Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten"

Transcriptie

1 Reglement voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-media voor de activiteiten kabeltelevisie en glasvezelnetten op 4 maart 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van IVEG voor de activiteiten elektriciteit en gas op 27 februari 2008, Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van WVEM voor de activiteiten elektriciteit, gas, kabeltelevisie en glasvezelnetten op 25 februari 2008, in het kader van onderhavig reglement aangeduid als het netbedrijf.

2 Inhoud 1 Definities Toepassingsgebied Procedure Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden Technische aspecten Bijlage I: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten pagina 2/12

3 1 Definities Initiatiefnemer De natuurlijke of rechtspersoon die onder zijn verantwoordelijkheid een bouwproject of verkaveling opmaakt of laat opmaken, de uitvoering ervan coördineert of laat coördineren, om uiteindelijk de eigendom, enig ander zakelijk genotsrecht of een persoonlijk genotsrecht op de realisatie aan een derde over te dragen. Verkaveling Een grond vrijwillig verdelen in twee of meer kavels om ten minste één van deze kavels te verkopen of te verhuren voor meer dan negen jaar, een erfpacht of een opstalrecht te vestigen of één van deze overdrachtvormen aan te bieden zelfs onder opschortende voorwaarde, voor woningbouw of voor het opstellen van vaste of verplaatsbare inrichtingen die voor bewoning kunnen worden gebruikt (artikel 101 van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening) en waarvoor een verkavelingsvergunning of stedenbouwkundige vergunning afgeleverd wordt door de bevoegde overheid. Groepsbouw Een bouwproject waarbij een initiatiefnemer minstens twee nieuwe ééngezinswoningen naast elkaar al dan niet aanpalend en al dan niet in een verkaveling bouwt en verkoopt of verhuurt. Hij ontvangt hiervoor een stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid. Groepsbouw omvat eveneens de zogenaamde woonerven. Eindafnemer Elke natuurlijke of rechtspersoon die elektriciteit en/of aardgas koopt voor eigen gebruik en/of aangesloten is op het kabeltelevisienet. Appartementsgebouw / Wooncomplex Een of meer woongebouwen waar meerdere eindafnemers aanwezig zijn in minstens twee verticaal of horizontaal aanpalende of aansluitende woongelegenheden. De initiatiefnemer ontvangt hiervoor een verkavelingsvergunning of een stedenbouwkundige vergunning van de bevoegde overheid. Sociale bouwmaatschappij (SBM) De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW), het Vlaams Woningfonds van de Grote Gezinnen of een door de Vlaamse Regering erkende sociale huisvestingsmaatschappij, voor zover zij optreden volgens de bepalingen van titel V van de Vlaamse Wooncode (decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode). Publiek Private Samenwerking (PPS) Is een samenwerkingsverband waarbij overheid en bedrijfsleven, met behoud van eigen identiteit en verantwoordelijkheid, gezamenlijk een project realiseren op basis van een heldere taak- en risicoverdeling. Bedrijventerrein In loten trekken of verdelen van bouwgrond voor industriezones, KMO- of ambachtelijke zones, zones voor dienstverlenende of grootwinkelbedrijven waarvoor, in voorkomend geval, de nodige toelatingen en/of vergunningen afgeleverd worden door de bevoegde overheid. Netbedrijf Het netbedrijf beheert, bouwt en onderhoudt voor een bepaald grondgebied het distributienet voor één of meerdere van de volgende activiteiten: elektriciteit, aardgas, openbare verlichting, kabeltelevisie, glasvezelnet. Infrax CVBA treedt op als werkmaatschappij in naam en voor rekening van het netbedrijf. Technisch Reglement Het Technisch Reglement Distributie Elektriciteit en het Technisch Reglement Distributie Gas van de VREG, zoals goedgekeurd door de Vlaamse Minister bevoegd voor het energiebeleid. pagina 3/12

4 2 Toepassingsgebied Artikel 1 Het onderhavig reglement is van toepassing vanaf 1 maart 2008 en komt in de plaats van alle voorgaande. Artikel 2 Dit reglement is van toepassing op het geografisch gebied waarin het netbedrijf wettelijk of statutair elektriciteit, gas, openbare verlichting, kabeltelevisie en/of glasvezelnetten mag aanleggen, verdelen en uitbaten (zie website Infrax: Tenzij indien anders bepaald, zijn de bepalingen van dit reglement van toepassing op ieder van de genoemde activiteiten. Artikel 3 Dit reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de nutsvoorzieningen ten aanzien van de initiatiefnemer bij het indienen van een nieuwe verkavelingsaanvraag, een verkavelingswijziging, een gezamenlijke stedenbouwkundige aanvraag voor groepsbebouwing, de realisatie van een inrichtingsplan (bedrijventerrein) of een aanvraag tot het oprichten van een appartementsgebouw of een wooncomplex, hierna een project genoemd. Het netbedrijf hanteert drie categorieën projecten en twee soorten initiatiefnemers in functie van hun statuut: 1) Verkaveling/groepsbouw - Privé/PPS - Sociale bouwmaatschappij 2) Bedrijventerreinen - Privé/PPS 3) Appartementsgebouwen en wooncomplexen - Privé/PPS - Sociale bouwmaatschappij De initiatiefnemers en het netbedrijf dienen onderhavig reglement na te leven. pagina 4/12

5 3 Procedure Artikel 4 De initiatiefnemer bezorgt het netbedrijf een exemplaar van de projectaanvraag en de bijhorende plannen met de aanduiding van indien van toepassing het aantal voorziene woningen of woongelegenheden, en de eventuele nieuwe wegenis en riolering. Ingeval het netbedrijf oordeelt dat de aanvraag onvolledig is, stelt zij de initiatiefnemer hiervan in kennis binnen tien werkdagen na de ontvangst van de aanvraag. Artikel 5 De studiekosten die het netbedrijf maakt voor de behandeling van de projectaanvraag zijn ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 6 Overeenkomstig haar wettelijke of statutaire taken, zal het netbedrijf het ontwerp opmaken van ieder of bepaalde van de volgende installaties: Het laagspanningsnet (elektriciteit) De eventueel aan te leggen middenspanningsvoeding en de eventueel op te richten distributiecabine (elektriciteit) De eventueel door de gemeente opgelegde openbare verlichting Het lagedruknet (aardgas) De eventueel aan te leggen middendrukvoeding en de eventueel op te richten distributiecabine (aardgas) Het secundair net (kabeltelevisie) De eventuele uitbreiding van het primaire net (kabeltelevisie) Glasvezelnetwerk (kabeltelevisie) Binnen de dertig werkdagen na ontvangst van een volledige projectaanvraag, maakt het netbedrijf een offerte over aan de initiatiefnemer. Deze omvat eveneens de algemene verkoops- en uitvoeringsvoorwaarden van het netbedrijf. Het netbedrijf bepaalt de plaats van de voetpadkasten, de palen voor openbare verlichting en de eventuele op te richten distributiecabines. Overeenkomstig het Technisch Reglement heeft het netbedrijf hiertoe het recht om een deel van het verkavelde terrein of gebouw op te eisen (voor de modaliteiten zie 4. Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden). Voor projecten voor aanleg van bedrijventerreinen die op grote afstand verwijderd liggen van het bestaande aardgas-, kabeltelevisie- en/of glasvezelnet en waarvan de ontsluiting pas binnen afzienbare tijd kan gebeuren, zal het netbedrijf na overleg met de gemeente een beslissing nemen over het tijdschema met betrekking tot de uitvoering. Artikel 7 De investeringen ten laste van de initiatiefnemer voor de door het netbedrijf aan te leggen installaties worden bepaald volgens de offerteregels in bijlage 1. Deze bijlage vormt een integraal onderdeel van het onderhavige reglement. De offerteregels kunnen periodiek door de Raad van Bestuur van het netbedrijf aangepast worden. Verplaatsing of aanpassing van bestaande installaties vallen steeds ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 8 De geldigheid van de offerte bedraagt zes maanden te rekenen vanaf de verzendingsdatum aan de initiatiefnemer. pagina 5/12

6 Artikel 9 Bij goedkeuring van het project door de gemeente maakt de initiatiefnemer een eensluidend verklaard afschrift van de projectvergunning en van het goedgekeurd plan over aan het netbedrijf, zodra deze zullen afgeleverd zijn door de bevoegde overheid. Het goedgekeurde ontwerpplan van het project dient indien van toepassing het aantal voorziene woningen en het (de) perce(e)l(en) voor de eventuele oprichting van een of meerdere distributiecabines, zoals opgegeven door het netbedrijf, te vermelden. Artikel 10 De initiatiefnemer dient in te stemmen met de offerte door al naargelang de bepalingen van de offerte ofwel zijn schriftelijk akkoord over te maken aan het netbedrijf ofwel door betaling van het offertebedrag aan het netbedrijf. Het netbedrijf factureert de in de offerte bepaalde bedragen aan de initiatiefnemer. De initiatiefnemer zorgt voor betaling binnen de termijnen vermeld in de offerte of op de factuur. In geval van onvolledige of laattijdige betaling, behoudt het netbedrijf zich het recht voor om de werkzaamheden niet aan te vatten of op te schorten ingeval deze reeds opgestart werden. De initiatiefnemer wordt geacht, door het overmaken van zijn schriftelijke goedkeuring van de offerte of door de betaling, de voorwaarden van de offerte te kennen en deze te aanvaarden, ongeacht zijn eventueel eigen hiermee in strijd zijnde voorwaarden. Elke specificatie vermeld in de offerte maakt samen met de bepalingen van het onderhavige reglement en haar bijlage(n) de volledige en enige overeenkomst uit tussen de betrokken partijen. In geval van tegenstrijd tussen de bepalingen van het onderhavige reglement of haar bijlage enerzijds en van de offerte anderzijds, hebben de bepalingen van de offerte voorrang. Artikel 11 Het netbedrijf maakt de ontwerpplannen voor de nutsvoorzieningen over aan de initiatiefnemer. Behoudens ingeval de initiatiefnemer zijn opmerkingen overmaakt aan het netbedrijf binnen de vijftien werkdagen na de verzending ervan, wordt hij geacht akkoord te gaan met de ontwerpplannen. Het netbedrijf zal de installaties plaatsen overeenkomstig deze ontwerpplannen. Artikel 12 De initiatiefnemer draagt alle meerkosten die zich voordoen ten gevolge van de tijdelijke stopzetting der werken wegens om het even welke reden eigen aan de initiatiefnemer; ieder verzoek tot verplaatsing of wijziging van installaties waarom de initiatiefnemer verzocht heeft voor de beëindiging van het oorspronkelijk geplande project; onvoorziene omstandigheden, zoals bijvoorbeeld doch zonder hiertoe beperkt te zijn, het verwijderen van hinderende, ondergrondse obstakels, het plaatsen van bronbemaling Artikel 13 Na de voltooiing van het project zullen de kosten van verplaatsing of wijziging van hoger vermelde installaties, behoudens andersluidende wettelijke of reglementaire bepalingen, volledig ten laste vallen van degene die de verplaatsing of wijziging aanvraagt. Artikel 14 De modaliteiten en prijzen van de eigenlijke aansluiting van de woningen of bedrijven zijn niet vervat in dit reglement. Voor elektriciteit en gas zijn in dit verband de door de CREG goedgekeurde aansluitingstarieven van toepassing. pagina 6/12

7 Artikel 15 In geval van betwisting over de interpretatie van het onderhavige reglement beslist het netbedrijf. pagina 7/12

8 4 Openbare ruimte, eigendomsoverdracht en erfdienstbaarheden Artikel 16 Met betrekking tot de aan te leggen leidingen en kabels geldt het volgende: 1) Openbaar domein De leidingen en kabels worden aangelegd in de ruimte die de initiatiefnemer overeenkomstig artikel 105, 1, van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, dient af te staan aan de vergunningverlenende overheid om deel uit te maken van het openbaar domein. Er dient minstens een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,2 m tegen de rooilijn langs beide zijden van de straat voorzien te worden waarin de leidingen en kabels aangelegd worden. Het einde van een pijpekop wordt eveneens begrensd door een vrije, openbare ruimte met een breedte van 1,2 m, zodat de leidingen rond kunnen gelegd worden. Zowel bovengronds als ondergronds (tot op een diepte van 1,5 m ten opzichte van het maaiveld) mogen zich geen hindernissen bevinden in deze ruimte. Hieronder wordt tevens begrepen dat de ruimte vrij dient te zijn van bebouwing, bedekking (zoals asfalt, beton, ) of beplanting. De vrije, openbare ruimte dient na de aanleg der nutsleidingen een openbaar karakter te behouden en vrij te blijven van alle constructies. 2) op privaat domein Wanneer geen vrije, openbare ruimte aanwezig is of wanneer nutsleidingen moeten aangelegd worden op privaat domein, dient een ondergrondse erfdienstbaarheid te worden gevestigd ten gunste van het netbedrijf voor de aanleg en het onderhoud van de nutsleidingen in een strook met een breedte van minstens 1,2 m. In geval van woonerven en servitudewegen dient met het oog hierop reeds in de ontwerpfase van het project contact opgenomen te worden met het netbedrijf. Voor de servitudewegen volstaat een vrije ruimte met een breedte van 1 m langs één zijde. Aan het netbedrijf dient tevens een recht van doorgang gegeven te worden op de zones die haar toegang geven tot haar installaties. De erfdienstbaarheden voor de nutsleidingen en het recht van doorgang zullen bij notariële akte worden bekrachtigd en zullen verleden worden ná uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten ten laste vallen van het netbedrijf, tenzij anders vermeld. Bij de verkoop of de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht van een perceel zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Artikel 17 De plaats en de oppervlakte van de terreinen nodig voor de eventuele oprichting van distributiecabines en de aanleg van hun ondergrondse voedingsleidingen alsook de toegangsweg voor het personeel en het materieel van het personeel dat werkzaam is voor het netbedrijf, zullen door het netbedrijf worden bepaald. Artikel 18 Met betrekking tot de te plaatsen distributiecabines op residentiële verkavelingen (incl. groepsbouw) en bedrijventerreinen geldt het volgende. pagina 8/12

9 De terreinen voor de oprichting van de distributiecabine(s) zullen door de initiatiefnemer kosteloos in eigendom overgedragen worden aan het netbedrijf. De eigendomsoverdracht zal bij notariële akte worden bekrachtigd en zal verleden worden ná uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten ten laste vallen van het netbedrijf. Vóór uitvoering van de werken moet wel reeds een verkoopovereenkomst gesloten zijn tussen beide partijen. Bij de verkoop, de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Artikel 19 Met betrekking tot de te plaatsen distributiecabines in appartementsgebouwen en wooncomplexen (overwegend residentiële bewoning die ook handelspanden en/of kantoorruimtes kunnen bevatten), geldt het volgende. Indien het voor de voeding van het project noodzakelijk is, zal de initiatiefnemer kosteloos een lokaal ter beschikking stellen voor de inrichting van een distributiecabine. De inplanting en de bouwtechnische aspecten van het lokaal worden bepaald overeenkomstig de technische Synergrid-voorschriften en de eventuele richtlijnen van het netbedrijf. De afspraken zullen worden vastgelegd in een notariële akte waarbij het netbedrijf de nodige zakelijke rechten voor de terbeschikkingstelling van de ruimte voor de distributiecabine verwerft alsook de bijhorende erfdienstbaarheden voor de leidingen en de doorgang. De akte wordt verleden na uitvoering van de werken, waarbij de kosten van de akte en de registratierechten gedragen worden door het netbedrijf. Voor uitvoering van de werken moet wel reeds een overeenkomst tot erfdienstbaarheid bestaan tussen beide partijen. Bij de verkoop, de overdracht van enig ander zakelijk genotsrecht of bij de overdracht van een persoonlijk genotsrecht zal de initiatiefnemer in de desbetreffende akte dezelfde verbintenissen aan de verkrijger opleggen en het netbedrijf op de hoogte brengen. De eventuele meerkosten die het gevolg zijn van de niet-naleving van deze bepaling door de initiatiefnemer, zullen aangerekend worden aan de initiatiefnemer. Zo zal de initiatiefnemer de bewoording van de ondertekende overeenkomst voor de vestiging van een erfdienstbaarheid, dit is de toelating voor het plaatsen van een cabine-installatie in het gebouw, het leggen van de leidingen en de doorgang ernaartoe, opnemen in de basisakte van het appartementsgebouw. Het netbedrijf heeft te allen tijde het recht om in de zones waarvoor zij een erfdienstbaarheid verwierf, leidingen te vervangen, bij te plaatsen of te verwijderen. Artikel 20 Tot op het ogenblik van de overdracht overeenkomstig artikel 105, 1, 4 e lid van het decreet van 18 mei 1999 houdende de organisatie van de ruimtelijke ordening, staat de initiatiefnemer in voor de nieuw aangebrachte installaties. pagina 9/12

10 5 Technische aspecten Algemeen Artikel 21 Het netbedrijf zal voor de realisatie van de nutsvoorzieningen instaan overeenkomstig de plannen en de kostenraming. Het netbedrijf zal er evenwel slechts toe gehouden zijn de werken uit te voeren, wanneer: alle nodige vergunningen van de verlenende overheden in het bezit zijn van het netbedrijf; het tracé, de breedte en het niveau van de wegenis op het terrein een definitief karakter hebben en de boordsteen is geplaatst; de vrije openbare ruimte is geëffend tot hetzelfde niveau als de boordsteen of de toekomstige afwerking. In de praktijk zullen deze werkzaamheden slechts worden uitgevoerd overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde besluiten van de coördinatievergaderingen die vóór en tijdens de werken plaatsvinden. De perceelsgrenzen van de kavels worden aangeduid met behulp van een meetnagel die ter hoogte van de boordsteen geklopt wordt en die extra wordt verduidelijkt met een ondiepe zaagsnede of met een verfstreep. De aanduiding van de perceelsgrenzen wordt uitgevoerd door een bevoegd persoon (landmeter, studiebureau,..) ten laste van de initiatiefnemer. De afstand van de rooilijn tot de boordsteen wordt bepaald aan de hand van het plan met de maatgeving dat wordt bezorgd door de initiatiefnemer. Het plaatsen of herplaatsen van paalstenen kan niet ten laste gelegd worden van het netbedrijf. Artikel 22 Het uitgraven van de sleuf wordt uitgevoerd door: een aannemer in opdracht van het netbedrijf dat optreedt als pilootnetbedrijf. Het pilootnetbedrijf wordt aangeduid door de verschillende netbedrijven die nutsleidingen in synergie wensen aan te leggen; of een door het netbedrijf geaccepteerde aannemer (onder geaccepteerde aannemer wordt begrepen: een door het nutsbedrijf gekwalificeerde aannemer of een andere aannemer die op de coördinatievergadering aanvaard wordt door alle partijen) die werkt in opdracht van de initiatiefnemer en volgens de afspraken die werden gemaakt op de coördinatievergadering met de betrokken netbedrijven. Deze optie wordt enkel toegestaan indien de initiatiefnemer de coördinatie van sleufaanleg, kabelaanleg en aanvulling op zich neemt evenals de veiligheidscoördinatie volgens de wettelijke verplichtingen. De initiatiefnemer biedt bovendien de garantie dat de graafwerken uitgevoerd worden volgens de hieronder vermelde richtlijnen: uitvoering volgens het lastenboek van de netbeheerder; daadwerkelijke uitvoering van de sleufwerken volgens het overeengekomen sleuftype (3 lagen); instandhouding van de sleuf; vóór het dichten van de sleuf het netbedrijf uitnodigen om de ligging van de leidingen op te nemen en te inspecteren; het maken van een of meerdere proefsleuven na uitvoering zodat het netbedrijf de uitvoering kan controleren; de controle van de verdichting kan gevraagd worden overeenkomstig het standaardbestek 250. Indien de resultaten positief zijn, zullen de lasten door het netbedrijf gedragen worden. Bij negatieve waarden zijn ze ten laste van de initiatiefnemer. Het plaatsen van de nutsleidingen wordt uitgevoerd onder het beheer en in opdracht van het netbedrijf. Artikel 23 Het netbedrijf kan beslissen dat om nettechnische redenen of omwille van toevoerproblemen bestaande bovengrondse netten ondergronds gebracht worden ten laste van de initiatiefnemer. pagina 10/12

11 Het netbedrijf kan ook beslissen om bepaalde installaties te verplaatsen of aan te passen ten laste van de initiatiefnemer. Artikel 24 Nutsleidingen worden niet aangelegd in een zone waar een nieuwe homogene verharding wordt voorzien als eindlaag. Na uitvoering moeten de leidingen bereikbaar blijven voor herstellingen of aansluitingen aan een aanvaardbare kostprijs. Voorbeelden van een homogene verharding zijn o.a. asfalt en beton. Artikel 25 Bij de realisatie van nieuwe wegen dient de initiatiefnemer op vraag van het netbedrijf te zorgen voor het plaatsen van wachtbuizen bij dwarsing van de rijweg volgens het ontwerpplan. De plaats van de wachtbuizen wordt aangeduid met een verfstreep op de boordsteen. De kleur van deze verfstreep is verschillend van deze voor de aanduiding van de perceelsgrenzen. Artikel 26 Ingevolge de regelgeving op het grondverzet (Besluit van de Vlaamse Regering van 5 maart 1996 houdende Vlaams reglement betreffende de bodemsanering (VLAREBO) hoofdstuk X) dient, vooraleer de werken aan te vatten, een kopie van het technisch verslag, afgeleverd door de Grondbank, overgemaakt te worden aan het netbedrijf. Indien de al dan niet verontreinigde bodem of uitgegraven grond op privaat of openbaar domein ten gevolge van de werken dient afgevoerd te worden door het netbedrijf of haar onderaannemer(s), zullen de extra vervoerskosten en mogelijke extra stort- en reinigingskosten aan de initiatiefnemer doorgerekend worden. Indien de eventueel afgegraven asfalt teerhoudend is, zal eveneens een meerprijs worden doorgerekend aan de initiatiefnemer. Artikel 27 Voor de werken die onder het toepassingsgebied van de wetgeving "tijdelijke en mobiele bouwplaatsen" (KB van 25 januari 2001 betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen) vallen, moet de initiatiefnemer een veiligheidscoördinator ontwerp en verwezenlijking aanstellen. De initiatiefnemer dient de gegevens van die veiligheidcoördinator aan het netbedrijf door te geven en vraagt hem/haar tevens contact met het netbedrijf op te nemen i.v.m. de veiligheidscoördinatie (o.a. risicoanalyses) van de werken. Elektriciteit Artikel 28 De secties van de leidingen zullen bepaald worden al naargelang het vermogen dat de initiatiefnemer aanvraagt bij de opmaak van de offerte. Indien er geen vermogen opgegeven is, zal het netbedrijf rekening houden met standaardaansluitingen. Indien na de opmaak van de offerte wijzigingen aangevraagd worden door de initiatiefnemer, zullen de meerkosten die hierdoor ontstaan, ten laste zijn van de initiatiefnemer. pagina 11/12

12 Openbare Verlichting Artikel 29 De palen en de armaturen van de openbare verlichting worden gekozen en volgens plan geplaatst, overeenkomstig de richtlijnen van de betrokken gemeente. De te plaatsen armaturen moeten voldoen aan het typebestek 005, volgens commissie 4 Synergrid. De lijsten kunnen opgevraagd worden bij het netbedrijf. De aanleg van afzonderlijke voedingskabels voor deze verlichting wordt steeds ondergronds voorzien. De uitvoering van de werken gebeurt door het netbedrijf. Aardgas Artikel 30 Indien er geen vermogen opgegeven wordt, zal per woongelegenheid het vermogen voorzien worden voor een standaardaansluiting. Indien na de opmaak van de offerte wijzigingen aangevraagd worden door de initiatiefnemer, zullen de meerkosten die hierdoor ontstaan, ten laste zijn van de initiatiefnemer. Kabeltelevisie Artikel 31 Per woongelegenheid wordt standaard één aftakpunt voorzien. De richtlijnen inzake het ter beschikking stellen van wandruimte(s) aan het netbedrijf dienen opgevraagd te worden bij het netbedrijf. pagina 12/12

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE 1 Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking

Nadere informatie

Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten

Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten Reglement voor verkavelingen en bouwprojecten Dit reglement treedt in werking op 1 juli 2016. Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Inter-energa voor de activiteiten elektriciteit en gas op 12 februari

Nadere informatie

Reglement voor aanleg van riolering en RWA-stelsels. bij verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Reglement voor aanleg van riolering en RWA-stelsels. bij verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Reglement voor aanleg van riolering en RWA-stelsels bij verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Goedgekeurd door de Raad van Bestuur van Infrax West op 26 maart

Nadere informatie

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA

INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 INDUSTRIËLE VERKAVELING ELEKTRICITEIT VAN TOEPASSING VOOR ONDERNEMINGEN MET EEN VERMOGEN VAN MAXIMUM 1 MVA ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas op 28.02.2012 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN AARDGAS ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 23.03.2012, IMEA 20.03.2012, Imewo 23.03.2012, Intergem 22.03.2012, Iveka 20.03.2012, Iverlek 19.03.2012 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 28.02.2012 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT

PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 PRIVE-VERKAVELING ELEKTRICITEIT ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot de aanleg en de oprichting

Nadere informatie

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS

PRIVE-VERKAVELING AARDGAS Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 10.12.2014, IMEA 17.12.2014, Imewo 9.12.2014, Intergem 11.12.2014, Iveka 18.12.2014, Iverlek 12.12.2014 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 PRIVE-VERKAVELING

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN SOCIALE VERKAVELING AARDGAS

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN SOCIALE VERKAVELING AARDGAS 1 Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 10.12.2014, IMEA 17.12.2014, Imewo 9.12.2014, Intergem 11.12.2014, Iveka 18.12.2014, Iverlek 12.12.2014 en door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 SOCIALE

Nadere informatie

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE

APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE Goedgekeurd door Sectorcomité Noord Sibelgas 16.12.2014 APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN ELEKTRICITEIT PRIVE ARTIKEL 1 ALGEMEENHEDEN Onderhavig reglement legt de modaliteiten vast met betrekking tot

Nadere informatie

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT

SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN SOCIALE VERKAVELING ELEKTRICITEIT 1 Goedgekeurd door Raden van Bestuur Gaselwest 10.12.2014, IMEA 17.12.2014, Imewo 9.12.2014, Intergem 11.12.2014, Iveka 18.12.2014, Iverlek 12.12.2014 SOCIALE APPARTEMENTSGEBOUWEN EN WOONCOMPLEXEN SOCIALE

Nadere informatie

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen

Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Pagina 1 van 10. Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Reglement voor de aanleg van rioleringsinfrastructuur in ontwikkelingen Afdeling 1. Afdeling 2. Afdeling 3. Afdeling 4. Toepassingsgebied en definities Verplichtingen van de ontwikkelaar tegenover Pidpa

Nadere informatie

studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & bouwprojecten

studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & bouwprojecten netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & bouwprojecten Gebruik dit formulier voor de aanleg van de nutsvoorzieningen elektriciteit,

Nadere informatie

studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & groepsbouwprojecten

studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & groepsbouwprojecten netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering studie- en offerteaanvraag voor verkavelingen & groepsbouwprojecten Gebruik dit formulier voor de aansluiting op de nutsvoorzieningen elektriciteit,

Nadere informatie

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET AANLEGGEN VAN RIOLEN (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1. De eigendommen, gelegen langs een openbare weg, waarin

Nadere informatie

Bijlage 1: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten

Bijlage 1: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Bijlage 1: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen,appartementsgebouwen en andere bouwprojecten Bijlage 1: Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere

Nadere informatie

GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015

GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015 GOEDKEURING REGLEMENT AANLEG VAN RIOLERINGSINFRASTRUCTUUR IN ONTWIKKELINGEN Gemeenteraad 1 juni 2015 De gemeenteraad van Herenthout, Gelet op het Gemeentedecreet van 15 juli 2005, en latere wijzigingen;

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN

STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN STEDENBOUWKUNDIGE VERORDENING INZAKE PARKEERPLAATSEN EN FIETSSTALPLAATSEN BIJ HET CREËREN VAN MEERDERE WOONGELEGENHEDEN Art. 1 - Toelichting Sedert de afschaffing van de omzendbrief van 17 juni 1970 betreffende

Nadere informatie

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019.

Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019. Reglement Retributie op administratieve prestaties Vastgesteld door de gemeenteraad op 15 december 2016 Bekendgemaakt op www.maldegem.be op 23 december 2016 Art. 1 - Dit regelement is van toepassing vanaf

Nadere informatie

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993;

DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; DE RAAD: Gelet op de bouwverordening betreffende de parkeerplaatsen, goedgekeurd in de vergadering van de gemeenteraad dd 16 maart 1993; Overwegende dat een aantal artikels aanleiding geven tot interpretatie.

Nadere informatie

Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1

Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1 Bijlage: Intra park kabels 29,9 kv/ 36 kv_v3.1 1.1 Algemeen Deze bijlage, betreffende het beheer van intra park kabels op het openbaar domein, parallel aan de openbare weg bij windmolenparken aangesloten

Nadere informatie

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning

Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Aanvraag van een wijziging van een verkavelingsvergunning Vlaams Ministerie van Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed 070426 In te vullen door de behandelende overheid ontvangstdatum Waarvoor

Nadere informatie

Aanleg voeding distributiecabine Aanleg van de voedingsleidingen voor de cabine binnen de projectoppervlakte en de aangrenzende openbare ruimte(s).

Aanleg voeding distributiecabine Aanleg van de voedingsleidingen voor de cabine binnen de projectoppervlakte en de aangrenzende openbare ruimte(s). Bijlage I: Tarieven Offerteregels voor verkavelingen, bedrijventerreinen, appartementsgebouwen en andere woonprojecten en niet-residentiële groepsbouwprojecten 1 Definities Aanleg verdeelnet Aanleg van

Nadere informatie

Belasting op onbebouwde percelen

Belasting op onbebouwde percelen Belasting op onbebouwde percelen Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in een niet- vervallen verkaveling Reglement heffing op onbebouwde percelen, gelegen in gebieden bestemd voor wonen Artikel

Nadere informatie

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed.

Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. Gemeente Vorselaar Overzicht van de raadsbesluiten van 02 mei 2016 01. Goedkeuring verslag vorige vergadering Keurt eenparig het verslag van de raadszitting van 4 april 2016 goed. 02. Kennisname nazicht

Nadere informatie

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge

gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk gebied Brugge Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Definitief Definitief gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan afbakening regionaalstedelijk

Nadere informatie

aansluitingsaanvraag appartementen & wooncomplexen elektriciteit, aardgas, riolering & kabeltelevisie

aansluitingsaanvraag appartementen & wooncomplexen elektriciteit, aardgas, riolering & kabeltelevisie netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering aansluitingsaanvraag appartementen & wooncomplexen elektriciteit, aardgas, riolering & kabeltelevisie Gebruik dit formulier voor de aansluiting

Nadere informatie

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT

Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Landinrichtingsproject Jabbeke Wingene Inrichtingsplan Groenhove Vrijgeweid Perceelswerken NU! Tope Tegoare Oproep 2014 SUBSIDIEREGLEMENT Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Wie kan de subsidie aanvragen?... 2

Nadere informatie

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003

Advies van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 7 oktober 2003 Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt North Plaza B Koning Albert II-laan 7 B-1210 Brussel Tel. +32 2 553 13 53 Fax +32 2 553 13 50 Email: info@vreg.be Web: www.vreg.be Advies

Nadere informatie

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten.

7. Het bedrag van de belasting wordt vastgesteld op 100% van de som van de verhaalbare uitgaven, verhoogd met de intresten. GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM VERHAALBELASTING OP HET VERWERVEN VAN DE ZATE VAN DE WEG (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Artikel 1. 1.De eigendommen, gelegen langs openbare wegen

Nadere informatie

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP

MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP 5 MEI 2000. - Besluit van de Vlaamse regering betreffende de openbare onderzoeken over aanvragen tot stedenbouwkundige vergunning en verkavelingsaanvragen De Vlaamse

Nadere informatie

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEMEENTERAAD PROVINCIE VLAAMS-BRABANT ZITTING van 22 september 2011 Aanwezig : MM. Johan Deleu, raadslid voorzitter; Mevr. Lutgard Van Biesen Van der Borght, burgemeester;

Nadere informatie

Aanleg verdeelnet Aanleg van de voor het betreffende project ontworpen kabels en buisleidingen binnen de projectoppervlakte en de

Aanleg verdeelnet Aanleg van de voor het betreffende project ontworpen kabels en buisleidingen binnen de projectoppervlakte en de Bijlage bij het reglement verkavelingen en bouwprojecten. Tabellen tussenkomsten geldig vanaf : juli 206 Definities: Aanleg verdeelnet Aanleg van de voor het betreffende project ontworpen kabels en buisleidingen

Nadere informatie

houdende diverse bepalingen inzake energie

houdende diverse bepalingen inzake energie stuk ingediend op 1428 (2011-2012) Nr. 4 7 maart 2012 (2011-2012) Ontwerp van decreet houdende diverse bepalingen inzake energie Tekst aangenomen door de plenaire vergadering Stukken in het dossier: 1428

Nadere informatie

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie.

REG. Hoogrendementsbeglazing. REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen. Een premie aanvragen in 5 stappen. Afhandeling premie. REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Hoogrendementsbeglazing Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier

Nadere informatie

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING)

11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) 11. BELASTING OP ONBEBOUWDE BOUWGRONDEN IN WOONGEBIED EN OP ONBEBOUWDE KAVELS (ACTIVERINGSHEFFING) Artikel 1 Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: 1 Bouwgrond: een perceel grond, met

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be

Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven. Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Gemeente Zandhoven Liersebaan 12 2240 Zandhoven Technische Dienst 03-410 16 30 td@zandhoven.be Reglement inzake belasting op het verwerven van de zate van de openbare wegen Goedgekeurd door de gemeenteraad

Nadere informatie

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be

Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011. www.mebumar.be Infovergadering bewoners woensdag 19 januari 2011 Programma 1. Verwelkoming Gemeente Hulshout 2. Voorstelling Hidrorio Gemeentelijke rioleringsbeheerder Pidpa/Hidrorio 3. Toelichting bij het ontwerp Studiebureau

Nadere informatie

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen

Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen Toelichtingsnota: Beslissingsbevoegdheid van de gemeenteraad over de zaak van de wegen De laatste maanden rijzen vragen omtrent de toepassing van artikel 4.2.25 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Gewijzigd door de gemeenteraad op 17 december 2014 (treedt in werking op 1 januari 2015) Gewijzigd

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@

ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Fokkema Linssen Blad 1 Notarissen te Rotterdam Concept d.d. 25-11-2015 ALGEMENE VOORWAARDEN@ Kreken van Nibbeland te Zuidland@ (Fase 3.1, kavels 20 tot en met 33)@ Heden, @, verscheen voor mij, mr. @,

Nadere informatie

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018.

Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. Retributies en belastingen. Vaststellen van de verhaalbelasting op het aanleggen van riolen voor de aanslagjaren 2013-2018. (040/362-04) Artikel 1 Er wordt voor de aanslagjaren 2013-2018 een verhaalbelasting

Nadere informatie

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad

Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Datum: 30 december 2013 Aanwezig: Agenda: Bert Doise, voorzitter; Marc Lewyllie, burgemeester; Wieland De Meyer, Etienne Cloet, Jean-Pierre Geelhand de Merxem,

Nadere informatie

LOVELD A (initiatief P.P.S)

LOVELD A (initiatief P.P.S) PROVINCIE VLAAMS-BRABANT GEMEENTE DILBEEK BIJZONDER PLAN VAN AANLEG LOVELD A (initiatief P.P.S) VOORSCHRIFTEN Ontwerper In opdracht van D+A Consult nv Gemeentebestuur Dilbeek Meiboom 26 Gemeenteplein 1

Nadere informatie

De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen

De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen De verkavelingsvergunning: recente evoluties in de rechtspraak en bedenkingen FORUM ADVOCATEN BVBA Nassaustraat 34 A 2000 Antwerpen T 03 369 95 65 F 03 369 95 66 E info@forumadvocaten.be W www.forumadvocaten.be

Nadere informatie

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen

Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Retributiereglement van 30 december 2013 werken voor derden / kleine verkopen Periode Artikel 1 Er wordt voor een termijn aanvangend op 1 januari 2014 en eindigend op 31 december 2018 wordt het onderstaand

Nadere informatie

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000

Vlaams gewest. Aard van het document. Administratieve geldboete van 500 tot 5.000. Enkel volle eigendom 5.000 Overzicht Vlaams gewest Decreet houdende algemene bepalingen betreffende energiebeleid (energiedecreet) van 8 mei 2009. Belgisch Staatsblad: 07.07.2009 Van kracht sinds: 01.01.2011 Besluit van de Vlaamse

Nadere informatie

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode

Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode 1 Besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2011 houdende de organisatie van het toezicht, vermeld in artikel 29bis van de Vlaamse Wooncode Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. In dit besluit

Nadere informatie

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012

Beslissing van de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt. van 3 juli 2012 Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt Publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap Graaf de Ferrarisgebouw Koning Albert II-laan 20 bus 19 B-1000 Brussel Gratis telefoon

Nadere informatie

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring

Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring Unidroit-Overeenkomst inzake de internationale factoring DE STATEN, DIE PARTIJ ZIJN BIJ DIT VERDRAG, ZICH ERVAN BEWUST ZIJNDE dat de internationale factoring een belangrijke taak te vervullen heeft in

Nadere informatie

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur.

De werken worden uitgevoerd, hetzij door de stadsdiensten, hetzij door een openbare of private onderneming, op last van het stadsbestuur. Gemeenteraad 16 december 2013 Gemeentebelasting op de wegbedekking (2014-2018). Artikel 1: 1. Worden onderworpen aan een jaarlijkse belasting strekkend tot gedeeltelijke terugbetaling van de door de gemeente

Nadere informatie

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING

BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN NIET-VERVALLEN VERKAVELING gh BELASTINGREGLEMENT OP DE ONBEBOUWDE KAVELS IN EEN Goedgekeurd door de gemeenteraad van 18 december 2013 Gewijzigd door de gemeenteraad op 22 september 2014 Bekendgemaakt op 19 december 2013 en 23 september

Nadere informatie

Niet-woongebouwen Relighting

Niet-woongebouwen Relighting REG 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Niet-woongebouwen Relighting Een premie aanvragen in 5 stappen 1. Lees aandachtig de algemene voorwaarden en de actievoorwaarden. 2. Vul het aanvraagformulier duidelijk

Nadere informatie

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN

GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN GEMEENTELIJKE VERORDENING M.B.T. DE OVERWELVINGEN VAN GRACHTEN Goedgekeurd door de gemeenteraad op 28 juni 2007 Artikel 1 Overwelvingen langsheen bebouwde percelen binnen het volgens het Gewestplan gelegen

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening

Stedenbouwkundige verordening Stedenbouwkundige verordening inzake de dorpelhoogte en het uitzetten van de dorpelhoogte en de voorgevelbouwlijn Versie: 0.3 Datum: 10 oktober 2011 www.malle.be Antwerpsesteenweg 246 B-2390 Malle COLOFON

Nadere informatie

meldings- en vergunningsplicht

meldings- en vergunningsplicht meldings- en vergunningsplicht gemeentelijke stedenbouwkundige verordening de panne juni 2014 definitief ontwerp 2 Verwijderd: maart Inhoud Doel van deze verordening... - 3 - Leeswijzer... - 4 - DEEL I

Nadere informatie

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation

Postinterventiedossier (PID) Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein van een voormalig tankstation T8200_: (PID) Conform de Wet op het Welzijn 04/08/96 en de Europese Richtlijn 92/57/EEG en het KB betreffende de tijdelijke of mobiele bouwplaatsen 25/01/01 Bodemsaneringswerken van een verontreinigd terrein

Nadere informatie

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013)

BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) GEMEENTEBESTUUR WEVELGEM BELASTING VOOR PANDEN OPGENOMEN IN HET LEEGSTANDSREGISTER (goedgekeurd in zitting van de gemeenteraad van 13 december 2013) Art. 1. ALGEMENE BEPALINGEN 1.1. Definities De volgende

Nadere informatie

5 verdeeldheid overeenkomstig de wet van 8 juli 1924, gewijzigd bij de wetten van 30 juni 1994 en 2 juni 2010 en de reparatiewetten van 13 augustus 2011, 15 mei 2012 en 17 augustus 2013, en meer bepaald

Nadere informatie

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs.

Hiermee speelt het gemeentebestuur een stimulerende rol voor het verbeteren van de kwaliteit van onderwijs. REGLEMENT VOOR HET TOEKENNEN VAN EEN SUBSIDIE VOOR ONDERWIJSINFRASTRUCTUUR VOOR SCHOLEN OP GRONDGEBIED STEENOKKERZEEL HOOFDSTUK 1. ALGEMEEN ARTIKEL 1. DOELSTELLING 1 Binnen de grenzen van de jaarlijks

Nadere informatie

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998

BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 BESLUIT VAN DE VLAAMSE REGERING VAN 17 MAART 1998 tot vaststelling van de regels voor het verlenen van de voorafgaande vergunning, bedoeld in artikel 10 van de decreten inzake voorzieningen voor bejaarden,

Nadere informatie

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode);

Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gemeenteraad Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, zoals gewijzigd (hierna Vlaamse Wooncode); Gelet op het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals gewijzigd (hierna Gemeentedecreet);

Nadere informatie

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN-

RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- GEMEENTE OPWIJK RUP KLAARSTRAAT (HERZIENING EN UITBREIDING VAN HET RUP ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN- Deelplan voetbalterrein Klaarstraat ) DEEL 2: ONTWERPPLANNEN

Nadere informatie

Bestaand regionaal bedrijf

Bestaand regionaal bedrijf Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan Bestaand regionaal bedrijf N.V. Wijckmans te Ham Bijlage II: stedenbouwkundige voorschriften Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan

Nadere informatie

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar.

Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari Eerste commentaar. Beslissing BTW nr. E.T.119.318 dd. 28.10.2010 Gewijzigde artikelen 1, 9, en 44, 3, 1, van het Btw-Wetboek vanaf 1 januari 2011. Eerste commentaar. 1. Inleiding Ingevolge de wijzigingen van het Btw-Wetboek

Nadere informatie

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied

(B.S.18.V.1997) 1. Hoofdstuk I. Definities en toepassingsgebied Besluit van de Vlaamse Regering van 18 februari 1997 tot vaststelling van de procedure voor het verkrijgen van een planningsvergunning en een exploitatievergunning voor intramurale en transmurale voorzieningen

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013

Tariefverordening. op evenementen in de haven. directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 02 december 2013 raad van bestuur van : 16 december 2013 ingangsdatum : 1 januari 2014 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap:

Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente: 2. privé persoon/personen: vennootschap: 3. privé persoon/personen: vennootschap: Versie d.d. 23-05-2013 Dossiernummer: perceel: kadastrale gemeente:, nummer[s] Gebruiksovereenkomst De ondergetekenden: 1. de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid: TenneT TSO B.V., statutair

Nadere informatie

Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007)

Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007) Verkavelingsreglement (versie 1.0 februari 2007) VERKAVELINGSREGLEMENT MET BETREKKING TOT DE AANLEG VAN HET RIOLERINGSNET De verkavelaar verbindt zich tot de aanleg van het rioolnet ten behoeve van de

Nadere informatie

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019

Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 Belasting op leegstand van woningen en gebouwen, 2014-2019 goedgekeurd door de gemeenteraad op 31 maart 2014 gepubliceerd op website gemeente op 13 mei 2014 gemeenteraad Artikel 1A Vanaf de inwerkingtreding

Nadere informatie

zitting van 18 november 2013

zitting van 18 november 2013 Wynants Ivo - Sysmans Emiel - 01. Retributiereglement voor het afleveren van een conformiteitsattest De Raad in openbare zitting; Gelet op de bepalingen van het gemeentedecreet van 15 juli 2005, zoals

Nadere informatie

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties

Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties Reglement eenmalige subsidiëring investering in nieuwbouw en aankoop sportaccommodaties DE RAAD Gelet op de artikels 42 en 43 van het gemeentedecreet m.b.t. de bevoegdheden van de gemeenteraad; Gelet op

Nadere informatie

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

(Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening inzake parkeren en stallen van auto s & fietsen en realisatie van bergruimten bij meergezinswoningen (Versie 12/12/2013) Provincie Vlaams-Brabant Gemeente Opwijk

Nadere informatie

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN

STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 AALST - HEILIG HARTLAAN PROVINCIE OOST-VLAANDEREN STAD AALST BIJZONDER PLAN VAN AANLEG NR. 16 H. HARTLAAN STEDEBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN Art. 1 : Algemeenheden

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid

REG. Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie. REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid Art.nr. 43874 : REGpremie condensatieketel besch.kl.2013 REG-premieaanvraag 2013 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2013 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie Een premie aanvragen

Nadere informatie

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING

MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING MODELVERORDENING GEMEENTELIJKE ACTIVERINGSHEFFING De gemeenteraad, Gelet op het decreet houdende de Vlaamse Wooncode van 15 juli 1997, met latere wijzigingen, hierna Vlaamse Wooncode genoemd; Gelet op

Nadere informatie

Offertenummer: Uw ondernemingsnummer : BE Ons kenmerk :

Offertenummer: Uw ondernemingsnummer : BE Ons kenmerk : netbedrijf aardgas, elektriciteit, kabeltelevisie en riolering OFFERTE 0020064853 Exemplaar voor INFRAX. AQUAFIN NV datum 18.02.2016 uw klantnummer 1000014426 Dijkstraat 8 infolijn 011 26 61 00 / fax:

Nadere informatie

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14

STEDENBOUWKUNDIGE VOORSCHRIFTEN artikel 14 PROVINCIE LIMBURG 63-34001 STAD TONGEREN BIJZONDER PLAN VAN AANLEG "ZONEVREEMDE TERREINEN EN GEBOUWEN VOOR SPORT-, RECREATIE- EN JEUGDACTIVITEITEN" Opgesteld volgens artikel 14 van het decreet betreffende

Nadere informatie

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / *****

Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver. Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** Bedrijventerrein Dreefvelden Sint-Katelijne-Waver Gentlemen s Agreement IGEMO / ***** 11/12/2014 1 Gentlemen s Agreement voor een bedrijfsperceel op bedrijventerrein Dreefvelden te Sint-Katelijne-Waver

Nadere informatie

Tariefverordening. op evenementen in de haven

Tariefverordening. op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 10 december 2012 raad van bestuur van : 18 december 2012 ingangsdatum : 1 januari 2013 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD

DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD DOSSIER VOOR DE GEMEENTERAAD Situering van het dossier Bevoegd lid college 1 schepen J. Deroo Dienst technische dienst Volgnummer dossier Onderwerp Private verkaveling. Kop van 't Sas. Goedkeuring wegentracé.

Nadere informatie

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006

Veiligheidscoördinatoren Coordinateurs de Sécurité. Gewijzigd door : KB van 18 januari 2006 BS van 31 januari 2006 21 SEPTEMBER 1988. - Koninklijk besluit betreffende de voorschriften en de verplichtingen van raadpleging en informatie bij het uitvoeren van werken in de nabijheid van installaties van vervoer van gasachtige

Nadere informatie

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning

Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning yyyyyyyyyyyyy Stedenbouwkundige verordening i.v.m. de landschappelijke inkleding van bedrijfsgebouwen bij het afleveren van een stedenbouwkundige vergunning Voorgelegd aan de Gewestelijke Stedenbouwkundige

Nadere informatie

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN

REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN REGLEMENT HERSTELLING OPENBARE RUIMTE NA INNAME OF WERKZAAMHEDEN Hoofdstuk I ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement stelt regels vast inzake de behandeling van schade aan de openbare ruimte tengevolge van het

Nadere informatie

Reglement op werken op de openbare weg, inname openbaar domein en het plaatsen van de bijbehorende signalisatie

Reglement op werken op de openbare weg, inname openbaar domein en het plaatsen van de bijbehorende signalisatie Reglement op werken op de openbare weg, inname openbaar domein en het plaatsen van de bijbehorende signalisatie Goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van 17 oktober 2011 met ingang van 1 januari

Nadere informatie

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT

Aankoop sociaal beheersrecht informatie 20 september 2011 SOCIAAL BEHEERSRECHT SOCIAAL BEHEERSRECHT VWC: decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse wooncode; BVR: besluit van de Vlaamse regering van 6 oktober 1998 betreffende de kwaliteitsbewaking, het recht van voorkoop en het

Nadere informatie

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating

Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating Overeenkomst tot begeleiding en financiering bodemsanering tankstation bij sluiting van de uitbating De ondergetekenden De vzw Bodemsaneringsfonds voor benzinestations hierna genoemd BOFAS EN Naam:...

Nadere informatie

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING

GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING GRONDVERKOOPOVEREENKOMST KAVELS DE VERWONDERING Ondergetekenden, 1. De gemeente Nieuwkoop, gevestigd te Nieuwveen, Teylersplein 1, 2441 LE, te dezen krachtens artikel 171 van de Gemeentewet vertegenwoordigd

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever

VOORSTEL VAN DECREET. van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever Zitting 2004-2005 6 juli 2005 VOORSTEL VAN DECREET van de dames Veerle Heeren, Dominique Guns en Caroline Gennez en de heer Bart De Wever tot wijziging van het decreet van 15 juli 1997 houdende de Vlaamse

Nadere informatie

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen

Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen Gemeentelijke stedenbouwkundige verordening Bescheiden Wonen REGLEMENT TOELICHTING Algemeen Aangezien ook de hogere overheid gebonden is door de bepalingen van stedenbouwkundige verordeningen (RvS 9 november

Nadere informatie

Reglement rentearme leningen

Reglement rentearme leningen Reglement rentearme leningen Reglement van Stad Zottegem voor het toekennen van rentearme leningen voor jeugdwerkinfrastructuur bij erkende plaatselijke jeugdwerkinitiatieven en erkende sportverenigingen

Nadere informatie

Tariefverordening op evenementen in de haven

Tariefverordening op evenementen in de haven Tariefverordening op evenementen in de haven directiecomité van 23 november 2014 raad van bestuur van 01 december 2014 ingangsdatum: 1 januari 2015 Gemeentelijk Havenbedrijf Antwerpen Havenhuis Entrepotkaai

Nadere informatie

Artikel 1: Algemene bepalingen

Artikel 1: Algemene bepalingen Stad Harelbeke Gemeentelijke belasting op woningen, kamers, gebouwen of andere woongelegenheden, opgenomen in het gemeentelijk leegstandsregister. (gecoördineerde versie wijzigingen gemeenteraad 20.01.2014)

Nadere informatie

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING

4. ALGEMENE TOEPASSING 5. GOEDKEURING EN WIJZIGINGEN 6. BEKENDMAKING 7. INWERKINGTREDING TOEWIJZINGSREGLEMENT SOCIALE HUURWONINGEN INTERLOKALE VERENIGING WOONBELEID REGIO NOORD INHOUD: INHOUD: 1. INLEIDING 1.1 Wettelijk kader 1.2 Gemeentelijke maatregel HET LOKAAL TOEWIJZINGSREGLEMENT WERD

Nadere informatie

BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN -

BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN - BONDIGE HANDLEIDING INZAKE SOCIALE LASTEN EN LASTEN BESCHEIDEN WOONAANBOD - GERICHT NAAR VERKAVELAARS OF BOUWHEREN - versie 2010 10 07 Deze handleiding omvat een aantal praktische richtlijnen voor de uitvoering

Nadere informatie

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten

REG. Individuele condensatieketel. op aardgas, propaan of stookolie. enkel voor beschermde klanten Art.nr. 45746: REGpremie condensatieketel besch. kl. 2014 REG-premieaanvraag 2014 (*) Bestaande woning of wooneenheid REG 2014 Individuele condensatieketel op aardgas, propaan of stookolie enkel voor beschermde

Nadere informatie

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand

Punt 7: Goedkeuren belastingreglement op leegstand Gemeentebestuur Ardooie Uittreksel uit de notulen van de gemeenteraad Zitting van 23 december 2013 Aanwezig : De Heer K. Callens, Burgemeester-Voorzitter; De Heer en mevr. Soenens K., Vande Vyvere C.,

Nadere informatie