Ziekteverzuimbegeleiding oktober

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ziekteverzuimbegeleiding oktober 2011 2"

Transcriptie

1 2012

2 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

3 Inhoud 1. Inleiding Ziekteverzuimbegeleiding tot Programmagelden Beschrijving ziekteverzuimbegeleiding Doelstelling Beoogde effecten Betrokken partijen De methodiek Werkplan Het stappenplan De mogelijkheden bij bovenmatig ziekteverzuim Financiën vanaf Formulieren Formulier 1: Informatiebrief van school aan ouders Formulier 2: Uitnodigingsbrief GGD voor een gesprek 1 e oproep Formulier 3: Brief GGD met dwingender tekst 2 e oproep Formulier 4: Brief leerplichtambtenaar Ziekteverzuimbegeleiding oktober

4 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

5 1. Inleiding In het ZorgAdviesTeam (ZAT) van de scholen voor voortgezet onderwijs en ROC Friese Poort komt regelmatig het probleem van bovenmatig ziekteverzuim 1 aan de orde. Voor de school is het lastig om vast te stellen of het ziekteverzuim geoorloofd of ongeoorloofd is. In veel gevallen van bovenmatig ziekteverzuim staat de school machteloos; als het al lukt om contact met de ouders te krijgen levert dit regelmatig niet het gewenste effect op. Bij herhaling van het probleem komen leerlingen in circuits 2 terecht, die met weinig extra inzet zou kunnen worden voorkomen. Bovenmatig ziekteverzuim is op de korte en op de lange termijn een indicator voor voortijdig schoolverlaten. In het kader van Aanval op schooluitval is het plan van aanpak ziekteverzuimbegeleiding ontwikkeld door het VO, ROC Friese Poort, de GGD en de gemeenten Noordoostpolder en Urk om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De ziekteverzuimbegeleiding is bekostigd vanuit de middelen die het Rijk beschikbaar stelt in het kader van de Aanval op schooluitval. 2. Ziekteverzuimbegeleiding tot Ziekteverzuimbegeleiding en Aanval op schooluitval Het Rijk wil het aantal schooluitvallers in 2012 halveren. Daarom zijn er met alle 39 RMC-regio s convenanten afgesloten Convenantpartners zijn contactgemeenten en onderwijsinstellingen in het voortgezet- en het middelbaar beroeps onderwijs. De gemeenten Noordoostpolder en Urk vallen onder de RMC regio Flevoland met als contactgemeente Lelystad. De scholen voor voortgezet onderwijs en ROC Friese Poort zijn convenantpartner. Onderdeel van het convenant zijn de programmagelden. Vanuit deze programmagelden is het project ziekteverzuimbegeleiding in Noordoostpolder en Urk vanaf 2009 tot 2012 als volgt bekostigd. Bekostiging project ziekteverzuimbegeleiding vanuit Aanval op Schooluitval Jaar Budget Besteed Totaal Het is de bedoeling dat het ziekteverzuimproject vanaf 1 januari 2012 bekostigd wordt vanuit de reguliere middelen die de gemeenten en het onderwijs ontvangen voor voortijdig schoolverlaten. - Deelname aantal leerlingen In de periode van 1 mei 2009 tot 1 juni 2011 hebben 130 leerlingen deelgenomen aan het ziekteverzuimproject. - Deelname aantal leerlingen per gemeente over de gehele periode: Gemeente Aantal leerlingen Noordoostpolder 121 Urk 5 Lemsterland 1 Lelystad 2 Steenwijkerland 1 Totaal Ongeoorloofd ziekteverzuim: zie voor criteria bladzijde 4, onder hfdst. 2.c werkplan criteria 2 leerplichtambtenaar, rmc Ziekteverzuimbegeleiding oktober

6 - Deelname aantal leerlingen per school en per jaar: Aantal leerlingen School 2009 vanaf 1 mei tot 1 juni Totaal per school Berechja College 1 1 Bonifatius mavo Emelwerda College Groenhorst College ROC Friese Poort Zuyderzee College Scholen buiten Urk en Noordoostpolder Totaal aantal leerlingen * * van deze 130 leerlingen worden 49 leerlingen begeleid door de ambulant onderwijs begeleider hebben 69 leerlingen het traject (zonder ambulante begeleiding) afgesloten en gaan weer naar school zijn 12 leerlingen in traject bij de GGD en/of leerplicht 3. Programmagelden 2012 In het kader van programmagelden 2012 wordt een verlengingsaanvraag van gedaan om de ketenaanpak van het ziekteverzuimproject uit te breiden naar de omringende gemeenten. Beschrijving ziekteverzuimbegeleiding 4. Doelstelling Vaststellen of het ziekteverzuim geoorloofd of ongeoorloofd is Frequentie en duur van het ziekteverzuim omlaag brengen Schooluitval terugdringen. 5. Beoogde effecten Door een vroegtijdige interventie bij bovenmatig ziekteverzuim: Wordt vroegtijdig vastgesteld of het ziekteverzuim geoorloofd of ongeoorloofd is. Wordt een passend traject ingezet. Wordt de leerling zich bewust van de eigen probleemsituatie en van de risico s voor de langere termijn. Wordt de leerling gemotiveerd tot het oplossen van de eigen probleemsituatie om zo de risico s zelf te verkleinen. Worden ouders zich bewust dat achter een ziekmelding een ander probleem schuil kan gaan en daardoor bewust omgaan met het ziekmelden van hun kinderen. Daalt het ziekteverzuim op de school. Vermindert het aantal leerlingen dat voortijdig de school dreigt te verlaten, c.q. verlaat. Ziekteverzuimbegeleiding biedt kansen om de zorgstructuur binnen de school sluitend te maken. Door het opvullen van het hiaat tussen school enerzijds en leerplichtambtenaar/rmc-consulent anderzijds ontstaat er immers een dekkend netwerk dat contact heeft met alle leerlingen die om wat voor reden dan ook ziek zijn, spijbelen of dreigen uit te vallen. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

7 6. Betrokken partijen Aandacht + (regionaal samenwerkingsverband VO Noordoostpolder&Urk) ROC Friese Poort GGD Gemeente Noordoostpolder Gemeente Urk De betrokken partijen vormen samen de werkgroep ziekteverzuimbegeleiding Noordoostpolder&Urk. 7. De methodiek Uitgangspunt is dat elke leerling die meer dan normaal verzuimt een probleem heeft dat om een oplossing vraagt. De gekozen methodiek om tot een dergelijke oplossing te komen is primair gericht op: Terugdringen van bovenmatig ziekteverzuim van leerlingen in het VO en ROC Friese Poort in Noordoostpolder en Urk Adequate en snelle doorverwijzing naar ambulante onderwijs begeleider en/of leerplichtambtenaar. Adequate en snelle doorverwijzing voor bespreking van de leerling in het Zorgadviesteam. De methodiek is aanvullend op het werk van de leerplichtambtenaar; de leerplichtambtenaar heeft bij ziekmelding het probleem dat hij als niet-medicus weinig gezag kan uitoefenen. De leerplichtambtenaar richt zijn aandacht op het voorkomen van voortijdig schoolverlaten bij leerlingen die dreigen uit te vallen, om welke reden dan ook. Bovenmatig ziekteverzuim wordt hierbij als signaal voor uitval gezien. De methodiek zorgt voor: Een heldere en met alle geledingen (leerlingen, ouders, leerkrachten) gecommuniceerde protocollering. Interventies passend bij het bovenmatig ziekteverzuim. Een outreachende benaderingswijze van de jeugdarts. De jeugdarts is tevens lid van de ZAT s op de betreffende scholen. De koppeling tussen deze interventie en het ZAT is daardoor gewaarborgd. Ook hier geldt dat door de vroegtijdige signalering eerder een verwijzing tot stand zal komen van leerlingen die de aandacht vanuit het ZAT nodig hebben. Een outreachende benaderingswijze door de ambulante onderwijs begeleider. 8. Werkplan a. Aanpak De scholen maken gebruik van een digitaal registratiesysteem. Hierin vindt de verzuimregistratie plaats. De afdelingsleiders zullen na het voldoen aan onderstaande criteria de aanmeldingen digitaal naar de leerplichtambtenaar zenden. b. Criteria De afdelingsleider/opleidingsmanager meldt leerlingen uit Noordoostpolder en Urk 3 aan: Op de zesde lesdag van de ziekteperiode van de leerling; of Als de leerling over een periode van twee maanden drie keer (of meer) voor één of twee lesdagen ziek is gemeld; of Op een andere manier opvallen vanwege hun ziekteverzuim (bijvoorbeeld leerlingen die altijd bij een bepaald vak of op een bepaalde lesdag ziek zijn, regelmatig ziek naar huis gaan of een bovengemiddeld totaal verzuim hebben; of Bij twijfel 3 Voor leerlingen die niet wonen in de gemeente Noordoostpoler of Urk wordt contact opgenomen met de leerplichtambtenaar van de woontgemeente van de leerling. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

8 De aanmelding van een leerling gebeurt tijdens de geplande verzuimgesprekken of schriftelijk (per mail) en is altijd aanleiding voor een uitnodiging voor een gesprek. c. Aanmelding Procedure: De afdelingsleider/opleidingsmanager is verantwoordelijk voor de melding van bovenmatig ziekteverzuim bij de leerplichtambtenaar. De afdelingsleider/opleidingsmanager administreert elke aanmelding. De leerplichtambtenaar mailt de melding door aan de jeugdarts van de GGD en in afschrift aan Aandacht+. De jeugdarts van de GGD roept leerling en ouders op voor een gesprek. De GGD stelt in het gesprek vast of er sprake is van ongeoorloofd of geoorloofd ziekteverzuim. De GGD bepaalt het plan van aanpak. De GGD koppelt het plan van aanpak terug naar de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar brengt verslag uit naar ouders. De leerplichtambtenaar koppelt terug aan de afdelingsleider/opleidingsmanager en in afschrift aan Aandacht+. Gesprek jeugdarts, locatie CJG: Wat komt er aan de orde: De redenen voor het ongeoorloofde verzuim. De risico s van het ongeoorloofde verzuim. Een vervolgtraject, afhankelijk van de individuele situatie (kan variëren van aanmelding in het ZAT tot verwijzing naar een hulpverleningsinstantie, tot melding bij leerplichtambtenaar RMC medewerker. Per school zullen de individuele procedures wie verantwoordelijk is voor deze aanmelding met de jeugdarts en het ZAT worden vastgelegd. De jeugdarts zorgt voor verslaglegging in het digitale dossier jeugdgezondheidszorg. Werkwijze wanneer een leerling en/of ouder niet verschijnen: Wanneer de leerling en ouder(s) zonder reden niet verschijnen op de uitnodigingstijd, gaat de GGD DIRECT proberen of telefonisch contact met de leerling en/of de ouder(s) mogelijk is. De GGD maakt hierop een inschatting of een face-to-face gesprek wenselijk is dan wel overbodig is geworden. Wanneer een gesprek wenselijk is, wordt een nieuwe datum afgesproken en wordt de standaardprocedure gevolgd. Wanneer een gesprek overbodig geworden is, vindt direct terugkoppeling door de GGD naar de leerplichtambtenaar plaats. Wanneer ook aan deze uitnodiging geen gehoor wordt gegeven zal het advies van de GGD inschakeling van de leerplichtambtenaar luiden. Communicatie/terugmelding/registratie en de GGD: GGD bespreekt in het gesprek met ouders/leerling het vervolgtraject GGD zorgt via de mail voor terugmelding/registratie aan de leerplichtambtenaar en zorgcoördinator van de school. Om goed te kunnen volgen om welke problematiek het kan gaan in gevallen van bovenmatig ziekteverzuim registreert de school alle aangemelde gevallen. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

9 d. Rollen van de betrokken partijen De rol van Aandacht+ Aandacht+ is het Regionaal SamenwerkingsVerband voortgezet onderwijs Noordoostpolder en Urk. Aandacht+ de schakel naar ROC Friese Poort qua communicatie en administratie. Aandacht+ communiceert, via het platform ZORG, de protocollen, volgens welke de methodiek zal worden uitgevoerd, met de betrokken partijen (eigen personeel, leerlingen en ouders). Administratieve handelingen, die ondersteunend zijn bij de uitvoering van de methodiek, zijn voor rekening van Aandacht+. Aandacht+ communiceert de methodiek aan belanghebbende instanties Wanneer bovenmatig ziekteverzuim door de GGD wordt vastgesteld als ziekteverzuim verzorgt Aandacht+ onderwijskundig maatwerk door inzet van de ambulante onderwijs begeleider. Het maatwerk bestaat uit maximaal 7 contacten. Na maximaal 7 contacten stroomt de leerling uit het ziekteverzuimproject. Is de problematiek nog niet of onvoldoende opgelost dan stroomt de leerling in een andere voorziening. (b.v. plusvoorziening, trajectklas, maatschappelijk werk, zorgcoordinatie Plus enz.) Geregistreerde gegevens komen in het persoonlijke leerling-dossier en in het DD-JGZ bij de GGD. Voortgezet Onderwijs De school administreert volgens de afgesproken criteria het verzuim; als het verzuim bovenmatig is, dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan meteen op de hoogte gesteld. ROC Friese Poort ROC Friese Poort is aangesloten bij het platform ZORG van Aandacht+. ROC Friese Poort administreert volgens de afgesproken criteria het verzuim; als het verzuim bovenmatig is, dan wordt de leerplichtambtenaar hiervan meteen op de hoogte gesteld. De rol van de GGD De jeugdarts heeft nadrukkelijk geen controlefunctie. De verzuimbegeleiding kan worden gezien als een bijzondere vorm van onderzoek op aanvraag. De jeugdarts gaat na welke problemen bij de leerling hebben geleid tot het verzuim en welke mogelijkheden er zijn om de problemen aan te pakken. De GGD evalueert de activiteiten en adviseert de partijen ten aanzien van eventueel gewenste bijsturing van beleid. De rol van de gemeente De leerplichtambtenaar is voorzitter van het casusoverleg ziekteverzuimbegeleiding. (ROC, Aandacht+, GGD, LPA Urk en LPA Noordoostpolder). Bovenmatig ziekteverzuim wat door de GGD als ongeoorloofd wordt aangemerkt wordt teruggekoppeld aan de LPA. Deze doet verslag aan de ouders/verzorgers. Blijft het ziekteverzuim aanwezig dan wordt er een breed overleg gepland met als uiterste maatregel een AMK melding. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

10 9. Het stappenplan School signaleert beginnend ziekteverzuim mentor communiceert met leerling en/of ouders over beginnend ziekteverzuim a. ziekteverzuim stopt b. beginnend ziekteverzuim wordt bovenmatig ziekteverzuim (zie blz. 4 Werkplan 8c: Criteria bovenmatig ziekteverzuim) School signaleert bovenmatig ziekteverzuim mentor communiceert stap 1 t/m 3 met leerling en/of ouders Stap 1: mentor meldt verzuim aan de afdelingsleider/opleidingsmanager Stap 2: afdelingsleider/opleidingsmanager stelt ouders per brief op de hoogte; als bijlage bij de brief wordt een verzuimoverzicht gevoegd Stap 3: afdelingsleider mailt het bovenmatige ziekteverzuim aan de leerplichtambtenaar Leerplichtambtenaar registreert het bovenmatige ziekteverzuim LPA mailt verzuim naar GGD Afschrift van de mail gaat naar Aandacht+ Afschrift van de mail gaat naar de afdelingsleider/opleidingsmanager GGD nodigt leerling en ouders uit voor gesprek Analyseert het bovenmatige ziekteverzuim GGD maakt plan van aanpak GGD bespreekt plan met ouders Verwijst door naar maatwerktraject Koppelt terug naar leerplichtambtenaar, afdelingsleider en Aandacht+ Ziekteverzuimbegeleiding oktober

11 10. De mogelijkheden bij bovenmatig ziekteverzuim Aard bovenmatig ziekteverzuim Ziekteverzuim is geoorloofd Ziekteverzuim is ongeoorloofd Ouders en leerling verschijnen niet op afspraak GGD Actie Plan van aanpak GGD in samenwerking met Aandacht+ Na 1 maand, controle LPA op verzuim en plan van aanpak GGD stuurt verzuimlijst + medisch advies naar gemeente Na 1 maand, controle LPA op verzuim GGD stuurt verzuimlijst retour naar de gemeente Vervolg Ambulante onderwijs begeleider LPA Leerplichtambtenaar LPA Leerplichtambtenaar 11. Financiën vanaf 2012 Het ziekteverzuimproject wordt uitgevoerd op basis van mede financiering van de scholen. Voor de ziekteverzuimbegeleiding van 80 leerlingen op jaarbasis bedragen de kosten De kosten worden als volgt verdeeld: Gemeente Urk Gemeente Noordoostpolder Aandacht ROC Friese Poort Totaal beschikbaar Formulieren Als bijlagen zijn toegevoegd Formulier 1: Informatiebrief van school aan ouders. Formulier 2: Uitnodigingsbrief GGD voor een gesprek 1 e oproep. Formulier 3: Brief GGD met dwingender tekst 2 e oproep. Formulier 4: Brief leerplichtambtenaar Formulier 5: De folder wordt separaat verstrekt. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

12 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

13 Formulier 1: Informatiebrief van school aan ouders [logo + naam school] [NAW ouders] [plaats, datum] Geachte ouders/verzorgers, Schoolverzuim leidt regelmatig tot vroegtijdig schoolverlaten. Schoolverzuim heeft verschillende oorzaken. Eén daarvan is ziekteverzuim. Om het ziekteverzuim terug te dringen zijn wordt er samengewerkt door de GGD en de scholen voor voortgezet onderwijs en het MBO in Emmeloord en Urk. Omdat verzuim ook het terrein van de leerplichtambtenaar is, wordt deze nauw betrokken bij het project. In de praktijk komt het er op neer dat wanneer een leerling regelmatig of langdurig verzuimt door ziekte, de jeugdarts van de GGD contact met u opneemt om meer duidelijkheid te krijgen over het ziekteverloop en adviezen te kunnen geven die bijdragen aan een oplossing. In bijgevoegde brochure leest u meer over de ziekteverzuimbegeleiding. Met vriendelijke groet, [de afdelingsleider van de school] Ziekteverzuimbegeleiding oktober

14 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

15 Formulier 2: Uitnodigingsbrief GGD voor een gesprek 1 e oproep Aan de ouders/verzorgers van Emmeloord, Geachte ouders/verzorgers, Hierbij nodigen wij u uit om samen met bij de jeugdarts/jeugdverpleegkundige te komen voor een. Datum : Plaats van onderzoek : CJG, Kometenlaan 1 te Emmeloord. Tijd : uur Met vriendelijke groet, GGD Flevoland, administratie afdeling Jeugdgezondheidszorg Tel.: (bereikbaar tussen en uur) Ziekteverzuimbegeleiding oktober

16 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

17 Formulier 3: Brief GGD met dwingender tekst 2 e oproep Aan de ouders/verzorgers van Emmeloord Geachte ouders/verzorgers en, U heeft een uitnodiging ontvangen voor een preventief gezondheidsonderzoek op. Helaas bent niet verschenen en hebben wij hierover geen bericht ontvangen. In het gezondheidsdossier heb ik gezien dat er redenen zijn tot zorg. Dit is voor mij een reden om nogmaals uit te nodigen op : Datum : Tijd : Plaats : CJG, Kometenlaan 1 te Emmeloord. Mocht dit tijdstip u niet uitkomen, dan verzoek ik u telefonisch contact op te nemen met de administratie van de afdeling Jeugdgezondheidszorg te telefoon:, bereikbaar tussen en uur. Bij opnieuw niet verschijnen, bespreek ik mijn zorgen in het Zorg Adviesteam van de school. Tevens zal ik hiervan melding doen bij de leerplichtambtenaar. Met vriendelijke groet,, jeugdarts GGD Flevoland, afdeling Jeugdgezondheidszorg Tel.: Ziekteverzuimbegeleiding oktober

18 Ziekteverzuimbegeleiding oktober

19 Formulier 4: Brief leerplichtambtenaar Aan de ouder(s) van: NAW Uw brief van Uw kenmerk Ons kenmerk Datum Onderwerp Bijlagen Inlichtingen ziekteverzuim 1 (naam&telefoonnummer) leerplichtambtenaar Geachte ouder(s), Enige weken geleden heb ik uw zoon/dochter doorverwezen naar jeugdarts van de GGD voor onderzoek. Aanleiding hiervoor was het ziekteverzuim op school. Uit dit onderzoek is gebleken dat uw zoon/dochter gebaat zou zijn bij (advies GGD arts) (uitleg advies GGD arts) Ter info is een folder bijgevoegd over de ziekteverzuimbegeleiding waaraan uw zoon/dochter deelneemt. Een afschrift van deze brief gaat naar (naam school). Vriendelijke groet, (naam leerplichtambtenaar) Leerplichtambtenaar Bijlage: - folder ziekteverzuimbegeleiding. Ziekteverzuimbegeleiding oktober

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling)

Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) Informatiefolder Ziekteverzuimbegeleiding De interventie M@ZL (Medische Advisering Ziek gemelde Leerling) M@ZL: Medische Advisering van de Ziekgemelde Leerling M@ZL is een manier van signaleren en begeleiden

Nadere informatie

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school?

Ziekteverzuim en leerplicht. Wat kan, mag en moet de school? Ziekteverzuim en leerplicht Wat kan, mag en moet de school? LEERPLICHTAMBTENAAR Roberta Bloemsma Gemeente Medemblik Martijn Schenk SED organisatie Samen 14 jaar ervaring. Verschuiving van problematiek.

Nadere informatie

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015

VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 VALENTIJNSCHOOL VERZUIMPROTOCOL Juni 2013 Vaststelling: 2013 Evaluatie : 2015 Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit

Nadere informatie

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim

Protocol (onvoldoende verklaard) ziekteverzuim H N D E N L G Regionale Meld- en Coördinatiefunctie JGZ Zuid-Holland West, RMC regio Haaglanden, augustus 2011 Inleiding In Nederland geldt de leerplicht voor kinderen van 5 tot 18 jaar. Dit houdt in dat

Nadere informatie

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016

Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2015-2016 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding op het VO

Ziekteverzuimbegeleiding op het VO Toelichting voor scholen en Leerplicht Ziekteverzuimbegeleiding M@ZL op het VO door de GGD Amsterdam Inhoud 1. Inleiding... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Toelichting... 3 1.3 Criteria voor aanmelding...

Nadere informatie

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling

Dagelijks tot 11.00 07.30 en 08.15 3 werkdagen Tijdens de lessen Vervolgacties Vervolg bij te laat komen bovenbouwleerling Verzuimprotocol Berlage Lyceum 2014-2015 1 Hieronder staat de beschrijving van de regels en afspraken omtrent het verzuim van leerlingen. Onder verzuim valt te laat komen, geoorloofd en ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten

Protocol. Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten Protocol Schoolverzuim 18+ ter voorkoming van voortijdig schoolverlaten mei 2014 1. Inleiding Verzuim is vaak een voorbode van voortijdig schooluitval. Door een goede verzuimregistratie, een preventief

Nadere informatie

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol

R.K. basisschool Kardinaal de Jong. Verzuimprotocol R.K. basisschool Kardinaal de Jong Verzuimprotocol Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 8:00 8:20 uur de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch, persoonlijk, schriftelijk of via de e-mail.

Nadere informatie

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn

VERZUIMPROTOCOL. Waterlant College IJdoorn VERZUIMPROTOCOL Waterlant College IJdoorn 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Registratie Magister 3 1.1 Afmelding door ouders 3 1.2 Absentie registratie 3 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL

Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Jacobusschool VERZUIMPROTOCOL Verzuimprotocol m.b.t. de leerlingen Beschrijving van de schoolinterne procedure voor behandeling van het schoolverzuim. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks

Nadere informatie

Ziekteverzuimbegeleiding VO

Ziekteverzuimbegeleiding VO Toelichting voor scholen en Leerplicht Ziekteverzuimbegeleiding VO door de GGD Amsterdam (volgens M@ZL) februari 2014 v. 0.2 11 feb 2014 P 1 van 8 Inhoud 1. INLEIDING... 3 1.1 Doelstelling... 3 1.2 Toelichting...

Nadere informatie

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer

Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Verzuimprotocol IKC Buikslotermeer Dagelijks Ouders/verzorgers melden voor half negen de afwezigheid van hun kind. Dit kan telefonisch of persoonlijk. Diegene die het verzuimbericht krijgt, schrijft de

Nadere informatie

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113-

Protocol schoolverzuim. Oktober 2015. Concept 2015-1113- Protocol schoolverzuim Oktober 2015 Concept 2015-1113- 1 Inleiding Voor u ligt het protocol schoolverzuim van Het Rhedens. Dit protocol is geschreven om duidelijkheid te geven over hoe binnen onze organisatie

Nadere informatie

Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg

Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg Ziekteverzuim van leerlingen Een gezamenlijke zorg Een model voor samenwerking tussen scholen, Leerplicht en Jeugdgezondheidszorg (GGD Groningen) bij ziekteverzuim door leerlingen in de Gemeente Groningen.

Nadere informatie

Verzuimbeleid Jorismavo

Verzuimbeleid Jorismavo Verzuimbeleid Jorismavo Het verzuimbeleid op de Jorismavo is gebaseerd op het Regionaal Verzuimprotocol Voortgezet (Speciaal) Onderwijs Regio Nijmegen. De hieronder staande notitie is een samenvatting

Nadere informatie

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs

Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs Protocol Ziekteverzuim in het basisonderwijs 1. Kader Als je ziek bent blijf je thuis en doe je even niet mee. Incidenteel niet erg. Het wordt pas erg als het schoolziekteverzuim lang duurt of zeer regelmatig

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol voor jongeren van 12-23 jaar voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs in Noord en Midden-Limburg (regio 38) Herziene versie na evaluatie - maart 2014 Leerlingen/studenten tot

Nadere informatie

Protocol ZIEKTEVERZUIM. Voortgezet onderwijs. 1 protocol ziekteverzuim. protocol ziekteverzuim 2

Protocol ZIEKTEVERZUIM. Voortgezet onderwijs. 1 protocol ziekteverzuim. protocol ziekteverzuim 2 Protocol ZIEKTEVERZUIM Voortgezet onderwijs 1 protocol ziekteverzuim protocol ziekteverzuim 2 INHOUD: INLEIDING Inleiding 1 1. Stappenplan 3 2. Wie doet wat wanneer? 6 3. Aandachtspunten 11 Slot 15 Bijlagen

Nadere informatie

Handreiking verzuim. deel II

Handreiking verzuim. deel II Handreiking verzuim deel II Wettelijk verzuim Absoluut verzuim Omschrijving Actie Wie Een leerling staat niet ingeschreven op een school Brief leerplicht: ouders zijn verplicht kind binnen 4 weken in te

Nadere informatie

Ziekteverzuim Als Signaal

Ziekteverzuim Als Signaal Ziekteverzuim Als Signaal Begeleiding ziekteverzuim door de Jeugdgezondheidszorg op de scholen voor Voortgezet Onderwijs in de regio IJsselland Handleiding Zwolle, 1 november 2011 GGD IJsselland Inhoudsopgave

Nadere informatie

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016

Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 Verzuimprotocol IJsselcollege 2016 VISIE IJSSELCOLLEGE OP OMGAAN MET SCHOOLVERZUIM De school is de plek waar leerlingen door leren voorbereid worden op deelname aan de maatschappij of participeren op de

Nadere informatie

2014-2015. Protocol verzuim

2014-2015. Protocol verzuim 2014-2015 Protocol verzuim Zeven Gavenschool Versie 2014 Verzuimprotocol Zeven Gaven Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp

Verzuimprotocol. Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Verzuimprotocol Katholieke Scholengemeenschap Hoofddorp Goedgekeurd door de MR d.d. 15 januari 2013 Dagelijks 1. Ouders/verzorgers melden tussen 08.00 uur en 09.00 uur de afwezigheid van hun zoon/dochter.

Nadere informatie

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR

PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR PROTOCOL VOOR HET VERZUIMSPREEKUUR RMC Regio Friesland Noord 1. Inleiding Gemeenten en onderwijs hebben samen de taak voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De nadruk ligt hierbij op een preventieve

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol

Verzuimprotocol. Verzuimprotocol Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, extra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft de handelingen, die dagelijks, wekelijks

Nadere informatie

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school

Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Verzuimprotocol Primair Onderwijs Leonardo da Vinci school Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen

Nadere informatie

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38)

Verzuim- en. meldprotocol. 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Verzuim- en meldprotocol 12-23 jaar in VO en MBO Noorden Midden-Limburg (regio 38) Leerlingen/studenten tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen/studenten

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Zevensprong Datum vaststelling Attendiz: sept. 2016 Datum instemming MR : sept. 2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

REGIONALE VERZUIMKAART twente

REGIONALE VERZUIMKAART twente REGIONALE VERZUIMKAART twente Snel terug naar school is (veel) beter! De 14 gemeenten in Twente hebben, in samenspraak met het onderwijs en de afdeling Jeugdgezondheidszorg van GGD Twente (GGD-JGZ), een

Nadere informatie

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim

Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Uitwerking Verzuimbeleid Attendiz Invulprotocol De Rietpluim Datum vaststelling Attendiz: 05-10-2016 Datum instemming MR: 05-10-2016 Inhoud Inleiding 3 Afspraken en Acties 4 Verzuimregistratie 6 Verzuimbeleid

Nadere informatie

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh

Verzuimprotocol. basisschool. de Wiltzangh de Wiltzangh voor christelijk basisonderwijs uitgaande van de Vereniging voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Amsterdam (Bos en Lommer) Verzuimprotocol basisschool de Wiltzangh Vastgesteld op

Nadere informatie

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015

Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Protocol verzuim cursusjaar 2014-2015 Opmerking: het protocol moet worden gezien als een richtlijn, waarvan naar behoefte kan worden afgeweken. Te laat Geoorloofd 1. Melden bij conciërge. 2. Conciërge

Nadere informatie

Protocol. Inhoud. Inleiding

Protocol. Inhoud. Inleiding Protocol Schoolverzuim, Guyotschool VSO december 2015 Inhoud Protocol... 1 Inleiding... 1 Wetgeving... 2 Dagelijks... 3 Te laat komen... 3 Ziekte... 4 Wettelijk ongeoorloofd verzuim... 4 Signaalverzuim...

Nadere informatie

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4!

Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! Verzuimprotocol INHOUDSOPGAVE Voorwoord 3! 1 Inleiding 4! 1.1 Leerplichtwet 4! 1.2 Leerplicht (5 tot 16 jaar) 4! 1.3 Kwalificatieplicht (tot 18 jaar) 4! 1.4 Melding leerplicht 4! 2 Verzuim 5! 2.1 Geoordloofd

Nadere informatie

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID

PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID PROTOCOL MELDING EN REGISTRATIE VOORTIJDIG SCHOOLVERLATERS REGIO ZUID-HOLLAND ZUID Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Voorwoord 2 Hoofdstuk 1 Inleiding. 3 Hoofdstuk 2 Melding en registratie. 5 Bijlage 1 Stroomschema

Nadere informatie

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen.

In het zorgteam wordt elke maand de absentie doorgenomen en mogelijke actie gecommuniceerd met betrokkenen. Leerplicht Verzuimprotocol Naast de regels uit de leerplichtwet en het protocol dat Leerplicht hanteert (zie NETwerk), voorziet onderstaand protocol in hoe wij binnen SBO De Windroos, locatie lindenholt,

Nadere informatie

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe

Informatie over leerplicht. Verzuimwijzer. Leerplicht gemeente Overbetuwe Informatie over leerplicht Verzuimwijzer Leerplicht gemeente Overbetuwe Via deze brochure willen we alle basis- en voortgezet onderwijs scholen in de gemeente Overbetuwe een handvat bieden bij het toezicht

Nadere informatie

Verzuimkaart Zuid Holland Noord

Verzuimkaart Zuid Holland Noord Verzuimkaart Zuid Holland Noord Leidraad voor wettelijk en signaalverzuim Vroegtijdig signaleren voorkomt erger! Het recht op onderwijs is een grondrecht voor alle kinderen in Nederland. Kinderen hebben

Nadere informatie

Verzuimprotocol Pax Christi College

Verzuimprotocol Pax Christi College Verzuimprotocol Pax Christi College In dit verzuimprotocol treft u aan hoe we op het Pax Christi College omgaan met verzuim. Het protocol beschrijft in drie hoofdstukken de voorgeschreven handelswijzen

Nadere informatie

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs

1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1. Verzuimprotocol Primair Onderwijs 1.1.1. Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien

Nadere informatie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie

Inhoudsopgave Inleiding Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving Hoofdstuk 3 - Gevolgen ongeoorloofd verzuim Hoofdstuk 4 - Preventie Verzuimprotocol Inhoudsopgave Inleiding... 2 Hoofdstuk 1 - Wet- en regelgeving... 3 1.1 - Leerplicht... 3 1.2 - Kwalificatieplicht... 3 1.3-18- tot 23-jarigen zonder startkwalificatie... 3 Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan.

Doorgeven van een ziekmelding via broer of zus is niet toegestaan. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: concept Versie: 0.1 Datum opstelling: 20 april 2016 Vastgesteld: 2 juni 2016 Bijgesteld: 3 juli 2017 Evaluatiedatum: augustus

Nadere informatie

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen.

Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Verzuimprotocol Mulock Houwer & De Sprong April 2012 Doel van dit protocol: medewerkers en andere belanghebbenden laten weten hoe wij als school omgaan met verzuim van leerlingen. Als een leerling te laat

Nadere informatie

Verzuimprotocol De Mavo Vos

Verzuimprotocol De Mavo Vos Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Snel terug naar school is veel beter

Snel terug naar school is veel beter Snel terug naar school is veel beter Richtlijn schoolziekteverzuim Product Individueel gerichte extra zorg Doel Richtlijn voor Jeugdgezondheidszorg, Leerplicht en het onderwijs; Duidelijkheid over afspraken

Nadere informatie

Bijlagen: Legenda... 10

Bijlagen: Legenda... 10 Inhoud Voorwoord... 2 Sluitende aanpak... 2 Opzet Protocol... 2 Uitgangspunten... 3 Invoeren verzuim... 4 Voorwaarden... 4 Absentie... 4 Te laat... 4 Te laat met geoorloofde reden... 4 Het verwerken van

Nadere informatie

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017

Verzuimbeleid Verzuimbeleid. Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017 2017-2018 Status Vastgesteld CD d.d. 16 september 2016 Verlengd MT d.d. 24 mei 2017-1- Inhoudsopgave Inleiding... 3 1. Definiëring relatief verzuim 4 1.1 Beginnend verzuim... 4 1.2 Luxe verzuim... 4 1.3

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11

Verzuimprotocol 2013-2014. Pagina 1 van 11 Verzuimprotocol 2013-2014 Pagina 1 van 11 Voorwoord In dit verzuimprotocol leggen we vast hoe we omgaan met geoorloofd en ongeoorloofd verzuim, ex- tra verlof en te laat komen. Dit stappenplan beschrijft

Nadere informatie

Iedereen naar school..

Iedereen naar school.. Iedereen naar school.. Onderwijs is een grondrecht van alle inwoners van Nederland. Kinderen/ jongeren hebben recht op een goede school, zodat ze zich kunnen ontwikkelen tot mondige, zelfstandige volwassenen,

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO

PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO PROTOCOL VERZUIM LEERLINGEN SO en VSO Inleiding Iedere leerling heeft het recht, maar ook de plicht om onderwijs te volgen. De Pels streeft ernaar het onderwijs zo aantrekkelijk mogelijk te maken en stelt

Nadere informatie

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM

VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM VROEGSIGNALERING EN TOELEIDING VVE ARNHEM Verwijsprocedure doelgroepkinderen Consultatiebureau en voorschoolse voorzieningen Inleiding Peuterspeelzalen en kinderdagverblijven bieden jonge kinderen een

Nadere informatie

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister.

Om ouders zoveel mogelijk van dienst te zijn, maakt de IVKO het mogelijk de aanwezigheid van hun zoon of dochter te volgen via Magister. Amsterdam, augustus 2014 Aan: de ouders/verzorgers van IVKO-leerlingen Betreft: verzuimprotocol Beste ouders/verzorgers, Bijgaand ontvangt u het verzuimprotocol van onze school. Mocht u, na het lezen van

Nadere informatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie

Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Openbaar Onderwerp Vaststellen verzuimprotocol Beroeps en Volwassenen Educatie Programma / Programmanummer Onderwijs / 1073 BW-nummer Portefeuillehouder R. Helmer-Englebert Samenvatting Om schooluitval

Nadere informatie

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo

Inhoudsopgave verzuimkaart Clusius College mbo Inhoudsopgave kaart Clusius College mbo VERZUIMKAART... 2 Verzuimregistratie... 2 Leer- en kwalificatieplicht... 2 Taken van de leerplichtambtenaar... 3 Taken van het RMC... 3 Verzuimbeleid van het Clusius

Nadere informatie

Absentieprotocol. Strabrecht College. december 2016

Absentieprotocol. Strabrecht College. december 2016 Absentieprotocol Strabrecht College december 2016 Dit protocol is ter instemming voorgelegd aan de Medezeggenschapsraad van de school op 1 december 2016 en heeft daar instemming gekregen. Dit protocol

Nadere informatie

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding

VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE. Inleiding VERZUIMBELEID DOMINICUS COLLEGE Inleiding In het verzuimbeleid heeft het Dominicus College vastgelegd wat het beleid is omtrent het verzuim van leerlingen. Het beschrijft wat er onder verzuim verstaan

Nadere informatie

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus

Wie moeten er volgens de wet gemeld worden en wanneer? In onderstaande gevallen moet er direct gemeld worden bij Bureau Leerplicht Plus Verzuimprotocol 1 Verzuim en vroegtijdig schoolverlaten Bij verzuim neemt de school z.s.m. contact op met de leerling en/of ouders/voogd. Een goede zorgstructuur is voorwaarde om het signaalverzuim (problemen

Nadere informatie

Protocol te laat komen en verzuim

Protocol te laat komen en verzuim Protocol te laat komen en verzuim 2016-2017 Protocol te laat komen en verzuim Alle leerkrachten houden de absenties in bij Esis en zorgen ervoor dat dit uiterlijk elke vrijdag bijgewerkt is voor de voorbije

Nadere informatie

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014

Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Achtergrondinformatie formatiemeter 2014 Aanleiding De formatierichtlijn leerplichtfunctie dateert uit 2007. Een aantal ontwikkelingen is aanleiding om de formatierichtlijn in 2013 tegen het licht te houden.

Nadere informatie

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid Verzuimbeleid 2017-2018 1 Inhoudsopgave Inleiding 3 Hoofdstuk 1 Registratie Magister 1.1 Afmelding door ouders 4 1.2 Absentie registratie 4 1.3 Te laat komen/ inhalen verzuim uren 4 1.4 De 3-6-9-16 regeling

Nadere informatie

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38

VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 VERZUIM- EN MELDPROTOCOL V(S)O en MBO REGIO 38 Leerlingen tot 18 jaar zonder startkwalificatie vallen onder de leer- en kwalificatieplicht. Leerlingen tussen 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie vallen

Nadere informatie

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017

MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 MULOCK 2000 VERZUIMPROTOCOL 2015-2016-2017 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Vooraf... 2 Hoofdstuk 2 Afwezigheid... 3 2.1 Afwezigheid algemeen... 3 2.2 Te laat komen... 3 2.3 Afwezigheid door ziekte... 3 2.4

Nadere informatie

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht

Relatief. Gouda Overige gemeenten (incl.verhuizing) Totaal leerplicht Samenvatting Leerplicht en Kwalificatieplicht 2016-2017 gemeente Gouda Taakstelling - Visie Het bevorderen van deelname aan het onderwijs van alle leerplichtige leerlingen, het voorkomen van ontsporingen

Nadere informatie

Verzuimregistratie Stichting Andreas College

Verzuimregistratie Stichting Andreas College Verzuimregistratie Stichting Andreas College Inleiding In het directieberaad van 14 februari 2017 is afgesproken de verzuimregels Stichtingsbreed te uniformeren. Dit heeft een aantal voordelen. Een daarvan

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!!

HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!! Protocol verzuim Vechtdal College Dedemsvaart 2016-2017 HET IS DE VERANTWOORDELIJKHEID VAN DE OUDERS DAT DE LEERLING OP SCHOOL KOMT!!! Herstelrecht: De leerling mag zelf een maatregel bedenken (i.p.v.

Nadere informatie

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA

Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Hogelant vmbo lwoo extra zorg AKA Verzuimprotocol Hogelant Conform de Leerplichtwet van 1969 en de in Amsterdam geldende afspraken met betrekking tot verzuim en leerplicht, heeft Hogelant alle procedures

Nadere informatie

Verzuimboekje 2012-2013

Verzuimboekje 2012-2013 Verzuimboekje 2012-2013 Inhoudsopgave Schoolregels 2012-2013 (gedeelte over afwezigheid)... 3 Verzuimprocedure 2012/2013 voor 1 e en 2 e fase Oosterlicht Nieuwegein... 4 Rode Kaart 2012/2013 (procedure

Nadere informatie

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM

VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM VERZUIMWIJZER ST. NICOLAASLYCEUM 2 Inleiding Het verzuimbeleid is erop gericht om het verzuim van leerlingen tot een minimum te beperken en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ten aanzien van

Nadere informatie

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013

Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure ongeoorloofd verzuim Januari 2013 Meldprocedure Aventus versie januari 2013 1 Inhoud Inhoud pagina 02 Inleiding pagina 03 Schema meldprocedures pagina 04 Omschrijving ongeoorloofd verzuim

Nadere informatie

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula

Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Verzuim- en meldprotocol SG. St. Ursula Inleiding: Nederland telt honderden thuiszitters en duizenden voortijdige schoolverlaters. Mede in het kader van aanval op de uitval is er in op veel plaatsen opnieuw

Nadere informatie

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is.

Wat verstaan wij onder ongeoorloofd schoolverzuim? Schoolverzuim is het niet aanwezig zijn op school zonder dat daar een geldige reden voor is. Plaatsingsregels: College St. Paul is een kleine school. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO-theoretische leerweg. Wij hebben ruimte voor 15 leerlingen met een advies VMBO kaderberoepsgericht.

Nadere informatie

Regeling absentie Sector Havo/Vwo

Regeling absentie Sector Havo/Vwo Regeling absentie 2016-2017 Sector Havo/Vwo Versie: juli 2016 Regeling "Melding van ziekte en absentie" Inleiding Verzuim is vaak een symptoom van onderliggende problematiek waarvoor zorg nodig is. Onderstaande

Nadere informatie

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks

Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Protocol Thuiszitters Versie 26-3-2015; t.d.v. ambtelijk en intern overleg SWV VO Weert Nederweert en Cranendonck. Door; Bram Winantz en Thijs Stroeks Het samenwerkingsverband VO Weert Nederweert Cranendonck

Nadere informatie

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE

REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE REGELS EN STRUCTUUR MAVO BALIE EN TIME-OUT RUIMTE MAVO BALIE TIME-OUT RUIMTE METHODE M@ZL Beste ouders/verzorgers, leerlingen, mentoren en vakdocenten, Voor u heeft u het boekje omtrent de regels en structuur

Nadere informatie

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM

PROTOCOL SCHOOLVERZUIM PROTOCOL SCHOOLVERZUIM Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost Bernheze, Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Landerd, Maasdonk, Mill en Sint Hubert, Oss, Sint Anthonis, Sint

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur

6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR verzuimcoördinator/directeur 6.9. Verzuimprotocol Versiedatum 18 maart 2015 Vervaldatum/revisiedatum 18 maart 2016 Status MR Eigenaar verzuimcoördinator/directeur Om te voldoen aan de Leerplichtwet is dit verzuimprotocol opgesteld.

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs.

Verzuimprotocol. Ilse Koenders, Caroline Seesink. Concept Vaststelling in teamvergadering Produs. Verzuimprotocol Document Auteur Eigenaar Beheerder Status Verzuimprotocol Ilse Koenders, Caroline Seesink CO Produs Ilse Koenders datum Concept 9-3-2015 Vaststelling in teamvergadering Produs Aanpassing

Nadere informatie

Verzuimbeleid op Houtens

Verzuimbeleid op Houtens Verzuimbeleid op Houtens 2016-2017 1 Inhoud 1. Kaders en wetgeving... 3 2. Algemene afspraken... 4 3. Proces ongeoorloofd schoolverzuim... 6 4. Proces ziekteverzuim... 7 5. Proces bijzonder verlof... 8

Nadere informatie

1. Wie doet wat wanneer?... 2. 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3. 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins...

1. Wie doet wat wanneer?... 2. 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3. 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins... Protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins 2014 Inhoudsopgave 1. Wie doet wat wanneer?... 2 2. Flowschema school/ziekteverzuim Winkler Prins... 3 3. Het protocol ziekte- en schoolverzuim Winkler Prins...

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer een leerling niet aanwezig is in de les, wordt dit geregistreerd.

Nadere informatie

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium

Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Verzuimprotocol Kennemer College Havo-atheneum-gymnasium Door: Sandra Hoes en Ellen Schröder september 2016 1 1. Verzuimbeleid Kennemer College Het Kennemer College havo/vwo onderkent het belang van een

Nadere informatie

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015

Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Preventieproject De Overstap 2015 April 2015 Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn Afdeling Leerlingzaken Postbus 12 652 2500 DP Den Haag Bezoekadres: Spui 70, Den Haag Projectcoördinatoren

Nadere informatie

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL

Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Locatie De Aakwerf VERZUIMPROTOCOL Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Algemene gang van zaken 4 2. Te laat komen 5 3. Ziekte 6 3.1 Ziek melden 6 3.2 Samenwerking met Jeugdgezondheidszorg en Leerplicht 6 4. Relatief

Nadere informatie

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten

Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013. Inhoudsopgave: 1. Samenvatting. 2. Inleiding. 3. Cijfers en resultaten 1 Jaarverslag leerplicht gemeente Hoorn Schooljaar 2012/2013 Inhoudsopgave: 1. Samenvatting 2. Inleiding 3. Cijfers en resultaten 4. Trends en Ontwikkelingen 4.1 Transities Jeugd en Passend Onderwijs 4.2

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe

Verzuimprotocol. Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe Angelsloërdijk 13A, 7812 HK Emmen Postbus 95 7800 AB Emmen Tel: 0591-612989 Email: info@opdc-zodrenthe.nl www.opdc-zodrenthe.nl Verzuimprotocol Onderwijslocatie OPDC Zuidoost-Drenthe ZIEKTEVERZUIM Wanneer

Nadere informatie

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL

EEN PREVENTIEPROJECT APRIL DE OVERSTAP EEN PREVENTIEPROJECT APRIL 2014 OVERSTAPPEN Het preventieproject De Overstap wordt uitgevoerd in opdracht van de gemeente Den Haag door de afdelingen Voortijdig Schoolverlaten (VSV) & leerplicht

Nadere informatie

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof.

Te laat komen: Te laat komen bij aanvang van de schooldag zonder geldige reden of een onbekende reden geldt als ongeoorloofd verlof. Protocol Verzuim Document kenmerken Naam document: Protocol Verzuim Status: vastgesteld Versie: 1.0 Opdrachtgever: A. Snoei-Baan Auteur: M. van Duijn Datum opstelling: 13-10-2015 Evaluatiedatum: juli 2017

Nadere informatie

Verzuimprotocol. Vechtdal College Dedemsvaart. Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach

Verzuimprotocol. Vechtdal College Dedemsvaart. Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach Verzuimprotocol Vechtdal College Dedemsvaart Datum vaststelling: juni 2015, zorgcoördinator/leerling coach Inhoud Verzuimprotocol Vechtdal College 2015-2016... 2 Interventies bij te laat komen... 3 Interventies

Nadere informatie

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE

PROTOCOL VERZUIM DOOR ZIEKTE Afkortingen: Rec : Receptie (Jannie en Gerda) Zoco : zorg coördinator ( Kees) I.O.T. = intern ondersteuningsteam (Ed, Agnes, Janny, Gerda, Kees) O.T. = maatschappelijk werk / schooljeugdarts / begeleider

Nadere informatie

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL

Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd. Vmbo BL/KL Regeling te laat, absent en uit de les verwijderd Vmbo BL/KL Versie: 9 september 2010 Regeling "Melding van ziekte en absentie Regius College" Wanneer een leerling de lessen moet verzuimen wegens ziekte

Nadere informatie

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie.

-studieresultaten De mentor volgt de studieresultaten van zijn leerling, bespreekt zijn bevindingen met de leerling en onderneemt zo nodig actie. ORGANISATIE ZORG DE MENTOR De mentor is het eerste aanspreekpunt. Bij hem komen de signalen samen, hij onderneemt actie en verzorgt de rapportage. Daarnaast is hij op de hoogte van de acties die ondernomen

Nadere informatie

Verzuimprotocol 2015-2016

Verzuimprotocol 2015-2016 Verzuimprotocol 2015-2016 vastgesteld door MT - juni 2015 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Doelstelling 3. Wettelijk kader: leerplicht 4. Schoolverzuim 5. Verzuimmelding door ouders 6. Verzuimregistratie

Nadere informatie

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs

Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs Model convenant Zorg- en adviesteam in het onderwijs CONVENANT Zorg- en adviesteam School/Scholen/SWV xxx Deelnemende organisaties: Deelnemer 1 Deelnemer 2 Deelnemer 3 Deelnemer 4 Deelnemer 5 Deelnemer

Nadere informatie

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum

Jaarverslag Leerplicht. Schooljaar Delfzijl Appingedam Loppersum Jaarverslag Leerplicht Schooljaar -6, oktober 6 Inleiding Het leerplichtjaarverslag -6 dat wij u hierbij aanbieden is het jaarverslag voor de gemeenten, en. Leeswijzer In dit verslag wordt inzicht gegeven

Nadere informatie

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader

RENN4. Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015. Wettelijk kader Weer ziek? Studiedag Facta 8 december 2015 Wettelijk kader 1 Naar school gaan Het volgen van onderwijs is essentieel voor de individuele ontwikkeling van een kind en het verwerven van een eigen plaats

Nadere informatie

verzuimbeleid HPC Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen:

verzuimbeleid HPC Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen: verzuimbeleid HPC verzuimaanpak van het Hendrik Pierson College Het verzuimbeleid van het HPC is weergegeven in drie delen: A. Het beleidsdocument verzuimaanpak (hierin zijn alle facetten van de verzuimaanpak

Nadere informatie