Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Managementbegrippen. Gert-Jan Melker. Eerste druk. Noordhoff Uitgevers Groningen Houten"

Transcriptie

1 250 Managementbegrippen Gert-Jan Melker Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten

2 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Omslagillustratie: G2K-designers, Groningen/Amsterdam Eventuele op- en aanmerkingen over deze of andere uitgaven kunt u richten aan: Noordhoff Uitgevers bv, Afdeling Hoger Onderwijs, Antwoordnummer 13, 9700 VB Groningen, / Noordhoff Uitgevers bv Groningen/Houten, The Netherlands. Behoudens de in of krachtens de Auteurswet van 1912 gestelde uitzonderingen mag niets uit deze uitgave worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 16h Auteurswet 1912 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht (postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte(n) uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken (artikel 16 Auteurswet 1912) kan men zich wenden tot Stichting PRO (Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus 3060, 2130 KB Hoofddorp, All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. ISBN NUR 801

3 Aan Sanne, Lotte en Janne

4 Woord vooraf Management en Organisatie: begrippen, begrippen, begrippen Management en Organisatie bestaat uit vele disciplines. In dit boek noemen we deze voor het gemak disciplines. De 250 begrippen zijn verdeeld over 16 disciplines waaronder strategisch, marketing, kwaliteits, human resource (HRM), project en verander. Hiervoor is per discipline een selectie gemaakt uit de vaak rijke taal. Aan begrippen is zeker geen gebrek. Elk jaar komen er weer nieuwe begrippen bij. Bij dit boek is bewust gekozen voor begrippen die hun waarde inmiddels bewezen hebben. Daardoor sluit het boek naadloos aan bij veel gebruikte studieboeken op het terrein van Management en Organisatie. Logisch geordend en daarmee het ideale naslagwerk Door vele honderden bronnen te combineren, biedt 250 Managementbegrippen een samenhangend begrippenkader. Verbanden tussen begrippen worden gelegd door bij elk begrip te verwijzen naar zogenaamde gerelateerde begrippen. Dit zijn begrippen die ergens anders in het boek verder worden uitgelegd. Daardoor is het boek niet alleen een perfect hulpmiddel bij het bestuderen van literatuur, maar is het ook in de dagelijkse praktijk het ideale naslagwerk. Ook worden er bij elk begrip suggesties gegeven voor verdere studie. Nederlands- én Engelstalige index achterin Groot voordeel van 250 Managementbegrippen is dat er achter in het boek niet alleen een uitgebreide Nederlandstalige index staat, maar ook een Engelstalige woordenlijst. Daardoor kan 250 Managementbegrippen ook gebruikt worden in combinatie met Engelstalige boeken. Dit maakt de toepassing bij vakken die in het Nederlands gedoceerd worden, maar waarvoor Engelstalige literatuur wordt gebruikt, een stuk eenvoudiger. In die zin kan 250 Managementbegrippen dus óók worden gezien als handig woordenboek. Een begrip als authority hoeft dan in het Nederland niet meer vertaald te worden met autoriteit dat echt iets anders betekent. De doelgroep: voor wie is dit boek geschreven? Het boek is geschreven voor studenten in het hbo en op universiteiten en voor alle andere studenten die binnen hun opleiding één of meer vakken volgen. Door de uiteenlopende disciplines kan 250 Managementbegrippen met vrijwel alle literatuur op het terrein van Management en Organisatie worden gecombineerd. Dit geldt voor zowel de bachelor, als voor de (pre-)master fase van opleidingen. 250 Managementbegrippen is ook voor managers zeer zeker een handig naslagwerk. Doordat de begrippen alfabetisch zijn geordend, zijn deze snel vindbaar

5 door de verschillende indexen. En door de combinatie van een eenvoudige omschrijving, een korte toelichting samen met een praktijkvoorbeeld, kunnen managers zich snel een beeld vormen van een bepaald begrip. Website Bij dit boek is een website beschikbaar. Deze is bedoeld voor studenten, docenten en managers. De informatie op de website noordhoff.nl biedt oefentoetsen en een begrippentrainer en -test voor studenten. Daarnaast biedt de website voor docenten een tentamenbank en cases die in de lessen gebruikt kunnen worden en waarin de begrippen moeten worden toegepast. Tot slot biedt de website handige PowerPoint sheets waarin de figuren zijn opgenomen en links naar meer informatie en praktische tips en tools. Tot slot Graag wil ik Doede Keuning en mijn collega s op de Vrije Universiteit Peter Tack, Paul Jansen, Hugo van Marlen en Mark Visser danken voor hun waardevolle opmerkingen en suggesties bij de totstandkoming van het boek. Ook wil ik Ruud de Lange, docent bij Hogeschool INHolland en Business Universiteit Nyenrode danken voor zijn waardevolle feedback. Tevens wil ik de bachelorstudenten Economie & Bedrijfseconomie bedanken die in januari 2010 het practicumthema Management in beeld en geluid hebben gevolgd. Door een wiki hebben zij vele nuttige bronnen verzameld voor het boek. En als laatste wil ik mijn vrouw Sanne heel hartelijk bedanken voor háár begrip. Uiteraard houd ik me aanbevolen voor opmerkingen en commentaar! s-hertogenbosch, september 2010, drs. G.P. (Gert-Jan) Melker

6 Inhoud Woord vooraf 7 Hoe gebruik ik 250 begrippen? 15 Algemene begrippen 17 1 Bedrijfskolom 18 2 Bedrijfstak 19 3 Communicatie 20 4 Core business 21 5 Corporate governance 22 6 Duurzaam ondernemen 23 7 Facilitair 24 8 Formele en informele organisatie 25 9 Globalisering Groei van organisaties Innovatie Interne en externe omgeving van de organisatie Kartel Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) Midden- en kleinbedrijf (MKB) Multinational Non-profitorganisatie Ondernemerschap Organisatie Organisatie-effectiviteit Organisatie-ethiek Organisatie-evenwicht Organisatiekunde Privatisering en verzelfstandiging Research & development (R&D) Risico Stakeholder 44 Besluitvorming Beslissingsboom Besluitvorming Brainstorming Implementatie Ondernemingsraad Probleemontkenning Vluchtgedrag Werkoverleg 54

7 Financieel Aandeelhouder Aandeelhouderswaarde Activity Based Costing (ABC) Balans Begroting Break-evenpunt Cashflow Directe en indirecte kosten Financieel Jaarverslag en jaarrekening Resultatenrekening Return on investment (ROI) Solvabiliteit 68 Human resource Assessmentcenter Beloningssysteem Beoordeling Beoordelings- en functioneringsgesprek Bonus Coaching Competentie Competentie Detachering Diversiteit Employability Expats Functiewaardering Human resource (HRM) Interim-manager Kritische functieovergang Loopbaan Managementontwikkeling Outplacement Peter Principle Prestatiebeloning Professional Teambuilding 92 Informatie Administratieve organisatie Beslissingsondersteunend systeem (BOS) Expertsysteem Informatie Informatie Informatiesysteem Internet Kennis 101 Kwaliteits Audit Business process redesign 105

8 82 INK-model of EFQM-model Integrale kwaliteitszorg ISO-certificering Kaizen-systeem Kwaliteit Kwaliteitscirkel Kwaliteits Proces 114 Leiderschap Autoritair en democratisch leiderschap Chief executive officer (CEO) General manager en functioneel manager Integraal Leiderschapsstijl Linking pin Macht en gezag Management en leiderschap Rollen van de manager volgens Mintzberg Situationeel leiderschap Theorie X en Theorie Y van McGregor Time 127 Logistiek Fysieke distributie Just in time (JIT) Ketenintegratie Logistiek Material MRP-I en MRP-II Tracking en tracing (T&T) Vervoersmodaliteit 137 Managementscholen en -benaderingen Bureaucratie Contingentiebenadering High performance-organisatie Human relations Lerende organisatie Managementprocestheorie Revisionisme Scientific Management Sociotechnische systeembenadering Systeembenadering Virtuele organisatie 150 Marketing Assortiment Back office en front office Bedrijfsimago en bedrijfsidentiteit B2B-marketing en B2C-marketing 155

9 125 Customer relationship (CRM) Dienst Klantloyaliteit Marketing Marketing Marketingmix Marktsegmentatie Productlevenscyclus Service level agreement (SLA) Sponsoring 166 Organisatieontwerp Beslissingsbevoegdheid Businessunit Centralisatie en decentralisatie Conglomeraat Constituerende en dirigerende taken Coördinatie Delegatie Differentiatie en integratie Divisie Eenheid van bevel Eenheid van leiding Eerstelijns Empowerment Functie Hiërarchie Holding Horizontale differentiatie en interne specialisatie Interdependentie Lijn Managementteam (MT) Matrixorganisatie Middenkader Omspanningsvermogen van de leider Organieke structuur en personele structuur Organisatieschema Organisatiestructuur Raad van Bestuur Raad van Commissarissen (RvC) Shared service center Staf- en hulpdiensten Taakverbreding, verrijking en taakroulatie Top Verantwoordelijkheid Verplatting Werkstructurering Zeggenschapsrollen Zelfsturend team 205

10 Organisatiepsychologie Arbeidssatisfactie Attitude Behoeftepiramide van Maslow Big Five-model Burnout Emotionele intelligentie Groep Groepscohesie Groepsprocessen Motivatie Motivatie-hygiëneconcept van Herzberg Organisatiecommitment Organisatiecultuur Organisatiepsychologie Persoonlijkheid Rol Socialisatie Stress Taakkarakteristiekenmodel Teamrol Werkintrinsieke en werkextrinsieke factoren 228 Planning & Control Balanced scorecard Budgettering Enterprise resource planning (ERP) Management by exception (MBE) Management by objectives (MBO) Norm Organisatiedoelstelling Planning & control SMART-principe 240 Project Productietijd en doorlooptijd Project Project Projectplanning 245 Strategisch BCG-matrix Benchmarking BRIC-landen Business Co-makership Concern- en concurrentiestrategie Differentiatiestrategie Diversificatie Eindspelstrategie Experience-effect Focusstrategie 262

11 217 Franchising Fusie Joint venture Kerncompetentie Laagste kostenstrategie Management buy-out Marktanalysemodel van Porter Missie Offshoring Outsourcing Overname Parallellisatie, specialisatie en differentiatie Portfolio Positionering Product/marktmatrix Scenarioplanning Schaalvoordelen Strategie Strategische alliantie Strategisch Strategisch samenwerkingsverband SWOT-analyse Synergie Unbundling en rebundling Value chain van Porter Verticale integratie Visie 292 Verander Downsizing Geplande organisatieverandering Organisatieontwikkeling Reorganisatie Sanering en turnaround Verander Weerstand tegen verandering 300 Geraadpleegde literatuur en websites 301 Index alfabetisch naar discipline 317 Woordenlijst Nederlands-Engels 325 Woordenlijst Engels-Nederlands 331 Trefwoordenregister 339

12 Hoe gebruik ik 250 begrippen? Structuur De structuur waarin de begrippen zijn beschreven, is voor elk begrip hetzelfde en bestaat uit de volgende onderdelen: Naam van het begrip Op het terrein van Management en Organisatie worden veel Engelstalige begrippen gebruikt. Bij begrippen als assessment center, empowerment, shared service center en human resource zijn geen gangbare Nederlandstalige begrippen voorhanden. Het vertalen van deze Engelse begrippen zou dan wat gekunsteld worden. Daarom is ervoor gekozen om waar mogelijk de Nederlandse term te gebruiken bij de 250 begrippen. Onder het kopje toelichting worden bij een aantal begrippen ook nog Nederlandse synoniemen genoemd. Engelse term De Engelse term(en) voor het begrip. Er is gekozen om de Brits- Engelse spelling consequent aan te houden. Zo worden begrippen als organisation en centralisation en specialised met een s geschreven en niet met een z. Als in het Engelse meerdere gangbare termen zijn aangetroffen in de wetenschappelijke literatuur, dan worden deze termen vermeld. Het is dan aan de gebruiker om een van de termen te kiezen. Gerelateerde begrippen Hier staan begrippen die verwant zijn aan het begrip dat wordt uitgelegd. De verwante begrippen maken deel uit van de lijst met 250 begrippen. Omschrijving Hier vindt u een korte omschrijving of definitie van het begrip. Er is geprobeerd de omschrijvingen zo toegankelijk mogelijk te houden. Dit betekent dat begrippen in begrijpelijke taal worden uitgelegd. Toelichting Bij de toelichting wordt een begrip kort en op een eenvoudige manier uitgelegd. Hiervoor is gebruik gemaakt van wetenschappelijke literatuur. Begrippen die ergens anders in het boek worden uitgelegd, zijn bij de toelichting en bij het praktijkvoorbeeld blauw gedrukt. Op deze manier worden de 250 begrippen met elkaar verbonden. Praktijkvoorbeeld Het praktijkvoorbeeld maakt duidelijk hoe het begrip wordt gebruikt in de praktijk. Dit kunnen ervaringen zijn van topmanagers, passages uit krantenartikelen en informatie die is te vinden op het internet. De voorbeelden maken niet alleen het bestuderen van de begrippen eenvoudiger, ook biedt het docenten de mogelijkheid om de voorbeelden te behandelen tijdens de les. Ook maken de voorbeelden het makkelijker om de begrippen te koppelen aan eigen ervaringen.

13 Aanbevolen literatuur: Hier wordt verwezen naar studieboeken die uitgebreid op het begrip ingaan of naar boeken of wetenschappelijke artikelen die specifiek op het begrip ingaan. De disciplines: De 250 begrippen zijn verdeeld over zestien categorieën: één categorie met algemene begrippen en vijftien disciplines. Hieronder worden bij elke categorie enkele voorbeelden van begrippen gegeven die aan de orde komen. 1 Algemene begrippen: corporate governance, globalisering, innovatie, ondernemerschap, stakeholder, et cetera. 2 Besluitvorming: brainstorming, implementatie, probleemontkenning, werkoverleg, et cetera. 3 Financieel : Activity Based Costing, begroting, jaarverslag, jaarrekening, et cetera. 4 Human resource : assessmentcenter, loopbaan, competentie, ontwikkeling, et cetera. 5 Informatie: administratieve organisatie, informatiesysteem, internet, kennis, et cetera. 6 Kwaliteits: audit, business process redesign, kwaliteit, proces, et cetera. 7 Leiderschap: CEO, leiderschapsstijl, en leiderschap, time, et cetera. 8 Logistiek : material, fysieke distributie, just-intime systeem, ketenintegratie, et cetera. 9 Managementscholen en -benaderingen: highperformance-organisatie, lerende organisatie, Human Relations, Scientific Management, et cetera. 10 Marketing: back office en front office, customer relationship, marketingmix, service level agreement, et cetera. 11 Organisatieontwerp: businessunit, empowerment, shared service center, zelfsturend team, et cetera. 12 Organisatiepsychologie: arbeidssatisfactie, organisatiecultuur, persoonlijkheid, stress, et cetera. 13 Planning & control: balanced scorecard, enterprise resource planning, by objectives, budgettering, et cetera. 14 Project: projectplanning, doorlooptijd en productietijd, project, et cetera. 15 Strategisch : benchmarking, marktanalysemodel van Porter, missie, synergie, et cetera 16 Verander: downsizing, organisatieontwikkeling of organisation development, reorganisatie, weerstand tegen verandering, et cetera.

14 Algemene begrippen

15 5 1 Bedrijfskolom Financieel Human resource Leiderschap Logistiek Algemene begrippen Besluitvorming Informatie Kwaliteits Managementscholen en -benaderingen Engelse term Verwant aan Industrial column Bedrijfstak, internet, differentiatie, parallellisatie, specialisatie, verticale integratie Omschrijving Onder de bedrijfskolom wordt de weg verstaan die een product aflegt vanaf de oerproducent tot aan de consument. Toelichting In de bedrijfskolom staan alle stappen (geledingen) die een product doorloopt van grondstof tot en met eindproduct. Ondernemingen houden zich bezig met één of meer geledingen binnen de bedrijfskolom. Zo kan de ene onderneming zich richten op het verbouwen van graan en kan de andere onderneming zich bezighouden met het bakken van brood of het verkopen ervan. Tussen de geledingen is er steeds sprake van een markt. Zo verkopen gistproducenten hun gist aan broodfabrieken en leveren groothandels afbakbrood aan supermarkten. Een groep van ondernemingen die tot een zelfde geleding van de bedrijfskolom behoren, wordt ook wel een bedrijfstak genoemd. Denk bijvoorbeeld aan de bedrijfstak van broodfabrieken, de gistindustrie of de supermarktbranche. In de loop van de tijd kunnen zich veranderingen voordoen in de bedrijfskolom, zoals specialisatie, parallellisatie, differentiatie en verticale integratie. Praktijkvoorbeeld Dell, een grote Amerikaanse computerfabrikant, kent een relatief korte bedrijfskolom. Dell verkoopt haar computers niet via groothandels en detaillisten, maar uitsluitend via internet. De geledingen productie en verkoop zijn dus geïntegreerd. Klanten stellen hun computer via het internet zelf samen en kunnen vervolgens online de status van hun bestelling volgen. (Bron: Aanbevolen literatuur Hulleman, W., & Marijs, A.J. (2009). Algemene economie en bedrijfsomgeving. Groningen: Noordhoff Uitgevers. Keuning, D. (2006). Groei en ontwikkeling van een bedrijf. Een bedrijfskundig model als basis voor effectieve bedrijfsvoering. Groningen/Houten: Wolters- Noordhoff. Strategisch Planning & control Project Verander Marketing Organisatieontwerp Organisatiepsychologie Bedrijfskolom 18

16 2 Bedrijfstak 5 Engelse term Verwant aan (Branch of) industry Bedrijfskolom, marktanalysemodel van Porter Omschrijving Een bedrijfstak wordt gevormd door ondernemingen die soortgelijke producten of diensten aanbieden. In plaats van de term bedrijfstak worden ook termen als industrie, branche of sector gebruikt. Toelichting Ondernemingen die tot een zelfde geleding van de bedrijfskolom behoren, vormen samen een bedrijfstak. Hierbij valt te denken aan de farmaceutische industrie (producenten van geneesmiddelen), de auto-industrie, de scheepvaartsector, de luchtvaartindustrie, de installatiebranche, de supermarktbranche en de transportsector. In steeds meer gevallen bestaat een bedrijfstak uit internationaal opererende ondernemingen. Zo dienen Franse autoproducenten als Renault en Peugeot niet alleen rekening te houden met hun Franse concurrenten, maar ook met concurrenten uit de rest van de wereld, waaronder Europa, Amerika en Azië. Een bekend model om bedrijfstakken te analyseren is het marktanalysemodel van Porter. Praktijkvoorbeeld Veel bedrijfstakken kennen een branche- of beroepsorganisatie die (een deel van) de ondernemingen binnen die bedrijfstak vertegenwoordigt. Deze organisaties zorgen voor bijvoorbeeld belangenbehartiging (lobby) en het voeren van cao-onderhandelingen. Bekende voorbeelden van brancheorganisaties zijn de BOVAG, het KNMP, het Verbond van Verzekeraars en UNETO-VNI. Op hun beurt kunnen brancheorganisaties ook weer aangesloten zijn bij een zogenaamde koepelorganisatie. Bekende voorbeelden zijn MKB-Nederland en VNO-NCW. (Bron: Tack & Beusmans (2001)) Aanbevolen literatuur Porter, M.E. (1999). Porter over concurrentie. Amsterdam/Antwerpen: Uitgeverij Contact. Tack, P.J., & Beusmans, P.M.M.M. (2001). Professioneel verenigings. Theorie en praktijk voor besturen en directeuren van branche- en beroepsorganisaties. Amsterdam: VU Uitgeverij. Financieel Human resource Algemene begrippen Besluitvorming Informatie Kwaliteits Leiderschap Logistiek Managementscholen en -benaderingen Planning & control Bedrijfstak 19 Strategisch Marketing Organisatieontwerp Organisatiepsychologie Project Verander

17 5 3 Communicatie Financieel Human resource Leiderschap Logistiek Algemene begrippen Besluitvorming Informatie Kwaliteits Managementscholen en -benaderingen Engelse term Verwant aan Communication Beoordelings- en functioneringsgesprek, informatie, interne en externe omgeving van de organisatie, internet Omschrijving Communicatie is het overdragen van informatie. Toelichting Om te kunnen communiceren zijn een zender en een ontvanger nodig. Communicatie wordt vaak gezien als proces: de zender brengt een boodschap over op een ontvanger. Neem de volgende situatie. Een manager (de zender) wil een medewerker (de ontvanger) duidelijk maken dat hij de laatste twee maanden niet goed heeft gefunctioneerd. Het is aan de manager hoe hij dit over wil brengen. Wat wil hij precies zeggen: wat is zijn boodschap? En, hoe doet hij dit? Met andere woorden, welk medium gebruikt hij hiervoor? Doet hij dit via persoonlijke communicatie, bijvoorbeeld per telefoon of tijdens een beoordelings- of een functioneringsgesprek? Of gebruikt hij hier niet-persoonlijke communicatie voor, bijvoorbeeld een of een brief? Communicatie vindt niet alleen plaats tussen mensen. Ook computersystemen kunnen geautomatiseerd met elkaar communiceren. Denk bijvoorbeeld aan voorraad- en bestelsystemen en computers die aan elkaar gekoppeld zijn, zoals op internet. Verder wordt er onderscheid gemaakt tussen externe communicatie en interne communicatie. Externe communicatie vindt plaats tussen de organisatie en de externe omgeving, interne communicatie is de communicatie die binnen de organisatie zelf plaatsvindt, dus in de interne omgeving van de organisatie. Praktijkvoorbeeld De grootste vliegramp in de geschiedenis van de luchtvaart in Tenerife (1977) was het gevolg van miscommunicatie. Deze miscommunicatie had te maken met een verkeerde interpretatie van tekst (verwarring tussen we are at take off en ready for taking off ), het weer en een radiostoring. Ook speelden vermoeidheid, onderlinge spanning en een verschil van mening in de cockpit een rol bij het nemen van een wat later bleek fatale beslissing. Tegenwoordig zijn trainingen in de lucht erop gericht, dat een copiloot de captain tegen durft te spreken en dat er onderling beter wordt geluisterd. (Bron: Vroemen (2009)) Planning & control Aanbevolen literatuur Sterk, R., & Kappenveld, E. van (2007). Organisaties en hun bedrijfscommunicatie. Relatiegericht aangepakt. Groningen: Wolters-Noordhoff. Strategisch Marketing Organisatieontwerp Organisatiepsychologie Project Verander Communicatie 20

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf

Ondernemerschap in de praktijk. Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Ondernemerschap in de praktijk Strategisch management voor ondernemers in het MKB/familiebedrijf Serie Ondernemerschap in de praktijk Zo maak je een ondernemingsplan voor ondernemers in het MKB Marketingplan

Nadere informatie

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk

Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek. Ben Baarda. Eerste druk Dit is onderzoek! Handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek Ben Baarda Eerste druk Noordhoff Uitgevers bv Dit is onderzoek! Richtlijnen voor het opzetten, uitvoeren en evalueren van kwantitatief

Nadere informatie

Werken met logistiek

Werken met logistiek Werken met logistiek Supply chain management H.M. Visser A.R. van Goor Zesde druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: G2K Designers, Groningen Omslagillustratie: H.M. Visser Foto s binnenwerk:

Nadere informatie

Basisboek Statistiek met SPSS

Basisboek Statistiek met SPSS Basisboek Statistiek met SPSS Ben Baarda Martijn de Goede Cor van Dijkum Vierde geheel herziene druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten Ontwerp omslag: Studio Frank en Lisa, Groningen Omslagillustratie:

Nadere informatie

Zo maak je een verpleegplan

Zo maak je een verpleegplan Zo maak je een verpleegplan Jessica Hesselink Eerste druk Noordhoff Uitgevers Groningen/Houten opmaak.indd 4-09-0 5:40 Ontwerp omslag: G2K-designers, Groningen Omslagillustratie: istockfoto Aan de totstandkoming

Nadere informatie

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting

DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE. Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting DE SLIMSTE WEG NAAR DE CONSUMENT PERFECT STORE Peter Liesting Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij: BIM Media

Nadere informatie

Reflecteren: de basis

Reflecteren: de basis Noordhoff Uitgevers bv Persoonlijke ontwikkeling en professionaliteit Reflecteren: de basis Op weg naar bewust en bekwaam handelen Mirjam Groen Tweede druk Noordhoff Uitgevers Groningen Houten reflecteren.indb

Nadere informatie

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2

mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: zie pagina a 2 mbo Opleidingen Verzorgende en Verpleegkundige Wegwijzer 2014-2015 Werken met NU Zorg Online Licentie activeren: en: zie pagina a 2 Inhoud Colofon NU Zorg Algemeen Je licentie activeren 2 Systeemeisen

Nadere informatie

Kijk op de organisatiepraktijk

Kijk op de organisatiepraktijk Kijk op de organisatiepraktijk Algemene managementkennis op basis van het NEMAS - programma UITWERKINGEN Ad Bakker Ton Verweij Derde, herziene druk De serie Kijk op de organisatiepraktijk bestaat uit:

Nadere informatie

Professionele organisatie 94

Professionele organisatie 94 KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Professionele organisatie 94 (Onder)wijs in techniek? Onderzoek naar de houding en praktijk van leraren ten aanzien van onderwijs in techniek drs. Martina van Uum (ESoE) drs.

Nadere informatie

Mark Huijben & Arno Geurtsen. Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst

Mark Huijben & Arno Geurtsen. Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst Mark Huijben & Arno Geurtsen Heeft iemand de overhead nog nodig? naar de overheadloze organisatie van de toekomst heeft iemand de overhead nog nodig? Naar de overheadloze organisatie van de toekomst Mark

Nadere informatie

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen.

Copyright protected. Use is for Single Users only via a VHP Approved License. For information and printed versions please see www.vanharen. Over de ITSM Library De uitgaven in deze reeks behandelen de belangrijkste best practices op het gebied van IT Management. De auteurs zijn toonaangevende specialisten in hun vakgebied. In deze reeks zijn

Nadere informatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie

Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie Verandermanagement een plan van aanpak voor integrale organisatieverandering en innovatie modellen en technieken Kansen en bedreigingen Februari 2005 Ing. F.J. Rorink Drs. H.G. Kleijn Inleiding Managementmodellen

Nadere informatie

Samenwerking onderwijs en zorg

Samenwerking onderwijs en zorg KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Onderwijs en samenleving 98 Samenwerking onderwijs en zorg Evaluatie van een samenwerkingsverband tussen een (jeugd) huplverleningsinstelling en scholen voor speciaal onderwijs

Nadere informatie

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken

Mondelinge feedback bij zelfstandig werken KORTLOPEND ONDERWIJSONDERZOEK Vormgeving van leerprocessen 74 Mondelinge feedback bij zelfstandig werken Interactie tussen docenten en leerlingen in het VO Yvette Sol Karel Stokking Mondelinge feedback

Nadere informatie

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting

fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting 19 fiscale geschriften Goed koopmansgebruik Editie 2012 prof. dr. a.o. lubbers inkomstenbelasting Goed koopmansgebruik prof.dr. A.O. Lubbers Editie 2012 Sdu Uitgevers Den Haag, 2012 Meer informatie over

Nadere informatie

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet

KENNISMANAGEMENT. Intelligent omgaan met kennis. Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet KENNISMANAGEMENT Intelligent omgaan met kennis Drs. Rob van der Spek Dr. André Spijkervet Foto voorzijde: Visie en flexibiliteit. Kennismanagement heeft tot doel de kennishuishouding in een organisatie

Nadere informatie

75 Managementmodellen

75 Managementmodellen Ter kennismaking 75 Managementmodellen Marijn Mulders Inhoud Hoe gebruik ik 75 Managementmodellen? 9 1 360 -Feedback 13 2 Activiteitenschema 16 3 Activity Based Costing 19 4 Balanced Scorecard 23 5 BART

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

Goed bestuur in MKB familiebedrijven

Goed bestuur in MKB familiebedrijven Windesheim zet kennis in werking Windesheim zet kennis in werking ONDERZOEK Goed bestuur in MKB familiebedrijven Lectoraat Familiebedrijven Ondernemers over hun overwegingen en keuzes Driekwart van het

Nadere informatie

maak van je web winkel een succes

maak van je web winkel een succes maak van je web winkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Maak van je webwinkel een succes Leer van de ervaring van anderen Annelies Verhelst Meer informatie over deze en andere

Nadere informatie

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement

Voogd & Voogd Verzekeringen. Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT. ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 2013 Voogd & Voogd Verzekeringen Diane Vroegindeweij [INFORMATIEMANAGEMENT ROLF BRUINS & BERT PINKSTER] Samenvatting Informatiemanagement 1 Hoofdstuk 1 De kenniswerker Kennis is in de westerse maatschappij

Nadere informatie

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers

Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar MBA in één dag het Boek Een frisse blik op de beste ideeën van de belangrijkste managementdenkers Ben Tiggelaar &

Nadere informatie

Het dwaalspoor van de goede keuze

Het dwaalspoor van de goede keuze Het dwaalspoor van de goede keuze Naar een effectiever model van (studie)loopbaanontwikkeling Drs. Tom Luken Fontys Hogeschool HRM en Psychologie Oratie 23 januari 2009 Het dwaalspoor van de goede keuze

Nadere informatie

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980

VISIO VISIO OVER DE AUTEUR 978 94 62 45037 0 980 RIA GOMEZ KOPPENOL Basiscursussen en Handboeken verschenen bij Academic Service: Basiscursus Access 2010 Basiscursus Access 2007 Basiscursus Access 2003 Basiscursus Apps ontwikkelen Basiscursus ASP.NET

Nadere informatie

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER

Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Landelijk opleidingsoverleg Bedrijfskunde MER Colofon Inhoudsopgave Titel: Opleidingsprofiel van de Bacheloropleiding Bedrijfskunde MER Subtitel:

Nadere informatie

Teamwerken is teamleren?

Teamwerken is teamleren? Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen van teams in het onderwijs Hans Kommers en Marieke Dresen Ruud de de Moor Centrum Open Universiteit rdmc.ou.nl Teamwerken is teamleren? Vormgeven en ontwikkelen

Nadere informatie

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek

Praktijkonderzoek voor bachelors. Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Praktijkonderzoek voor bachelors leidraad voor studenten bij het (af)studeren in het competentiegericht hbo Aanvullende theorie II: Aspecten van onderzoek Jef Mertens bussum 2010 Deze aanvullende theorie

Nadere informatie

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar

Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar Bovendien is dit landelijk Pedagogisch kader kindercentra 4-13 jaar te gebruiken: als basis voor het eigen pedagogisch beleidsplan van de instelling; als lesmateriaal in opleidingen en bijscholing; om

Nadere informatie

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M.

Student: Daan Loohuis Stud.nr: 95253 Begeleider: Drs. A. Blootens 1 e lezer: de heer. H.H.A Van Lohuizen 2 e lezer: de heer. J.A.M. Identiteitsmarketing in het trendbeeld van de marketeer Instelling: SKIO, Lectoraat Identiteitsmarkting Opleidingsinstelling: Saxion Hogescholen Academie: MIM Opleiding: Commerciële Economie VT Student:

Nadere informatie