TOELICHTING BIJ DE HULPMIDDELENFICHES

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "TOELICHTING BIJ DE HULPMIDDELENFICHES"

Transcriptie

1 TOELICHTING BIJ DE HULPMIDDELENFICHES SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING

2 1 Situering: waarom hulpmiddelenfiches? Hulpmiddelenfiches moeten bijdragen aan een transparanter en eenvoudiger hulpmiddelenbeleid. In de hulpmiddelenfiches worden de hulpmiddelen uit de refertelijst gedefinieerd. Tegelijk wordt aangegeven voor welke specifieke doelgroepen deze hulpmiddelen, normaal gezien, worden terugbetaald. Hulpmiddelenfiches kunnen beschouwd worden als type-indicaties voor hulpmiddelen. In een hulpmiddelenfiche worden voor het beschreven hulpmiddel de criteria van Art. 4. van het hulpmiddelenbesluit van 13 juli 2001 geïmplementeerd: het hulpmiddel is noodzakelijk voor het uitvoeren van een sociale activiteit, het hulpmiddel is werkzaam en doelmatig voor de aangegeven doelgroep en er mag van uitgegaan worden dat de gebruiksfrequentie van het hulpmiddel voldoende hoog zal zijn zodat het een verantwoorde aankoop is. 2 Voorbeeldfiche 104 Brailleleesregel met 40 cellen Domein: Probleemactiviteit: Communicatie Computer gebruiken Doelgroep: A. Blinden die een computer gebruiken of dat plannen die ervaren gebruikers zijn van het brailleschrift B. Blinden die een computer gebruiken of dat plannen die aantoonbaar voldoende gevorderd zijn in het aanleren van het brailleschrift C. Slechtzienden die een computer gebruiken of dat plannen die een medische prognose van een negatief evoluerende restvisus hebben die aantoonbaar voldoende gevorderd zijn in het aanleren van het brailleschrift Hulpmiddel of oplossing: ISO 9999: Een 'brailleleesregel met 40 cellen' is een toestel dat informatie, afkomstig van het schermbeeld van de computer, weergeeft in braille door middel van 40 braillecellen, die elk op hun beurt bestaan uit 8 elektronisch aangestuurde braillepennetjes. De gebruiker leest de tekst per 40 tekens met de vingertoppen op de brailleleesregel. Inclusie: Exclusie: brailleleesregel met minder dan 40 braillecellen brailleleesregel met meer dan 40 braillecellen (andere fiche) Vereiste attesten of verslagen: Voor doelgroep B en C: een attest waarin de begeleider van het leerproces bevestigt dat het aanleertraject voor het brailleschrift zal leiden tot een vlot braillegebruik. Refertebedrag (01/07/2011) (euro): 6573,66 Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 2 van 10

3 Refertetermijn: 7 Herstellingskosten (01/07/2011) (euro): Onderhoud (01/07/2011) (euro) Niet cumuleerbaar met: Aanvullende fiches: Toelichting: 768,78 179,38 per onderhoudsbeurt (maximaal 1 per jaar) Brailleleesregel met 80 cellen Schermuitleesprogramma's voor bureaucomputers en laptops Spraaksyntheseprogramma De brailleleesregel kan enkel functioneren als hij de nodige informatie binnenkrijgt. Deze input krijgt hij van het schermuitleesprogramma. Zonder schermuitleesprogramma kan een brailleleesregel niet functioneren. De brailleleesregel levert zijn bijdrage in het bruikbaar maken van de grafische gebruiksomgeving van de computer (Windows, Mac OS, Linux). Deze gebruiksomgeving is echter dermate complex dat in quasi alle gevallen geadviseerd wordt om de leesregel te combineren met een spraaksyntheseprogramma. Bovendien zijn spraak en braille perfect complementair aan mekaar. Veel 40-cellige brailleleesregels zijn vaak erg veelzijdig inzetbaar. Ze zijn zowel bruikbaar met vaste als draagbare computer. Sommige leesregels zijn bovendien compatibel met andere toestellen (GSM, PDA) en/of met diverse besturingssystemen (Windows, Mac OS, Linux, Symbian). 3 De verschillende vakken van een fiche 3.1 Nummer en titel Bovenaan in een hulpmiddelenfiches staat het nummer en de titel van de fiche. Het nummer is een volgnummer om gemakkelijk naar de fiche te kunnen verwijzen. De titel is de naam van de referterubriek waarvoor de fiche gemaakt is. Indien de naam van de referterubriek uit verschillende delen bestaat, dan worden in de naam van de fiche al deze delen achter elkaar gezet. Voorbeelden: 3.2 Domein Brailleleesregel met 40 cellen Anti-decubitusmatras: Statische matras Beeldschermloep tafelmodel zonder computeraansluiting Het domein geeft een algemene omschrijving van het functioneringsdomein waarin de activiteit die met het hulpmiddel zal uitgevoerd worden, geklasseerd wordt. Dit domein is hoofdzakelijk bedoeld om de fiches functioneel te groeperen. De gebruikte domeinen zijn: Wonen (ver)bouwen Activiteiten Dagelijks Leven Mobiliteit Communicatie 3.3 Probleemactiviteit De probleemactiviteit geeft een korte beschrijving van het participatieprobleem dat met het hulpmiddel uit de fiche kan opgelost worden. Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 3 van 10

4 Voorbeelden: Computer gebruiken: muisfuncties bedienen Bereiden en gebruiken van maaltijden, huishouden: gootsteen gebruiken Fietsen: meerijden met de fiets Zich verplaatsen met de auto: plaats nemen in de auto Verplaatsingen in, toegang tot de woning: hoogteverschil overbruggen 3.4 Doelgroep In de rubriek doelgroep wordt gedefinieerd voor wie en onder welke omstandigheden het hulpmiddel normaal gezien terugbetaald wordt. Een doelgroep bestaat uit twee delen. Het eerste deel noemen we de algemene doelgroep. Deze verwijst naar de functiebeperkingen en/of participatieproblemen van de betrokkene. Het tweede deel is de specifieke doelgroep. Deze geeft bijkomende voorwaarden m.b.t. het manier waarop, of de situatie waarin, het hulpmiddel gebruikt wordt. In de algemene doelgroep wordt ook aangegeven of het hulpmiddel bedoeld is voor personen met een eerder beperkt functieverlies of het participatieprobleem of net voor personen met een ernstig functieverlies (Zie 6 Toetstabellen). In de specifieke doelgroep wordt verwezen naar de omgeving waarin de activiteit wordt uitgevoerd, naar de noodzakelijke aanwezigheid van derden, naar andere hulpmiddelen, naar de verwachte gebruiksfrequentie van de hulpmiddelen Per hulpmiddel/hulpmiddelenfiche kunnen er verschillende doelgroepen zijn. De verschillende doelgroepen worden aangeduid met een letter A, B, C Voorbeeld: A. Slechtzienden die de computer gebruiken of dat plannen die last hebben van te storend overzichtsverlies bij het lezen In bovenstaand voorbeeld is Slechtzienden de algemene doelgroep, en zijn die de computer gebruiken of dat plannen en die last hebben van te storend overzichtsverlies bij het lezen de bijkomende voorwaarden van de specifieke doelgroep. Andere voorbeelden: A. Personen met een matig of ernstig participatieprobleem m.b.t. zich stappend verplaatsen die zich met ondersteuning door derden, een loophulpmiddel, een orthese of prothese nog stappend kunnen verplaatsen waarbij de huidige toegang niet toegankelijk is omwille van een hoogteverschil B. Personen met een matig, ernstig of volledig functieverlies in één of beide onderste ledematen die zich vrijwel dagelijks zelfstandig met de auto verplaatsen die beschikken over een geldig CARA attest ivm de rijgeschiktheid of een geldig rijbewijs met één of meer van volgende vermeldingen: o Automatische schakeling o Automatische koppeling In de specifieke doelgroepen wordt in een aantal gevallen een indicatie gegeven van de verwachte gebruiksfrequentie van het hulpmiddel. Dit is in overeenstemming met Art 4. van het hulpmiddelenbesluit dat stelt dat bij het toekennen van bijstand rekening moet gehouden worden met de gebruiksfrequentie ervan. In de fiches wordt gebruiksfrequentie niet als een exact getal (aantal keren gebruik per week, aantal keren gebruik per dag ) gedefinieerd, maar wordt ze Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 4 van 10

5 omschreven als vrijwel dagelijks of vrijwel wekelijks. Deze begrippen moeten geïnterpreteerd worden. Vb. onder de gebruiksfrequentie vrijwel dagelijks wordt verstaan dat het hulpmiddel over een langere periode bijna elke dag wordt gebruikt. Dus niet noodzakelijk 7 dagen op een week maar wel meer dan één keer per een week. Het kan zijn dat het hulpmiddel de ene week alle dagen wordt gebruikt, maar dat het de andere week slecht één of twee keer wordt gebruikt. Een voorbeeld uit de dagdagelijkse praktijk van een toestel dat vrijwel dagelijks gebruikt wordt, is de wasmachine in een gezin met kinderen. Er wordt niet elke dag gewassen, maar wel meerdere keren per week en sommige dagen wordt er meer dan één keer gewassen. Als het gezin met vakantie is, dan wordt de wasmachine een week lang niet gebruikt, maar de dag na de thuiskomst wordt de machine misschien vier keer na mekaar opgezet. Een friteuse kan gebruikt worden als voorbeeld van een toestel dat vrijwel wekelijks gebruikt wordt. In vele gezinnen worden niet elke week frieten gegeten, maar toch bijna, en soms wordt er in één week twee keer frieten gebakken. 3.5 Hulpmiddel of oplossing In het deel hulpmiddel of oplossing wordt beschreven welke producten (hulpmiddelen of aanpassingen) bedoeld worden met de omschrijving in de titel. De definitie maakt duidelijk of een bepaald product (hulpmiddel) al dan niet kan aangevraagd, terugbetaald of geleverd mag worden refererend naar een specifieke rubriek in de refertelijst. Om de grenzen van de definitie af te bakenen, wordt in sommige fiches gewerkt met inclusies en exclusies. Dit zijn opsommingen van productsoorten die expliciet wel resp. niet passen in de fiche. Bij exclusies wordt vermeld waarom die productsoorten niet tot de fiche behoren. Bij een aanvraag voor terugbetaling moet dan een ander hulpmiddel (hulpmiddel uit een andere fiche) gevraagd worden of moet het hulpmiddel aangevraagd worden als een hulpmiddel dat niet in de refertelijst staat (buiten fiches) 3.6 ISO9999 De ISO9999-classificatie is een internationale classificatie voor hulpmiddelen. In de ISO9999- classificatie wordt een hulpmiddel aangeduid met een code bestaande uit 3 groepen van 2 cijfers: de ISO-code. In de classificatie wordt ook een beschrijving gegeven van de hulpmiddelen. Voor sommige rubrieken uit de refertelijst is de ISO9999-classificatie niet fijn genoeg. Twee of meer fiches (referteklassen) hebben dan dezelfde ISO-code. Sommige hulmiddelen uit de refertelijst (vb. woningaanpassingen) hebben geen plaats in de ISO9999-classificatie. In de hulpmiddelenfiches is versie 2007 van de classificatie gebruikt. 3.7 Vereiste attesten of verslagen In de deel vereiste attesten of verslagen wordt aangegeven of er bij de aanvraag voor een terugbetaling extra gegevens moeten aangeleverd worden. Dit zijn extra gegevens die het VAPH nodig heeft om over de tenlasteneming te kunnen beslissen. Mogelijke vereiste attesten of verslagen zijn: Een testverslag: Bij twijfel over de bruikbaarheid van het hulpmiddel door de persoon met een handicap moet er getest worden. Er zijn hulpmiddelen (vb. computeraanpassingen voor personen met beperkingen in de bovenste ledematen) waarvan je op papier moeilijk kan weten of de persoon met het hulpmiddel efficiënt kan werken. Ook is het niet steeds duidelijk of de verschillende componenten van de oplossing (vb. aangepast toetsenbord, aangepaste muis en specifieke software) met elkaar samenwerken. Dergelijke aanpassingen moeten daarom minimaal geprobeerd worden vooraleer een aanvraag voor terugbetaling kan ingediend worden. Via een testverslag worden de resultaten van dit uitproberen/testen meegedeeld aan het VAPH. Een motivatieverslag: In sommige situaties (vb woningaanpassingen, persoonlijke verzorging, autoaanpassingen) worden verschillende hulpmiddelen tegelijk ingezet om één doel te bereiken. Voor de persoon met een handicap zelf en voor de tenlasteneming bij het VAPH is het nodig om na een advies te weten wat er afgesproken is en hoe de verschillende hulpmiddelen samen zullen ingezet worden. Het motivatieverslag moet de logische samenhang van de geadviseerde oplossing(en) aantonen. Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 5 van 10

6 Een attest: Voor sommige activiteiten moet je aan wettelijke (medische) voorwaarden voldoen vooraleer je ze mag uitvoeren (vb. verplichte aanpassingen aan de auto om er mee te mogen rijden, voorwaarden voor het gebruik van een witte stok). Bij het onderzoek naar de tenlasteneming van zo n hulpmiddel kan het VAPH aan de hand van een attest weten welke voorwaarden er gesteld werden. Een attest kan ook gevraagd worden in situaties waarin het VAPH de hulpmiddelen alleen onder bepaalde omstandigheden wil terugbetalen (vb. bij een aanvraag voor braillehulpmiddelen voor een persoon met een handicap die nog braille aan het leren is). De test- en motivatieverslagen passen binnen de Minimale Kwaliteitseisen die sinds 01/01/2011 van toepassing zijn. 3.8 Refertebedrag (01/07/2011) (euro) Het refertebedrag is het bedrag van de tegemoetkoming die het VAPH kan verlenen voor het hulpmiddel of de aanpassingen. Dit bedrag is vermeld in de refertelijst en in de rubriek refertebedrag van de fiche. 3.9 Refertetermijn In de rubriek refertetermijn staat de refertetermijn uit de refertelijst. De toepassingen van de refertetermijn worden bepaald in art 13. van het hulpmiddelenbesluit van 13 juli Herstellingskosten (01/07/2011) (euro) In de rubriek herstellingskosten is een bedrag of percentage vermeld indien voor het hulpmiddel in de refertelijst een bedrag of percentage voor herstellingskosten is opgenomen Onderhoud (01/07/2011) (euro) In de rubriek onderhoud is het bedrag per onderhoudsbeurt en het aantal onderhoudsbeurten per jaar vermeld indien voor het hulpmiddel in de refertelijst een bedrag en een aantal onderhoudsbeurten is opgenomen Niet cumuleerbaar met In de rubriek niet cumuleerbaar met wordt een opsomming gegeven van hulpmiddelen (titels van hulpmiddelenfiches) die in principe niet gelijktijdig met of voor het verstrijken van de refertetermijn samen kunnen aangevraagd worden met het in de fiche beschreven hulpmiddel Aanvullende fiches In de rubriek aanvullende fiches staat een opsomming van hulpmiddelen (titels van hulpmiddelenfiches) die beschouwd worden als een normale aanvulling bij het aangevraagde hulpmiddel. Hulpmiddelen en hun aanvullingen zullen vaak samen aangevraagd worden Toelichting In de rubriek toelichting wordt informatie gegeven over het gebruik van het hulpmiddel en worden tips gegeven waarmee rekening gehouden moet worden bij het advies over het hulpmiddel. 4 Gebruik hulpmiddelenfiches bij adviesverlening Hulpmiddelenfiches veranderen in principe niets aan de adviesverlening over hulpmiddelen. Het stappenplan uit methode voor adviesverlening van het KOC moet nog steeds gebruikt worden. De adviesverlening start vanuit de probleemanalyse waarin de adviseur eerst een globaal beeld van de situatie van de persoon met een handicap opstelt, daarna de probleem-activiteiten en de vereisten per probleem-activiteit inventariseert en tenslotte op zoek gaat naar een oplossing in de vorm van een soort of een type hulpmiddel. Hulpmiddelenfiches zijn een bijkomende leidraad tijdens de persoonlijke advisering. De fiches geven aan wat het VAPH wil/kan terugbetalen en onder welke voorwaarden. De fiches geven ook tips en Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 6 van 10

7 richtlijnen m.b.t. tot het gebruik van de hulpmiddelen. Bij een advies kunnen de hulpmiddelenfiches gebruiken worden als naslagwerk, als hulpmiddeleninfo of als documentatie. 5 Gebruik hulpmiddelenfiche bij aanvraag voor terugbetaling Aangezien in de hulpmiddelenfiches de mogelijkheden van de persoon, de gewenste activiteit en de omgeving of situatie beschreven worden, kan een hulpmiddelenfiche een motivatieverslag vervangen. Bij een aanvraag voor terugbetaling van een hulpmiddel zijn er drie mogelijkheden: 1. Er bestaat een hulpmiddelenfiche voor het gevraagde hulpmiddel én de situatie van de persoon komt volledig overeen met de situatie beschreven in de fiche Het volstaat om bij de aanvraag naar de fiche te verwijzen. 2. Er bestaat een hulpmiddelenfiche voor het gevraagde hulpmiddel, maar de situatie van de persoon komt niet volledig overeen met de situatie beschreven in de fiche Er moet een aanvraag ingediend worden waarbij verwezen wordt naar de fiche en waarin aangegeven wordt waar er van de fiche afgeweken wordt. Er moet ook gemotiveerd worden waarom er afgeweken wordt. 3. Er bestaat geen hulpmiddelenfiche voor het aangevraagde hulpmiddel Er moet een volledig motivatieverslag opgesteld worden. De te volgen aanvraagprocedure en de nodige (extra) documenten om een geldige aanvraag in te dienen worden verder bepaald door factoren zoals: Eerste aanvraag of volgende aanvraag Hernieuwing van een hulpmiddel na het verstrijken van het refertetermijn Mogelijkheid tot rechtstreekse aanvraag door de persoon met een handicap De aanvraag gebeurt met een aangepast aanvraagformulier. Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 7 van 10

8 Figuur 1: Voorbeeld aanvraagformulier Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 8 van 10

9 6 Toetstabellen In de hulpmiddelenfiches worden de algemene doelgroepen omschreven i.f.v. de ernst van de functiebeperking of het participatieprobleem. De gebruikte ernstcategorieën zijn gebaseerd op de typeringen van de ICF-classificatie (International Classification of Functioning, Disability and Health). ICF gebruikt voor de kwantificatie van een probleem een schaal met 7 verdelingen/typeringen: xxx.0 GEEN probleem (geen, afwezig, 0-4 % verwaarloosbaar ) xxx.1 LICHT probleem (gering, laag ) 5-24 % xxx.2 MATIG probleem (tamelijk ) % xxx.3 ERNSTIG probleem (aanzienlijk, hoog, sterk % ) xxx.4 VOLLEDIG probleem (totaal ) % xxx.8 niet gespecificeerd xxx.9 niet van toepassing Voor de hulpmiddelenfiches werden voor de verschillende functiebeperkingen/participatieproblemen (motorisch, sensorisch, spraak, cognitief) de begrippen uit de ICF-classificatie geoperationaliseerd. Deze interpretaties zijn samengebracht in zogenaamde toetstabellen. Bij het gebruik van hulpmiddelenfiches wordt aan de hand van de toetstabellen de ernst van de problemen voor een individuele persoon met een handicap ingeschat. In de hulpmiddelenfiches kan dan nagegaan worden of een bepaald hulpmiddel terugbetaald wordt en eventueel welke bijkomende voorwaarden er zijn. Voorbeeld toetstabel Toetstabel auditieve stoornis: Audiometrische referentiewaarden (gemiddeld tonaal verlies) Functionele omschrijving Interventieniveau (ICIDH) licht matig ernstig Minimaal functioneel/ afunctioneel 40 db of minder Tussen 41 en 70 db 20 db of minder: geen sociale weerslag db: normale spreekstem wordt waargenomen, de zachte stem of een spreker die zich veraf bevindt wordt moeilijk Het merendeel van de vertrouwde geluiden wordt Eventueel versterking De spraak wordt waargenomen indien men de stem verheft. Men verstaat beter als men ziet spreken. Enkele vertrouwde geluiden worden nog Aanvulling Tussen 71 en 90 db De spraak met luide stem vlakbij het oor wordt Sterke geluiden worden Aanvulling en/of Vervanging 91 db of meer (doofheid of totaal gehoorverlies) Doofheid: geen enkele waarneming van de spraak. Enkel zeer sterke geluiden worden Totaal gehoorverlies: er wordt niets waargenomen Vervanging Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 9 van 10

10 7 Referenties Hulpmiddelenbesluit van 13 juli 2001: BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 13 JULI 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiele bijstand voor de sociale integratie van personen met een handicap. Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health, compilatie; Nederlands WHO-FIC Collaborating Center. Toelichting bij de hulpmiddelenfiches (Simulatie D&I ) 10 van 10

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING 2011-2012 1 Adviseren met hulpmiddelenfiches Hulpmiddelenfiches veranderen niets aan de

Nadere informatie

Hulpmiddelenfiches. Gebruikerservaring BZIO

Hulpmiddelenfiches. Gebruikerservaring BZIO Hulpmiddelenfiches Gebruikerservaring BZIO Even voorstellen Ingrid Vanvelthoven Ergotherapeute BZIO- Oostende, revalidatiecentrum Hoe werkt ons team ivm VAPH Kerntaak: ergotherapeutische behandeling Vroeger:

Nadere informatie

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES

HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES HANDLEIDING: HULPMIDDELEN ADVISEREN EN AANVRAGEN MET HULPMIDDELENFICHES SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING 2011-2012 1 Adviseren met hulpmiddelenfiches Hulpmiddelenfiches veranderen niets aan de

Nadere informatie

SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING

SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING TOETSTABELLEN SIMULATIE DIAGNOSE- EN INDICATIESTELLING 2011-2012 Toetstabellen 1 Toetstabel typering licht/matig/ernstig/afunctioneel m.b.t. motorische beperkingen... 3 2 Toetstabel inspanningscapaciteit...

Nadere informatie

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH

VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH VERTICALE CIRCULATIE DOELGROEPOMSCHRIJVINGEN KEUZEPROCESSEN TEGEMOETKOMINGEN VAPH AGORIA 2012 Ivo De Raeymaeker OPLOSSINGEN VERTICAAL TRANSPORT TRAP NEMEN Oplossingen die de trap volgen Traplift Hefplatform

Nadere informatie

Hulpmiddelenfiches. Volgens refertelijst van 01/07/2011

Hulpmiddelenfiches. Volgens refertelijst van 01/07/2011 Hulpmiddelenfiches Volgens refertelijst van 01/07/2011 1 Ombouwen/aanbouwen van de woning: Toegang tot de woning... 6 2 Ombouwen/aanbouwen van de woning: Leefruimte (keuken en living)... 8 3 Ombouwen/aanbouwen

Nadere informatie

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen.

Personen met een handicap kunnen op het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) een beroep doen voor hulpmiddelen. SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 167 van BART VAN MALDEREN datum: 4 december 2015 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN VAPH - Hulpmiddelen voor personen met een handicap Personen

Nadere informatie

Toetsenbord met laseraanwijzer als oplossing om de computer te bedienen

Toetsenbord met laseraanwijzer als oplossing om de computer te bedienen Toetsenbord met laseraanwijzer als oplossing om de computer te bedienen 1. Omschrijving KOC, december 2012 1. Omschrijving Lucy USB met laserlamp + brilhouder, 2 folies, tafelstatief Lomak + laseraanwijzer

Nadere informatie

HULPMIDDELENINFO VERSUS UNIVERSAL DESIGN

HULPMIDDELENINFO VERSUS UNIVERSAL DESIGN HULPMIDDELENINFO HULPMIDDELEN VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VERSUS UNIVERSAL DESIGN UNIVERSAL DESIGN (UD) Universal Design (of Design for All) ijvert voor een inclusieve, integrale benadering bij het

Nadere informatie

VERBOUWEN OF BIJBOUWEN AAN DE WONING

VERBOUWEN OF BIJBOUWEN AAN DE WONING Zenithgebouw Koning Albert II-laan 37 1030 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be Wijzigingen refertelijst op 1/12 INFONOTA 1611 14 november 2016 Gericht aan Vragen naar E-mail

Nadere informatie

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG)

Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) Dossier steunpunt handicap & arbeid: Dossier aanpassing arbeidsomgeving: arbeidspostaanpassing (APA) & arbeidsgereedschap en kledij (AG) INHOUD 1 Omschrijving 2 Tegemoetkoming in de kosten voor arbeidsgereedschap

Nadere informatie

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE

BELGISCH STAATSBLAD Ed. 2 MONITEUR BELGE 81447 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2010/35977] 29 NOVEMBER 2010. Ministerieel besluit houdende vervanging van de refertelijst inzake individuele materiële bijstand De Vlaamse minister

Nadere informatie

KOC, november 2014 1. Omschrijving Vlibank

KOC, november 2014 1. Omschrijving Vlibank Charter Vlibank KOC, november 2014 1. Omschrijving Vlibank 2. Definities Hulpmiddelen Aanpassingen Maatwerk Producten Handelaar 3. Soorten producten in Vlibank 4. Opgenomen gegevens in Vlibank Gegevens

Nadere informatie

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Artikel 1.

Publicatie B.S.: Inwerkingtreding: Artikel 1. BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 17 december 2010 tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 juli 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen

Nadere informatie

INFONOTA. Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem)

INFONOTA. Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem) Sterrenkundelaan 30 1210 Brussel T 02 225 84 11 F 02 225 84 05 informatie@vaph.be www.vaph.be 17 mei 2016 INFONOTA Toelichting bij de verschillende onderdelen van het MDV (volgens het modulair systeem)

Nadere informatie

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker.

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Simulatie D&I-project

Simulatie D&I-project Simulatie D&I-project Dirk Vanderstighelen, Greet Callens, Hilde Slembrouck, Dr. Annie Nouwen, Dr. Jan Stevens, Marc Wouters (Brussel, 24 oktober 2011) 1 Inleiding Dirk Vanderstighelen 2 Programma 09:30-10:15

Nadere informatie

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker.

Over te maken door de rechthebbende aan de door hem gekozen verstrekker. Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren

Info ICF. International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Info ICF ICF? o o International classification of functioning, disability and health Internationale classificatie van het menselijke functioneren Ontstaan ICF ICF is een classificatiesysteem, ontwikkeld

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies

Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN. Inleiding. Gehoorstoornissen. Soorten gehoorverlies Hoofdstuk 2 GEHOORSTOORNISSEN Inleiding Een kan verschillende oorzaken hebben. De gevolgen en de behandeling van de stoornis hangen af van de oorzaak. Dit hoofdstuk beschrijft kort de soorten, de graden

Nadere informatie

Nummer: INF/MDT/1321. Brussel, 4 december 2013

Nummer: INF/MDT/1321. Brussel, 4 december 2013 Nummer: INF/MDT/1321 Brussel, 4 december 2013 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Aan de voorzitter en de leden van de permanente werkgroep Inschrijvingen en

Nadere informatie

HANDLEIDING FORMULIER AANVRAGEN BBC VOOR AUTOAANPASSINGEN (V2.0) april 2013 1

HANDLEIDING FORMULIER AANVRAGEN BBC VOOR AUTOAANPASSINGEN (V2.0) april 2013 1 HANDLEIDING FORMULIER AANVRAGEN BBC VOOR AUTOAANPASSINGEN (V2.0) 2013 april 2013 1 ALGEMEEN Het Aanvraagformulier autoaanpassingen wordt gebruikt door de multidisciplinaire teams (MDT s) en het VAPH. Het

Nadere informatie

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN

MULTIDISCIPLINAIR FUNCTIONERINGSRAPPORT VOOR DE AANVRAAG VAN EEN MOBILITEITSHULPMIDDEL EN/OF AANPASSINGEN Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

MODEM Communicatie en computercentrum voor personen met een handicap Bijscholingsaanbod Voorjaar 2014

MODEM Communicatie en computercentrum voor personen met een handicap Bijscholingsaanbod Voorjaar 2014 MODEM Communicatie en computercentrum voor personen met een handicap Bijscholingsaanbod Voorjaar 2014 Doornstraat 331 2610 Wilrijk 03 / 820 63 50 modem@kinsbergen.provant.be www.modemadvies.be Inhoudsoverzicht

Nadere informatie

Nummer: INF/MDT/1507

Nummer: INF/MDT/1507 Nummer: INF/MDT/150 Brussel, 30 september 2015 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Aan de voorzitter en de leden van de permanente werkgroep Inschrijvingen en

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP wat vindt u in deze folder? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

MONITEUR BELGE 19.01.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD

MONITEUR BELGE 19.01.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD MONITEUR BELGE 19.01.2007 Ed. 2 BELGISCH STAATSBLAD 2423 VLAAMSE OVERHEID Welzijn, Volksgezondheid en Gezin [C 2007/35049] 8 DECEMBER 2006. Ministerieel besluit houdende herziening van de refertelijst

Nadere informatie

Bijlage 19 (blad 1 recto)

Bijlage 19 (blad 1 recto) Bijlage bij de Verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

Nadere informatie

Oplossingen om te communiceren voor doofblinden

Oplossingen om te communiceren voor doofblinden Oplossingen om te communiceren voor doofblinden 1 Wat is doofblindheid? KOC, augustus 2015 2 Communicatietechnieken 2.1 Liplezen 2.2 Communicatie in grootschrift 2.3 Drukletters schrijven in de hand (lopend

Nadere informatie

Braille leesregel (0182) 52 58 89. Papenmeier BRAILLEX Live 20. Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89. James Wattstraat 13-b 2809 PA Gouda

Braille leesregel (0182) 52 58 89. Papenmeier BRAILLEX Live 20. Bel voor persoonlijk advies direct(0182) 52 58 89. James Wattstraat 13-b 2809 PA Gouda Papenmeier BRAILLEX Live 20 Het jongste lid in de BRAILLEX familie is aanzienlijk kleiner dan zijn grote broer. Gebruik Apps, lees en schrijf berichten op uw smartphone of werk met gebruikelijke toepassingen.

Nadere informatie

1 het decreet: het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap;

1 het decreet: het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 13 JULI 2001 tot vaststelling van de criteria, voorwaarden en refertebedragen van de tussenkomsten in de individuele materiele bijstand voor de sociale integratie van

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

METHODE VOOR PERSOONLIJKE ADVIESVERLENING KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN

METHODE VOOR PERSOONLIJKE ADVIESVERLENING KENNISCENTRUM HULPMIDDELEN METHODE VOOR PERSOONLIJKE ADVIESVERLENING OPDRACHTEN BVR 13 JULI 2001 Kennis verspreiden over hulpmiddelen en aanpassingen Vlibank - hulpmiddeleninfo s - Infovisie Magazien opleidingen over hulpmiddelen

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) arts. Het document wordt via de student aan de (functie en dienst)

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN COÖRDINATIEONTWIKKELINGSSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) neuroloog, neuropediater of (kinder- en jeugd) psychiater. Het

Nadere informatie

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs.

Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Steunpunt Inclusief hoger Onderwijs Sint-Jorisstraat 71 8000 Brugge Betreft: Hulpmiddelen voor studenten met behoefte aan extra ondersteuning in het hoger onderwijs. Het Steunpunt Inclusief Hoger Onderwijs

Nadere informatie

ARBEIDSRECHTBANK TE IEPER VAN 10 SEPTEMBER 2013

ARBEIDSRECHTBANK TE IEPER VAN 10 SEPTEMBER 2013 Ar. Nr. 12/3/A ARBEIDSRECHTBANK TE IEPER VAN 10 SEPTEMBER 2013 In de zaak van V. Lore, wonende te 8970 Poperinge, ( ) Eisers In persoon verschenen, bijgestaan door meester P. V. E. loco meester L. D.,

Nadere informatie

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO

ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO ICF in het nieuwe kinesitherapeutisch dossier in overeenstemming met OKIDO TOEPASSINGSERVARING VOORBEELD Drs. H. Ten Napel Hermans René 1 2 3 Time-Management 4 Publicatierechten Drs. H. Ten Napel Permission

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN MOTORISCHE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking staat

Nadere informatie

Overzicht. Redelijke aanpassingen. GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht

Overzicht. Redelijke aanpassingen. GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht GON als evenwicht tussen redelijke aanpassingen en draagkracht Overzicht Redelijke aanpassingen SOB DICORDO Zorgcontinuüm Veranderingen GON Sint-Lodewijk Type 4 Redelijke aanpassingen Als aanpassing wordt

Nadere informatie

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar

Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Mijnseniorwinkel.nl Een initiatief van Oog en oorhuis! Een visie op ouderenzorg de transitie naar nieuwe modellen Transparant, toegankelijk, betaalbaar Zoals in de compacte versie van dit rapport al is

Nadere informatie

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook?

UGP-folder. Rijgeschikt: u ook? UGP-folder Rijgeschikt: u ook? Als u met de auto rijdt, is het belangrijk dat u in het bezit bent van het wettelijk verplicht rijbewijs maar ook dat u rijgeschikt bent. Als u een ziekte of een andere beperking

Nadere informatie

Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams

Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams Minimale kwaliteitseisen voor multidisciplinaire teams provinciale informatiesessie Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 Inleiding MKE: kwaliteitsvolle dienstverlening staat centraal Provinciale

Nadere informatie

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1

Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 Internationale classificatie van het menselijk functioneren of ICF- CY 1 ICF 2 staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health en is een classificatiesysteem van de Wereldgezondheidsorganisatie.

Nadere informatie

! Introduc)e Project. 5 maart 2015

! Introduc)e Project. 5 maart 2015 Introduc)e Project 1 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever

Nadere informatie

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL

Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Studiedag Vlor - vormen van ondersteuning- voorstelling SOL Specifieke onderwijsleermiddelen: SOL Omschrijving SOL: hulpmiddelen die de persoon met een handicap nodig heeft om het leerproces in de gewone

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting STUDENTENVOORZIENING NAAMSESTRAAT 80 BUS 5415 3000 LEUVEN, BELGIË ATTESTERINGSBUNDEL VOOR STUDENTEN MET EEN AUDITIEVE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De Cel Studeren met een Functiebeperking staat

Nadere informatie

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS

ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS ATTESTERINGSBUNDEL STUDENTEN MET EEN TICSTOORNIS Onderstaand formulier dient ingevuld te worden door de (behandelend) (kinder-en jeugd) psychiater, neuropediater of neuroloog. Het document wordt via de

Nadere informatie

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel

IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel IFV Uitvoeringsregeling Aangepast proeve-onderdeel Opgesteld door: Bureau Toezicht Examinering en Certificering Vastgesteld door: Het dagelijks bestuur van het IFV op 23 april 2014. Alle rechten voorbehouden.

Nadere informatie

1. Laattijdig vervolledigen van een dossier omwille van overmacht

1. Laattijdig vervolledigen van een dossier omwille van overmacht Nummer: INF/MDT/0901 Brussel, 12 januari 2009 Aan de instanties die erkend zijn om multidisciplinaire verslagen af te leveren Aan de voorzitters en de leden van de Ad Hoc- Commissies Inschrijvingen en

Nadere informatie

De Sociale plattegrond

De Sociale plattegrond De Sociale plattegrond Sector: VAPH Spreker: Luc Dewilde (VAPH) VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP WWW.VAPH.BE 1 1. Belgisch zorgaanbod voor personen met een handicap 2. VAPH-algemeen Overzicht

Nadere informatie

Productoverzicht. Hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. vergroting. spraak. braille

Productoverzicht. Hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking. vergroting. spraak. braille Productoverzicht Hulpmiddelen voor mensen met een visuele beperking AA A vergroting spraak braille Lees weer zelfstandig met de hulpmiddelen van Optelec 1 Welkom bij Optelec In dit boekje vindt u een greep

Nadere informatie

Oplossingen om tv te kijken voor blinden en slechtzienden

Oplossingen om tv te kijken voor blinden en slechtzienden Oplossingen om tv te kijken voor blinden en slechtzienden 1. Inleiding KOC, juni 2012 2. Programma's volgen op tv 2.1 Audiobeschrijving 2.2 Toestel voor gesproken ondertiteling 1. Inleiding Voor blinden

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen

Hulpmiddelen en aanpassingen Hulpmiddelen en aanpassingen INFORMATIE VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP VLAAMS AGENTSCHAP VOOR PERSONEN MET EEN HANDICAP 01 wat vindt u in deze BROCHURE? 01 Wat verstaan we onder hulpmiddelen en aanpassingen?

Nadere informatie

Hulpmiddelen en aanpassingen. informatie VOOR. personen MeT een HanDiCap. VLaaMs agentschap VOOR

Hulpmiddelen en aanpassingen. informatie VOOR. personen MeT een HanDiCap. VLaaMs agentschap VOOR Hulpmiddelen en aanpassingen informatie VOOR personen MeT een HanDiCap VLaaMs agentschap VOOR personen MeT een HanDiCap Wat VinDT u in Deze BROCHuRe? 01 Wat VeRsTaan we OnDeR HuLpMiDDeLen en aanpassingen?

Nadere informatie

Onderscheid door Kwaliteit

Onderscheid door Kwaliteit Onderscheid door Kwaliteit 2010 Algemeen Binnen de intensieve overeenkomst fysiotherapie 2010 verwachten wij van u 1, en de fysiotherapeuten vallend onder uw overeenkomst, een succesvol afgeronde toets

Nadere informatie

Ondersteunde communicatie voor personen met verstandelijke beperkingen. Karen Vermeire Logopediste Modem

Ondersteunde communicatie voor personen met verstandelijke beperkingen. Karen Vermeire Logopediste Modem Ondersteunde communicatie voor personen met verstandelijke beperkingen Karen Vermeire Logopediste Modem De twee werkterreinen Communicatie Voor mensen die niet of moeilijk verstaanbaar spreken Computer

Nadere informatie

Oplossingen om papieren lectuur te lezen voor personen met een visuele handicap

Oplossingen om papieren lectuur te lezen voor personen met een visuele handicap Oplossingen om papieren lectuur te lezen voor personen met een visuele handicap 1 2 1 Papieren lectuur dichterbij brengen KOC, januari 2016 1.1 Boek- en papiersteun of leesplank 1.2 Tafel met kantelversteling

Nadere informatie

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/

MDT meerderjarigen. Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/ MDT meerderjarigen Wij helpen u bij het vinden van de juiste hulp! Adres: Caritasstraat 76, 9090 Melle 09/210 69 69 Multidisciplinaire Teams (MDT) erkend en gesubsidieerd door Inhoud Wat is het VAPH?...

Nadere informatie

AANSCHRIJVING 2012/3

AANSCHRIJVING 2012/3 FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN AANSCHRIJVING 2012/3 Jaarlijkse aanpassing van de prijzen, van de duur en van het onderhoud van de prothesen en orthopedische toestellen - Dienstjaar 2012. I. Inleiding Overeenkomstig

Nadere informatie

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING

NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING DE VLAAMSE MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN NOTA AAN DE VLAAMSE REGERING Betreft: - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010

Nadere informatie

Vlaams & Neutraal ziekenfonds. West-Vlaamse consultatiebureaus

Vlaams & Neutraal ziekenfonds. West-Vlaamse consultatiebureaus VERSLAG Aanwezig Maaike Geryl (Voorzitter) Raf Duyvejonck Ingrid Van Ruyskensveld Rina Verdoodt Tessa De Roeck Lut Anseeuw Mia Verschaere Agnes de Muer Hans Rottiers Inneke Willems Mieke Pieters Veerle

Nadere informatie

Contractvoorwaarden tussen Babbage en de verzekeringsmaatschappijen voor 2013

Contractvoorwaarden tussen Babbage en de verzekeringsmaatschappijen voor 2013 Contractvoorwaarden tussen Babbage en de verzekeringsmaatschappijen voor 2013 Als de maatschappij bekend is dan kan in onderstaande tabel gekeken worden op welke bladzijde de voorwaarden staan. Maatschappijen

Nadere informatie

Ambulante ondersteuning

Ambulante ondersteuning Ambulante ondersteuning Wie zijn we? Tweb biedt ambulante ondersteuning aan mensen met een beperking die zelfstandig wonen of willen gaan wonen in de regio Vlaamse Ardennen. Wij worden gesubsidieerd door

Nadere informatie

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt

Het is afscheid nemen van moeke die zich op het tempo van de dementie uit onze leefwereld terugtrekt Begrijpen doe ik niet, dus ik probeer Proberen om moeke te accepteren zoals ze vandaag is Proberen niet druk te doen over hoe en wat ze zegt en doet Proberen om haar leven hier bij ons zo comfortabel mogelijk

Nadere informatie

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking.

Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Inleiding Mensen met een verstandelijke beperking. Aly Waninge Fysiotherapeute Koninklijke Visio De Brink Lector Participatie en gezondheid van mensen met een visuele en verstandelijke beperking Hanzehogeschool

Nadere informatie

Budgetbepaling november 2015

Budgetbepaling november 2015 Budgetbepaling november 2015 Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap 1 STAP 1: OP met VAPH-vraag Opstellen ondersteuningsplan met formulering vraag vraag naar door VAPH gefinancierde ondersteuning

Nadere informatie

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004)

Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) Aanvraagformulier voor mantel- en thuiszorg (te gebruiken vanaf 1 januari 2004) In te vullen door de zorgbehoevende bij een aanvraag voor mantel- en thuiszorg of een verandering van zorgvorm naar mantel-

Nadere informatie

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting

ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING. Toelichting ATTESTERING VOOR STUDENTEN MET EEN VISUELE FUNCTIEBEPERKING Toelichting Algemeen De functiebeperking van de student moet geattesteerd 1 worden om erkend en geregistreerd te worden als student met een functiebeperking.

Nadere informatie

Voorbeeld casus mondeling college-examen

Voorbeeld casus mondeling college-examen Voorbeeld casus mondeling college-examen Examenvak en niveau informatica vwo Naam kandidaat Examennummer Examencommissie Datum Voorbereidingstijd Titel voorbereidingsopdracht 20 minuten van analoog naar

Nadere informatie

HULPMIDDELENINFO FM-GELUIDSOVERDRACHTSYSTEMEN

HULPMIDDELENINFO FM-GELUIDSOVERDRACHTSYSTEMEN HULPMIDDELENINFO FM-GELUIDSOVERDRACHTSYSTEMEN JANUARI 2011 Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald wordt door

Nadere informatie

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB

I-SZ/2013/653. Beleidsregels. Maatschappelijke participatie WWB I-SZ/2013/653 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 . Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 2 Beleidsregels Maatschappelijke participatie WWB 2013 Artikel 1 Begripsomschrijving

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 1 Inleiding Deze checklist geeft een praktisch

Nadere informatie

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten

De Sociale plattegrond. Missie en opdrachten De Sociale plattegrond Sector: VAPH (minderjarigen) Spreker: Paul Ongenaert (De Hagewinde) Missie en opdrachten Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) wil de participatie, integratie

Nadere informatie

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs

Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Landelijke criteria voor de toelaatbaarheidsverklaring SBO en cluster-3 en cluster-4 onderwijs Versie 3 1 In oktober 2013 is de landelijke werkgroep Arrangeren en Indiceren door de raad van bestuur (rvb)

Nadere informatie

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN

TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN 1. Inleiding TOELICHTING DIGITAAL VISUM EN GELDIGHEID CONTROLEREN Wanneer u een visumaanvraag heeft ingediend, zal het systeem automatisch een digitaal visum genereren voor alle betrokken architecten.

Nadere informatie

nr. 306 van TINE VAN DER VLOET datum: 1 februari 2016 aan JO VANDEURZEN Jongdementie - Erkenning door het VAPH (2)

nr. 306 van TINE VAN DER VLOET datum: 1 februari 2016 aan JO VANDEURZEN Jongdementie - Erkenning door het VAPH (2) SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 306 van TINE VAN DER VLOET datum: februari 06 aan JO VANDEURZEN VLAAMS MINISTER VAN WELZIJN, VOLKSGEZONDHEID EN GEZIN Jongdementie - Erkenning door het VAPH () In antwoord op mijn

Nadere informatie

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven

Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Hulpmiddelen Meer comfort, beter leven Deze brochure is een uitgave van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Opmaak: Leen Verstraete Cover: Fotosearch Niets uit deze uitgave mag worden gereproduceerd en/of

Nadere informatie

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen

Toelichting bij de. Classificerende Diagnostische Protocollen Toelichting bij de Classificerende Diagnostische Protocollen 1 1 Oorsprong 1.1 Situering Binnen het VAPH loopt er een project diagnostiek en indicatiestelling dat onder andere de bedoeling heeft het organisatiemodel

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013

NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 NIEUWSBRIEF Personen met een handicap Januari 2013 1. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB) is een federale tegemoetkoming die toegekend wordt door

Nadere informatie

Aangeboren doofblindheid

Aangeboren doofblindheid Aangeboren doofblindheid Het ondersteunen van kinderen en volwassenen met beperkingen in zien en horen sinds de geboorte of vlak daarna Saskia Damen Mijkje Worm Bartiméus wil kennis en ervaring over de

Nadere informatie

Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 2013-2014

Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 2013-2014 Arteveldehogeschool Dienst studieadvies Hoogpoort 15 9000 Gent Tel. 09/234 90 30 studieadvies@arteveldehs.be Gids voor studenten: Studie en functiebeperking Academiejaar 20132014 Een functiebeperking kan

Nadere informatie

SensoMath. Frank Allemeersch. wiskunde nu ook voor studenten met een visuele beperking toegankelijk. algemeen directeur Sensotec nv

SensoMath. Frank Allemeersch. wiskunde nu ook voor studenten met een visuele beperking toegankelijk. algemeen directeur Sensotec nv wiskunde nu ook voor studenten met een visuele beperking toegankelijk Frank Allemeersch algemeen directeur Sensotec nv Over Sensotec nv Vlaamse KMO gevestigd in Jabbeke 35 werknemers Ontwikkeling technologische

Nadere informatie

HANDLEIDING AANVRAAGFORMULIER AUTOAANPASSINGEN (V1.0) JANUARI 2011

HANDLEIDING AANVRAAGFORMULIER AUTOAANPASSINGEN (V1.0) JANUARI 2011 HANDLEIDING AANVRAAGFORMULIER AUTOAANPASSINGEN (V1.0) JANUARI 2011 1 ALGEMEEN Het Aanvraagformulier autoaanpassingen wordt gebruikt door de multidisciplinaire teams (MDT s) en het VAPH. Het aanvraagformulier

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

Voorbeeld casus mondeling college-examen

Voorbeeld casus mondeling college-examen Voorbeeld casus mondeling college-examen Examenvak en niveau informatica havo Naam kandidaat Examennummer Examencommissie Datum Voorbereidingstijd Titel voorbereidingsopdracht 20 minuten van analoog naar

Nadere informatie

Verslag. Over de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap. van het Rekenhof. 37-B (2009) Nr. 1 31 juli 2009 (2009)

Verslag. Over de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap. van het Rekenhof. 37-B (2009) Nr. 1 31 juli 2009 (2009) stuk ingediend op 37-B (2009) Nr. 1 31 juli 2009 (2009) Verslag van het Rekenhof Over de terugbetaling van materiële hulpmiddelen aan personen met een handicap verzendcode: REK R E K E N H O F Terugbetaling

Nadere informatie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie

Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Inlichtingenformulier over de handicap van een kandidaat voor een selectie Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zet zich in voor diversiteit. Wij willen daartoe gelijke kansen, een gelijke

Nadere informatie

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning

Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Verordening individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Lingewaard 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2 De te bereiken resultaten...

Nadere informatie

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES

CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES CHECKLIST : OPENEN VAN OFFERTES 1 Inleiding 2 Wat heb je nodig? 2.1 De minimale configuratie 2.2 De tussenoplossing (aangeraden) 2.3 De maximale configuratie 3 Een dossier voorbereiden 3.1 Parameters 3.2

Nadere informatie

Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen

Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen HELPS YOU SEE Terugbetaling hulpmiddelen Vlaanderen Afhankelijk van het doel van de hulpmiddelen zijn er in Vlaanderen 3 systemen van terugbetaling. Hulpmiddelen voor

Nadere informatie

HULPMIDDELENINFO HULPMIDDELEN VOOR INTIEME VERZORGING

HULPMIDDELENINFO HULPMIDDELEN VOOR INTIEME VERZORGING HULPMIDDELENINFO HULPMIDDELEN VOOR INTIEME VERZORGING APRIL 2011 Een beschrijving van een hulpmiddel of een aanpassing in deze tekst wil niet zeggen dat het hulpmiddel of de aanpassing terugbetaald wordt

Nadere informatie

1. DIDACTISCHE TOEGANKELIJKHEIDSPROBLEMEN

1. DIDACTISCHE TOEGANKELIJKHEIDSPROBLEMEN H6:TOEGANKELIJKHEID 1. DIDACTISCHE Meer auditieve- en visuele ondersteuning Bv. multimedia, voorleessoftware Communiceren via klare taal Project dat hieraan meedoet = Wablieft- krant Link: www.wablieft.be

Nadere informatie

Personen met een beperking en hun levenseinde:

Personen met een beperking en hun levenseinde: Personen met een beperking en hun levenseinde: Oranjebloesemstraat 1, bus 213 1150 Brussel Tel. 02 772 18 95 www.anlh.be De ANLH (de Nationale vereniging voor de huisvesting van personen met een handicap),

Nadere informatie

Begeleid wonen. november 2014

Begeleid wonen. november 2014 Begeleid wonen november 2014 Doelgroep Volwassenen (+18) met een beperking mentaal motorisch visueel auditief autismespectrumstoornis (ASS) niet aangeboren hersenletsel (NAH) al dan niet met bijkomende

Nadere informatie

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat

Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Uniek verslag Handleiding voor vertegenwoordigers van de Staat Version 1 1 Inhoudstafel Inhoudstafel...2 Inleiding...3 Webbrowsers...4 Verbinding maken met de toepassing...5 Formulier overeenkomst...12

Nadere informatie

29/05/2013. ICF en indicering ICF

29/05/2013. ICF en indicering ICF en indicering 1 = International Classification of Functioning, disability and health World Health Organisation (2001) is complementair met ICD-10 Wat? Classificatie van gezondheids en gezondheidsgerelateerde

Nadere informatie

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap

wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Revalidatiecentrum Overleie Overleiestraat 57 8500 Kortrijk tel. 056/35 18 52 fax. 056/35 18 72 wegwijs in de voorzieningen en tegemoetkomingen voor personen met een auditieve handicap Vanantwerpen Ine

Nadere informatie