Dyslexiebeleid. Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dyslexiebeleid. Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief"

Transcriptie

1 Dyslexiebeleid Vastgesteld op: 24 mei 2011 Versie: Definitief

2 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Inleiding... 2 Dyslexie... 3 Definitie... 3 Visie op dyslexiebeleid... 3 Kenmerken van dyslectische leerlingen... 4 Dyslexiebeleid... 4 Signalering en begeleiding... 5 Voorlichting... 5 Ondersteuning van docenten... 5 Gebruik van Kurzweil... 6 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal... 7 Procedure bij het verlenen van vrijstelling... 7 Compensatieafspraken bij de talen... 8 Nederlands... 8 Engels... 8 Frans... 8 Duits... 9 Klassieke talen... 9 Protocol uitvoering Dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil Stappenschema dyslexie/onderzoek Stappenschema gebruik Kurzweil Bekostiging dyslexiebegeleiding Taakomschrijving dyslexiecoach Model-brieven en handleidingen

3 Inleiding Al jaren voert het Pius X College beleid op het gebied van dyslexie. Dit document is bedoeld om dat wat we impliciet allemaal doen, te expliciteren. Het biedt daarmee houvast voor een ieder die te maken heeft met dyslexie: leerling, ouders en personeelsleden. Ook verantwoorden we hiermee wat we doen. Het biedt ons de gelegenheid om ieder jaar het beleid te bezien en zo nodig aan te passen dan wel te actualiseren. Dit dyslexiebeleidsplan behoort bij het zorgbeleidsplan dat voor de scholengemeenschap is opgesteld. Dit beleid is een uitwerking van hoofdstuk 2, de eerste en tweedelijns zorg op het Pius X College, specifiek van hoofdstuk 2.2.2, onderdeel studiehulp, lid d. Dyslexie. 2

4 Dyslexie Definitie Er bestaan talloze definities van dyslexie. Er zijn definities waarin verklaringen en criteria zijn opgenomen en er zijn definities die puur beschrijvend zijn. In dit dyslexiebeleid kiezen we voor een beschrijvende definitie, zoals die door de Stichting Dyslexie Nederland gehanteerd wordt: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op woordniveau. De definitie heeft uitsluitend betrekking op de stoornis zoals die zich manifesteert op vaardigheidsniveau. Objectief waarneembaar gedrag in lezen en spellen staat centraal. Voor het voortgezet onderwijs betreft dit niet alleen lezen en spellen in het Nederlands, maar ook in de moderne vreemde talen. Visie op dyslexiebeleid Het Pius X College heeft een dyslexiebeleid geformuleerd met als doel de dyslectische leerlingen een eerlijke kans te geven het diploma te halen dat past bij de cognitieve capaciteiten van die leerling. De voorwaarden om een opleiding met goed gevolg af te ronden zijn voor een niet onbelangrijk deel terug te voeren op de capaciteiten en het doorzettingsvermogen van de leerling zelf. Daarnaast zal de school de voorwaarden moeten scheppen om een leerling, die last heeft van dyslexie, zo goed mogelijk te begeleiden. De school zal de leerling in staat moeten stellen om zijn of haar capaciteiten te kunnen laten zien en verder te ontplooien. Wij gaan er hierbij van uit dat de leerling minimaal het diploma kan behalen, dat al door de basisschool geprognosticeerd was en aangegeven stond in het leerlingvolgsysteem van de betreffende leerling. 3

5 Kenmerken van dyslectische leerlingen Dyslexie is niet te verhelpen. Het is veel meer dan alleen het omdraaien van letters. Dyslectische leerlingen kunnen problemen hebben met: woordherkenning (technisch lezen) het onthouden van woordbeelden (spelling); de klankbeelden worden weergegeven (fonetische spelling) het onthouden van losse gegevens (jaartallen, rijtjes, woordjes, muzieknoten, topografische namen, formules) twee dingen tegelijk doen, bv. schrijven en luisteren schriftelijk formuleren (korte zinnen, zinnen lopen niet of zijn onvolledig) de uitspraak in vreemde talen (ze proberen door een fonetische uitspraak de spelling te onthouden) het herkennen van verschillen tussen de klanken in de woorden concentratie: ze kunnen zich niet afsluiten van zaken die niet belangrijk zijn, ze merken veel (storingen) in de omgeving op, ze zien de letters lopen Deze moeilijkheden kunnen consequenties hebben voor alle vakken, vooral die waarbij er veel informatie uit teksten moet worden verworven (zaakvakken, talen). Op grond van deze kenmerken staat op de individuele dyslexieverklaring, die aan dyslectische leerlingen wordt uitgereikt, aangegeven hoe de docent tijdens de les door remediëren, compenseren en dispenseren rekening houdt met de betreffende leerling. Dyslexiebeleid Binnen elke locatie van het Pius X College heeft de zorgcoördinator de coördinatie van de dyslexiebegeleiding. Voor de dyslexiebegeleiding is er op elke locatie een dyslexiecoach aangesteld die de dyslexietraining verzorgt, begeleidingsgesprekken voert, ondersteuning biedt bij het gebruik van hulpmiddelen zoals het programma Kurzweil en er op toe ziet dat de uitvoering van de aanvullende en dispensatiemaatregelen door docenten wordt uitgevoerd. Het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs is het uitgangspunt voor het dyslexiebeleid. Dit betekent onder andere dat elke leerling in klas 1 wordt gescreend op dyslexiekenmerken. 4

6 Signalering en begeleiding Aan het begin van de schoolloopbaan op het Pius X College worden alle leerlingen in de brugklas gescreend op spelling en tekstbegrip. Deze screening bestaat uit het afnemen van een dictee, een stilleestest en een onderzoek van het onderwijskundig rapport van de basisschool. De dyslexiecoach selecteert hiermee de leerlingen die uiteindelijk voor een dyslexietest in aanmerking komen. Deze test wordt uitgevoerd door een erkend psycholoog /orthopedagoog. De dyslexiebegeleiding wordt vervolgens in de onderbouw als remedial teaching gegeven aan alle dyslectische leerlingen, in de bovenbouw bij die leerling bij wie dat nodig wordt geacht. Afhankelijk van de uitkomsten van de screening bepaalt de remedial teacher hoe de verdere begeleiding zal zijn van een leerling, bijvoorbeeld extra ondersteuning in de klas en evt. extra begeleiding in groepsverband of individuele begeleiding door de remedial teacher. Deze begeleiding vindt in principe plaats op een vastgesteld moment in het lesrooster. In bijzondere gevallen kan dit ook tijdens een les plaats vinden. De dyslexiecoach meldt de begeleiding aan de ouders. Voorlichting Jaarlijks organiseert elke locatie een informatieavond voor ouders en leerlingen over het thema dyslexie. Tijdens deze avond wordt het proces om te komen tot een dyslexieverklaring behandeld. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht geschonken aan de verschillende vormen van begeleiding en de voorzieningen die de school heeft voor dyslectische leerlingen. Het beleid ten aanzien van dyslexie wordt op de website van de school vermeld. Ondersteuning van docenten Ten behoeve van een goede ondersteuning en begeleiding van docenten is op elke locatie van het Pius X College een pakket boeken aanwezig met daarin tips en aanwijzingen voor docenten over een goede aanpak van dyslexie in hun specifieke lessen. Het betreft vak-katernen voor de volgende vakkenclusters: de talen de zaakvakken de exacte vakken de praktijkvakken en creatieve vakken Tijdens scholingsmomenten wordt regelmatig (een onderdeel van) de dyslexie-aanpak opgenomen in het programma. 5

7 Rechten en plichten Wanneer na begeleiding en vervolgonderzoek door de orthopedagoog is gebleken dat een leerling officieel dyslectisch is, ontvangt de leerling een dyslexieverklaring. OP deze verklaring geeft de orthopedagoog aan welke voorzieningen voor deze leerling relevant zijn en mogelijk beschikbaar gesteld kunnen worden. In overleg tussen de dyslexiecoach en de dyslectische leerling wordt bekeken bij welke faciliteiten de leerling baat heeft. In het dyslexie-onderzoek staan duidelijke aanwijzingen voor vakdocenten en remedial teacher wat de specifieke problemen van de leerling zijn en ook adviezen hoe daarmee om te gaan. Voor alle vakken geldt: 1 Extra tijd bij schriftelijk werk indien nodig/gewenst. De maximale verlenging bedraagt 20% van de reguliere tijd die voor het schriftelijke werk gepland was. 2 Als door niet-leerstof-gebonden fouten niet meer te controleren is of de leerling de leerstof wel of niet begrijpt, kan er mondeling overhoord worden 3 In andere vakken dan de talen worden spelfouten niet meegeteld; als het antwoord van de leerling herkenbaar en juist is, wordt het goed gerekend 4 Voor de talen zijn aparte afspraken gemaakt over de wijze van beoordeling 5 Schriftelijk materiaal vergroten (A3 formaat, grote letters) of op groen papier, indien nodig/gewenst 6 Aantekeningen van medeleerlingen mogen worden gekopieerd op kosten van school 7 Indien nodig kan de leerling gebruik maken van andere ondersteunende middelen zoals gebruik van een computer met spellingcontrole, laptop, Kurzweil 8 Bij eindexamens is het voor dyslectische leerlingen tevens mogelijk te werken met gesproken examens (conform regelingen die door het ministerie van OC&W zijn vastgesteld) Elke leerling die een dyslexietest door een orthopedagogisch onderzoeker zal ondergaan, kan gedurende de indicerende periode gebruik maken van voorzieningen alsof de leerling daadwerkelijk dyslectisch is. Hiervoor ontvangt de leerling een tijdelijke dyslexiepas. Gebruik van Kurzweil Een dyslectische leerling kan onder voorwaarden en tegen betaling gebruik maken van Kurzweil Dit is een digitaal ondersteuningsprogramma voor dyslectische leerlingen waarbij de tekst van de leerstof wordt voorgelezen en tegelijkertijd met kleur wordt gemarkeerd, uittreksels gemaakt kunnen worden enz. Waar nodig wordt de leerling hierin ondersteund door de dyslexiecoach. Daar waar mogelijk kunnen leerlingen ook bij toetsen gebruik maken van het programma Kurzweil. Docenten zullen hiervoor geschoold worden. Centrale examens kunnen zo nodig afgenomen worden met behulp van de computer en het programma Daisy. Ook dit programma leest de teksten voor aan de leerling. 6

8 Vrijstelling voor tweede moderne vreemde taal Vrijstelling verlenen voor een taal is een zeer vergaande maatregel die door de school dan ook alleen wordt toegepast wanneer dat absoluut noodzakelijk is. Onze uitgangspunten hierbij zijn: De school blijft binnen de wettelijke mogelijkheden. Vastgelegd is welke vrijstellingen op grond hiervan verleend worden. In voorkomende gevallen kunnen de ouders of de docent hierover contact opnemen met de teamleider van de betreffende leerling. Vrijstelling van welke aard dan ook wordt alleen verleend, als naar het oordeel van de teamleider schoolintern blijkt dat de betreffende taal een onacceptabel groot probleem vormt voor de betreffende erkend dyslectische leerling en dit oordeel aan de hand van de externe dyslexieverklaring onderbouwd kan worden. Een verzoek tot vrijstelling kan worden gedaan als voldaan wordt aan de volgende criteria: o Uit het dyslexieonderzoek blijkt -en in de dyslexieverklaring is opgenomen- dat vrijstelling in overweging genomen moet worden o de leerling heeft veelvuldig onvoldoendes gescoord op Frans en Duits en heeft matige resultaten behaald op Nederlands en Engels o bij de advisering wordt de leerling afgeraden talen te volgen in de bovenbouw Volledige of gedeeltelijke vrijstelling is geen automatisme en wordt pas verleend nadat de consequenties voor de verdere schoolloopbaan met de ouders en de leerling besproken zijn. Procedure bij het verlenen van vrijstelling Als de ouders/verzorgers van mening zijn dat vrijstelling overwogen moet worden, nemen zij contact op met de dyslexiecoach van hun zoon/dochter; ook is het mogelijk dat vanuit de rapportvergadering de vraag gesteld wordt vrijstelling te overwegen. Voordat een vrijstelling verleend wordt, heeft de dyslexiecoach, samen met de teamleider een gesprek met de ouders en met de betreffende leerling, met als doel vast te stellen of er daadwerkelijk sprake is van een onacceptabel groot probleem dat alleen opgelost kan worden door de leerling een vrijstelling te verlenen. Voorafgaand aan dit gesprek vraagt de dyslexiecoach/teamleider de betreffende vakdocent(en) om diens mening; tevens zijn de mogelijke consequenties op het gebied van pakketkeuze in hogere leerjaren op een rijtje gezet. Als de teamleider besluit een vrijstelling te verlenen, wordt dit in een brief (zie bijlage) aan de ouders medegedeeld. In deze brief worden de eventuele consequenties van de vrijstelling aangegeven. De ouders dienen de brief voor akkoord te ondertekenen. De teamleider bewaart een kopie van de brief in zijn eigen administratie en doet de mentor een kopie toekomen voor het leerlingendossier. Indien het gaat om een vak waarin centraal examen wordt afgelegd, wordt tevens de inspectie voor het onderwijs in kennis gesteld. 7

9 Compensatieafspraken bij de talen Ten behoeve van dyslectische leerlingen wordt bij de talen tijdens de lessen een afwijkende wijze van beoordelen gevolgd. Voor de centrale examens wordt bij de beoordeling het correctievoorschrift gevolgd. De afwijkende wijze van beoordeling tijdens de opleiding is voor de afzonderlijke talen: Nederlands 1 Bij schrijfopdrachten wordt bij dyslectische leerlingen een maximum voor taalfoutenaftrek gehanteerd 2 Bij de overige toetsen, boekverslagen en werkstukken wordt bij dyslectische leerlingen maximaal 1 punt voor 10 taalfouten afgetrokken 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (duer) worden niet fout gerekend 4 Fouten m.b.t. (mede)klinkerverdubbeling worden niet meegerekend (koopen, verekt). 5 Fouten m.b.t. leerbare regels worden wel meegerekend: bij werkwoordspelling gaat het dus bijvoorbeeld om de goede uitgang: -d, -t, -te(n), -tte(n), de(n) en dde(n). Hij heeft zijn spier verekt (i.p.v. verrekt) wordt niet fout gerekend (zie regel 4) 6 Binnen het jaarprogramma is spelling slechts een onderdeel van het vak Nederlands, dus een dyslectische leerling kan dit onderdeel compenseren met andere onderdelen Engels 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (huose) worden niet fout gerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Frans 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van de grammaticale fouten 2 50% van de fouten m.b.t. accenten wordt niet meegerekend 3 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 4 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (puor, juene) worden niet fout gerekend 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet 8

10 Duits 1 Als een woord fonetisch wordt geschreven, wordt dit goed gerekend als de vertaling correct is. Dit met uitzondering van grammaticale fouten 2 Als een Umlaut in de grammatica is behandeld en foutief wordt toegepast geldt dat als een hele fout (bijv. er fährt, dan is fahrt of fehrt etc. fout) 3 Fouten m.b.t. letterverdraaiingen in vaste lettercombinaties (Truam) worden niet fout gerekend 4 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten 5 Als een woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt, gelden de bovenstaande regels niet Klassieke talen 1 Spreek- & luistervaardigheid noch schrijfvaardigheid is een vaardigheid die bij klassieke talen wordt onderwezen of getoetst, spellingsvaardigheid dus evenmin. De leesvaardigheid van de leerling in de klassieke taal staat centraal 2 De leerling hoeft slechts te spellen in de klassieke taal, wanneer getoetst wordt of hij een bepaalde verbuiging of vervoeging beheerst of kan toepassen 3 Hierbij worden letteromdraaiingen in vaste klinkercombinaties noch in stam (bijvoorbeeld peuro i.p.v. puero ) noch in uitgang (bijvoorbeeld servea i.p.v. servae ) fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 4 Hierbij worden letteromdraaiingen in medeklinkerpatronen (bijvoorbeeld approquinpare i.p.v. appropinquare ) evenmin fout gerekend, ongeacht of het woord door verkeerde spelling een andere betekenis krijgt 5 Slechts wanneer een uitgang zodanig verkeerd gespeld wordt dat er een andere bestaande uitgang komt te staan, wordt dit fout gerekend (bijvoorbeeld pueris i.p.v. pueros of clamabatur i.p.v. clamabantur ) 6 Overige spelfouten tellen bij dyslectische leerlingen voor 50% van het aantal spelfouten In voorkomende gevallen kan op grond van de uitkomsten van onderzoek worden overgegaan tot individuele aanpassingen. 9

11 Protocol uitvoering Dyslexiebeleid en gebruik Kurzweil Stappenschema dyslexie/onderzoek Om te beoordelen of een leerling dyslectisch is, wordt de volgende planning gehanteerd Activiteit Actie door Periode (±) Informatie uit het OKR en intakegesprekken met teamleider mei / juni basisscholen: Bij dyslexieproblematiek de vragenlijst van het protocol door de basisschool in laten vullen! Screening van alle leerlingen d.m.v. dictee en docenten september stilleestoets. Afname volgens handleiding Nederlands Correctie dictee en stilleestoets volgens correctiemodel dyslexiecoach/ docenten september Selectie van leerlingen op grond van resultaten van het dictee en de stilleestoets. Deze leerlingen komen in aanmerking voor het afnemen van de NIO - Afnemen van: NIO (intelligentietest) Bespreking (intern) m.b.t. selecteren van leerlingen Verzamelen van gegevens: CITO-gegevens basisschool Aanmeldingsformulier met onderwijskundig rapport en aanvullende gegevens. (o.a min. 6 maand gerichte begeleiding i.v.m. aantonen van hardnekkigheid van de problematiek) Alle gegevens aanleveren bij zorgcoördinator. Geselecteerde leerlingen aanmelden bij orthopedagogisch onderzoeker Verstrekken van een tijdelijke dyslexiepas Afnemen persoonlijke dyslexietesten bij de betreffende leerlingen Bespreking testuitslagen leerlingen Nederlands dyslexiecoach dyslexiecoach/ zorgcoördinator dyslexiecoach/ zorgcoördinator dyslexiecoach dyslexiecoach zorgcoördinator september/ oktober oktober oktober oktober oktober dyslexiecoach orthopedagogisch oktober/ onderzoeker november orthopedagogisch november/ onderzoeken en december dyslexiecoach Bespreking testresultaten met ouders dyslexiecoach november/ december Uitgeven van definitieve dyslexiepas en innemen van dyslexiecoach januari de tijdelijke pas Start remedial teaching voor nieuw geïndiceerde dyslexiecoach januari leerlingen 10

12 Stappenschema gebruik Kurzweil Wanneer uit de testresultaten of tijdens de begeleiding blijkt dat visuele en auditieve hulpmiddelen worden toegestaan of aanbevolen, volgen we onderstaande werkwijze Actie Wie Aanmelding Overleg met leerling/ouders over gebruik Kurzweil Zorgen voor aanmelding door ouders (aanmeldingsbrief) Aanmeldingsformulier naar mentor (t.b.v. dossier) Kopie van de aanmelding naar administratie i.v.m. betaling Kurzweilgebruik; namen ter informatie doorgeven aan teamleider en zorgcoördinator Aanvraagformulier boeken bestellen naar ouders Bij overgangsrapport meegeven van aanvraagformulier en boekenlijst ten behoeve van de nieuwe cursus Boeken Melding van de leerling bij boekenbeheerder Inventariseren van het boekenpakket van de betreffende leerling Doorgeven van boekenpakket nieuw schooljaar aan leerling Accorderen van rekening door ouders bestelde boeken Niet leverbare boeken in Pdf-bestand laten zetten bij Explano Pdf-bestanden omzetten in KES-bestand - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - dyslexiecoach - boekenbeheerder - dyslexiecoach - boekenbeheerder - boekenbeheerder - boekenbeheerder ICT Leerling doorgeven aan ICT-afdeling i.v.m. aanmaken van accountgegevens en registreren als deelnemer in It s Learning ICT-afd. verstrekt accountgegevens en download-instructies aan dyslexiecoach en via It s Learning aan de leerling - dyslexiecoach - ICT-er Begeleiding Accountgegevens en download-instructies naar de leerling Ondersteuning van de leerling bij het installeren van Kurzweil - dyslexiecoach - dyslexiecoach 11

13 Bekostiging dyslexiebegeleiding Voor de begeleiding van leerlingen met een dyslexieverklaring ontvangt de school geen bijzondere bekostiging. De school vindt het belangrijk om deze begeleiding wel te bieden. Daarom faciliteert de school de dyslexiecoach in het taakbeleid. Elke locatie heeft zijn eigen dyslexiecoach. Deze krijgt in het taakbeleid klokuren toegekend voor de begeleiding van dyslectische leerlingen. Voor de taak van dyslexiecoach is een taakomschrijving gemaakt (zie volgende paragraaf) De school heeft een aantal licenties voor het programma Kurzweil aangeschaft. Dit aantal is voldoende om alle leerlingen die het nodig hebben gebruik te kunnen laten maken van het programma, echter is er niet per leerling één licentie. Ouders die het belang van het programma inzien, en wiens kind het programma ook gebruikt, betalen de eerste 3 jaar van gebruik voor het gebruik van het programma. Daarna is het gebruik voor deze leerlingen gratis zolang zij als leerling van het Pius X College staan ingeschreven. De school zorgt er voor dat het programma Kurzweil vanaf elke computer in het schoolnetwerk te gebruiken is en zorgt er voor dat steeds de meest actuele versie van het programma beschikbaar is. Voor thuisgebruik van het programma krijgen de leerlingen instructies via school aangereikt. De benodigde bestanden kunnen zij via het schoolnetwerk downloaden. 12

14 Taakomschrijving dyslexiecoach De dyslexiecoach is een docent met als specifieke taak de organisatie en de uitvoering van het dyslexiebeleid, zoals dat is vastgelegd binnen het Pius X College. Tot de taken van de dyslexiebegeleider behoren onder andere: het signaleren en diagnosticeren van mogelijk dyslectische leerlingen, volgens het protocol, door onder anderen: o het afnemen van een algemene vragenlijst, o de gegevens uit het onderwijskundig rapport van de basisschool m.b.t. de taalcapaciteiten te analyseren, o het opvragen en verwerken van aanvullende informatie. het opstellen van een handelingsplan, de uitvoering van de begeleiding en het ondersteunen van leerlingen bij het toepassen van toegekende faciliteiten docenten informeren over de compensaties, dispensaties en andere ondersteuningsvormen die de betreffende dyslectische leerling nodig heeft: o De uitvoering van individuele maatregelen zoals tijdverlenging, mondelinge overhoringen, aangepaste beoordeling voor spelling. o Ondersteunende apparatuur als reading pen, tekst- en spraaksoftware als Kurzweil Het indien nodig bespreken van noodzaak en mogelijkheden tot ontheffing voor één moderne vreemde taal en vrijstelling van spellingtoetsen het administreren van diagnoses, behandelingsplannen en geboden begeleidingstrajecten in het leerlingvolgsysteem het verschaffen van informatie over dyslexie en taalproblematiek aan collega s en ouders het onderhouden van contacten met andere dyslexiebegeleiders en externe contacten het, indien nodig, doorverwijzen voor nader onderzoek naar externe specialisten het geven van begeleiding aan dyslectische leerlingen en leerlingen met een totale taalproblematiek, gedurende hun hele schoolloopbaan, volgens het dyslexiebeleid het informeren van collega s en hen actief betrekken bij de uitvoering van het dyslexiebeleid in het primaire proces het inbedden van dyslexiebegeleiding in de (taal)vakken het actief verzorgen van de persoonlijke overdracht van gegevens wanneer een leerling een andere mentor en/of andere docenten krijgt het communiceren met ouders over hulp vanuit de school, eigen mogelijkheden en verantwoordelijkheden het volgen van adequate scholing en het bijhouden van ontwikkelingen en documentatie op het gebied van taalproblematiek het jaarlijks opstellen van een verslag van de uitgevoerde werkzaamheden en resultaten. het leveren van substantiële bijdragen aan het taalbeleid binnen de locatie overige werkzaamheden, gerelateerd aan dyslexie 13

15 Vergoeding en beschikbaarheid Vergoeding geschiedt in klokuren binnen remedial teaching. Hiervoor wordt een vergoeding beschikbaar gesteld. Van de dyslexiecoach wordt verwacht dat hij/zij de hoofdaanstelling heeft op de locatie waar de begeleiding plaats vindt. 14

16 Model-brieven en handleidingen Voor een uniforme werkwijze zijn van alle voorkomende brieven met betrekking tot dyslexie en het gebruik van Kurzweil modelbrieven gemaakt. Deze kunnen per locatie worden aangepast. Afspraken en werkwijze zijn daarmee voor ouders en personeel eenduidig. Ten behoeve van alle digitale handelingen heeft de afdeling ICT handleidingen gemaakt. Deze zijn terug te vinden via It s Learning en als bijlage bij dit protocol gevoegd. 15

17 Model-brief vervolgonderzoek dyslexie Bijlage 1 [plaats], [datum] Geachte ouder(s)/verzorger(s), Bij alle brugklasleerlingen op het Pius X college is voor de herfstvakantie een screening met betrekking tot dyslexie afgenomen. Bij uw zoon/dochter zijn de scores op de leesen/of spellingtests zodanig, dat aanvullend onderzoek gewenst is. Op [data] a.s. zal er een aanvullend onderzoek plaatsvinden naar het al dan niet aanwezig zijn van dyslexie. Voor dit onderzoek vragen wij uw akkoord. Indien u akkoord gaat met dit onderzoek, verzoek ik u deze brief te ondertekenen en te retourneren naar school. Het aanvullende onderzoek bestaat uit het verzamelen van gegevens met betrekking tot de intelligentie, klankverwerking door de hersenen, het geheugen, woordvinding, prestatiemotivatie en faalangst. Na de kerstvakantie ontvangt u via school de rapportage van dit onderzoek. Om dyslexie vast te kunnen stellen wordt, waar nodig, ook contact opgenomen met de basisschool van uw zoon/dochter. Wanneer blijkt dat er bij uw zoon/dochter sprake is van dyslexie, wordt een dyslexieverklaring afgegeven, waarin compensaties en dispensaties voor het onderwijs beschreven worden. Het aanvullend onderzoek zal worden uitgevoerd door een orthopedagoog van AGNO. Wanneer u inhoudelijke vragen heeft over dit onderzoek, kunt u via mail contact opnemen Gedurende de indicerende periode mag uw kind gebruik maken van de voorzieningen die voor hem/haar beschikbaar gesteld worden als hij/zij daadwerkelijk dyslectisch is. Hiervoor ontvang hij/zij een tijdelijke dyslexiepas. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, [naam] Dyslexiecoach 16

18 Model-brief toekennen dyslexievoorzieningen Bijlage 2 [plaats], [datum] Geachte ouder(s)/verzorger(s), Uw zoon/dochter is onderzocht op kenmerken van dyslexie. Door de orthopedagoog is vastgesteld dat uw zoon/dochter in aanmerking komt voor een dyslexieverklaring. Op grond hiervan heeft uw zoon/dochter van ons een dyslexiepas ontvangen. Daarmee kan hij/zij gebruik maken van voorzieningen en dispensaties binnen onze school. Uw zoon/dochter dient de dyslexiepas bij elke les bij zich te hebben om recht te hebben op toepassing van de voorzieningen die hem/haar ter beschikking gesteld worden. De voorzieningen waar hij/zij voor in aanmerking komt, zijn aangegeven op de dyslexiepas. Een toelichting op deze voorzieningen is bij de pas uitgereikt. Een kopie treft u hierbij ter informatie aan. In geval van verlies van de dyslexiepas, zijn wij genoodzaakt 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. De dyslexiecoach van onze school zal uw zoon/dochter begeleiden in het omgaan met zijn/haar dyslexie. Wilt u meer informatie over hoe wij omgaan met dyslectische leerlingen, dan kunt u ons dyslexiebeleid inzien op de website van de school: Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, Met vriendelijke groet, [naam] 17

19 Model-overzicht dyslexievoorzieningen Bijlage 3 Faciliteiten voor dyslectische leerlingen bij toetsen: a. Recht op tijdsduurverlenging: 10 minuten bij een toets van 50 minuten, 30 minuten bij meeruurstoetsen In plaats van tijdsduurverlenging kan de docent bij een toets van 50 minuten ook kiezen voor inkorting van de toets met ongeveer 1/5 deel. De keuze tussen beide mogelijkheden is aan de docent. b. Recht op aangepaste beoordeling bij Nederlands en de moderne vreemde talen zoals omschreven in het dyslexiebeleid van de school. Als de leerling gebruik maakt van een naslagmogelijkheid, vervalt dit recht. c. Recht op aanbieding van toetsen in grootschrift of gedigitaliseerd. d. Indien gewenst door de leerling en organisatorisch mogelijk: gebruik van een tekstverwerker met spellingscontrole voor het maken van schrijftoetsen bij talen. e. Indien gewenst door de leerling en organisatorisch mogelijk: gebruik van een tekstverwerker met spellingscontrole voor het maken van toetsen bij alle vakken.(uitgezonderd: spellingtoets/-onderdeel). f. Indien gewenst door de leerling en organisatorisch mogelijk: toetsen met veel leeswerk worden aangeboden met geluidsondersteuning (digitaal of mondeling). g. Indien gewenst door de leerling en organisatorisch mogelijk: luistertoetsen worden aangeboden met koptelefoon en tijdsduurverlenging. h. Indien gewenst door de leerling en organisatorisch mogelijk: leerling maakt de opgaven mondeling. In geval van verlies van de dyslexiepas, zijn wij genoodzaakt 5,00 administratiekosten in rekening te brengen. ** Voor nadere toelichting: neem contact op met de dyslexiecoach. ** Combinaties van faciliteiten zijn uiteraard mogelijk. 18

20 Model-brief verlenen vrijstelling i.v.m. dyslexie Bijlage 4 [plaats],[datum] Aan de ouder(s) / verzorger(s) van Betreft: verleende vrijstelling i.v.m. dyslexie Geachte mevrouw, mijnheer, Onlangs hebben wij de vraag besproken of het mogelijk en verstandig is uw zoon/dochter een vrijstelling te geven voor... Ik leg hierbij schriftelijk vast wat ik besloten heb. Uw zoon /dochter heeft met ingang van..vrijstelling voor. Deze vrijstelling verleen ik op grond van de volgende overwegingen: In de dyslexieverklaring van uw zoon/dochter heeft de betreffende deskundige aangegeven dat het blijven volgen van deze taal voor uw zoon/dochter een onacceptabel groot probleem oplevert. Naar aanleiding van mijn gesprek met u en van mijn gesprek met de betreffende vakdocent(en) ben ik tot dezelfde conclusie gekomen als de hierboven genoemde deskundige. In mijn gesprek met u heb ik u erop gewezen dat de bovenvermelde vrijstelling de volgende gevolgen heeft: Gevolg voor de pakketkeuze in de bovenbouw:. Besteding vrijkomende tijd: Ik vertrouw er op u met bovenstaande voldoende geïnformeerd te hebben en ik verzoek u de bijgevoegde kopie van deze brief voor akkoord te ondertekenen en deze kopie aan mij terug te laten bezorgen. Met vriendelijke groet, Voor akkoord,. Dhr./Mevr. 19

21 Model-brief aanmelding Kurzweil Bijlage 5 Aan de ouders/verzorgers van dyslectische leerlingen. Betreft: aanmelding voor Kurzweil 3000 [plaats[,[datum] Geachte ouders/verzorgers, Ten behoeve van een goede ondersteuning van dyslectische leerlingen, kunnen zij onder voorwaarden en tegen betaling gebruik maken van Kurzweil Dit is een digitaal ondersteuningsprogramma voor dyslectische leerlingen waarbij de tekst van de leerstof wordt voorgelezen en tegelijkertijd met kleur wordt gemarkeerd, uittreksels gemaakt kunnen worden enz. Uw zoon/dochter voldoet aan de kenmerken die wij gesteld hebben om in aanmerking te komen voor gebruik van dit programma. Op basis van het overleg dat wij hebben gevoerd, adviseert de school om uw zoon/dochter gebruik te laten maken van het programma Kurzweil bij een aantal vakken. Wanneer u met ons van mening bent dat uw kind van deze methode gebruik zou moeten maken, verzoeken wij u om bijgevoegd aanmeldingsformulier in te vullen en retour te zenden of door uw kind mee te laten nemen naar school. Meer informatie kunt u krijgen van de dyslexiecoach: [naam coach] Ik vertrouw er op u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet, 20

22 Model-brief aanmelding Kurzweil Bijlage 5 Aanmelding Kurzweil 3000 Hierbij melden wij ons kind aan om hem/haar gebruik te laten maken van het dyslexieprogramma Kurzweil Mijn kind heeft een dyslexieverklaring waarop het gebruik van auditieve en visuele hulpmiddelen worden aanbevolen. Wij gaan als ouders/ verzorgers akkoord met de volgende voorwaarden: De school levert het programma en de inlogmogelijkheden. De school is echter niet aansprakelijk voor het installeren van het programma op de computer(s) van de leerling. Ook is de school niet aansprakelijk voor het incidenteel niet goed functioneren van het draadloze netwerk binnen de school. Wij stellen het programma en/of de voor ons vastgestelde gebruikersnaam niet aan iemand anders beschikbaar Wij stellen de Kurzweilbestanden niet aan anderen beschikbaar Onze zoon/dochter is verantwoordelijk voor het geheim houden van de gebruikersnaam die aan hem/ haar is toevertrouwd om hiermee het programma Kurzweil 3000 te openen. Het programma is voor een vastgesteld aantal vakken te gebruiken, waarbij rekening zal worden gehouden met noodzakelijke individuele aanvullingen. De kosten voor het gebruik van Kurzweil 3000 zijn gedurende de eerste drie leerjaren 70,00 per leerjaar. Indien de aanmelding lopende het schooljaar plaatsvindt dan zal een gedeelte van het dit bedrag betaald worden. Dit bedrag zal via de ouderbijdrage geïnd worden. Als uw zoon/dochter op school een eigen laptop gebruikt, gelden daarvoor uiteraard de normale schoolregels. Dat betekent ook dat wij u vriendelijk verzoeken uw kind erop te wijzen dat screensavers en afbeeldingen op het bureaublad niet aanstootgevend mogen zijn. Naam ouders/ verzorgers : Naam leerling :.. Locatie :.. Klas :.. Plaats. Datum. Handtekening. 21

23 Model-brief leerboeken Kurzweil Bijlage 6 Betreft: leerboeken voor Kurzweil Geachte mevrouw, mijnheer, [plaats, datum] Ten behoeve van een goede begeleiding van dyslectische leerlingen kan op school gebruik gemaakt worden van het programma Kurzweil. Hiermee kunnen schoolboeken digitaal bekeken en beluisterd worden. Hiervoor moeten schoolboeken gedigitaliseerd worden. Dat kan de school niet zelf. Het gespecialiseerde bedrijf Dedicon kan digitale bestanden van schoolboeken leveren. Het snelste gaat dat wanneer u als particulier een verzoek indient. Daarom bieden we u onder voorwaarden de mogelijkheid noodzakelijke Kurzweil-bestanden, rechtstreeks bij Dedicon te bestellen. Na het inleveren van de cd s op school betaalt de school de gemaakte kosten aan u terug Wilt u voor vergoeding door de school in aanmerking komen, dan moet u zich aan de volgende spelregels houden: Als uw kind over een Kurzweilversie van een bepaald leerboek wil beschikken, kijkt u eerst of wij dat boek op ons netwerk hebben staan: (gebruikersnaam voor iedereen: kurzweil en wachtwoord voor iedereen: cd) U zoekt het boek het eenvoudigst als volgt: o Klik in de linker mappenbalk op de map Kurzweil o Klik onder aan het scherm op search en tik in het veld (een deel van) de titel in. o Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) o Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken gaat u naar de betreffende map en kunt u het bestand downloaden. Staat het boek daar niet op, dan vraagt u de school met behulp van bijgevoegd formulier toestemming om het boek op kosten van school te bestellen bij Dedicon. Nadat u van school toestemming hebt ontvangen, vraagt u zelf het boek aan bij Dedicon. Let op: Dedicon levert nog niet alle boeken kant-en-klaar voor Kurzweil. Is het bestand nog niet als kes-bestand leverbaar, bestel dan een pdf-bestand. Nadat u de rekening van Dedicon hebt betaald (via een eenmalige machtiging)krijgt u cd s met de bestelde bestanden toegestuurd. Deze levert uw kind op school in bij de boekenbeheerder, waarna de door u gemaakte onkosten door school aan u orden overgemaakt, tenzij de school geen toestemming heeft gegeven het boek op haar kosten te bestellen. U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving van het contract dat u met Dedicon sluit. 22

24 Model-brief leerboeken voor Kurzweil Bijlage 6 Om bij Dedicon te kunnen bestellen, moet u zich eerst registreren. U doet dat op de site van Dedicon: > school- en studieboeken > registreren > registratie particulier. Dedicon is in opdracht van het ministerie bezig om een bibliotheek op te bouwen met bestanden speciaal voor Kurzweil. Is het bestand van het door u aan te vragen boek nog niet beschikbaar (dus als Kes-bestand), dan kan in vrijwel alle gevallen een pdf-bestand worden aangevraagd. Wanneer u de cd op school inlevert, zorgen wij voor plaatsing in het overzicht met leerboeken en kan iedereen er gebruik van maken. Ik vertrouw er op u hiermee voldoende ingelicht te hebben. Hebt u nog vragen, neemt u dan contact op met [naam dyslexiecoach] [ adres dyslexiecoach] Met vriendelijke groet, 23

25 Model-brief leerboeken Kurzweil Bijlage 6 Aanvraagformulier voor bestelling bij Dedicon Ondergetekende vraagt hierbij toestemming de onderstaande boeken te bestellen voor de volgende leerling: naam zoon/dochter:.. huidige klas:.. adres ouder/verzorger:.. Het betreft de volgende boeken: 1 vak titel ISBN-nummer Handtekening ouder/verzorger:.. Datum: Dit formulier via de administratie inleveren bij [naam dyslexiecoach] Ondergetekende geeft bovengenoemde ouder/verzorger toestemming op kosten van de school bij Dedicon een Kurzweilversie te bestellen van de boeken die hierboven genoemd zijn bij de nummers:. Handtekening [naam dyslexiecoach]:.. 24

26 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Het downloaden van je boeken Het is praktisch dat je je studieboeken op een usb-stick zet zodat je niet steeds hoeft in te loggen in het schoolnetwerk. Bovendien werkt het programma via je usb-stick sneller. Wij raden aan een usb stick te gebruiken met een capaciteit van ongeveer 8 GB. Een deel van de leer- en tekstboeken voor Kurzweil is beschikbaar op de schoolserver. Boeken die niet in ons bestand zijn opgenomen kunnen besteld worden via Dedicon. Voor het bestellen van boeken bij Dedicon heeft de school gegevens beschikbaar. Zo download je je boeken op school: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB-stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil Data (Zie afbeelding 1) Log in: o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 1) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil --> Leerboeken --> PiusX -->...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Klik op Opslaan 25

27 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB-stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN-nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 26

28 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Zo download je je boeken thuis: ga op internet naar kurzweil.piuscanisius.nl (Deze link staat ook in de omgeving van Kurzweil op It's Learning) Plaats je USB-stick in de computer Log in: (Zie afbeelding 4) o Login: kurzweil o Password: cd (Afbeelding 4) Zoek het boek op dat je wil downloaden. Kurzweil --> Leerboeken --> PiusX -->...!! LET OP!! Dit kan zeer traag zijn! Klik rechtermuisknop op het boek en vervolgens op Download. (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) Klik op Opslaan 27

29 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Klik links op Deze computer (Zie afbeelding 6) (Afbeelding 6) Zoek je USB stick op en klik op opslaan Je boek wordt op je USB-stick opgeslagen Als je niet weet in welke map je een boek moet zoeken, kan het ook als volgt: Klik onder aan het scherm in het vakje search en tik in het veld (een deel van) de titel in. Klik op het verrekijkertje achter het zoekveld (let op: het zoeken kan lang duren) Als het boek in onze collectie zit, verschijnt het onder de zoekbalk in beeld. Door er op te klikken ga je naar de betreffende map. Klik op het juiste boek (vergelijk vooral het ISBN-nummer op je boek met dat van het bestand) klik met de rechter muisknop op het gekozen boek of dubbelklik op het boek. Kies downloaden. 28

30 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Het gebruik van Kurzweil op school Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Plaats je USB-stick in de computer Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek op je USB-stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) 29

31 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Het gebruik van Kurzweil thuis: Ga op internet naar Kies de gewenste kurzweilversie (Zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Kurzweil wordt nu op je computer geïnstalleerd Open Kurzweil op je computer Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK (Zie afbeelding 4) (Afbeelding 4) Klik op Openen Zoek op je USB-stick het boek op dat je wilt openen (Zie afbeelding 5) (Afbeelding 5) 30

32 Handleiding voor gebruik van Kurzweil Bijlage 7 Handleiding voor toepassingen Kurzweil Op It s Learning vind je ook een uitgebreide handleiding voor de mogelijkheden die Kurzweil je te bieden heeft. Deze kun je downloaden en/of afdrukken. Je kunt de handleiding als volgt vinden: Log in op It s Learning Kies: pi-kurzweil Kies: handleiding Kurzweil ( staat in linker kolom) Kies: Downloaden Kurzweil 3000.pdf Kies: opslaan en/of afdrukken Heb je vragen over het gebruik van het programma of heb je bijvoorbeeld een probleem met het downloaden van studieboeken, dan kun je hiervoor bij je dyslexiecoach terecht. Wij wensen je heel veel succes met het gebruik van het programma Kurzweil en hopen dat het je helpt om je studie tot een groter succes te maken. 31

33 Handleiding inlezen en opslaan bestanden in het netwerk Bijlage 8 Het personeel van het Pius X College zorgt er voor dat boeken die door Dedicon aangeleverd worden als PDF- of KES-bestand in het programma herkenbaar worden voor alle leerlingen. Daarvoor volgen zij onderstaande werkwijze: Log in op het netwerk van school met je gebruikersnaam en wachtwoord. Klik in de NAL onder x Remedial teaching op Kurzweil 3000 (Zie afbeelding 1) (Afbeelding 1) Vul bij Gebruikersnaam je Kurzweil gebruikersnaam in en klik vervolgens op OK Klik op Openen Zoek het bestand op dat je wil inlezen (PDF of KES, zie afbeelding 2) (Afbeelding 2) Het bestand wordt nu door Kurzweil ingelezen. Dit kan enige tijd duren, afhankelijk van de grootte van het bestand 32

34 Handleiding inlezen en opslaan bestanden in het netwerk Bijlage 8 Wanneer het bestand is ingelezen kun je deze opslaan door op Bestand --> Opslaan Als te klikken. Klik bij Opslaan in voor: O: --> Internet --> PiusCanisius --> StudentDownloads --> Kurzweil --> Leerboeken --> PiusX --> (Kies het juiste vak en leerjaar) Kies als bestandstype.kes (zie afbeelding 3) (Afbeelding 3) Sla het bestand op met de volgende naamgeving: o [Vak-afkorting]_ISBN_[nummer]_[titel van het boek voluit]_ [leerjaar-opleiding].kes o (Bijvoorbeeld: EN_ISBN_ _WORLDWIDE_2VMBO/T/H.kes) (Let op: _ betekent een spatie invoeren) Het boek is nu door de leerlingen te downloaden en te gebruiken 33

Dyslexiebeleid. Pius X College

Dyslexiebeleid. Pius X College Dyslexiebeleid Pius X College Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Inleiding 3 Dyslexie 4 Definitie 4 Visie op dyslexiebeleid 4 Kenmerken van dyslectische leerlingen 5 Dyslexiebeleid 5 Signalering en begeleiding

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v Inhoudsopgave Inleiding 1. Dyslexie 1.1 Definitie 1.2 Kenmerken dyslectische leerlingen 2. Dyslexiebeleid 2.1 Signalering en begeleiding 2.2 Faciliteiten 2.3 Ontheffing tweede moderne vreemde taal atheneum

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v

Dyslexiebeleid Roelof van Echten College m/h/v Inhoudsopgave Inleiding 1. Dyslexie 1.1 Definitie 1.2 Kenmerken dyslectische leerlingen 2. Dyslexiebeleid 2.1 Signalering en begeleiding 2.2 Rechten en plichten 2.3 Ontheffing tweede moderne vreemde taal

Nadere informatie

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen

toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen toelichting voor leerlingen en ouders / verzorgers dyslexie dyscalculie andere beperkingen September 2012 Inleiding In deze toelichting, die wordt uitgereikt tegelijk met de groene kaart, wordt uitgelegd

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg

Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexieprotocol Zwin College Oostburg Dyslexie is een leerstoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen op

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016

Dyslexiebeleid. Scholengemeenschap Sint Ursula. Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen. Schooljaar 2015-2016 Dyslexiebeleid Scholengemeenschap Sint Ursula Locatie Heythuysen Tienderweg 101 6093 EN Heythuysen Schooljaar 2015-2016 In het kader van passend onderwijs streeft Scholengemeenschap Sint Ursula voor elke

Nadere informatie

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V.

Ouders van brugklasleerlingen met dyslexie worden in het begin van het schooljaar uitgenodigd voor een informatieavond Dyslexie op het UC H/V. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher

Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013. A. Verhulst Remedial Teacher Protocol dyslexie Vechtstede College 1-5-2013 A. Verhulst Remedial Teacher INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie 3 Begeleiding van leerlingen met dyslexie 3 Faciliteiten voor leerlingen met dyslexie 4 Afspraken

Nadere informatie

Handboek Dyslexie 2015-2016

Handboek Dyslexie 2015-2016 Handboek Dyslexie 2015-2016 INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 3 3. FACILITEITEN DYSLECTISCHE LEERLINGEN... 4 4. EINDEXAMEN... 5 BIJLAGE

Nadere informatie

Johan de Witt-gymnasium, dyslexiebeleid. Dyslexiebeleid. Dyslexieprotocol

Johan de Witt-gymnasium, dyslexiebeleid. Dyslexiebeleid. Dyslexieprotocol Dyslexiebeleid Dyslexieprotocol Johan de Witt-gymnasium 10-9-2013 1 Inhoudsopgave Pagina Inleiding 3 1. Beleid 4 2. Het dyslexietraject 5 2.2 Dyslectische leerlingen en het DBC-traject 5 2.3 Aangemelde

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013

Dyslexieprotocol. Beekdal Lyceum 2012-2013 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 versie november 2012 Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum 2012-2013 Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving leerlingen. Vandaar

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Michaël college

Dyslexieprotocol Michaël college Dyslexieprotocol Michaël college 2016-2017 Doelstelling Doel van dit protocol is de leerlingen, ouders en docenten te informeren over de vastgelegde procedures en afspraken met betrekking tot dyslexie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum

Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Dyslexiebeleid op Wolfert Lyceum Inleiding Volgens de meest gangbare definitie is dyslexie een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen)

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum

Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexieprotocol Veurs Lyceum Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat aanleren en/of het vlot toepassen (automatiseren) van het lezen

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Scala College AA P N OO T M I S. Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13

Protocol Dyslexie Scala College AA P N OO T M I S. Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13 AA P N OO T M I S Dyslexieprotocol MR ingestemd op 9-7-13 Meldpunt Dyslexie - 1-2013 Inleiding Dit dyslexieprotocol is samengesteld om ouders, leerlingen en docenten te informeren over het dyslexiebeleid

Nadere informatie

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn:

3. Gevolgen van dyslexie Veel voorkomende belemmeringen die als gevolg van dyslexie kunnen voorkomen zijn: Dyslexiebeleid Berlage Lyceum 1. Inleiding Het Berlage Lyceum is een school waar volop kansen worden geboden. Wij streven ernaar het maximale uit de leerlingen te halen zodat zij hun talenten ten volle

Nadere informatie

Dyslexie op het Augustinianum

Dyslexie op het Augustinianum Dyslexie op het Augustinianum Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem op neurologische basis met als gevolg specifieke taalverwerkingsproblemen die zich vooral uiten in problemen met lezen en/of

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2014-2015 Beekdal Lyceum Datum: 14-11-2014 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een individueel handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een individueel handelingsplan op. Dyslexie-protocol Udens College sector havo/vwo 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling

Nadere informatie

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op.

Leerlingen met dyslexie krijgen een dyslexiepasje. Voor elke leerling stelt de school een handelingsplan op. 1. Dyslexie 1.1 Wat is dyslexie? Dyslexie is een leerstoornis waarbij de leerling ernstige en hardnekkige problemen bij het automatiseren van het lezen en / of spelling heeft. Dyslexie kan in meer of mindere

Nadere informatie

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie.

Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. 1. Inleiding Dit protocol beschrijft hoe we op het Vellesan College en de Duin en Kruidbergmavo omgaan met dyslexie. De volgende punten komen aan de orde: Wat is dyslexie? Signaleringsprocedure dyslexie

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014

Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 Dyslexiebeleid Zaanlands Lyceum augustus 2014 1. Inleiding De meest geaccepteerde definitie van dyslexie is: Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren

Nadere informatie

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs?

Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Augustus 2014 Wat is dyslexie en wat zijn de gevolgen hiervan voor het volgen van onderwijs? Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren van het accuraat

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2015-2016 Beekdal Lyceum Datum: augustus 2015 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud INLEIDING... 3 FACILITEITEN... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen 4

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager

DYSLEXIEPROTOCOL. Beekdal Lyceum Datum: Auteur: Martin Jager DYSLEXIEPROTOCOL Beekdal Lyceum 2017 2018 Datum: 26-09-2017 Auteur: Martin Jager Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Signalering en diagnose 4 2. Signalering en diagnose 4 3. Dyslexieverklaring 4 4. Faciliteiten

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE

Handboek DYSLEXIE Handboek DYSLEXIE 2016-2017 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie 2016-2017 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING... 3 2. BELEID EN WERKWIJZE VESPUCCI COLLEGE... 4 3. FACILITEITEN

Nadere informatie

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexiebeleid Inleiding Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering van de woordidentificatie (lezen) en/of schriftbeeldvorming (spellen). Dit betekent

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring

DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Wat is dyslexie? Dyslexie Signaleringstoetsen klas 1 De werkwijze is als volgt De dyslexieverklaring DYSLEXIEPROTOCOL Het dyslexieprotocol Dit document is voor leerlingen, ouders, leerkrachten en belanghebbenden in het kader van het dyslexieprotocol op het Comenius College Nieuwerkerk. Het beschrijft

Nadere informatie

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede

Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen. Bonhoeffer College, Enschede Dyslexieprotocol compenserende en dispenserende maatregelen Bonhoeffer College, Enschede 1.Algemene faciliteiten: Alle leerlingen met een officiële dyslexieverklaring hebben recht op de onderstaande faciliteiten.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2014-2015

Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexiebeleid 2014-2015 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten:

Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Pakket van maatregelen bij Dyslexie en Dyscalculie Dyslexie Algemeen: Gedurende de gehele schoolperiode wordt door de docenten zoveel mogelijk aandacht gegeven aan de volgende punten: Stimuleren Schriftelijk

Nadere informatie

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze faciliteiten en begeleiding?

2. Welke leerlingen komen in aanmerking voor deze faciliteiten en begeleiding? Protocol Dyslexie Anna Lyceum: (Versie ouders en leerlingen) 1. Algemeen: Het Anna Lyceum streeft voor leerlingen met dyslexie onderstaande na: Leerlingen met een dyslexieverklaring volgen de opleiding

Nadere informatie

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum

Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Dyslexieprotocol 2016-2017 Beekdal Lyceum Datum: 26-05-2016 Auteur: Martin Jager Portefeuille: Caroline Herbermann Inleiding Het Beekdal Lyceum zet in op het zo optimaal mogelijk maken van de leeromgeving

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014)

Dyslexieprotocol. Mollerlyceum. (Laatste bijstelling: 11 december 2014) ! Dyslexieprotocol Mollerlyceum (Laatste bijstelling: 11 december 2014)! Inleiding Albert Einstein, Leonardo da Vinci, Walt Disney en zo kun je nog wel even doorgaan: de dyslect is in goed gezelschap!

Nadere informatie

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003:

1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: Dyslexiebeleid op de SSGN (versie januari 2015) 1. Inleiding Definitie dyslexie volgens de Stichting Dyslexie Nederland (SDN) herziene versie 2003: "Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een

Nadere informatie

S L O E T S W E G H M H E N G E L O

S L O E T S W E G H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop

samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop DYSLEXIEBELEID op het STRABRECHT COLLEGE samenvatting november 2012 Strabrecht College, Geldrop 2012 De visie van het Strabrecht College Goede dyslexiebegeleiding is vooral een attitudekwestie Het Strabrecht

Nadere informatie

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12

Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat GD Oss tel Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Titus Brandsmalyceum Oss Molenstraat 30 5341 GD Oss tel. 0412-224180 Dyslexieprotocol 2017-2018 Dyslexieprotocol september 2017 pagina 1 van 12 Inhoud: Inleiding augustus 2017 1. Wat is dyslexie? 2. Diagnosetraject

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Pallas Athene College

Dyslexieprotocol Pallas Athene College Dyslexieprotocol Pallas Athene College 1. Inleiding Doel en uitgangspunten Het Pallas Athene College wil alle leerlingen met dyslexie die ondersteuning en begeleiding bieden die zij nodig hebben om de

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen of spellen

Nadere informatie

Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg

Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg Regeling Specifieke Faciliteiten binnen de basiszorg Door R van Oorschot Datum juli 2013 Algemene bepalingen 1. Deze regeling wil aangeven binnen welke grenzen er een beroep gedaan kan worden op één of

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!)

DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) DYSLEXIEPROTOCOL (wordt op dit moment geupdate!) Dyslexie wordt gedefinieerd als "een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en/of vlot toepassen van het lezen en/of

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach.

Dyslexieprotocol. Het dyslexiebeleid van het Wolfert Lyceum is vastgesteld door het MT in overleg met de dyslexiecoach. Dyslexieprotocol Dit protocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Wolfert Lyceum. Het Wolfert Lyceum wil een

Nadere informatie

UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT.

UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT. UITTREKSEL DYSLEXIEPROTOCOL 2015-2016, VESTIGING KAGERSTRAAT. Het protocol bevat afspraken m.b.t. leerlingen met dyslexie en is onderdeel van het zorgplan. Doelgroep Dispenserende en compenserende maatregelen

Nadere informatie

Protocol dyslexie en dyscalculie

Protocol dyslexie en dyscalculie Protocol dyslexie en dyscalculie A. Dyslexie Het Emmauscollege biedt begeleiding voor de dyslectische leerling, die eventueel aanvullend is op de begeleiding die een externe deskundige op dit gebied levert.

Nadere informatie

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar

2 Wettelijke kaders m.b.t. het verlenen van ontheffing voor één der twee moderne vreemde talen Frans of Duits in het tweede leerjaar Protocol vrijstelling van onderwijs Frans of Duits in het tweede leerjaar 1 Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar 2014-2015 en maakt

Nadere informatie

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig.

C. DYSLEXIE Dyslexie kan worden geconstateerd door een externe ter zake deskundige; er is dan een rapport of dyslexieverklaring aanwezig. FACILITEITEN VOOR LEERLINGEN MET DYSLEXIE of DYSCALCULIE 2017-2018 DOEL Het doel van het SGC is alle leerlingen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen binnen de mogelijkheden en kaders van het St-Gregorius

Nadere informatie

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O

S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O DYSLEXIEBELEID S L O E T S W E G 1 5 3 7 5 5 6 H M H E N G E L O Inhoud Inhoud Inleiding... 3 Faciliteiten... 4 1.Extra tijd... 4 2. Aangepaste normering spelling bij Nederlands en de Moderne Vreemde talen

Nadere informatie

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012

Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College. oktober 2012 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College oktober 2012 1 Protocol Dyslexie Gerrit Rietveld College Inleiding Sinds een aantal jaren voert het Gerrit Rietveld College een beleid op het gebied van dyslexie.

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef)

Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) Dyslexiebeleid Oranje Nassau College (locatie Parkdreef) We spreken van dyslexie als er sprake is van een ontwikkelingsstoornis als gevolg waarvan bij een kind sprake is van een niet, onvolledig of zeer

Nadere informatie

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie?

Zorg om je toekomst. Wat is. dyslexie? Zorg om je toekomst Wat is dyslexie? 2 Inleiding Dyslexie is een complex probleem. Dyslectische leerlingen zijn niet dom of lui, hun falen is geen onwil. Deze leerlingen doen vaak extra hun best, besteden

Nadere informatie

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans

Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans Protocol vrijstelling van onderwijs in één der drie moderne vreemde talen Frans, Duits of Spaans 1. Inleiding Dit protocol geldt voor de Nijmeegse Scholengemeenschap Groenewoud, met ingang van het schooljaar

Nadere informatie

Zorgbeleid RML 2014 1

Zorgbeleid RML 2014 1 Dyslexie Voor dyslectische leerlingen worden de uitgangspunten uit het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs (KPC groep 2013) zoveel mogelijk nagestreefd. De reguliere exameneisen op het gebied van spelling,

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen.

Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting gegeven op de wijzigingen. MR van Schoolleiding datum 1 oktober 2013 vergadering 8 oktober 2013 betreft Dyslexiebeleid Het geldende dyslexiebeleid is aangepast op een aantal gebieden. Tijdens de MR-vergadering wordt een toelichting

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, mei 2014 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de

Dyslexieprotocol. 1 Wie in het BIG-register staat ingeschreven, valt onder het in de wet BIG geregelde tuchtrecht. De Wet op de Dyslexieprotocol Een dyslectische leerling is een leerling bij wie officieel dyslexie is vastgesteld. Er is voor hem/haar een rapport gemaakt waarin door een erkend deskundige (een psycholoog of orthopedagoog

Nadere informatie

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt)

Probleem bij: Komt tot uiting bij: Consequentie: Fonetische uitspraak (= een woord uitspreken zoals het klinkt) DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische)leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De RSG Tromp Meesters. Dyslexie Het woord

Nadere informatie

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste

Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Dyslexiebeleid De Nieuwe Veste Coevorden, juni 2016 Wat is dyslexie? De Nederlands definitie voor dyslexie is: "Een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard

Dyslexieprotocol. Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Dyslexieprotocol Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Hoeksche Waard Actief College Koninginneweg 126 3262 JD Oud-Beijerland T: 0186-612130 E: administratie@actiefcollege.nl W: www.actiefcollege.nl

Nadere informatie

Begeleiding van dyslexie

Begeleiding van dyslexie Begeleiding van dyslexie Inhoud Wat is dyslexie?... 3 Wat biedt het HVC?... 4 Onderzoek naar dyslexie in de brugklas... 4 Dyslexiepas... 4 De dyslexiecoach... 5 Dyslexie ondersteuningssoftware... 5 Meer

Nadere informatie

Inleiding. Dyslexieprotocol

Inleiding. Dyslexieprotocol Inleiding Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat dyslectische leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op het Technisch College Velsen &

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2013-2014 INHOUDSOPGAVE Bladzijde Inleiding / protocol dyslexie in schema 1 Dyslexie, wat is dat? 2 Dyslexie & het 3 Van signalering tot diagnose 5 Hulp bij dyslexie 7 Dyslexiepas 10 Dispensatie

Nadere informatie

Bijlage 1 - Gebruik van regelkaarten in klas 1, 2 en 3

Bijlage 1 - Gebruik van regelkaarten in klas 1, 2 en 3 Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

OSB PROTOCOL DYSLEXIE

OSB PROTOCOL DYSLEXIE OSB PROTOCOL DYSLEXIE Amsterdam, 25 februari 2016 Vastgesteld door de schoolleiding Open Schoolgemeenschap Bijlmer 1 INHOUDSOPGAVE Wat is dyslexie? De OSB & de begeleiding van leerlingen met dyslexie Wederzijdse

Nadere informatie

Dyslexiebeleid van het Ludger College

Dyslexiebeleid van het Ludger College Dyslexiebeleid van het Ludger College Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wat is dyslexie? 1.2 Kenmerken van dyslexie 2 2 De procedure 4 2.1 Ouderavond 2.2 Een vermoeden van dyslexie 2.3 De screening 2.4 De

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016

Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Dyslexieprotocol Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) januari 2016 Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en

Nadere informatie

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004 DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet?

Dyslexieprotocol Missie Doelgroep Leerlingen met een dyslexieverklaring Signalering Het wonderlijke weer. : Hoe gevaarlijk is een tekenbeet? Dyslexieprotocol Missie Het streven om elke leerling in staat te stellen een bij hem passende opleiding te volgen Het leveren van maatwerk d.m.v. goede communicatie tussen ouders, leerling en dyslexiecoach,

Nadere informatie

Dyslexieprotocol. Montessori Vaklyceum Groningen

Dyslexieprotocol. Montessori Vaklyceum Groningen Dyslexieprotocol Montessori Vaklyceum Groningen Dyslexieprotocol Deze brochure beschrijft in het kort hoe er binnen het Montessori Vaklyceum Groningen (MVLG) wordt omgegaan met leerlingen die dyslexie

Nadere informatie

Dyslexieprotocol Cambium College

Dyslexieprotocol Cambium College Dyslexieprotocol Cambium College Inhoud: Wat is dyslexie? Diagnosetraject op het Cambium. De dyslexieverklaring. Overzicht dispenserende en compenserende maatregelen: o Dispenserende maatregelen. (Vrijstellingen)

Nadere informatie

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN

INFOR. Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN INFOR Dyslexieprotocol INFORMATIE OVER ONS DYSLEXIEBELEID VOOR DOCENTEN, OUDERS EN LEERLINGEN 1 Inhoudsopgave Inleiding.. 2 Uitgangspunten.....3 Compenserende en dispenserende maatregelen 4 Dyslexiepas

Nadere informatie

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen?

Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Hoe begeleiden wij op de Stichtse Vrije School dyslectische leerlingen? Een veel voorkomende vraag van ouders bij het zoeken naar een geschikte vorm van voortgezet onderwijs, betreft de begeleiding van

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding

Dyslexiebeleid. 1. Algemene inleiding Dyslexiebeleid Inhoud: 1. Algemene inleiding 2. Het begin van de brugklas 3. Het begin van de brugklas voor de dyslectische leerling 4. Rol van de dyslexiecoach 5. Ondersteunende technologie voor de dyslectische

Nadere informatie

Protocol dyslexie. De Rietlanden

Protocol dyslexie. De Rietlanden Protocol dyslexie De Rietlanden september 2014 Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE

PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE PROTOCOL ONDERSTEUNING t.b.v. LEERLINGEN MET DYSLEXIE november 2015 bijgewerkt december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding p.3 2. Wat is dyslexie? p.4 3. Voor wie is dit ondersteuningsplan bedoeld? p.4 4.

Nadere informatie

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004

Definitie van dyslexie. Bron: Stichting Dyslexie Nederland, Diagnose van Dyslexie, 2004 DYSLEXIEPROTOCOL Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op De Capellenborg. De locatie Capellenborg

Nadere informatie

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon

PROTOCOL DYSLEXIE Colofon PROTOCOL DYSLEXIE Colofon Uitgave : MBO Amersfoort Vastgesteld College van Bestuur : 7 januari 2014 Kenmerk CvB vastgesteld : MBOA-15-331 Afkomstig van : Afdeling O & O Inhoudsopgave Inleiding.......3

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. 1 Inleiding

Dyslexiebeleid. 1 Inleiding Dyslexiebeleid 1 Inleiding In 2004 is op initiatief van het ministerie van OC&W, het Protocol Dyslexie Voortgezet Onderwijs 1 verschenen. Vanwege gewijzigde exameneisen, toepassing van de wet gelijke behandeling

Nadere informatie

Dyslexieprotocol JenaXL

Dyslexieprotocol JenaXL 1. Dyslexie 1.1 Definitie Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en / of vlot toepassen van het lezen en / of spellen

Nadere informatie

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7.

Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim. 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Dyslexiebeleid Rijnlands Lyceum Sassenheim 1. Visie 2. Signalering 3. Begeleiding 4. Organisatie 5. Evaluatie 6. Sterkte-Zwakte analyse 7. Doelen 1. Visie op begeleiding van leerlingen met dyslexie Het

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman

Dyslexiebeleid. De Savornin Lohman Dyslexiebeleid De Savornin Lohman 1. Inleiding 2. Visie en missie 3. Definitie dyslexie 4. Signalering 5. Diagnostiek 6. Begeleiding en ondersteuning 7. Samenwerking met ouders 8. Extra hulp en faciliteiten

Nadere informatie

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek

Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek. 1a. Doel en uitgangspunten van het dyslexiebeleid op Groevenbeek Protocol dyslexie Chr. College Groevenbeek In dit protocol dyslexie schetsen we voor ouders, docenten en leerlingen een duidelijk beeld wat van Groevenbeek verwacht mag worden wanneer een leerling met

Nadere informatie

Dyslexieprotocol

Dyslexieprotocol Dyslexieprotocol 2016-2107 1 Inhoudsopgave blz. 1. Inleiding 3. 2. Wat is dyslexie? 4. 2.1 Verklarende dyslexieverklaring 4. 2.2 Onderkennende dyslexieverklaring 4. 3. Procedure 5. 4. Signaleren 5. 4.1

Nadere informatie

Kader dyslexie Clusius College

Kader dyslexie Clusius College Kader dyslexie Clusius College Vastgesteld door de Directieraad Datum: 16-06-2014 Inleiding Het Clusius College heeft te maken met een grote groep leerlingen die op het gebied van taal problemen heeft,

Nadere informatie

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden

De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Buitenbaan Compagnie Vakcollege Joure Grou Kingcollege Fedde Schurer Havo Fedde Schurer VWO De meest gestelde vragen over dyslexie en het dyslexieprotocol van OSG Sevenwolden Dyslexieverklaring, -onderzoek

Nadere informatie

Dyslexiebeleidsplan. 1. Inleiding: visie op dyslexiebegeleiding. 2. Definitie en kenmerken van dyslexie

Dyslexiebeleidsplan. 1. Inleiding: visie op dyslexiebegeleiding. 2. Definitie en kenmerken van dyslexie November 2016 Dyslexiebeleidsplan 1. Inleiding: visie op dyslexiebegeleiding 2. Definitie en kenmerken van dyslexie 3. De weg van signalering tot diagnose Screening klas 1 Vooronderzoek naar dyslexie Officieel

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015

DYSLEXIEPROTOCOL. januari 2015 DYSLEXIEPROTOCOL 2015 2017 januari 2015 1. Wat is dyslexie? Dyslexie is een complex probleem dat invloed heeft op het gehele functioneren van een leerling. Het komt voor in alle vormen van onderwijs en

Nadere informatie

Dyslexiebeleid 2013 2014

Dyslexiebeleid 2013 2014 Dyslexiebeleid 2013 2014 Dyslexie wordt gedefinieerd als een stoornis die gekenmerkt wordt door een hardnekkig probleem met het aanleren en het accuraat en/of vlot toepassen van het lezen en/of spellen

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL. Sint-Maartenscollege HAVO/VWO. Noormannensingel

DYSLEXIEPROTOCOL. Sint-Maartenscollege HAVO/VWO. Noormannensingel DYSLEXIEPROTOCOL Sint-Maartenscollege HAVO/VWO Noormannensingel Inhoud Faciliteiten... 3 BIJLAGE 1: HANDLEIDING COMPUTERGEBRUIK BIJ TOETSEN IN TOETSWEKEN... 5 BIJLAGE 2: HANDLEIDING COMPUTERGEBRUIK BIJ

Nadere informatie

Betrokkenen Coördinerende functionaris / budgetverantwoordelijke leerlingbegeleiders

Betrokkenen Coördinerende functionaris / budgetverantwoordelijke leerlingbegeleiders protocol dyslexie 1.1 omschrijving Definitie dyslexie, zoals gehanteerd door de Stichting Dyslexie Nederland. Dyslexie is een stoornis die gekenmerkt wordt door hardnekkige problemen in de automatisering

Nadere informatie

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol

ALGEMEEN. Dyslexieprotocol ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet.

De verschillende routes worden hieronder nader omschreven en in een schema uiteengezet. ALGEMEEN Dyslexieprotocol Dit dyslexieprotocol heeft als doel meer duidelijkheid te scheppen over wat (dyslectische) leerlingen kunnen verwachten van het dyslexiebeleid op de Thorbecke Scholengemeenschap,

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede

Dyslexiebeleid. Greijdanus Enschede Dyslexiebeleid Greijdanus Enschede 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding dyslexie Pag. 3 1.1. Wat is dyslexie? 1.2. Hoe uit dyslexie zich? 2. Dyslexiescreening en onderzoek Pag. 5 2.1. Screening in klas 1 2.2.

Nadere informatie

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen?

1. Wat is dyslexie? Hoe wordt dyslexie vastgesteld? Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling Wat kan de school doen? Inhoud 1. Wat is dyslexie? 2 2. Hoe wordt dyslexie vastgesteld? 3 3. Wat zijn de mogelijke gevolgen voor de leerling 3 4. Wat kan de school doen? 4 5. Wat doen de docenten? 5 6. Wat doet de leerling? 6

Nadere informatie

Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE

Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE Handboek DYSLEXIE en DYSCALCULIE 2017-2018 Handboek Leerlingbegeleiding onderdeel Dyslexie en Dyscalculie 2017-2018 LC INHOUD INHOUD... 2 1. KORTE OMSCHRIJVING EN TOELICHTING DYSLEXIE... 3 2. KORTE OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan

Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE IJsselcollege, locatie Alkenlaan Informatie over DYSLEXIE EN DYSCALCULIE In dit overzicht staat informatie over twee veelvoorkomende leerproblemen: dyslexie en dyscalculie. Daarbij gaan we in op de volgende vragen. 1. Wat is het? 2. Hoe

Nadere informatie

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid

Dyslexiebeleid. OSG Schoonoord. www.osgs.nl info@osgs.nl. Postbus 16 3700 AA Zeist. KvK 30250155. Mei 2012. Dyslexiebeleid Bezoekadres Blikkenburgerlaan 2 3703 CV Zeist Postadres Postbus 16 3700 AA Zeist T 030 698 21 40 F 030 698 21 80 www.osgs.nl info@osgs.nl KvK 30250155 Datum Onderwerp Contactpersoon OSG Schoonoord 2 /

Nadere informatie

DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat

DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat DYSLEXIEPROTOCOL Bonaventuracollege Mariënpoelstraat Onderstaande afspraken zijn van toepassing gedurende de onderbouwperiode, de leerjaren 1, 2 en 3 van havo en vwo. Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring

Nadere informatie