! Introduc)e Project. 5 maart 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "! Introduc)e Project. 5 maart 2015"

Transcriptie

1 Introduc)e Project 1

2 Betrokkenen verstrekking OST Cliënt / pa1ënt - > probleem + behoe9e Behandelaar medicus - > indiceerder Orthopedisch schoentechnicus - > leverancier Zorgverzekeraar - > betaler, contractgever Overheid - > Zorgverzekeringswet - > aanspraakcriteria Rollen + verantwoordelijkheden bepalen onderlinge verhoudingen Gezamenlijke verantwoordelijkheid voor cliënt 2

3 Wettelijk kader irt Projectplan Zorgverzekeringswet: VWS - > 2008 introduc1e func)e gerichte aanspraak Uitgangspunt daarbij opheffen/verminderen van stoornis of beperking i.p.v. limita1eve lijst HM Doelen: innova1e, kwaliteit en doelma1gheid bevorderen Onderzoek Nivel juli 2014 i.o.v. VWS naar ontwikkeling FGA: Posi1eve houding betrokkenen Vertaling naar prak1jk vraagt aandacht Protocollen onvoldoende ontwikkeld + toegepast Onduidelijkheid over regie Advies: Zorgaanbieders + Zorgverzekeraars samen zorg dragen dat binnen kaders regelgeving, verzekerde toegang hee9 tot adequate func)e gerichte hulpmiddelenzorg. 3

4 Kaders Functiegerichte hulpmiddelenzorg 2010 Ontwikkeling Richtlijn Func1e gerichte aanspraak Hulpmiddelen (CG- raad en ZN) Raamwerk procesflow voor alle soorten HM Matrix waarin koppeling van func1oneringsproblemen + door gebruiker beoogd gebruik HM (HRIU) met gebruiksmogelijkheden HM (PRIU) Richtlijn = gedragen kader Gebruik vergemakkelijkt brede implementa1e Doel PVA = te ontwikkelen procesgang baseren op func1e gerichte aanspraak 4

5 Procesflow functie gerichte hulpmiddelenzorg 5

6 Richtlijn -> indicatie format en matrix 1 Stap 1 Probleem signaleren Cliënt hee9 hulpvraag - > behandelaar Hulpvraag concreet laten formuleren Hulpvraag kan in indica1e format / aanvraagformulier / EPD Stap 2 Zorgvraag formuleren Func1oneren cliënt staat centraal Diagnos1sch proces doorlopen Bepalen medische diagnose - > Bepalen func1onaliteitsdiagnose op basis van ICF Bepalen wensen en verwach1ngen Bepalen prognose In Matrix en indica1eformat 6

7 Richtlijn -> indicatie format en matrix 2 Stap 3a Zorgplan maken: Oplossingsrich1ng Op basis stap 1 en 2: Wat wil, kan en mag cliënt (behandelaar) Specifieke doelen - > met HM zouden moeten worden gehaald: HRIU Is er oplossing d.m.v. inzet hulpmiddel? Is hulpmiddel meest aangewezen oplossing? Go/no go bepaling In indica1eformat Stap 3b Zorgplan maken: PvE opstellen Bepalen eisen waaraan hulpmiddel moet voldoen (func1e eisen) om stoornissen / beperkingen op te heffen + resterende func1es, ac1viteiten, par1cipa1emogelijkheden te ondersteunen Bepalen daaraan gekoppelde producteigenschappen o.a. uitvoeringsvorm, materiaalgebruik e.d.: PRIU Bepalen evt. therapie/begeleiding i.v.m. verantwoord gebruik In Matrix en indica1eformat 7

8 Richtlijn -> indicatie format en matrix 3 Stap 4: Selecteren, proberen en beslissen Koppeling producteigenschappen aan productaanbod Met cliënt samen keuze maken voor bepaald hulpmiddel Bestellen/aanpassen/aanmeten/maken - > passen, toetsen en uitproberen Cliënt akkoord voor levering In Matrix en in indica1eformat Stap 5: Levering Aflevering hulpmiddel aan gebruiker Met instruc1e over gebruik en onderhoud Cliënt tekent hiervoor In indica1eformat 8

9 Richtlijn -> indicatie format en matrix 4 Stap 6: Gebruik Eventuele begeleiding en nazorg Kan ook therapie zijn Stap 7: Evalua1e en vervolgme1ngen Evalua1e doelstellingen, tevredenheid en ervaringen Voldoet hulpmiddel aan de gestelde eisen 9

10 Interna1onal Classifica1on of Func1oning, Disability and health 10

11 ICF - > Int. Classifica1on of Func1on Dysability and Health Raamwerk van Classifica1es Gestandaardiseerd begrippenapparaat Beschrijven menselijk func)oneren + problemen Doel ICF: Wetenschappelijke basis begrijpen+ bestuderen menselijk func1oneren, uitkomsten + determinanten Scheppen gemeenschappelijke taal Gegevens beter vergelijkbaar maken Systema1sch codestelsel voor informa1esystemen Communica1e verbeteren ICF is onderdeel van WHO- FIC De ICF: Wat is de ICF 11

12 WHO - > Familie van Interna1onale Classifica1es (FIC) FIC - > centrum Volksgezondheid Toekomst Verkenningen RIVM FIC bestaat uit: De ICF: Plaats van de ICF ICD > Interna1onal Classifica1on of Diseases and Related Health Problems - > klasseren ziekten + andere gezondheidsproblemen ICF - > Int. Classifica1on of Func1on Dysability and Health - > klasseren menselijk func1oneren ICPC- 2 - > Interna1onal Classifica1on of Primary Care - > coderen + classificeren klachten, symptomen, aandoeningen huisartsprak1jk CMSV > Classifica1e van Medisch Specialis1sche Verrich1ngen 12

13 De ICF = Menselijk functioneren + problemen daarin 1. Mens als organisme: Func%es: fysiologische en mentale eigenschappen Anatomische eigenschappen: posi1e, aanwezigheid, vorm en con1nuïteit van onderdelen menselijk lichaam Stoornissen: afwijkingen in / verlies func1es of anatomische eigenschappen 2. Menselijk handelen: Ac%viteiten: onderdelen van iemands handelen. Beperkingen: moeilijkheden met uitvoeren ac1viteiten. 3. Mens deelnemer aan maatschappelijk leven: Par%cipa%e: deelname aan maatschappelijk leven. Par1cipa1eproblemen: problemen deelname maatschappelijk leven. Externe factoren: fysieke en sociale omgeving. 13

14 De ICF: Kenmerken ICF classificatie Raamwerk met 1- duidige defini1es componenten Codering met 1 leper en cijfers Menselijk func1oneren vastgelegd in 1- duidge termen evt. gekoppeld aan codes Typering gee9 mate van gezondheid / ernst stoornis / probleem weer Typering draagt bij aan objec1vering van keuzes voor func1e- eisen aan hulpmiddel hpp://class.who- fic.nl/browser.aspx?scheme=icf- nl.cla 14

15 De ICF: Codering en Typering 15

16 De ICF: Mijn beperkte gezichtsscherpte 2,5/-3 Codering - > b B FUNCTIES b1 MENTALE FUNCTIES b2 SENSORISCHE FUNCTIES EN PIJN b210- b229 VISUELE EN VERWANTE FUNCTIES b210 Visuele func1es b2100 Gezichtsscherpte b21000 Binoculaire gezichtsscherpte bij verte zien Typering 0 geen probleem 0-4% 1 licht probleem 5-24% 2 ma1g probleem 25-49% 3 erns1g probleem 50-95% 4 volledig probleem % 16

17 ICF proof werken 17

18 Bijdrage ICF aan indicatieformat en Matrix ICF Uitgangspunt: Cliënt, zijn functioneren + problemen+ behoeften Gebruik ICF is voorwaarde bij Functiegerichte aanspraak + hulpmiddelenzorg ICF draagt bij aan objectiveren werkelijke zorgvraag + realiseren reële(re) verwachting aanspraak / verstrekking ICF draagt bij aan eenduidig + objectief kader voor zorgvraag, indicatiestelling en productkeuze ICF draagt bij aan optimale(re) communicatie zorgverlener, leverancier, cliënt en zorgverzekeraar 18

19 Globale opzet Indica1e format 19

20 Opzet indicatie format vanuit richtlijn FAH NAW gegevens Stap 1: Probleem signaleren -> Wie? Cliënt en zorgverlener Hulpvraag cliënt Stap 2: Zorgvraag formuleren -> Wie? Cliënt en zorgverlener Medische diagnose + prognose Functionaliteitsdiagnose op basis ICF Daaraan gekoppeld wensen en verwachtingen cliënt Stap 3a: Zorgplan -> oplossingsrichting -> Wie? Zorgverlener HRIU Go / no go Stap 3b: Zorgplan -> PvE opstellen -> Wie? Zorgverlener met OSTechnicus Functie eisen aan in te zetten voorziening Bijpassende benodigde producteigenschappen -> PRIU 20

21 Opzet indicatie format vanuit richtlijn FAH Stap 4: Selecteren, proberen en beslissen -> Wie? OSTechnicus Vanuit producteigenschappen keuze uit marktaanbod / met Zorgverzekeraar gecontracteerd aanbod Passen en toetsen op adequaatheid -> akkoord OST Stap 5: Levering -> Wie? OSTechnicus en cliënt Aflevering met instructie voor gebruik en onderhoud -> akkoord cliënt Stap 6: Gebruik -> Wie? Zorgverlener Noodzaak voor nazorg bv fysiotherapie of inzet diabetesverpleegkundige aangeven Stap 7?: Evaluatie en vervolgmetingen -> Wie? Zorgverlener, OSTechnicus, Zorgverzekeraar Vaststellen tevredenheid en ervaringen cliënt 21

22 Opzet en func1e van de Matrix 22

23 Opzet en functie van de Matrix Opzet Matrix Zie voorbeeld Stap 1 Medische indicaties zo ver mogelijk geclusterd Stap 2 Vanuit medische indicatie objectiveren functioneringsproblemen en behoeften Stap 3 Bepalen functie eisen gekoppeld aan functioneringsproblemen en behoeften Stap 4 Bepalen producteigenschappen die functie eisen compenseren Stap 5 Productkeuze vanuit vastgestelde producteigenschappen Functie Matrix: Objectiveert de samenhang tussen de 5 stappen Functioneel ontwerp voor keuzeproces in indicatie format Functioneel ontwerp voor nader te ontwikkelen digitaal indicatie portaal 23

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg

Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving Hulpmiddelenzorg Procesbeschrijving hulpmiddelenzorg: de cliënt centraal Wat is de procesbeschrijving hulpmiddelenzorg? De procesbeschrijving brengt de gehele keten van activiteiten

Nadere informatie

Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg

Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg Basisrichtlijn Hulpmiddelenzorg 2010 Uitgave CG-Raad / ZN Verslag van het Project Opstellen Richtlijnen voor Functiegerichte Aanspraak hulpmiddelen RiFA Fase 1 Opstellen van een Basisrichtlijn Utrecht,

Nadere informatie

Heroriëntatie hulpmiddelen

Heroriëntatie hulpmiddelen Rapport Heroriëntatie hulpmiddelen Vergoeding hulpmiddelenzorg beter geregeld Op 16 juli 2009 uitgebracht aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Publicatienummer 279 Uitgave College voor

Nadere informatie

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg

Zoeken naar de gouden standaard. Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke gezondheidszorg Zoeken naar de gouden standaard Een vergelijking van classificaties voor de maatschappelijke

Nadere informatie

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±<

Zorg voor. chronisch zieken. overzichtstudies >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±< >+ +< > < >= =< overzichtstudies > < Zorg voor >+ +< chronisch zieken >± ±< Organisatie van zorg, zelfmanagement, >x x< zelfredzaamheid en participatie >± ±< >+ +< > < >= =< > < >+ +< >± ±< >± ±

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22959 20 december 2011 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 12 december 2011, nr.

Nadere informatie

Toelichting bij de Handreiking

Toelichting bij de Handreiking Toelichting bij de Handreiking Ondersteuningsplannen 2013 [Geef tekst op] www.kennispleingehandicaptensector.nl Verbeterprogramma gehandicaptenzorg Goed gebruik van het ondersteuningsplan in de gehandicaptenzorg

Nadere informatie

Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health

Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health Nederlandse vertaling van de International Classification of Functioning, Disability and Health FRPSLODWLH Nederlands WHO-FIC Collaborating Centre ICF World Health Organization 2001 Nederlandse vertaling:

Nadere informatie

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi)

Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010. Drs. C. Koolhaas. Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) Oefenen met de ICF? Een handreiking voor KKB-ers. 10 juni 2010 A.J.P. van Hemert MA Drs. C. Koolhaas (NVLF en logopedist) (NVLF) Extern adviseur: dr. Y.F. Heerkens (NPi) 1 Inhoud Voorwoord... 3 Deel I

Nadere informatie

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz

MATE. Handleiding en protocol. Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE. Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz MATE Handleiding en protocol Handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE Gerard Schippers Theo Broekman Angela Buchholz Colofon Uitgever Project Resultaten Scoren/GGZ Nederland

Nadere informatie

handleiding en protocol

handleiding en protocol handleiding en protocol handleiding en protocol voor afname, scoring en gebruik van de MATE 2.1 gerard schippers theo broekman angela buchholz nederlandse bewerking gerard schippers theo broekman bêta

Nadere informatie

PROJECT: VOET-SCHOEN RICHTLIJNEN

PROJECT: VOET-SCHOEN RICHTLIJNEN PROJECT: VOET-SCHOEN RICHTLIJNEN Eindrapport: De ontwikkeling en de toetsing van de voet-schoen richtlijnen voor de: - Reumatische voet - Degeneratieve voet - Diabetische voet - Perifeer neurologische

Nadere informatie

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist

Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Beroepsprofiel verpleegkundig specialist DEEL 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 4 V&V 2020 Deel 4 Beroepsprofiel verpleegkundig specialist 1 Colofon V&V

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20

Inhoudsopgave. 6. Kaderstellende eisen... 20 Concept publicatie Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1. Introductie... 3 2. Totstandkoming van dit document... 7 3. Leeswijzer... 8 4. ECD grondtonen en ontwikkeling... 9 5. Het primaire proces, de basis

Nadere informatie

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong

Toolkit. 4you(th) samenwerking GGZ UWV. Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Toolkit 4you(th) samenwerking GGZ UWV Jongeren GGZ-problematiek en Wajong Inhoud toolkit Pagina 1. Inleiding 03 2. Vormen van samenwerking 6 - Varianten van samenwerkingen uitgewerkt 8 - Wijzigingen 10

Nadere informatie

Zorgmodule Arbeid 1.0

Zorgmodule Arbeid 1.0 Zorgmodule Arbeid 1.0 Begeleiding rondom arbeidsparticipatie van chronisch zieken In opdracht van Coördinatieplatform Zorgstandaarden en het Kwaliteitsinstituut Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn

Nadere informatie

1A: Beeldvorming functioneren

1A: Beeldvorming functioneren 1A: Beeldvorming functioneren WAT Het doel van beeldvorming met betrekking tot het functioneren is de beperkingen en mogelijkheden van de persoon in kaart te brengen. Dit gebeurt in principe multidisciplinair.

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Kinderen met een handicap in Tel

Kinderen met een handicap in Tel Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick Oudenampsen Kinderen met een handicap in Tel Kerngegevens per provincie, gemeente en wijk Bas Tierolf Dick

Nadere informatie

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Postbus 20350 2500 EJ Den Haag > Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20350 2500 EJ Den Haag College voor zorgverzekeringen Pakket Eekholt 4 1112 XH Diemen Postbus 320 1110

Nadere informatie

Beroepsprofiel zorgkundige

Beroepsprofiel zorgkundige Beroepsprofiel zorgkundige DEEL 2 Beroepsprofiel zorgkundige Verpleegkundigen & Verzorgenden 2020 Deel 2 V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige 1 Colofon V&V 2020 Deel 2 Beroepsprofiel zorgkundige

Nadere informatie

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding

Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding Projectplan 2010 Versterkt naar verbinding De Vlielandgroep kiest voor de jeugd in Friesland Talant, Jeugdhulp Friesland, MEE Friesland, GGZ Friesland Kinnik, Tjallinga Hiem, Bureau Jeugdzorg Friesland,

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS

CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels Indicatiestelling AWBZ 2011, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 4.1 april 2011 CIZ Indicatiewijzer versie 4.1 Toelichting op de Beleidsregels

Nadere informatie

FML is ongeschikt bij letselschade

FML is ongeschikt bij letselschade 165 FML is ongeschikt bij letselschade Drs.ing. R.I. Teulings en dr. M.J.H.M. Herpers 1 R.I. Teulings is Medisch Adviseur voor Slachtoffers (MAS), Register Geneeskundig Adviseur(RGA), redacteur van L&S

Nadere informatie

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG

DEFINITIEF CONCEPT. Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg. Definitief concept. Maaike Veenvliet Linda Nijeboer INDICATIESTELLING KRAAMZORG INDICATIESTELLING KRAAMZORG Het Landelijk Indicatieprotocol Kraamzorg Definitief concept COMPLIANCE CONSULT, 20 JUNI 2005 Maaike Veenvliet Linda Nijeboer SAMENVATTING Inleiding en vraagstelling Er is op

Nadere informatie

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren

Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard astma Kinderen & Jongeren Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Oktober 2012 Zorgstandaard Astma Kinderen & Jongeren Colofon Uitgever 2012 Long Alliantie Nederland Stationsplein 125 3818

Nadere informatie

Het Chronic Care Model in Nederland

Het Chronic Care Model in Nederland Het Chronic Care Model in Nederland drs. M.E.M. Huijben Achtergrondstudie uitgebracht door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg bij het advies Bekwaam is bevoegd. Den Haag, 2011 Inhoudsopgave Samenvatting

Nadere informatie

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 452 2 januari 2015 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Noordoostpolder 2015 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten Juridische

Nadere informatie

Begrippenboek. Begeleiding in

Begrippenboek. Begeleiding in december 2011 Begrippenboek Begeleiding in de AWBZ TransitieBureau Begeleiding in de Wmo Colofon Disclaimer: Dit begrippenboek is met zorgvuldigheid en met medewerking van diverse partijen samengesteld;

Nadere informatie

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7.

CIZ Indicatiewijzer. Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS. Versie: 7. CIZ Indicatiewijzer Toelichting op de Beleidsregels indicatiestelling AWBZ 2014, zoals vastgesteld door het ministerie van VWS Versie: 7.1 juli 2014 Hoofdstuk 1 Voorwoord en Ten geleide 1 2 CIZ Indicatiewijzer

Nadere informatie