BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BESLUIT. Dienst uitvoering en toezicht Energie"

Transcriptie

1 Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: / 20 Betreft: Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie op de bezwaren ingebracht tegen zijn besluit van 14 september 2001, nr /12 inzake de toewijzing van transportcapaciteit op de landsgrensoverschrijdende verbindingen I. VERLOOP VAN DE PROCEDURE Primair besluit 1. Bij besluit nr van 16 november 2000 heeft de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie (hierna: directeur DTe), op grond van artikel 36, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: E-wet 98), onder meer de voorwaarden vastgesteld met betrekking tot de toewijzing van transportcapaciteit op de landsgrensoverschrijdende verbindingen voor het jaar Deze voorwaarden zijn onderdeel van de Netcode. 2. In artikel van de Netcode is bepaald dat de directeur DTe de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet kan verzoeken de methode voor vaststelling van de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit integraal als onderdeel van de Netcode op te nemen. 3. Bij besluit nr van 16 november 2000 is bepaald dat de toewijzing van transportcapaciteit op de landsgrensoverschrijdende verbindingen geschiedt door middel van veilen. Artikel van de Netcode geeft weer dat er wordt geveild ten behoeve van jaar-, maand- en sporttransporten. In artikel van de Netcode is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de bevoegdheid gegeven nadere voorwaarden te stellen aan de deelnemers aan de veilingen voor jaar- en maandtransporten. Artikel van de Netcode bepaalt dat de dagveiling openstaat voor alle erkende programmaverantwoordelijken of partijen met een vergelijkbare status in België of Duitsland. 1

2 Bezwaar en beroep 4. Tegen de artikelen en van de Netcode is bezwaar gemaakt en later beroep aangetekend door de Vereniging voor Energie, Milieu en Water (hierna: VEMW). 5. VEMW voerde aan dat gelet op artikel 31, derde lid, van de E-wet 98, de bevoegdheid neergelegd in artikel van de Netcode omgezet moet worden in een plicht voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet. 6. Voorts is aangevoerd dat de op grond van artikel van de Netcode aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verleende bevoegdheid om nadere voorwaarden te stellen aan deelnemers van de veiling zich niet verdraagt met de E-wet Op 18 oktober 2002 heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven (hierna: het College) het beroep van VEMW gegrond verklaard (uitspraak met nummer AWB 01/ ). 8. Daarbij heeft het College overwogen dat vanaf 1 januari 2001 in artikel 31, derde lid, van de E-wet 98 de verplichting is opgenomen om in de voorwaarden, bedoeld in het eerste lid, zijnde de Netcode, een regeling op te nemen voor het bepalen van de omvang van de capaciteit voor het transport van elektriciteit over landsgrensoverschrijdende netten. Het College heeft beslist dat de Netcode binnen 3 maanden na dagtekening van de uitspraak in overeenstemming moet worden gebracht met de E-wet Voorts heeft het College overwogen dat artikel van de Netcode niet geschreven is en geen basis vormt voor het opstellen van een veilingreglement zoals dat door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet is vastgesteld. Ten aanzien van artikel van de Netcode heeft het College overwogen dat onvoldoende duidelijk is welke toegangsvoorwaarden in het veilingregelement mogen worden neergelegd en waarom deze kwestie het beste aan de uitvoerder van de veiling zelf kan worden overgelaten. 10. Naar aanleiding van de uitspraak van het College is het volgende bepaald. 2

3 II. REGELING VOOR VASTSTELLING VAN CAPACITEIT 11. Ten aanzien van het opnemen van een regeling voor het bepalen van de omvang van de capaciteit voor het transport van elektriciteit over landsgrensoverschrijdende netten heeft de directeur DTe besloten de in de bijlage bijgevoegde regeling op te nemen in de Netcode. 12. De bovengenoemde regeling wijzigt de huidige bepalingen in de Netcode waarin wordt verwezen naar een door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet te publiceren methodiek voor de berekening van de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit (voorts in dit hoofdstuk aangeduid als de transportcapaciteit ). Daartoe worden de artikelen 5.6.1, en van de Netcode gewijzigd, worden aan artikel twee nieuwe leden toegevoegd en wordt een nieuwe paragraaf 5.7 aan de Netcode toegevoegd. Daarmee wordt de methode volgens welke de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de transportcapaciteit bepaald integraal onderdeel van de Netcode. Inhoud van de regeling 13. Artikel verplicht de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet om de transportcapaciteit jaarlijks voor 15 november voor het volgende kalenderjaar bekend te maken. Daarbij wordt hij verplicht de transportcapaciteit te berekenen aan de hand van de berekeningsmethode zoals die is neergelegd in paragraaf 5.7. Artikel stelt vervolgens dat de netbeheerder deze berekening voordat de nog beschikbare transportcapaciteit voor de dagveiling wordt bekendgemaakt nogmaals doet teneinde optimaal gebruik te kunnen maken van nieuwe informatie over de situatie van het netwerk, van productiemiddelen en belastingen in Nederland en het buitenland. 14. De nieuwe in paragraaf 5.7 opgenomen berekeningsmethodiek leidt ertoe dat de huidige bepaling over de saldering van importen en exporten nader gepreciseerd moet worden teneinde te garanderen dat de volgens genoemde methodiek te berekenen transportcapaciteit ook daadwerkelijk benut kan worden. 15. Het nieuwe artikel bepaalt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet verplicht is importen en exporten op dezelfde landsgrens (dit betreft dus ofwel de Nederlands-Belgische landsgrens ofwel de Nederlands-Duitse landsgrens) te salderen. De gehanteerde systematiek voor bepaling van de transportcapaciteit is immers zodanig ingericht dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in alle gevallen (weergegeven door de verschillende scenario s) met behoud van een veilige netsituatie kan voorzien in de aangegeven transportcapaciteit. Om die reden kunnen importen en exporten over dezelfde grens bezien worden als een gesaldeerde netto import of export zonder dat de uitkomst van deze berekening buiten het bereik van de gehanteerde scenario s komt. 3

4 Derhalve vloeit de verplichting tot salderen van importen en exporten op dezelfde landsgrens logisch voort uit, en hangt deze samen met, de gekozen methodiek voor de berekening van de transportcapaciteit. Opbouw van de toegevoegde paragraaf Artikel beschrijft de berekeningsmethodiek voor de transportcapaciteit. De methodiek beschrijft de stappen die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet achtereenvolgens dient te zetten om de transportcapaciteit als genoemd in artikel 31, lid 3, van de E-wet 98 te berekenen. 17. Artikel geeft nadere randvoorwaarden waaraan de in artikel omschreven berekening van de transportcapaciteit berekeningsmethodiek dient te voldoen. 18. Artikel beschrijft vervolgens de berekeningsmethodiek voor de reservering van de capaciteit voor onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten als genoemd in artikel l31, lid 4, sub a, van de E-wet Tenslotte beschrijft artikel de gegevens die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet dient te publiceren om aan betrokken partijen inzichtelijk te maken hoe de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit in concrete situaties daadwerkelijk wordt bepaald. Artikelsgewijze toelichting Artikel De artikelen tot en met bepalen de uitgangspunten voor de berekeningsmethodiek van de transportcapaciteit. Deze dient jaarlijks voor 15 november voor het volgende kalenderjaar te zijn vastgesteld en bekendgemaakt. Daarbij dient de waarde op uurbasis te worden berekend, aangezien dit de termijn is waarop de kortst mogelijke markt van landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit plaatsvindt (te weten de veiling ten behoeve van spottransporten). Tevens dienen afzonderlijke bepalingen plaats te vinden voor veilig beschikbare importcapaciteit en veilig beschikbare exportcapaciteit, aangezien deze niet noodzakelijk aan elkaar gelijk zijn. 21. Artikel stelt dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit dient te bepalen op basis van zogenaamde netberekeningen (bestaande uit loadflow- en netveiligheidsberekeningen). Daarbij hoeven slechts de netten op hoogspanningsniveau 220 kv en hoger in de 4

5 berekeningen te worden meegenomen. De berekeningen dienen te worden gedaan met een volledig beschikbaar net, dus met alle transformatoren, railstations en transformatoren operationeel. Artikel beschrijft hoe de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de berekening dient uit te voeren in voorkomende situaties dat niet aan dit criterium wordt voldaan, bijvoorbeeld in het geval dat netcomponenten in onderhoud zijn. Voorts stelt artikel dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet afzonderlijke berekeningen dient te doen voor de wintermaanden. Het is immers een gegeven dat de natuurlijke koeling ten gevolge van de lagere buitentemperatuur tot een hogere capaciteit van de circuits leidt. Ook veel buitenlandse netbeheerders komen om die reden afwijkende (namelijk: hogere) waarden voor de transportcapaciteit gedurende de winterperiode. 22. Artikel geeft aan op welke wijze de netberekeningen dienen te worden uitgevoerd. Voor een aantal scenario s (waaronder verstaan wordt een aantal realistisch gekozen netsituaties waarin uitgegaan wordt van een bepaalde inzet van elektriciteitsproductie en belasting in Nederland en het buitenland) dienen netberekeningen uitgevoerd te worden. De netberekeningen strekken ertoe te beoordelen hoe groot de landsgrensoverschrijdende transporten kunnen zijn zonder dat de enkelvoudige storingsreserve in gevaar komt. Anders geformuleerd: elk scenario leidt tot een maximale waarde voor import en export waarbij (nog steeds) een willekeurig netelement (bijvoorbeeld een circuit of een transformator) kan uitvallen zonder dat de veiligheid en integriteit van het elektriciteitsnetwerk gecompromitteerd wordt. De artikelen en geven nadere toelichting op de wijze waarop de berekening gedaan dient te worden. Expliciet wordt daarin onder andere vermeld dat de netberekening alleen uit dienen te gaan van uitval van één netcomponent en niet van de mogelijke uitval van een productie-eenheid of een belasting, aangezien dit laatste aspect in de berekening van de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand als beschreven in artikel wordt meegenomen. 23. De artikelen en hoe de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet op basis van de netberekeningen van de diverse scenario s de veilig beschikbare transportcapaciteit voor import en export bepaalt. Dit komt erop neer dat het scenario dat de grootste beperkingen stelt aan de beschikbare transportcapaciteit uiteindelijk bepalend is voor de door de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet gehanteerde waarde voor de transportcapaciteit. Een dergelijke systematiek garandeert dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet in principe in staat is alle door de marktpartijen gewenste landsgrensoverschrijdende transporten te faciliteren (waar deze binnen het spectrum van doorgerekende scenario s vallen) mits de netto landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit niet overschrijdt. 5

6 24. Tenslotte geeft artikel aan dat het mogelijk is dat de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet door netbeheerders van buitenlandse netten verzocht wordt om de transporten over de landsgrensoverschrijdende verbindingen te verminderen. Dit kan het geval zijn als netberekeningen van de beheerders van de buitenlandse netten met betrekking tot hun net tot een lagere waarde voor de transportcapaciteit op een specifieke landsgrensoverschrijdende verbinding komen dan de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet (de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet verricht immers slechts netberekeningen om de netveiligheid in zijn eigen net te handhaven). Ook zal dit kunnen voorkomen in uitzonderlijke gevallen van grote verstoringen van de balans in buitenlandse netten of onvoorziene overbelasting van verbindingen in de buitenlandse netten. In voorkomende gevallen dient de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet een afweging te maken tussen het belang van het handhaven van de landsgrensoverschrijdende transporten en het belang van het tegemoetkomen aan de verzoeken van de netbeheerders van buitenlandse netten. De netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet dient een eventuele verlaging van de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, indien hij daartoe besluit, op de kortst mogelijke termijn aan marktpartijen bekend te maken en te motiveren. Artikel Artikel geeft een aantal nadere randvoorwaarden voor de berekening van de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit. Daarbij stellen de artikelen en dat indien de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit beperkt blijkt te zijn door respectievelijk de capaciteit van andere verbindingen dan de buitenlandverbindingen ofwel een daling van de kwaliteit van de transportdienst in de door de Netcode vermelde waarden, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zich er eerst van dient te vergewissen dat er geen andere mogelijkheden zijn om de genoemde beperkingen op te lossen dan door het beperken van de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan het redispatchen van productiemiddelen teneinde de transporten in het Nederlandse net zodanig te beïnvloeden dat de beperking wordt opgeheven. 26. Artikel stelt dat netcomponenten die instelbaar zijn (hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan dwarsregeltransformatoren) op de meest gunstige waarde ingesteld moeten worden, dat wil zeggen op die waarde die de beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit maximaal doet zijn. 6

7 27. Artikel gaat in op de toelaatbare belasting van netwerkcomponenten gedurende de winterperiode (zie eerder al artikel ). Aangezien een dergelijke differentiatie van transportcapaciteit in waarden voor de zomerperiode en waarden voor de winterperiode nog niet plaatsvindt, stelt dit artikel dat de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet hiernaar een kwantitatief onderzoek dient te doen. 28. Artikel geeft nadere randvoorwaarden aan de ten behoeve van de netberekening gehanteerde scenario s. Het is aan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet om het aantal door te rekenen scenario s alsmede de aard hiervan vast te stellen. Wel geeft deze bepaling een aantal randvoorwaarden met betrekking tot de inzet van productie en belasting in Nederland en het buitenland. 29. Tenslotte geeft artikel nog enkele randvoorwaarden voor de informatie die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet tenminste dient te betrekken in de hernieuwde berekening van de transportcapaciteit en de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand op de dag vóór de dag dat de dagveiling wordt gehouden (zie hiervoor respectievelijk artikel en ). Artikel Artikel beschrijft de berekeningsmethodiek voor de reservering van capaciteit voor onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten als genoemd in artikel 31, lid 4, sub a, E-wet 98. Met de verwijzing naar deze onderlinge hulp en bijstand refereert de wetgever aan afspraken die gemaakt zijn binnen de UCTE, het samenwerkingsverband van Europese transmissienetbeheerders, wat ten doel heeft om de integriteit en stabiliteit van de aangesloten netten door het verlenen van onderlinge hulp en bijstand te verhogen. Deze onderlinge hulp en bijstand is nodig in het geval van verstoringen van de balans tussen vraag en aanbod van elektriciteit. In het geval van plotselinge uitval van bijvoorbeeld een grote productieeenheid of een grote belasting, kan de verstoring van de balans bij niet-tijdige regelacties tot verstoring van de gehele elektriciteitsvoorziening leiden. De onderhavige reservering ziet erop dat een gedeelte van de transportcapaciteit gereserveerd wordt voor de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zodat, in het geval van verstoringen veroorzaakt in het buitenland, de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet zijn aandeel kan leveren in het handhaven van de integriteit van de netten, en, in het geval van verstoringen veroorzaakt in Nederland, er voldoende transportcapaciteit beschikbaar is om de balans te herstellen met (gedeeltelijke) bijstand van buitenlandse netbeheerders. 7

8 31. De in de wet beschreven systematiek waarbij de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand in mindering gebracht wordt op de transportcapaciteit, houdt in dat uitval van grote productie-eenheden en belastingen niet in de netberekeningen voor de transportcapaciteit dient te worden meegenomen, maar in afzonderlijke berekeningen van overigens gelijke aard voor de bepaling van de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand. Aldus ontstaat een consistente en samenhangende methodiek waarin netberekeningen voor uitval van een willekeurige component van het netwerk in de methodiek voor de bepaling van de transportcapaciteit opgenomen zijn en waarin netberekeningen voor balansverstoringen (wat inhoudt: willekeurige uitval van een productiemiddel of belasting in Europa) in de methodiek voor de bepaling van de benodigde transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand zijn opgenomen. 32. De in artikel opgenomen systematiek gaat ervan uit dat de beide in de vorige alinea genoemde netberekeningen worden uitgevoerd. De laagst beschikbare transportcapaciteit bepaalt uiteindelijk de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit die voor marktpartijen beschikbaar is. Evenwel, de formulering van artikel 31, lid 4, sub a, E-wet 98 schrijft voor dat er een aftrekking plaatsvindt van de benodigde transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand indien netberekeningen uitwijzen dat meer transportcapaciteit gereserveerd dient te worden voor het handhaven van de integriteit van de netten, dan uit de in artikel beschreven netberekeningen op basis van (slechts) uitval van een netcomponent volgt. Dit is dan ook de strekking van artikel dat stelt dat slechts indien de netberekeningen ten behoeve van instantane onbalans (uitval van een productie-eenheid of belasting) tot een lagere beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit leiden dan de in paragraaf beschreven netberekening, een afzonderlijke reservering voor onderlinge hulp en bijstand gerechtvaardigd is. In alle overige gevallen (zijnde de gevallen waarin de uitval van een willekeurige netcomponent de maximale waarde van de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit bepaalt en niet de uitval van een willekeurige productie-eenheid of belasting) dient deze reservering derhalve gelijk te zijn aan 0 (nul) Megawatt. 33. De artikelen tot en met beschrijven de wijze waarop de betreffende netberekeningen dienen te worden uitgevoerd. (Deze bepalingen zijn analoog aan de artikelen tot en met ) Daarbij wordt onder andere gesteld dat voor de netberekeningen voor uitval van een willekeurige productie-eenheid of belasting dezelfde scenario s gehanteerd dienen te worden als de scenario s van paragraaf

9 Artikel Tenslotte beschrijft artikel welke informatie de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet dient te publiceren. Dit betreft de relevante informatie over het net zoals dat in de netberekeningen gemodelleerd is (artikel ), informatie over de gehanteerde scenario s (artikel ), de resultaten van de netberekeningen van de afzonderlijke scenario s (artikel ) en de uiteindelijke waarden voor de transportcapaciteit en de benodigde capaciteit noodzakelijk voor transporten in het kader van onderlinge hulp en bijstand. 35. Ten overvloede merkt de directeur DTe op dat de netbeheerder van het hoogspanningsnet geen gegevens mag publiceren die hem vertrouwelijk ter beschikking zijn gesteld door buitenlandse netbeheerders en die niet reeds op andere wijze openbaar zijn gemaakt. III. DE VEILINGVOORSCHRIFTEN 36. De Netcode is door middel van besluit nr /5, d.d. 21 november , zodanig gewijzigd dat de Netcode in overeenstemming is gebracht met hetgeen het College heeft beslist ten aanzien van de artikelen en van de Netcode. IV. BESLUIT 37. De directeur DTe verklaart de onder randnummer 5 en 6 genoemde bezwaren van VEMW gegrond. 38. De directeur DTe is van oordeel dat bovenstaande wijziging van de voorwaarden ex artikel 31, lid 1, sub a van de E-wet 1998 in overeenstemming is met de belangen als bedoeld in artikel 36, lid 1 en de eisen als bedoeld in artikel 36, lid 2, van de E-wet Gelet op het bovenstaande, besluit de directeur DTe tot wijziging van de Netcode, zoals hieronder opgenomen. 40. De tekst van de artikelen , , , , , en wordt vervangen en luidt zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit. Artikel komt te vervallen en een nieuw artikel wordt toegevoegd. Voorts wordt na artikel een nieuwe paragraaf 5.7 met de titel Methodiek voor de bepaling van de veilig beschikbare 1 Staatscourant, 2002, nr. 227, p

10 landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit ingevoegd. De artikelen tot en met luiden zoals opgenomen in de bijlage van dit besluit. 41. Verder besluit de directeur DTe dat de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor het jaar 2003 en de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten voor het jaar 2003 conform het gestelde in artikel en en de in paragraaf 5.7 beschreven methodiek dient te berekenen en de uitkomsten daarvan, dit in afwijking van het gestelde in artikel en , voor 15 januari 2003 openbaar dient te maken. 42. Voor wat betreft de bezwaren gericht tegen de artikelen en verwijst de directeur DTe naar zijn besluit /5 van 21 november 2001 (Saatscourant, 2002, nr. 227, p. 22). 43. Dit besluit wordt bekendgemaakt in de Staatscourant en het wordt geplaatst op de internetpagina van de DTe ( 44. Dit besluit treedt in werking op de dag na bekendmaking in de Staatscourant. Datum: drs. J.J. de Jong De directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie Tegen dit besluit kan degene wiens belang daarbij rechtstreeks is betrokken, binnen 6 weken na bekendmaking beroep instellen bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, Postbus 20021, 2500 EA, Den Haag. 10

11 Bijlage: 5.6: Buitenlandtransporten Veiling beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt na overleg met de beheerders van de buitenlandse delen van de landsgrensoverschrijdende verbindingen jaarlijks voor 15 november de op basis van artikelen en berekende veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit voor het volgende kalenderjaar op uurbasis openbaar De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste één dag voor de in artikel genoemde dag waarop de capaciteit voor spottransporten wordt bekendgemaakt opnieuw een zo nauwkeurig mogelijke op basis van de artikelen en berekende waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor de betreffende dag van transport op uurbasis openbaar De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt eventuele wijzigingen van de in artikel genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit zo spoedig mogelijk openbaar Onderlinge hulp en bijstand De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet reserveert op de landsgrensoverschrijdende verbindingen de conform artikel berekende capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt jaarlijks voor 15 november de grootte van de in artikel genoemde reservering voor het volgende kalenderjaar op uurbasis openbaar De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet maakt ten hoogste één dag voor de in artikel genoemde dag waarop de capaciteit voor spottransporten wordt bekendgemaakt opnieuw een zo nauwkeurig mogelijke op basis van artikel berekende waarde voor de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten op uurbasis openbaar. 11

12 5.6.5 Veilen van de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet wijst de in artikel genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit toe door middel van veilingen, na aftrek van respectievelijk: a. de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet conform artikel reserveert om noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten te kunnen uitvoeren: b. de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet conform artikel reserveert ter uitvoering van een besluit van de directeur DTe op grond van artikel 26, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998; c. de hoeveelheid capaciteit die de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet conform artikel reserveert om de verbintenissen uit overeenkomsten, gesloten met de aangewezen vennootschap als bedoeld in artikel 96 van de Elektriciteitswet 1998, na te komen Categorieën van transporten De in artikel genoemde methodiek houdt in ieder geval in dat saldering van import en export per landsgrens plaatsvindt. 12

13 5.7: Methodiek voor de bepaling van de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit Berekeningsmethodiek voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de in artikel genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor elektriciteit (voorts in deze paragraaf aangeduid als: de transportcapaciteit ) op basis van de onderstaande methode De transportcapaciteit wordt op uurbasis vastgesteld De transportcapaciteit wordt separaat voor importen en exporten vastgesteld De transportcapaciteit wordt bepaald door middel van netberekeningen met inachtneming van het in artikel gestelde op basis van een volledig beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het samenstel van Nederlandse netten op een spanningsniveau van 220 kv of hoger, inclusief de landsgrensoverschrijdende verbindingen De transportcapaciteit wordt afzonderlijk vastgesteld voor de winterperiode, waaronder verstaan wordt een aaneensluitende periode van 100 dagen waarvoor geldt dat de belastbaarheid van de netcomponenten maximaal is ten gevolge van natuurlijke koeling De transportcapaciteit wordt afzonderlijk vastgesteld voor de perioden waarin één of meer landsgrensoverschrijdende verbindingen vanwege onderhoud niet of gedeeltelijk beschikbaar zijn. In dit geval dient de transportcapaciteit conform het gestelde in artikel op basis van een op de te onderhouden netcomponenten na volledig beschikbaar net te worden vastgesteld De in artikel en genoemde berekeningen vinden plaats voor diverse scenario s. In elk scenario wordt de maximale waarde voor de importcapaciteit en de exportcapaciteit bepaald door de landsgrensoverschrijdende transporten maximaal te verhogen onder handhaving van de enkelvoudige storingsreserve voor de landsgrensoverschrijdende verbindingen De in artikel genoemde verhoging van de landsgrensoverschrijdende transporten gebeurt door de productie van alle Nederlandse productiemiddelen die in het betreffende scenario zijn meegenomen, proportioneel te verlagen dan wel verhogen en door gelijktijdig de productie van de buitenlandse productiemiddelen die in het betreffende scenario beschikbaar zijn proportioneel te verhogen dan wel verlagen. 13

14 Onder de in artikel genoemde enkelvoudige storingsreserve voor de landsgrensoverschrijdende verbindingen wordt verstaan het handhaven van de normale bedrijfstoestand onder uitval van een willekeurig lijncircuit, kabelcircuit of (dwarsregel)transformator voor zover van belang voor de bepaling van de transportcapaciteit De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor import wordt gelijk gesteld aan de laagste waarde van de in artikel genoemde maximale importcapaciteit voor elk van de scenario s De veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor export wordt gelijk gesteld aan de laagste waarde van de in artikel genoemde maximale exportcapaciteit voor elk van de scenario s In het geval dat een beheerder van een buitenlands net op basis van netberekeningen voor zijn net de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet verzoekt een lagere waarde voor de maximale transportcapaciteit op een landsgrensoverschrijdende verbinding te hanteren dan de waarde die overeenstemt met de in artikel of genoemde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, kan de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de in de artikel of bedoelde veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit conform het verzoek aanpassen. Daarbij stelt de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet vast in hoeverre deze aanpassing tot een verhoging van de transportcapaciteit van andere landsgrensoverschrijdende verbindingen leidt en past hij de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit dienovereenkomstig aan Randvoorwaarden voor de berekeningsmethodiek Indien de transportcapaciteit wordt beperkt door de capaciteit van verbindingen in het net die niet tot de landsgrensoverschrijdende verbindingen behoren, zal deze beperking eerst zoveel mogelijk door operationele middelen worden opgelost alvorens de transportcapaciteit wordt beperkt Indien de transportcapaciteit wordt beperkt doordat de kwaliteit van de transportdienst als beschreven in artikel 3.2 van de Netcode niet kan worden gehandhaafd, zal deze beperking eerst zoveel mogelijk door middel van inzet van operationele middelen dienen te worden opgelost alvorens de transportcapaciteit wordt beperkt Stuurbare netelementen, waaronder mede verstaan worden dwarsregeltransformatoren, worden in de berekeningen zodanig bedreven dat een zo hoog mogelijke transportcapaciteit wordt verkregen. 14

15 De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de belastbaarheid van de netcomponenten gedurende de in artikel bedoelde winterperiode aan de hand van een kwantitatief onderzoek De in artikel genoemde scenario s beschrijven de transporten in het net op basis van een aantal samenhangende uitgangspunten en verschillen onderling in de keuze van belasting en belastingverdeling over het net en in de keuze van productie en productieverdeling over het net, waarbij ook de inzet van productie in het buitenland wordt beschouwd. De scenario s zijn realistisch, waaronder verstaan wordt dat zij elk afzonderlijk een mogelijke en zinvolle combinatie van belasting- en productieverdeling beschrijven. Voor wat betreft de belasting en belastingverdeling over de netten in het buitenland wordt voor alle scenario s uitgegaan van de situatie die zo goed mogelijk overeenkomt met de te verwachten situatie bij een volledig beschikbaar net Ten behoeve van het in en gestelde berekent de netbeheerder van het landelijke hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit en de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten in overeenstemming met de in de artikelen tot en met beschreven methode op basis van de hem ter beschikking staande meest actuele informatie, waaronder mede verstaan worden de verwachte belastbaarheid van de netcomponenten voor de betreffende dag. Hiertoe past hij zo nodig de gehanteerde scenario s aan mede op basis van de hem ter beschikking staande informatie omtrent de beschikbaarheid van productiemiddelen in Europa Berekeningsmethodiek voor de reservering voor onderlinge hulp en bijstand De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet bepaalt de in artikel genoemde capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand ten behoeve van de instandhouding van de integriteit van de netten (voorts in deze paragraaf aangeduid als: de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand ) op basis van de onderstaande methode De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt op uurbasis vastgesteld De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt separaat voor importen en exporten vastgesteld De transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand wordt bepaald door middel van netberekeningen met inachtneming van het in artikel gestelde op basis van een volledig beschikbaar net, waaronder verstaan wordt het samenstel van de Nederlandse 15

16 netten op een spanningsniveau van 220 kv of hoger, inclusief de landsgrensoverschrijdende verbindingen Voor elk van de in artikel genoemde scenario s wordt conform het in artikel en gestelde de transportcapaciteit bepaald met uitval van een willekeurige productieeenheid of belasting van een enkele aangeslotene, niet zijnde netbeheerder, voor zover van belang voor de bepaling van de transportcapaciteit en zonder uitval van overige elementen in het net en onder handhaving van de normale bedrijfstoestand Indien de laagste waarde van de conform artikel berekende transportcapaciteit voor de verschillende scenario s, afzonderlijk berekend voor import en export, lager is dan de op basis van artikel respectievelijk bepaalde waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit, bedraagt de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand het verschil tussen de op basis van artikel respectievelijk bepaalde waarde voor de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit en de hiervoor genoemde laagste waarde van de conform artikel berekende transportcapaciteit. In de overige gevallen bedraagt de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand 0 MW Te publiceren gegevens De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert op haar website alle voor de in artikelen tot en met genoemde berekeningen van belang zijnde gegevens, met inbegrip van tenminste de hieronder genoemde gegevens De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende gegevens ten behoeve van de netberekeningen: a. de topologie van het volledige net dat gebruikt is voor de netberekeningen. b. technische gegevens omtrent het net waaronder tenminste begrepen worden de impedantie en de mogelijke instellingen van alle in de netberekening meegenomen componenten. c. het toegekend vermogen in MVA van de in de netberekening meegenomen componenten gedurende het jaar. d. de uitgangspunten, berekeningen en kwantitatieve resultaten van het in artikel genoemde onderzoek. e. specificatie van het onder bedoelde onderhoud waaronder tenminste begrepen wordt de periode waarin het onderhoud plaats vindt en een aanduiding van de netcomponenten die ten gevolge van het onderhoud niet beschikbaar zijn De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende gegevens ten behoeve van de gehanteerde scenario s: a. de uitgangspunten op basis waarvan elk scenario is opgesteld. b. de gemodelleerde belasting op elk knooppunt in het net voor elk scenario. 16

17 c. de gemodelleerde productie voor elk knooppunt in het net voor elk scenario. d. de aangenomen verhoging en verlaging van de productie zoals in artikel genoemd De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert de volgende tussenresultaten afzonderlijk voor zowel de situatie met een volledig beschikbaar net als de perioden waarin onderhoud aan de landsgrensoverschrijdende verbindingen plaatsvindt en afzonderlijk per scenario en afzonderlijk voor de netberekeningen ex artikel en de netberekeningen ex artikel 5.7.3: a. de maximale transportcapaciteit beschikbaar voor import en export. b. de verdeling van de landsgrensoverschrijdende transporten over de verschillende landsgrensoverschrijdende verbindingen (per circuit) in de ongestoorde situatie en na de enkelvoudige storing die de landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit beperkt, met aanduiding van de enkelvoudige storing en de instelling van de regelbare componenten (waaronder mede begrepen de dwarsregeltransformatoren). c. in het geval dat een andere component dan een landsgrensoverschrijdende verbinding beperkend blijkt voor de transportcapaciteit de belasting van dit element voor en na de enkelvoudige storing alsmede een verklaring waarom deze beperking niet door middel van operationele middelen kan worden opgelost. d. in het geval dat de transportcapaciteit wordt beperkt doordat de kwaliteit van de transportdienst niet kan worden gehandhaafd, als genoemd in artikel , een kwalitatieve en kwantitatieve beschrijving van de oorzaak hiervan alsmede een verklaring waarom deze beperking niet door middel van operationele middelen kan worden opgelost. e. alleen ten behoeve van de netberekeningen ex artikel 5.7.3: de transportcapaciteit voor onderlinge hulp en bijstand en, in het geval deze niet gelijk is aan 0 MW, tevens een kwantitatieve beschrijving van de balansverstoring die leidt tot de betreffende waarde De netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet publiceert op uurbasis de volgende resultaten afzonderlijk voor zowel de situatie met een volledig beschikbaar net als de perioden waarin onderhoud aan de landsgrensoverschrijdende verbindingen plaatsvindt: a. de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor import als bedoeld in artikel b. de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit voor export als bedoeld in artikel c. de capaciteit voor noodzakelijk transport van elektriciteit in het kader van onderlinge hulp en bijstand voor zowel import als export als bedoeld in artikel

18 Indien de netbeheerder van het landelijk hoogspanningsnet de veilig beschikbare landsgrensoverschrijdende transportcapaciteit op grond van artikel aanpast, maakt hij openbaar om welke reden hij tot deze aanpassing is overgegaan, op welke landsgrensoverschrijdende verbinding de vermindering betrekking heeft, hoe groot de vermindering is en op welke uren de vermindering betrekking heeft. 18

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijk kader BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: Betreft zaak: 102141_9/3 Besluit tot vaststelling van de kwaliteitsterm ingevolge artikel 41a, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 voor de periode

Nadere informatie

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina 1/10 ONTWERPBESLUIT. Ontwerpbesluit. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/205669 Zaaknummer: 14.0980.52 ONTWERPBESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998. Pagina 1/10 Muzenstraat 41 2511

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102612_16 / 8 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van het besluit tot vaststelling van de korting ter bevordering van de doelmatige bedrijfsvoering, de

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 103259_1/14 Betreft zaak: 103259_1 (102770) Codewijzigingsvoorstel kwaliteit dienstverlening Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie

Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_5-12 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 95c, derde lid, E-wet. Nummer 102252-1 Betreft zaak: Beleidsregel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader

BESLUIT. I. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101698-12 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V.

BESLUIT. 2. Onderhavig besluit betreft de vaststelling van de nettarieven voor het jaar 2005 voor Intergas Netbeheer B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101750_9-5 Betreft: Besluit tot vaststelling van de maximum nettarieven elektriciteit voor het jaar 2005 zoals bedoeld in artikel 41c, eerste lid van

Nadere informatie

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012.

Pagina 1/7. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012. Besluit. Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Besluit Ons 104407/12 kenmerk: Zaaknummer: 104407 / NorNed bonus_malus 2012. Prikkel relatieve beschikbaarheid 2012 Pagina 1/7 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt ter vaststelling van de prikkel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Inleiding II. Feiten. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101855-11 Betreft: Besluit op de aanvragen van Elsta B.V. & Co en Delta Netwerk bedrijf B.V. om een bindende aanwijzing te geven als bedoeld in artikel

Nadere informatie

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer:

Pagina BESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/ Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2015/405554 Zaaknummer: 15.0731.52 BESLUIT Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 36 van de Elektriciteitswet 1998, betreffende de verkorting van de sluitingstijd

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_19-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_13-4 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE

MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE MONITOR ELEKTRICITEITSPRODUCTIE Dienst uitvoering en toezicht Energie - 1 /7 -.doc Inhoudsopgave 1. DOEL VAN HET INFORMATIEVERZOEK...3 2. INVULINSTRUCTIE MONITOR PRODUCENTEN...4 2.1. Tabel 1 gegevens producent

Nadere informatie

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF

2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF CAPACITEITSPLAN ELEKTRICITEIT 2003-2010 Westland Energie Infrastructuur b.v. DEFINITIEF Inhoudsopgave: Inleiding 3 Toelichting op het Capaciteitsplan 4 1.1 Algemeen 4 1.2 Opbouw van het net 4 1.3 Invullen

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_6-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101758_11-6 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d,

Nadere informatie

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding ADVIES. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit ADVIES Advies van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit, als bedoeld in artikel 20e, derde lid, van de Elektriciteitswet 1998. Zaaknummer: 104152/15

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207110 Zaaknummer: 15.0655.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 40a van de Elektriciteitswet 1998. 1 Inleiding 1. Met dit besluit

Nadere informatie

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet.

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. Ons kenmerk: ACM/DE/2015/207112 Zaaknummer: 15.0656.52 Besluit van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) als bedoeld in artikel 81e, tweede lid van de Gaswet. 1 Inleiding 1. Met dit besluit geeft

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102570_2/3 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3779-31 Betreft zaak: Van Winkel/KNGF Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar gericht tegen zijn besluit

Nadere informatie

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per laten weten af te willen zien van de hoorzitting.

4. Op 23 september 2014 heeft u schriftelijk en per  laten weten af te willen zien van de hoorzitting. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2014/205722_OV Zaaknummer: 14.0492.51.1.01 Datum: Beslissing op bezwaar van de Autoriteit Consument en Markt inzake het bezwaarschrift van de heer [VERTROUWELIJK] van 22 juli 2014,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Inleiding Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103078_4/20 Betreft zaak: Beslissing op bezwaar tegen het besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit van 29 augustus 2008,

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 81c, eerste lid van de Gaswet. Nummer 102365_2/8 Betreft zaak:

Nadere informatie

Pagina 1/7. 1 Inleiding

Pagina 1/7. 1 Inleiding Zaaknummer: 15.0454.269 Datum: 31 juli 2015 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102556_1/8. Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid Elektriciteitswet

Nadere informatie

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1

Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Samenwerkingsregeling Elektriciteit1 Regeling van samenwerking als bedoeld in artikel 31, lid 1, sub e van de Elektriciteitswet 1998 Disclaimer: Deze bundel bevat de doorlopende tekst van de samenwerkingsregeling

Nadere informatie

Pagina 1/8. 1 Inleiding

Pagina 1/8. 1 Inleiding Zaaknummer: 104068 Datum: Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 betreffende

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4528-59 Betreft zaak: 4528 / D.

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V.

BESLUIT. I. Juridisch kader. Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan. DELTA Comfort B.V. Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft; 101689-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

1 Inleiding. 2 Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 82, eerste lid, jo. artikel 82, vierde lid, van de Gaswet. Nummer

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2015/200448 Betreft 14.1262.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet

Nadere informatie

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd.

BESLUIT. 3. De Raad heeft wegens de hiervoor in randnummer 1 genoemde overtreding aan Bouwbedrijf P. Moll B.V. een boete opgelegd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3938_650/35 Betreft zaak: B&U-sector / Beheermaatschappij P. Moll Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op de bezwaren

Nadere informatie

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147

ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 ECLI:NL:CRVB:1999:ZB8147 Instantie Datum uitspraak 02-03-1999 Datum publicatie 11-09-2001 Zaaknummer Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Centrale Raad van Beroep 98/6295 ABW Bestuursrecht

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V..

BESLUIT OPENBAAR. 3. Op 8 juni 2015 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan Vrij Op Naam B.V.. BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206510 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina 1/6. 1 Inleiding

Pagina 1/6. 1 Inleiding Zaaknummer: 16.0529.29 Datum: 8 september 2016 Verslag van de Autoriteit Consument en Markt in de zin van artikel 6.5 van Bijlage I van Verordening (EG) nr. 714/2009 van het Europees Parlement en de Raad

Nadere informatie

Samenwerkingscode elektriciteit

Samenwerkingscode elektriciteit Samenwerkingscode elektriciteit Voorwaarden als bedoeld in artikel 31, eerste lid, onderdeel e van de Elektriciteitswet 1998 Met in procedure zijnde wijzigingsvoorstellen. Zwart tekst is vigerende door

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101759_10-6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER

1 Juridisch kader BESLUIT ENERGIEKAMER ENERGIEKAMER BESLUIT Nummer: 102557_1/6 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 3758-32 Betreft zaak: Tariefstructuur Arbodiensten Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkheidsverklaring

Nadere informatie

T-prognoses: nut en noodzaak

T-prognoses: nut en noodzaak T-prognoses: nut en noodzaak 1 Met deze folder willen wij u als klant van TenneT meer informatie geven over het nut en de noodzaak van T(transport)-prognoses. Wat zijn T-prognoses? T-prognoses staat voor

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet.

BESLUIT. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel van de Mededingingswet. Nummer 4445-51 Betreft zaak: 4445/ Aannemingsbedrijf

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102491_1/12 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT

1 Juridisch kader BESLUIT Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 102461/3.BT827 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure

BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit. Openbaar. I. Verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 103215/51 Betreft zaak: Besluit op bezwaar inzake geschil Waterschap Velt en Vecht vs. N.V. Rendo Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT

Nvia. I. Aanvraag en procedure. Nederlandse Mededingingsautoriteit B ES LU IT Nederlandse Mededingingsautoriteit Nvia B ES LU IT Nummer 102531_3/12 Betreft zaak: Besluit tot wijziging van de voorschriften die verbonden zijn aan de vergunning I. Aanvraag en procedure 1. Bij besluit

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_9-9 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

5.3.03. Elektriciteit

5.3.03. Elektriciteit 5.3.03 Elektriciteit Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Beschrijving van de capaciteit van het huidige net 3. Lange termijn visie op de capaciteitsvraag en vertaling hiervan naar transport scenario s 4. Inschatting

Nadere informatie

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de

BESLUIT. Besluit van de Minister van Economische Zaken als bedoeld in artikel 95d van de Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 10548_1/7.BT898 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure

BESLUIT. I. Aanvraag en procedure ENERGIEKAMER NMA BESLUIT Nummer: Betreft: 102560_2 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid van de Gaswet aan Gazprom

Nadere informatie

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag).

BESLUIT OPENBAAR. aanvraag voor een vergunning ingediend, als bedoeld in artikel 95d, eerste lid, van de Elektriciteitswet 1998 (hierna: aanvraag). BESLUIT OPENBAAR Ons kenmerk: ACM/DC/2015/206511 Betreft zaak 15.0597.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 42535 24 juli 2017 Besluit van de Minister van Economische Zaken tot toepassing van de Rijkscoördinatieregeling ten behoeve

Nadere informatie

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal

Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O. NS Stations Legal Geheimhoudingsverklaring en disclaimer Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O NS Stations Legal GEHEIMHOUDINGSVERKLARING/DISCLAIMER Selectie- en verkoopprocessen NS Stations V&O Inzake object voormalig

Nadere informatie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie

1 Juridisch kader BESLUIT. Directie Toezicht Energie Directie Toezicht Energie BESLUIT Nummer: 102467_1-11 Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste lid,

Nadere informatie

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit

Inleiding. Wettelijke context BESLUIT. Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit als bedoeld in artikel 41c, eerste lid van de Elektriciteitswet 1998. Nummer: 102370_11/8

Nadere informatie

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550

ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 ECLI:NL:RBARN:2009:BJ1550 Instantie Rechtbank Arnhem Datum uitspraak 15-06-2009 Datum publicatie 06-07-2009 Zaaknummer AWB 08/5874 Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie

Nadere informatie

BESLUIT. Juridisch kader

BESLUIT. Juridisch kader Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: Betreft: 101759_12-5 Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Pagina 1/8. «Besluit»

Pagina 1/8. «Besluit» Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 12f van de Gaswet inhoudende wijziging van de Tarievencode Gas, de Allocatievoorwaarden Gas en de Meetvoorwaarden Gas. Zaaknummer:

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 416 Wet van 25 september 2008 tot wijziging van de Elektriciteitswet 1998, de Mijnbouwwet en de Gaswet in verband met toepassing van de rijkscoördinatieregeling

Nadere informatie

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit

Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Consultatiedocument Redelijke Terugleververgoedingen Vergunninghouders Elektriciteit Den Haag, augustus 2005 Directie Toezicht Energie PAGINA 1 VAN 9 PROJECTNAAM: REDELIJKE TERUGLEVERVERGOEDING (RTV) PROJECTNUMMER:

Nadere informatie

T-prognoses. nut en noodzaak

T-prognoses. nut en noodzaak nut en noodzaak : nut en noodzaak Wat zijn? staat voor Transportprognoses, oftewel een verwachting van het benodigde transport voor de levering of productie van elektriciteit. Producenten, regionale netbeheerders

Nadere informatie

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer:

Pagina. Besluit ONTWERPBESLUIT. Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207521_OV Zaaknummer: 15.1209.30 ONTWERPBESLUIT Ontwerpbesluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van het besluit met kenmerk ACM/DE/2015/203102 van 17 juni 2015

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2007 2008 30 934 Wijziging van de Elektriciteitswet 1998 in verband met de implementatie van richtlijn 2005/89/EG inzake maatregelen om de zekerheid van

Nadere informatie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie

BESLUIT. I. Juridisch kader. Dienst uitvoering en toezicht Energie Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101647/ Betreft: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van artikel 95d, eerste

Nadere informatie

Autoriteit Consument e. Markt

Autoriteit Consument e. Markt Consument e. Markt Ons kenmerk: ACM/DC/2016/200281 Zaaknummer: 15.0833.53 Datum: 11 januari 2016 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van elektriciteit aan kleinverbruikers op grond van

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Aan Enbin T.a.v. de heer ir. drs. J.J. Damsté Postbus 9042 6800 GD ARNHEM Datum Uw kenmerk Ons kenmerk Bijlage(n) 102771/ Onderwerp Opdracht tot wijziging van voorstel

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005;

Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; Het college van burgemeester en wethouders van Moerdijk, in haar vergadering van 26 juli 2005; gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht, de artikelen 1, tweede lid, en 29a, tweede lid, van

Nadere informatie

Reglement bezwaarprocedure SVWN

Reglement bezwaarprocedure SVWN Reglement bezwaarprocedure SVWN Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland Versie 1.0, vastgesteld 15 december 2015 1/10 Inhoud Begripsbepalingen... 3 De bezwaarcommissie... 3 Procedure... 4 Voorbereiden

Nadere informatie

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT

Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Dienst uitvoering en toezicht Energie BESLUIT Nummer: 101608/ 44, 101627/ 13, 101628/ 12 Besluit van de directeur van de Dienst uitvoering en toezicht Energie op de bezwaren van de Vereniging Nederlandse

Nadere informatie

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017

Besluit tot vaststelling van het meettarief voor kleinverbruikers van gas per 1 januari 2017 Pagina 1/8 Muzenstraat 41 2511 WB Den Haag Postbus 16326 2500 BH Den Haag T 070 722 20 00 F 070 722 23 55 info @acm.nl www.acm.nl www.consuwijzer.nl Ons kenmerk: ACM/DE/2016/207096 Zaaknummer: 16.1163.52

Nadere informatie

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

2. Bij besluit van de d-g NMa van 5 september 2001 (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. BESLUIT Nummer 2600/ 41 Betreft zaak: Ralet vs CZ en VGZ Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot ongegrondverklaring van het bezwaar gericht tegen zijn besluit van

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt

Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Eerste Kamer der Staten-Generaal Centraal Informatiepunt Den Haag, 27 november 2000 Aan de leden en de plv. leden van de Vaste Commissie voor Economische Zaken HERZIENE VERSIE I.V.M. TOEVOEGEN STEMVERHOUDING

Nadere informatie

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010

Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Toelichting Verordening toeslagen en verlagingen WWB Asten 2010 Algemeen 1. Inleiding Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van de Wet werk en bijstand (WWB) dient de gemeenteraad een verordening

Nadere informatie

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit

Besluit. A. Verloop van de procedure. B. Relevante bepalingen. C. Status van de activiteit Besluit Kenmerk: 637217/638482 Betreft: toestemming voor nevenactiviteit Het in licentie geven van fragmenten aan mediabedrijven buiten de publieke mediadienst overeenkomstig de fragmentenregeling zoals

Nadere informatie

I. Aanvraag en procedure

I. Aanvraag en procedure utoriteit Donsument t Mar t Ons kenmerk: ACM/DC/2013/203954 Zaaknummer: 13.0207.53 tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 46480 6 september 2016 Wijziging instemmingsbesluit winningsplan zoutwinning Havenmond, Ministerie van Economische Zaken

Nadere informatie

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Raad van State 201200615/1/V4. Datum uitspraak: 13 november 2012 AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK Uitspraak met toepassing van artikel 8:54, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: de Awb) op

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 45451 17 december 2015 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 25, 2015-0000300381,

Nadere informatie

Capaciteitsplan Elektriciteit

Capaciteitsplan Elektriciteit Titel Nummer Datum 31 oktober 2002 Inhoud Pagina 1 INLEIDING... 3 2 HUIDIGE EN TOEKOMSTIGE BEHOEFTE AAN TRANSPORT... 3 2.1 HET MAXIMALE SCENARIO... 4 2.2 HET MINIMALE SCENARIO... 5 2.3 HET WERKELIJKE SCENARIO...

Nadere informatie

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2

Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG. uw kenmerk 201402320/1 IR2 Raad van State Postbus 20019 2500 EA DEN HAAG uw kenmerk 201402320/1 IR2 uw brief van zaaknummer behandeld door 3 oktober 2014 784411 Esther van Baren doorkiesnummer e-mail (0318) 68 03 15 info@ede.nl

Nadere informatie

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V.

van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet aan SEPA Green Energy B.V. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102565_2/72 Betreft zaak: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste lid,

Nadere informatie

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen.

BESLUIT. Met deze beslissing op bezwaar heeft de Raad zijn primaire besluit van 21 december 2007, met kenmerk 102876/1, herroepen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 102913_1/32; 102913_2/31; 102913_3/32; 102913_4/12; 102913_5/34; 102913_6/14 Betreft zaak: Besluit maximum tarieven 2008 Besluit van de Raad van Bestuur

Nadere informatie

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt:

Namens onze cliënt Media Park Enterprise B.V. (hierna MPE), berichten wij u als volgt: Autoriteit Consument en Markt Directie Energie Postbus 16326 2500 BH Den Haag Almere, 25 februari 2014 Betreft : Zienswijze Media Park Enterprise B.V. m.b.t. Ontwerpbesluit Ontheffingaanvraag elektriciteitsnet

Nadere informatie

Autoriteit Consument & Markt

Autoriteit Consument & Markt Consument & Markt BESLUIT Ons kenmerk: ACM/DC/2014/ 206881 Betreft zaak 14.0939.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel 45, eerste

Nadere informatie

1)estuursreclaqirA,IL

1)estuursreclaqirA,IL Raad vanstate 1)estuursreclaqirA,IL Raad van de gemeente Hof van Twente Postbus 54 7470 AB GOOR Gemeente Hof van Twente [Nr: [Afdeling: Bvo: a / nee lingekomen: 2 JULI 2015 Kopie aan: Archief: \N / NR

Nadere informatie

Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nederlandse Mededingingsautoriteit Nederlandse Mededingingsautoriteit Nummer 4468-52 Betreft zaak: 4468/ Joost Visser Aannemingsbedrijf B.V. en Visser en Kuyper Beheer B.V. Besluit van de Raad van Bestuur van de Nederlandse Mededingingsautoriteit

Nadere informatie

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP

REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP REGLEMENT BEZWAARSCHRIFTEN PUBLIEKE OMROEP Vastgesteld bij besluit van de Raad van Bestuur van de Stichting Nederlandse Publieke Omroep, hierna de NPO, d.d. 12 januari 2010, herzien d.d. 12 februari 2013.

Nadere informatie

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT

Pagina. Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan LH AMERSFOORT Vereniging Nederlandse EnergieData Uitwisseling (NEDU) T.a.v. de heer A.W.P.G. van Wylick Barchman Wuytierslaan 8 3818 LH AMERSFOORT Den Haag, 25 januari 2017 Aantal bijlage(n): 1 Uw kenmerk: Ons kenmerk:

Nadere informatie

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen.

BESLUIT. 3. Bij besluit van 4 april 2003, kenmerk 3444/3, (hierna: het bestreden besluit) is de klacht afgewezen. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 3444/12 Betreft zaak: 3444/ Halbertsma Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit tot nietontvankelijkverklaring van het

Nadere informatie

Autoriteit Consument & 11

Autoriteit Consument & 11 - Autoriteit Consument & 11 BESLUIT Nummer: ACM/DC/2014/202087 Betreft zaaknr 13.0555.53: Besluit tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers op grond van artikel

Nadere informatie

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd.

BESLUIT. 2. Bij brief van 19 mei 2005 heeft Essent Netwerk B.V. (hierna: Essent) het reactieformulier ingestuurd. Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer: 102019/14 Betreft: Besluit tot geschilbeslechting ingevolge artikel 51 van de Elektriciteitswet 1998 inzake de aanvraag tot geschilbeslechting door MI

Nadere informatie

ECLI:NL:RBROT:2017:4009

ECLI:NL:RBROT:2017:4009 ECLI:NL:RBROT:2017:4009 Instantie Rechtbank Rotterdam Datum uitspraak 23052017 Datum publicatie 30052017 Zaaknummer 5663098 VZ VERZ 17981 Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie Arbeidsrecht

Nadere informatie

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen

Regeling bezwaarschriftprocedure Verispect B.V. Indiening bezwaarschrift. Gelegenheid tot horen Artikel 1 Begripsbepalingen Besluit: Besluit, zoals bedoeld in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Belanghebbende: Degene wiens belang rechtstreeks bij een besluit van Verispect B.V. is betrokken.

Nadere informatie

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand.

vast te stellen de: Verordening Toeslagen en verlagingen Wet werk en bijstand. De raad van de gemeente Sint Anthonis; overwegende dat het noodzakelijk is het verstrekken van toeslagen en het verlagen van uitkeringen van bijstandsgerechtigden van 21 jaar of ouder doch jonger dan 65

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1999 2000 26 463 Regels omtrent het transport en de levering van gas (Gaswet) Nr. 95 DERDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 4 april 2000 Het voorstel van wet

Nadere informatie

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. I. Het verloop van de procedure

BESLUIT. Openbaar. Nederlandse Mededingingsautoriteit. I. Het verloop van de procedure Nederlandse Mededingingsautoriteit BESLUIT Nummer 2260-108 Betreft zaak: Vereniging Vrije Vogel vs. KLM Besluit van de directeur-generaal van de Nederlandse Mededingingsautoriteit op het bezwaar van Vereniging

Nadere informatie

Besluit tot openbaarmaking

Besluit tot openbaarmaking Besluit als bedoeld in artikel 8 van de Wet openbaarheid van bestuur Zaak: OB/001 Kenmerk: 00.061.063 Openbaarmaking onder kenmerk: Besluit tot openbaarmaking Besluit tot openbaarmaking van de besluiten

Nadere informatie

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft.

De bezwaren van RENDO worden in deze beslissing op bezwaar ongegrond verklaard. Dit betekent dat het bestreden besluit in stand blijft. Ons kenmerk: ACM/DJZ/2017/204471_OV Zaaknummer: 13.1096.52.1.01 Datum : 26 juli 2017 Beslissing van de Autoriteit Consument en Markt (hierna: de ACM) op het bezwaarschrift van N.V. RENDO (hierna: RENDO)

Nadere informatie

20 Transportbalans 06

20 Transportbalans 06 2 Transportbalans 6 Vol energie In deze uitgave maakt TenneT TSO B.V. de balans op over 26 inzake de voornaamste technische bedrijfsresultaten. Niet alleen zijn gegevens vermeld over onze infrastructurele

Nadere informatie