Algemene voorwaarden Coöperatie OPTIMAAS U.A. 20 november 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Coöperatie OPTIMAAS U.A. 20 november 2013"

Transcriptie

1 Optimaas exploiteert ten behoeve van haar Leden het glasvezelnetwerk in de gemeente Aalburg (ook: Optimaas Netwerk, of Netwerk ). Met een werkende Aansluiting op het Netwerk kan Ieder Lid internettoegang, (IP-)televisie, (IP-)telefonie en eventuele andere elektronische communicatiediensten afnemen van de Providers die deze Diensten op het Netwerk aanbieden. Optimaas zorgt met behulp van haar Operator(s) voor de belichting van de glazvezelkabels die deel uitmaken van het Netwerk, zodat Providers Diensten kunnen leveren en Leden deze kunnen gebruiken. Dit document bepaalt de voorwaarden die gelden ten aanzien van het gebruik van het Optimaas Netwerk voor het aanbieden en afnemen van Diensten. Lees deze Algemene Voorwaarden dan ook aandachtig door. Inhoudsopgave Artikel 1. Definities Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Artikel 3. Contractuele verhoudingen en rangorde Artikel 4. Voorwaarden voor Providers Artikel 5. Voorwaarden voor Abonnees Artikel 6. Storingen en herstel Artikel 7. Coördinatie onderhoud en verbetering Artikel 8. Duur en beëindiging Artikel 9. Contributie en Vastrecht Artikel 10. Termijnen van levering Artikel 11. Eigendom, beheer en onderhoud Artikel 12. Openheid van het Netwerk Artikel 13. Bevoegdheden Optimaas Artikel 14. Persoonsgegevens Artikel 15. Geheimhouding Artikel 16. Aansprakelijkheid Artikel 17. Overmacht Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Artikel 20. Slotbepalingen Artikel 1. Definities De in dit document met een beginhoofdletter geschreven termen hebben de volgende definities Aansluiting: het geheel van overdrachtsapparatuur en -programmatuur waarmee overdracht van signalen plaats kan vinden tussen het Verblijfsobject en de overige punten van het Optimaas Netwerk. Normaliter bestaat de Aansluiting in een Verblijfsobject uit een 'fiber termination unit' ( FTU ), waar de glasvezelkabels in samenkomen, met een daarop gemonteerde 'network termination unit' ( NTU, inclusief firmware), die de lichtsignalen naar elektrische signalen omzet en de kabels tot de grens van het Verblijfsobject. Met het begrip 'Aansluiting' wordt in beginsel ook een 'netwerkaansluitpunt' in de zin van artikel 1.1 onder k Tw bedoeld. Bijvoorbeeld de router in het geval van internettoegang en set-top box in het geval 1 van 6 van digitale televisie maken geen onderdeel uit van de Aansluiting Aansluitkosten: de Aansluitkosten bestaan in beginsel uit de kosten van het binnen brengen en afmonteren van de kabels in het Verblijfsobject op een FTU en het leveren en plaatsen van de NTU Aanmeldformulier: een elektronisch of papieren formulier waarmee iemand het lidmaatschap van de Coöperatie en Diensten van een Provider kan aanvragen Abonnee: natuurlijke persoon of rechtspersoon die lid is van de Coöperatie en een of meer Diensten afneemt van een Provider. Met het begrip 'Abonnee' wordt in beginsel ook een 'abonnee' in de zin van artikel 1.1 onder p Tw bedoeld Activatie: Activatie van de Aansluiting is het eerste moment waarop de Aansluiting wordt belicht en als zodanig gereed is om het gebruik van Diensten mogelijk te maken. Activatie van een Dienst is het eerste moment waarop de Dienst wordt geleverd Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden API: 'application programming interface', oftewel een verzameling definities op basis waarvan een computerprogramma kan communiceren met een ander programma of onderdeel Aspirant-Lidmaatschap: er is sprake van Aspirant-Lidmaatschap als iemand zich heeft aangemeld voor Lidmaatschap, maar het bestuur van de Coöperatie het Lidmaatschap nog niet heeft goedgekeurd. Zo iemand is een 'Aspirant-lid' Contributie: de contributie die Leden moeten betalen voor het lidmaatschap van de Coöperatie Coöperatie: de coöperatie Optimaas U.A Dienst: een dienst die via het Netwerk wordt geleverd, zoals: (a) internettoegang; (b) (IP-)televisie; (c) (IP-)telefonie; (d) zorg op afstand, en/of (e) een andere dienst, zoals nader omschreven in de overeenkomst tussen de Provider en de Abonnee. Een Dienst vormt normaliter een 'elektronische communicatiedienst' in de zin van artikel 1.1 onder f Tw. Online diensten die via de Dienst internettoegang worden geleverd, worden niet als Dienst beschouwd Dienstenovereenkomst: de overeenkomst tussen een Provider en een Abonnee betreffende een Dienst Lidmaatschap: het lidmaatschap van de Coöperatie. Het Lidmaatschap geeft recht op het gebruik van een operationele Aansluiting en belicht Netwerk. Een 'Lid' is een lid van de Coöperatie Netwerk: het Optimaas Netwerk, oftewel het glasvezelnetwerk in de gemeente Aalburg dat wordt geëxploiteerd onder regie en coördinatie van Optimaas. Met het begrip Netwerk wordt in beginsel

2 het functionele geheel bedoeld van kabels, buizen, FTU's, NTU's en fysieke 'points-of-presence' ( POPs ), waarmee overdracht van signalen mogelijk is tussen de Verblijfsobjecten en andere punten die op het Netwerk zijn aangesloten. Met het begrip 'Netwerk' wordt in beginsel ook een 'elektronisch communicatienetwerk' in de zin van artikel 1.1 onder h bedoeld, inclusief 'bijbehorende faciliteiten' als bedoeld in artikel 1.1 onder j Tw Operator: de organisatie die in opdracht van Optimaas de belichting van het Netwerk verzorgt Optimaas: de Coöperatie Optimaas U.A., met Postbus 3, 4265 AA in Wijk en Aalburg en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer Provider: organisatie die Diensten aanbiedt aan Abonnees Randapparaat: desktop PC, laptop PC, tablet, smartphone, (IP-)telefoon, (smart)televisie of ander apparaat dat wordt aangesloten op het Netwerk om de Diensten mee te gebruiken Schriftelijk: onder Schriftelijk wordt in dit document tevens , fax en andere gangbare elektronische communicatiemiddelen verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het bericht voldoende zijn vast te stellen Tw: Telecommunicatiewet Vastrecht: het bedrag dat iedere Abonnee verschuldigd is voor het gebruik van het belichte Netwerk Verblijfsobject: een verblijfsobject zoals bedoeld in artikel 1 onder q van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, derhalve de kleinste binnen één of meer panden gelegen en voor woon-, bedrijfsmatige, of recreatieve doeleinden geschikte eenheid van gebruik die ontsloten wordt via een eigen afsluitbare toegang vanaf de openbare weg, een erf of een gedeelde verkeersruimte, onderwerp kan zijn van goederenrechtelijke rechtshandelingen en in functioneel opzicht zelfstandig is VLAN: 'virtual local area network'. De totale bandbreedte (transmissiecapaciteit) van de Aansluiting kan via (de Operator(s)) van Optimaas worden opgedeeld in virtuele locale netwerken. Voor elke Dienst voor een Abonnee kan een separate VLAN worden ingesteld, waarbij voor iedere VLAN een bepaalde bandbreedte kan worden gereserveerd Website: Artikel 2. Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van het Netwerk en binden zowel Providers als Abonnees De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst die Optimaas sluit aangaande het gebruik van het Netwerk Eventuele door Abonnee of Provider aangedragen voorwaarden of uitzonderingen maken geen deel uit van de overeenkomst met Optimaas, tenzij Optimaas daar Schriftelijk, uitdrukkelijk mee akkoord is gegaan Een Provider kan jegens een Abonnee geen beroep doen op door hem gehanteerde algemene of bijzondere 2 van 6 voorwaarden indien en voor zover die voorwaarden afwijken van deze Algemene Voorwaarden ten nadele van de Abonnee. Artikel 3. Contractuele verhoudingen en rangorde 3.1. Optimaas Abonnees. Optimaas verbindt zich jegens de Leden om een correct belicht Netwerk en werkende Aansluiting te bieden, in ruil voor het Vastrecht en de Contributie die de Leden betalen, één en ander volgens de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden. Leden die de Aansluiting en het Netwerk zakelijk gebruiken, kunnen tevens een SLA overeenkomen waarin normen omtrent storingsherstel zijn opgenomen met betrekking tot de Aansluiting en het Netwerk Optimaas Providers. Iedere Provider verbindt zich ertoe deze Algemene Voorwaarden na te leven, in ruil voor het recht om van het Netwerk gebruik te maken om Diensten te kunnen leveren aan Abonnees Providers Abonnees. Iedere Abonnee heeft een Dienstenovereenkomst met een Provider gesloten, die normaliter bestaat uit een Aanmeldformulier, deze Algemene Voorwaarden en eventuele voorwaarden van de Provider. De kern van de Dienstenovereenkomst behelst het leveren van Diensten door de Provider aan de Abonnee, normaliter in ruil voor betaling door de Abonnee Rangorde. De volgende rangorde geldt voor overeenkomsten ten aanzien van Diensten aan Abonnees, waarbij 1 de hoogste rang is: 1. deze Algemene Voorwaarden; 2. het Aanmeldformulier; 3. een eventuele separate omschrijving van een Dienst; 4. een eventueel schriftelijk contract; 5. de algemene voorwaarden van de Provider. Artikel 4. Voorwaarden voor Providers 4.1. Wet naleven. Iedere Provider is verplicht om alle op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving correct na te leven Omschrijving Diensten. Iedere Provider garandeert dat de informatie over zijn Diensten op de Website en het Aanmeldformulier steeds compleet en accuraat is Bandbreedte VLANs. De totale bandbreedte van de VLANs voor de Diensten voor een Abonnee mag de totale bandbreedte van de Aansluiting van de Abonnee niet overschrijden Coördinatie met Optimaas. Iedere Provider is verplicht zich in te spannen om te zorgen dat de Activatie van de Dienst op hetzelfde moment zal plaatsvinden als de Activatie van de Aansluiting, voor zover die Activatie niet al bestond, of zo kort mogelijk daarna. Tevens is iedere Provider verplicht om Optimaas Schriftelijk, eventueel via een nader overeengekomen API, in kennis te stellen van het moment waarop Activatie van de eerste Dienst voor een Abonnee is gepland, zodat Optimaas de goedkeuring van het Lidmaatschap en de Activatie

3 van de Aansluiting daarop kan afstemmen. Voor dat zelfde doeleinde is iedere Provider tevens verplicht om Optimaas Schriftelijk (eventueel via API) te informeren als alle Diensten van een Abonnee zijn beëindigd, of zullen worden beëindigd Medewerkingsplicht. Iedere Provider is verplicht om alle medewerking en informatie te verschaffen die Optimaas redelijkerwijs kan verlangen ten behoeve van het in stand houden van het Netwerk en het correct functioneren van de Diensten. Iedere Provider is tevens verplicht om medewerking te verlenen aan de bindende instructies die Optimaas als behartiger van de collectieve belangen van Providers en Abonnees kan uitvaardigen met betrekking tot beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het Netwerk en de Diensten of onderdelen daarvan. Optimaas zal daarbij alle Providers op een gelijkwaardige en niet-discriminerende wijze behandelen Noodzakelijke en proportionele maatregelen. Zowel Optimaas als Providers zijn gerechtigd tot het treffen van maatregelen die binnen hun mogelijkheden en verantwoordelijkheden vallen en die redelijkerwijs noodzakelijk en proportioneel zijn voor legitieme doelen, waaronder in het bijzonder het waarborgen van de veiligheid en integriteit van het Netwerk, de Diensten en de aangesloten Randapparaten. Providers en Optimaas stellen elkaar op de hoogte van de maatregelen die zij ieder afzonderlijk nemen en spannen zich in om eventuele maatregelen onderling te coördineren waar dat nodig of wenselijk is Vermijden van schade. Iedere Provider verplicht zich ertoe om zodanig te handelen dat enige schade, met name als gevolg van een storing of ander gebrek in de Dienst, zoveel mogelijk wordt vermeden In stand laten Aansluitingen. Providers mogen zonder nadere Schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming van Optimaas geen Aansluitingen verwijderen van de Verblijfsobjecten van Abonnees. Artikel 5. Voorwaarden voor Abonnees 5.1. Wet naleven. Abonnees mogen de Aansluiting en de Diensten niet gebruiken op een manier die in strijd is met de wet en/of de rechten van anderen Lidmaatschap vereist. Alleen leden van de Coöperatie hebben recht op het gebruik van de Aansluiting en het belichte Netwerk. De Aansluiting en het belichte Netwerk zijn nodig om gebruik te kunnen maken van Diensten. Dus in de praktijk geldt: zonder Lidmaatschap geen Diensten. De statuten van de Coöperatie bepalen de verdere rechten en plichten die horen bij het Lidmaatschap en zijn door ieder Lid bij de Coöperatie en/of de KvK op te vragen. Naast de statuten kan de Coöperatie ook een huishoudelijk reglement vaststellen met nadere bepalingen over het Lidmaatschap Aanvraag Lidmaatschap. Het lidmaatschap van de Coöperatie kan via het zelfde Aanmeldformulier worden aangevraagd als de Diensten. Indien is gebruik gemaakt van het elektronische Aanmeldformulier, zal het ingevulde formulier als PDF per worden toegestuurd, welke PDF de aanvrager dient uit te printen, te voorzien van een handtekening en per post op te sturen aan Optimaas of af te geven bij een van de op de Website vermelde informatiepunten Contributie en Vastrecht. Ieder Lid betaalt Contributie en Vastrecht aan Optimaas, zoals vermeld op het Aanmeldformulier, voor het Lidmaatschap en het gebruik van het belichte Netwerk. De Contributie en het Vastrecht zijn altijd verschuldigd aan Optimaas, naast de kosten voor de Diensten aan de Provider, en zijn niet in de prijs voor de Diensten zelf opgenomen. Aspirant-Leden betalen nog geen Contributie en Vastrecht Machtiging automatische incasso. Via het Aanmeldformulier dient een Aspirant-Lid een machtiging te geven voor het innen van de verschuldigde bedragen via automatische incasso. Abonnee machtigt Optimaas om het Vastrecht en de Contributie maandelijks vooraf af te schrijven. Afschrijving van Contributie en Vastrecht door Optimaas begint bij Activatie van de Aansluiting. Abonnee machtigt de Providers om de verschuldigde bedragen af te schrijven conform de Dienstenovereenkomst Aansluitkosten. De Aansluitkosten zullen door de Coöperatie definitief worden vastgesteld en in beginsel rond de 250,- liggen, tenzij er reeds een door of namens Optimaas aangelegde FTU in het Verblijfsobject aanwezig is. In dat laatste geval zullen de Aansluitkosten lager liggen en beperkt zijn tot de levering en plaatsing van de NTU De personen die voor het einde van de vraagbundeling het Lidmaatschap en een Dienst hebben aangevraagd, zijn vrijgesteld van het betalen van Aansluitkosten Plaats voor Aansluiting. Iedere Abonnee zorgt ervoor dat in zijn Verblijfsobject een plaats beschikbaar is voor de Aansluiting die (i) droog en trillingsvrij is, (ii) goed toegankelijk is, (iii) in de nabijheid is van een bestaande en werkende wandcontactdoos, (iv) voldoet aan enige toepasselijke wet- en regelgeving en (v) voldoet aan eventuele nader door Optimaas te stellen redelijke eisen Toegang en onderhoud. Iedere Abonnee is verplicht om de benodigde toegang te bieden tot zijn Verblijfsobject voor veilige en effectieve installatie, beheer, onderhoud en demontage van zijn Aansluiting Aansluiting niet aantasten. Het is Abonnees niet toegestaan om zelfstandig verplaatsingen, reparaties, configuraties of andere technische handelingen of aanpassingen uit te voeren aan de Aansluiting, behalve voor zover deze handelingen uitdrukkelijk zijn voorgeschreven volgens een door Optimaas of de Provider verstrekte handleiding en behalve voor zover de eigenaar van de Aansluiting (de Operator) nadere Schriftelijke, uitdrukkelijke toestemming heeft verstrekt. Abonnees mogen enige op de Aansluiting aangebrachte typenummers, serienummers, logo's en/of andere ter identificatie aangebrachte markeringen niet verwijderen of onleesbaar maken Risico herstel of vervanging Aansluiting. Kosten voor herstel of vervanging van (onderdelen van) de Aansluiting komen voor rekening van de Abonnee indien schade aan de Aansluiting door 3 van 6

4 Abonnee is veroorzaakt. De Abonnee draagt ook het risico voor verlies, diefstal of verduistering van de Aansluiting, alsmede voor schade aan de Aansluiting door oorzaken van buitenaf (zoals blikseminslag). Abonnees wordt aangeraden om zich te verzekeren tegen dergelijke schades, bijvoorbeeld als onderdeel van een inboedelverzekering Geen eigendom van de Aansluiting. Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, verkrijgen Abonnees niet het (intellectueel) eigendom op de fysieke en immateriële onderdelen van de Aansluiting. Iedere Abonnee moet dulden dat de NTU wordt opgehaald nadat het Lidmaatschap is geëindigd Toerekening bij gebruik door anderen. Abonnee mag de Diensten in beginsel ook laten gebruiken door anderen, zoals huisgenoten in geval van privégebruik en werknemers in geval van zakelijk gebruik. De Abonnee is echter steeds het aanspreekpunt en eindverantwoordelijk voor de naleving van deze Algemene Voorwaarden. Artikel 6. Storingen en herstel 6.1. Abonnees kunnen storingen melden bij hun Provider(s) De Provider is verplicht om iedere storingsmelding van zijn Abonnees te registreren en op te volgen Indien de Provider bemerkt dat de storing wordt veroorzaakt door een probleem in het Netwerk dat buiten de invloedssfeer van de Provider valt, stelt de Provider de relevante Operator op de hoogte. Artikel 7. Coördinatie onderhoud en verbetering 7.1. Optimaas kan haar Operator(s) en Providers uitnodigen voor gezamenlijk overleg om nadere afspraken te maken omtrent planning, frequentie en inhoud van beheer, onderhoud, ontwikkeling en uitbreiding van het Netwerk en de Diensten, of onderdelen daarvan, ten behoeve van de kwaliteit en betrouwbaarheid van het Netwerk en de Diensten. Artikel 8. Duur en beëindiging 8.1. Het Lidmaatschap geldt voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één (1) maand voor Leden en twee (2) maanden voor de Coöperatie, vanaf het moment waarop het bestuur van de Coöperatie het Lidmaatschap heeft goedgekeurd. Het Aspirant-Lidmaatschap geldt vanaf de aanvraag tot de goedkeuring, of eventueel afkeuring, van het Lidmaatschap en is niet opzegbaar Goedkeuring van het Lidmaatschap vindt in beginsel plaats op het zelfde moment als de Activatie van de Aansluiting. Optimaas en de Providers spannen zich gezamenlijk in om de Activatie van de eerste Dienst(en) voor de Abonnee ook op dat zelfde moment, of binnen de kortst mogelijke tijd daarna, te laten plaatsvinden Beëindiging van het Lidmaatschap kan in elk geval op dezelfde wijze plaatsvinden als de aanvraag en verder conform de statuten van de Coöperatie Indien een Abonnee het Lidmaatschap probeert op te zeggen terwijl er nog een Dienstenovereenkomst geldt, vindt er een waarschuwing plaats en een vraag om bevestiging. Als het Lidmaatschap is beëindigd, kunnen er 4 van 6 immers geen Diensten meer worden gebruikt, onverminderd de betalingsverplichting aan de Provider, die mogelijk nog door kan lopen (conform Dienstenovereenkomst). De Abonnee kan daarbij kiezen om het Lidmaatschap pas te laten eindigen wanneer diens laatste Dienstenovereenkomst ook is beëindigd Iedere Provider zal zich houden aan hetgeen is bepaald in artikel 7.2a Tw, of enig artikel dat 7.2a mocht komen te vervangen Indien het Lidmaatschap wordt ontbonden of beëindigd zijn enige vorderingen van Optimaas op het Lid onmiddellijk opeisbaar. In geval van ontbinding van de Overeenkomst blijven reeds gefactureerde bedragen voor verrichte prestaties verschuldigd, zonder enige verplichting tot ongedaanmaking Bedragen voor verrichte prestaties die Optimaas vóór de ontbinding nog niet in rekening had gebracht worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. Artikel 9. Contributie en Vastrecht 9.1. De Contributie en het Vastrecht worden maandelijks geïncasseerd vanaf de kalendermaand waarin het (definitieve) Lidmaatschap is aangevangen. Dat is normaal gesproken ook de maand waarin de Aansluiting en de eerste Diensten zijn geactiveerd) Het bedrag voor de eerste maand wordt naar rato berekend, waarbij voor elke dag 1/30e van het maandelijkse bedrag wordt gerekend. Artikel 10. Termijnen van levering Tenzij Schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vormen (op)levertermijnen van Optimaas enkel streeftijden en geen resultaatsverplichtingen Providers kunnen in de Dienstenovereenkomst eigen afspraken maken met Abonnees over termijnen van levering van de Diensten, met inachtneming van artikel 4.4. Artikel 11. Eigendom, beheer en onderhoud Het Netwerk is een functioneel geheel dat als zodanig niet per se een enkele juridische eigenaar heeft. (Bijvoorbeeld: de belichtingsapparatuur (waaronder de NTU) is normaliter geen eigendom van de Coöperatie, maar van de Operator die in opdracht van de Coöperatie in de belichting van het Netwerk voorziet.) Deze Algemene Voorwaarden reguleren de juridische eigendomsverhoudingen van het Netwerk niet, met uitzondering van artikel 5.12, betreffende het eigendom op de Aansluiting Het verkrijgen en eventueel vervreemden van eigendommen door de Coöperatie geschiedt conform haar statuten Elke Abonnee dient de dulden dat de FTU ongewijzigd aanwezig blijft in zijn Verblijfsobject,

5 ook nadat hij het afnemen van de Diensten heeft beëindigd, zodat bij hervatting van de levering van Diensten aan zijn Verblijfsobject slechts minimale inspanningen hoeven te worden geleverd. Artikel 12. Openheid van het Netwerk Het Netwerk wordt op een zo open mogelijke manier geëxploiteerd. Daarmee wordt bedoeld dat er zo min mogelijk belemmeringen van financiële, juridische of technische aard worden opgeworpen die toegang of interconnectie (ver)hinderen of die het potentiële Providers of Abonnees op een andere manier onevenredig moeilijk maken om Diensten te leveren of ontvangen Transparantie en non-discriminatie zijn belangrijke pijlers voor openheid. Optimaas hanteert voorwaarden die gelijk zijn voor alle Providers respectievelijk alle Abonnees en stelt deze voorwaarden openlijk beschikbaar. Indien een potentiële Provider om meer informatie vraagt om te kunnen besluiten om al dan niet Diensten te gaan aanbieden, streeft Optimaas ernaar om zo snel en volledig mogelijk aan dat verzoek te volden Providers zijn in beginsel verplicht om hun Diensten aan te bieden op alle Aansluitingen van het Netwerk tegen dezelfde condities. Op verzoek van een Provider kan Optimaas al dan niet tijdelijke dispensatie verlenen voor differentiatie op objectieve gronden die niet als discriminerend dienen te worden aangemerkt. Artikel 13. Bevoegdheden Optimaas Optimaas is bevoegd om alle maatregelen te treffen en aanwijzingen te geven aan Abonnees en Providers die noodzakelijk zijn voor de nakoming van het bepaalde in deze Algemene Voorwaarden Optimaas behartigt de collectieve belangen van alle Abonnees en Providers tezamen en streeft alleen maatregelen na die noodzakelijk en proportioneel zijn voor een legitiem doel Behalve in gevallen van onmiddellijke spoed, treden maatregelen en aanwijzingen in werking na tenminste 30 dagen nadat ze zijn bekendgemaakt Indien een Abonnee of een Provider van oordeel is dat een maatregel of aanwijzing disproportioneel of anderszins onredelijk of excessief is, kan hij dat gemotiveerd Schriftelijk kenbaar maken aan Optimaas. Optimaas zal daarop Schriftelijk en gemotiveerd reageren. Indien de Abonnee of Provider en Optimaas geen overeenstemming bereiken, kan het geschil worden voorgelegd aan de bevoegde rechter. Zolang deze geen uitspraak heeft gedaan, blijft de maatregel geldig en is de Abonnee of Provider verplicht om de aanwijzing na te leven. Artikel 14. Persoonsgegevens Optimaas zal persoonsgegevens alleen verwerken in overeenstemming met de Wbp Optimaas registreert en verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) het voeren van een gebruikelijke ledenadministratie; b) het aanbieden en in stand houden van het Netwerk; c) het bepalen van de dekkingsgraad (aantal klanten) van het Netwerk op straat- en wijkniveau De door Optimaas verwerkte persoonsgegevens omvatten: a) NAW-gegevens van Abonnees; b) door Abonnees afgenomen Diensten; c) storingen die effect hebben op Abonnees, en d) communicatie die met de Abonnees heeft plaatsgevonden in verband met het Netwerk, de Diensten en eventuele storingen of problemen Optimaas zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de aard van de persoonsgegevens en de verwerking met zich meebrengen Optimaas staat er voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Optimaas, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Abonnee de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Optimaas, behoudens afwijkende wettelijke verplichtingen. Artikel 15. Geheimhouding Optimaas en Providers verplichten zich tot geheimhouding van elkaars vertrouwelijke informatie, behoudens voor zover bekendmaking van die gegevens noodzakelijk is ter nakoming van een wettelijke plicht of deze Algemene Voorwaarden Dit gebod tot geheimhouding is daarnaast niet van toepassing op informatie en/of gegevens die (a) reeds bekend waren bij de andere partij op moment van verkrijging, (b) algemeen beschikbaar zijn anders dan door inbreuk op deze bepaling, of (c) rechtmatig ontvangen zijn van een derde partij zonder plicht tot geheimhouding, indien en voor zover deze derde partij daartoe gerechtigd is. Artikel 16. Aansprakelijkheid Optimaas is niet verantwoordelijk, noch aansprakelijk jegens Abonnees of Providers voor hun onderlinge nakoming, of enig gebrek daarin, van de tussen hen geldende Dienstenovereenkomst De aansprakelijkheid van Optimaas jegens Abonnees, uit welke hoofde dan ook, waaronder uitdrukkelijk ook een tekortkoming in de nakoming van een garantieverplichting, is per gebeurtenis (waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt) beperkt tot het totale bedrag aan Vastrecht en de Contributie die de Abonnee in het jaar voorafgaand aan het schadeveroorzakende feit heeft betaald, tenzij de verzekering van Optimaas in het betreffende geval meer uitkeert, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het door de verzekering uitgekeerde bedrag Alle aansprakelijkheid van Optimaas jegens Providers, op welke grond dan ook, is geheel uitgesloten Optimaas heeft het recht het Netwerk tijdelijk buiten gebruik te stellen in verband met onderhoud. Optimaas is niet aansprakelijk voor schade geleden 5 van 6

6 als gevolg van het tijdelijk niet beschikbaar zijn van een Dienst in verband met onderhoud of een kortstondige uitval of storing in het Netwerk Optimaas is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade of gevolgschade geleden door Abonnees, Providers of door derden, waaronder mede begrepen gederfde winst en/of omzet en enige schade die niet bestaat in een gebrek in het Netwerk zelf, maar die is ontstaan als gevolg van zo een gebrek De beperkingen van aansprakelijkheid in dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevend personeel van Optimaas. Artikel 17. Overmacht Optimaas is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens een Abonnee of een Provider indien een omstandigheid waar Optimaas geen beslissende invloed op kan uitoefenen, de nakoming door Optimaas belet In geval van dergelijke overmacht waaronder in ieder geval wordt verstaan: storingen in een Randapparaat of delen van internet buiten de invloedssfeer van Optimaas, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, stagnatie in toelevering, brand en overstroming kan de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, zonder dat daardoor enige verplichting tot schadevergoeding ontstaat Indien de situatie van overmacht de nakoming voor langer dan twee maanden belet, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang te beëindigen, zonder dat enige verplichting tot schadevergoeding daardoor ontstaat. Artikel 18. Rechten van intellectuele eigendom Indien en voor zover rechten van intellectuele of industriële eigendom met betrekking tot het Netwerk of onderdelen daarvan aan Providers of Abonnees toebehoren, komt aan Optimaas een eeuwigdurend gebruiksrecht toe ten behoeve van exploitatie, beheer en ontwikkeling van het Netwerk, zonder dat daarvoor een vergoeding is verschuldigd Alle rechten met betrekking tot de handelsnaam Optimaas U.A. en de intellectuele eigendom op de uitingen van Optimaas, komen toe aan Optimaas en/of haar licentiegevers. Zonder toestemming van Optimaas mogen Providers hier geen gebruik van maken. Optimaas kan voorwaarden verbinden aan toestemming Het is Abonnee niet toegestaan enige aanduiding omtrent auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele eigendom uit de programmatuur (de Diensten) te verwijderen of te wijzigen Het is Optimaas toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de onderdelen van het Netwerk. Indien Optimaas door middel van technische bescherming de programmatuur van Optimaas heeft beveiligd, is het Abonnees en Providers niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te omzeilen. Artikel 19. Wijzigingen Algemene Voorwaarden Optimaas behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten. Een wijziging treedt in werking één maand na bekendmaking van de wijziging per elektronisch bericht. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd Indien een Abonnee of Provider een substantiële wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij de overeenkomst beëindigen tot één maand na de bekendmaking van de wijziging. Artikel 20. Slotbepalingen Rechtskeuze. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing Forumkeuze. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te 's- Hertogenbosch Partiële nietigheid. Indien een bepaling uit de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst en/of Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst De kopjes in deze Algemene Voorwaarden zijn enkel bedoeld om de leesbaarheid te vergroten en beperken de inhoud van de artikelen niet. Contactgegevens Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact op via de contactgegevens die vermeld staan op onze contactpagina (www.optimaas.nl). 6 van 6

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup

Gebruikersvoorwaarden CNE ON-LINE Backup CNE 2009: Versie 3.1 (juni 2009) Artikel 1. Definities 1.1. CNE is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 33285810 1.2. Gebruikerssoftware: Online backup programmatuur van CNE teneinde de

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM.

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. ALGEMENE VOORWAARDEN VAN FLEXADS B.V. GEVESTIGD EN KANTOORHOUDEND TE ROTTERDAM. 1. ALGEMEEN 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze diensten, overeenkomsten en leveringen. 1.2. Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com

Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Algemene verkoopvoorwaarden appstore www.interupsy.com Hieronder vindt u de Algemene Voorwaarden die gelden voor de Overeenkomsten die u met ons sluit. In deze Algemene Voorwaarden staat veel informatie

Nadere informatie

Algemene gebruiksvoorwaarden Coöperatie HSLnet U.A.

Algemene gebruiksvoorwaarden Coöperatie HSLnet U.A. Algemene gebruiksvoorwaarden Coöperatie HSLnet U.A. Mei 2012 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen; Artikel 2. Toepasselijkheid en rangorde; Artikel 3. Openheid van het Netwerk; Artikel 4. Eigendom,

Nadere informatie

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst.

1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. Versie 20 juni 2009 Artikel 1 Definities 1.1 oflow: oflow, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30255424, leverancier van de Dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015

Algemene Voorwaarden Klippa Geldig vanaf mei 2015 Artikel 1. Definities 1. Klippa: Klippa is een handelsnaam van Klipper Innovations B.V. ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61865184 en de leverancier van de Dienst. 2. Gebruiker: de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL

Algemene Voorwaarden. Verplichtingen SWINX.NL Algemene Voorwaarden SWINX.NL Artikel 1. Definities 1.1. SWINX.NL: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 17181829. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die met SWINX.NL

Nadere informatie

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt.

Opdrachtgever de natuurlijke of rechtspersoon met wie een overeenkomst wordt gesloten, dan wel die van de Diensten gebruik maakt. Algemene Voorwaarden Artikel A begrippen: Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden AVS Vastgoed Site. Handelsnaam die diverse websites met betrekking tot bedrijfsruimten en bedrijfspanden exploiteert..

Nadere informatie

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V.

Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Algemene voorwaarden bemiddeling Overstappen.nl Homeservices B.V. Overstappen.nl Homeservices maakt het mogelijk om via haar Dienst de Producten van verschillende Aanbieders te vergelijken. Daarnaast kan

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden 1. Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: OutSight Media: te Hoorn, ingeschreven bij de kamer van koophandel in Hoorn onder nummer: 37128750 Online

Nadere informatie

Bewerkersovereenkomst

Bewerkersovereenkomst Dit is een voorbeeld van een Bewerkersovereenkomst zoals gegenereerd met de Bewerkersovereenkomst generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridische-generatoren/bewerkersovereenkomstgenerator/

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl

Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Versie: 1.0 Datum: 9 juli 2014 Algemene Voorwaarden Bouwactueel.nl Artikel 1. Definities De in de Algemene Voorwaarden met hoofdletters geschreven termen hebben de hierna volgende betekenis. 1.1. Algemene

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Saltini

Algemene Voorwaarden Saltini Algemene Voorwaarden Saltini Artikel 1. Definities 1.1 Saltini: Saltini staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 53007107 en is de leverancier van de dienst. 1.2 Klant: de natuurlijke

Nadere informatie

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS

BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS BEWERKERSOVEREENKOMST EMATTERS Ondergetekenden: [NAAM KLANT], gevestigd [ADRES] te [PLAATS] en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer [KVKNUMMER], hierbij rechtsgeldig vertegenwoordigd door

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER

ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER blad 1 ALGEMENE VOORWAARDEN DIGIZEKER Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Gebruiker: de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst voor het gebruik van de

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering:

Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: Algemene Voorwaarden SbeO-Automatisering: 1.Toepasselijkheid 1.1. Op alle offertes en leveringen van SbeO-Aumatisering zijn deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing tenzij schriftelijk

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden XyStorage

Gebruiksvoorwaarden XyStorage Dit is een voorbeeld van SaaS voorwaarden zoals gegenereerd met de SaaS voorwaarden generator van ICTRecht: https://ictrecht.nl/diensten/juridischegeneratoren/saas-voorwaarden-generator/ In dit voorbeeld

Nadere informatie

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

1.2 In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd: Artikel 1 Definities 1.1 Huurparticulier.nl beheert de website www.huurparticulier.nl, waarop aan internetgebruikers de mogelijkheid wordt geboden om in verband met het huren van een goed of dienst in

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden WillWerkt!

Algemene voorwaarden WillWerkt! Algemene voorwaarden WillWerkt! creatieve communicatie 2013 Artikel 1. Definities 1.1. WillWerkt!: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55560121. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke

Nadere informatie

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN VERSIE 1.0 MEI 2015 1. Definities 1.1. LeadsTown: LeadsTown is een handelsnaam van BME International. BME International: BME International B.V. i.o. is een besloten

Nadere informatie

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN

Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu ARTIKEL 1. DEFINITIES ARTIKEL 2. VERLENING VAN LICENTIE EN BEPERKINGEN Algemene- en Licentievoorwaarden van xqmail.eu 2012 xqmail.eu Version 1.6 04/05/2012 ARTIKEL 1. DEFINITIES 1.1 xqmail.eu: xqmail.eu ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54646693.

Nadere informatie

Liteserver Algemene Voorwaarden

Liteserver Algemene Voorwaarden Liteserver Algemene Voorwaarden 1. Definities 1.1. Liteserver: Liteserver is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 18090797. 1.2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Mag marketing

Algemene voorwaarden Mag marketing Algemene voorwaarden Mag marketing Onder Mag marketing wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan: Mag marketing, gevestigd en kantoorhoudende te Maststraat 36 2584 VJ te s-gravenhage. Artikel 1. Definities

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW

ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW ALGEMENE VOORWAARDEN CODE BLAUW Dit zijn de algemene Voorwaarden (zoals hieronder gedefinieerd) van de vennootschap onder firma Code Blauw, kantoorhoudende te (3772 MP) Barneveld, aan Anthonie Fokkerstraat

Nadere informatie

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer.

1.3 De Gebruiker: de persoon of instantie die op de aangegeven wijze de Dienst initieert met het aan de betreffende sim-kaart gekoppelde 06-nummer. Door te bellen via de dienst Aangetekend Bellen via 0900-AANGETEKEND (0900-226 43 83 53 63) is het mogelijk om telefoongesprekken op te nemen en op een later tijdstip terug te luisteren. Aan het gebruik

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement

Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Algemene voorwaarden Boekwinkeltjes Webwinkel abonnement Artikel 1 Definities 1.1 Webwinkelhouder: De natuurlijke of rechtspersoon met wie Boekwinkeltjes een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2 Dienst: De

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development

Algemene voorwaarden. LARTCRAFT, versie: 1/2014. concept design development. concept design development Algemene voorwaarden LARTCRAFT, versie: 1/2014 concept design development concept design development Artikel 1. Definities 1.1. LARTCRAFT: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 24382844.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden 0031 Academy

Algemene voorwaarden 0031 Academy Algemene voorwaarden 0031 Academy Artikel 1. Definities In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan: 1. Voorwaarden : algemene voorwaarden van 0031 Academy. 2. 0031 Academy : 0031 Academy,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011

Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Algemene voorwaarden Neighbours Kitchen Versie geldig vanaf: 19-10-2011 Artikel 1 Definities 1.1 Neighbours Kitchen: de eenmanszaak Neighbours Kitchen, statutair gevestigd te Amsterdam en ingeschreven

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH

ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH ALGEMENE VOORWAARDEN RESTAURANT ALLIANTIE S-HERTOGENBOSCH Artikel 1 - Algemeen Naam: Restaurant Alliantie s-hertogenbosch Adres: Korte Putstraat 23, 5211 KP s-hertogenbosch Website: www.restaurantalliantie.nl

Nadere informatie

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat;

b. deelnemer: de natuurlijke persoon die met GetPrize / GPN een overeenkomst aangaat; Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven of uit de context anders blijkt: a. GetPrize

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Gebruikers

Algemene voorwaarden Gebruikers Algemene voorwaarden Gebruikers Ten aanzien van de dienstverlening van Onlineschademelden.nl gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de Website

Nadere informatie

Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden.

Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden. Deze website is een onderdeel van Rinada Entertainment. Hieronder kunt u de bijbehorende algemene voorwaarden vinden. Algemene Voorwaarden Rinada Entertainment Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene

Nadere informatie

Algemene voorwaarden CUTECH B.V.

Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH B.V. Algemene voorwaarden CUTECH BV 1-7 8-4-2005 Inhoudsopgave Inhoudsopgave...2 Algemene bepalingen...3 Artikel 1. Toepasselijkheid...3 Artikel 2. Offerten...3 Artikel 3. Wijzigen

Nadere informatie

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden

Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Yargon Brouwhuissteeg 1 7241 BK Lochem Nederland KvK: 17213048 Telefoon: 033-460 23 05 Fax: 0573-251774 E-mail: info@yargon.nl Karelgeenen.nl gebruiksvoorwaarden Karelgeenen.nl is het persoonlijke weblog

Nadere informatie

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl

AutoTrack.nl. Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl AutoTrack.nl Voorwaarden Abonnees AutoTrack.nl Definities In de navolgende bepalingen wordt verstaan onder: de Persgroep Automotive: de Persgroep Automotive B.V., zijnde de eigenaar en exploitant van de

Nadere informatie

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT

GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT GEBRUIKERSVOORWAARDEN EASYRAPPORT De dienst "Easyrapport" wordt u via internet bij wijze van Software as a Service aangeboden door het bedrijf 7U VOF. Aan het gebruik van Easyrapport zijn onderstaande

Nadere informatie

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening

Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Algemene voorwaarden zakelijke dienstverlening Biercontract.nl Graaf Wichmanlaan 62 1405 HC Bussum Handelsregisternummer: 57084033 BTW nummer 167606657B02 1. Definities 1. In deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Waarvan Acte

Algemene Voorwaarden Waarvan Acte Algemene Voorwaarden Waarvan Acte Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst bij Waarvan Acte en bevatten belangrijke

Nadere informatie

true loyalty programs

true loyalty programs true loyalty programs Algemene Voorwaarden 1. Begripsbepalingen 1.1 true loyalty programs handelend onder de naam true loyalty programs gevestigd te Hilversum, geregistreerd bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring

Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere verklaring Algemene voorwaarden PANASJ Deze algemene voorwaarden gelden in iedere overeenkomst (hierna: Overeenkomst) tot verlening van diensten door iedere PANASJ (master)franchisenemer, hierna: PANASJ en iedere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) ALGEMENE VOORWAARDEN PROPTIMIZE NEDERLAND B.V. (versie oktober 2012) 1. Definities 1.1 In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdracht : a) De overeenkomst waarbij Opdrachtnemer hetzij alleen

Nadere informatie

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow.

3.1 De Acquisitieovereenkomst komt tot stand door het bericht van aanvaarding van het aanbod door de opdrachtgever aan Cliëntflow. Artikel 1. Definities 1.1 In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: (a) Cliëntflow: de opdrachtnemer; (b) Opdrachtgever: de natuurlijk persoon, maatschap, vennootschap onder firma of rechtspersoon

Nadere informatie

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows

Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Algemene voorwaarden inzake Training en Opleiding Harrows Opleidingen B.V. 1. Begrippen 1.1 Harrows: Harrows is een handelsnaam van Harrows Opleidingen BV, gevestigd te Arnhem. 1.2 Opleiding c.q. Training:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016)

ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) ALGEMENE VOORWAARDEN OPDRACHTNEMERS (VERSIE 2016) 1. Definities 1.1 In deze Voorwaarden gebruiken wij (Poplo) de volgende definities die in het enkel- en meervoud dezelfde betekenis hebben: a. Account:

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website ALGEMENE VOORWAARDEN VAN NCDR Algemene voorwaarden voor het gebruik van de NCDR database en website 1. Definities 1.1 De hierna met een hoofdletter aangeduide begrippen hebben de volgende betekenis: a.

Nadere informatie

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact

met Klant wordt het volledige bedrag aan Klant worden gerestitueerd De overeenkomst betreffende een consult op basis van individueel contact Algemene voorwaarden Artikel 1 Definities 1.1. Saventa is ingeschreven bij de Kvk in s-hertogenbosch; 60847182. 1.2. Klant: de natuurlijke of rechtspersoon die met Saventa een overeenkomst heeft afgesloten.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities

Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014. Artikel 1 Definities Algemene voorwaarden Rootsmann Versie geldig vanaf: 24 juni 2014 Artikel 1 Definities 1.1 Rootsmann: de gebruiker van deze algemene voorwaarden. De eenmanszaak Rootsmann, statutair gevestigd te Vinkeveen

Nadere informatie

Algemene voorwaarden SmartPhort

Algemene voorwaarden SmartPhort Algemene voorwaarden SmartPhort Artikel 1 Definities 1. SmartPhort: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan J.F. Kennedylaan 19F, 5555XC te Valkenswaard, ingeschreven in het Handelsregister

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Solo Documents

Algemene voorwaarden Solo Documents Algemene voorwaarden Solo Documents Artikel 1 Definities 1. Solo Documents: Solo Documents, de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd aan P.C. Boutenstraat 91, 1822 KH te Alkmaar, ingeschreven

Nadere informatie

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007

Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 Leenvoorwaarden Leenvoorwaarden KPN B.V. versie januari 2007 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN............................................. 3 2 TOTSTANDKOMING LEENOVEREENKOMST................................

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Signhost

Algemene Voorwaarden Signhost Algemene Voorwaarden Signhost Versie 2.0 Datum: 22 oktober 2014 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Signhost (onderdeel van Evidos B.V.) en haar wederpartijen ( Opdrachtgever ).

Nadere informatie

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres

Site Website: de door AOL op internet verzorgde en voor iedereen toegankelijke site(s) op het adres Algemene voorwaarden Accountantsonline.nl Artikel 1 Begripsbepalingen In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden AOL: Accountantsonline.nl Site Website:

Nadere informatie

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V.

Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden van Learn it B.V. Hieronder vindt u de algemene voorwaarden die betrekking hebben op diensten afgenomen bij Learn it B.V. De volledige algemene voorwaarden zijn

Nadere informatie

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015)

Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Algemene voorwaarden (Laatste aanpassing: 1 juli 2015) Artikel 1. Definities 1.1. LennMedia: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 54268818 te s- Hertogenbosch. 1.2. Opdrachtgever:

Nadere informatie

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016

LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 LEDENOVEREENKOMST COÖPERATIE HOOM U.A. 6 OKTOBER 2016 De ondergetekenden 1 COÖPERATIE HOOM U.A. gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1033 SB Amsterdam aan de NDSM-straat 8, ingeschreven in het

Nadere informatie

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst

3 Aanbiedingen tot stand komen overeenkomst 1 Definities ALGEMENE VOORWAARDEN TALENT KITCHEN Artiest Artiestenovereenkomst Talent Kitchen Opdrachtgever Optreden een artiest (acteur, presentator, dagvoorzitters, spreker, mediatrainer etc.) die wordt

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016)

Algemene Voorwaarden Delanie Sterken, Zelfstandige Zorgverlener (Versie: januari 2016) 1) Definities 1.1) Opdrachtgever: De partij die Delanie Sterken een opdracht geeft tot het verrichten van werkzaamheden, en die op basis van deze algemene voorwaarden offertes ontvangt en overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Bedrijven

Algemene Voorwaarden Bedrijven Algemene Voorwaarden Bedrijven Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden Bedrijven... 1 Algemeen... 2 Definities... 2 Toepassing... 2 Aansprakelijkheid... 3 Overmacht... 4 Huurovereenkomsten... 4 Plaatsing...

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC

Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Algemene Voorwaarden Stichting BMEC Hieronder vindt u de algemene voorwaarden van Stichting BMEC. Wij gaan ervan uit dat u deze voorwaarden kent indien u met ons een samenwerking aangaat. Begripsbepalingen

Nadere informatie

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!!

!!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE !!!!!!!!!!!! ALGEMEENE VOORWAARDEN ONLINE VERSIE OVALPICTURE Werkingssfeer Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere offerte en Overeenkomst gesloten tussen OVALPICTURE en de Opdrachtgever, tenzij van deze Algemene

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V.

ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. ALGEMENE VOORWAARDEN ENERGIEMONITORINGSABONNEMENT VAN DELTA INFRA B.V. Artikel 1 Begripsomschrijving Aansluiting: Algemene Voorwaarden: DELTA: Commodities of Commodity: Klant: Eindgebruiker: Gebruiksgegevens:

Nadere informatie

Gebruikersvoorwaarden mybd

Gebruikersvoorwaarden mybd Gebruikersvoorwaarden mybd Artikel 1 - Definities bd accountancy Maatschap bd accountancy, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 20145506 en de leverancier van de dienst. Klant De natuurlijke

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Wegwijzer in muziek Artikel 1. Algemeen 1.1. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle cursussen van Wegwijzer in muziek. Ze gelden voor elke aanbieding,

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015

Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Algemene voorwaarden Spanplafond Zelf Plaatsen Versie geldig vanaf: 01 juli 2015 Artikel 1 Definities 1.1 Spanplafond Zelf Plaatsen: gevestigd te Almelo en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken

Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken Algemene Voorwaarden Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken 1. TOEPASSELIJKHEID 1.1 De Werkgroep Rechtsbijstand in Vreemdelingenzaken is een werkgroep zonder rechtspersoonlijkheid, die de uitwisseling

Nadere informatie

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt.

Aanbieder: de natuurlijke of rechtspersoon die de Producten of Diensten op afstand aan de Consumenten aanbiedt. ARTIKEL 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Aanbod: het door de Aanbieder zelf geïnitieerd aanbod van Producten of Diensten voor de Consument dat door middel van de KFC Order

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister

Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister Gebruiksvoorwaarden Actiepuntenregister De dienst "Actiepuntenregister" wordt u via internet bij wijze van Software-as-a-Service aangeboden door het bedrijf Business Analyse Software. Aan het gebruik van

Nadere informatie

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten.

1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. Onetoweb Algemene voorwaarden Versie 1.1 Definities 1.1 Abonnee: De (rechts)persoon met wie Onetoweb, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 05083470, een Overeenkomst heeft gesloten. 1.2

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities

Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing. Artikel 1. Definities Algemene Voorwaarden Maat Webdesign & Editing Artikel 1. Definities 1. Onder Maat Webdesign & Editing wordt in deze Algemene voorwaarden verstaan: Maat Webdesign & Editing gevestigd te Leiden, KvK 63324393

Nadere informatie

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd.

GEBRUIKSVOORWAARDEN. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. GEBRUIKSVOORWAARDEN Versie 26 oktober 2015 Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Dienst, een en ander zoals hieronder gedefinieerd. Wij adviseren je deze Gebruiksvoorwaarden

Nadere informatie

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN

THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN THIM Hogeschool voor Fysiotherapie Newtonbaan 6-8, 3439 NK NIEUWEGEIN Artikel 1 Begrippen... 3 Artikel 2 Toepasselijkheid... 3 Artikel 3 Reglementen... 3 Artikel 4 Aanmelding en inschrijving... 3 Artikel

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Richards Webdesign

Algemene voorwaarden Richards Webdesign Algemene voorwaarden Richards Webdesign Artikel 1. Definities In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN. Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 : Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden 1.1 Alle overeenkomsten, opdrachten, aanbiedingen, offertes en facaturen waarbij ScriptieScreening diensten van welke aard ook levert

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl

Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl Algemene Voorwaarden Stichting Zorgvastgoed.nl VERSIE 2015.03 Inhoudsopgave: Artikel 1 - Definities Artikel 2 - Identiteit van Stichting Zorgvastgoed.nl Artikel 3 - Toepasselijkheid Artikel 4 - Het aanbod

Nadere informatie

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012

Algemene voorwaarden DHZ spanplafonds Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Algemene voorwaarden Versie geldig vanaf: 20 september 2012 Artikel 1 Definities 1.1 : gevestigd te Westerhaar en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 55165117. 1.2 Klant: een natuurlijk-

Nadere informatie

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing.

2.3 Algemene voorwaarden van de opdrachtgever of derden zijn voor Onlinepoort niet bindend en niet van toepassing. Artikel 1. Definities 1.1 Opdrachtgever is de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst tot levering van producten en diensten van Onlinepoort wordt gesloten. 1.2 Producten en diensten van Onlinepoort

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers

Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers Algemene voorwaarden van toepassing op opdrachtgevers OLOcoach Coöperatieve Vereniging U.A., gevestigd aan de C.R. de Boerstraat 55, 9204 LE te Drachten, ingeschreven onder KvK-nummer 60694890, hierna

Nadere informatie

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur

Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Algemene voorwaarden gebruiksrechtovereenkomst Softwareleveranciers voor de Installatie Classificatie Structuur Artikel 1 - Definities Voor de toepassing van de Overeenkomst wordt verstaan onder: a. Formulier:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Tax Talents

Algemene Voorwaarden Tax Talents Tax Talents Kantoorhoudend aan: Maliebaan 42 3581 CR Utrecht K.v.K. Utrecht: 59413425 Algemene Voorwaarden Tax Talents Artikel 1 Definities Onderstaande begrippen hebben, indien zij met een hoofdletter

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen.

2 Website: de website van VEILING BLOEMEN ONLINE, te raadplegen via www.veilingbloemenonline.nl en alle bijbehorende subdomeinen. Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management

Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Algemene Voorwaarden het Perspectief, financieel & strategisch management Artikel 1 Definities 1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN

Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN Algemene voorwaarden Rimote Media Vestigingadres: Steentilkade 4-a, 9713GB, GRONINGEN 1. Algemeen 1.1 Rimote Media wordt in het document verder aangeduid met Rimote. De afnemende partij zal voortaan worden

Nadere informatie

Gebruiksvoorwaarden Culios

Gebruiksvoorwaarden Culios Gebruiksvoorwaarden Culios Om bepaalde diensten op de website www.culios.nl (hierna: Culios) te kunnen gebruiken, moet je je eerst registreren. Door registratie verklaar je je akkoord met de onderstaande

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1 Definities 1.1. In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 1.2. DIGI HR: DIGI HR. 1.3. Opdrachtgever:

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Logius

Algemene Voorwaarden Logius Algemene Voorwaarden Logius Datum 1 april 2012 Versie 1.0 De Algemene Voorwaarden van Logius zijn de voorwaarden waaronder Logius haar diensten verleent aan Afnemers. Ze benoemen rechten en verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V.

ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. ALGEMENE BEDRIJFSVOORWAARDEN WERVING & SELECTIE FLEXURANCE B.V. Voor het uitvoeren van Werving & Selectie opdrachten door Flexurance B.V., verder te noemen Flexurance in het kader van een overeenkomst

Nadere informatie

Algemene leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Bounce BV Centra voor Werk & Psyche Berlicumseweg 8 5248 NT Rosmalen ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN BOUNCE BV Artikel 1: Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt volstaan

Nadere informatie

De voorwaarden van de Wereld van Personeel

De voorwaarden van de Wereld van Personeel De voorwaarden van de Wereld van Personeel Leveringsvoorwaarden Abonnementen op programma s van de Wereld van Personeel (DWVP) hebben een duur van één jaar. Indien je niet uiterlijk één maand voor het

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015

Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015 Algemene Voorwaarden Captix Holding B.V. voor gebruik van Juristis.nl Versie 1.0, 29 juni 2015 Deze Algemene Voorwaarden regelen de rechtsverhouding tussen Captix Holding B.V. inzake de door haar geëxploiteerde

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5

Algemene voorwaarden Snoep.it v1.2 1/5 1. Aanbieding en overeenkomst (a) Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door Snoep.IT, hierna aangeduid als Opdrachtnemer,

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie

Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Algemene Voorwaarden FotoLabKiekie Artikel 1. Definities 1.1 FotoLabKiekie: Foto Lab Kiekie V.O.F., gevestigd te Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 33234166. 1.2

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ALGEMENE VOORWAARDEN CONSUMENTEN GET1,2 NEDERLAND B.V. Deze algemene voorwaarden zijn op 4 november 2014 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. ARTIKEL 1 DEFINITIES In deze algemene voorwaarden wordt

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV

Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1. Aanbieding en overeenkomst Algemene voorwaarden van Call-IT International BV 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten waarbij Call-IT International goederen

Nadere informatie

KWALITEIT IN CONSULTANCY

KWALITEIT IN CONSULTANCY Algemene voorwaarden ARTIKEL 1. Aanbieding en overeenkomst 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tot het verrichten van diensten door, hierna aangeduid

Nadere informatie

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228.

Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. Algemene voorwaarden MyOrder Consumenten Deze algemene voorwaarden zijn op 6 december 2012 gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen onder dossiernummer 50708228. ARTIKEL 1 Definities In deze

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign

Algemene voorwaarden Leadline Webdesign Algemene voorwaarden Leadline Webdesign 1. Definities 1. Leadline Webdesign, hierna te noemen Leadline: een zelfstandige onderneming ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Leeuwarden onder nummer:

Nadere informatie