Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "www.bblthk.nl info@bblthk.nl 0317-413352"

Transcriptie

1

2

3 jaarverslag 2012 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 3 2. Ontwikkelingen landelijk provinciaal lokaal 5 3. Bestuur 6 4. Organisatie 7 5. Dienstverlening algemeen leden en gebruikers uitleningen en interbibliothecair leenverkeer contributietarieven en leengeldtarieven openingstijden collecties onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang ouderen en personen die minder mobiel zijn kinderboekenweek podium en forum exposities en tentoonstellingen cultuurmakelaar overige activiteiten Financiën 28 Bijlage I t/m IV 31 Lijst van gebruikte afkortingen 36

4 voorwoord Of het nu cultuur, educatie of informatie betreft, de bblthk slaagde er ook dit jaar om meer dan tweehonderdduizend bezoekers te trekken; bezoekers die kwamen om te lenen, te studeren, voor een workshop, voor informatie, voor deelname aan meer dan honderd activiteiten; activiteiten die veelal tot stand kwamen in samenwerking met meer dan zestig verschillende instellingen, groeperingen en organisaties. Baby s, kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen, uit alle lagen van de bevolking maakten ze op enigerlei wijze gebruik van de bblthk. Dat was niet alleen ín de bblthk. Door het onderwijs, peuterspeelzalen, de kinderopvang, de inburgeraars, de verzorgingshuizen, de aan huis gebondenen, zij allen maakten gebruik van de dienstverlening van de bblthk Deze betekenis van de bblthk, blijft ook voor de toekomst van belang, voor het centrum de stad, voor de stad in zijn geheel, sociaal, maatschappelijk en economisch. Daar zullen wij ons dan ook de komende jaren voor blijven inzetten, ondanks de financiële beperkingen. Rob Buré, voorzitte

5 jaarverslag Inleiding De bibliotheek stelt zich ten doel het vrije verkeer van informatie te bevorderen, alsook een uitwisseling van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën te laten plaatsvinden, zowel mondeling, visueel, muzikaal, als in woord en gebaar. De bibliotheek als onpartijdig instituut opereert in het publieke domein. Vanuit die positie levert zij een belangrijke bijdrage aan de (lokale) democratie. De bibliotheek tracht haar doel te bereiken door: het beschikbaar stellen van boeken, tijdschriften, kranten, muziek(dragers), films, speel- en leermaterialen, digitale informatiebronnen, kunst- en cultuuruitingen en andere attributen en/of informatiedragers; het houden van (groepsgerichte) activiteiten, al dan niet in samenwerking met of georganiseerd door maatschappelijke, culturele en educatieve organisaties, instellingen en/of individuen. Door het uitvoeren van tal van activiteiten wordt invulling gegeven aan de doelstelling. 3

6 2. Ontwikkelingen 2.1 landelijk Eind 2012 liep het 'Bibliotheekcharter ' af. In dit charter zijn intenties en afspraken vastgelegd die het ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschappen (OCW), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en het Interprovinciaal Overleg (IPO) hebben gemaakt over de rolverdeling binnen het bibliotheekstelsel. Het ministerie van OCW kondigde aan dat de eerder aangekondigde nieuwe, aangepaste, bibliotheekwetgeving er op zijn vroegst in 2015 zal zijn. De periode 2013 t/m 2014 wordt overbrugd door een bestuursakkoord van OCW, de provincies (IPO) en de gemeenten (VNG), dat begin 2013 wordt gesloten. In de aangepaste wetgeving, zo heeft OCW laten weten, wordt de digitale bibliotheek als de (belangrijkste) landelijke verantwoordelijkheid aangemerkt; de fysieke bibliotheek daarentegen tot de lokale verantwoordelijkheid. Het ministerie van OCW verstrekte eind 2011 een subsidie van voor de aansluiting op de digitale bibliotheek. De aansluiting werd in het verslagjaar gerealiseerd. De bblthk maakt daardoor onder andere deel uit van de Nationale Bibliotheek Catalogus en is aangesloten op het gemeenschappelijke centrale datawarehouse. In de loop van 2013 wordt de aansluiting operationeel. De Stichting Bibliotheek.nl is verantwoordelijk voor het operationeel maken en de digitale diensten die hierdoor binnen handbereik komen van de gebruikers van de bblthk. Door de Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) werd "De Bibliotheek levert waarde. Strategie " vastgesteld. Met als hoofdpunten de bibliotheek als fysiek én digitaal knooppunt en de toegevoegde waarde voor de gebruiker in combinatie met maatschappelijk en cultureel ondernemerschap. 2.2 provinciaal De Gelderse openbare bibliotheken en Biblioservice - de provinciale steunorganisatie - werken samen in netwerkverband. De structuur en de werkwijze werden in het verslagjaar herzien. De nieuwe structuur voorziet in samenwerking op zowel provinciaal niveau als in regioverband en op thema's Zeventien bibliotheken, waaronder de bblthk, besloten gezamenlijk over te stappen op één bibliotheekautomatiseringssysteem. Op termijn leidt dit tot een kostenbesparing. De implementatie van het nieuwe systeem vindt gefaseerd plaats, mede door de verschillende contractuele verplichtingen van de bibliotheken. De eerste bibliotheken stapten in december 4

7 jaarverslag over en de laatste, waaronder de bblthk, zullen in 2015 overstappen. Het implementatietraject wordt mede ondersteund door Biblioservice en wordt financieel mogelijk gemaakt door de Provincie Gelderland. Negentien bibliotheken, waaronder de bblthk, besloten om redenen van efficiëntie, de collectievorming - het bedrijfsproces - gezamenlijk te organiseren: de selectie van de aan te kopen media, het feitelijke kopen en de verwerking ervan alsmede de periodieke sanering van de collecties. Volgens planning gaat in het najaar van 2013 de nieuwe werkwijze in. 2.3 lokaal In 2011 legde de gemeente de bblthk een bezuiniging op van in 2012 oplopend tot structureel in Medio 2012 werd door de gemeente medegedeeld dat er een nieuwe bezuiniging zou komen. In november kwam hierover meer duidelijkheid: op cultuur moet vanaf structureel worden bezuinigd. In opdracht van de gemeente werd in overleg met de bblthk door een extern bureau een zogenoemde quick scan gemaakt van bezuinigingsmogelijkheden en mogelijkheden om de inkomsten te verhogen. De uitkomst daarvan was dat de mogelijkheden, uitgaande van de bestaande dienstverlening, beperkt zijn. In 2013 wordt duidelijk hoeveel de bblthk vanaf 2014 moet bezuinigen. De bblthk heeft in 2012 actief geparticipeerd in het formuleren van en inhoud geven aan het gemeentelijke beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning. Er werden (door de gemeente goedgekeurde) samenwerkingsovereenkomsten gesloten met diverse Wageningse en regionale organisaties op die deelterreinen van het plan waar de bblthk een bijdrage aan levert: vluchtelingenbeleid; kansrijke start; ouderenzorg; mantelzorg; gehandicaptenbeleid; cultuur als middel tot participatie en bij het domeinoverstijgende punt Digitale sociale kaart. De uitvoering start in Op diverse terreinen leverde de bblthk een specifieke bijdrage aan de beleidsuitvoering van de gemeente: website jongerenraad, website informatievoorziening Centrum voor Jeugd en Gezin, website WMO 'Het Knooppunt' - op 31 december door de gemeente opgeheven-, de webredactie en het gegevensbeheer van ruim 1000 organisaties, de projecten in het kader van de brede wijkscholen, en de uitladder (zie hoofdstuk 5.11). 5

8 3. Bestuur Het bestuur vergaderde vijf maal. Aan de vergaderingen werd deelgenomen door de directeur. Het besturingsmodel is besturen op afstand: een bestuur dat zeer nabij is en vanuit die nabijheid op gepaste afstand bestuurt op hoofdlijnen. De besluiten die werden genomen betroffen goedkeuring dan wel vaststelling van o.a.: begroting 2013; jaarverslag en jaarrekening 2011; de dekking van gemeentelijke bezuinigingen 2013; de privacy-voorwaarden van de aansluiting op de landelijke digitale infrastructuur; de uitvoeringsovereenkomst budgetfinanciering gemeente Wageningen. De belangrijkste onderwerpen die aan de orde werden gesteld zijn: de bezuinigingen; de werkdrukmeting 2012; de landelijke en provinciale ontwikkelingen; het gemeentelijk beleid Maatschappelijke ondersteuning; Meerwaarde: branchestrategie openbare bibliotheken ; Naar één Gelders bibliotheekautomatiseringssysteem. De samenstelling van het bestuur per is vermeld in bijlage I. 6

9 jaarverslag Organisatie De bezuinigingen, zie hoofdstuk 2.3, werden ongeveer voor de helft opgevangen door een efficiencymaatregel - reductie van de personeelsformatie- en het andere deel door een verhoging van het contributietarief. De personeelsformatie bedroeg 471 uur per week, waarvan 36 uur in het kader van regelingen als de WSW. Gemiddeld over het jaar waren er 21 medewerkers in dienst. Met het voltallige personeel werd een bijeenkomst gehouden over de stand van zaken van de uitvoering van het beleid en een vooruitblik op de ontwikkelingen lokaal, provinciaal en landelijk. Daarnaast waren gedurende het verslagjaar elf vrijwilligers werkzaam ten behoeve van de zogenoemde wisselbibliotheekdienst zie hoofdstuk 5.7) en drie vrijwilligers ten behoeve van De bblthk stelde in het verslagjaar aan twee leerlingen van de VMBO- afdeling Praktijkonderwijs van Pantarijn, een praktijkervaringsplaats beschikbaar. De samenstelling van het team van medewerkers per is vermeld in bijlage II. Het ziekteverzuim bedroeg (in procenten) de bblthk 4,3 4,2 gemiddelde bibliotheekbranche 5,1 4,3 personeelsvertegenwoordiging (PVT); medezeggenschap De directeur voert met de PVT overleg over de ontwikkelingen in de organisatie en de dienstverlening. De belangrijkste onderwerpen van gesprek waren: de vernieuwing van het beleid ongewenste omgangsvormen; de klachtencommissie; traumaverwerking; jaarverslag 2011; begroting 2013; de gemeentelijke bezuinigingen; het centraal collectioneren op provinciaal niveau; naar één Gelders bibliotheekautomatiseringssysteem; de gewijzigde vakantieregeling; de uitkomsten van de werkdrukmeting 2012; Arbo de periodieke risicoinventarisatie, het landelijke en provinciale beleid en de ontwikkelingen hierin. De samenstelling van de PVT is vermeld in bijlage I. 7

10 Dienstverlening 5.0 algemeen Eind 2011 werden de voorbereidingen getroffen voor Boekstart. Boekstart is een landelijk project met als doel om bij ouder van baby's het voorlezen en de gang naar de bibliotheek te stimuleren. In het doorlopend project wordt samengewerkt met de gemeente Wageningen (Centrum voor Jeugd en Gezin) en Icare: afdeling Jeugdgezondheidszorg. In januari van het verslagjaar gaf de wethouder onderwijs de officiële aftrap voor de uitvoering van Boekstart; zie ook hoofdstuk 5.6. Het project 'Leeshulpmiddelen voor mensen met een leesbeperking', gesubsidieerd door het Sector Instituut Openbare Bibliotheken, werd uitgevoerd. Het materiële deel van het projectresultaat is een speciale collectie daisy-roms, drie koffers leeshulpmiddelen met uitgebreide informatie over de gebruiksmogelijkheden voor potentiële gebruikers, die gedurende een langere periode thuis uitgeprobeerd kunnen worden; zie ook hoofdstuk 5.7. Op het gebied van de collecties - fysiek en digitaal - werden diverse vernieuwingen doorgevoerd, zie hoofdstuk 5.5. De bblthk heeft voor het onderwijs, de verzorgingstehuizen en als aanvulling op de eigen collectie, jarenlang gebruik kunnen maken van speciale collecties die werden gehuurd van Biblioservice en de Nederlandse Bibliotheek Dienst (NBD). In verband met bezuinigingen bij genoemde instellingen, is deze dienstverlening medio 2012 gestopt. De gevolgen van met name het stopzetten van de dienstverlening door Biblioservice zijn eerst in 2013 merkbaar. Aan een coproductie van Junushoff, het Heerenstraattheater en de bblthk, en een initiatief van de cultuurmakelaar, werd een facebookpagina gekoppeld waarop leerlingen van Pantarijn recensies schreven van culturele activiteiten die ze speciaal hiervoor bezoeken. Voor de leerlingen maken deze activiteiten deel uit van hun maatschappelijke stage. 8

11 jaarverslag leden, gebruikers en bezoekers leden algemeen Aantal leden einde 2011 bij af einde 2012 Jeugd tot en met 17 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar Totaal In bijlage III zijn de ledentallen in de jaren 2009 t/m 2012 opgenomen. Aantal leden per 100 jeugdigen/ volwassen inwoners Wageningen landelijk gemiddelde Jeugd tot en met 17 jaar Volwassenen vanaf 18 jaar Totaal In 2012 waren 63 Wageningse scholen en sociaal-culturele en educatieve instellingen lid van de bblthk. Een groot deel van de instellingen had meer dan een lidmaatschap. Dit lidmaatschap geeft instellingen de mogelijkheid om op ruimere schaal gebruik te maken van de faciliteiten van de bibliotheek dan individuele leden. Aan deelnemers aan de lessen inburgering, Nederlands als tweede taal en asielzoekers wordt de mogelijkheid geboden om 1 jaar gratis lid te worden van de bibliotheek. In het verslagjaar maakten 39 deelnemers hiervan gebruik. 9

12 bezoekers, gebruikers en inlichtingen de bblthk (unieke bezoekers) (unieke bezoekers) verstrekte inlichtingen Voor wordt gebruik gemaakt van de database G!ds, een door de Vereniging van Openbare Bibliotheken ontwikkelde databaseapplicatie. De database, die door de bblthk wordt onderhouden, bevat informatie van en over ruim 1000 organisaties die in Wageningen actief zijn. Ook de websites - Jongerenraad, en zijn gekoppeld aan G!ds. Uit 'klanttevredenheidsonderzoek - de bblthk' (Cubiss, december 2011) blijkt dat ruim tweederde van de volwassen inwoners van Wageningen die geen lid zijn, toch gebruiker zijn van de bblthk. Dit brengt het totaal aantal gebruikers op ruim

13 jaarverslag uitleningen en interbibliothecair leenverkeer uitleningen Aantal Het aantal uitleningen per categorie in de jaren 2009 t/m 2012 is vermeld in bijlage III. interbibliothecair leenverkeer Te leen van andere bibliotheken Gevraagde media Waarvan gehonoreerd Verstrekt aan andere bibliotheken contributietarieven en leengeldtarieven contributietarieven op jaarbasis in 2012 Jongeren tot 16 jaar gratis Jongeren 16 en 17 jaar betalen 17,-- Volwassenen vanaf 18 jaar 25,-- Familieabonnement 37,-- 11

14 leengeldtarieven Voor het lenen van media wordt naast de contributie leengeld geheven. De tarieven waren als volgt: - boeken, talencursussen 0,20 per eenheid; - cd 1,00 per titel; - cd-rom 1,00 per titel; - dagfilm 2,00 per film; - overige films 2,00 per film voor 3 dagen; 3,00 per film voor één week. De combinatie van een relatief laag contributietarief en hoge leengeldtarieven zorgt er voor dat de drempel om lid te worden relatief laag is en de inkomsten per lid relatief hoog zijn. 5.4 openingstijden De openingstijden eind 2012: maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag totaal uur uur uur uur uur uur 44,5 uur 12

15 jaarverslag collecties De totale collectie had aan het einde van het verslagjaar een omvang van media. In 2012 werden nieuwe media aan de collectie toegevoegd en media uit de collectie verwijderd. De omvang van de collecties in de jaren 2009 t/m 2012 is vermeld in bijlage IV. In samenhang met Boekstart, zie hoofdstuk 5.6, werd in het verslagjaar een collectie babyboekjes opgebouwd en beschikbaar gesteld om te lenen. In het gebruikersonderzoek eind 2011 werd de aanbeveling gedaan om meer actuele Engelse romans in de collectie op te nemen. Hier aan werd met de periodieke aankoop van top-titels uitvoering gegeven. Op de website van de bblthk werden alle vrij toegankelijke buitenlandse kranten verzameld en gerubriceerd op land ontsloten door middel van een widget. Op een zelfde wijze zijn alle grote Nederlandse nieuwsbronnen (kranten, tijdschriften en websites) toegankelijk gemaakt. Beide widgets zijn voor gebruik door andere bibliotheken bij de Stichting Bibliotheek.nl ondergebracht. databestanden De bblthk heeft abonnementen op een aantal digitale databanken, zoals de landelijke en internationale krantenbank en databanken over o.a. wereldliteratuur, boekbesprekingen, inburgeren, geschiedenis, consumenteninformatie en ziekten, die aan het publiek beschikbaar worden gesteld. In het verslagjaar werden pagina's opgevraagd. verzoeken Om de dienstverlening zo goed mogelijk op de gebruikers af te stemmen wordt de mogelijkheid geboden om verzoeken voor de aankoop van bepaalde boeken, cd s, films etc. in te dienen. In dit verslagjaar werden 89 verzoeken ingediend waarvan er 40 werden gehonoreerd. 13

16 5.6 onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang De Wageningse scholen, peuterspeelzalen en instellingen voor kinderopvang kunnen op grond van hun lidmaatschap op ruime schaal gebruik maken van de educatieve expertise van de bblthk en van de andere faciliteiten. Groepsontvangsten met doelgerichte activiteiten in de bblthk - mede in het kader van door de bblthk aangeboden taalontwikkelings- en leesbevorderingsprogramma's en/of bibliotheekinstructies - werden gehouden voor: - 16 groepen peuters met peuterleiders en ouders; - 11 groepen basisschoolleerlingen van groep 1 en 2 met leerkrachten en ouders; - 11 groepen basisschoolleerlingen van groep 3 met leerkrachten en ouders; - 12 groepen basisschoolleerlingen van groep 6 met leerkrachten; - 6 groepen leerlingen van het speciaal basisonderwijs; - 12 groepen leerlingen van het praktijkonderwijs (voortgezet onderwijs); - 2 groepen inburgeraars. In totaal namen 1763 personen deel aan deze activiteiten. Zeven groepen kinderen - 94 kinderen in totaal - van de schakelklas OBS de Nude brachten geregeld een bezoek aan de bblthk. Zij werden tijdens de bezoeken begeleid bij het zoeken naar en het gericht gebruiken van media. Voor het Kunstmenu voor het basisonderwijs - een coproductie van 't Venster, Museum de Casteelse Poort, en de bblthk - werden drie projecten gemaakt, inclusief handleidingen voor de leerkrachten. 254 leerlingen van 5 basisscholen en een school voor speciaal onderwijs namen hieraan deel. Het programma vond zowel op school als ín de bblthk plaats. In januari startte het doorlopend project Boekstart. Boekstart is een landelijk bibliotheekproject met als doel om bij ouders van baby's het voorlezen en de gang naar de bibliotheek te stimuleren. Ouders krijgen als hun baby drie maanden is een uitnodiging van de gemeente om hun kind in te schrijven bij de bblthk. Met een bijgeleverde bon kan er een 'Boekstartvoorleeskoffertje' bij de bblthk worden opgehaald. Het koffertje bevat o.a. een babyboekje en een cd met liedjes en versjes. 146 koffertjes werden uitgedeeld en evenzoveel baby s werden als lid van de bblthk ingeschreven. Voor deze doelgroep is een specifieke collectie media beschikbaar. Alle kinderopvangcentra werden bezocht om informatie over het project te verstrekken aan de medewerkers. 14

17 jaarverslag 2012 Boekstart voor baby's is een samenwerkingsproject van de gemeente Wageningen (Centrum voor Jeugd en Gezin), Icare: afdeling Jeugdgezondheidszorg, en de bblthk. Bij zowel Icare als het Centrum voor Jeugd en Gezin werd in de ontvangstruimte een kleine collectie babyboekjes geplaatst. Tijdens de opvoedmarkt van het CJG werd aan belangstellende ouders en opvoeders informatie verstrekt over Boekstart. Door het jaar heen werden in het kader van Boekstart drie themabijeenkomsten gehouden voor ouders en baby s: de feestelijke start met de uitreiking van het eerste koffertje door de wethouder onderwijs, Voorlezen met gebaren en Muziek op schoot. De bijeenkomsten kwamen tot stand in samenwerking met het Centrum voor Jeugd en Gezien, Icare, Muziekcentrum Harlekijntje en Wapperkids. Aan verschillende scholen, instellingen en ouders werd advies gegeven over leesbevordering, taalstimulering en mediawijsheid; ook werden er speciale lessen en workshops door de bblthk gegeven: Meer leesplezier voor de schoolkinderen: voor de Ireneschool werden de leerkrachten individueel bevraagd over dit onderwerp, waarna de uitkomsten, voorzien van een advies aan de directie zijn voorgelegd; Een workshop informatievaardigheden voor leerkrachten van de Ireneschool; Vier lessen informatievaardigheden voor de leerlingen van groep 7 en 8 van de Ireneschool; Een presentatie over leesbevordering voor ouders en leerkrachten van de Margrietschool; Een informatiebijeenkomst met leerkrachten van de basisscholen over de ervaringen met én suggestie voor verbetering van de educatieve programma's van de bblthk; 'Vrije tijd' Nude, een samenwerkingsproject van de basisschool, Solidez, Kinderopvang Wageningen en de bblthk: Workshop informatievaardigheden - mediawijsheid - voor leerlingen van groep 7 en 8; 'Wat is waar en wat is niet waar?'; 'Kunst en media', een samenwerkingsproject van de basisschool, Solidez, Kinderopvang Wageningen en de bblthk: een expositie in de bblthk van kunstwerken die in het wijkcentrum werden gemaakt. De leerlingen maakten onder begeleiding van de Waterlanders een film over zichzelf. De film werd in de bblthk voor de leerlingen ouders en belangstellenden in een drietal voorstellingen getoond. Voor de deelnemende basisscholen, peuterspeelzalen en instellingen voor kinderopvang aan het Piramide-project, werden 124 projectcollecties (projectkisten) samengesteld. De collecties - boeken en andere media - zijn maatwerk: voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het kader van de doorgaande leeslijn in het basisonderwijs werden voor 12 basisscholen en 15

18 een school voor speciaal onderwijs 51 leeskisten samengesteld. Leeskisten bevatten media, attributen en lessuggesties. De leerlingen 250 in aantal - van Havo/VWO-4 van Pantarijn ontvingen in het kader van Nederland Leest allen een exemplaar van De donkere kamer van Damokles. Zes scholen deden mee aan de Wageningse voorleeswedstrijd, die in de bblthk voor ruim 175 kinderen werd gehouden. De wedstrijd maakt deel uit van de jaarlijkse Nationale Voorleeswedstrijd. De voorrondes vinden achtereenvolgens lokaal, regionaal en provinciaal plaats. De provinciale winnaars strijden uiteindelijk met elkaar om de prijs voor de beste voorlezer van Nederland. 5.7 ouderen en personen die minder mobiel zijn Voor ouderen en mensen die minder mobiel zijn functioneert de wisselbibliotheekdienst, waarvan de uitvoering door vrijwilligers gebeurt. De samenstelling van de groep vrijwilligers is vermeld in bijlage II. In twee tehuizen waren collecties geplaatst, waaruit werd geleend door bewoners. Voor bewoners van tehuizen heeft de uitlening van boeken nog meer een sociale functie dan voor de doorsnee-gebruiker van de bibliotheek. Het aantal uitleningen in de tehuizen bedroeg Ouderen, zieken en gehandicapten, die niet in een tehuis verblijven, maar wel minder mobiel zijn, werden door vrijwilligers thuis bezocht en voorzien van de gewenste media. Ook deze dienstverlening heeft een grote sociale functie. Het afgelopen jaar werden 11 aan-huisgebondenen bezocht en voorzien van in totaal 180 media. Op 1 oktober, de Dag van de Ouderen, werd in samenwerking met De Wielewaag (Solidez) en het CSWO en het Heerenstraat Theater in het theater een filmmiddag gehouden waarop De Fanfare van Bert Haanstra werd vertoond. De middag, waaraan door 80 ouderen werd deelgenomen, werd muzikaal omlijst door het studentenorkest De Ontzetting. Met subsidie van het Sector Instituut Openbare Bibliotheken werd het project 'Leeshulpmiddelen voor mensen met een leesbeperking' uitgevoerd. Het materiële deel van het projectresultaat is een speciale collectie daisy-roms, drie koffers leeshulpmiddelen met uitgebreide informatie over de gebruiksmogelijkheden voor potentiële gebruikers, die 16

19 jaarverslag 2012 gedurende een langere periode thuis uitgeprobeerd kunnen worden. Organisaties die met de potentiële gebruikers te maken hebben, waaronder Opella, de opticiens, het Vitaliteitscentrum en dienstencentrum De Wielewaag (Solidez), werden zowel mondeling als schriftelijk geïnformeerd over deze dienstverlening. Op vrijdagmiddagen werden computer- en internet-inloopmiddagen voor 55-plussers gehouden in de bblthk. De inloopmiddagen staan onder leiding van vrijwilligers. De vrijwilligers helpen bij het oplossen van problemen bij het internetten, en en tekstverwerken. Gemiddeld per keer maakten negen 55-plussers gebruik van deze mogelijkheid. De inloopmiddagen zijn een initiatief van het CSWO, De Wielewaag (Solidez) en de bblthk. Door Vilente, De Wielewaag (Solidez) en het Seniorenweb werden 3 cursussen van gemiddeld 7 dagdelen (internet, en, fotobewerking, en het maken van fotoalbums) voor ouderen in de bblthk uitgevoerd. 5.8 kinderboekenweek De Kinderboekenweek, die van 3 tot 15 oktober werd gehouden, had als thema 'Hallo Wereld!, over wereld en muziek, de ontmoetingen met andere culturen en de verhalen die hieruit ontstaan. Voor leerlingen van groep 8 van de basisscholen werd in de bblthk een workshop Wereldmuziek gehouden. De workshop werd gegeven door Rob Barnhoorn. Ruim 270 leerlingen van groep acht van negen basisscholen namen aan de workshop deel. Kinderen van vier tot twaalf jaar die tijdens de Kinderboekenweek lid werden, kregen een exemplaar van het Superheldenplakboek cadeau. Voor de allerjongsten werd op 6 oktober de vertelvoorstelling De Gaapdraak gegeven door De Verhalenjurk. De voorstelling naar het gelijknamige boek werd door 80 kinderen en 75 ouders bezocht. Bij elk boek dat over het thema Hallo Wereld werd geleend zat een kraskaart die kans gaf op een kleine prijs. Honderden boeken mét kraskaart werden er geleend; enkel tientallen prijsjes werden uitgereikt. 17

20 5.9 podium, forum en ontmoeting De podium-, forum-, en ontmoetingsfunctie is een van de landelijke kernfuncties van de openbare bibliotheek. Het gaat om het uitwisselen van culturele, educatieve en maatschappelijke opvattingen en ideeën. De activiteiten die hiertoe worden ontplooid, veelal samen met instellingen en personen uit de plaatselijke samenleving, bestaan uit ontmoetingen met schrijvers, debatten, lezingen, films met sprekers, muzikale en andere culturele uitingen. In het verslagjaar werden ruim 80 activiteiten gehouden, die in samenwerking met ruim 50 organisaties tot stand kwamen. De activiteiten telden gemiddeld 78 deelnemers. overzicht activiteiten: 0 tot 99 jaar Activiteit Samen met Klankworkshop In het kader van de Geluksweek Witte Wind Achtste editie Wageningse boekenmarkt Meer dan 150 kramen met tweedehandse en antiquarische boeken, een scala aan activiteiten waarvan u kunt meegenieten. Bij Bubb Kuyper kunt u uw antiquarische boeken laten taxeren. Voor de kleintjes is er poppentheater Popsop. U wordt muzikaal en literair verrast door Volkooren, Daniel Vis, Simon Mulder en Laurens van der Zee. Schaaksimultaan Yochanan Afek De Israëlische schaakmeester Yochanan Afek geeft ter ere van zijn zestigste verjaardag een schaaksimultaan. Voor belangstellenden is het mogelijk om daarnaast aan te schuiven in een simultaan tegen meervoudig Wagenings kampioen Fred Jonker. Bommel-beurs in de bblthk Op de Bommel-ruilbeurs komen verzamelaars uit het hele land, allen lid van de Marten Toonder Verzamelaars Club, naar Wageningen. Demonstratie tablets, apps en Windows 8 Doorlopende demonstratie over Paradigit tablets, apps en Windows 8. Kerstconcert Punt Uit Het kerstrepertoire bestaat uit Engelse Carolls, Franse traditionele liederen en Nederlandstalige bekende en minder bekende kerstliederen. Alles wordt a capella gezongen. Boekhandel Kniphorst Wageningse Ondernemers Restaurant Colours Schaakvereniging Wageningen Marten Toonder Verzamelaars Club 18

21 jaarverslag 2012 Baby's, kleuters en peuters Activiteit Samen met Uilskuiken: voorstelling van Poppentheater De Kletskous Poppentheater De Kletskous speelt Uilskuiken, een op het boek Mamma kwijt van Chris Haughton geïnspireerde voorstelling voor peuters en kleuters. Voorlezen met gebaren voor baby's! Wapperkids geven voorstelling 'Voorlezen met gebaren'. De voorstelling is speciaal voor baby's vanaf zeven maanden en hun ouders. Theater Popsop- Belmondo Festval Theater Popsop treedt op met de Belmondo festival voorstelling 'Rond de Wereld'. Babyconcert: muziek maken met je kind In een kring van baby's met een (groot)ouder zal Saskia Beverloo van muziekcentrum Harlekijntje een wereld van muziek voor de kleintjes presenteren. Food4You: Vertelvoorstelling 'De Gaapdraak' Op de publieksdag van Food4You Food4You, speelt De Verhalenjurk de vertelvoorstelling 'De Gaapdraak'. Sinterklaasvoorstelling in de bblthk Theater Popsop speelt voorstelling 'Piet in het circus'. Basisschool-kinderen Activiteit Sten Postma wint lokale ronde Nationale Voorleeswedstrijd 2012 Sten Postma, leerling van groep 8 van de OBS De Nijenoord is de nieuwe voorleeskampioen van Wageningen. Filmpremière Ireneschool: Droomwonen Droomwonen is een kunst- en mediaproject van de bredewijkschool midden (Ireneschool). Ondergedoken Kinderen Educatief project leerlingen van groep 7 en 8 van de Wageningse basisscholen Dit jaar is gekozen voor de tentoonstelling Ondergedoken Kinderen met gastsprekers, die tijdens de Tweede Wereldoorlog ondergedoken hebben gezeten. Workshop Striptekenen in Speeltuin tuindorpin het kader van de Solidez vakantieactiviteiten van Solidez. Workshop striptekenen - Erwin Dijkhoff. Verhalenverteller in Park Noord-West In het kader van de vakantieactiviteiten Solidez van Solidez komt een verhalenverteller van Eva Luna naar Park Noord-West. Zomeractiviteiten -Workshops muziek Rob Barnhoorn -Workshops striptekenen met Erwin Dijkhoff -Eva Luna: de verhalenverteller -Workshop goochelen met Jan Tekenfilm 'Als je begrijpt wat ik bedoel' De film is naar het boek 'de Zwelbast' van Marten Toonder. Kinderboekenweek: Wereld en muziek centraal Hallo Wereld! is het thema van de 58e Kinderboekenweek. Ontmoetingen met andere culturen en de mooie verhalen die deze opleveren staan centraal d,m.v. workshops wereldmuziek en een kraskaartactie. Website bouwen voor kinderen Workshops website bouwen voor kinderen vanaf 10 jaar. Het kind van Bethlehem Het geboorteverhaal van Jezus of Isa zoals beschreven in de Bijbel en de Koran". Voor kinderen van groep 7 en 8. Samen met St. Josefschool OBS de Tarthorst Margrietschool Johan Frisoschool Kardinaal Alfrinkschool Kinderopvang Wageningen Wijkcentrum Pomhorst Ireneschool De Waterlanders Comité 4 en 5 mei Gemeente Wageningen Wageningen-Palestina Contact Raad van Kerken 19

22 Volwassenen Activiteit Lekker Literair met schrijvers biografie Han G. Hoekstra Joke Linders en Janneke van der Veer presenteren de biografie van Han G. Hoekstra. Zij worden geinterviewd door Marja Käss. Een avond met een hapje en een drankje in de serie Lekker Literair. Water aan de lippen, een bruisend recital Een bijzonder concert gegeven door een vijftal van origine Wageningse musici. Het thema van het concert is water, het jaarthema van de Volksuniversiteit. Quiet is the New Loud! met Merinde & Rachel Schipper Quiet is the New Loud! is een avond van Popcultuur Wageningen met de beste akoestische artiesten en bands uit de regio! Hoe gezond is ons voedsel? debatavond over voeding Een debat over de invloed van biologisch voedsel op onze gezondheid. Met Lucie van de Vijver, van het Louis Bolkinstituut. Wie wordt de Wageningse stadsdichter? Een oproep aan alle dichters in Wageningen om tijdens de nationale gedichtendag, zich te presenteren en kandidaat te stellen als stadsdichter van Wageningen voor de komende drie jaar. Quiet is the New Loud! met Rogier Pelgrim Quiet is the New Loud! een avond van Popcultuur Wageningen. Informatiemiddagen over schrijftolk Bent u slechthorend of doof dan kunt u gebruikmaken van een schrijftolk. Vrijdag 24 en zaterdag 25 februari is van tot uur een schrijftolk in de bblthk aanwezig om u over de mogelijkheden te informeren. Water aan de lippen, een bruisend recital- Tweede voorstelling Een bijzonder concert gegeven door een vijftal van origine Wageningse musici. Lancering 'Vrijheidsboek, Lees en geef door!' met Ad van Liempt In de bblthk vindt de start plaats van Lees en geef door!. 'Lees en geef door' is een project van het Comité 4 en 5 mei Wageningen waarin 50 exemplaren van het boek 'Verzetshelden en Moffenvrienden' van Ad van Liempt, van hand tot hand gaan door het hele land. Voorafgaand aan de start houdt Ad van Liempt een lezing over zijn boek. Daarna start de uitreiking van de exemplaren aan onder andere de burgemeester. Boekenweek met Tommy Wieringa Tommy Wieringa geeft een lezing over zijn werk en gaat hierover in gesprek met het publiek. Eennakter-festival in de bblthk Ter ere van het 21e lustrum van de Wageningsche Studenten Tooneel Vereeniging 'Pierrot en Colombine', vindt een eenakter-festival plaats. Verschillende toneelverengingen uit het land voeren achter elkaar korte stukken op. Gemeente Wageningen Thema bijeenkomst. Wageningse massagedag voor Hospice Wageningen-Renkum Gebruikers van de bblthk kunnen zich laten masseren door één van de 12 Wageningse masseurs. De opbrengst is 100% voor het Hospice Wageningen-Renkum. Lezing Bert van Dorsten bij jaarvergadering Vrienden Casteelse Poort Bert van Dorsten houdt een lezing over zijn boek 'Schrijverspad Veluwezoom', een literaire en toeristische voettocht. Wageningen cultuurstad loos gesnoef In de reeks Woensdag Debatdag een debatavond over cultuur met Wageningse politici. Quiet is the New Loud! met Eins Zwei Orchestra! Quiet is the New Loud! is een avond van Popcultuur Wageningen. Stadsdichter zaagt demonstratief aan poten cultuur Tijdens het onlangs gehouden debat over cultuur waren niet alleen politici aan het woord. Ook stadsdichter Laurens van der Zee liet van zich horen. Informatiemiddag over autisme Consulenten van MEE Veluwe en de Nederlandse Vereniging voor Autisme regio Gelderland geven informatie over autisme. Lezing Markante Vorsten, deel 1 Dr. C.M. Hogenstijn geeft een lezing over vorsten in een republiek, de periode voor Samen met Boekhandel Kniphorst Volksuniversiteit Wageningen Popcultuur Wageningen CC2 Popcultuur Wageningen Comité 4 en 5 mei Boekhandel Kniphorst Wageningse Studenten Toneel Vereniging Gemeente Wageningen Diverse Wageningse masseurs Vrienden Casteelse Poort De Gelderlander Popcultuur MEE Veluwe Volksuniversiteit Wageningen 20

23 jaarverslag 2012 Lezing Markante Vorsten, deel 2 Lezing over Koninkrijk Oranje sinds 1813 door Drs. A. van Cruyningne. Slotlezing Volksuniversiteit over beken van de Zuid-Veluwe Verzorgd door Ruud Schaafsma. Quiet is the New Loud! met Low Tide Island en Selma. Quiet is the New Loud! is een avond van Popcultuur Wageningen Wagenings Kampioenschap Eloquentia Debatteren Wie heeft de meeste overtuigingskracht en wint het WK Eloquentia Debatteren? Het kampioenschap wordt gehouden met vertegenwoordigers van VeSte, Ceres, KSV, SSR-W, Unitas, Pulse, Pantarijn, de gemeente Wageningen en Wageningen Universiteit. Informatieavond Zonnig Wageningen In het kader van de actie 'Zonnig Wageningen' houdt de Stichting Zonne-energie Wageningen een informatieavond over zonne-energie. Bartimeus over lezen met een beperking Informatie over leesbeperkingen en de mogelijkheden om met een beperking te blijven lezen. Prijsuitreiking CCW foto-expositie Beeldspraak Cadans In de Week van de Amateurkunst houden Popcultuur Wageningen en vertelkring Eva Luna een avond met muziek en verhalen. Jongeren orkest uitvoering op Leeffestival Prijsuitreiking Bierviltjesactie Prijsuitreiking bierviltjesactie van Meldpunt Vrijwilligerswerk. 'Voedsel in de stad, hoe doe je dat?' Na een eeuw waarin de voedselproductie bijna volledig uit de stad verdween is er nu de stadslandbouw als nieuwe trend. Inleiding debat van hoogleraar Rurale sociologie Han Wiskerke WUR en architect Jan Jongert van 2012Architecten. Informatieavond Zonnig Wageningen In het kader van de actie 'Zonnig Wageningen' houdt de Stichting Zonne-energie Wageningen een informatieavond over zonne-energie en de mogelijkheden om gebruik te maken van een collectieve inkoopactie van zonnepanelen. Bergpop festival Popcultuur Wageningen organiseert dit jaar de 6e editie van het Wageningse gratis popfestival Bergpop. Comedy Crawl Tijdens de introductiedagen de Comedy Crawlvan de Brit Neville Raven. Informatie- en inschrijfdag nieuwe seizoen van de Volksuniversiteit Een waardige samenleving: debatavond met Erik van Praag en Jeroen Dijsselbloem over knelpunten en mogelijkheden van de politiek in crisistijd i.s.m. de Wageningse Studenten Debatvereniging. Avond over asielbeleid Lokale vluchtelingenorganisaties en Raad van Kerken Wageningen houden een avond over het asielbeleid 5 jaar na het pardon. Verkiezingsdebat: Wageningse politici wijzen u de weg naar de stembus! Debat, onder leiding van Saskia Wassenaar en Arnold Winkel, met lokale vertegenwoordigers van de politieke partijen. Quiet is the New Loud! Een avond van Popcultuur Wageningen. Lezing Elyze Storms-Smeets: Gelders Arcadië Opening nieuwe seizoen Volksuniversteit Wageningen. Het ritme van het levenseinde: lezing van Marli Huijer over het levenseinde. Lezing schilderijrestauratie Geralda Simonis Na afloop is het mogelijk uw schilderij ta laten beoordelen. Fanfare: film en livemuziek op Dag van de Ouderen Film in het Heerenstraattheater ter gelegenheid van de Dag van de Ouderen. Jongerendebat: De strijd om de grondstoffen Jongerendebat over de wereldwijde strijd om onze schaarse grondstoffen. Food4You 2012: 'Zout, Zweet en Tranen' lezing met Désanne van Brederode. Popronde in Wageningen 14 locaties met ongeveer 30 bands. Volksuniversiteit Wageningen Volksuniversiteit Wageningen Popcultuur Wageningen WUR DebatAcademy KLV Stichting Zonne-energie Wageningen Bartimeus Camera Club Wageningen Popcultuur Wageningen Eva Luna Studenten Jongerenorkest Leeffestival Meldpunt vrijwilligers Cultuur in Wageningen Ontwerpburo-Roza Kring Arnhem-Nijmegen Stichting Zonne-energie Wageningen Popcultuur Wageningen AID Boekhandel Kniphorst Wageningse Vrijmetselaarsloge Ons Pardon Raad van Kerken De Gelderlander Popcultuur Wageningen Volksuniversiteit Boekhandel kniphorst Hospice Wageningen- Renkum Museum De Casteelse Poort Wielewaag CSWO Studentenorkest De ontzetting WIC/Raad van Kerken Debatgroep Pantarijn Food4You Boekhandel Kniphorst Popcultuur wageningen 21

24 Lustrumfeest Klankbordgroep GGZ Motto voor de avond is: wij zijn zo gek nog niet. Boekbespreking Meer dan dat.., 10 portretten van mensen met schizofrenie met o.a. de maker Maarten Muis. Quiet is the New Loud! Een avond van Popcultuur Wageningen met Man From The South en Gary Thomas. Arm en Rijk' volgens Marten Toonder: Lezing Rob Barnhoorn In het Toonderjaar 2012, het 100e geboortejaar van Marten Toonder lezing over de Bommelse kijk op de kredietcrisis. Introductiebijeenkomst Beursvloer 'Gestrand': voorstelling Theatergroep Foolcolor In het kader van de Landelijke Dag Psychische Gezondheid speelt Theatergroep Foolcolor speelt de voorstelling 'Gestrand'. Concert blaasensemble Pent'amuse Op weg met de Orient In Orient Express neemt het blaaskwintet de toeschouwer mee in een muzikale reis door verschillende landen. Leven met een instrument 1 Cees Mobach, Wageningse componist en muziekdocent, zet de schijnwerpers op enkele muziekinstrumenten én de bespelers ervan. Met Marije van den Berg - fluit en Heleen Venekamp - harp. Gemeente Wageningen Cultuurbeleid Leven met een instrument 2 Cees Mobach, Wageningse componist en muziekdocent, zet de schijnwerpers op enkele muziekinstrumenten én de bespelers ervan. Met Frank van de Brink - klarinet en Inki Varga - viool. Sjirk Gerritsma Dinsdag 13 november jl. is de bekende Wageninger Sjirk Gerritsma overleden. Collega-schrijvers en dichters uit Wageningen staan stil bij zijn persoon en werk. Mijn kind online; Over digitale media in de opvoeding Freek Zwanenberg van Stichting Mijn Kind Online geeft een interactieve presentatie over het internetgebruik van kinderen. Quiet is the new loud! een avond van Popcultuur Wageningen met Christopher Greene en On Eva! Poëzie van leven en dood Zelf gelezen of voorgelezen door de stadsdichter Laurens van der Zee. Gezien worden Boekpresentatie van Anna de Jongh en Mark In het boek wordt op indringende wijze verteld over hoe zij opgroeide in een sociaal zwak gezin. As I left my fathers house Theaterstuk 'As I left father house' door New Dutch Connections opgevoerd. In As I Left My Father s House verweeft de van oorsprong Liberiaanse theatermaker Bright O. Richards het verhaal van vluchtelingen met teksten uit de heilige boeken Tenach, Bijbel en Koran. Kerstconcert Quatre Bouches door Vocaal kwartet Quatre Bouches Het kwartet bestaat uit Bauwien van der Meer - sopraan, Petra Ehrismann - alt, Gerben Houba - tenor en Michel Poels - bariton. Klankbordgroep GGZ Popcultuur Wageningen Meldpunt vrijwilligers Indigo Volksuniversiteit Gemeente Wageningen Volksuniversiteit CJG Popcultuur Wageningen De Plek Laurens van der Zee Anneke Rot Raad van Kerken Pantarijn Diverse instellingen 22

25 jaarverslag exposities en tentoonstellingen Aan plaatselijke en regionale kunstenaars en instellingen wordt de mogelijkheid geboden om in de bblthk te exposeren en/of tentoonstellingen te houden. In 2011 waren dat: Marjolein Diepenbrock met romantisch-realistische schilderijen in olie- en acrylverf Gerrit van der Pol met 3D-vormen Trudy Beekman met handgemaakte boekjes Expositie Conny van der Heijden met schilderijen Salman Ezzammoury met fotowerk mbt 400 jaar Nederland New York. Jops Jacobs met grafiek getiteld Verzameld Blad Januari Februari Maart Tentoonstelling Ondergedoken Kinderen Elk jaar verzorgt het Comité 4 en 5 mei Wageningen voor leerlingen van groep 7 en 8 van de Wageningse basisscholen een educatief project in het kader van 4 en 5 mei in de bblthk. Dit jaar is gekozen voor de tentoonstelling Ondergedoken Kinderen Dennis Mechielsen met abstracte en figuratieve acrylverfschilderijen Andre Czerep met schilderijen en installaties April Foto-expositie 'Vrijheid' leerlingen VMBO Resultaten van de opdracht om vrijheid en gevangenschap te verbeelden in foto's Tentoonstelling Musical Evita Als voorproefje op de uitvoering Evita van de musicalvereniging Sempre Sereno Juni Mieke van Dijk met realistische schilderijen en vrije expressie Betty van Gelder met Beelden, geboetseerd of gebeeldhouwd 'De werkelijkheid' Foto's van kunstwerken gemaakt door ouders en kinderen op Asielzoekerscentra in Gelderland Gerrit van Kralingen met foto's getiteld Composities van glaskunst Mei Juli/Augustus September Eugene Telgt met schilderijen Marjolijn van der Steen met acrylschilderijen rond het thema vrijheid Atelier Create Wise Tentoonstelling met het thema zout vooruitlopend op Food4You BommelTentoonstelling over Olivier B. Bommel, Tom Poes en hun schepper Marten Toonder Oktober Renk Ruiter met Boskneuters Werkgroep Wageningen Toegankelijk Tentoonsteling: Wageningen toegankelijk?! 23

26 Sika Oduro-Seykere met olieverfschilderijen Hanneke ten Boske en Anja Sokolowski foto s en schilderijen getiteld Waterland Marian van de Wolfshaar met sieraden Thema's November/ December De bblthk houdt regelmatig (kleine) tentoonstellingen om delen van de collectie en actualiteiten voor het voetlicht te brengen. In het verslagjaar waren dat o.a.: Gewicht en eten, Nationale Gedichtendag, schaatsen, Doeschka Meijsing, Wislawa Szymborska, schrijftolk, vriendschap, internationale vrouwendag, autisme, vorsten, filosofie, Wageningen, muziek, Carlos Fuentes, week van de amateurkunst, koken, Bernlef, olympische spelen, verkiezingen, groen leven, Gelders Arcadië, ritme en levenseinde, Bommel, kind en leren, kind & opvoeding, week van het geluk, schaken, naar school, schizofrenie en depressiviteit, Jan en Sanne Terlouw, films, thuis, Sjoerd Kuyper, Kinderjury, op avontuur, Loes Riphagen, Jonge jury 24

27 jaarverslag cultuurmakelaar De cultuurmakelaar heeft eerst en vooral een intermediaire taak en zij fungeert als katalysator. Zij is een ondersteunende kracht die midden in het culturele veld staat en verbindingen weet te leggen op basis van de vragen, behoeften en ontwikkelingen in dat culturele veld; zij brengt vraag en aanbod bij elkaar en neemt initiatieven om kennisverrijking en netwerkvorming te stimuleren. Een greep uit de activiteiten van de cultuurmakelaar: 150 personen - vertegenwoordigers van organisaties, individuen met ideeën of vragen over cultuur in de ruimste betekenis - in evenzoveel persoonlijke afspraken geadviseerd en op weg geholpen. Een deel hiervan vond plaats tijdens of naar aanleiding van een bezoek van het open spreekuur dat maandelijks wordt gehouden; Aan 15 lokale en 4 provinciale netwerkbijeenkomsten deelgenomen en een bijdrage geleverd; Als initiatiefnemer en regisseur van de facebookpagina die gekoppeld is aan een coproductie van Junushoff, het Heerenstraattheater en de bblthk, gefungeerd. Op die pagina schrijven leerlingen recensies van culturele activiteiten die ze speciaal hiervoor bezoeken; Samen met de gemeente Wageningen, Stichting Ondernemersfonds Wageningen (het binnenstadsmanagement) het project Goed Gevuld inhoud gegeven. Goed Gevuld richt zich op het inrichten van exposities of het ontplooien van andere aantrekkelijke activiteiten in winkels die (tijdelijk) leegstaan; Het initiatief genomen en partijen bij elkaar gebracht voor een uitgebreid programma in de landelijke Week van de AmateurKunst, die in juni plaatsvond; Met de bblthk en een vertegenwoordiger van Schrijverskring Wageningen de opzet, organisatie en de verkiezing van de Stadsdichter in januari mede inhoud gegeven. De cultuurmakelaar is lid van de klankbordgroep van het Meldpunt Vrijwilligerswerk en de commissie toerisme, een initiatief van de gemeente. Daarnaast heeft zij geregeld een bijdrage geleverd aan de rubriek Talk of Town voor 25

28 5.12 overige activiteiten Tijdens de landelijke Week van de Mediawijsheid van 23 tot 30 november werd door de bblthk een aantal activiteiten gehouden, zie ook 5.9: - Websitebouwen voor kinderen door Marcel de Vos; - Workshops Facebook en Twitter voor beginners in samenwerking met Het Gilde en leerlingen van Pantarijn; - Mijn Kind Online; over digitale media in de opvoeding, lezing door Stichting Mijn Kind Online in samenwerking met het Centrum Jeugd en Gezin; - Demonstraties tablet, app s en Windows 8 door Paradigit Wageningen. Aan de activiteiten werd door ruim 169 belangstellenden deelgenomen. De jaarlijkse actie 'Nederland Leest', die van 1 tot en met 30 november werd gehouden, stond in het teken van 'De donkere kamer van Damokles van Willem Frederik Hermans. Van dit boek, in een speciaal voor deze actie gemaakte editie, werden meer dan 1500 exemplaren uitgereikt aan leden van de bibliotheek en aan 250 leerlingen van havo/vwo4 van Scholengemeenschap Pantarijn. Mama kwijt, een prentenboek van Chris Haughton, stond centraal tijdens de Nationale Voorleesdagen die van 18 tot en met 28 januari werden gehouden. Rond dit boek werden voor peuter-activiteiten gehouden in de bblthk. Ruim 170 peuters (met 90 ouders) van Kinderopvang Wageningen en Spelenderwijs beleefden de avonturen van Mama kwijt. Poppentheater De Kletskous speelde voor 110 kinderen en evenzoveel ouders Uilskuiken, een op het prentenboek geïnspireerde voorstelling voor peuters en kleuters. Uitgebreid aandacht werd besteed aan de Prijs van de Nederlandse Kinderjury en aan de Jonge Jury. Kinderen tussen 6 en 13 jaar (Kinderjury) en 13- tot en met 15-jarigen (Jonge Jury) konden de vijf in 2010 verschenen boeken, die zij het mooist vonden, op een formulier schrijven en dit formulier vervolgens opsturen naar de Nederlandse Kinderjury of inleveren in de bblthk. Met een tentoonstelling, een lijst van in 2011 verschenen boeken voor deze leeftijdscategorieën én projectkisten 'kinderjury' voor de basisscholen werd deze landelijke activiteit ondersteund. De bblthk ondersteunde de organisatie van De Week van de Amateurkunst (WAK) die van 2 tot en met 9 juni werd gehouden. WAK-Wageningen is een initiatief van de cultuurmakelaar. Daarnaast werd een tweetal activiteiten gehouden in de bblthk tijdens de WAK. Een muziekoptreden van Cadans, samen met de vertelkring Eva Luna, en een expositie van Mieke van Dijk, Betty van Gelder en de Cameraclub Wageningen, zie hoofdstuk

29 jaarverslag 2012 In het kader van de Week van het schrijven hield Annie van Gansewinkel op 7 september een gratis schrijversspreekuur in de bblthk. De Stichting Senia hield in samenwerking met de bblthk een informatiebijeenkomst over leesgroepen. De bijeenkomst resulteerde in de start van vier leesgroepen. De leesgroepen komen in de bblthk bijeen om een bepaald boek te bespreken. Voor schippersgezinnen, die in de haven van Wageningen aanlegden, bestond de mogelijkheid om media te lenen en media van andere bibliotheken in te leveren. In het verslagjaar maakten 6 schippers en schipperskinderen hiervan gebruik; zij leenden in totaal 31 media. In het kader van de inburgering werden twee groepen inburgeraars (31 deelnemers) in de bblthk uitvoerig wegwijs gemaakt in het gebruik van voor deze doelgroep beschikbare (digitale) media. Voor vier activiteiten van instellingen was de bblthk verkooppunt voor toegangskaarten. Het (computer)leslokaal werd veelvuldig gebruikt o.a.: o Volksuniversiteit gaf vijftal cursussen: Digitale fotografie, Websites maken, De computer de baas, en Excel ; o Meldpunt Vrijwilligerswerk gaf een tweetal cursussen digitaal presenteren; o GigaKids verzorgde een typecursus voor kinderen; o Schrijflessen voor en coaching van deelnemers aan de provinciale schrijfwedstrijd 'Aan het woord', door Annie van Gansewinkel; o Cursus 'Schrijf je leven, door Carla van Heijst; o Vilente, De Wielewaag (Solidez)en Seniorenweb gaven een drietal cursussen: internetten, en en fotobewerking. 27

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op

2012 IN VOGELVLUCHT. Speciale uitgave voor leden en gebruikers BEKNOPT JAARVERSLAG. Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op Speciale uitgave voor leden en gebruikers Het uitgebreide jaarverslag kunt u vinden op www.heuvellandbibliotheken.nl 2012 IN VOGELVLUCHT BEKNOPT JAARVERSLAG voor kennis en emotie Contributie Naar aanleiding

Nadere informatie

Wij gaan (voor)lezen

Wij gaan (voor)lezen Wij gaan (voor)lezen Aanbod Primair Onderwijs Bibliotheek Helmond-Peel 2015-2016 De bibliotheek die ertoe doet Asten Deurne Helmond Someren 1 Voorwoord Rode Draad: Lezen is leuk! Met de hele school de

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! Bent u al lid? extra voordeel Arnhem 2015 De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Bent u al lid? Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Lezen, luisteren, kijken en leren:

Nadere informatie

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013

Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Prestatiesubsidieovereenkomst 2013 Stichting Openbare Bibliotheekvoorzieningen Gemeente Langedijk Over het format: Gemeente en instelling maken afspraken over de aandachtsgebieden veld 1 tot en met veld

Nadere informatie

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK

DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK DOEL EN FUNCTIE VAN DE BIBLIOTHEEK 16 januari 2012 Vanuit de Richtlijnen (document samengesteld door Vereniging Openbare Bibliotheken (VOB) en VNG (2005). De vijf kernfuncties van de openbare bibliotheek

Nadere informatie

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4

BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 BiebPanel Concept vragenlijst ouders van jonge kinderen van 0-4 Doelgroep: ouders met minstens één kind in de leeftijd 0-4 uit een Nederlands panel; 30% kinderen die lid zijn van de Bibliotheek, 70% kinderen

Nadere informatie

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem

voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem De voor ieder wat wils bibliotheek is van altijd dichtbij gemak & inspiratie iedereen! extra voordeel Arnhem voor ieder wat wils Onbegrensde collectie Beleef meer in de Bibliotheek E-books lenen en lezen

Nadere informatie

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek

Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Taal vergroot je wereld samen met de Bibliotheek Westfriese Bibliotheken jong geleerd, is oud gedaan Ruim 15% van de kinderen in Nederland loopt een risico op taalachterstand. Wie moeite heeft met lezen

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2016 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016

Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Commissie Samenleving Harderwijk 12 mei 2016 Agenda 1. Welkom 2. Ontwikkelingen 3. Strategienota 4. Digitale vaardigheden 5. Taalvaardigheden (inleiding door Chérif Ait Abderrahman (Stichting Lezen en

Nadere informatie

De Bibliotheek: hart van de samenleving

De Bibliotheek: hart van de samenleving Bibliotheken Noord Fryslân ligt op koers! De Bibliotheek: hart van de samenleving ontdekdebieb.nl /ontdekdebieb Verkort jaarverslag 2015 In deze verkorte versie van het jaarverslag van Bibliotheken Noord

Nadere informatie

Laat u verrassen en INSPIREREN!

Laat u verrassen en INSPIREREN! Laat u verrassen en INSPIREREN! De Nieuwe Bibliotheek De bibliotheek is tegenwoordig zo veel meer dan alleen boek-uitleen. Boeken blijven en ze blijven belangrijk, maar media als cd s, dvd s, cd-roms,

Nadere informatie

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit

Popmuziek. Project. Omschrijving van de activiteit Project Popmuziek 2005-2006 2006 Omschrijving van de activiteit Een feestelijke start, lezingen, films, voorstellingen, een uitgebreid aanbod aan het primair en voortgezet onderwijs, Arend en Marije op

Nadere informatie

1. Voorwoord. 2. Terugblik

1. Voorwoord. 2. Terugblik v 2012 Inhoudsopgave 1. Voorwoord 2. Terugblik 3. Bijdrage aan het museum 4. Financiële verslaglegging 5. Doelstelling vrienden van museum Jan van der Togt Voorwoord 1. Voorwoord Het afgelopen jaar trok

Nadere informatie

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010).

Relatie met beleidskader Wierden weet van kunst (vastgesteld door de raad op 7 juni 2010). Vermindering subsidie Openbaar bibliotheekwerk Omschrijving ombuigingsvoorstel Het voorstel bedraagt het verminderen van de subsidie met 250.000,-- (korting van 54 procent). De subsidie voor 2013 aan de

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst

Jaarverslag 2014. Brummen Voorst Jaarverslag 2014 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2014 Inleiding De bibliotheken in de gemeenten Brummen en Voorst bereiken met hun dienstverlening vele groepen van de samenleving. Dit jaar wordt de

Nadere informatie

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1.

Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen. Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. Halfjaarresultaten 2016 Bibliotheek Vianen Vianen, 10 augustus 2016, versie 1. De halfjaarresultaten van Vianen in het kort: In de Bibliotheek in Vianen is het aantal jeugdleden met 10% gestegen, terwijl

Nadere informatie

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek

Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo. Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Bibliotheek Venlo, onmisbaar voor een toekomstbestendige gemeente Venlo Samen bouwen aan onze maatschappelijke bibliotheek Inhoud Kernboodschap De Openbare Bibliotheek Venlo Missie Facts en figures (2016)

Nadere informatie

Aanbod onderwijs 2015/2016

Aanbod onderwijs 2015/2016 Aanbod onderwijs 2015/2016 Pagina LEESBEVORDERING EN TAALONTWIKKELING Lezen is van groot belang voor de ontwikkeling van het kind en zijn schoolprestaties. Met ons enthousiasme en expertise voor taal,

Nadere informatie

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen

KWALITEITSKAART. Bibliotheek op school. Taal / lezen / rekenen KWALITEITSKAART Taal / lezen / rekenen PO Kinderen die graag lezen, gaan meer lezen. Kinderen die meer lezen, gaan beter lezen. Kinderen die beter lezen gaan beter leren. Leesbevordering is daarom een

Nadere informatie

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen.

Bij iedere doelgroep wordt de groep die hen direct beïnvloedt (ouders/opvoeders/leerkrachten etc) meegenomen. Bijlage 3 Voorstel extra activiteiten vestiging Carnisselande Inleiding: Om de expertise en samenwerking tussen bibliotheek, gemeente en andere instellingen op het gebied van leesbevordering, informatie,

Nadere informatie

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek.

Jaarbeeld Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. Jaarbeeld 2012 Verruim je blik op, verbind je met en ontwikkel je in de wereld. met de Bibliotheek. De Bibliotheek is overal! Ontdek de wereld met een bezoekje aan onze catalogus. Of het nu thuis is, op

Nadere informatie

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs

Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs 2014 2015 Openbare bibliotheek Venlo voor het primair onderwijs Yvonne Weijers Consulent educatie E yweijers@bibliotheekvenlo.nl T 06 83 66 78 97 1 INLEIDING De Openbare bibliotheek Venlo is ook dit schooljaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst

Jaarverslag 2013. Brummen Voorst Jaarverslag 2013 1 Brummen Voorst Verkort Jaarverslag 2013 Inleiding 2013, een jaar met grote veranderingen: nieuwe dienstverlening, intensieve samenwerking, grote succesvolle projecten. E-books maken

Nadere informatie

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012

PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK. Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 PRODUCTENBOEK BIBLIOTHEEK WEST-ACHTERHOEK Bijlage bij de budgetovereenkomst 2013-2016 september 2012 1 2 BASISDIENSTVERLENING Het aanbieden van een basispakket dienstverlening, bestaande uit: : drempelloze

Nadere informatie

LEZEN - Kunst van Lezen

LEZEN - Kunst van Lezen LEZEN - Kunst van Lezen Praktische handvatten voor het taallees- en rekenonderwijs zoals deze Kwaliteits zijn te vinden op www.taalpilots.nl en www.rekenpilots.nl. De rubriek implementatiekoffer bevat

Nadere informatie

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen

De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen De Bibliotheek voor kinderdagverblijven en peuterspeelzalen EEN KIND DAT 15 MINUTEN PER DAG LEEST, LEERT DUIZEND NIEUWE WOORDEN PER JAAR! 1 Wat kan de Bibliotheek betekenen voor kinderdagverblijven en

Nadere informatie

Educatieve diensten van de bibliotheek

Educatieve diensten van de bibliotheek Educatieve diensten van de bibliotheek voor basisscholen in de gemeenten Renkum, Rheden en Rozendaal 2015-2016 Lezen en voorlezen Omdat u en ik weten dat lezen en voorlezen goed zijn voor de taalontwikkeling

Nadere informatie

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht

Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht Spelenderwijs Utrecht & de Bibliotheek Utrecht schooljaar 2015-2016 Activiteiten Bibliotheek Utrecht voor Spelenderwijs Utrecht U weet hoe belangrijk voorlezen voor kinderen is. Net als wij! Daarom zetten

Nadere informatie

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015

Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Verordening Adviesraad Sociaal Domein gemeente Zwartewaterland 2015 Artikel 1 Begrippen 1. 3D s: de drie decentralisaties binnen het sociaal domein die leiden tot extra taken voor de gemeente per 1 januari

Nadere informatie

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek

Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Vragenlijst onderzoek 2016-1 Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: tevredenheid over de bibliotheek Geachte heer/mevrouw [ACHTERNAAM], Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan het volgende onderzoek

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015

SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 SOCIAAL JAARVERSLAG 2015 VOORWOORD Verbazen, verwonderen, ontroeren, verrassen: cultuur dóet iets met je. Of je nou graag een expositie bezoekt of zelf achter de schermen werkt: cultuur beweegt je. En

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

De participatiebibliotheek

De participatiebibliotheek Voor meer informatie: Marjolein Bakker adviseur Communicatie marjolein.bakker@bibliotheek-zoetermeer.nl Hoofdbibliotheek Stadhuisplein 2 2711 EC Zoetermeer T 079-34 38 200 www.bibliotheek-zoetermeer.nl

Nadere informatie

Bibliotheek de Meierij totaal 3. Boxtel in cijfers 4. Haaren in cijfers 6. Schijndel in cijfers 7. Sint-Michielsgestel in cijfers 8

Bibliotheek de Meierij totaal 3. Boxtel in cijfers 4. Haaren in cijfers 6. Schijndel in cijfers 7. Sint-Michielsgestel in cijfers 8 in cijfers 2013 1 Inhoud pagina Bibliotheek de Meierij totaal 3 Boxtel in cijfers 4 Haaren in cijfers 6 Schijndel in cijfers 7 Sint-Michielsgestel in cijfers 8 Sint-Oedenrode in cijfers 10 Vught in cijfers

Nadere informatie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie

Voortgezet onderwijs. Leesbevordering en leespromotie Voortgezet onderwijs Leesbevordering en leespromotie Schooljaar 2012 2013 Inleiding De rode draad bij de samenstelling van het programma Leesbevordering en boekenpromotie in het voortgezet onderwijs is

Nadere informatie

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN

PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN PROVINCIALE RAAD VAN KERKEN IN GRONINGEN EN DRENTHE JAARVERSLAG 2010 *Inleiding De leden van de raad De provinciale raad van kerken in Groningen en Drenthe (voortaan de raad ) bestaat uit leden die namens

Nadere informatie

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016

Cursussen digitale vaardigheden. januari - juni 2016 Cursussen digitale vaardigheden januari - juni 2016 Een leven lang leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Kleintje Leesplan. Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk

Kleintje Leesplan. Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk Kleintje Leesplan Leesbevordering voor de Kinderopvang en Peuterwerk 2015 2016 Voor jonge kinderen zijn boeken van groot belang. Door plaatjes kijken, praten en voorlezen leren ze hoe de wereld er uit

Nadere informatie

Concours: talenten voortgezet onderwijs

Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: talenten voortgezet onderwijs Concours: uitnodiging Beste docenten, schoolleiders, Namens Kunstencentrum Kadmium willen wij via u uw leerlingen uitnodigen om mee te doen aan het project Concours,

Nadere informatie

De bieb in De buurt 2

De bieb in De buurt 2 De bieb in de buurt 2 Inleiding De bibliotheek is een plek waar kennis, informatie, mooie verhalen en inspiratie voor het oprapen liggen. De bibliotheek dient als trefpunt in de buurt. Het is een plek

Nadere informatie

Subsidieregels Hof van Twente 2016

Subsidieregels Hof van Twente 2016 2. Beleidsterrein Cultuur Zo groot en breed mogelijk cultuurparticipatie Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen Vergroten zelfredzaamheid Talentontwikkeling en ontplooiing jeugdige

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Jaarverslag

Inhoudsopgave. Jaarverslag Jaarverslag 2015 Inhoudsopgave 3 Voorwoord 4 De Bibliotheek als Schatkamer 5 De Bibliotheek als Werkplaats voor jeugd 6 De Bibliotheek als Werkplaats voor volwassenen 7 Organisatie Jaarverslag 2015 2 Voorwoord

Nadere informatie

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014

Stichting Seniorenplatform Gouda. Jaarverslag 2014 Gouda, 20 februari 2015 Stichting Seniorenplatform Gouda Jaarverslag 2014 De topics in 2014: Lancering van de website van de SSG Het forum rond de gemeenteraadsverkiezingen In gesprek met de ouderenbonden

Nadere informatie

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School

Jaarrapportage 2013-2014. De Bibliotheek op School Jaarrapportage 2013-2014 De Bibliotheek op School Bibliotheek Helmond-Peel Oktober 2014 Inleiding Met de aanpak van de Bibliotheek op School (BoS) is de bibliotheek een gelijkwaardige partner van het onderwijs

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015

Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 Aanbod Voortgezet Onderwijs 2014 en 2015 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor

Nadere informatie

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013

Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen. Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Taal Verrijkt aanbod voor laaggeletterden, inburgeraars en anderstaligen Bibliotheek Rijn en Venen 2013 Bibliotheek Rijn en Venen 9 vestigingen 5 gemeentes 150.000 inwoners 27.750 bibliotheekleden Collectie:

Nadere informatie

Aanbod buitenschools 2016-2017

Aanbod buitenschools 2016-2017 Aanbod buitenschools 2016-2017 Om te beginnen Meer (voor)lezen, beter in taal Steeds meer onderzoek laat zien dat kinderen die goed en met plezier lezen daar hun hele schoolcarrière profijt van hebben.

Nadere informatie

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF

KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF Uitgewerkt door: Thijs Oud kunst- en cultuurcoördinator Kunst & COO Langezwaag, juni 2011 KUNST- EN CULTUUREDUCATIE VOOR HET ONDERWIJS IN OOSTSTELLINGWERF De opdracht voor Kunst & COO INHOUDSOPGAVE 1.

Nadere informatie

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS

PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS VRAGENLIJST: DEFINITIEF PROBIBLIO / BIEBPANEL 2015-4 ACTIVITEITEN EN SAMENWERKINGSPARTNERS AMSTERDAM, OKTOBER 2015 MAILTEKST Subject: Uitnodiging BiebPanel onderzoek: activiteiten en samenwerkingspartners

Nadere informatie

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten

Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie. Periode Gemeente Asten Visie op de invulling van de lokale bibliotheekfunctie Periode 2015-2016 Gemeente Asten 1. Inleiding De rol van de bibliotheek in de maatschappij is niet meer zo vanzelfsprekend als vroeger. Van de bibliotheek

Nadere informatie

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang

Scholing binnen BoekStart. voor de Bibliotheek en kinderopvang Scholing binnen BoekStart voor de Bibliotheek en kinderopvang SCHOLING BINNEN BOEKSTART In het kader van BoekStart zijn trainingen ontwikkeld die Bibliotheekmedewerkers, medewerkers van de Provinciale

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma januari - juli 2017 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek

Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Jos Debeij Hoofd stafafdeling Bibliotheekstelsel Koninklijke Bibliotheek Ontwikkelingen bij de Koninklijke Bibliotheek visie op de toekomst van het (openbaar) Bibliotheekstelsel. Jos Debeij OCLC Contactdag

Nadere informatie

Inleiding. Voor specifieke vragen en suggesties m.b.t. de dienstverlening van het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij:

Inleiding. Voor specifieke vragen en suggesties m.b.t. de dienstverlening van het voortgezet onderwijs kunt u terecht bij: Inleiding Hierbij bieden wij u het vernieuwde aanbod van de bibliotheek Horst aan de Maas voor het voortgezet onderwijs aan. De bibliotheek behartigt het bibliotheekwerk in de gehele gemeente en beschikt

Nadere informatie

Taal en digitaal Cursusprogramma

Taal en digitaal Cursusprogramma Taal en digitaal Cursusprogramma Juli - december 2016 Een leven lang blijven leren Steeds meer informatie wordt digitaal aangeboden. Goede digitale basisvaardigheden zijn een voorwaarde voor informatievaardigheid.

Nadere informatie

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz.

JAARVERSLAG INLEIDING blz GEHONOREERDE AANVRAGEN blz FINANCIËN blz PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz HET BESTUUR blz. JAARVERSLAG 2015 1. INLEIDING blz. 2 2. GEHONOREERDE AANVRAGEN blz. 3 3. FINANCIËN blz. 7 4. PRESENTATIE EN PUBLICITEIT blz. 8 5. HET BESTUUR blz. 9 1 1. INLEIDING Het afgelopen jaar was de rente nog steeds

Nadere informatie

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015

Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Schooljaar 2014-2015 Nummer3, 2 oktober 2015 Kalender: 4 okt Regenboogdienst in NH-kerk, 10.00-11.00 uur 5 okt Dag van de Leerkracht 6 okt Verjaardag juf Karin 7 okt Verjaardag juf Samira 7 okt Start Kinderboekenweek,

Nadere informatie

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44

leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren & ontspannen leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 1 11-04-11 12:44 leren en ontspannen_folder_a5_def.indd 2 11-04-11 12:45 leren & ontspannen Er valt veel te lenen in Bibliotheek Den Haag, maar

Nadere informatie

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr maart Reijmerweg HG Renkum Tel

WEEKBRIEF 30ste jaargang nr maart Reijmerweg HG Renkum Tel WEEKBRIEF 30ste jaargang nr. 24 17 maart 2017 www.prinsesbeatrixrenkum.nl Reijmerweg 92 6871 HG Renkum Tel. 0317-315130 0317-843525 JARIGEN 20-03 Louise, groep 5 26-03 Femke, groep 3 OPROEP BUXUS Over

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe

Jaarverslag 2014. Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe Openbare Bibliotheek Olst-Wijhe 1. Fundament voor een toekomstbestendige Bibliotheek Een terugblik op 2014 In 2014 zijn we gestart met de verwezenlijking van onze toekomstvisie die begin 2014 werd onderschreven

Nadere informatie

KEUZEFORMULIER LEESSCHOLEN

KEUZEFORMULIER LEESSCHOLEN BIBLITHEEK KAMPEN - KENNEDYLAAN 4-8266 BA KAMPEN - TEL. 038-3312101 KEUZEFRMULIER LEESSCHLEN 2012-2013 Achtergrondinformatie school:. leescoördinator(en):. directeur: e-mail:.... Geschat aantal leerlingen

Nadere informatie

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders

Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Aanbod voor zorginstellingen en activiteitenbegeleiders Inhoudsopgave Voorwoord 1 Voorleeskring 2 Themacollectie 2 Wisselcollectie 3 Instellingsabonnement 3 Daisyspeler 4 Informatiebijeenkomst Anders lezen

Nadere informatie

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis

MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis MEDEDELINGEN RK basisschool De Walvis nummer 1 vrijdag 4 september 2015 Geachte ouders, verzorgers, Hierbij gaan de eerste mededelingen. De nieuwsbrief komt uit op de laatste schooldag van de maand. En

Nadere informatie

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed

Collectie, fysiek en digitaal, jeugd en volwassenen afgestemd op het werkgebied. Fysieke en digitale informatie over cultureel erfgoed CULTUUR: partner in een lokaal netwerk (westers en niet-westers, aansluitend bij de lokale situatie) Activiteit Personeel Collectie Gebouw en toegankelijkheid BASISTAKEN Netwerk Presenteren en uitlenen

Nadere informatie

Programma Week van de Opvoeding - Haarlem

Programma Week van de Opvoeding - Haarlem Programma Week van de Opvoeding - Haarlem Maandag 7 oktober Spelen=leren Ouders/verzorgers met kinderen 0-09.30-11.00 uur Speelgroep Gijsje, Jan Haarlem Effect 2,5 jaar Gijzenkade 305b Themabijeenkomst

Nadere informatie

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea

Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Inventarisatie educatie in Nederlandse musea Afstudeerproject HAS Den Bosch, onderdeel van KIGO-project Educatie en Dierenwelzijn Studenten HAS Den Bosch: Claudia Liedecke Anneloek van Lieshout Opdrachtgever:

Nadere informatie

www.bblthk.nl info@bblthk.nl 0317-413352

www.bblthk.nl info@bblthk.nl 0317-413352 www.bblthk.nl info@bblthk.nl 0317-413352 jaarverslag 2010 Inhoudsopgave Voorwoord 1. Inleiding 5 2. Ontwikkelingen 6 2.1 landelijke ontwikkeling 6 2.2 provinciale ontwikkeling 6 2.3 gemeentelijke ontwikkeling

Nadere informatie

Samen voor taal in Arnhem

Samen voor taal in Arnhem Samen voor taal in Arnhem nataliekuypers.nl Een overzicht voor professionals Inleiding In Arnhem groeien niet alle kinderen op in een taalrijke omgeving; een omgeving waarin praten en boeken een belangrijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder

Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Nieuwsbrief 2015 Emilie Lindenbergh Een nieuw begin Binnenkort de nieuwe website! Kunstschilder Exposities: Kloosterkapel, Kerkstraat 8, Vorstenbosch tot 9 maart Expositie in de (h)artgalerij in het Brinkhuis,

Nadere informatie

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN

AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN AANBOD VOORSCHOOLS IN DE GEMEENTE WIERDEN VAN DE BIBLIOTHEEK WIERDEN SCHOOLJAAR 2009 2010 Aanbod Voorschools 2009-2010 2 INHOUDSOPGAVE Inleiding 3 1. Bibliotheekabonnement 4 2. Introductiebezoek 5 3. Lezingen

Nadere informatie

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013

Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Producten aangeboden door de Openbare Bibliotheek Rijssen-Holten aan het Voortgezet Onderwijs 2012-2013 Voorwoord Uw school besteedt het komend schooljaar natuurlijk veel aandacht aan mediawijsheid en

Nadere informatie

Visie leesbevordering

Visie leesbevordering Visie leesbevordering Leesbevordering zien we als basis van het totale leesonderwijs Zonder aandacht voor leesbevordering mist het technisch lezen een belangrijke stimulans. Leesbevordering is dus niet

Nadere informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie

afdeling Beleidsonderzoek en Geo Informatie 75 ontwikkeling ontspanning 6 76 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek minder bezoekers, meer leden De bibliotheek in Hengelo registreerde in 2007 totaal 351.829 bezoekers. Dit is een daling van 8.568

Nadere informatie

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat 2013 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Inhoud: 1. Feiten en cijfers A. Openstelling B. Collectie C. Leden en bezoekers 2. Activiteiten en samenwerkingspartners Voorleesavond Boekenweek Bezoek van

Nadere informatie

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen!

Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! RiQQ CURSUSSEN 2013-2014 Nieuw seizoen, nieuwe cursussen! Genoeg uitgerust in de vakantie en weer zin om lekker bezig te zijn met zingen toneelspelen of tekenen? Schrijf je nu in voor een cursus van Cultuurbedrijf

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor VMBO/HAVO/VWO 9 2.1 Kies je Kunst 9

Nadere informatie

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen!

Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011. Lekker lezen! Bibliotheekaanbod basisonderwijs schooljaar 2010 2011 Lekker lezen! Almelo, augustus 2010 Bibliotheekbezoeken - Kleuters Nationale voorleesdagen Inhoud: In het kader van de Nationale Voorleesdagen worden

Nadere informatie

ontwikkeling, ontspanning

ontwikkeling, ontspanning 73 ontwikkeling ontspanning 6 74 Ontwikkeling en ontspanning Bibliotheek meer bezoekers en meer leden De bibliotheken in Hengelo registreerden in 2008 totaal 434.449 bezoekers. Dit is een stijging van

Nadere informatie

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia

Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia Rapportage enquête Boeken lenen bij bibliotheken door Stichting Senia INLEIDING Door de Stichting Senia werd in juni 215 onder haar lezers een enquête uitgevoerd over Boeken lenen bij bibliotheken. Doel

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze?

DE TOEKOMST VAN DE BIEB. Wat is er aan de hand in Heeze? DE TOEKOMST VAN DE BIEB Wat is er aan de hand in Heeze? Waarom deze bijeenkomst? 2 Recente standpunten van de Raad en acties van B&W maken de toekomst van de bibliotheek in t Perron onzeker Wij (Vrienden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek

Inhoudsopgave. Voorwoord 2. Peuters 3. Schoolteam 7. Tarieven 8. Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek Inhoudsopgave Voorwoord 2 Peuters 3 Schoolteam 7 Tarieven 8 Bijlage: Inschrijfformulieren Titeloverzicht Centrale Prentenboek 1 Voorwoord Wie Peuters Nationale Voorleesdagen Het Voorleesontbijt vormt de

Nadere informatie

Aanbod Voortgezet Onderwijs

Aanbod Voortgezet Onderwijs Aanbod Voortgezet Onderwijs 2 1. Introductiebezoek / bibliotheekbezoek U wordt van harte uitgenodigd om met klas 1 kennis te komen maken met (de mogelijkheden van) FlevoMeer. Speciaal voor deze groep is

Nadere informatie

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247

Bijlage 2. Overzicht kaderstelling subsidieverlening. OUDERENBELEID door Pluspunt. registratienr.: 2012I02247 1 registratienr.: 2012I02247 Bijlage 2 Overzicht kaderstelling subsidieverlening OUDERENBELEID door Pluspunt Algemene maatschappelijke doelen Het stimuleren van bewoners en organisaties om naar eigen vermogen

Nadere informatie

Programma Stichting Literaire Actviteiten Zeist

Programma Stichting Literaire Actviteiten Zeist Programma Stichting Literaire Actviteiten Zeist 2016-2017 Keke Keukelaar A.nja van Wijgerden Stephan Vanfleteren Johan Jacobs Ilja Leonard Pfeijffer Tommy Wieringa Frank Westerman Annejet van der Zijl

Nadere informatie

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school.

Read2Me! Read2Me! wordt uitgevoerd in opdracht van de bibliotheken in samenwerking met ProBiblio. Wij wensen u veel plezier met Read2Me! op uw school. Read2Me! Read2Me! is een voorleeswedstrijd voor alle brugklasleerlingen van het voortgezet onderwijs, waarin leerlingen elkaar in wedstrijdvorm voorlezen uit door hen gekozen boeken. Zij lezen tussen oktober

Nadere informatie

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1

VOORWOORD. Peter Ganzeboom, Coördinator Informatie ALGEMENE GEGEVENS 1 Jaarverslag 2012 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag 2012 van de Stichting Openbare Bibliotheek Borne. In dit jaarverslag geven we een terugblik op de ontwikkelingen, activiteiten en prestaties van de

Nadere informatie

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen

Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen Resultaat eerste kwartaal 2014 de Bibliotheek Lek & IJssel Vianen 1. Feiten en cijfers A. Openstelling De openingsuren van de Bibliotheek zijn in 2014 gelijk gebleven: 32 uur per week, waarvan 8 uur (25%

Nadere informatie

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten

De top 10 van Biblionet Drenthe in Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten De top 10 van Biblionet Drenthe in 2015 Jaarverslag ingekort tot tien speerpunten 1 Onderwijs: Succesvolle projecten en een sterk netwerk Biblionet Drenthe draagt bij aan het verbeteren van de lees- en

Nadere informatie

1a. Werkt uw kinderopvang met een specifiek taalstimuleringsprogramma bijvoorbeeld vanwege VVE?

1a. Werkt uw kinderopvang met een specifiek taalstimuleringsprogramma bijvoorbeeld vanwege VVE? Voorbeeld leesplan kinderopvang Meerjarenplan 1. Visie Raadpleeg het beleidsplan of het taalplan van uw kinderopvanginstelling en vraag na bij collega's. Waarom vindt uw kinderopvanginstelling leesbevordering

Nadere informatie

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening

Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening Versterken binnenstad Het aanbieden van een bibliotheekvoorziening (ook als ontmoetingsplek) in de binnenstad. Cultuurparticipatie Kernfuncties leren, lezen en informeren bieden voor burgers mogelijkheden

Nadere informatie

Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging.

Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging. Uittreksel uit huidig reglement: Artikel 8 : Deze subsidie bedraagt forfaitair 3.000 BEF per erkende vereniging. Artikel 14 : Voor de activiteitensubsidie komen de volgende activiteiten in aanmerking :

Nadere informatie

U I T N O D I G I N G

U I T N O D I G I N G U I T N O D I G I N G Janusz Korczak Prijs 2012 voor Stichting Leerorkest te Amsterdam Presentatie Maartje van Weegen Janusz Korczak Prijs 2012 De Janusz Korczak Stichting en Stichting Leerorkest nodigen

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF. Chr. basisschool De Rank. november 13. Beste ouder(s), verzorger(s),

NIEUWSBRIEF. Chr. basisschool De Rank. november 13. Beste ouder(s), verzorger(s), NIEUWSBRIEF Chr. basisschool De Rank Beste ouder(s), verzorger(s), Een drukke periode wacht op ons: rapporten schrijven, oudergesprekken voeren, nieuwe thema s uitwerken en plannen maken voor de activiteiten

Nadere informatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie

Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht. Een stevige basis voor cultuurparticipatie Kunsteducatie projecten voortgezet onderwijs Utrecht Een stevige basis voor cultuurparticipatie Inhoudsopgave Voorwoord 5 1 Schoolabonnement 7 2 Kunstprojecten voor alle klassen 9 3 Kunstproject voor VMBO

Nadere informatie

Uit de school geklapt! September 2015

Uit de school geklapt! September 2015 Uit de school geklapt! September 2015 willen vormen. Er is een finale voor de groepswinnaars uit de groepen 4a, 5a en 4/5b en voor de groepswinnaars uit de groepen 6a, 7a, 6/7b en 8. De winnaars van de

Nadere informatie

Evaluatierapport. Pilot Ontsluiting collectie verhalen van Poolse Nederlanders

Evaluatierapport. Pilot Ontsluiting collectie verhalen van Poolse Nederlanders Evaluatierapport Pilot Ontsluiting collectie verhalen van Poolse Nederlanders 19 december 2016 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Achtergrondinformatie... 4 Bibliotheek Maasbree... 4 3. De pilot... 5 Doel

Nadere informatie

Gemeente Albrandsuuaard

Gemeente Albrandsuuaard Gemeente Albrandsuuaard RAADSBESLUIT Onderwerp: VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE PARTICIPATIE 2012 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de Gemeente Albrandswaard met

Nadere informatie

Jeugd en ouders. augustus t/m december 2015

Jeugd en ouders. augustus t/m december 2015 Jeugd en ouders augustus t/m december 2015 Jeugd en ouders De bibliotheek biedt veel aantrekkelijke mogelijkheden. Of je nu komt om boeken of andere materialen te lenen, om mee te doen aan een activiteit

Nadere informatie

Samenvatting & conclusie

Samenvatting & conclusie Het is een dynamische tijd voor de samenwerkende bibliotheken in Westfriesland (bibliotheek Westfriesland Oost en bibliotheek WEB). De veranderingen in de samenleving en de vele digitale mogelijkheden

Nadere informatie