Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten"

Transcriptie

1 Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-media voor de activiteiten kabeltelevisie en glasvezelnetten op 4 maart 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVEG voor de activiteiten elektriciteit en gas op 27 februari 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WVEM voor de activiteiten elektriciteit, gas, kabeltelevisie en glasvezelnetten op 25 februari 2008, in het kader van onderhavig reglement aangeduid als het netbedrijf.

2 Inhoud 1 Definities Toepassingsgebied Procedure Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden Technische aspecten Bijlage I: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten pagina 2/12

3 1 Definities Initiatiefnemer De natuurlijke of rechtspersoon die onder zijn verantwoordelijkheid een bouwproject of verkaveling opmaakt of laat opmaken, de uitvoering ervan coördineert of laat coördineren, om uiteindelijk de eigendom, enig ander zakelijk genotsrecht of een persoonlijk genotsrecht op de realisatie aan een derde over te dragen. Verkaveling Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtvormen aan te bieden zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt (artikel 101 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) en waarvoor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning afgeleverd wordt door de bevoegde overheid. Groepsbouw Een bouwproject waarbij een initiatiefnemer minstens twee nieuwe ééngezinswoningen naast elkaar al dan niet aanpalend en al dan niet in een verkaveling bouwt en verkoopt of verhuurt. Hij ontvangt hiervoor een stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid. Groepsbouw omvat eveneens de zogenaamde woonerven. Eindafnemer Elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit en/of aardgas koopt voor eigen gebruik en/of aangesloten is op het kabeltelevisienet. Appartementsgebouw / Wooncomplex Een of meer woongebouwen waar meerdere eindafnemers aanwezig zijn in minstens twee verticaal of horizontaal aanpalende of aansluitende woongelegenheden. De initiatiefnemer ontvangt hiervoor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid. Sociale bouwmaatschappij (SBM) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen of een door de Vlaamse Regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij, voor zover zij optreden volgens de bepalingen van titel V van de Vlaamse Wooncode (decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode). Publiek Private Samenwerking (PPS) Is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Bedrijventerrein In loten trekken of verdelen van bouwgrond voor industriezones, KMO- of ambachtelijke zones, zones voor dienstverlenende of grootwinkelbedrijven waarvoor, in voorkomend geval, de nodige toelatingen en/of vergunningen afgeleverd worden door de bevoegde overheid. Netbedrijf Het netbedrijf beheert, bouwt en onderhoudt voor een bepaald grondgebied het distributienet voor één of meerdere van de volgende activiteiten: elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, kabeltelevisie, glasvezelnet. Infrax CVBA treedt op als werkmaatschappij in naam en voor rekening van het netbedrijf. Technisch Reglement Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Distributie Gas van de VREG, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Minister bevoegd voor het energiebeleid. pagina 3/12

4 2 Toepassingsgebied Artikel 1 Het onderhavig reglement is van toepassing vanaf 1 maart 2008 en komt in de plaats van alle voorgaande. Artikel 2 Dit reglement is van toepassing op het geografisch gebied waarin het netbedrijf wettelijk of statutair elektriciteit, gas, openbare verlichting, kabeltelevisie en/of glasvezelnetten mag aanleggen, verdelen en uitbaten (zie website Infrax: Tenzij indien anders bepaald, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op ieder van de genoemde activiteiten. Artikel 3 Dit reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de nutsvoorzieningen ten aanzien van de initiatiefnemer bij het indienen van een nieuwe verkavelingsaanvraag, een verkavelingswijziging, een gezamenlijke stedenbouwkundige aanvraag voor groepsbebouwing, de realisatie van een inrichtingsplan (bedrijventerrein) of een aanvraag tot het oprichten van een appartementsgebouw of een wooncomplex, hierna een project genoemd. Het netbedrijf hanteert drie categorieën projecten en twee soorten initiatiefnemers in functie van hun statuut: 1) Verkaveling/groepsbouw - Privé/PPS - Sociale bouwmaatschappij 2) Bedrijventerreinen - Privé/PPS 3) Appartementsgebouwen en wooncomplexen - Privé/PPS - Sociale bouwmaatschappij De initiatiefnemers en het netbedrijf dienen onderhavig reglement na te leven. pagina 4/12

5 3 Procedure Artikel 4 De initiatiefnemer bezorgt het netbedrijf een exemplaar van de projectaanvraag en de bijhorende plannen met de aanduiding van indien van toepassing het aantal voorziene woningen of woongelegenheden, en de eventuele nieuwe wegenis en riolering. Ingeval het netbedrijf oordeelt dat de aanvraag onvolledig is, stelt zij de initiatiefnemer hiervan in kennis binnen tien werkdagen na de ontvangst van de aanvraag. Artikel 5 De studiekosten die het netbedrijf maakt voor de behandeling van de projectaanvraag zijn ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 6 Overeenkomstig haar wettelijke of statutaire taken, zal het netbedrijf het ontwerp opmaken van ieder of bepaalde van de volgende installaties: Het laagspanningsnet (elektriciteit) De eventueel aan te leggen middenspanningsvoeding en de eventueel op te richten distributiecabine (elektriciteit) De eventueel door de gemeente opgelegde openbare verlichting Het lagedruknet (aardgas) De eventueel aan te leggen middendrukvoeding en de eventueel op te richten distributiecabine (aardgas) Het secundair net (kabeltelevisie) De eventuele uitbreiding van het primaire net (kabeltelevisie) Glasvezelnetwerk (kabeltelevisie) Binnen de dertig werkdagen na ontvangst van een volledige projectaanvraag, maakt het netbedrijf een offerte over aan de initiatiefnemer. Deze omvat eveneens de algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden van het netbedrijf. Het netbedrijf bepaalt de plaats van de voetpadkasten, de palen voor openbare verlichting en de eventuele op te richten distributiecabines. Overeenkomstig het Technisch Reglement heeft het netbedrijf hiertoe het recht om een deel van het verkavelde terrein of gebouw op te eisen (voor de modaliteiten zie 4. Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden). Voor projecten voor aanleg van bedrijventerreinen die op grote afstand verwijderd liggen van het bestaande aardgas-, kabeltelevisie- en/of glasvezelnet en waarvan de ontsluiting pas binnen afzienbare tijd kan gebeuren, zal het netbedrijf na overleg met de gemeente een beslissing nemen over het tijdschema met betrekking tot de uitvoering. Artikel 7 De investeringen ten laste van de initiatiefnemer voor de door het netbedrijf aan te leggen installaties worden bepaald volgens de offerteregels in bijlage 1. Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van het onderhavige reglement. De offerteregels kunnen periodiek door de Raad van Bestuur van het netbedrijf aangepast worden. Verplaatsing of aanpassing van bestaande installaties vallen steeds ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 8 De geldigheid van de offerte bedraagt zes maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum aan de initiatiefnemer. pagina 5/12

6 Artikel 9 Bij goedkeuring van het project door de gemeente maakt de initiatiefnemer een eensluidend verklaard afschrift van de projectvergunning en van het goedgekeurd plan over aan het netbedrijf, zodra deze zullen afgeleverd zijn door de bevoegde overheid. Het goedgekeurde ontwerpplan van het project dient indien van toepassing het aantal voorziene woningen en het (de) perce(e)l(en) voor de eventuele oprichting van een of meerdere distributiecabines, zoals opgegeven door het netbedrijf, te vermelden. Artikel 10 De initiatiefnemer dient in te stemmen met de offerte door al naargelang de bepalingen van de offerte ofwel zijn schriftelijk akkoord over te maken aan het netbedrijf ofwel door betaling van het offertebedrag aan het netbedrijf. Het netbedrijf factureert de in de offerte bepaalde bedragen aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer zorgt voor betaling binnen de termijnen vermeld in de offerte of op de factuur. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, behoudt het netbedrijf zich het recht voor om de werkzaamheden niet aan te vatten of op te schorten ingeval deze reeds opgestart werden. De initiatiefnemer wordt geacht, door het overmaken van zijn schriftelijke goedkeuring van de offerte of door de betaling, de voorwaarden van de offerte te kennen en deze te aanvaarden, ongeacht zijn eventueel eigen hiermee in strijd zijnde voorwaarden. Elke specificatie vermeld in de offerte maakt samen met de bepalingen van het onderhavige reglement en haar bijlage(n) de volledige en enige overeenkomst uit tussen de betrokken partijen. In geval van tegenstrijd tussen de bepalingen van het onderhavige reglement of haar bijlage enerzijds en van de offerte anderzijds, hebben de bepalingen van de offerte voorrang. Artikel 11 Het netbedrijf maakt de ontwerpplannen voor de nutsvoorzieningen over aan de initiatiefnemer. Behoudens ingeval de initiatiefnemer zijn opmerkingen overmaakt aan het netbedrijf binnen de vijftien werkdagen na de verzending ervan, wordt hij geacht akkoord te gaan met de ontwerpplannen. Het netbedrijf zal de installaties plaatsen overeenkomstig deze ontwerpplannen. Artikel 12 De initiatiefnemer draagt alle meerkosten die zich voordoen ten gevolge van de tijdelijke stopzetting der werken wegens om het even welke reden eigen aan de initiatiefnemer; ieder verzoek tot verplaatsing of wijziging van installaties waarom de initiatiefnemer verzocht heeft voor de beëindiging van het oorspronkelijk geplande project; onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het verwijderen van hinderende, ondergrondse obstakels, het plaatsen van bronbemaling Artikel 13 Na de voltooiing van het project zullen de kosten van verplaatsing of wijziging van hoger vermelde installaties, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, volledig ten laste vallen van degene die de verplaatsing of wijziging aanvraagt. Artikel 14 De modaliteiten en prijzen van de eigenlijke aansluiting van de woningen of bedrijven zijn niet vervat in dit reglement. Voor elektriciteit en gas zijn in dit verband de door de CREG goedgekeurde aansluitingstarieven van toepassing. pagina 6/12

7 Artikel 15 In geval van betwisting over de interpretatie van het onderhavige reglement beslist het netbedrijf. pagina 7/12

8 4 Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden Artikel 16 Met betrekking tot de aan te leggen leidingen en kabels geldt het volgende: 1) Openbaar domein De leidingen en kabels worden aangelegd in de ruimte die de initiatiefnemer overeenkomstig artikel 105, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dient af te staan aan de vergunningverlenende overheid om deel uit te maken van het openbaar domein. Er dient minstens een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,2 m tegen de rooilijn langs beide zijden van de straat voorzien te worden waarin de leidingen en kabels aangelegd worden. Het einde van een pijpekop wordt eveneens begrensd door een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,2 m, zodat de leidingen rond kunnen gelegd worden. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen bevinden in deze ruimte. Hieronder wordt tevens begrepen dat de ruimte vrij dient te zijn van bebouwing, bedekking (zoals asfalt, beton, ) of beplanting. De vrije, openbare ruimte dient na de aanleg der nutsleidingen een openbaar karakter te behouden en vrij te blijven van alle constructies. 2) op privaat domein Wanneer geen vrije, openbare ruimte aanwezig is of wanneer nutsleidingen moeten aangelegd worden op privaat domein, dient een ondergrondse erfdienstbaarheid te worden gevestigd ten gunste van het netbedrijf voor de aanleg en het onderhoud van de nutsleidingen in een strook met een breedte van minstens 1,2 m. In geval van woonerven en servitudewegen dient met het oog hierop reeds in de ontwerpfase van het project contact opgenomen te worden met het netbedrijf. Voor de servitudewegen volstaat een vrije ruimte met een breedte van 1 m langs één zijde. Aan het netbedrijf dient tevens een recht van doorgang gegeven te worden op de zones die haar toegang geven tot haar installaties. De erfdienstbaarheden voor de nutsleidingen en het recht van doorgang zullen bij notariële akte worden bekrachtigd en zullen verleden worden ná uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten ten laste vallen van het netbedrijf, tenzij anders vermeld. Bij de verkoop of de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht van een perceel zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Artikel 17 De plaats en de oppervlakte van de terreinen nodig voor de eventuele oprichting van distributiecabines en de aanleg van hun ondergrondse voedingsleidingen alsook de toegangsweg voor het personeel en het materieel van het personeel dat werkzaam is voor het netbedrijf, zullen door het netbedrijf worden bepaald. Artikel 18 Met betrekking tot de te plaatsen distributiecabines op residentiële verkavelingen (incl. groepsbouw) en bedrijventerreinen geldt het volgende. pagina 8/12

9 De terreinen voor de oprichting van de distributiecabine(s) zullen door de initiatiefnemer kosteloos in eigendom overgedragen worden aan het netbedrijf. De eigendomsoverdracht zal bij notariële akte worden bekrachtigd en zal verleden worden ná uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten ten laste vallen van het netbedrijf. Vóór uitvoering van de werken moet wel reeds een verkoopovereenkomst gesloten zijn tussen beide partijen. Bij de verkoop, de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Artikel 19 Met betrekking tot de te plaatsen distributiecabines in appartementsgebouwen en wooncomplexen (overwegend residentiële bewoning die ook handelspanden en/of kantoorruimtes kunnen bevatten), geldt het volgende. Indien het voor de voeding van het project noodzakelijk is, zal de initiatiefnemer kosteloos een lokaal ter beschikking stellen voor de inrichting van een distributiecabine. De inplanting en de bouwtechnische aspecten van het lokaal worden bepaald overeenkomstig de technische Synergrid-voorschriften en de eventuele richtlijnen van het netbedrijf. De afspraken zullen worden vastgelegd in een notariële akte waarbij het netbedrijf de nodige zakelijke rechten voor de terbeschikkingstelling van de ruimte voor de distributiecabine verwerft alsook de bijhorende erfdienstbaarheden voor de leidingen en de doorgang. De akte wordt verleden na uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten gedragen worden door het netbedrijf. Voor uitvoering van de werken moet wel reeds een overeenkomst tot erfdienstbaarheid bestaan tussen beide partijen. Bij de verkoop, de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Zo zal de initiatiefnemer de bewoording van de ondertekende overeenkomst voor de vestiging van een erfdienstbaarheid, dit is de toelating voor het plaatsen van een cabine-installatie in het gebouw, het leggen van de leidingen en de doorgang ernaartoe, opnemen in de basisakte van het appartementsgebouw. Het netbedrijf heeft te allen tijde het recht om in de zones waarvoor zij een erfdienstbaarheid verwierf, leidingen te vervangen, bij te plaatsen of te verwijderen. Artikel 20 Tot op het ogenblik van de overdracht overeenkomstig artikel 105, 1, 4 e lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, staat de initiatiefnemer in voor de nieuw aangebrachte installaties. pagina 9/12

10 5 Technische aspecten Algemeen Artikel 21 Het netbedrijf zal voor de realisatie van de nutsvoorzieningen instaan overeenkomstig de plannen en de kostenraming. Het netbedrijf zal er evenwel slechts toe gehouden zijn de werken uit te voeren, wanneer: alle nodige vergunningen van de verlenende overheden in het bezit zijn van het netbedrijf; het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter hebben en de boordsteen is geplaatst; de vrije openbare ruimte is geëffend tot hetzelfde niveau als de boordsteen of de toekomstige afwerking. In de praktijk zullen deze werkzaamheden slechts worden uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde besluiten van de coördinatievergaderingen die vóór en tijdens de werken plaatsvinden. De perceelsgrenzen van de kavels worden aangeduid met behulp van een meetnagel die ter hoogte van de boordsteen geklopt wordt en die extra wordt verduidelijkt met een ondiepe zaagsnede of met een verfstreep. De aanduiding van de perceelsgrenzen wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon (landmeter, studiebureau,..) ten laste van de initiatiefnemer. De afstand van de rooilijn tot de boordsteen wordt bepaald aan de hand van het plan met de maatgeving dat wordt bezorgd door de initiatiefnemer. Het plaatsen of herplaatsen van paalstenen kan niet ten laste gelegd worden van het netbedrijf. Artikel 22 Het uitgraven van de sleuf wordt uitgevoerd door: een aannemer in opdracht van het netbedrijf dat optreedt als pilootnetbedrijf. Het pilootnetbedrijf wordt aangeduid door de verschillende netbedrijven die nutsleidingen in synergie wensen aan te leggen; of een door het netbedrijf geaccepteerde aannemer (onder geaccepteerde aannemer wordt begrepen: een door het nutsbedrijf gekwalificeerde aannemer of een andere aannemer die op de coördinatievergadering aanvaard wordt door alle partijen) die werkt in opdracht van de initiatiefnemer en volgens de afspraken die werden gemaakt op de coördinatievergadering met de betrokken netbedrijven. Deze optie wordt enkel toegestaan indien de initiatiefnemer de coördinatie van sleufaanleg, kabelaanleg en aanvulling op zich neemt evenals de veiligheidscoördinatie volgens de wettelijke verplichtingen. De initiatiefnemer biedt bovendien de garantie dat de graafwerken uitgevoerd worden volgens de hieronder vermelde richtlijnen: uitvoering volgens het lastenboek van de netbeheerder; daadwerkelijke uitvoering van de sleufwerken volgens het overeengekomen sleuftype (3 lagen); instandhouding van de sleuf; vóór het dichten van de sleuf het netbedrijf uitnodigen om de ligging van de leidingen op te nemen en te inspecteren; het maken van een of meerdere proefsleuven na uitvoering zodat het netbedrijf de uitvoering kan controleren; de controle van de verdichting kan gevraagd worden overeenkomstig het standaardbestek 250. Indien de resultaten positief zijn, zullen de lasten door het netbedrijf gedragen worden. Bij negatieve waarden zijn ze ten laste van de initiatiefnemer. Het plaatsen van de nutsleidingen wordt uitgevoerd onder het beheer en in opdracht van het netbedrijf. Artikel 23 Het netbedrijf kan beslissen dat om nettechnische redenen of omwille van toevoerproblemen bestaande bovengrondse netten ondergronds gebracht worden ten laste van de initiatiefnemer. pagina 10/12

11 Het netbedrijf kan ook beslissen om bepaalde installaties te verplaatsen of aan te passen ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 24 Nutsleidingen worden niet aangelegd in een zone waar een nieuwe homogene verharding wordt voorzien als eindlaag. Na uitvoering moeten de leidingen bereikbaar blijven voor herstellingen of aansluitingen aan een aanvaardbare kostprijs. Voorbeelden van een homogene verharding zijn o.a. asfalt en beton. Artikel 25 Bij de realisatie van nieuwe wegen dient de initiatiefnemer op vraag van het netbedrijf te zorgen voor het plaatsen van wachtbuizen bij dwarsing van de rijweg volgens het ontwerpplan. De plaats van de wachtbuizen wordt aangeduid met een verfstreep op de boordsteen. De kleur van deze verfstreep is verschillend van deze voor de aanduiding van de perceelsgrenzen. Artikel 26 Ingevolge de regelgeving op het grondverzet (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO) hoofdstuk X) dient, vooraleer de werken aan te vatten, een kopie van het technisch verslag, afgeleverd door de Grondbank, overgemaakt te worden aan het netbedrijf. Indien de al dan niet verontreinigde bodem of uitgegraven grond op privaat of openbaar domein ten gevolge van de werken dient afgevoerd te worden door het netbedrijf of haar onderaannemer(s), zullen de extra vervoerskosten en mogelijke extra stort- en reinigingskosten aan de initiatiefnemer doorgerekend worden. Indien de eventueel afgegraven asfalt teerhoudend is, zal eveneens een meerprijs worden doorgerekend aan de initiatiefnemer. Artikel 27 Voor de werken die onder het toepassingsgebied van de wetgeving "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" (KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen) vallen, moet de initiatiefnemer een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen. De initiatiefnemer dient de gegevens van die veiligheidcoördinator aan het netbedrijf door te geven en vraagt hem/haar tevens contact met het netbedrijf op te nemen i.v.m. de veiligheidscoördinatie (o.a. risicoanalyses) van de werken. Elektriciteit Artikel 28 De secties van de leidingen zullen bepaald worden al naargelang het vermogen dat de initiatiefnemer aanvraagt bij de opmaak van de offerte. Indien er geen vermogen opgegeven is, zal het netbedrijf rekening houden met standaardaansluitingen. Indien na de opmaak van de offerte wijzigingen aangevraagd worden door de initiatiefnemer, zullen de meerkosten die hierdoor ontstaan, ten laste zijn van de initiatiefnemer. pagina 11/12

12 Openbare Verlichting Artikel 29 De palen en de armaturen van de openbare verlichting worden gekozen en volgens plan geplaatst, overeenkomstig de richtlijnen van de betrokken gemeente. De te plaatsen armaturen moeten voldoen aan het typebestek 005, volgens commissie 4 Synergrid. De lijsten kunnen opgevraagd worden bij het netbedrijf. De aanleg van afzonderlijke voedingskabels voor deze verlichting wordt steeds ondergronds voorzien. De uitvoering van de werken gebeurt door het netbedrijf. Aardgas Artikel 30 Indien er geen vermogen opgegeven wordt, zal per woongelegenheid het vermogen voorzien worden voor een standaardaansluiting. Indien na de opmaak van de offerte wijzigingen aangevraagd worden door de initiatiefnemer, zullen de meerkosten die hierdoor ontstaan, ten laste zijn van de initiatiefnemer. Kabeltelevisie Artikel 31 Per woongelegenheid wordt standaard één aftakpunt voorzien. De richtlijnen inzake het ter beschikking stellen van wandruimte(s) aan het netbedrijf dienen opgevraagd te worden bij het netbedrijf. pagina 12/12

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest

Technisch Reglement. Distributie Elektriciteit. Vlaams Gewest Vlaamse Regulator van de Elektriciteitsen Gasmarkt Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20, bus 19 B-1000 Brussel e-mail: info@vreg.be web: www.vreg.be Gratis tel.: 1700 fax: +32 2 553 13 50 Technisch

Nadere informatie

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen?

Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Wie betaalt voor het verleggen van nutsleidingen? Juridische nota, Steven Verbanck (geactualiseerd 23-01-2015) INHOUD 1 Principe... 1 2 Kan de gemeente hiervan afzien?... 3 3 Praktijk... 4 4 Overzichtstabel...

Nadere informatie

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be

VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT. Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be VERKOOPDOSSIER TE RENOVEREN MEERGEZINSWONING PLATTEBERG 16 EN 18, 9000 GENT Meer informatie: T. 09 269 69 00 www.sogent.be Inhoud Deel A: Inlichtingen 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ligging en bereikbaarheid 3

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001)

Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Koninklijk besluit van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen (B.S. 7.2.2001) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 19 december 2001 tot wijziging, wat de aanvullende vorming

Nadere informatie

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning

Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Bedrijf en stedenbouwkundige vergunning informeert - adviseert - stimuleert Agentschap Ondernemen stand regelgeving september 2010 informeert - adviseert - stimuleert

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN GECOORDINEERDE STATUTEN RESIDENTIE SCHUBERT Te 9900 Eeklo, Molenstraat, 40 KBO nummer 0851.463.426 Ten jare NEGENTIENHONDERD DRIEËNNEGENTIG Op TIEN FEBRUARI Voor ons meester JOZEF DAUWE, notaris ter standplaats

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen

TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TINC Commanditaire Vennootschap op Aandelen TITEL I: RECHTSVORM - NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. Rechtsvorm - Naam De vennootschap heeft de vorm van een commanditaire vennootschap op aandelen (hierna

Nadere informatie

RESIDENTIE COSTA DEL SOL

RESIDENTIE COSTA DEL SOL RESIDENTIE COSTA DEL SOL Leopoldlaan 148 8430 Middelkerke 0829.593.191 Gecoördineerde statuten ingevolge de wet van 2 juni 2010 Y&E Invest BVBA Ooststraat 103 8434 Middelkerke (Westende) RPR Oostende BTW

Nadere informatie

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen 261 Directie Brussel Jourdanstraat 95 (bus 2) Avenue de la Toison d Or 1060 Bruxelles Tel. : 02 541 61 05 Fax : 02 541 62 77 BIJZONDER BESTEK NR. 2014/220194/289A OPEN AANBESTEDING betreft: 1000 Brussel

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014)

Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Koninklijk besluit van 10 april 2014 betreffende de preventie van psychosociale risico s op het werk (B.S. 28.4.2014) Afdeling 1. - Toepassingsgebied en definities Artikel 1.- Dit besluit is van toepassing

Nadere informatie

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11

1.2. HIËRARCHIE VAN DE DOCUMENTEN. Algemene Voorwaarden (4.0) Pagina 1 van 11 1. ALGEMENE INFORMATIE Dit document bepaalt de algemene voorwaarden die van toepassing zijn op de levering van Producten en/of Diensten door Belgacom nv, naamloze vennootschap van publiek recht, met hoofdzetel

Nadere informatie

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015;

Gelet op de aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds, ontvangen op 16/02/2015; 1/12 Sectoraal comité voor de Federale Overheid Beraadslaging FO nr 10/2015 van 23 april 2015 Betreft: aanvraag van de cvba Vlaams Woningfonds om toegang te krijgen tot een aantal gegevens van de FOD Financiën

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne)

Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Verkoopovereenkomst (het onroerend goed valt niet onder de Wet Breyne) Identiteit van de partijen TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN: A. De heer en/of mevrouw (naam, voornaam), wonende te (volledig adres), verklarende

Nadere informatie

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars

nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars nieuw boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars Bulletin 63 CBN Commissie voor Boekhoudkundige Normen Voorwoord In augustus 2012 werd het boekhoudplan voor verenigingen van mede-eigenaars gepubliceerd

Nadere informatie

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007)

Installerende Bedrijven 2007 (ALIB 2007) UNETO-VNI, 2007, art.nr. 47044 A. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Werkingssfeer en definities 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle (rechts) handelingen van de technisch aannemer, zoals

Nadere informatie

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats... wonende te.. WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Huurovereenkomst woning bestemd tot hoofdverblijfplaats Tussen de ondergetekenden:. wonende te.. hierna genoemd: de verhuurder EN. wonende te.. hierna genoemd: de huurder WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

Nadere informatie

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997)

Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode. (B.S., 19 augustus 1997) Decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse Wooncode (B.S., 19 augustus 1997) Gewijzigd bij: * Decr. 17 maart 1998, B.S. 17 april 1998 wijzig de artikelen 30, 34, 42,75 en 103 * Decr. 18 mei 1999, B.S,

Nadere informatie

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied

Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst. TITEL I. - Toepassingsgebied Wet van 19 juli 1983 op het leerlingwezen uitgeoefend door werknemers in loondienst (B.S. 31.08.1983) Gewijzigd bij (1) wet van 24 juli 1987 (B.S. 28.08.1987; erratum 11.03.1989) (2) wet van 20 juli 1992

Nadere informatie

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf.

Artikel 2 Werkingssfeer Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod en overeenkomsten tussen opdrachtgever en het bedrijf. BOUW I. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder: Consument: natuurlijk persoon, die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf; Opdrachtgever:

Nadere informatie

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED

VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1. Algemeen VERKOOP VAN EEN ONROEREND GOED 1.1. Wat houdt het begrip verkoop in? Verkoop is een contract waarbij een partij zich ertoe verbindt de eigendom van een zaak, in casu een onroerend goed, over

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer

Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot soortenbescherming en soortenbeheer DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming van de instellingen, artikel 20

Nadere informatie

De huurwet. de editie - MAART 2013

De huurwet. de editie - MAART 2013 De huurwet 14 de editie - MAART 2013 o Voorwoord Vele burgers huren een woning. Met de eigenaar van de woning wordt dan een huurovereenkomst gesloten. In die overeenkomst staan de rechten en plichten van

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl

Algemene voorwaarden. www.vitens.nl Algemene voorwaarden Deze Algemene Voorwaarden Drinkwater Vitens per 2012 zijn in lijn met het model dat de Vewin in maart 2012 in overleg met de Consumentenbond in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg

Nadere informatie

Gedeeltelijke herziening

Gedeeltelijke herziening STAD LEUVEN ALGEMENE BOUWVERORDENING STAD LEUVEN (fase 1) Gedeeltelijke herziening Dienst ruimtelijk beleid Ontwerp goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen op 08/02/2013 Definitieve

Nadere informatie

algemene voorwaarden voor consumenten

algemene voorwaarden voor consumenten algemene voorwaarden voor consumenten Inhoudstafel A. Definities... 3 B. Mobiele Diensten... 4 B.1. Aansluitings- en activeringsprocedures... 4 B.2. Prestaties van BASE Company... 5 B.3. Rechten, verplichtingen

Nadere informatie

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN

ALGEMENE INKOOPVOORWAARDEN I. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Definities In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: a. Cofely Cofely Nederland N.V en alle aan haar gelieerde rechtspersonen en ondernemingen; voor zover die rechtspersonen

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013)

Algemene Voorwaarden. voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) voor de levering van elektriciteit en gas aan kleinverbruikers (versie 2013) Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel

Nadere informatie