook een kinder- en jeugdpsychiater en een systeemtherapeut verbonden. Uit wetenschappelijk onderzoek (Loeben e.a., 2001) blijken de kritische succesfactoren van intensieve ambulante gezinsbehandelingen: de begeleidingsstructuur ten behoeve van de gezinshulpverleners, die bestaat uit maandelijkse intersectorale intervisie, wekelijkse team- en werkbegeleiding met ondersteuning van teamleiders, gedragswetenschappers, kinder-en jeugdpsychiaters, systeemtherapeuten; de trainingen en deskundigheidsbevordering ten behoeve van gezinshulpverleners; het gebruiken van een cliëntvolgsysteem ten behoeve van gezinshulpverleners; de methodische behandelstructuur en gehanteerde methodieken; de doel-en resultaatgerichte werkwijze; wetenschappelijk onderzoek. Kansen...ook voor een gezinscoach De problematiek zoals we die binnen de doelgroep zien, wordt sectoroverschrijdende problematiek genoemd vanwege het bestaan van een indeling in sectoren: Jeugdhulpverlening, jeugd-ggz/kinder-en jeugdpsychiatrie, justitie/jeugdbescherming en de sector (licht) verstandelijk gehandicapten. In figuur 2 is de sectorale organisatie weergegeven. Figuur 2 sectorale jeugdzorg (L)VG GGZ K&J doelgroep justitie JHV Het gevolg is dat de gezinnen die zelf meervoudige en ernstige problemen hebben juist hulpverleners veel problemen geven. Jeugdzorginstellingen hebben in deze iets met elkaar te delen, want ze ervaren dezelfde problemen. Ze zijn ook onderling afhankelijk, zoals in het geval er in een regio bijvoorbeeld alleen maar ambulante crisishulp (Families First) ontwikkeld is en geen ambulante vervolghulp. Als instellingen samenwerken biedt dat wederkerig voordeel. Zo kon het in Twente gebeuren dat het, vanwege onder andere het kostenaspect, in eerste instantie niet lukte om Families First vanuit de sector jeugdhulpverlening te ontwikkelen. Wel was er vervolghulp in de vorm van Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling en Videogezinsbehandeling. Tegelijkertijd was men in dezelfde regio vanuit de sector Licht Verstandelijk Gehandicapten (LVG) bezig met de uitvoering van Families First voor licht verstandelijk gehandicapten, maar ontbrak het in die sector aan intensieve ambulante vervolghulp. Door de intersectorale samenwerking is er nu voor iedere sector zowel Families First als ook ambulante vervolghulp in de vorm van meerdere modulen intensieve ambulante gezinsbehandeling. In de intersectorale samenwerking wordt niet gestreefd naar integratie van sectoren, maar wel gezocht naar passende verbindingen en overgangen. Zo kan bijvoorbeeld een instelling zich specialiseren in de crisishulp (Families First) en de andere instelling uit dezelfde sector in bijvoorbeeld de module Intensieve Orthopedagogische Gezinsbehandeling. De afstemming tussen instellingen omtrent doelgroepen heeft als doel enerzijds modulen Intensieve Pedagogische Thuishulp naadloos op elkaar aan te laten sluiten (schakelen en stapelen van modulen), anderzijds heeft de afstemming ook tot doel om voldoende ontwikkelkracht, kwaliteit en continuïteit te garanderen (het geheel is meer dan de som der delen). Een team voor Intensieve Psychiatrische Gezinsbehandeling (IPG-) van bijvoorbeeld 1,6 fte is een klein team. Het is bijna ondoenlijk om daar de

5 noodzakelijke en adequate begeleidingsstructuur voor te organiseren. Als er echter verschillende teams van relatief geringe omvang bij elkaar gevoegd worden, kan die begeleidingsstructuur ten behoeve van gezinshulpverleners wel degelijk georganiseerd worden. Dit kan per sector, per instelling, maar nog veel beter intersectoraal. Als gezinshulpverleners van verschillende modulen Intensieve Pedagogische Thuishulp, uit verschillende instellingen en van verschillende sectoren samenwerken, dan vindt er een enorme kruisbestuiving plaats. Kennis en kundigheid die per sector, instelling of module aanwezig is, wordt volop uitgewisseld. De ene gezinshulpverlener wil iets meer weten over wat te doen bij bepaalde psychiatrische problematiek, terwijl de ander profijt heeft van informatie over licht verstandelijke beperkingen. Ook al is de hulp nog wel sectorgebonden georganiseerd vanwege de sectorgebonden (en dus verschillende) financieringskanalen en instroom van cliënten, toch blijkt intersectorale samenwerking heel goed mogelijk en veel op te leveren. Het maakt niet meer zo veel uit als een gezin geholpen wordt met een module vanuit de jeugd-ggz terwijl er sprake is van een licht verstandelijke beperking bij een van de kinderen uit datzelfde gezin. Door- of afschuiven hoeft niet meer. Men kan de kennis en kundigheid lenen van een collega (uit een andere module, bij een andere instelling, in een andere sector) Zo is er sprake van een overzichtelijk aanbod van Intensieve Pedagogische Thuishulp dat in samenhang wordt uitgevoerd. In Twente gaat het na drie projectjaren om de samenwerking tussen vier sectoren uit de jeugd- en volwassenzorg met negen instellingen en elf verschillende Intensieve Pedagogische Gezinsbehandel- en begeleidingsmodulen; - twee modulen kortdurende intensieve crisishulp (duur: 28 dagen); - zes behandelmodulen (duur: gemiddeld 6 tot 9 maanden) en - drie langdurende begeleidingsmodulen (duur: > 12 maanden). Effecten Uit de positieve ervaringen en resultaten van wetenschappelijk onderzoek op het gebied van intensieve ambulante gezinsbehandeling in Drenthe, Groningen (De Meyer & Veerman, 2001) en Twente (De Meyer & Veerman, 2002) 4 blijkt dat: de doelgroep vergelijkbaar is met de doelgroep van residentiële jeugdhulpverlening en psychiatrische dagbehandeling; 95 % van de kinderen na afsluiting van de hulp nog thuis woont; 90 % van de kinderen 6 maanden na afsluiting van de hulp nog thuis woont (Twente 2002); gedragsproblemen bij kinderen verminderen; ouderlijke stress vermindert; er een hoge mate van tevredenheid is bij ouders ten aanzien van de geboden hulp (95% zal de hulp ook aan anderen aanraden). Ook uit het onderzoek van Janssens en Kemper (2003) blijkt dat intensieve ambulante gezinsbehandeling een alternatief is voor uithuisplaatsing. De problemen in de onderzochte gezinnen zijn dermate groot, dat deze gezinnen vergelijkbaar zijn met gezinnen waarvan het kind uit huis is geplaatst, of waarvan het kind semiresidentieel behandeld wordt. Intensief ambulant in combinatie met 24-uurs zorg en dagbehandeling Tot zover spraken we echter louter en alleen over intensieve ambulante hulpverlening. Er is echter ook een andere ontwikkeling gaande. Dat is de aansluiting tussen ambulant en (semi)-residentieel. Actueel is de ervaring dat de residentiele voorzieningen of 24-uurs afdeling van een instelling elke toenadering van een ambulante collega of afdeling zien als een regelrechte bedreiging. Veeleer wordt nog vanuit een concurrentie positie naar elkaar gekeken. In de praktijk betekent dat als een cliënt gebruik wil maken van zowel een ambulant als (semi-) residentieel aanbod er: niet alleen sprake is van een economisch delict in termen van dubbele verstrekking die vaak nodig is, maar er minstens twee hulpverleningsplannen naast elkaar bestaan die slechts in de marge op elkaar zijn afgestemd. Dat maakt dat voor de cliënt er vaak onoverkomelijke problemen ontstaan vanwege het gebrek aan afstemming en uitwisseling tussen de afdelingen. In figuur 3 5 is te zien hoe versnipperd het aanbod voor de cliënt is. Men kan hierbij een sector (macro- niveau) of zelfs een instelling (meso-niveau) in gedachten nemen. 4 Zie ook de jaarverslagen van Hulp aan Huis Drenthe, Groningen en Twente. 5 Met dank aan Mart v.d. Aa.

6 Bij een integraal aanbod zal bijvoorbeeld een ambulante crisismodule worden uitgevoerd in nauwe afstemming en samenspraak met de verschillende crisisopvang mogelijkheden in een instelling en in een regio. Concreet betekent dit dat er bijvoorbeeld een gedeelde betrokkenheid zal zijn bij elke aanmelding voor een crisisopvangplaats. Samen met de crisisopvang en de plaatser die bij de jeugdige betrokken is, zal dan bezien worden of uithuisplaatsing d.m.v. de inzet van een ambulante crisismodule voorkomen kan worden. Tijdens een ambulante behandeling kan of een kortdurende time-out (residentieel) of dagbehandeling van een van de kinderen noodzakelijk zijn, om vervolgens spoedig of tegelijkertijd met een Intensieve Pedagogische Thuishulpmodule weer thuis verder te kunnen. Figuur 4 laat de ontwikkeling zien dat er ook binnen een instelling nieuwe samenhang en verbanden gecreëerd worden door het stapelen en schakelen van modulen. Om een integraal en intersectoraal aanbod ook werkelijk voor de cliënt te kunnen laten werken dient één gezamenlijk hulpverleningsplan met behoud van de eigen (op instellings- en individueel niveau) verantwoordelijkheid, het uitgangspunt voor de zorg te zijn. Schematisch ziet dat er dan uit zoals in figuur 5.

7 Tot slot In de Voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg van het ministerie van VWS en Justitie wordt Hulp aan Huis Twente beschreven als een voorbeeld van good-practise van hoe de toekomstige Wet op de Jeugdzorg in de praktijk al werkt. In die wet wordt intersectorale samenwerking voorgeschreven. Ondanks de actuele en vooral nog sectorgebonden regelgeving is het mogelijk om intersectoraal samen te werken. Niet alleen tussen jeugdzorginstellingen, maar ook samen met instellingen uit de volwassenzorg. Niet alleen tussen ambulante modulen, maar ook samen met de residentiële zorg. Dat laatste is hard nodig. Uit de wachtlijsten voor residentiele jeugdzorg mag worden geconcludeerd dat er in Nederland vaak kinderen en jongeren uithuisgeplaatst worden. Zonder te beweren dat elke uithuisplaatsing slecht is, bewijzen de Hulp aan Huis programma s in Nederland dat doelmatige, effectieve en efficiëntere alternatieven binnen handbereik zijn. Wetenschappelijk onderzoek ondersteunt dat (Janssens e.a., 2003; Veerman e.a., 2001, 2002, 2003). Het is echter ook een kwestie van beleid. Zo is actueel het nieuwe beleid de invoering van de functie gezinscoach. Het is evident dat die functie nooit alleen uitgevoerd kan worden door, noch de verantwoordelijkheid kan zijn van één hulpverlener. Want welk beleid ook gevoerd wordt: Integraal en intersectoraal samenwerken is een noodzakelijk voorwaarde om te komen tot doel-en op resultaatgerichte hulp die echt werkt en uithuisplaatsingen van kinderen kan voorkomen, dan wel verkorten. Tevens kunnen alle mogelijkheden van (dure) residentiele, semi-residentiële en ambulante hulp in samenhang en effectief vanuit één hulpverleningsplan, een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vanuit één regie aangeboden worden. Wat een kans! Harm Wijgergangs is programma-en projectleider Hulp aan Huis Twente en Hulp aan Huis West-Overijssel. Literatuur Brink, L.T., ten e.a. (1997). Handleiding verrichtingen Intensieve Ambulante Gezinsbehandeling. Utrecht: NIZW Brink, L.T., ten e.a. (2001). Het onderzoek IAG, deel 1: doelgroep, resultaten en werkwijze; deel 2: technische verantwoording. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis Dijksma, B.M. (2000). De methodiek van VG. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis Janssen, J., Meyer, R.E. de, Veerman, J.W. (2003). Evaluatieonderzoek Hulp aan Huis Twente. Tussentijdse rapportage over de manier van werken in de periode Nijmegen: Praktikon Janssens, J.M.A.M.; Kemper, A.A.M. (2003). Intensieve ambulante gezinsbehandeling: een alternatief voor uithuisplaatsing? Tijdschrift voor Orthopedagogiek,42, Loeber, R., Slot, N.W. & Sergeant, J.A. (2001). Ernstige en gewelddadige jeugddelinquentie; omvang, oorzaken en interventies. Houten, Bohn Stafleu Van Loghum Loeffen, M., Butselaar, B. van en Ooms, H. (2001). Intensieve Pedagogische Thuishulp in vogelvlucht, een inventarisatie van varianten in Nederland. Utrecht: Collegio. Meyer R. de & Veerman, J.W. (2001). Evaluatieonderzoek Hulp aan Huis Drenthe en Groningen. Nijmegen: Praktikon. Meyer R. de & Veerman, J.W. (2002). Evaluatieonderzoek Hulp aan Huis Twente, de doelgroep. Nijmegen: Praktikon. Olijve, M & Nieuwland, R. van (2001). De methodiek van IOG-LVG / IPG-LVG. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis. Roosma, A.H. (2000). Het projectplan Hulp aan Huis Twente. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis Schot, E. van & Steege, M. van der (1998). De methodiek van IOG. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis

8 Schot, E van & Steege, M. van der (1998). De methodiek van IPG. Assen: Uitgeverij Hulp aan Huis. Voortgangsrapportage beleidskader jeugdzorg , (2001). Den Haag: ministerie van VWS en Justitie. Wijgergangs, W.G.M.A.M. (2002). Het projectplan Hulp aan Huis Flevoland. Lelystad: Uitgeverij Hulp aan Huis Wijgergangs, W.G.M.A.M. (2002). Het projectplan Hulp aan Huis West Overijssel. Zwolle: Uitgeverij Hulp aan Huis Wijgergangs, W.G.M.A.M. (2003). Intersectorale samenwerking vorm alternatief voor gezinscoach. Perspectief, informatie- en opinieblad voor de jeugdbescherming, 4,17-18.

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten

(Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten (Dag) Behandeling (licht) verstandelijk beperkten Omschrijving voorzieningen Ons kenmerk: Datum: Oktober 2015 Contactpersoon: Contractbeheer E-mail: contractbeheer@regiogenv.nl INHOUD 1 34118 Behandeling

Nadere informatie

professionals in ontwikkeling

professionals in ontwikkeling www.ambiq.nl professionals in ontwikkeling [ samen werken aan innovatie ] Door onze krachten te bundelen kunnen we de kwaliteit van de zorg verder ontwikkelen, versterken we onze strategische positie en

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Foto: Martine Sprangers Naar een gouden standaard Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Door Mariska van der Steege Er bestaan in Nederland nogal wat varianten van Intensieve Pedagogische Thuishulp

Nadere informatie

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd)

AMBULANT HULPVERLENERS IAG/GEZINSCOACHES (voor 25 tot 32 uur per week voor bepaalde tijd) Interne en externe oproep Afdeling Ambulant Noord Kinderen en jeugdigen hebben het recht om op een humane en evenwichtige manier op te groeien. De hulpvraag van de cliënt is het uitgangspunt van ons handelen,

Nadere informatie

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen

Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen De effectiviteit van thuiszorgmethodieken: de wereld na Savanna Prof. dr. Jan Janssens Sectie Orthopedagogiek: gezin en gedrag Radboud Universiteit Nijmegen Is het alleen Savanna? Roermond Tolbert Het

Nadere informatie

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen

HULPVRAAG Doelgroepen Doelstellingen Zorgmodule Fasehuis Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Verblijf met behandeling Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit normaal begaafde jeugdigen van 16-18 jaar, woonachtig in de regio Gelderland-Midden

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant

Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgmodule Intensief Kort Ambulant Zorgaanspraak: Zorgaanbieder: Jeugdhulp Thuis Individueel Entréa HULPVRAAG Doelgroepen De doelgroep bestaat uit in Gelderland-Zuid woonachtige gezinnen waarvan één of

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking

Integrale Zorg. Kom verder! www.ln5.nl INFORMATIE VOOR VERWIJZERS. Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Integrale Zorg INFORMATIE VOOR VERWIJZERS Integrale Zorg voor kinderen en jongeren met een licht verstandelijke beperking Kom verder! www.ln5.nl Het zorgarrangement PriZma kent Crisisopvang, Observatie,

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Effectief omgaan met opgroei- en opvoedingsproblemen

Effectief omgaan met opgroei- en opvoedingsproblemen Effectief omgaan met opgroei- en opvoedingsproblemen Resultaten van Hulp aan Huis Overijssel over de periode 2004-2005 Jan Willem Veerman & Ronald De Meyer Praktikon maakt deel uit van de Stichting de

Nadere informatie

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder!

24 uurshulp. Met Cardea kun je verder! 24 uurshulp Met Cardea kun je verder! Met Cardea kun je verder! 24 UURSHULP De meeste kinderen en jongeren wonen thuis bij hun ouders totdat ze op zichzelf gaan wonen. Toch kunnen er omstandigheden zijn,

Nadere informatie

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies

Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Infosheet Tijdig ingrijpen: werkzame ingrediënten voor interventies Tijdig ingrijpen betekent voorkomen dat een de fout ingaat. Wie wil dat niet? Dat is dan ook precies wat deze infosheet beoogt: inzicht

Nadere informatie

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig

maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Zelf maar niet alleen! Persoonlijk Toekomstgericht Deskundig Gastenhof biedt Onze jeugdigen horen erbij Hoe doe je mee in een maatschappij waar het tempo vaak hoog ligt? 2 perspectief Inhoud 4 Voor wie

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving.

Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Thuis wonen met ondersteuning Sterker in de samenleving. Powered by Pluryn Woon je zelfstandig of binnen je gezin en heb je daarbij ondersteuning nodig? Dan kun je gebruik maken van de ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling

Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Residentiële opname voorkomen of verkorten. Intensieve Dagbehandeling Als eerdere hulpverlening niet hielp. Intensieve dagbehandeling Soms zijn kinderen en jongeren niet geholpen met alleen ambulante hulpverlening

Nadere informatie

Professionele hulp voor kinderen en jongeren

Professionele hulp voor kinderen en jongeren Professionele hulp voor kinderen en jongeren Ik heb het leuker en gezelliger met mama. Lijn5 is er voor kinderen, jongeren en jongvolwassenen die hulp nodig hebben in moeilijke fases van hun leven. Door

Nadere informatie

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT

Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Flexibel thuistraject voor het hele gezin. GezinsFACT Behandeling in de eigen leefomgeving. GezinsFACT Sommige gezinnen komen door een opeenstapeling van negatieve factoren, waaronder het complexe probleemgedrag

Nadere informatie

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004

Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Rapportage wachtlijsten jeugdzorg 2004 Deze rapportage geeft informatie over het verloop van de wachtlijsten in het jaar 2004. De laatste peildatum van de rapportage is 1 januari 2005. Nu de rapportage

Nadere informatie

Aanmelden Singelzicht

Aanmelden Singelzicht Aanmelden Singelzicht Om jouw cliënt aan te melden voor een 24-uurszorgtraject binnen Singelzicht, kan je het aanmeldformulier invullen. Stuur daar waar mogelijk, zo veel mogelijk relevante informatie

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2010 2011 31 839 Jeugdzorg Nr. 75 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Nadere informatie

Zorg voor jeugdigen in Nederland

Zorg voor jeugdigen in Nederland DE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Zorg voor jeugdigen in Nederland Presentatie Vlaams-Nederlands Huis deburen, Directie Curatieve Zorg, 14 november 2006 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 1 ALGEMENE

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben een veilig thuis. Voor

Nadere informatie

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals

Hulp voor jonge ouders. Informatie voor professionals Hulp voor jonge ouders Informatie voor professionals Zorg voor kwetsbare meiden Meiden tussen de 16 en 27 jaar die zwanger zijn, of een kind hebben gekregen, kunnen terecht bij Vitree. Het gaat om kwetsbare

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Informatie voor ouders

Informatie voor ouders Informatie voor ouders Zo gewoon mogelijk, speciaal waar het moet Entrea biedt specialistische hulp en opvoedingsondersteuning aan kinderen en jongeren van 0 tot 18 jaar en hun ouders of opvoeders. Voor

Nadere informatie

Risico- indicatoren Maart 2014

Risico- indicatoren Maart 2014 Risicoindicatoren Maart 2014 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Risico-indicatoren ambulante jeugdhulp 5 1.1 Risico-indicatoren 5 1.2 Toelichting op de risico-indicatoren 5 2. Risico-indicatoren bureaus jeugdzorg

Nadere informatie

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom

Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Intensieve Pedagogische Thuishulp komt tot wasdom Naar een gouden standaard Mariska van der Steege Nederlands Jeugdinstituut / NJi Afdeling jeugd en Opvoeding Catharijnesingel 47 Postbus 19221, 3501 DE

Nadere informatie

Begeleiding in de thuissituatie

Begeleiding in de thuissituatie Begeleiding in de thuissituatie Wie zijn wij? Profila Zorg is een evangelische zorgorganisatie die naast de mogelijkheid voor wonen en dagbesteding ook begeleiding en ondersteuning biedt in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie

INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN. Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie INFORMATIE VERWIJSINDEX RISICOJONGEREN Dit memo bevat inhoudelijke informatie. De procesaanpak wordt toegelicht in de presentatie ACHTERGRONDINFORMATIE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR 15 MEI 2008 1. Inleiding

Nadere informatie

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners

Onderzoek 1Gezin1Plan. Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Onderzoek 1Gezin1Plan Presentatie voor gemeenten, instellingen en hulpverleners Doelstelling onderzoek Zicht op werkzaamheid werkwijze 1G1P, ontwikkeld door Partners in Jeugdbeleid, ingezet bij multiprobleemgezinnen

Nadere informatie

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus

Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Perceelbeschrijving JeugdzorgPlus Samenwerkende gemeenten Regio West Friesland Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec Inhoud 1. JeugdzorgPlus... 3 1.1Inleiding... 3

Nadere informatie

Kenmerken en eigenschappen. Community Support. Versie 6, 27 augustus 2009

Kenmerken en eigenschappen. Community Support. Versie 6, 27 augustus 2009 C Kenmerken en eigenschappen Community Support 1: Hulpbronnen uit het sociale netwerk ( familie, kennissen, buurt) worden systematisch opgespoord en benut bij de hulpverlening. Er wordt methodisch gezocht

Nadere informatie

Opleidingsprogramma De Wmo-professional

Opleidingsprogramma De Wmo-professional Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma De Wmo-professional Gekanteld werken Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet helpen

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking

Er zijn als het moet. Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Er zijn als het moet Visie van de William Schrikker Groep op gespecialiseerde jeugdzorg aan kinderen (van ouders) met een beperking Onze cliënten Jeugdzorg is er in soorten en maten. De William Schrikker

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst

gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst gewoon meedoen! Ketenzorg met toekomst De basis van In voor zorg! Voor wie is JeugdzorgPlus? Door een gebrek aan aansluitende zorg vielen voorheen veel jongeren tussen wal en schip. Dit verkleinde hun

Nadere informatie

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen.

Pedagogische civil society: Gemeenschappelijke activiteiten van burgers rondom het grootbrengen van kinderen. Beleidsplan Onderdeel Vrij en niet vrij toegankelijke jeugdhulp In deze memo wordt nader in gegaan op de volgende onderwerpen: A. Eenduidige definiëring typen jeugdhulp B. Definiëring welke jeugdhulp wel

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten

even Als kinderen en ouders geen raad meer weten even Als kinderen en ouders geen raad meer weten Het ene kind is het andere niet. En de ene ouder is de andere niet. In Nederland groeien de meeste kinderen gelukkig op en hebben zij een veilig thuis.

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012

Nieuwe taken naar gemeenten. de mens centraal. 21 mei 2012 Nieuwe taken naar gemeenten de mens centraal 21 mei 2012 1 Visie gemeente Den Helder Strategische Visie Sociale Structuurvisie Woon / Leefklimaat Integrale Participatie Onderwijs Ontwikkeling Beeld van

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Minor Licht Verstandelijk Beperkt

Minor Licht Verstandelijk Beperkt Minor Licht Verstandelijk Beperkt Academie voor Sociale Studies Inleiding De minor Licht Verstandelijk Beperkt biedt een inspirerend en intensief half jaar deskundigheidsbevordering op het gebied van werken

Nadere informatie

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135

7 Het zorgaanbod jeugdzorg 134 7.1 Inleiding 134 7.2 Provinciale jeugdzorg (voormalige jeugdhulpverlening) 135 Inhoud 1 Inleiding 11 1.1 Jeugdzorg en jeugdbeleid 11 1.2 Leeftijdsgrenzen 12 1.3 Ordening van jeugdzorg en jeugdbeleid 13 1.3.1 Algemeen jeugdbeleid 14 1.3.2 Specifiek gemeentelijk jeugdbeleid 14 1.3.3

Nadere informatie

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13

Business case. Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 Business case Integraal FACT-team Zuidoost Emmen. Samenwerkingsproject van Accare, Ambiq, Promens Care en VNN. November 13 1. Inleiding/aanleiding In het voorjaar van 2013 heeft Ambiq het voorstel gedaan

Nadere informatie

De kracht van pedagogisch adviseren

De kracht van pedagogisch adviseren De kracht van pedagogisch adviseren Colofon Uitgever: Datum uitgave: december 2010 Eindredactie: Rieneke de Groot, Monique Albeda & Geeske Hoogenboezem Bezoekadres: Nieuwe Gouwe Westzijde 1, 2802 AN Gouda

Nadere informatie

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP

Richtlijn / info voor ouders. Uithuisplaatsing. Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming. NVO, BPSW en NIP Richtlijn / info voor ouders Uithuisplaatsing Richtlijnen jeugdhulp en jeugdbescherming NVO, BPSW en NIP Inleiding Een kind opvoeden is niet makkelijk. Zo kan het zijn dat uw kind meer of andere zorg nodig

Nadere informatie

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling)

Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Samenvatting Zorgmodule Intensief ambulant verblijf (en behandeling) Zorgaanspraak: jeugdhulp thuis Zorgaanbieder: Pactum jeugd- en opvoedhulp Doelgroep Deze module is bedoeld voor de ouder(s) en/ of verzorger(s)

Nadere informatie

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak

Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG) Inhoud en doelgroep Beoogd eindresultaat Werkwijze Aanpak Inhoud 1. Intensieve Ondersteuning Gezin (IOG)... 2 1.2 Inhoud en doelgroep... 2 1.3 Beoogd eindresultaat... 3 1.4 Werkwijze... 3 1.5 Aanpak... 3 1.6 Door wie... 4 1.7 Duur... 4 1.8 Waar... 4 1.9 Op welke

Nadere informatie

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek

Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Kennis van de Overheid Opleidingsprogramma het keukentafelgesprek Zorg voor Zorgen dat! Leren gekanteld werken Het werk van de professional in de frontlinie van zorg en welzijn verandert ingrijpend. Niet

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Derde bijeenkomst, 5 november 2013 Groningse zorg voor jeugd en (multiprobleem)gezinnen Programma 1. Opening Lucienne van Eijk 2. Foto van de zorg voor jeugd Marieke Nanninga

Nadere informatie

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten?

Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Wat kunt u verwachten? Ondertoezichtstelling (OTS) Wat betekent een ondertoezichtstelling voor u en uw kind? Voor wie is deze factsheet bedoeld? Deze factsheet is voor ouders/ verzorgers van kinderen die onder toezicht staan

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Kortdurend intensief verblijf

Kortdurend intensief verblijf Inhoudsopgave De Buitenwereld 4 6 Doelgroep 8 Doelgericht werken 10 Inhoudelijke randvoorwaarden 11 2 3 De Buitenwereld Als je binnen een gezin een kind mag grootbrengen met psychiatrische problematiek

Nadere informatie

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik

vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik > vooruitkomen + Hulp na seksueel misbruik OUDERS & OPVOEDERS Als er binnen uw gezin sprake is van seksueel misbruik, heeft dat grote invloed. Er is veel verdriet, boosheid, wantrouwen en schuldgevoel.

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer

Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk. Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer Vision without action is Daydreaming. Action without vision is a Nightmare Japanse spreuk Ellen Loykens & Marieke Boelhouwer 1. Introductie Verder 2. Doel, doelgroep en uitvoerders Verder 3. Organisatie

Nadere informatie

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder!

EVEN VOORSTELLEN. Met Cardea kun je verder! EVEN VOORSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg

Wonen Doe Je Thuis: inhoudelijk kader van Combinatie Jeugdzorg Combinatie Jeugdzorg helpt kinderen en ouders vakkundig bij complexe vragen over opvoeden en opgroeien, zodat kinderen zich optimaal ontwikkelen en meedoen in de samenleving. Daarbij worden participatie

Nadere informatie

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep

FACT IDRIS. Idris is een onderdeel van de Amarant Groep FACT IDRIS Idris is een onderdeel van de Amarant Groep Iedereen is Behandeling en begeleiding voor cliënten met een LVB in combinatie met complexe problematiek Specialistische behandeling Kinderen, jeugdigen

Nadere informatie

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008

Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Bijlage 1 bij voortgangsrapportage jeugdzorg september 2005 Wijzigingen op het landelijk beleidskader jeugdzorg 2005 tot en met 2008 Onderdeel 2 B: Indicatiestelling, alinea 3, laatste zin Verwijderd:

Nadere informatie

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING

Inhoud. Er worden 13 richtlijnen ontwikkeld. Richtlijnen jeugdhulp? Richtlijnen: versterkend RICHTLIJNEN VOOR DE JEUGDHULP EN JEUGDBESCHERMING Inhoud Richtlijnen Jeugdhulp en Jeugdbescherming Nienke Foolen (Nederlands Jeugdinstituut) Meike Koopman (Nederlands Jeugdinstituut) Pieter Jelle Moenandar (Hogeschoolvan Amsterdam) Voorstellen Korte quiz!

Nadere informatie

Nadere Regeling Jeugdhulp

Nadere Regeling Jeugdhulp Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Nadere Regeling Jeugdhulp 2015-1- Nadere Regeling Jeugdhulp 2015 Opdrachtgever: Auteur: gemeente Scherpenzeel afdeling Burgerij Willem Buitenhuis Datum: 23 december 2014

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013

LVB en Verslaving. Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Samenwerken, het kan! Lisette Bloemendaal Erna Mensen 5 februari 2013 Binnenplein Casus Methodieken 2 Binnenplein Onderdeel van Aveleijn (VG) Gericht op verstandelijke beperking en verslaving Ambulant

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP)

Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) Visiedocument Expertisenetwerk Kinder- en Jeugdpsychiatrie (EKJP) I/ Inleiding Het aantal kinderen en jongeren met ernstige psychische problemen is goed bekend. Zowel in Nederland als in andere landen

Nadere informatie

Ondersteuning aan Huis

Ondersteuning aan Huis Ondersteuning aan Huis De Twentse Zorgcentra De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1.900 cliënten maken

Nadere informatie

Stek Jeugdhulp & Zorggroep Solis

Stek Jeugdhulp & Zorggroep Solis Stek Jeugdhulp & Zorggroep Solis Jeroen van Geffen beleidsmedewerker deskundigheidsbevordering Marianne de Ranitz gedragswetenschapper residentieel Stek Jeugdhulp Hulp die helpt Stadsregio Rotterdam en

Nadere informatie

Jeugdhulp in Nissewaard

Jeugdhulp in Nissewaard Jeugdhulp in Nissewaard Projectleider decentralisatie jeugdhulp Angela van den Berg Regisseur jeugd en gezin JOT kernen Jolanda Combrink Inhoud 1. Wat verandert er? 2. Beleidskaders 3. Jeugdhulpplicht

Nadere informatie

Naam gezin: ID-nummer: Naam invuller: Vul de hele lijst in: vraag 1 tot en met 95.

Naam gezin: ID-nummer: Naam invuller: Vul de hele lijst in: vraag 1 tot en met 95. VGF VRAGENLIJST GEZINSFUNCTIONEREN De lijst bestaat uit een reeks stellingen. Geef per stelling aan in hoeverre deze geldt voor het gezin. Doe dit door een van de cijfers van 1 tot en met 5 te omcirkelen.

Nadere informatie

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis

Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Samenvatting Onderzoek InVerbindingThuis Door: Inge Razenberg en Annemarieke Blom Februari 2015 - Onderzoek - Labyrinth Onderzoek & Advies InVerbindingThuis werkt samen met de JIM Jongeren waarbij een

Nadere informatie

Opvoeden in onmacht, of?

Opvoeden in onmacht, of? Opvoeden in onmacht, of? Een meta-analyse van 17 methodieken voor intensieve pedagogische thuishulp bij normovertredend gedrag J.W. Veerman J.M.A.M. Janssens J.W. Delicat Nijmegen, juni 2004 Katholieke

Nadere informatie

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels

Handleiding voor gezinsmedewerkers. Han Spanjaard Marianne Haspels Families First Handleiding voor gezinsmedewerkers Han Spanjaard Marianne Haspels INHOUD Inleiding 1. De basis van Families First 1.1 Filosofie van Families First 1.2 Kenmerken van Families First 1.3 Competentiemodel

Nadere informatie

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014

Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ. Vrijdag 13 juni 2014 Presentatie verdiepingssessie inkoop Jeugd-AWBZ Vrijdag 13 juni 2014 Wie zijn we? Ons Tweede thuis is een organisatie ten dienste van ongeveer 2000 mensen met een verstandelijke, meervoudige of lichamelijke

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg

Beter samenwerken. Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Beter samenwerken Minder regeldruk, meer tijd voor jeugdzorg Colofon Dit is een gezamenlijke uitgave van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en het ministerie van Volksgezondheid,

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004

27 januari 2004 Nr , W Nummer 2/2004 27 januari 2004 Nr. 2003-23.286, W Nummer 2/2004 Voordracht van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten van Groningen ter vaststelling van het Beleidskader jeugdzorg 2004-2007 en het Uitvoeringsprogramma

Nadere informatie

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21

1 24 uurshulp 24 uurshulp _Cardea.indd 1 Cardea_A5 brochure_24 uurshulp_148x210.indd :38: :37:21 1 24 uurshulp 24 uurshulp 3 24 uurshulp 24 uurshulp DE MEESTE KINDEREN EN JONGEREN WONEN THUIS BIJ HUN OUDERS TOTDAT ZE OP ZICHZELF GAAN WONEN. TOCH KUNNEN EROMSTANDIGHEDEN ZIJN, WAARDOOR HET BETER IS

Nadere informatie

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen

Datum 2 maart 2009 Onderwerp Kamervragen over het veiligheidsbed in justitiële jeugdinrichtingen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Kenniskring Entree van zorg

Kenniskring Entree van zorg Kenniskring Entree van zorg Aansluiting problematiek en hulp: rol van de context 12 november 2015 Het programma Psychosociale hulp voor kinderen en jongeren: welke problemen zien we waar terug? Marieke

Nadere informatie

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering

Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering. Thema s voor de focusgroepen activering Bijlage 11: Stellingen voor focusgroepen activering Thema s voor de focusgroepen activering Tekst door inleider : De thema s waarover in de focusgroep gediscussieerd wordt, zijn weergegeven in een overzicht.

Nadere informatie

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg

Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Invoering van de meldcode in de jeugdzorg Inspectie Jeugdzorg Utrecht, april 2013 Samenvatting Eind december 2012 heeft de Inspectie Jeugdzorg via een digitale vragenlijst een inventariserend onderzoek

Nadere informatie

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen

Achtergrondinformatie. Man 2.0. Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen Achtergrondinformatie Man 2.0 Programma ter bevordering van emancipatie en participatie van sociaal geïsoleerde mannen April 2010 1 Inleiding Het is het Oranje Fonds gebleken dat veel maatschappelijke

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 23 maart 2015 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Rijnstraat 50 2515 XP DEN HAAG T 070 340 79 11 F 070 340 78

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173

Literatuur 145. Het Nederlands Jeugdinstituut: kennis over jeugd en opvoeding 173 Inhoud Inleiding 7 Deel 1: Theorie 1. Kindermishandeling in het kort 13 1.1 Inleiding 13 1.2 Aard en omvang 13 1.3 Het ontstaan van mishandeling en verwaarlozing 18 1.4 Gevolgen van kindermishandeling

Nadere informatie