Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Naamloze Vennootschap. Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel"

Transcriptie

1 Jaarverslag 2014

2 CONTASSUR Naamloze Vennootschap Maatschappelijke zetel: Simon Bolivarlaan 34 - B 1000 Brussel Tel. : Fax : Verzekeringsmaatschappij toegelaten onder nr 952 ter uitoefening van de takken «Leven Bruidsschat en Geboorte» (K.B. van , B.S. van H.R. Brussel

3 Mevrouw, Mijnheer, In 2014 heeft de nieuwe regering het pensioenbeleid van de vorige regering verdergezet. Dit beleid voorziet een verstrenging van de leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voor vervroegd wettelijk pensioen en een verhoging van de pensioenleeftijd naar 66 jaar vanaf 2025 en naar 67 jaar vanaf Bijgevolg zullen de werknemers langer blijven werken en hun aanvullend pensioenkapitaal pas op latere leeftijd ontvangen. Vervolgens wil de regering een aantal aanpassingen, die ons direct aanbelangen, aanbrengen aan de WAP (Wet op de Aanvullende Pensioenen),. Samen met onze klanten proberen wij uit te maken hoe zij op de beste manier hun plannen kunnen aanpassen om met deze evolutie rekening te houden. Het incasso daalde, zoals verwacht, tot 93 Mio aangezien er dit jaar geen uitzonderlijke koopsommen werden gestort. De kapitaalsvereffeningen zijn gelijklopend met de demografische evolutie en we zien reeds dat de verzekerden langer aan de slag blijven en hun aanvullend pensioenkapitaal later opnemen. Voor de risicodekkingen overlijden en invaliditeit stellen we een normale schadelast vast, hoewel we de indruk hebben dat er meer arbeidsongeschiktheden aangegeven worden. In Frankrijk hebben we op vraag van Suez Environnement een belangrijke overdracht van reserves gedaan, wat in deze periode van lage rentevoeten een positieve invloed heeft gehad op het resultaat. Op financieel vlak werd 2014 gekenmerkt door een continue daling van de interestvoeten, net zoals in Deze daling van de interestvoeten heeft zich vertaald in een opwaardering van de marktwaarde van onze portefeuille, die voor meer dan 75% samengesteld is uit ondernemingsobligaties en staatsobligaties. Onze investeringen in de andere activaklassen hebben ook goed gepresteerd. De aandelenmarkten hebben in het algemeen (zowel in Europa als in de Verenigde Staten) goede resultaten opgeleverd in 2014, wat eveneens heeft bijgedragen tot het rendement van de portefeuille. De zwakke duratie samen met de daling van de olieprijzen hebben gewogen op de markt van converteerbare en hoogrenderende obligaties als geheel. Het dient opgemerkt te worden dat onze portefeuilles niet speciaal blootgesteld waren aan de energiesector en dat het eerder gaat om een besmettingseffect op al deze activaklassen. De financiële return van de portefeuille in marktwaarde bedraagt 8.61% in In deze context van lage rentevoeten zet de zoektocht naar rendementsbronnen zich verder in Dit wordt voortaan moeilijker, niet enkel ten opzichte van het risicoprofiel maar ook in het licht van de reglementaire verplichtingen van Solvency II. Dit is een gemeenschappelijke uitdaging voor alle verzekeringsmaatschappijen. Door de lage intrestvoeten hebben de meeste verzekeraars op de markt hun technische intrestvoet aanzienlijk verlaagd. Onze maatschappij heeft deze beweging tot nu toe niet gevolgd, omdat ze haar klanten-werkgevers wenst te ondersteunen die volgens de WAP nog steeds verplicht zijn een minimumrendement van 3,25% aan hun aangeslotenen te waarborgen. Voor het jaar 2014 hebben wij op basis van de resultaten nog een winstdeelname van 0,5% kunnen toekennen. Tenslotte wensen we ook onze klanten te bedanken voor hun steun en hun trouw, het personeel van Contassur en haar dochteronderneming C.A.C. voor hun inzet ten dienste van onze klanten, evenals onze Raad van bestuur en zijn comités, die een goede governance van onze activiteiten verzekeren. Emmanuel van Innis Voorzitter van de Raad van Bestuur CONTASSUR N.V. jaarverslag

4 Aandeelhouderschap De aandelen van Contassur zijn voor 85 % in handen van pensioenfondsen en voor 15 % in handen van ELECTRABEL N.V. ELECTRABEL N.V. 15% ELGABEL O.F.P. (42,5%) PENSIOENKAS TRACTEBEL O.F.P. (6,25%) PENSIOBEL O.F.P. (36,25%) Raad van bestuur Emmanuel van INNIS Voorzitter Lid COMEX ENGIE Olivier HEROUT Bestuurder (vanaf 3/06/2015) DHR Branche Energie Services ENGIE Michael PINEUX Bestuurder (vanaf 3/06/2015) Verantwoordelijke boekhouding ORES Didier ENGELS Bestuurder (vanaf 3/06/2015) CFO Branche Energie Europe ENGIE Véronique BORLON Bestuurder (vanaf 3/06/2015) Technische Directeur CONTASSUR Walter VAN DEN BOSSCHE Bestuurder CEO EANDIS Catherine VANDENBORRE Bestuurder Chief Corporate Officer ELIA Hervé NOËL Bestuurder Voorzitter O.F.P. PENSIOENKAS TRACTEBEL Olivier POSWICK Bestuurder Head of Finance and Portfolio Management, Risk Manager CONTASSUR Serge TUBEECKX Bestuurder Algemeen Directeur CONTASSUR Roland CLAESSENS Onafhankelijke Bestuurder Marcel MOONS Onafhankelijke Bestuurder Secretariaat Brigitte COULON Secretaris van de Raad van bestuur Directiecomité Hervé NOËL Voorzitter Serge TUBEECKX Olivier POSWICK Véronique BORLON (vanaf 3/06/2015) Auditcomité Catherine VANDENBORRE Marcel MOONS Roland CLAESSENS Voorzitter Bezoldigingscomité Emmanuel van INNIS Roland CLAESSENS Walter VAN DEN BOSSCHE Voorzitter Dagelijks beheer Carlo PEETERS Thierry LAMAIRE Arielle DELTOMBE Daniel NIJST Beheer van verzekeringsverbintenissen Beheer van verzekeringsverbintenissen Juridisch en compliance Boekhouding Commissaris-revisor Vinciane MARICQ RSM Belgium Erkend actuaris Jan De Roeck TOWERS WATSON CONTASSUR N.V. jaarverslag

5 Beknopte balans op Actief Passief In miljoen euro In miljoen euro Portefeuille eigen fondsen Eigen fondsen Beleggingen tak 21 1, ,159.2 Achtergestelde schulden Aandelen, vastgoed, Fonds voor toekomstige dotaties Obligaties Technische provisie tak ,176.4 Hypothecaire leningen & voorschotten Provisies andere risico s & lasten Deposito s Andere beleggingen Beleggingen tak Technische provisie tak Gedeelte Herverz. in T.P Schuldvorderingen en overige Schulden en overige , , , ,300.4 Beknopte Resultaatverwerking op In miljoen euro Producten Premies Beleggingsproducten Terugkerende inkomsten 40.3 Terugname waardeverminderingen 1.2 Gerealiseerde meerwaarden 36.0 Andere technische producten Kosten Prestaties aan de verzekerden Variatie van de provisies Overgedragen reserves Exploitatiekosten Beleggingskosten Andere technische kosten Technisch resultaat Variatie voor toekomstige dotatie Resultaat eigen fondsen Belastingen Resultaat van het boekjaar CONTASSUR N.V. jaarverslag

6 in miljoen euro Evolutie van het incasso Uitzonderlijke eenmalige premies Premies tak 21 Premies tak 23 Fonds L1 Herverzekering aanvaard Onderverdeling incasso tak 21 in 2014 Overlijden (17%) Invaliditeit (7%) Pensioen (76%) CONTASSUR N.V. jaarverslag

7 Evolutie technische provisies Tak 21 Tak 23 L 441 Herverzekering aanvaard Evolutie van het rendement toegekend aan de contracten 20.00% 18.00% 15.00% 10.00% 5.00% 0.00% 12.00% 12.00% 10.80% 9.80% 8.70% 8.61% 7.15% 6.75% 7.00% 7.40% 6.97% 6.00% 6.00% 6.00% 5.25% 5.75% 5.75% 5.75% 5.75% 5.96% 5.00% 6.48% 5.75% 4.75% 4.75% 4.75% 4.50% 6.30% 5.53% 5.91% 5.25% 5.25% 3.75% 5.75% 4.50% 4.50% 4.25% 4.53% 4.85% 4.65% 3.95% 4.09% 3.62% 4.16% 4.03% 3.13% 3.50% 3.10% 3.34% % 1.89% 3.34% 0.70% -1.00% -5.00% % Netto rendement toegekend aan de contracten Contassur Prestatierendement van de portefeuille technische provisies aan marktwaarde Rendement toegekend door de markt. Vanaf 2004 : gemiddelde van grote maatschappijen op de Belgische markt CONTASSUR N.V. jaarverslag

8 in miljoen euro Asset allocation tak 21 op Obligaties en kredieten Cash Aandelen 74.37% Converteerbare obligaties 4.80% 3.83% 1.51% 1.75% 2.95% 8.03% 2.76% Vastgoed Infrastructuur Absolute return Hoge rendementsobligaties Latente resultaten op de aandelenportefeuille en deelbewijzen , , Eigen middelen Technische reserves CONTASSUR N.V. jaarverslag

9 in miljoen euro Solvabiliteitsmarge en dekkingselementen Achtergestelde lening Eigen middelen Fonds voor toekomstige dotaties Winst Solvabiliteitsmarge Dekkingsgraad 145% 204% 174% 151% 177% 230% 290% 280% 264% 277% 267% 226% 213% 208% 206% CONTASSUR N.V. jaarverslag

10 CONTASSUR N.V. jaarverslag

11 Balans op ACTIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR B. Immateriële activa 1, , II. Immateriële vaste activa 2. Overige immateriële activa 1, , C. Beleggingen 1,189,254, ,204,723, II. Beleggingen in verbonden ondernemingen en deelnemingen - Verbonden ondernemingen 1. Deelnemingen 128, , III. Andere financiële beleggingen 1. Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten a) Aandelen of deelnemingen 6,489, ,563, b) Aandelen van beleggingsvennootschappen 258,573, ,258, c) Rechten in beleggingsfondsen 15,791, ,097, Obligaties en andere vastrentende effecten a) Obligaties en andere vastrentende effecten 855,039, ,858, Hypothecaire leningen en hypothecaire kredieten 1,731, ,428, Andere leningen a) Voorschotten op polissen "leven" 23,280, ,909, Deposito's bij kredietinstellingen b) op ten hoogste één jaar Overige c) Overige 28,219, ,478, D.Beleggingen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep activiteiten "leven" en waarbij het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming 24,897, ,867, III. Andere financiële beleggingen 1. Andere financiële beleggingen 23,133, ,874, Aandelen, deelnemingen en andere niet-vastrentende effecten a) Vastrentende beleggings effecten Déposito's bij kredietinstellingen 1,763, (7,478.42) 7. Overige IV. Overige Dbis. Deel herverzekeraars in de technische provisies 3,792, ,520, III. Provisies voor schadegevallen 3,792, ,520, E. Vorderingen 9,962, ,912, I. Vorderingen uit hoofde van rechtstreekse verzekeringsverrichtingen 1. Verzekeringsnemers 7,617, ,941, Overige b) Lopende rekeningen van verzekeringsondernemingen 562, , c) Overige 154, , II. Vorderingen uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 2. Overige ,441, III. Overige vorderingen 3. Overige 1,627, ,103, F. Overige activabestanddelen 36,627, ,673, I. Materiële activa 1.Installaties, machines, elektrische uitrusting en materieel 49, , Meubilair en rollend materieel II. Overlopende rekeningen 36,578, ,662, G. Overlopende rekeningen 15,930, ,735, I. Verworven, niet-vervallen intresten en huurgelden 15,900, ,732, III. Overige overlopende rekeningen 2. Over te dragen kosten 29, , Overige ,280,466, ,300,439, CONTASSUR N.V. jaarverslag

12 Balans op PASSIVA BOEKJAAR VORIG BOEKJAAR A. Eigen vermogen 54,755, ,104, I. Geplaatst kapitaal of equivalent fonds aftrek van het niet-opgevraagde kapitaal 1. Geplaatst kapitaal 2,500, ,500, IV. Reserves 1. Wettelijke reserve 250, , Vrijgestelde reserve 2,545, ,545, Beschikbare reserve 48,793, ,093, V. Overgedragen resultaat 1. Overgedragen winst 666, , Overgedragen verlies (-) B. Achtergestelde schulden 20,640, ,640, II. Niet-converteerbare leningen 20,640, ,640, Bbis. Fonds voor toekomstige dotaties 17,969, ,748, C. Technische provisies 1,152,534, ,176,403, II. Provisie voor verzekering "leven" 1,115,208, ,135,343, III. Provisie voor schadegevallen 26,335, ,683, IV. Provisie voor winstdeling en restorno's 10,989, ,376, D. Technische voorzieningen betreffende de verrichtingen verbonden aan een beleggingsfonds van de groep van activiteiten "leven" wanneer het beleggingsrisico niet gedragen wordt door de onderneming 24,897, ,867, E. Voorzieningen voor overige risico's en kosten 2,584, ,204, I. Voorzieningen voor pensioenen en soortgelijk verplichtingen II. Voorzieningen voor belastingen 2 2. Andere fiscale lasten III. Andere voorzieningen 2,584, ,204, G. Schulden 4,144, ,971, I. Schulden uit hoofde van rechtstreekse verzekeringen 1. Verzekeringsnemers a) Technische schulden 1 Vóór de vervaldag betaalde premies 633, , Overige 31, (0.00) 3. Lopende rekeningen van verzekeringsondernemingen 915, ,126, Overige 913, , II. Schulden uit hoofde van herverzekeringsverrichtingen 2, Technische schulden 16, , Overige 480, V. Overige schulden 1. Schulden wegens belastingen, bezoldigingen en sociale laste a) Belastingen 128, ,245, b) Bezoldigingen en sociale lasten 343, , Overige d) Nog uit te keren bedragen op toegestane leningen g) Overige 681, ,085, H. Overlopende rekeningen 2,942, ,500, I. Over te dragen opbrengsten 1. Financiële instrumenten Resultaten uit de omrekening van vreemde valuta 204, (0.00) 3. Overige 1,414, ,422, II. Toe te rekenen kosten 1,322, , ,280,466, ,300,439, CONTASSUR N.V. jaarverslag

13 CONTASSUR N.V. jaarverslag

14 CONTASSUR N.V. jaarverslag

15 CONTASSUR N.V. jaarverslag

16 CONTASSUR N.V. jaarverslag

17 CONTASSUR N.V. jaarverslag

18 CONTASSUR N.V. jaarverslag

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING

PRAKTISCHE GIDS ANALYSE JAARREKENING 1. BALANS NA RESULTAATVERDELING ACTIVA Vaste activa PRAKTISCHE GIDS Codes I. Oprichtingskosten II. Immateriële Vaste Activa III. Materiële Vaste Activa voor de ANALYSE A. Terreinen en gebouwen B. Installaties,

Nadere informatie

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar

1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 1 1. Eigen vermogen, voorzieningen voor risico's en kosten en schulden op meer dan één jaar 10. Kapitaal 100 Geplaatst kapitaal 101 Niet-opgevraagd kapitaal (-) 11. Uitgiftepremies 12. Herwaarderingsmeerwaarden

Nadere informatie

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035

BE0 426 184 049. Resultaatsverwerking - Wijziging 2013 2012. A. Netto resultaat 57.180 96.035 BE0 426 184 049 RESULTATENREKENING Bijlagen 2013 2012 A. NETTO RESULTAAT Huurinkomsten 5 124.654 136.353 Terugneming van overgedragen en verdisconteerde huren 5 25.276 22.994 Met verhuur verbonden kosten

Nadere informatie

JaaRverslag van de Groep Proximedia

JaaRverslag van de Groep Proximedia JaaRverslag van de Groep Proximedia Verantwoordelijke uitgever: Proximedia n.v. Grafische vormgeving & drukwerk : Globule Bleu www.proximediagroup.com Overzicht Mededeling van de CEO ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Allen & Overy Employment, pensions & incentives www.allenovery.com Onderwerp De Wet Vandenbroucke van 28 april 2003 Datum Oktober 2003 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de

Nadere informatie

SMART INVEST BON SRI Europe 10

SMART INVEST BON SRI Europe 10 SMART INVEST BON SRI Europe 10 in Smart Invest Portfolio van AG Insurance Blootstelling van 100% van het netto geïnvesteerde bedrag via depot bij BNP Paribas Fortis FLASH INVEST Januari 2015 Promotioneel

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie

Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie Tak 23 en fiscaliteit : een voortdurend evoluerende combinatie BERNARD MARISCAL Belastingconsulent, Senior Manager Deloitte Docent ESSF LÉON NIESSEN Belastingconsulent, Director Lane, Clark & Peacock De

Nadere informatie

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient:

De tabel verantwoordt het kapitaal van de op te richten vennootschap. Daartoe dient: Financieel plan 1. De financieringstabel De financieringstabel is een instrument dat in het bijzonder ontworpen werd om het evenwicht "behoeften middelen" van de onderneming te berekenen met het oog op

Nadere informatie

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap?

januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? januari 2014 Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? Een juridisch statuut kiezen: Eenmanszaak of vennootschap? 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2014 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten

Persbericht. SNS REAAL 2013 resultaten Persbericht Utrecht, februari 04 SNS REAAL 0 resultaten Kernactiviteiten SNS REAAL rapporteren nettowinst exclusief incidentele posten van 86 miljoen; Inclusief incidentele posten nettoverlies van 44 miljoen

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel

MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p.1/ MAR : Minimumindeling van het Algemeen Rekeningstelsel Klasse 2 p.7/ Btw periodieke aangifte inhoud van roosters 44 en 47 opgave

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten. Advies van 7 november 2012 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/17 - Erkenning van opbrengsten en kosten Advies van 7 november 2012 I. Onderwerp van het advies 1. In het artikel 31, 1 van de Vierde Europese Richtlijn

Nadere informatie

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen...

Profiel, missie en strategie... 5. Kerncijfers... 6. Informatie over het aandeel AND... 7. Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... AND International Publishers N.V. Jaarverslag 2012 2 Inhoud Profiel, missie en strategie... 5 Kerncijfers... 6 Informatie over het aandeel AND... 7 Raad van Bestuur en Raad van Commissarissen... 8 Voorwoord

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap

Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap BIBF Beroepsinstituut van erkende Boekhouders en Fiscalisten INHOUD p. 1/ Fiscale aspecten van beleggen in aandelen via een vennootschap p. 6/ De overdracht van aandelen van een BVBA, het niet-gestorte

Nadere informatie

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland

Jaarrekening 2013. Rabobank Nederland Jaarrekening 2013 Rabobank Nederland Inhoudsopgave Jaarcijfers 2 Toelichting op de jaarrekening Rabobank Nederland 5 1 Algemeen 5 2 Grondslagen voor financiële verslaggeving 5 3 Solvabiliteit en kapitaalbeheer

Nadere informatie

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen

Aegon s Review 2014. Waarde creëren, waarde delen Aegon s Review 2014 Waarde creëren, waarde delen Maart 2015 Mensen zelf bewuste keuzes laten maken Aegon wil mensen helpen om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun financiële toekomst. Dat is bepalend

Nadere informatie

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen

FLASH. IAS 12 : Inkomstenbelastingen B ULLETIN VAN HET B EROEPSINSTITUUT VAN ERKENDE B OEKHOUDERS EN F ISCALISTEN Gemiddelde motorbrandstofprijs van 2002 FLASH De prijzendienst van Economische Zaken heeft de gemiddelde brandstofprijs per

Nadere informatie

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD

INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD Integrale versie INTEGRATIE VAN STATISTISCHE TABELLEN DIE VOORHEEN DOOR DE COMMISSIE VOOR HET BANK-, FINANCIE- EN ASSURANTIEWEZEN WERDEN GEPUBLICEERD INLEIDING Vanaf deze editie van het Statistisch Tijdschrift

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV

Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV Persbericht Jaarcijfers 2014 AND International Publishers NV AND realiseert positief en sterk resultaat over 2014 in miljoenen euro s (behalve bedragen per aandeel) 2014 2013 Opbrengsten 4,8 4,3 Bedrijfsresultaat

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand?

Waarom is het fonds afhankelijk van de rentestand? PensioenNieuws Voor deelnemers aan de pensioenregeling van TenCate TIP! Bewaar deze PensioenNieuws in uw pensioenmap! nummer 3 september 2009 Financiële crisis raakt het pensioenfonds Het jaar 2008 was

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN*

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR KREDIETOPENINGEN AAN DE ONDERNEMINGEN* * De in cursief opgenomen bepalingen gelden enkel voor zover de kredietnemer en/of desgevallend de derde-garant natuurlijke personen zijn.

Nadere informatie

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers

Waarom en hoe investeren in private equity. Informatie voor beleggers Waarom en hoe investeren in private equity Informatie voor beleggers november 2005 Deze brochure is een geactualiseerde en uit het Engels vertaalde versie van de publicatie Why and How to Invest in Private

Nadere informatie