Capaciteitsplan 2000 van het 150 kv-net in Zuid-Holland. in beheer bij ENECO Netbeheer BV en BV Transportnet Zuid-Holland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Capaciteitsplan 2000 van het 150 kv-net in Zuid-Holland. in beheer bij ENECO Netbeheer BV en BV Transportnet Zuid-Holland"

Transcriptie

1 Capaciteitsplan 2000 van het 150 kv-net in Zuid-Holland in beheer bij ENECO Netbeheer BV en BV Transportnet Zuid-Holland Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

2 1. Inleiding De elektriciteitswet 1998 schrijft voor 1 dat de netbeheerder de directeur van DTe eenmaal in elke twee jaar zo nauwkeurig mogelijke ramingen dient te verschaffen van de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit in de door hem beheerde netten in het eerste tot en met het zevende jaar na het jaar, waarin de ramingen worden vastgesteld.. De netbeheerder dient hierbij tevens de gemaakte vooronderstellingen te beschrijven en van belang zijnde onderscheidingen aan te brengen. Ook dient de netbeheerder aan te geven op welke wijze zal worden voorzien in de totale behoefte aan capaciteit voor het transport van elektriciteit in het door hem beheerde net. In de ministeriële regeling Regeling capaciteitsplannen Elektriciteitswet 1998 van 11 juli worden de eisen aan de capaciteitsplannen gegeven. Artikel 2, lid 2 vermeldt dat, de eerste maal na inwerkingtreding van deze regeling, het capaciteitsplan voor 1 december 2000 dient te zijn ingediend. In dit plan geven ENECO Netbeheer BV (ENECO) en BV Transportnet Zuid-Holland (TZH) invulling aan artikel 21 uit de Elektriciteitswet en de bovengenoemde ministeriële regeling voor wat betreft het 150 kv-net in Zuid-Holland. Voor TZH gaat het hier om het gehele net dat bij TZH in beheer is, voor ENECO om het totale 150 kv-deel van haar net. Voor de samenvoeging van de capaciteitsplannen van ENECO (150 kv) en TZH is gekozen omdat het 150 kv-net in Zuid-Holland technisch één geheel vormt en het capaciteitsplan slechts door intensieve samenwerking tot stand kan komen. Naast dit plan, zal ENECO een capaciteitsplan indienen voor haar netten van lagere spanning. Naast samenwerking tussen ENECO en TZH, is intensief overleg geweest met landelijk netbeheerder TenneT en onderliggende netbeheerders Edelnet, Netbeheer Midden Holland, EWR-Netbeheer en Westland Energie Infrastructuur BV. Het plan is opgesteld conform de ministeriële regeling. De artikelen uit de ministeriële regeling worden één voor één behandeld. In hoofdstuk 2 wordt ingegaan op de toekomstige behoefte aan transport (Elektriciteitswet art. 21, lid 1 en art. 4 tot en met 8 van de ministeriële regeling). Hoofdstuk 3 gaat over de wijze waarop voorzien zal worden in de totale behoefte aan transportcapaciteit (Elektriciteitswet art. 21, lid 2 en art. 7, 8, 9 en 10 van de ministeriële regeling). Hoofdstuk 4 bevat conclusies en een nabeschouwing. De tabellen uit de ministeriele regeling zijn ingevuld en opgenomen in de bijlagen. Bijlage 2 is als vertrouwelijk gemerkt. Het betreft hier gegevens die door aangeslotenen (marktpartijen) in vertrouwelijkheid aan ENECO en TZH zijn verstrekt. Hierbij doen wij een beroep op lid 2 van artikel 3 van de ministeriële regeling, waarin wordt gesteld dat op individuele afnemers te herleiden informatie als vertrouwelijk aan te merken zijn en dat deze alleen aan de directeur van DTe worden verstrekt. Wij rekenen erop dat DTe deze bijlagen niet openbaar zal maken. Mocht de directeur van de DTe dit onverhoopt wel doen, dan vrezen wij voor de kwaliteit van de verstrekte gegevens van deze aangeslotenen bij volgende capaciteitsplannen. 1 Artikel 21 2 Nr. WJZ , gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant op 14 juli 2000 op pagina Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

3 2. Toekomstige behoefte aan Transport (art. 4 t/m 8) 2.1 Inleiding In dit hoofdstuk worden de artikelen 4 tot en met 8 uit de ministeriële regeling behandeld. Het gaat hierbij om het overzicht van het huidige net (paragraaf 2.2, artikel 4a-4b) en de wijzigingen aan het net gedurende de laatste drie kalenderjaren (paragraaf 2.3, artikel 4c). Vervolgens worden de prognoses van de belasting, productie en uitwisseling beschreven (paragraaf 2.4, artikel 4d-4e). Tenslotte wordt het gebruik en het afstemmen van de prognoses beschreven (paragraaf 2.5, artikel 5-6) en de tot standkoming van de drie scenario s (paragraaf 2.6, artikel 7-8). 2.2 Overzicht van het primaire net (art. 4a-4b) figuur 2.1: Geografisch overzicht van het primaire net van ENECO en TZH De transportcapaciteit van de verbindingen die in figuur 1 zijn weergegeven, is opgenomen in bijlage 1. In deze bijlage is tevens het vermogen opgenomen van de 150 kvtransformatoren van TZH en ENECO en de 380 kv-transformatoren in beheer van TenneT. In het 150 kv-net in Zuid-Holland zijn geen blindvermogenssystemen opgenomen. 2.3 Wijzigingen gedurende de laatste drie kalenderjaren (art. 4c) Sinds 1998 hebben zich de volgende wijzigingen voorgedaan (artikel 4c): Wijzigingen in het net van TZH: Het oude 150 kv-station Rotterdam/Marconistraat is vervangen door een nieuw station. Hierbij zijn twee extra schakelvelden gebouwd om de kabelverbinding die in Rotterdam/Marconistraat was doorgelust, weer te splitsen en op de schakelinstallatie aan te sluiten. Tevens zijn de vier 150 kv-transformatoren vervangen door transformatoren met een groter vermogen. Transformator 3 in Rijswijk is vervangen door de oude Transformator 4 uit Rotterdam/Marconistraat. Transformator 1 in Voorburg is vervangen door een nieuwe 150 kv-transformator. In Wateringen is een gedeelte van het bovengrondse deel van de 150 kv-verbinding Rijswijk-Westerlee vervangen door een ondergrondse kabelverbinding. In Den Haag is een nieuw 150 kv-station gebouwd. Deze is ingelust in de voormalige 150 kv-verbinding Voorburg-Rijswijk. Het station heeft, naast twee lijnvelden, twee transformatorvelden waarop twee nieuwe 150 kv-transformatoren zijn aangesloten. Het 150 kv-circuit Krimpen-Zoetermeer-zwart is omgebouwd naar het 380 kv-circuit Krimpen-Bleiswijk. In Bleiswijk is door TenneT een 380 kv-transformator geïnstalleerd die op het 150 kv-station Zoetermeer is aangesloten. Wijzigingen in het net van ENECO: In het 150 kv station Theemsweg is de 150 kv-installatie in verband met de kwaliteit vervangen. In het station Europoort zijn de 150 kv-schakelaars vervangen. In het station Europoort is een 150 kv-aansluiting voor de havenspoorlijn gerealiseerd. In Dordrecht-Zuid is een 150/50 kv transformator geplaatst waardoor de voeding van het 50 kv-station Sterrenburg verzwaard is en dit station nu een volwaardig hoofdverdeelstation is. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

4 Het 150 kv-station Theemsweg is uitgebreid met een derde transformator. Op Voorne-Putten is het nieuwe 150 kv station Geervliet gerealiseerd met twee transformatoren 150/25 kv. De 150 kv verbinding van Merwedehaven naar Dordrecht Zuid is overgezet van het 50 kv net naar het 150 kv-net Van de circuits Botlek-Europoort is van het circuit wit de zinkerkabel onder het Hartelkanaal vervangen i.v.m. de kwaliteit bij Botlek en van circuit Wit en Zwart de zinkerkabels bij Europoort i.v.m. de havenspoorlijn. Eveneens ten gevolge van de aanleg van de Botlekspoortunnel zijn diverse kabelaanpassingen uitgevoerd. De capaciteit van de verbindingen is hierdoor niet gewijzigd. 2.4 Prognose van de belasting, productie en uitwisseling (art. 4d-4e) Ten behoeve van dit capaciteitsplan is een drietal scenario s opgesteld. Deze sluiten aan bij de scenario s die door de landelijk netbeheerder TenneT worden gehanteerd. De volgende uitgangspunten zijn gehanteerd: Omdat de groei van de belasting met een redelijke nauwkeurigheid is te voorspellen, gaan de drie scenario s allen uit van dezelfde belastinggroei. In de prognose van de belasting zijn de aanvragen naar vermogen voor datahotels en telecomswitches niet meegenomen. Dit heeft te maken met de onzekerheid met betrekking tot deze belasting ten tijde van het vaststellen van de belastingsets ( ). Doordat vaak locatie, aansluitvermogen en vermogensgroei van deze belasting niet bekend is, zou de kans op foute conclusies door zeer dubieuze aannames levensgroot zijn. Daarom is ervoor gekozen om aan te geven waar in het 150 kv-net plaats is voor extra belasting en productie. Hiervoor wordt verwezen naar hoofdstuk 4. De ontwikkeling van de productie is zeer onzeker. Daarom zijn de bekend zijnde pla n- nen voor het bijplaatsen van productie ingeschat op kans van realiseren én op die basis ingedeeld in één van de drie scenario s. Zo ontstaan de volgende scenario s: Import scenario: Dit scenario sluit aan bij het Import-5000-scenario van TenneT. In dit scenario wordt er van uitgegaan dat de belastinggroei wordt gedekt door een toename van de import van elektriciteit uit het buitenland. Voor Zuid-Holland betekent dit dat er géén productie-eenheden (> 60 MW/eenheid) worden bijgebouwd. Er worden overigens ook géén eenheden geamoveerd. Basis scenario: Dit scenario is landelijk gezien een licht import-scenario (het Import 1500 MW-scenario van TenneT). De import van elektriciteit is landelijk ongeveer 1500 MW groter dan export. Voor Zuid-Holland betekent dit dat het opgestelde vermogen van productie-eenheden (>60 MW/eenheid) tot 2007 toeneemt met 500 MW. Export scenario: Dit scenario gaat uit van een grotere export van elektriciteit uit Nederland, dan import. Vertaald naar Zuid-Holland betekent dit een toename van het productievermogen (> 60 MW/eenheid) dat gekoppeld is aan het 150 kv-net in Zuid-Holland van 1300 MW. Bovenstaande scenario s zijn afgestemd met landelijke netbeheerder TenneT. De kwantitatieve beschrijving van deze scenario s is, met gebruikmaking van model 1 uit de ministeriële regeling, opgenomen in bijlage Gebruik en afstemmen van prognoses (art. 5-6) Op de hierna volgende wijze zijn de prognoses gebruikt en afgestemd: Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

5 De belastingprognoses van de onderliggende netten (zoals aangeleverd door de desbetreffende netbeheerders) zijn één op één overgenomen van de opgaven van deze netbeheerders. Ook de belasting- en productie-prognoses van de (toekomstige) aangeslotenen op het 150 kv-net zijn (zover bekend) één op één overgenomen. De 150 kv-uitwisseling tussen ENECO en TZH in het industriegebied Europoort-Botlek is bepaald aan de hand van de opgaven van ENECO voor de individuele 150 kv-stations in dit gebied. Deze opgaven zijn vertaald naar een gelijktijdige maximum belasting aan de hand van ervaringen uit het verleden. De uitwisseling met het 380 kv-net is bepaald uit de opgaven van de onderliggende netbeheerders voor de individuele 150 kv-stations. Deze opgaven zijn vertaald naar een gelijktijdig maximum belasting aan de hand van ervaringen uit het verleden. Deze waarden zijn afgestemd met de landelijke netbeheerder Te nnet. Productiescenario s zijn opgesteld en afgestemd samen met de landelijke netbeheerder TenneT. 2.6 Drie scenario s (artikel 7-8) De drie scenario s die gehanteerd worden zijn beschreven in paragraaf 2.4 van dit plan. De wijze van afstemming is beschreven in paragraaf 2.5. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

6 3. Identificatie en oplossen van de knelpunten (art. 9 en 10) 3.1 Inleiding Aan de hand van de drie scenario s die in hoofdstuk 2 zijn beschreven, worden in dit hoofdstuk, de knelpunten geïdentificeerd. Dit gebeurt voor elk scenario en elk jaar (paragraaf 3.2, artikel 9). Vervolgens wordt aangegeven welke wijzigingen in het net worden gedaan (paragraaf 3.3, artikel 10) 3.2 Knelpunten in het net van TZH (artikel 9) Het 150 kv-net in Zuid-Holland is getoetst aan de hand van de ontwerpcriteria die beschreven staan in artikel en van de NetCode. Voor het Import- en Basis-scenario vertalen dit zich in een drietal toetsingscriteria met de volgende kenmerken: Criterium Belasting Productie Contingency 1 wintermaximum grootste eenheid uit (n-1) 2 zomermaximum alles in (n-2) 3 wintermaximum grootste 2 eenheden uit (n-1) Voor het Export-scenario is het hiernaast interessant te weten wat er gebeurt als alle productie in bedrijf is, derhalve wordt hier een extra criterium gehanteerd: Criterium Belasting Productie Contingency 4 wintermaximum alles in (n-1) De capaciteitsknelpunten worden in bijlage 3, 4 en 5 omgeschreven met gebruikmaking van de modellen 2, 3 en 4 uit de ministeriële regeling. Daarnaast voldoen in het deelnet Crayestein de verbindingen Crayestein-Dordrecht/Merwedehaven en Dordrecht/Merwedehaven- Alblasserdam niet aan artikel van de NetCode. Naast de capaciteitsknelpunten ontstaan er in de komende 7 jaren ook kwaliteitsknelpunten. Deze zijn weergegeven in bijlagen 6, 7 en 8, waarbij gebruik is gemaakt van de modellen 5, 6 en 7 uit de ministeriele regeling. 3.3 Netaanpassingen (art. 10) De volgende projecten tot uitbreiding van het net die bedoeld zijn om knelpunten in het primaire net op te lossen, zijn voorgenomen (artikel 10, lid 1a): Station Rotterdam/Zuidwijk en de verbindingen Rotterdam/Zuidwijk- Rotterdam/Waalhaven en Krimpen-Rotterdam/Zuidwijk (TZH, 2002): Met dit nieuwe station en deze verbindingen wordt de nieuwe ENECO-aansluiting in Rotterdam/Zuidwijk gevoed én worden de capaciteitsknelpunten in de verbindingen Ommoord-R/Marconistraat, Krimpen-Ommoord én Krimpen-Rotterdam/Waalhaven opgelost. De werkzaamheden zullen aanvangen in 2001 en één tot twee jaar in beslag nemen. 150 kv-transformatoren in Rotterdam/Zuidwijk installeren (ENECO, 2002): Hiermee wordt het capaciteitsknelpunt in de 150 kv-transformatoren in Rotterdam/Waalhaven opgelost. Schakelinstallatie in station Arkel en derde transformator in Arkel (ENECO, 2004): Door het plaatsen van een 150 kv-schakelinstallatie en een derde transformator te Arkel kan de belastingtoename opgevangen worden binnen de criteria van de netcode. Spoel in Rotterdam/Waalhaven-Rotterdam/Marconistraat zwart (TZH, 2003): In het Export-scenario ontstaat in 2004 een capaciteitsknelpunt in deze verbinding. Deze is op te Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

7 lossen door een spoel op te nemen in deze verbinding. Hierdoor verdeelt de stroom zich evenwichtiger door de verbindingen van Rotterdam/Waalhaven naar Rotterdam/Marconistraat. Realisatie station Vondelingenweg (ENECO, 2003): Slechts in het Import- en in het Export-scenario ontstaat een capaciteitsknelpunt in de verbinding Rotterdam/Waalhaven- Botlek. Deze kan worden opgeheven door het 150 kv station Vondelingenweg te realiseren waardoor een extra verbinding Botlek-Waalhaven ontstaat. In het Import- en in het Export-scenario zal deze netaanpassing plaatsvinden. Vergroting 380 kv- transformatorvermogen in deelnet Krimpen-Maasvlakte-Bleiswijk (TenneT): Afhankelijk van de ontwikkeling van het productievermogen in het deelnet ontstaat behoefte aan extra 380 kv-transformatorvermogen in het deelnet Krimpen- Maasvlakte-Bleiswijk. De transformatoren in Maasvlakte vormen nu reeds een knelpunt, wat wil zeggen dat onderhoud aan deze transformatoren nauwelijks mogelijk is. Komt er geen of nauwelijks productie in het deelnet bij (Import/Basis-scenario), dan zal TenneT binnen enkele jaren een nieuwe 380 kv-transformator moeten installeren. In het Exportscenario komt er zoveel productie in het deelnet bij, dat uitbreiding van de 380 kvtransformatorcapaciteit niet nodig is. De volgende projecten tot vervanging van delen van het net die bedoeld zijn om knelpunten in het primaire net op te lossen, zijn voorgenomen (artikel 10, lid 1b): Maasvlakte-Westerlee wit en zwart: Dit capaciteitsknelpunt verdwijnt in het Exportscenario vanzelf. Daarom zal dit knelpunt slechts worden aangepakt in het Basis- en het Import-scenario. Hiertoe kan worden gedacht aan het vervangen van de bestaande bottleneck (een zinker onder de Nieuwe Waterweg) door een zwaardere 150 kv-kabel. Een andere oplossing is het leggen van een 380 kv-kabel, waardoor de gehele verbinding geschikt wordt gemaakt voor gebruik op 380 kv (de rest van de verbinding was dit al). Dit laatste sluit aan bij de toekomstplannen van TenneT. Krimpen-Gouda wit en zwart: In het Import-scenario ontstaat in 2004 een capaciteitsknelpunt in deze verbinding. Deze is redelijk eenvoudig op te lossen door de spoel in de verbinding Alphen-Gouda te vervangen door een spoel met een grotere impedantie. Hieraan zal, afhankelijk van de productie-ontwikkelingen, in het capaciteitsplan van 2002 aandacht aan worden besteed. Rotterdam/Waalhaven-Rotterdam/Marconistraat zwart: In het Export-scenario ontstaat in 2004 een capaciteitsknelpunt in deze verbinding. Deze is op te lossen door een spoel op te nemen in deze verbinding. Hierdoor verdeelt de stroom zich evenwichtiger door de verbindingen van Rotterdam/Waalhaven naar Rotterdam/Marconistraat. In het Exportscenario zal deze spoel worden geplaatst. De gevolgen van bovengenoemde wijzigingen zijn beschreven in bijlagen 9, 10 en 11, waarbij gebruik wordt gemaakt van de modellen 8, 9 en 10 uit de ministeriele regeling (artikel 10, lid 2. Van de overgebleven knelpunten worden de volgende knelpunten opgelost met operationele maatregelen (artikel 10, lid 4): Transformatoren Rotterdam/Centrum: De toename van de belasting zal hier opgevangen worden door 23 kv belasting over te zetten naar het 23 kv station Benjamin Franklinstraat dat wordt gevoed door 150 kv-station Rotterdam/Marconistraat Transformatoren Den Haag: Door in 2004 in het 25 kv-net belasting te verschuiven van 150 kv-station Den Haag naar 150 kv-station Rijswijk wordt dit knelpunt opgelost. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

8 Door de voorgenomen wijzigingen worden alle knelpunten opgelost behalve (artikel 10, lid 3): Transformatoren in Delft (TZH): Dit knelpunt ontstaat naar verwachting in Edelnet, TZH en ENECO zullen in de loop van 2001 plannen maken om dit knelpunt op te lossen. De plannen zullen worden beschreven in het capaciteitsplan Transformatoren in Westerlee (TZH): Dit knelpunt ontstaat naar verwachting in Door de blindvermogensuitwisseling te beperken kan dit knelpunt echter worden uitgesteld tot Samen met Westland zullen hiervoor in de loop van 2001 plannen worden gemaakt om dit knelpunt op te lossen. De plannen zullen worden beschreven in het capaciteitsplan Transformatoren Dordrecht/Noordendijk (TZH/ENECO): Hier vindt nog een overweging plaats tussen het plaatsen van twee nieuwe transformatoren in Noordendijk dan wel het plaatsen van deze transformatoren in het station Walburg/Swinhaven te Zwijndrecht (met laatste is in deze plannen rekening gehouden). De plannen zullen worden beschreven in het capaciteitsplan Transformatoren Oudeland: De Overbelastbaarheid van de transformatoren wordt op dit moment onderzocht. Indien dit onvoldoende is zal een keuze gemaakt dienen te worden tussen plaatsen van nieuwe transformatoren met een grotere capaciteit, plaatsen van een derde transformator, overzetten van belasting van Oudeland naar Vondelingenweg. Botlek-Geervliet: In het Import-scenario ontstaat in 2006 een capaciteitsknelpunt in deze verbinding. Hieraan zal, afhankelijk van de productie-ontwikkelingen, in het capaciteitsplan van 2002 aandacht worden besteed. Crayestein-Dordrecht/Merwedehaven en Dordrecht/Merwedehaven-Alblasserdam: ENECO en TZH zullen hier in 2001 gezamenlijk plannen voor maken. Hier zal ook TenneT bij betrokken worden. In het capaciteitsplan van 2002 zal hieraan aandacht worden besteed. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

9 4. Conclusies en nabeschouwing Dit hoofdstuk beschrijft de conclusies van het eerste Capaciteitsplan na de invoering van de Elektriciteitswet Deze elektriciteitswet beoogt met name de invoering van marktwerking in de elektriciteitsvoorziening. Hiertoe zijn marktpartijen en netbedrijven van elkaar losgeweekt. Voor de verantwoordelijken voor de netten betekent dit dat het maken van realistische toekomstplannen moeilijker wordt. Was het namelijk tot voorheen mogelijk om de plannen van productie en transport op elkaar af te stemmen, nu is transport slechts volgend. Wat wel blijft, is de samenwerking met andere netbeheerders. Deze is, in een aantal bijeenkomsten bij TenneT en een aantal bilaterale overleggen met andere netbeheerders, zeer constructief en vruchtbaar geweest. Tevens is gezamenlijk geconstateerd dat het verkrijgen van betrouwbare belasting- en productieprognoses voor de komende 7 jaren een zeer moeilijke zaak is omdat bij de aangeslotenen de planningshorizon vaak minder ver weg is en/of de vertrouwelijkheid van de informatie een belangrijke rol speelt. De onzekerheid die uit bovenstaande alinea s spreekt, komt tot uiting in de grote verschillen tussen de investeringen die in de verschillende, in dit plan beschreven, scenario s noodzakelijk zijn. Zo ligt in het import-scenario de nadruk op het versterken van de verbindingen op en in nabijheid van de 380 kv-invoedingspunten terwijl bij toenemende productie-eenheden in het 150 kv-net knelpunten in het centrum van het net moeten worden opgelost. Er is door ENECO en TZH daarom voor gekozen de investeringsbeslissing uit te stellen totdat meer duidelijkheid is over de komst van deze productie-eenheden. De komst van datahotels en telecomswitches is in de berekeningen voor dit plan niet meegenomen. Doordat vaak locatie, aansluitvermogen en vermogensgroei van deze belasting niet bekend is, zou de kans op foute conclusies bij door zeer dubieuze aannames namelijk levensgroot zijn. Daarom is ervoor gekozen om aan te geven waar in het 150 kv-net plaats is voor extra belasting en productie. Goede punten om relatief snel een aansluiting te maken op het 150 kv-net zijn de 150 kv-stations Rotterdam/Waalhaven en Krimpen. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

10 Bijlage 1: Transportcapaciteit van de verbindingen en de transformatoren 150 kv-verbinding van TZH Transportcapaciteit [MVA] Sassenheim-Haarlemmermeer-zwart 210 Leiden-Sassenheim zwart en wit 140 Leiden-Voorburg zwart en wit 300 Voorburg-Den Haag zwart 300 Den Haag-Rijswijk zwart 300 Rijswijk-Westerlee zwart en wit 300 Maasvlakte-Westerlee zwart en wit 280 Krimpen-Rotterdam/Waalhaven zwart, grijs en wit 160 Rotterdam/Waalhaven-Rotterdam/Centrum wit 160 Rotterdam/Marconistraat-Rotterdam/Waalhaven zwart, grijs en paars 160 Rotterdam/Marconistraat-Delft grijs 120 Rotterdam/Marconistraat-Delft zwart en wit 200 Rotterdam/Marconistraat-Rotterdam/Centrum wit 160 Rotterdam/Marconistraat-Ommoord zwart 300 Voorburg-Delft zwart 300 Delft-Westerlee zwart en wit 180 Ommoord-Krimpen zwart 300 Krimpen-Gouda zwart en wit 180 Krimpen-Zoetermeer wit 550 Alphen-Gouda zwart 300 Zoetermeer-Alphen zwart en wit 300 Zoetermeer-Leiden zwart, grijs en wit 300 Dordrecht/Merwedehaven-Dordrecht/Crayestein 402 en Dordrecht/Merwedehaven-Dordrecht/Noordendijk zwart en wit 180 Dordrecht/Merwedehaven-Alblasserdam zwart en wit 300 Alblasserdam-Arkel zwart en wit (eigendom TZH/ENECO) kv-verbinding van ENECO Transportcapaciteit [MVA] Rotterdam/Waalhaven-Botlek wit 200 Rotterdam/Waalhaven-Oudeland zwart 270 Rotterdam/Waalhaven-Vondelingenweg 170 Europoort-Maasvlakte wit en zwart 300 Botlek-Europoort zwart 180 Botlek-Geervliet wit 180 Geervliet-Europoort wit 180 Botlek-Theemsweg zwart 150 Botlek-Theemsweg paars 200 Botlek-Merseyweg wit 160 Botlek-Oudeland zwart 180 Botlek-Vondelingenweg wit 170 Merseyweg-Theemsweg wit 145 Dordrecht/Merwedehaven-Dordrecht Zuid 1 en Alblasserdam-Arkel zwart en wit (eigendom TZH/ENECO) kv-verbindingen tussen netten van verschillende netbeheerders Transportcapaciteit [MVA] Sassenheim-Haarlemmermeer-zwart (eigendom TZH/NWN) 210 Rotterdam/Waalhaven-Botlek wit (eigendom ENECO) 200 Rotterdam/Waalhaven-Oudeland zwart (eigendom ENECO) 270 Rotterdam/Waalhaven-Vondelingenweg wit (eigendom ENECO) 170 Dordrecht/Merwedehaven-Dordrecht Zuid 1 en 2 (eigendom ENECO) 150 Alblasserdam-Arkel zwart en wit (eigendom TZH/ENECO) 260 Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

11 150 kv-transformatoren van TZH Tr. 1 [MVA] Tr. 2 [MVA] Tr. 3 [MVA] Tr. 4 [MVA] Alblasserdam Alphen Delft Den Haag Dordrecht/Merwedehaven Dordrecht/Noordendijk Gouda Krimpen Leiden Ommoord Rijswijk Rotterdam/Centrum Rotterdam/Marconistraat Rotterdam/Waalhaven Sassenheim Voorburg Westerlee Zoetermeer kv-transformatoren van ENECO Tr. 1 [MVA] Tr. 2 [MVA] Tr. 3 [MVA] Tr. 4 [MVA] Arkel Botlek Dordrecht/Zuid Europoort Geervliet Maasvlakte Oudeland Theemsweg kv-transformatoren, gekoppeld aan TZH-net Vermogen 1 [MVA] Bleiswijk, transformator 402 (eigendom TenneT) 500 Crayestein, transformatoren 402 en 403 (in beheer bij TenneT) 450 Crayestein, transformator 404 (in beheer bij TenneT) 500 Krimpen, transformatoren 401, 402 en 403 (eigendom TenneT) 450 Maasvlakte, transformatoren 401 en 402 (in beheer bij TenneT) Vermogen dat door TenneT wordt gehanteerd Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

12 Bijlage 2: Belasting, invoeding en uitwisseling in knooppunten (model 1) B 2.1 Import-scenario In tabel B2.1 is de belastings- en uitwisselings-ontwikkeling gegeven voor de jaren in het import-scenario. De getallen zijn rechtstreeks overgenomen van de opgaven van de onderliggende netbeheerders. tabel B2.1: Maximale belasting en uitwisseling in MVA op MS-TS (excl. productie >60 MW). locatie TZH spanning cos f Sassenheim 50 kv ,95 Leiden 50/10 kv ,95 Voorburg 25 kv ,90 Rijswijk 25 kv ,88 Delft 25/10 kv ,90 Westerlee 25 kv ,74 R/Marconistraat 25/20 kv ,88 R/Centrum 20 kv ,89 Ommoord 25 kv ,93 R/Waalhaven 150/25 kv ,76 Alblasserdam 150/50 kv ,90 D/Noordendijk 50/12,5 kv ,93 D/Merwedehaven 50 kv ,99 Alphen 50 kv ,96 Zoetermeer 150/25 kv ,93 Gouda 50 kv ,96 Krimpen 50 kv ,92 Den Haag 25 kv ,89 locatie ENECO spanning cos f Vondelingenweg 150 kv ,89 Oudeland 25 kv ,95 Botlek 150/25 kv ,96 Theemsweg 25 kv ,97 Merseyweg 150 kv ,99 Geervliet 25 kv ,89 Europoort 150/25 kv ,98 Maasvlakte 25 kv ,98 Arkel 50 kv ,98 D/Zuid 50 kv ,00 R/Zuid 25 kv ,76 Swinhaven 50 kv ,93 In tabel 2.2 is de ontwikkeling van de uitwisseling gegeven tussen de netten van TZH en ENECO, TZH en NWN en TZH en TenneT. Dit is exclusief de invoeding van de productiemiddelen met een vermogen groter dan 60 MW. tabel B2.2: Ontwikkeling uitwisseling in MVA tussen TZH en ENECO Netbeheer, NWN en TenneT op HS (excl. productie >60 MW). locatie spanning cos f Crayestein 150 kv Kp-Mv-Bwk 150 kv Europoort-Botlek 150 kv ,95 Arkel 150 kv ,98 D/Zuid 150 kv ,00 R/Zuid 150 kv ,76 Swinhaven 150 kv ,93 Sassenheim 150 kv nvt Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

13 B 2.2 Basis-scenario De belasting in het basis-scenario is hetzelfde gekozen als in het import-scenario. Verwezen wordt naar paragraaf B 2.1. In tabel 2.4 is de ontwikkeling van de uitwisseling gegeven tussen de netten van TZH en ENECO, TZH en NWN en TZH en TenneT. Dit is exclusief de invoeding van de productiemiddelen met een vermogen groter dan 60 MW. tabel B2.4: Ontwikkeling uitwisseling in MVA tussen TZH en ENECO Netbeheer, NWN en TenneT op HS (excl. productie >60 MW). locatie spanning cos f Crayestein 150 kv Kp-Mv-Bwk 150 kv Europoort-Botlek 150 kv ,95 Arkel 150 kv ,98 D/Zuid 150 kv ,00 R/Zuid 150 kv ,76 Swinhaven 150 kv ,93 Sassenheim 150 kv nvt B 2.3 Export-scenario De belasting in het export-scenario is hetzelfde gekozen als in het import-scenario. Verwezen wordt naar paragraaf B 2.1. In tabel 2.6 is de ontwikkeling van de uitwisseling gegeven tussen de netten van TZH en ENECO, TZH en NWN en TZH en TenneT. Dit is exclusief de invoeding van de productiemiddelen met een vermogen groter dan 60 MW. tabel B2.6: Ontwikkeling uitwisseling in MVA tussen TZH en ENECO Netbeheer, NWN en TenneT op HS (excl. productie >60 MW). locatie spanning cos f Crayestein 150 kv Kp-Mv-Bwk 150 kv Europoort-Botlek 150 kv ,95 Arkel 150 kv ,98 D/Zuid 150 kv ,00 R/Zuid 150 kv ,76 Swinhaven 150 kv ,93 Sassenheim 150 kv nvt Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

14 Bijlage 3: Capaciteitsknelpunten 150 kv-transformatoren (model 2) B 3.1 Import-scenario In tabel B3.2 zijn de knelpunten gegeven die ontstaan in het Import-scenario. tabel B3.1: Transformatoren waarbij tot 2007 knelpunten ontstaan. Weergegeven is de bela s- ting t.o.v. het (n-1)-veilig vermogen van de transformatoren. Knelpunten zijn vetgedrukt weergegeven. locatie TZH spanning Delft 25/10 kv 81% 85% 92% 99% 104% 107% 109% 111% Westerlee 25 kv 92% 104% 113% 118% 127% 132% 138% 142% R/Centrum 20 kv 105% 106% 107% 109% 111% 112% 113% 114% R/Waalhaven 25 kv 102% 103% 60% 63% 77% 69% 72% 74% D/Noordendijk 50/12,5 kv 145% 152% 160% 165% 118% Den Haag 25 kv 95% 97% 98% 99% 101% 102% 104% 106% locatie ENECO spanning Oudeland 25 kv 113% 116% 120% 121% 125% 129% 132% 135% Arkel 50 kv 98% 103% 107% 113% 119% 124% 126% 130% B 3.2 Basis-scenario De knelpunten in het basis-scenario zijn dezelfde als in het import-scenario. B 3.3 Export-scenario De knelpunten in het export-scenario zijn dezelfde als in het import-scenario. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

15 Bijlage 4: Capaciteitsknelpunten transportverbindingen (model 3) B 4.1 Import-scenario In tabel B4.1 zijn de knelpunten gegeven. tabel B4.1: Capaciteitsknelpunten in transportverbindingen. Weergegeven is de slechtste situ a- tie die de uitkomst is uit de contingency analyses die beschreven zijn in paragraaf 3.2. Het percentage geeft de belasting weer ten opzichte van de transportcapaciteit zoals die gegeven is in bijlage 1. Knelpunten zijn vetgedrukt weergegeven. locatie TZH spanning Maasvlakte-Westerlee wit + zwart 150 kv 89% 95% 100% 106% 109% 111% 114% Krimpen-Gouda wit + zwart 150 kv 92% 96% 100% 104% 108% 111% 115% Ommoord-R/Marconistraat 150 kv 101% 107% 112% 118% 124% 131% 137% Krimpen-Ommoord 150 kv 108% 112% 117% 121% 125% 130% 134% Krimpen-R/Waalhaven 150 kv 124% 131% 137% 144% 153% 162% 171% locatie van ENECO spanning R/Waalhaven-Botlek 150 kv 102% 104% 107% 109% 119% 130% 140% Botlek-Geervliet 150 kv 67% 73% 78% 84% 93% 101% 110% locatie TenneT spanning Maasvlakte 380 kv-transformatoren kv 120% 125% 130% 134% 139% 144% 149% Krimpen 380 kv-transformatoren kv 97% 102% 108% 113% 117% 122% 126% Bleiswijk 380 kv-transformatoren kv 85% 89% 94% 99% 105% 110% 116% 1 Deze transformatoren kunnen 10% overbelast worden. B 4.2 Basis-scenario In tabel B4.2 zijn de knelpunten gegeven. tabel B4.2: Capaciteitsknelpunten in transportverbindingen. Weergegeven is de slechtste situatie die de uitkomst is uit de contingency analyses die beschreven zijn in paragraaf 3.2. Het percentage geeft de belasting weer ten opzichte van de transportcapaciteit zoals die gegeven is in bijlage 1. Knelpunten zijn vetgedrukt weergegeven. locatie TZH spanning Maasvlakte-Westerlee wit en zwart 150 kv 89% 95% 100% 103% 105% 108% 110% Ommoord-R/Marconistraat 150 kv 101% 107% 112% 88% 92% 96% 100% Krimpen-Ommoord 150 kv 108% 112% 117% 93% 96% 98% 101% Krimpen-R/Waalhaven 150 kv 124% 131% 137% 101% 108% 114% 121% locatie van ENECO spanning R/Waalhaven-Botlek 150 kv 102% 104% 107% 98% 99% 99% 100% locatie TenneT spanning Maasvlakte 380 kv-transformatoren kv 120% 125% 130% 106% 109% 112% 116% 1 Deze transformatoren kunnen 10% overbelast worden. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

16 B 4.3 Export-scenario In tabel B4.3 zijn de knelpunten gegeven zoals die uit de contingency-analyses komen die beschreven zijn in paragraaf.3.2. tabel B4.3: Capaciteitsknelpunten in transportverbindingen. Weergegeven is de slechtste situ a- tie die de uitkomst is uit de contingency analyses die beschreven zijn in paragraaf 3.2. Het percentage geeft de belasting weer ten opzichte van de transportcapaciteit zoals die gegeven is in bijlage 1. Knelpunten zijn vetg edrukt weergegeven. locatie TZH spanning R/Marconistraat-R/Waalhaven zwart 150 kv 80% 85% 89% 102% 104% 107% 109% Ommoord-R/Marconistraat 150 kv 101% 107% 112% 59% 61% 63% 65% Krimpen-Ommoord 150 kv 108% 112% 117% 74% 77% 79% 82% Krimpen-R/Waalhaven 150 kv 124% 131% 137% 94% 90% 86% 82% locatie van ENECO spanning R/Waalhaven-Botlek 150 kv 102% 104% 107% 98% 102% 106% 110% locatie TenneT spanning Maasvlakte 380 kv-transformatoren kv 120% 125% 130% 101% 102% 103% 103% 1 Deze transformatoren kunnen 10% overbelast worden. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

17 Bijlage 5: Overige capaciteitsknelpunten (model 4) Er zijn in het 150 kv-net géén overige capaciteitsknelpunten. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

18 Bijlage 6: Kwaliteitsknelpunten transformatoren (model 5) Er zijn in het 150 kv-net in Zuid-Holland géén kwaliteitsknelpunten transformatoren. Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

19 Bijlage 7: Kwaliteitsknelpunten verbindingen (model 6) In tabel B7.1 zijn de kwaliteitsknelpunten verbindingen gegeven. tabel B7.1: Kwaliteitsknelpunten in transportverbindingen. locatie TZH spanning jaar van reden aard omvang optreden R/Marconistraat-R/Waalhaven grijs 150 kv 2001 veroudering kabel 2 km R/Marconistraat-R/Waalhaven paars 150 kv 2001 veroudering kabel 2 km Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

20 Bijlage 8: Overige kwaliteitsknelpunten (model 7) In tabel B8.1 zijn de kwaliteitsknelpunten verbindingen gegeven. tabel B8.1: Kwaliteitsknelpunten in transportverbindingen. locatie TZH spanning jaar van reden aard omvang optreden Westerlee 150 kv verminderde betrouwbaarheid schakelinstallatie gehele installatie Voorburg (SCADA/EMS) 150 kv veroudering verrebedieningsinstallatie gehele installatie Krimpen 150 kv veroudering steunis o- alle steu- latoren Alle locaties 150 kv ARBO aarders bij transformatoren Dordrecht/Merwedehaven, Alblasserdam, Ommoord, Alphen, Zoetermeer, Sassenheim, Rijswijk Dordrecht/Merwedehaven, Alblasserdam, Ommoord, Alphen, Zoetermeer, Sassenheim, Rijswijk 150 kv verminderde betrouwbaarheid vermogensschakelaars 150 kv verminderde betrouwbaarheid railbeveiliging Alle locaties 150 kv veroudering beveiliging en overdracht alle conventionele beveiligingen heel station kabelgoten/rail nen diverse transformatoren alle VS en alle rails reden aard omvang Waalhaven 150 kv milieu/ veroudering locatie van ENECO spanning jaar van optreden Merseyweg 150 kv 2001 verminderde betrouwbaarheid railbeveiliging alle rails Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

21 Bijlage 9: Acties bij knelpunten en eventuele netaanpassingen B 9.1 Knelpunten bij 150 kv-transformatoren In tabel B9.1 zijn acties gegeven die de knelpunten gegeven in tabel B3.1, B3.2 en B3.3 oplossen. tabel B9.1: Acties die knelpunten gegeven in tabel B3.1, B3.2 en B3.3 oplossen. locatie TZH spanning jaar optreden Delft 25/10 kv 2004 in 2001 overleg Edelnet, ENECO en TZH, zie capaciteitsplan 2002 Westerlee 25 kv verbeteren cos f geeft uitstel knelpunt tot zie capaciteitsplan 2002 welke actie gevolg jaar oplossen 1. uitstel 2004 R/Centrum 20 kv 2000 Verplaatsen belasting naar opgelost 2000 R/Marconistraat R/Waalhaven 25 kv 2000 Verplaatsen belasting naar R/Zuid opgelost 2002 D/Noordendijk 50/12,5 kv 2000 Verplaatsen naar Swinhaven of nieuwe transformatoren in Noordendijk in Voor deze tijd kan in geval van nood belasting omgeschakeld worden naar andere stations. Den Haag 25 kv 2004 Verplaatsen belasting naar Rijswijk opgelost 2004 locatie ENECO spanning jaar optreden welke actie gevolg jaar oplossen Oudeland 25 kv 2000 Overbelastbaarheid transformatoren opgelost 2002 onderzoeken, overzetten belasting van Oudeland naar Vondelingenweg of plaatsen van een derde transfor- Arkel 50 kv 2000 Rail in Arkel en derde transformator opgelost B 9.2 Knelpunten bij transportverbindingen In tabel B9.2 zijn acties gegeven die de knelpunten gegeven in tabel B4.1, B4.2 en B4.3 oplossen. tabel B9.2: Acties die knelpunten gegeven in tabel B4.1, B4.2 en B4.3 oplossen. locatie TZH spanning jaar optreden Maasvlakte-Westerlee wit + zwart 150 kv 2002 Import- en Basis-scenario: Verzwaren verbinding, spoel in Europoort- Maasvlakte Krimpen-Gouda wit + zwart Ommoord- R/Marconistraat 150 kv 2004 nog geen, zie capaciteitsplan kv 2000 Aanleg verbindingen Krimpen- R/Zuidwijk en R/Zuidwijk- R/Waalhaven welke actie gevolg jaar oplossen opgelost 2003 opgelost 2002 Krimpen-Ommoord 150 kv 2000 Aanleg verbindingen Krimpen- R/Zuidwijk en R/Zuidwijk- R/Waalhaven Krimpen-R/Waalhaven 150 kv 2000 Aanleg verbindingen Krimpen- R/Zuidwijk en R/Zuidwijk- R/Marconistraat- R/Waalhaven zwart R/Waalhaven 150 kv 2004 Export-scenario: spoel in verbinding opnemen opgelost 2002 opgelost 2002 opgelost 2003 Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

22 locatie ENECO spanning jaar optreden welke actie gevolg jaar oplossen R/Waalhaven-Botlek 150 kv 2004 Import- en Export-scenario: Schakelinstallatie in Vondelingenweg opgelost 2003 Botlek-Geervliet 150 kv 2006 nog geen, zie capaciteitsplan 2002 locatie TenneT spanning jaar optreden Transformatorvermogen deelnet Kp-Mv-Bwk 150 kv 2004 Importscenario: Bijplaatsen transformator in Deelnet welke actie gevolg jaar oplossen opgelost 2003 Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

23 Bijlage 10: Ontwikkeling van de 150 kv-transformatorcapaciteit (model 9) In tabel 10.1 wordt de ontwikkeling van de transformatorcapaciteit weergegeven die het gevolg is van voorgenomen wijzigingen in het primaire net. tabel B10.1: Ontwikkelingen van de transformatorcapaciteit (in MVA) die het gevolg is van voorgenomen wijzigingen in het primaire net. locatie TZH spanning Delft 150 kv Westerlee 150 kv locatie van ENECO spanning Rotterdam/Zuidwijk 25 kv Dordrecht/Noordendijk of Swinhaven 50 kv Oudeland 25 kv Arkel 50 kv zie capaciteitsplan 2002 Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

24 Bijlage 11: Ontwikkeling van de transportcapaciteit (model 10) In tabel 11.1 wordt de ontwikkeling van de transportcapaciteit weergegeven die het gevolg is van voorgenomen wijzigingen in het primaire net. tabel B9.1: Ontwikkelingen van de transportcapaciteit (in MVA) die het gevolg is van voorgenomen wijzigingen in het primaire net. locatie TZH spanning R/Waalhaven-R/Zuidwijk 150 kv R/Zuidwijk-Krimpen 150 kv Maasvlakte-Westerlee wit en zwart 150 kv locatie van ENECO spanning Botlek-Geervliet 150 kv afhankelijk van scenario, zie capaciteitsplan 2002 Capaciteitsplan 2000, 150 kv ENECO en TZH februari 2001

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000

Capaciteitsplan. ONS Netbeheer BV 30-11-2000 Capaciteitsplan ONS Netbeheer BV 2001 2007 30-11-2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Visie 3. Modellen 3.1. Model 1 Belasting, invoeden en uitwisselen in knooppunten bij verschillende transportscenario's

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

Capaciteitsplan Elektriciteit

Capaciteitsplan Elektriciteit Titel Nummer Datum 31 oktober 2002 Inhoud Pagina 1 INLEIDING... 3 2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN TRANSPORT... 3 2.1 HET MAXIMALE SCENARIO... 4 2.2 HET MINIMALE SCENARIO... 5 2.3 HET WERKELIJKE SCENARIO...

Nadere informatie

PAGINA 188. Tabel 9-1: Overzicht planningssituaties regio Oost voor scenario BaU

PAGINA 188. Tabel 9-1: Overzicht planningssituaties regio Oost voor scenario BaU PAGINA 188 9. Capaciteitknelpunten en maatregelen 150kV-net regio Oost In dit hoofdstuk worden de netberekeningen toegelicht die zijn uitgevoerd voor de toetsing van het 150kV-net in regio Oost aan de

Nadere informatie

CAPACITEITSPLAN NETBEHEER WEERT N.V.

CAPACITEITSPLAN NETBEHEER WEERT N.V. CAPACITEITSPLAN NETBEHEER WEERT N.V. Voorwoord In de elektriciteitswet wordt aangegeven dat iedere netbeheerder eenmaal in de twee jaar een capaciteitsplan moet aanleveren bij de Dienst uitvoering en toezicht

Nadere informatie

20 Transportbalans 06

20 Transportbalans 06 2 Transportbalans 6 Vol energie In deze uitgave maakt TenneT TSO B.V. de balans op over 26 inzake de voornaamste technische bedrijfsresultaten. Niet alleen zijn gegevens vermeld over onze infrastructurele

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2001-2007

Capaciteitsplan 2001-2007 Bladnummer 1 Capaciteitsplan 2001-2007 Essent Netwerk Limburg BV november 2000 Essent Netwerk Limburg BV Postbus 2712 6030 AA Nederweert Bladnummer 2 Inhoudsopgave Paragraaf: blz: 1. Inleiding. 3 2. Elektriciteitsnetten

Nadere informatie

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit

Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Leeswijzer Tarievencode Elektriciteit Doel leeswijzer TarievenCode... 2 Aansluittarieven (hoofdstuk 2 TarievenCode)... 2 2. Twee soorten aansluittarieven... 2 2.. Eenmalig aansluittarief afhankelijk van

Nadere informatie

1.1 VISIE...4 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN...5 1.3 VERTROUWELIJKHEID...6

1.1 VISIE...4 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN...5 1.3 VERTROUWELIJKHEID...6 1.1 VISIE...4 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN...5 1.3 VERTROUWELIJKHEID...6 2.1 INLEIDING...8 2.2 GEOGRAFISCHE WEERGAVE PRIMAIRE NET...8 2.3 WIJZIGINGEN SINDS 2000...8 2.4 IN UITVOERING ZIJNDE WIJZIGINGEN...11

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Deel II A Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske Ens Hessenweg

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Specifieke magneetveld zones

Specifieke magneetveld zones Specifieke magneetveld zones 150 kv schakelstation Boxtel. IJsselstein, 17 september 2010 In opdracht van TenneT B.V. Jenastraat 4 tel: +31 30 686 52 91 Mail: piet.peeters@hetnet.nl 3401 WJ IJsselstein

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2003-2009 infrastructuur elektriciteit Essent Netwerk Limburg BV

Capaciteitsplan 2003-2009 infrastructuur elektriciteit Essent Netwerk Limburg BV Capaciteitsplan 2003-2009 infrastructuur elektriciteit Essent Netwerk Limburg BV november 2002 Essent Netwerk Limburg BV Postbus 2712 6030 AA Nederweert Jürgen Mutsaers, Asset Management (e-mail: jurgen.mutsaers@essent.nl)

Nadere informatie

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen NOTITIE AAN Dienst Regelingen VAN Sara Zehenpfenning ONDERWERP Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen TER BESLUITVORMING TER INFORMATIE Activiteitenplan 380 kv hoogspanningsstation Vijfhuizen

Nadere informatie

Capaciteitsplan elektriciteit 2002-2009. ENECO EdelNet Delfland B.V.

Capaciteitsplan elektriciteit 2002-2009. ENECO EdelNet Delfland B.V. Capaciteitsplan elektriciteit 2002-2009 ENECO EdelNet Delfland B.V. INHOUDSOPGAVE 0. INLEIDING... 3 1.1 VISIE... 4 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN... 5 1.3 VERTROUWELIJKHEID... 6 2. GEGEVENS VAN HET HUIDIGE

Nadere informatie

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds

Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net. Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Verantwoord en innovatief ondergronds Aspecten van leveringszekerheid en netveiligheid in het 380 kv-net Samenvatting Toepassing 380 kv

Nadere informatie

Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008

Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008 Praktijk studie Kop van Noord-Holland Martijn Bongaerts, Jos Poot, 10 april 2008 Disclaimer Continuon Aan de hand van concrete praktijksituatie wordt bestudeerd wat de mogelijke consequenties zijn van

Nadere informatie

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014

KCD 2013. Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 KCD 2013 Netplanning tijdens turbulente tijden - geen sinecure! Gert van der Lee Arnhem, 4 maart 2014 Juridisch kader TenneT heeft wettelijke plicht om aangeslotenen voldoende transportcapaciteit te bieden.

Nadere informatie

Aansluitbeleid TenneT

Aansluitbeleid TenneT Aansluitbeleid TenneT (Position Paper, stand van zaken februari 2008) Inleiding De afgelopen periode heeft een groot aantal partijen zich bij TenneT gemeld voor aansluiting van een nieuwe elektriciteitscentrale

Nadere informatie

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 /7 -.doc Inhoudsopgave 1. DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK...3 2. INVULINSTRUCTIE MONITOR PRODUCENTEN...4 2.1. Tabel 1 gegevens producent

Nadere informatie

Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009

Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009 Capaciteitsplan Noord West Net N.V. 2003 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 4 2 Beschrijving van de capaciteit van het huidige net... 5 2.1 Het elektriciteitsnet van Noord West Net... 5 2.2 Koppelingen

Nadere informatie

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006.

BESLUIT. hoogspanningsnetwerk (220 / 380 kv) en het tarief met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten voor TenneT B.V. voor het jaar 2006. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid en 41e, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998.

Nadere informatie

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee

Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee DTe Den Haag Verificatie van de investeringen van het 380kV traject Maasvlakte Westerlee Project Nr. : 64112-00 Document Nr. : 64112-00-5200-06-002 Revisie : B Revisie omschrijving: Eindrapport Gemaakt

Nadere informatie

Capaciteitsplan N.V. Continuon Netbeheer 2003 2009

Capaciteitsplan N.V. Continuon Netbeheer 2003 2009 Capaciteitsplan N.V. Continuon Netbeheer 2003 2009 Inhoudsopgave Pagina 1 Inleiding... 4 2 Beschrijving van de capaciteit van het huidige net... 5 2.1 Het elektriciteitsnet van Continuon Netbeheer...

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102612_9 / 1 Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Enbin T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102771/ Onderwerp Opdracht tot wijziging van voorstel

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

1.1 VISIE... 6 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN... 7 1.3 VERTROUWELIJKHEID... 8

1.1 VISIE... 6 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN... 7 1.3 VERTROUWELIJKHEID... 8 Capaciteitsplan 2002 ENECO NetBeheer Midden Holland BV Pagina 1 van 32 28-11-2002 1.1 VISIE... 6 1.2 ALGEMENE BESCHOUWINGEN... 7 1.3 VERTROUWELIJKHEID... 8 2.1 INLEIDING... 9 2.2 GEOGRAFISCHE WEERGAVE

Nadere informatie

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels

Position Paper. Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Position Paper Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels Geactualiseerde inzichten verkabelen Aanleg ondergrondse 220- en 380 kv-kabels In 2008 heeft TenneT aangegeven maximaal 20 km 380 kv-kabel verantwoord

Nadere informatie

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit

Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Toelichting meetrapporten spanningskwaliteit Laagspanning en middenspanning (LS en MS) pag. Hoogspanning en extra hoogspanning (HS en EHS) pag. 6 Meetresultaten spanningskwaliteit LS 1 Gegevens meting

Nadere informatie

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw

KAART 1 - Concentratiegebieden (glas)tuinbouw KAART - Concentratiegebieden 5 Greenports (glastuinbouw en boomteelt) overige gebieden met tuinbouw glastuinbouw (substraat- of grondgebonden teelt) Noordwijk open teelt (container- of grondgebonden teelt)

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone

Hoogspanningsstation Haarlemmermeer Analyse magneetveldzone Hoogspanningsstation Analyse magneetveldzone Opdrachtgever : TenneT Uitgevoerd door : Liandon Auteur : Frank van Minnen Gecontroleerd door : Teunis Brand Datum : 21 maart 2014 Documentnummer : RTO0222FM21032014

Nadere informatie

Capaciteitsplan Noord W est Net N.V. 2003 2009

Capaciteitsplan Noord W est Net N.V. 2003 2009 Capaciteitsplan Noord W est Net N.V. 2003 2009 I nhoudsopgave Pagina 1 Inleiding...4 2 Beschrijving van de capaciteit van het huidige net...5 2.1 Het elektriciteitsnet van Noord West Net...5 2.2 Koppelingen

Nadere informatie

Water en hoogspanning

Water en hoogspanning Water en hoogspanning een goede combinatie? Frank Wester Arnhem, 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur 4 november 2013 Meerlaagse Veiligheid & Vitale Infrastructuur Elektriciteit

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/19 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N -

Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei 2009 Br-secr.179N - Vaste Commissie voor Economische Zaken van de Tweede Kamer der Staten Generaal t.a.v. mevrouw A.J. Timmer, voorzitter Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Plaats en datum Ons kenmerk Uw kenmerk Utrecht, 4 mei

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103223_1/21 / Betreft zaak: Besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de kwaliteitsterm en van het rekenvolume

Nadere informatie

Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet

Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet Kwaliteitsnorm enkelvoudige storingsreserve in het Nederlandse hoogspanningsnet Augustus 2013 pagina 1 van 93 Managementsamenvatting Achtergrond en doelstelling De elektriciteitsnetten die in bedrijf zijn

Nadere informatie

Toetsingskader Aansluittarieven

Toetsingskader Aansluittarieven Uitgangspunten toetsing voorstellen aansluittarieven door de DTe I Inleiding 1. Dit toetsingskader dient ter nadere uitwerking van de bevoegdheid van de directeur DTe om het tarief waarvoor afnemers zullen

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

Tarieven 2012. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers elektriciteit TARIEVEN 2012 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers Sinds de invoering van de Elektriciteitswet 1998 en

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2015 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Onderzoek naar de invloed van decentrale opwekking op het elektriciteitsnet. L.W.A. Dorpmanns EG/98/894.A

Onderzoek naar de invloed van decentrale opwekking op het elektriciteitsnet. L.W.A. Dorpmanns EG/98/894.A EG/98/894 FACULTEIT DER ELEKTROTECHNIEK Vakgroep Elektrische Energietechniek Onderzoek naar de invloed van decentrale opwekking op het elektriciteitsnet. L.W.A. Dorpmanns EG/98/894.A De Faculteit Elektrotechniek

Nadere informatie

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015

Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 1 Spanningsverlies in kabels ZX ronde 8 november 2015 Spanningsverlies leid tot vermogensverlies en daarbij energieverlies. Met het berekenen van kabels moet hier rekening mee gehouden worden. Als de doorsnede

Nadere informatie

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014

Mededeling van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 11 maart 2014 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon 1700 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be

Nadere informatie

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement

Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Juridische implicaties Aanpassingen Technisch Reglement Infosessie POM-ODE 05/04/11 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Vaststellingen Net uitgebouwd vanuit centrale filosofie Centrale

Nadere informatie

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011

De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie. Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 De rol van TenneT in de transitie naar duurzame energie Peter Nieuwenhuijse Arnhem, 29 juni 2011 TenneT TSO Elektriciteitstransporteur in Nederland en een deel van Duitsland In Nederland: Alle netten op

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsplan

Kwaliteits- en Capaciteitsplan 2010-2016 Kwaliteits- en Capaciteitsplan Managementsamenvatting Nederlands transportnet 1 September 2009 Feda (Noorwegen) Eemshaven Bergum Weiwerd Diele Louwsmeer Vierverlaten Zeyerveen Meeden Oudehaske

Nadere informatie

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd.

Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Concept-Raadsvoorstel, gewijzigd. Aan de raad van de gemeente Sliedrecht Agendapunt: Sliedrecht, 19 augustus 2008 Onderwerp: Verhardingsbeheer 2008-2012 in Sliedrecht. Samenvatting: We constateren met

Nadere informatie

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland?

Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Ontwikkelt u nieuwbouwwoningen in Zuid-Holland? Structin maakt het u makkelijker! Structin is het samenwerkingsverband van netbeheerders voor de coördinatie van de gecombineerde aanleg van ondergrondse

Nadere informatie

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte.

BIJLAGE 4. Elektriciteitswet 1998. Dit betreft de beoordeling van het voorstel Oostland en Tinte. Nederlandse Mededingingsautoriteit BIJLAGE 4 Nummer 103037 / 7 Betreft zaak: Beoordeling van een voorstel van Stedin B.V. zoals bedoeld in artikel 41b, tweede lid van de Elektriciteitswet 1998. Dit betreft

Nadere informatie

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015

Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Nadeelcompensatieregeling kabels en leidingen Gemeente Hollands Kroon 2015 Beleidsregels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2014 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013

Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013 Betrouwbaarheid van elektriciteitsnetten in Nederland Resultaten 2013 Kenmerk : RM-ME-14L11044-1103-01, versie 1.0 (definitief) Datum : 29 april 2014 Netbeheer Nederland, vereniging van energienetbeheerders

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers

ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers ELEKTRICITEIT Tarieven 2014 Aansluit- en transporttarieven elektriciteit voor grootverbruikers Dit is het overzicht van de tarieven voor de aansluit- en transportdienst voor onze klanten met een aansluitwaarde

Nadere informatie

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer

Tarieven 2009. Aansluiting en Transport voor grootverbruikers. Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer ELEKTRICITEIT Tarieven 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers Stedin. De nieuwe naam van Eneco NetBeheer elektriciteit TARIEVEN 2009 Aansluiting en Transport voor grootverbruikers OP DIT TARIEFBLAD

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 621 Regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet...) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties

Ontwerpregeling mep-subsidiebedragen voor afvalverbrandingsinstallaties Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2006 (periode 1 juli tot en met 31 december) en de

Nadere informatie

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010

Nieuws1010 Onafhankelijke uitgave van Meer1010 Maart 2013-1(gewijzigd augustus 2014) Intech E&I van januari 2013 Rubriek Technische vragen TN- of TT-stelsel In Intech E&I van januari 2013 zijn in de rubriek Technische vragen vragen behandeld over de

Nadere informatie

OPLEGNOTITIE OVER GEVOLGEN VAN HET ONTWERPBESLUIT VAN HET KABINET OP AARDBEVINGEN

OPLEGNOTITIE OVER GEVOLGEN VAN HET ONTWERPBESLUIT VAN HET KABINET OP AARDBEVINGEN OPLEGNOTITIE OVER GEVOLGEN VAN HET ONTWERPBESLUIT VAN HET KABINET OP AARDBEVINGEN AANLEIDING Op vrijdag 17 januari 214 heeft NAM op vijf productielocaties rond de productie zoveel mogelijk teruggebracht.

Nadere informatie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. 1 Inleiding. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101652-13 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum aansluittarieven, transporttarieven en tarieven met betrekking tot het verrichten van systeemdiensten

Nadere informatie

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015

Kwaliteits- en Capaciteitsdocument 2015 Scenario s voor netberekeningen Gert van der Lee KCD scenario s: Nieuwe aanpak Verschuiving van voorspellende naar exploratieve varianten Voordeel: beter inzicht in effect individuele parameters voorkomen

Nadere informatie

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer

Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Kwaliteits- en capaciteitsdocument elektriciteit 2008-2014 n.v. continuon netbeheer November 2007 Inhoudsopgave

Nadere informatie

CAPACITEITSPLAN 2001 2007. ESSENT NETWERK NOORD Versie 0 d.d. 30 november 2000

CAPACITEITSPLAN 2001 2007. ESSENT NETWERK NOORD Versie 0 d.d. 30 november 2000 CAPACITEITSPLAN 2001 2007 ESSENT NETWERK NOORD Versie 0 d.d. 30 november 2000 Titel CAPACITEITSPLAN 2001-2007 Nummer Capaciteitsplan versie 0 30 november 2000 Datum 30 november 2000 Inhoud Pagina 1. De

Nadere informatie

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120

1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1. AUDITINSTRUCTIE SCORECARD COPRO 8120 1.1. Inleiding DTe vraagt ter verificatie van de aangeleverde cijfers een assurance-rapport van een externe accountant. Een assurance-rapport dient eenmaal per jaar

Nadere informatie

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen

Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen OPDRACHTGEVER AUTEUR TenneT TenneT VERSIE 1.0 VERSIE STATUS Definitief PAGINA 1 van 7 Samenvatting, conclusies en aanbevelingen storing Diemen 27 maart 2015 te Diemen 380 kv PAGINA 2 van 7 Voorwoord Op

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Notitie Petten, 15 oktober 2014

1 Inleiding. 2 Uitgangspunten. Notitie Petten, 15 oktober 2014 Notitie Petten, 15 oktober 2014 Afdeling Policy Studies Van Aan Sander Lensink Marc Streefkerk (Ministerie van Economische Zaken) Kopie Onderwerp Update kosten windenergie op zee, fase II (openbaar) 1

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld!

(On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! (On)voldoende spanningskwaliteit kost geld! De verantwoordelijkheid voor een voldoende kwaliteit van de spanning en de stroom is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van netbeheerders, fabrikanten en

Nadere informatie

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector

Groeiplan voor warmte. een initiatief van provincies, gemeenten en sector Groeiplan voor warmte een initiatief van provincies, gemeenten en sector 27 november 2015 De Provincies Gelderland, Zuid-Holland, Noord-Holland, en Limburg, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, de Gemeenten

Nadere informatie

Small is beautiful. Lokale duurzame stroom en het energienet. Workshop Samenwerken aan een energieneutrale wijk Nijmegen, 31 januari 2013

Small is beautiful. Lokale duurzame stroom en het energienet. Workshop Samenwerken aan een energieneutrale wijk Nijmegen, 31 januari 2013 Small is beautiful Lokale duurzame stroom en het energienet Workshop Samenwerken aan een energieneutrale wijk Prof.dr.ir. Han Slootweg Manager Innovatie, Enexis Hoogleraar Smart Grids, TU Eindhoven Agenda

Nadere informatie

Nederlands hoogspanningsnet per 1 januari 2003. Conneforde. Diele. Gronau. Meerhout. Rommerskirchen. Gramme. Zandvliet. Siersdorf.

Nederlands hoogspanningsnet per 1 januari 2003. Conneforde. Diele. Gronau. Meerhout. Rommerskirchen. Gramme. Zandvliet. Siersdorf. Nederlands hoogspanningsnet per Nederlands 1 januari hoogspanningsnet 2003 per 1 januari 2003 380 kv TenneT 220 kv TenneT 150 kv regionale netbeheerder 110 kv regionale netbeheerder 380 kv-verbinding met

Nadere informatie

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op.

HET APOLLO MODEL. studentenhuisvesting op. Utrecht HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties. Met dit model

Nadere informatie

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014

Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels nadeelcompensatie kabels en leidingen Helmond 2014 Nadere regels over nadeelcompensatie als gevolg van het verplaatsen op verzoek van de gemeente of het anderszins nemen van maatregelen ten

Nadere informatie

Is flexibiliteit het nieuwe goud?

Is flexibiliteit het nieuwe goud? Is flexibiliteit het nieuwe goud? Presentatie Congres Duurzaam Gebouwd 13 november 2014 Enexis Elektriciteit: 2,7 miljoen aangeslotenen 135,000 km MS / LS 53,000 stations Gas: 2,1 miljoen aangeslotenen

Nadere informatie

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen)

Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) Amsterdam (incl Diemen en Amstelveen) HET APOLLO MODEL Het Apollo Model is tot stand gekomen op initiatief van Kences en de ministeries van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksreslaties.

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014

ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 ELEKTRICITEIT TARIEVEN- EN VERGOEDINGS- REGELING 2014 INHOUDSOPGAVE PAGINA Artikel 1 Toepasselijkheid van de Tarieven- en vergoedingsregeling 2 Artikel

Nadere informatie

Capaciteitsplan 2001-2007

Capaciteitsplan 2001-2007 1 1 Samenvatting Als onafhankelijk netbeheerder zoals deze in de Elektriciteitswet 1998 is gepositioneerd, heeft Noord West Net de verplichting om de vrije energiemarkt zodanig te faciliteren dat de door

Nadere informatie

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST

REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST REGULERINGSCOMMISSIE VOOR ENERGIE IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST ADVIES (BRUGEL-ADVIES-20150702-207) Betreffende het Federaal ontwikkelingsplan van Elia voor de periode 2015-2025 en het verslag

Nadere informatie

Beschikbare aansluit- en transportcapaciteit

Beschikbare aansluit- en transportcapaciteit Beschikbare aansluit- en transportcapaciteit Actueel overzicht transportcapaciteit en aansluitverzoeken TenneT Arnhem, 1 februari 2010 Aansluit- en transportcapaciteit Overzicht van de actuele situatie

Nadere informatie

ZX- Ronde. Zondag 16 januari 2011. The battle of Current returns!!!

ZX- Ronde. Zondag 16 januari 2011. The battle of Current returns!!! ZX- Ronde. Zondag 16 januari 2011 The battle of Current returns!!! In één van mijn verhaaltje ging over the battle of current. De strijdt tussen het wisselstroomsysteem van Westinghouse met Nicolai Tesla

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36114 29 december 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot

Nadere informatie

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004

DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 DTe richtlijn factureren voor consumenten 2004 Den Haag, juli 2004 Dienst uitvoering en toezicht Energie PAGINA 1 VAN 8 PROJECTNAAM: DUIDELIJKE NOTA S (DUIN) PROJECTNUMMER: 300039 DIENST UITVOERING EN

Nadere informatie

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126.

CONCEPT. Besluit: 1 Stcrt. 2003, 249; gewijzigd bij ministeriële regeling van 27 januari 2005 (Stcrt. 25). 2 Stcrt. 2004, 126. Regeling van de Minister van Economische Zaken van., nr..., houdende wijziging van de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit elektriciteitsproductie 2005, de Regeling subsidiebedragen milieukwaliteit

Nadere informatie

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent

Onderzoek. Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012. Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Onderzoek Wie is de grootste producent van duurzame elektriciteit in Nederland 2012 Auteur: C. J. Arthers, afd. Corporate Responsibility, Essent Datum: 9 september 2013 Vragen of reacties kunt u sturen

Nadere informatie

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem

Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Integratie van grootschalig windvermogen in het Nederlandse elektriciteitssysteem Consequenties voor de balanshandhaving en oplossingsrichtingen Engbert Pelgrum, TenneT TSO B.V. Symposium Cogen Nederland

Nadere informatie

Inschrijvingsleidraad

Inschrijvingsleidraad Inschrijvingsleidraad Vervanging Buitenlandse Meet Inrichting 380kV Station Maasbracht (MBT380) Primaire en Secundaire montage Projectnummer 002.333.40 Definitief d.d. 5 juni 2014 TenneT TSO B.V. Utrechtseweg

Nadere informatie

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers

ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015. Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers ELEKTRICITEIT TARIEVEN 2015 Aansluiting en Transport voor kleinverbruikers SINDS DE INVOERING VAN DE ELEKTRICITEITSWET 1998 EN

Nadere informatie

Welkom. Smart Grids Slimme netten? of Netten voor slimme mensen? 20 oktober 2010

Welkom. Smart Grids Slimme netten? of Netten voor slimme mensen? 20 oktober 2010 Welkom Slimme netten? of Netten voor slimme mensen? 20 oktober 2010 : probleemstelling Meer lokale productie Lokale injectie zorgt voor opwaartse stroom Fluctuerend en weinig controleerbaar Het netwerk

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie Aan TenneT B.V. t.a.v. ir. J.M. Kroon mba Postbus 718 6800 AS ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 101143/14.B235 1. Randnummer 7 van besluit 101143/9 2.

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1998 427 Wet van 2 juli 1998, houdende regels met betrekking tot de productie, het transport en de levering van elektriciteit (Elektriciteitswet 1998)

Nadere informatie