Ziekteverzuimbegeleiding op het VO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimbegeleiding op het VO"

Transcriptie

1 Toelichting voor scholen en Leerplicht Ziekteverzuimbegeleiding op het VO door de GGD Amsterdam

2 Inhoud 1. Inleiding Doelstelling Toelichting Criteria voor aanmelding Verantwoordelijkheden van de verschillende partijen Praktische afspraken Rol school: Signaleren en bewaken Rol JGZ: adviseren en begeleiden Rol Leerplicht Financiële kaders Wettelijke kaders Referenties Bijlagen... 8 Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 2

3 TOELICHTING AFSPRAKEN ZIEKTEVERZUIMBEGELEIDING IN HET VOORTGEZET ONDERWIJS DOOR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 1. Inleiding Deze toelichting is bedoeld voor Leerplicht en scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam en Amstelland volgens de methode (ontwikkeld door de GGD West Brabant). De werkinstructie is aangepast in januari 2016 naar aanleiding van doorontwikkeling van de methode op basis van wetenschappelijk onderzoek van deze methode. 1.1 Doelstelling Het doel van de ziekteverzuimbegeleiding is om leerlingen met meer dan gemiddeld ziekteverzuim vroegtijdig in contact te brengen met een jeugdarts van Jeugdgezondheidszorg (JGZ) om te helpen voorkomen dat het ziekteverzuim uitmondt in langdurig schooluitval of voortijdig schoolverlaten. 1.2 Toelichting Voortijdig schoolverlaten vorm een groot maatschappelijk probleem. In het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning wordt gestreefd naar een optimale participatie van jeugdigen aan de samenleving. Langdurig en veelvuldig ziekteverzuim gaat vaak vooraf aan voortijdig ongediplomeerd schoolverlaten. Het ziekteverzuim is vaak een signaal dat het niet goed gaat met een kind op het psychosociale vlak. Door het ontbreken van medische kennis is het voor school vaak lastig om een goede inschatting van de situatie te maken. De methode (medische advisering ziekgemelde leerling) laat zien dat door een goede samenwerking tussen de school, jeugdgezondheidszorg en de leerplicht problemen eerder gesignaleerd worden en in een eerder stadium met leerlingen gewerkt kan worden aan het oplossen van problemen. is een beproefde methodiek voor een integrale aanpak van ziekteverzuim bij scholieren in het voortgezet onderwijs (VO). In deze versie 2014 (welke in schooljaar bij GGD Amsterdam is geïntroduceerd) is op een aantal punten anders dan de eerdere versie(s). Zie ook handboek op Aangescherpte verzuimcriteria: elke vierde ziekmelding in twaalf schoolweken of vanaf de zevende schooldag aaneengesloten. School is in the lead. Wanneer ziekteverzuim voldoet aan de criteria, gaat school het eerste gesprek aan met de leerling en zijn/haar ouder(s). Dit gesprek kan gedaan worden door een mentor, leerlingbegeleider, intern begeleider of zorgcoördinator. De school monitort het ziekteverzuim en monitort samen met de jeugdarts de uitvoer van het re-integratieplan. De inzet van de leerplichtambtenaar verloopt via school. Als het is vastgelopen of onvoldoende heeft opgeleverd, gaat de leerplichtambtenaar - op verzoek van school - z.s.m. in gesprek en koppelt zijn/haar bevindingen aan school terug. De verzuimstatus wordt niet meer standaard opgevraagd. Alle informatie over het proces van ziekteverzuimbegeleiding is terug te vinden op de website van de GGD Amsterdam, inclusief voorbeeldbrieven, aanmeld- en terugkoppelingsformulier en folder voor ouders/leerling. 1.3 Criteria voor aanmelding Op basis van wetenschappelijk onderzoek zijn onderstaande criteria werkzaam gebleken. In overleg tussen school en jeugdgezondheidszorg worden de criteria voor verzuim vastgesteld. Zo nodig wordt een plan opgesteld om te komen tot werken volgens de nieuwe criteria. Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 3

4 Vanaf de 7 e schooldag aaneengesloten ziekteverzuim Vanaf 4 e ziekmelding binnen 12 weken 2. Verantwoordelijkheden Hier wordt kort een overzicht gegeven van de verantwoordelijkheden van de drie betrokken partijen: school, JGZ en leerplicht. Scholen hebben een vaste contactpersoon aan wie de jeugdarts kan terugkoppelen (verzuimcoördinator of zorgcoördinator). Scholen hebben informatie over ziekteverzuimbegeleiding opgenomen in ziekteverzuimbeleid van school en kunnen daarbij verwijzen naar informatie op website van de GGD Amsterdam. Scholen zijn verantwoordelijk voor een sluitende ziekteverzuimregistratie, monitoren van het verzuim, hebben (direct) na ziekmelding contact met ouder(s)/leerling, hebben bij zorgwekkend ziekteverzuim (criteria) een gesprek met ouder(s) en leerling, melden zo nodig aan bij JGZ in overleg met ouder(s). Scholen melden aan bij JGZ met het daarvoor bestemde aanmeld- en terugkoppelingsformulier en bevestigen de aanmelding naar ouders door het versturen van de ouderbrief. In geval de leerling en ouders niet verschijnen op het consult van de jeugdarts, weigeren mee te werken aan het vinden van een oplossing, afspraken niet nakomen of bij onnodig aanhouden van het ziekteverzuim, spreekt de school hen hierop aan. JGZ nodigt ouders en leerling uit voor een afspraak binnen 10 schooldagen na aanmelding door school. Samen met ouder(s) en leerling onderzoekt de jeugdarts de (gezondheids)problemen, doet eventueel aanvullend medisch onderzoek en vraagt indien nodig medische informatie op bij andere hulpverleners of behandelaars. Met de ouder(s) en de leerling stelt de jeugdarts een re-integratieplan op. School ontvangt per direct, uiterlijk binnen 2 werkdagen, terugkoppeling via het aanmeld-en terugkoppelingsformulier. Ouders ontvangen een kopie van deze afspraken. Zo nodig overlegt de jeugdarts met school en andere ZAT-partners. Indien nodig volgt een herhalingsonderzoek. Bij herhaaldelijk niet verschijnen kan de jeugdarts het verzuim niet beoordelen en wordt school geadviseerd een melding naar leerplicht te doen. JGZ ondersteunt school verder bij de uitvoering van het re-integratieplan. Als het traject is vastgelopen of onvoldoende heeft opgeleverd, gaat de leerplichtambtenaar, op verzoek van school, z.s.m. in gesprek met ouder(s)/ leerling en koppelt zijn/haar bevindingen aan school terug. 3. Praktische afspraken De praktische afspraken die nodig zijn om het proces goed te laten verlopen zijn hier beschreven. Een aantal zaken worden verder maatwerk afgesproken tussen school en de vaste jeugdarts van JGZ, zoals de contactpersoon vanuit school, de frequentie van overleg en afstemming en de rol van school bij het herinneren aan de afspraken en bij no-show. 3.1 Rol school: Signaleren en bewaken Organisatie De school vindt het belangrijk om het (ziekte)verzuim van leerlingen terug te dringen en heeft informatie over ziekteverzuimbegeleiding opgenomen in het Ziekteverzuimbeleid van de school. Dit is voor ouders bij voorkeur terug te vinden in de schoolgids of de website van de school (verwezen kan worden naar de website van de GGD). Het Zorg Advies Team, waarin JGZ, en jeugdhulp (OKT voor Amsterdam) participeren, is goed bekend met de werkwijze. Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 4

5 De school heeft een verzuimcoördinator, die de registratie bijhoudt van ziekmeldingen van de leerlingen. Door de school wordt een persoon aangesteld, die verantwoordelijk is voor de aanmelding bij de GGD. Signalering Aannemen van de ziekmelding bij de receptie van school. Als de ziekmelding bij de receptie binnenkomt, wordt gevraagd om welke leerling het gaat en in welke klas hij/zij zit. Gegevens worden in het leerlingvolgsysteem gezet zodat dit zichtbaar is voor de mentor. Contact opnemen met de ouders na ziekmelding. Na ziekmelding neemt de mentor altijd (telefonisch) contact op met de ouder(s). In dit contact worden met de ouder(s) afspraken gemaakt over terugkeer naar school, het onderhouden van het contact en over de mogelijkheid en behoefte thuis werk te laten verrichten. De uitkomst van het contact wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem. De school gaat in gesprek met leerling en ouders bij zorgwekkend ziekteverzuim. Bij zorgwekkend ziekteverzuim (volgens de criteria) vindt er op school face-to-face een verzuimgesprek plaats met leerling en ouders. De mentor of verzuim-/leerjaar-/zorgcoördinator voert het verzuimgesprek. Het doel van dit gesprek is het delen van zorgen en verantwoordelijkheden, het achterhalen van de reden(en) van verzuim (vooral van de redenen waar school een rol in kan spelen) en het komen tot concrete afspraken over begeleiding en zorg. De uitkomst van het contact wordt geregistreerd in het leerlingvolgsysteem en door de school gemonitord. Vanaf schooljaar biedt GGD Amsterdam mentortrainingen om mentoren (of verzuim- /leerjaar-/zorgcoördinator) te ondersteunen in het voeren van deze gesprekken met ouder(s) en leerling. Aanmelding De school vraagt een consult aan bij de jeugdarts. Naar aanleiding van het verzuimgesprek kan de school het noodzakelijk vinden om zich te laten adviseren door de jeugdarts. Dit wordt besproken met de leerling en ouder(s). Toegelicht wordt: het doel van het consult en de rol van de jeugdarts daarin. Voor de leerling is de link tussen de school en de jeugdarts helder. De mentor kan samen met ouder(s) het aanmeld- en terugkoppelingsformulier invullen (transparantie). School meldt digitaal bij de jeugdarts met het aanmeld- en terugkoppelingsformulier (zie website GGD Amsterdam). Bij twijfel kan de school overleggen met de jeugdarts. School bevestigt de aanmelding naar ouders/leerling met de ouderbrief Ziekteverzuim met logo van school (zie format op website GGD Amsterdam). School wordt door JGZ geïnformeerd wanneer de afspraak is en wanneer sprake is van een herhaalde oproep. No-show Jeugdarts en school stemmen af welke rol school kan nemen in het terugdringen no-show, door bijvoorbeeld de leerling te attenderen op de afspraak en de mentor die navraagt waarom leerling niet is gekomen. Indien leerling/ouder(s) herhaaldelijk zonder bericht niet verschijnen, kan de jeugdarts het verzuim niet beoordelen en ontvangt school het advies om de leerling bij leerplicht te melden. Het verzuim wordt door school omgezet in ongeoorloofd verzuim. School meldt aan bij Leerplicht. Bewaken afspraken School ontvangt het advies en de afspraken van JGZ met de ouder(s)/leerling via het aanmelden terugkoppelingsformulier. School controleert de aanwezigheid van de leerling en of deze zich aan de afspraken houdt. Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 5

6 Als de leerling zich niet aan de afspraken houdt, kan afstemming met de jeugdarts plaatsvinden, indien nodig wordt het advies aangepast. Als de leerling blijft verzuimen tegen de afspraken in, doet school een melding bij leerplicht. Als de leerling weer volledig deelneemt aan het lesprogramma valt deze weer onder de reguliere controle van ziekteverzuim door school. 3.2 Rol JGZ: adviseren en begeleiden Ontvangen melding en uitnodigen De jeugdarts screent de aanmelding op voldoende informatie, tijdige aanmelding en of er sprake is van eerder contact met de leerling over ziekteverzuim. De jeugdarts koppelt eventueel aan school terug welke leerlingen niet uitgenodigd worden met vermelding van reden. De leerling en de ouder(s) ontvangen een uitnodiging van de GGD, waarbij het streven is dat de datum van de afspraak binnen 10 dagen na aanmelding door school is. Zowel de ouders als de leerling ontvangen elk een brief. Bij de brief komt een informatiefolder. Op de website van de GGD Amsterdam is meer informatie te vinden over gezondheid en ziekteverzuimbegeleiding. Via kunnen jongeren ook chatten en en met een jeugdarts of verpleegkundige De locatie van het consult is in principe bij de GGD, maar als nodig of gewenst kan de jeugdarts ook kiezen voor de school (bijvoorbeeld bij hoge no-show, uit praktisch oogpunt, als hoge drempel voor ouders/leerling). Het consult De jeugdarts onderzoekt samen ouder(s) en leerling de (gezondheids)problemen. Hierbij wordt onder andere gekeken naar de (lichamelijke) klachten, de voorgeschiedenis, hoe zit de leerling in zijn vel, de gezins- en schoolsituatie en de leefstijl. Afhankelijk van de analyse van de situatie kan de jeugdarts verder kiezen voor: o Een aanvullend lichamelijk onderzoek o Overleg met huisarts of andere hulpverleners, na toestemming ouder(s)/leerling o Een herbeoordeling na een bepaalde tijd o Een re-integratie traject o Bespreken van leerling op het ZAT o Melding in Matchpoint o Mediëren tussen school en leerling o Als de leerling alleen komt, kan de jeugdarts telefonisch contact opnemen met de ouder(s), dit gesprek wordt dan onderdeel van het ziekteverzuim consult. Terugkoppeling De jeugdarts stelt een advies op over re-integratie en vult (zo mogelijk) met ouder(s)/leerling het digitale aanmeldformulier in, met inachtneming van de privacy regels. Dit is kort en betreft vooral de gemaakt afspraken en het advies m.b.t. schoolgang. Hierin wordt vermeld of een leerling gedeeltelijk, volledig, of niet in staat is deel te nemen aan onderwijs op school. Er worden geen uitspraken gedaan over het wel of niet geoorloofd zijn van het verzuim. De school ontvangt binnen 2 werkdagen een terugkoppeling over de afspraken het advies via het aanmeld/terugkoppelingsformulier, mits de ouder(s)/leerling daar toestemming voor hebben gegeven. De ouder(s) en leerling ontvangen een kopie van de afspraken. In sommige gevallen is verdere afstemming met andere hulpverleners of artsen nodig, aanvullende informatie wordt dan later aan school teruggekoppeld. De jeugdarts stuurt een kopie van het aanmeldformulier naar de leerplichtambtenaar, als vermoeden bestaat dat de leerling ook bij de leerplichtambtenaar gaat komen (met toestemming van ouders/leerling). Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 6

7 No-show Als de ouder(s)/leerling zich afmeldt voor het gesprek of niet komt opdagen, worden ouder en leerling nog één keer uitgenodigd door JGZ. Als ouder/leerling dan weer niet komen, kan JGZ het ziekteverzuim niet beoordelen en koppelt dit terug aan school. Het is aan school om in overleg met ouders te komen tot een oplossing. Eventueel kan de leerplichtambtenaar worden ingeschakeld. Ondersteunen De jeugdarts ondersteunt de school in de meest brede zin van het woord. Dat wil zeggen: o gaat in overleg met school, schoolleider, zorgcoördinator en/of onderbouw- en bovenbouwcoördinator over verbeterpunten in de samenwerking als hiertoe aanleiding is. o gaat bij zeer hoge incidentie van verzuim in gesprek met school om de oorzaak hiervan te achterhalen. 3.3 Rol Leerplicht Ontvangen melding en registratie Leerplicht ontvangt een melding van school als: o in het gesprek van school met de ouder(s)/leerling, het ziekteverzuim duidelijk niet met ziekte of medisch te maken heeft en na afstemming met ZAT partners en gemaakte afspraken, de leerling toch blijft verzuimen. o de leerling blijft verzuimen, terwijl de jeugdarts heeft beoordeeld dat de leerling aan lesprogramma kan deelnemen. o de ouder(s) en leerling herhaaldelijk niet hebben gereageerd op een uitnodiging voor een ziekteverzuimconsult van de jeugdarts. De jeugdarts heeft daardoor het verzuim niet kunnen beoordelen. Leerplicht registreert de melding van school en nodigt ouder(s) en leerling uit voor een gesprek. De leerplichtambtenaar kan ook zelf de leerling aanmelden voor een medisch advies van de jeugdarts. Gesprek Leerplicht kan in het gesprek eventueel opnieuw verwijzen naar de jeugdarts voor een ziekteverzuimconsult. Maatregelen Als ouders niet willen meewerken en of het verzuim niet stopt kan leerplicht overgaan tot: o het geven van een waarschuwing o het opmaken proces verbaal o een onafhankelijk sociaal medisch advies (SMA) opvragen bij de GGD. Hierbij wordt de leerling met de ouder(s) gezien door een jeugdarts die niet verbonden is aan de school en daardoor geen zorgrelatie heeft met de leerling. Terugkoppeling De leerplichtambtenaar geeft terugkoppeling naar school. Ten aanzien van de samenwerking met leerplicht en ongeoorloofd verzuim De jeugdarts doet geen uitspraken over geoorloofd of ongeoorloofd verzuim, maar over belastbaarheid en de mogelijkheid om volledig aan het lesprogramma deel te nemen. De school kan bij volledige belastbaarheid het verzuim aanmerken als ongeoorloofd. Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 7

8 4. Financiële kaders Ziekteverzuimbegeleiding is een onderdeel van het BP van JGZ Amsterdam en JGZ Amstelland en wordt derhalve aangeboden aan alle scholen in het voortgezet onderwijs in Amsterdam en Amstelland. Per school is op basis van het aantal leerlingen berekend hoeveel trajecten op jaarbasis beschikbaar zijn. Dit is ongeveer 8% van het aantal leerlingen, gebaseerd op de officiële DMO-cijfers van oktober van het voorafgaande schooljaar. Op basis van het schoolniveau (VMBO) en of locatie (lagere SES) krijgen scholen extra trajecten toebedeeld. Bij de jeugdarts is bekend hoeveel trajecten de school op jaarbasis heeft. 5. Wettelijke kaders De volgende wettelijke kaders zijn van toepassing: De Wet Publieke Gezondheid Wet op het Voortgezet Onderwijs De Leerplichtwet De Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WBGO) Passend onderwijs 6. Referenties GGD West-Brabant, 2014 Snel terug naar school is veel beter. Landelijke handreiking voor een integrale aanpak van schoolziekteverzuim bij kinderen en jongeren, BIJLAGEN (Zie ook de website GGD Amsterdam over ziekteverzuimbegeleiding) 1. Formulier aanmeld- en terugkoppelingsformulier 2. Ouderbrief verzuimbegeleiding school, aan ouders te sturen 3. Uitnodigingsbrief ziekteverzuim JGZ aan ouders 4. Uitnodigingsbrief ziekteverzuim JGZ aan leerling 5. Folder ziekteverzuimbegeleiding ouders/leerling Ziekteverzuimbegeleiding VO toelichting voor scholen en leerplicht - Jan 2016 / DB 8

Ziekteverzuimbegeleiding VO

Ziekteverzuimbegeleiding VO Toelichting voor scholen en Leerplicht Ziekteverzuimbegeleiding VO door de GGD Amsterdam (volgens M@ZL) februari 2014 v. 0.2 11 feb 2014 P 1 van 8 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Toelichting...

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Yvonne Vanneste, jeugdarts promotieonderzoek ziekteverzuim bij leerlingen. 0610540159 y.vanneste@ggdwestbrabant.nl www.ggdwestbrabant.

Yvonne Vanneste, jeugdarts promotieonderzoek ziekteverzuim bij leerlingen. 0610540159 y.vanneste@ggdwestbrabant.nl www.ggdwestbrabant. Yvonne Vanneste, jeugdarts promotieonderzoek ziekteverzuim bij leerlingen 0610540159 y.vanneste@ggdwestbrabant.nl www.ggdwestbrabant.nl/mazl Samenwerking bij ziekteverzuim M@ZL: Medische Advisering Ziek

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2

Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 2012 Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2 Inhoud 1. Inleiding... 5 2. Ziekteverzuimbegeleiding tot 2012... 5 3. Programmagelden 2012... 6 Beschrijving ziekteverzuimbegeleiding... 6 4. Doelstelling...

Nadere informatie

Ziekteverzuim Als Signaal

Ziekteverzuim Als Signaal Ziekteverzuim Als Signaal Begeleiding ziekteverzuim door de Jeugdgezondheidszorg op de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio IJsselland Handleiding Zwolle, 1 november 2011 GGD IJsselland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Protocol ZIEKTEVERZUIM. Voortgezet onderwijs. 1 protocol ziekteverzuim. protocol ziekteverzuim 2

Protocol ZIEKTEVERZUIM. Voortgezet onderwijs. 1 protocol ziekteverzuim. protocol ziekteverzuim 2 Protocol ZIEKTEVERZUIM Voortgezet onderwijs 1 protocol ziekteverzuim protocol ziekteverzuim 2 INHOUD: INLEIDING Inleiding 1 1. Stappenplan 3 2. Wie doet wat wanneer? 6 3. Aandachtspunten 11 Slot 15 Bijlagen

Nadere informatie

SNEL TERUG NAAR SCHOOL IS VEEL BETER

SNEL TERUG NAAR SCHOOL IS VEEL BETER SNEL TERUG NAAR SCHOOL IS VEEL BETER Handreiking voor een integrale aanpak schoolziekteverzuim in Holland Rijnland Datum: mei 2012. Werkgroep ziekteverzuim: Annetthe Cools, Evelyn van der Ven en Rieke

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg

Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg Een model voor samenwerking tussen scholen, Leerplicht en Jeugdgezondheidszorg (GGD Groningen) bij ziekteverzuim door leerlingen in de Gemeente Groningen.

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

UW SCHOOLVERZUIM- REGISTRATIE GOED BENUT

UW SCHOOLVERZUIM- REGISTRATIE GOED BENUT UW SCHOOLVERZUIM- REGISTRATIE GOED BENUT UW SCHOOLVERZUIM- REGISTRATIE GOED BENUT 1. Inleiding In deze handreiking vindt u tips over hoe u schoolverzuim zo veel mogelijk kunt tegengaan en voorkomen dat

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

GGD Hart voor Brabant regio BNO September 2015 Informatie over ziekteverzuimbeleid

GGD Hart voor Brabant regio BNO September 2015 Informatie over ziekteverzuimbeleid GGD Hart voor Brabant regio BNO September 2015 Informatie over ziekteverzuimbeleid 1. Ziekteverzuimbeleid. 2. Stappenplan ziekteverzuim. 3. Ondersteuning gesprekvoering school. 4. Veel gestelde vragen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Uw schoolverzuimregistratie goed benut

Uw schoolverzuimregistratie goed benut Uw schoolverzuimregistratie goed benut 1. Inleiding In deze handleiding vindt u tips over hoe u schoolverzuim zo veel mogelijk kunt tegengaan. Dat voorkomt dat leerlingen onnodig thuis komen te zitten

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Procedure verzuimbeleid 2015-2016

Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Procedure verzuimbeleid 2015-2016 Versie 6 02-09-2015 Verzuimreglement Te laat op school Geoorloofd te laat: Leerlingen die later binnen komen, wat vooraf bekend was (bv tandarts bezoek), melden zich ook

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

1. Wie doet wat wanneer?... 2. 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3. 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins...

1. Wie doet wat wanneer?... 2. 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3. 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins... Protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Wie doet wat wanneer?... 2 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins...

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam

Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Protocol voor verzuim, schorsing, verwijdering, ondersteuning zieke leerlingen Het Lyceum Rotterdam Algemeen: Een goede absentieregistratie vereist een gezamenlijke aanpak d.w.z. een nauwkeurige samenwerking

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1

protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1 protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders protocol preventie Schooluitval zwangere leerlingen en tienermoeders 1 Inleiding [A.u.b. alles tussen haakjes aanpassen aan de eigen

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Verzuimprotocol Hogelant Conform de Leerplichtwet van 1969 en de in Amsterdam geldende afspraken met betrekking tot verzuim en leerplicht, heeft Hogelant alle procedures

Nadere informatie

Ziekteverzuim van leerlingen

Ziekteverzuim van leerlingen Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg Een model voor samenwerking tussen scholen, Jeugdgezondheidszorg (GGD Groningen) en Leerplicht bij ziekteverzuim door leerlingen in de provincie Groningen

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

3 de landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) 12 maart 2015

3 de landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) 12 maart 2015 3 de landelijke studiedag Kinderen met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) 12 maart 2015 Samenwerking tussen jeugdartsen, scholen en leerplichtambtenaren bij ziekteverzuim en

Nadere informatie

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Dominicus College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD

PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD PROTOCOL VERZUIM (ON)GEOORLOOFD VERZUIM, TE LAAT EN ERUIT GESTUURD Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 1.1 Te laat... 4 1.2 Spijbelen... 4 1.3 Verwijdering uit de les... 4 1.4 Verzuim door medische redenen...

Nadere informatie

Verzuimprotocol Wolfert PRO

Verzuimprotocol Wolfert PRO Verzuimprotocol Wolfert PRO Inhoudsopgave Inleiding... 2 Voorwoord... 2 De wet... 2 Volledige Leerplicht... 2 Kwalificatieplicht... 2 Taakverdeling... 3 De verzuimcoördinator... 3 Taken... 3 De mentor...

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011

VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 1 VERZUIMBELEID SINT-VITUSCOLLEGE BUSSUM versie 12-10-2011 Leerlingen hebben de plicht om bij lessen en andere onderwijsactiviteiten aanwezig te zijn. De lessen leveren een essentiële bijdrage aan de prestaties

Nadere informatie

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015

Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Protocol Schoolverzuim OBS De Plataan 2015 Inhoud Inleiding 3 1. Dagelijks 2 2. Te laat komen 2 3. Ziekte 4 4. Extra verlof 4 5. Incidenteel ongeoorloofd verzuim 4 6. Verzuimregistratiesysteem 5 7. Dossiervorming

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst

Protocol schoolverzuim. Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Samen bouwen aan jouw toekomst Protocol schoolverzuim Van Haestrechtcollege Inleiding Schoolverzuim wordt gezien als een belangrijke indicator voor een verhoogd risico op voortijdig

Nadere informatie

Situatie Acties verzuimmedewerker Acties docent/mentor/studieloopbaan-begeleider (d/m/s) Aanvang les

Situatie Acties verzuimmedewerker Acties docent/mentor/studieloopbaan-begeleider (d/m/s) Aanvang les Intern protocol ONGEOORLOOFD VERZUIM 16-/17 jarige en 18 tot 23 jarige studenten (de acties voor studenten in de leeftijd 18+ gelden ook voor 23+ met uitzondering van het melden bij het verzuimloket van

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR INFORMATIE VOOR OUDERS / VERZORGERS Een gezonde jeugd heeft de toekomst Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen

Nadere informatie

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012

Montessori College Locatie Berg en Dalseweg. Verzuimprotocol 2011-2012 Montessori College Locatie Berg en Dalseweg Verzuimprotocol 2011-2012 Een beschrijving van de procedure voor behandeling van het schoolverzuim en aanverwante zaken Wat gebeurt er op school om het verzuimbeleid

Nadere informatie

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters;

Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Samenwerkingsafspraken Thuiszitters; Gemeenten en samenwerkingsverbanden regio Zuidoost Utrecht 1. Thuiszitters Alle kinderen verdienen een plek in het onderwijs. Door goed aan te sluiten bij de ondersteuningsbehoeften

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR

JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR JEUGDGEZONDHEIDSZORG 4-19 JAAR EEN GEZONDE JEUGD HEEFT DE TOEKOMST Kinderen zijn lichamelijk, geestelijk en sociaal voortdurend in ontwikkeling. Bij de meeste kinderen gaat dit zonder al te grote problemen.

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol

Het Stedelijk Lyceum Enschede Zuid per 1 maart 2014 Verzuimprotocol Melden en registreren van leerling-verzuim Registratie verzuim in de les door Docent 1. per les noteert de docent de leerling die afwezig is met een A. 2. per les noteert de docent de leerling die te laat

Nadere informatie

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015 HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar 2014-2015 Voor scholen van de samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Verzuimbeleid 2014-2015

Verzuimbeleid 2014-2015 2014-2015 Onderwerp Aan Alle medewerkers Van Directie Datum 15 mei 2014 1 van 5 Datum evaluatie 15 mei 2015 1 van 5 1. VISIE 1.1. Algemene visie Johan de Witt Het Johan de Witt leidt leerlingen op tot

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Werkconferen)e Ingrado 23 april 2015

Werkconferen)e Ingrado 23 april 2015 Werkconferen)e Ingrado 23 april 2015 Workshop Leerlingen die verzuimen wegens ziekte: de interven)e M@ZL Yvonne Vanneste 0610540159 y.vanneste@ggdwestbrabant.nl Stelling Bij ziekteverzuim van leerlingen

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg

Samen werken aan een. gezond en veilig. schooljaar. Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg Samen werken aan een gezond en veilig schooljaar Het voortgezet onderwijs & de Jeugdgezondheidszorg 2015/2016 Het voortgezet onderwijs EN de Jeugdgezondheidszorg Gezonde leerlingen die lekker in hun vel

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

Protocol leerlingverzuim Trajectum College

Protocol leerlingverzuim Trajectum College Protocol leerlingverzuim Trajectum College In dit document staan de werkafspraken rondom verzuim. Deze afspraken kennen medewerkers en worden besproken met leerlingen, hun ouders/verzorgers en andere externen.

Nadere informatie

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school

Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Verwijderen uit de les, externe schorsing, verwijdering van school Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Inhoudsopgave Bladzijde Verwijderingsprotocol 3 1. Verwijderen uit de les 3 2.

Nadere informatie

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE

Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Werkproces sluitende aanpak toeleiding naar VVE Versie september 2015 Almere 2015-2019 In Almere streven we naar een zo hoog mogelijk bereik van doelgroepkinderen. Sinds 2012 werkt de jeugd gezondheid

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL VOOR LEERLINGEN VAN PRIMAIR-, VOORTGEZET- EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS

ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL VOOR LEERLINGEN VAN PRIMAIR-, VOORTGEZET- EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS ZIEKTEVERZUIMPROTOCOL VOOR LEERLINGEN VAN PRIMAIR-, VOORTGEZET- EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS Ziekteverzuimprotocol Zuid-Holland Zuid voor leerlingen in het primair-, voortgezet- en middelbaar beroepsonderwijs

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok

Verzuimprotocol. Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok Datum: 30 december 2013 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014 Status : Definitief 25/02/2014 Door: M. de Kok 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim.... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland

ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN. voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland ZIEKTEVERZUIMBELEIDSPLAN voor de Stichting Katholiek Onderwijs Mergelland INHOUDSOPGAVE PAGINA 1. INLEIDING 1.1 Uitgangspunten 2 2. BELEID 3 2.1 Preventief beleid 3 2.1.1 Inzet medewerkers 3 2.1.2 Functioneringsgesprek

Nadere informatie

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE

MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE MELD- EN VERZUIMPROTOCOL HUYGENS COLLEGE Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om

Nadere informatie

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE

2. REGELS & AFSPRAKEN BIJ ABSENTIE AANPAK VERZUIM Onderwerp Aanpak verzuim Aan Alle medewerkers Johan de Witt Van Directie Johan de Witt Datum 12-03-2013 1 van 4 1. REGISTRATIE Om het verzuim te kunnen controleren, wordt de aanwezigheid

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN

VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN VERZUIMPROTOCOL HELICON OPLEIDINGEN Werkproces en een praktische handreiking Voor vmbo- en mbo-vestigingen Helicon Opleidingen 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 Inleiding 4 Recht op onderwijs 4 Verzuim 5 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam

Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Verzuimprotocol Theo Thijssenschool Amsterdam Inhoud 1 Inleiding... 1 2 Dagelijks... 1 3 Te laat komen... 1 4 Ziekteverzuim... 2 5 Ongeoorloofd verzuim... 3 6 Extra verlof... 3 7 Vrijstelling voor toptalenten

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf

IEDEREEN OP SCHOOL. 1. Woord vooraf IEDEREEN OP SCHOOL 1. Woord vooraf Soms komen leerlingen veelvuldig te laat of niet op school. Bijvoorbeeld als ze ziek zijn. Of ze spijbelen. Soms hebben ouders weet van dit verzuim, soms helemaal niet.

Nadere informatie

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar

HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN Schooljaar HANDREIKING SCHOOLVERZUIM EN VOORKOMEN VAN THUISZITTEN jaar 2016-2017 Voor scholen van de samenwerkingsverbanden in het basis- en voortgezet onderwijs in de Duin- en Bollenstreek, Leidse regio en de Rijnstreek.

Nadere informatie

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek

Protocol. schoolverzuim. Voortgezet onderwijs. 1 Verzuimprotocol. Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol. Gooi en Vechtstreek Protocol schoolverzuim Voortgezet onderwijs 1 Verzuimprotocol Regionaal Bureau Leerlingzaken Verzuimprotocol Gooi en Vechtstreek 2 INHOUD: 1 INLEIDING 1 Inleiding 1 2 Wettelijk kader 2 3 Verantwoordelijkheid

Nadere informatie

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker)

MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek. Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) MELDING EN REGISTRATIE VERZUIM EN VSV Eerste heronderzoek ROC Flevoland te Almere Administratief medewerker (Bedrijfsadministratief medewerker) Juni 2014 H3417218 Plaats: Almere BRIN: 25LR Onderzoeksnummer:

Nadere informatie

Verzuimprotocol CML Maart 2012

Verzuimprotocol CML Maart 2012 Verzuimprotocol CML Maart 2012 Vooraf Op de volgende bladzijden staat het verzuimprotocol, inclusief het protocol schorsen en verwijderen. Dit protocol biedt handvatten om de leerlingbegeleiding te ondersteunen

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuimbegeleiding VO

Protocol Ziekteverzuimbegeleiding VO Pagina 1 van 20 Inleiding Elke gemeente is verplicht om uitvoering te geven aan handhaving en toezicht op de naleving van de Leerplichtwet. De leerplichtambtenaar is hierbij afhankelijk van wat de scholen

Nadere informatie

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1

Verzuimprotocol Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Datum: 1 december 2014 Herzien: 07/02/2014, 23/02/2014, 01/12/2014 Status : Definitief 01/12/2014 1 Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Onderscheid in verzuim... 4 2 Geoorloofd

Nadere informatie

Holland y/f*.!** *>*«*> 4

Holland y/f*.!** *>*«*> 4 *«*> 4 fco»* In Holland Rijnland werken samen: Hillegom, Kaag en Braassem, Katwijk, Leiden, Lelderdorp, Llsse, Noordwljk, Noordwijkerhout, Oegstgeest, Teylingen, Voorschoten en Zoeterwoude.

Nadere informatie