Schoolgids CBS de Rank

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids CBS de Rank"

Transcriptie

1 Schoolgids CBS de Rank J.J. Allanstraat 149, 1551 RD Westzaan 1

2 Brandakkerstraat 2, 1566 XD Assendelft Dit is de schoolgids van Christelijke basisschool de Rank: Een school voor Wereldkinderen! Deze schoolgids geeft ouders en verzorgers informatie over onze school. U leest hierin welke doelstellingen wij nastreven en hoe wij omgaan met kinderen die zorg nodig hebben. U leest waarom onze school bekend staat om Internationalisering, Ondernemend leren en Zelfstandig werken. De laatste jaren is onze school behoorlijk gegroeid en dat komt mede omdat wij een moderne school zijn met moderne onderwijsmethodieken en een ondernemend onderwijsaanbod. Wij hopen dat ouders eerst goed rondkijken op de basisscholen in hun woonomgeving voordat zij een goede basisschoolkeuze maken. Natuurlijk bent u altijd welkom voor een gesprek en een rondleiding op de Rank. Bezoek ook onze website voor een impressie van onze school! Wij hopen dat u door het lezen van deze gids voldoende wordt geïnformeerd. Met een vriendelijke groet, Fie Nieuwenhuizen Directeur Patricia Fleumer Adjunct-directeur 2

3 Inhoudsopgave 1. Schoolprofiel 4 2. Didactiek 8 3. Het pedagogische klimaat in de school Kwaliteit en resultaten Inschrijven op De Rank Uw kind verlaat onze school Dagelijkse gang van zaken De zorg voor uw kind Het schoolteam en de groepen De veilige school Vakanties en vrije dagen. Verzuim en verlof Activiteiten en vieringen, feesten en projecten Financiële zaken Overblijven Voor- en naschoolse opvang Ouders in de school Klachtenregeling Het bestuur van de school Contactgegevens 47 3

4 1. Schoolprofiel Het statement van CBS de Rank is: De Rank: een school voor Wereldkinderen! Wij zijn een school die, vanuit een Christelijke levensovertuiging uitdraagt en doorgeeft dat respect voor jezelf, de ander en je omgeving belangrijk is. We willen elk kind de ruimte en begeleiding op maat geven om zijn/haar individuele mogelijkheden optimaal te ontwikkelen op cognitief, sociaalemotioneel, lichamelijk en creatief gebied! Deze missie willen we uitdragen in onze manier van onderwijs geven. Wat zijn we voor school? De Rank is een Protestants Christelijke basisschool, wat inhoudt dat er aan geloofsbelijdenis aandacht wordt besteed. De Christelijke waarden en normen zijn uitgangspunt voor de omgang met elkaar. In de school krijgt deze vorm door het zingen van een lied, het voordragen van een gedicht en het vertellen of lezen van een Bijbeltekst. Wij doen dat op een moderne manier. Godsdienstige vorming is aldus een vast onderdeel van het lesrooster. Daarnaast zijn er wereldgodsdienstlessen waarin de kinderen iets leren over de verschillende culturen en geloofsovertuigingen in de wereld, we zijn tenslotte een school voor wereldkinderen! (We zijn overigens absoluut geen streng belijdende basisschool, maar een moderne wereldschool.) Omgeving Onze school heeft twee locaties. Eén locatie ligt in Westzaan, de andere in Assendelft. Op beide locaties is het aantal leerlingen ongeveer gelijk. In totaal hebben we ongeveer 230 leerlingen op school. Beide locaties staan in verschillende dorpen. De locatie Westzaan is niet met openbaar vervoer te bereiken. De leerlingen komen lopend, met de fiets of worden gebracht met de auto. Bij beide locaties is ruimte om de 4

5 fietsen te stallen. Voor parkeren van auto s is bij de locatie Assendelft minder gelegenheid aanwezig, in Westzaan kunnen we gebruik maken van het plein naast school voor het buurthuis de Kwaker. Huisvesting De locatie te Assendelft is betrokken bij de klimaatsubsidie, waardoor werkzaamheden in- en rond school plaatsvinden. Zo zijn de licht armaturen en de dakbedekking vernieuwd en worden de ramen verwisseld. Tevens zal er in de zomervakantie 2011 ventilatie in de school worden aangebracht. Bij de locatie Westzaan wordt 1 lokaal voorzien van binnenzonwering en in de hele school worden de oude verwarmingsplaten vervangen door platen met een thermostaat, een slechte puizijde wordt vervangen en de toiletten van de leerlingen worden vernieuwd. De directie van de school verdeelt de aandacht zo goed mogelijk over beide locaties. De kinderen van onze school komen uit beide dorpen Westzaan en Assendelft. Enkele kinderen komen uit Zaandam, Zaandijk, Krommenie of Wormer. De school heeft een goede band met ouders en leerlingen en er zijn veel ouders die helpen bij diverse activiteiten. Wat willen wij als school? Wij willen een goed leerklimaat waarin er aandacht is voor alle leerlingen op hun eigen niveau. We streven naar een continu ontwikkelingsproces van groep 1 tot en met groep 8. We willen dat kinderen na acht jaar basisonderwijs voldoende zijn geschoold. We kijken echter ook naar de mogelijkheden voor ieder kind apart. Wat bieden wij als school? Ondernemend leren en internationalisering. Op de Rank werken we met de kinderen aan het ondernemend leren. Dat betekent dat kinderen voor een deel zelf invulling geven aan hun leerproces. Kinderen leren om op hun eigen niveau informatie te verwerven en te verwerken. Ze werken in groepjes bepaalde thema s uit en presenteren dit aan de klas en soms ook aan ouders. Daarbij speelt de 5

6 computer een belangrijke rol. De kinderen bedenken en organiseren zelf speurtochten, inzamelingsacties en diverse (buitenlandse) excursies. Ze bellen mensen op en vragen informatie en soms nodigen ze iemand uit in de klas. Op deze manier zijn de kinderen heel enthousiast bezig om zichzelf heel veel kennis eigen te maken! Juist kinderen die binnen het reguliere leerproces moeite hebben, beleven op deze manier succeservaringen! Met trots wonnen onze leerkrachten de ondernemende prijs: Parel van het onderwijs! Internationalisering en ICT De Rank werkt samen met een ondernemende Schotse school: De Sandaig Primary in Glasgow te Schotland. Vooral de hogere groepen communiceren met de Schotse school. Daarnaast nemen wij deel aan het Comenius project waarin vier landen deelnemen. Deze vier landen werken gezamenlijk aan één thema. De scholen bezoeken elkaar onderling maar daarnaast komen alle scholen drie keer per jaar bij elkaar. Binnen dit project is het voor kinderen uit de bovenbouw (in eerste instantie groep 8 ) mogelijk om een land te bezoeken en binnen een gastgezin (indien zij dit wensen) te ontdekken wat de cultuur van dat land is. Zelfstandig werken De Rank werkt sinds enkele jaren met een model voor zelfstandig werken (Het GIP model). Het GIP-model binnen de klas richt zich op het zelfstandig werken van de leerling. Daarnaast is de klas goed georganiseerd en het programma is duidelijk. De leerlingen weten wat er van hem/haar verwacht wordt en kunnen zelfstandig aan het werk gaan. Een kind leert zo zelfstandig werken en plannen. De leerkracht heeft door het werken met het GIP-model meer tijd om verlengde en individuele instructie aan leerlingen te geven. Op deze manier kan er beter worden ingespeeld op de verschillen en behoeftes van de leerlingen. Daarnaast leren de leerlingen om te gaan met uitgestelde aandacht en verzorgen zelf voor een deel de correctie. Zelfreflectie op het gemaakte werk is daarin ook belangrijk. De kinderen leren zo bijvoorbeeld vanaf groep 1 met pictogrammen, een spelletjeskaart en een dagplanning op het bord te werken. Vanaf groep 5 leren ze met een agenda te werken. De onderwijsinspectie beoordeelde het zelfstandig werken op de Rank in 2007 als sterk. 6

7 Visie, Missie en kernwaarden. De visie, missie en kernwaarden van Agora zijn sinds mei 2011 bekend bij het personeel. In het aankomende schooljaar zal het team van De Rank de visie, missie en kernwaarden van De Rank bespreekbaar maken en eventueel aanpassingen doorvoeren. Onze speerpunten liggen voor dit schooljaar bij: Handelingsgericht werken Taal/spelling/ begrijpend lezen Invoering sociaal emotionele methode (kanjertraining) Tevens zullen wij aandacht besteden aan opbrengstgericht werken, communicatie (website), creatieve vorming, uitzoeken van een nieuwe methode voor Engels en Topografie. Op het gebied van de Brede School ontwikkeling participeren wij in de Brede school coalitie. De schooladviesraad. De schooladviesraad (SAR) bestaat uit ouders en is mede verantwoordelijk voor de identiteit van de school in de ruimste zin van het woord. De SAR heeft ook een adviserende- en ondersteunende rol binnen de ontwikkeling die de school in de loop der jaren doormaakt. De medezeggenschapsraad. De medezeggenschapsraad (MR) bestaat uit ouders en leerkrachten. Zij zorgt ervoor dat ouders en leerkrachten kunnen meebeslissen in de school. De MR heeft instemmingsrecht bij belangrijke beleidsbeslissingen of bij bepaalde onderwijskundige- of personele veranderingen. De ouderraden. De ouderraden (OR) bestaan uit ouders en één leerkracht. Op beide locaties hebben wij een enthousiaste ouderraad die verantwoordelijk is voor de uitvoering van alle festiviteiten in en om de school. De ouderraad zorgt ieder jaar voor veel gezelligheid in de school bij schoolreisjes, projecten, 7

8 feesten en vieringen! Het ouderpanel. Het ouderpanel bestaat uit ouders. Dit panel geeft advies bij de keuze van schoolse verbeterpunten en wordt gevormd uit de schoolse raden van beide locaties van de school. 2. Didactiek De Rank is een basisschool, dat betekent dat er aandacht is voor een brede basisontwikkeling bij de kinderen. Op school worden de volgende vakken gegeven: Taal: met als speerpunt het schoolbrede lezen Rekenen Wereldoriëntatie: aardrijkskunde, geschiedenis, biologie, techniek, milieu Expressie: handvaardigheid, zang, dans, dramatische vorming Lichamelijke opvoeding: gymnastiek en kleutergymnastiek Bijbelse vorming Verkeer Engels Sociaal-emotionele vorming (kanjertrainingen) Verder zijn er speciale aandachtsgebieden: In de groepen 1-2 Het leesprotocol Thematisch werken volgens de taalmethode Schatkist Voorbereidend lezen 8

9 Voorbereidend schrijven Werken op de computer Ondernemend leren In de groepen 3-4 Het leesprotocol Aanvankelijk lezen Taalwerk Computergebruik Aanvankelijk rekenen Ondernemend leren In de groepen 5 t/m 8 Begrijpend lezen krijgt in deze groepen veel aandacht De zelfstandigheid van de kinderen wordt vergroot Er wordt geagendeerd Kinderen maken werkstukken, spreekbeurten en boekverslagen Er wordt Engels gegeven Er wordt met de computers gewerkt als ondersteuning in de vakgebieden (ICT) en kinderen in maken kennis met internet, PowerPoint en Word. Ondernemend leren Internationalisering De volgende methoden worden gebruikt: Rekenen: Wereld in getallen 3 Rekenen Taal: Taal in beeld Taal Spelling in beeld Spelling Schatkist Voorbereidende taal onderbouw 9

10 Lezen: Veilig leren lezen Voorbereidend en Aanvankelijk lezen Goed gelezen Begrijpend en studerend lezen Godsdienstonderwijs: Kind op Maandag Godsdienstige vorming Schrijven: Schrijftaal Methodisch schrijven Wereldoriëntatie: De Grote reis Geïntegreerde methodiek Engels: Hello World Verkeer: Claxon SEO: Kanjerboeken Sociaal Emotionele Vorming 3. Het pedagogische klimaat in de school Een goede sfeer in de school en een goede verstandhouding tussen de kinderen en de leerkrachten van de school, is een belangrijke basis voor ontwikkeling. De leerkrachten en vrijwilligers van de Rank hebben de intentie om de goede sfeer te waarborgen. Ze volgen jaarlijks scholing die hierop is gericht. Structuur, rust en regelmaat zijn belangrijke onderwerpen binnen dit proces. De Rank wil vooral een sfeervolle school zijn. Dit komt tot uiting in diverse vieringen, feesten en activiteiten die gedurende het schooljaar aan bod komen. Aan het begin van het schooljaar bespreken we met alle kinderen de schoolse regels. Deze bestaan o.m. uit klassen-, school- en pleinregels. Ook de ouders worden via de nieuwsbrief hierover geïnformeerd. Om het pesten een stap voor te zijn wordt er in de school gewerkt met een pestprotocol en is er een methodiek voor sociaal emotionele vorming. Sociaal-emotionele vorming Dit schooljaar worden de personeelsleden van De Rank opgeleid als kanjertrainer en zal deze methode ingezet worden binnen school. Op deze wijze werken wij met de leerlingen aan de sociaal-emotionele vorming. Indien u meer wilt weten over de kanjertraining, kunt u dit vinden op de website 10

11 4. Kwaliteit en resultaten Alle scholen worden hierop ook door de inspectie van het onderwijs gecontroleerd. Jaarlijks worden er toetsresultaten aan de inspectie voorgelegd. Daarnaast komt de inspectie eens in de vier jaar een extra controle uitvoeren. De normen die de inspectie hanteert, zien we als minimumeisen. We stellen hogere ambities. In het jaarverslag leggen wij als school verantwoording af over de resultaten. De inspectie verklaart de kwaliteit van de Rank uit een gedegen kwaliteitszorg, het pedagogisch en didactisch handelen van de leerkrachten, de aandacht voor de zorg aan leerlingen en de nadruk die de school legt op het ondernemend leren, waardoor de zelfstandigheid van de leerlingen wordt vergroot. De school kenmerkt zich door heldere regels en een open en prettig klimaat waar de leerlingen leren respectvol met elkaar om te gaan. Leerlingen krijgen daarnaast een brede kijk op de wereld door de internationaliseringsprojecten die de school onderneemt.. Tijdens de laatste grote schoolinspectie in 2007, scoorde de Rank op alle inspectiepunten voldoende. Wij zijn daar natuurlijk behoorlijk trots op! De kwaliteit van ons onderwijs. Kinderen gaan naar school om iets te leren, zich te ontwikkelen en om te ontmoeten. Kinderen gaan dus niet zomaar naar school omdat de leerplicht dat voorschrijft. De scholen van Agora doen hun best om Opbrengstgericht te werken. We weten dat dat leidt tot betere prestaties bij kinderen. En kinderen vinden het ook fijn om te presteren, om iets te leren en om iets te kunnen. Bij het werken aan opbrengsten denken we aan rekenen en taal, maar ook aan de ontwikkeling van de creativiteit en de sociaal emotionele ontwikkeling. Dat zijn allemaal opbrengsten die we willen realiseren. Om dat voor elkaar te krijgen stellen de scholen doelen. Die komen deels van de overheid, de kerndoelen en de referentieniveaus, maar worden ook door de school zelf 11

12 geformuleerd. Deze doelen zien we als ambities. We willen het beste uit de kinderen halen. Het onderwijs is een dynamisch geheel. Dat wil zeggen dat het onderwijsaanbod steeds verandert, als gevolg van steeds veranderende einddoelen en regelgeving. Ook wijzigen de inzichten over goed onderwijs regelmatig. Wij denken als schoolteam actief na over ons onderwijs. We hebben nagedacht over de missie en de visie van de school en we hebben een duidelijk schoolprofiel vastgelegd. De resultaten van ons onderwijs. Net als alle andere scholen van Agora neemt De Rank regelmatig toetsen af en leggen we de vorderingen vast in het leerlingvolgsysteem. De resultaten worden geanalyseerd en op basis daarvan worden conclusies getrokken en worden er verbetermaatregelen genomen. De groepsleerkracht of de intern begeleider kan u hierin inzage geven tijdens de oudergesprekken of indien u hier zelf om vraagt. Het merendeel van de Rankleerlingen verlaat de school naar een VWO of HAVO-richting en enkele leerlingen gaan naar het VMBO. 5. Inschrijven op De Rank Uw kind komt bij ons op school. U hebt besloten om eens een kijkje te nemen op school. U maakt een telefonische afspraak op één van de locaties van de school. Op de dag van de afspraak wordt u ontvangen en krijgt u een informatief gesprek en een rondleiding door de school. Al uw vragen kunnen op dat moment worden besproken. Indien u hierna uw kind wilt inschrijven, wordt het inschrijfformulier met u doorgenomen en wordt u op de hoogte gesteld van enkele voorwaarden tot inschrijving: 1. U conformeert zich aan de Christelijke grondslag van de school. 2. U geeft volledige medewerking aan de school indien uw kind extra zorg 12

13 nodig heeft. 3. U conformeert zich aan het pestprotocol van de Rank. 4. U hebt de intentie om de vrijwillige schoolbijdrage en de EHBO-bijdrage te betalen. 5. U betaalt het jaarlijkse schoolreisjesbedrag. 6. U hebt de intentie om uw kind de internationale reis in groep 7-8 te laten maken. 7. Het is onmogelijk alle activiteiten op De Rank te organiseren zonder actieve hulp van ouders. U verklaart zich bereid om in voorkomende gevallen een bijdrage leveren. Na invullen en ondertekening van het formulier en het daarbij inleveren van een formulier waarop het sofinummer van uw kind wordt vermeld, neemt de leerkracht contact met u op om de eerste lesdag van uw kind af te spreken. Uw kind staat, nadat u een bevestigingsbrief thuis hebt ontvangen, officieel ingeschreven als leerling. Uw kind mag naar school als het vier jaar is. Dat betekent dat uw kind op zijn/haar vierde verjaardag op school mag komen. Het is echter vaak zó dat dit door vakantie of andere zaken niet uitkomt. We stellen de startdag altijd vast in overleg met de groepsleerkracht die het kind ontvangt. Nieuwe kinderen mogen vooraf maximaal 5 dagdelen komen wennen in de nieuwe klas. Hiervoor maakt u een afspraak met de ontvangende leerkracht. In de onderbouw zal de juf of meester u vragen een vragenformulier over uw kind in te vullen om het instapniveau van uw kind te bepalen en daarop in te spelen. 6. Uw kind verlaat onze school Uw kind kan tussentijds om verschillende redenen (bijv. verhuizing) onze school verlaten. De school waar het kind naartoe gaat ontvangt van ons een onderwijskundig rapport. Als uw kind de school verlaat om naar het voortgezet onderwijs te gaan, wordt de schoolperiode feestelijk met een afscheidsavond afgesloten. De kinderen ontvangen dan ook een leuke 13

14 attentie van de school en wij hopen natuurlijk dat ze nog vaak langskomen op hun vertrouwde basisschool. Als uw kind na groep 8 de school verlaat, heeft het enkele maanden eerder de NIO-toets gemaakt. Hieruit komt een bepaalde score naar voren die, mede met het oordeel van de leerkracht, intern begeleider, medewerker van De Geldergroep 1 en de directie, zal leiden tot een eindadvies voor de keuze van een nieuwe school. PoVo-procedure: de overstap Voor de verwijzing van de leerlingen van groep 8 naar het voortgezet onderwijs formuleert de basisschool een advies aan de ouders. Dit advies wordt onderbouwd door alle gegevens van de schoolcarrière van de betreffende leerling. Daarnaast is er nog een tweede gegeven, namelijk een toets door een onafhankelijke instantie (thans de NIO-toets). In het adviesgesprek met de ouders maakt de school duidelijk hoe zij tot dit advies gekomen is. De ouders verzorgen de aanmelding van de leerling bij het voortgezet onderwijs, waarbij de school de gevraagde gegevens levert. Het voortgezet onderwijs in de Zaanstreek kent hiervoor een aparte aanmeldingsprocedure (zie Vervolgonderwijs (tijdpad, gegevens voor VO/Niotoets/SVL) In groep 7 ontvangen de ouders een door de overheid uitgegeven brochure over het voortgezet onderwijs In groep 8 wordt in januari de NIO (Nederlandse Intelligentietest voor Onderwijsniveau) afgenomen door een extern bureau 1. Beide ouders moeten hiervoor schriftelijk toestemming geven. Tevens vullen de leerlingen de SchoolVragenLijst in die een beeld geeft van de motivatie en leerhouding van het kind en de sociaal emotionele ontwikkeling. Verder worden er toetsen afgenomen op het gebied van technisch- en begrijpend lezen, spelling en rekenen en 1 De Geldergroep: afname instituut van de NIO-toets bij groep 8 14

15 wiskunde. De resultaten van bovenstaande testen worden besproken. Tussen januari en maart bestaat de mogelijkheid verschillende vormen van voortgezet onderwijs te bezoeken en zijn er open dagen voor ouders en kinderen. In februari worden alle gegevens met de ouders besproken en formuleert de school haar advies voor vervolgonderwijs. De ouders ontvangen een inschrijfformulier voor het voortgezet onderwijs. Dit formulier dient u ingevuld aan ons te retourneren. Wij sturen dit formulier, samen met de toetsuitslagen, voor 15 maart naar de school van uw keuze. In juni worden de kinderen door de school waar ze zijn toegelaten uitgenodigd voor een kennismakingsochtend. 7. Dagelijkse gang van zaken Schoolregels Op De Rank gelden een aantal belangrijke regels voor verschillende zaken: Schoolregels Schoolpleinregels Klassenregels Regels tegen pesten Gymnastiekregels Overblijfregels Ziekmelden Hoofdluis Besmettelijke ziekte Deze regels zijn er om de gezelligheid binnen de school en de veiligheid in en om de school te waarborgen. Alle regels zijn opgenomen in een afspraken- en protocollenboek dat aanwezig is in alle groepen. Met onze wekelijkse nieuwsbrief informeren we ouders regelmatig over deze regels. 15

16 Schooltijden De tijden voor de onderbouw en de bovenbouw zijn hetzelfde. Groep 1 t/m 8 heeft op woensdagmiddag en vrijdagmiddag vrij. De deur gaat open om 8.20 uur voor de groepen 1/2 en om 8.25 uur voor de leerlingen van groep 3 t/m 8. Wilt u uw kind naar de klas brengen, afscheid nemen en ervoor zorgen dat de lessen om 8.30 uur kunnen beginnen. Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag De pauzes Uw kind heeft per dag een kleine en een grote pauze. Voor de kleine pauze nemen kinderen drinken en fruit of een koekje mee naar school. De kinderen gaan tijdens de kleine pauze eerst buiten spelen. Tijdens deze kleine pauze loopt er altijd een leerkracht buiten. Daarna komen de kinderen binnen om te eten en te drinken. Ze mogen gezellig met elkaar praten of de leerkracht leest voor. In de grote pauze gaan de meeste leerlingen naar huis. Er is in principe voldoende tijd voor vervoer naar huis en terug. Kinderen die overblijven gaan naar het overblijflokaal en gaan na het eten onder begeleiding naar buiten om te spelen. Het overblijven wordt op onze school volledig geregeld door ouders. 16

17 Schoolfruit Vanaf de week van 19 september 2011 doet de school gratis mee met het EU-schoolfruit-programma. Voor drie dagen per week wordt er tot de kerstvakantie wekelijks schoolfruit afgeleverd op school voor alle leerlingen. Verjaardag vieren op school. Het is feest in de klas als een kind jarig is. Het kind mag trakteren en er wordt hardop gezongen! De jarige krijgt een gezellige kaart waarop elke meester en juf iets schrijft en een mooie sticker plakt. Met deze kaart mag de jarige de klassen rond. Wij stimuleren een leuke en gezonde traktatie! De meesters en juffen vieren natuurlijk ook hun verjaardag! Dat gebeurt op beide locaties op een meesters- en juffendag. Kleuterinformatie Er gebeurt zo veel in de kleutergroep dat het handig is om u deze informatie te geven. Bij eventuele veranderingen wordt U hiervan op de hoogte gebracht in de nieuwsbrief. Naar school: Tien minuten voor aanvang, dus om uur, mogen de kleuters alvast naar binnen. De andere kinderen wachten dan nog even buiten. Zorgt u ervoor om op tijd aanwezig te zijn zodat we op tijd met de kinderen kunnen beginnen? We leren de kinderen rustig door de school te lopen, hun jas in de luizentas stoppen, aan de eigen kapstok hangen en rustig op hun stoel in de kring gaan zitten. Wilt u hier zelf ook op toezien? Melkpauze: Rond uur gaan we met de kinderen in de kring eten en drinken. Geef uw kind bij voorkeur iets gezonds mee. Dus geen snoep! Om verwarring te voorkomen is het handig om de naam van uw kind op de beker en het trommeltje te zetten. Dit schooljaar hebben wij 10 weken, voor drie dagen gratis schoolfruit voor de hele school, vanuit het subsidieproject EU-Schoolfruit-programma. Dit start op 19 september 2011 en loopt door tot en met december. Het fruit zal waarschijnlijk op dinsdag, woensdag en donderdag aanwezig zijn op school. In het begin van het schooljaar is dit pas definitief bekend. 17

18 Gymnastiek: Voor elke leerling in de kleutergroep is er een schoolgymtas. Deze schoolgymtas blijft eigendom van de school. In de gymtas doet u in ieder geval een paar gymschoenen. Graag gymschoenen met elastiek als de kinderen hun veters niet kunnen strikken. Denkt u eraan op gymdagen de kinderen makkelijke kleding aan te laten trekken. Dit komt de lestijd ten goede. Vanaf groep 3 is het aan te raden om uw kind de gymspullen te laten vervoeren met een stevige rugtas. Voor het gym- en zwemrooster verwijzen wij u naar de website van De Rank. Vragen en of mededelingen: Heeft u iets aan een leerkracht te vragen, wilt u dit dan voor of na schooltijd doen? U kunt natuurlijk ook even een briefje op het bureau leggen. De leerkracht heeft vlak voor schooltijd vaak geen tijd om een lang gesprek met u te voeren. Maakt u in dit geval een afspraak met hem of haar. Verjaardagen:Een verjaardag vieren is altijd een fijne gebeurtenis. We besteden hier veel aandacht aan en zetten uw kind flink in het zonnetje. Spreekt u wel van te voren af op welke dag de verjaardag wordt gevierd, i.v.m. de nodige voorbereidingen. De dag na de 4e verjaardag is dus de eerste echte schooldag. Als uw kind zijn 5e verjaardag viert bij ons op school bent u van harte welkom. Ziekmelden van uw kind Als blijkt dat uw kind ziek is, dan willen wij dat graag voor 8.30 uur van u weten. U kunt hiervoor bellen naar het telefoonnummer van de schoollocaties. Indien wij uw kind missen en niets gehoord hebben, nemen wij voor uur contact met u op. Hoofdluis Na elke vakantie controleren ouders de haren van de kinderen. Indien er bij uw kind hoofdluis wordt gevonden, wordt u door de leerkracht hiervan op de hoogte gesteld en verzoeken wij u uw kind op te halen en te behandelen. Indien in één groep bij meer dan 1 kind hoofdluis wordt geconstateerd, dan krijgen alle ouders hiervan bericht via een schrijven met het verzoek om zeer regelmatig het haar van uw kind te controleren. 18

19 Besmettelijke ziekte Indien uw kind een besmettelijke ziekte heeft, verzoeken wij u het kind thuis te houden totdat het besmettingsgevaar geweken is. Wij verzoeken u ons wel in kennis te stellen van de ziekte, zodat er (bij bijvoorbeeld, kinderzeer of waterpokken) melding van gemaakt kan worden in de groep. Met betrekking tot kinderzeer is het niet de bedoeling dat het kind met de open wondjes naar school wordt gebracht. 8. De zorg voor uw kind Het leerlingvolgsysteem. Ons leerlingvolgsysteem toetst meerdere keren per jaar alle leerlingen van de school. Binnen onze school is dit systeem volledig gemoderniseerd. Het is de bedoeling dat alle kinderen voldoende worden getoetst op hun vorderingen binnen de basisvakgebieden: Lezen, Rekenen en Taal. Zwakke maar ook begaafde leerlingen zullen voldoende aandacht moeten krijgen en volgens een speciaal handelingsplan extra hulp op hun eigen niveau moeten ontvangen. Wij hebben hier voldoende kennis en materialen voor. De gehele zorgstructuur van de Rank bestaat uit vijf zorgniveaus die terug te vinden zijn in de zorgmap in de groep. Wat doen we als het moeilijk gaat met uw kind? Uw kind is onze zorg. Het kan zijn dat uw kind het tempo of het niveau van de jaarklasgroep niet meer kan volgen. Ook kan het zijn dat zich gedragsmatig problemen voordoen. In alle gevallen houden wij u natuurlijk op de hoogte en maken we afspraken om tot een grondige aanpak van het probleem te komen. Wij volgen daarin vaste procedures die beschreven staan in een protocol. Hierin speelt de intern begeleider een belangrijke rol. Tevens kunnen wij met uw toestemming de hulp inroepen van een externe specialist, zoals de schoolbegeleidingsdienst, het speciaal onderwijs of maatschappelijk werk. In de groep wordt gewerkt met handelingsplannen waarin wordt beschreven welke hulp een leerling krijgt op welke momenten. Dit wordt vooraf besproken in een klein zorgteam (leerkracht, intern 19

20 begeleider en directie). Indien er specialistische hulp moet worden ingezet, wordt dit besproken in het grootzorgteam (intern begeleider, directie, externe specialisten). Communicatie met ouders / verzorgers Wij zijn ons ervan bewust dat niet alleen de schoolteams een verantwoordelijkheid hebben t.a.v. de ontwikkeling van onze leerlingen. Vanuit gelijkwaardigheid, gezamenlijke en eigen verantwoordelijkheid werken school en ouders /verzorgers samen aan een optimale ontwikkeling van het kind. Ieder vanuit zijn eigen expertise. De school neemt initiatief in dit proces van samenwerking. In dit partnerschap is er sprake van wederzijdse rechten en plichten t.a.v. informatieverstrekking. De school heeft de plicht om de ouders/verzorgers te informeren over de ontwikkeling van het kind en praktische zaken aangaande de schoolorganisatie. De ouders/verzorgers hebben de plicht de school te informeren over zaken die van invloed zijn op de ontwikkeling van hun kind en de school actuele informatie te verschaffen betreffende praktische administratieve zaken. Passend Onderwijs. Voor alle kinderen van Agora-scholen zien we volwaardig burgerschap als einddoel. We streven na dat kinderen, ongeacht sekse, sociaal culturele achtergrond, hun intellectuele vermogen en ongeacht hun lichamelijke en zintuiglijke beperking volop mee kunnen doen in de samenleving. Dat impliceert dat we in principe alle aangemelde leerlingen toelaten op onze scholen om hen een passend onderwijsaanbod te geven. Als uw kind barrières ondervindt bij het leren en meedoen. Wat doet de school? De scholen van Agora zorgen voor de kwaliteit en de uitvoering van de zorg voor uw kind o.a. door vroegtijdig te signaleren en te observeren, het bijhouden van en het afnemen van toetsen en het opstellen en uitvoeren 20

21 van handelingsplannen. Dit alles wordt vastgelegd in het leerlingvolgsysteem. De ondersteuning en begeleiding richten zich op de leraar met dit kind met deze ouders in deze groep kinderen op deze school. Wat kunt u zelf doen? Het is belangrijk dat u als ouder contact opneemt met de leraar van uw kind. Vertel hoe het thuis gaat en hoe uw kind zich gedraagt. Daarmee ondersteunt u de leraar/de school om uw kind beter te begrijpen. Samen met de leraar bent u verantwoordelijk voor uw kind. Daarom is een goede samenwerking tussen ouders en school van groot belang voor de ontwikkeling van uw kind, Zorgteam Alle scholen van Agora hebben een Zorgteam. Elk Zorgteam bestaat uit een lid van de directie, de intern begeleider, de consulent onderwijs en een pedagoog/psycholoog van de schoolbegeleidingsdienst/of Agora. Daarnaast is veelal de leraar en op afroep schoolmaatschappelijk werk aanwezig en participeert de jeugdverpleegkundige vanuit Centrum Jong in de meeste zorgteams. In dit team worden de onderwijsbehoeften van het kind besproken en wordt er gezocht naar passend onderwijs voor uw kind. Als er heel grote leerproblemen of -achterstanden zijn, is het vaak moeilijk een oorzaak te vinden. Daarom laat de school soms een onderzoek doen door een deskundige van buiten de school. Bijvoorbeeld door een psycholoog of een pedagoog van een schoolbegeleidingsdienst. De school vraagt altijd eerst toestemming aan de ouders. Ouders kunnen trouwens ook zelf hun kind laten testen door de schoolbegeleidingsdienst. Zij moeten hiervoor wel betalen. Lezen en dyslexie Agora heeft een Professionele leergemeenschap (PLG) Goed Lezen! Deze gaat uit van goed leesonderwijs en communiceert dat met alle scholen van Agora. Richtinggevend voor het leesonderwijs zijn de vernieuwde protocollen Leesproblemen en dyslexie. In deze protocollen is de rode draad het continuüm van zorg op het gebied van lezen, leesproblemen en dyslexie. 21

22 De PLG Goed Lezen! organiseert bijeenkomsten, deelt kennis en 'good practices', begeleidt en ondersteunt leerkrachten van Agora met betrekking tot GOED LEZEN. De intern begeleiders van De Rank maken gebruik van deze expertise en zullen dit schooljaar het protocol dyslexie voor de school gaan vervaardigen. Wat doen we bij pestgedrag? Wij hebben een anti-pestenprotocol. Als wij pestgedrag signaleren wordt dit altijd eerst besproken met de kinderen. Lost dit na een korte tijd niets op dan worden de ouders voor een gesprek op school uitgenodigd. We gaan er altijd vanuit dat we dergelijk pestgedrag snel moeten corrigeren om de sfeer in de school voor alle kinderen goed te houden. Pestgedrag pakken wij altijd serieus en vlot aan! Wij verwachten hierbij dat ouders volledig meewerken aan een oplossing. Matchpoint Vanaf 1 augustus 2011 zullen alle scholen van de Stichting Agora aangesloten zijn bij Matchpoint: de regionale verwijsindex. Het doel van de verwijsindex is dat bij jeugdigen betrokken professionals elkaar sneller kunnen vinden en aanspreken en dat regie en afstemming ten aanzien van hulpverlening efficiënter en effectiever kan plaatsvinden. Scholen kunnen alleen jeugdigen en/of gezinnen melden en zien welke deelnemende organisaties betrokken zijn bij de hulpverlening aan een jongere. Een externe coördinator zal indien nodig betrokkenen bij elkaar brengen. Scholen stellen ouders/verzorgers vooraf op de hoogte wanneer zij een melding doen. Protocol Kindermishandeling Vanaf het schooljaar 2011 hanteren de scholen een bij wet verplicht gestelde meldcode / protocol wanneer er sprake is van (een vermoeden ) van kindermishandeling. Het protocol kent een aantal verplicht gestelde onderdelen waaronder het gesprek met het kind, de ouder/verzorger. 22

23 De verplichte meldcode kent geen meldplicht bij externe instanties. De school beslist zelf, naar aard en ernst, of zij melding doet bij het Advies - en Meldpuntkindermishandeling of bij het Steunpunt Huiselijk geweld. Wanneer er sprake is van een (mogelijk) zedenmisdrijf dan heeft de school meldplicht. Indien dit een medewerker betreft, moet de school onmiddellijk het schoolbestuur inlichten die op haar beurt aangifteplicht bij de politie heeft. Van WSNS op weg naar Passend Onderwijs De scholen van Agora vormen samen met ICBS De Roos een Samenwerkingsverband 2703 Agora. Vanuit deze samenwerking wordt ondersteuning geboden aan de scholen op het gebied van het vinden van oplossingen bij barrières in leren en meedoen. In het samenwerkingsverband werken de IB-ers van de scholen, schoolmaatschappelijk werkers en de onderwijsconsulenten nauw samen. De wijze waarop het samenwerkingsverband is georganiseerd is vastgelegd in het zorgplan. De scholen werken op basis van de in dit zorgplan vastgelegde werkwijze. Speciaal Basisonderwijs Het samenwerkingsverband heeft twee scholen voor speciaal basis onderwijs (SBO):Sjalom en Petraschool in beheer. Wanneer uw kind Speciaal Basisonderwijs nodig heeft, dan zal het Groot Zorgteam samen met de ouders een aanvraag hiervoor voorbereiden. De Permanente Commissie Leerlingenzorg beslist hier uiteindelijk over. Speciaal Onderwijs Naast scholen voor speciaal basisonderwijs zijn er ook scholen of instellingen voor speciaal onderwijs. Er zijn verschillende scholen voor speciaal onderwijs: scholen voor blinde en slechtziende kinderen; scholen voor dove en slechthorende kinderen en kinderen met andere communicatieproblemen; scholen voor kinderen met een lichamelijk en/of verstandelijke beperking en kinderen die lang ziek zijn; scholen voor kinderen met gedragsproblemen. 23

24 De Rugzak of leerlinggebonden financiering Heeft uw kind een plaats op een school voor Speciaal Onderwijs nodig in verband met barrières bij het leren en participeren of kan uw kind met wat extra middelen op de reguliere school blijven, dan komt uw kind in aanmerking voor een leerlinggebonden financiering, het rugzakje. Wilt u voor uw kind een indicatie aanvragen voor (voortgezet) speciaal onderwijs of de rugzak, dan kunt u uw kind aanmelden bij het Regionaal Expertisecentrum (REC) in de regio waar uw kind woont en die het cluster vertegenwoordigt dat overeenkomt met de problematiek van uw kind. Het REC helpt u informatie te verzamelen over uw kind. Deze informatie komt in een dossier dat u nodig heeft voor de Commissie voor de Indicatiestelling (CvI). Deze commissie bepaalt aan de hand van landelijke criteria of uw kind in aanmerking komt voor een indicatie voor (voortgezet) speciaal onderwijs of, als u daarvoor kiest voor een leerlinggebonden financiering, en dus extra middelen voor de reguliere school, om het onderwijs aan uw kind mogelijk te maken. Als u al een compleet dossier over uw kind heeft, hoeft u niet naar het REC. U kunt uw kind dan direct aanmelden bij de CvI. De IB-er van de school kan u helpen bij deze procedure. Specifieke voorzieningen voor kinderen die lang ziek zijn. Soms kunnen kinderen omwille van ziekte of ongeval tijdelijk niet naar school. Als deze afwezigheid lang duurt, kan het moeilijk zijn om de opgelopen achterstand nog in te halen. Sinds 1997 hebben leerplichtige leerlingen onder bepaalde omstandigheden recht op tijdelijk onderwijs aan huis. De IB-er van de school kan hierover informeren. 24

25 Jeugdgezondheidszorg (JGZ team). De Jeugdgezondheidszorg GGD De Jeugdgezondheidszorg richt zich op schoolgaande kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 18 jaar, en ondersteuning van ouders /verzorgers bij de ontwikkeling van hun kind. Zij helpt de scholen bij het creëren van een gezonde en veilige schoolomgeving. Preventief gezondheidsonderzoek Op de basisschool wordt tweemaal een preventief gezondheidsonderzoek uitgevoerd bij alle vijfjarige kinderen en in de kinderen in groep 7. De onderzoeken hebben tot doel het in een vroeg stadium opsporen van lichamelijke/psychische afwijkingen of ontwikkelingsstoornissen. Onderzoek op verzoek Ouders/verzorgers kunnen bij vragen over de ontwikkeling of het gedrag van uw kind een onderzoek bij de jeugdgezondheidszorg aanvragen. Leerkrachten/intern begeleiders kunnen de jeugdarts of jeugdverpleegkundige ook inschakelen. Dit gebeurt in overleg met de ouders/verzorgers. De resultaten van het onderzoek worden na toestemming van ouders/verzorgers met de leerkracht, eventueel met de intern begeleider, besproken. Preventieve logopedie Alle kleuters worden gescreend in het schooljaar dat ze vijf worden. Spraak-, taal en stemstoornissen kunnen de ontwikkeling van een kind belemmeren. De logopedist probeert door screening en onderzoek stoornissen vroegtijdig op te sporen. Alle leerlingen in het basisonderwijs met problemen op gebied van logopedie kunnen worden aangemeld door de ouder, de schoolarts of de leerkracht. 25

26 Hulp bij de opvoeding Ouders en professionals kunnen voor vragen en advies bij de opvoeding bij de GGD terecht. Er zijn verschillende mogelijkheden voor ondersteuning; van individueel advies tot cursussen voor ouders en kinderen. Kosten De kosten van screening en onderzoek zijn gratis. Informatie: GGD ( 0,05 cent p/m.) en Jeugdarts: Jeugdverpleegkundige: Doktersassistente: Logopedist; Administratief medewerker: Dhr. P. de Wolff Mw. M. v.d. Geer Mw. L. Giskes & Mw. M. Drost Mw. A. Govaers Mw. E. Breeuwer (ma/di/wo/vr) 9. Het schoolteam en de groepen Directie Fie Nieuwenhuizen Patricia Fleumer Directeur Adjunct-directeur Team Assendelft Groep 1 Groep 2 Groep 3-4 Susanne Selier en Yvette Zellerer Hanny Kerkhoven en Tineke Toornstra Emmy Möring en Mary Rhijnsburger Groep 5-6 Margot Hondema en Mieke Lansbergen Groep 7-8 Marla de Groot 26

27 Team Westzaan Groep 1-2 Groep 3-4 Groep 5-6 Groep 7-8 Marjan Oudkerk en Ingrid Bottema Jannie vd Graaf en Hanneke Huisman Ineke Rovers Patricia Fleumer en Truus Biersteker Beide locaties Intern begeleider Mary Rhijnsburger en Margreet Molenaar RT-extra onderst. Hanneke Huisman, Hanny Kerkhoven en Mary Jansen Leerkracht Gym Joost Breetvelt Ict-coördinator Ingrid Gerrmann Management onderst. Yvette Zellerer Administratie Olivia Morianner Ziekte van een leerkracht Het kan natuurlijk voor komen dat een leerkracht ziek is. Op dat moment proberen wij een vervanger te vinden. Daarvoor maken wij gebruik van de invalpool van Agora, ambulant personeel, duo-partners en lio-stagiaires. Indien er geen opvang te vinden is, kan het voor komen dat uw kind een dag vrij is maar wanneer u geen opvang heeft kan uw kind naar school komen en wordt het bij een andere groep geplaatst. Opleiden in de school. Onze school is een opleidingsschool voor studenten. Dat betekent dat er buiten de studenten van de Pabo s ook speciale studenten rondlopen die hun opleiding op onze school voltooien. Daarbij krijgen ze speciale begeleiding van de leerkracht. Deze vorm van opleiden heeft enkele voordelen voor de student en voor de school. De student doet op deze manier veel praktijkervaring op. De school heeft in deze opzet meer handen in de klas. 27

28 10. De veilige school De Gebouwen. Beide locaties hebben een ontruimingsplan. Dit plan bestaat uit een aantal plattegronden en een duidelijke verdeling van taken. In elk lokaal hangt een plattegrond met de kortste vluchtwegen en een leerlingenlijst. De leerkracht zorgt voor de juiste uitvoering van dit plan. Er zijn voldoende personeelsleden getraind als bedrijfshulpverlener. Zij bieden hulp in noodgevallen. In 2002 is een nieuw brandmeldingsysteem in school geplaatst en is ook de noodverlichting vernieuwd. Ook is er in 2006 een nieuwe ontruimingsinstallatie aangelegd. De schoolomgeving en het schoolplein. Locatie Assendelft is afgeschermd door hekken. Het complex is door water omgeven. Het nieuwe speelplein wordt niet aangedaan door wegen en is dus verkeersvriendelijk gelegen. Locatie Westzaan is omgeven door een hekwerk. Om parkeren voor de schoolingang te ontmoedigen, zijn palen geplaatst. De speeltoestellen worden jaarlijks onderhouden en zijn onderhevig aan inspecties. Ongevallen- en aansprakelijkheidsverzekering De stichting Agora heeft voor al haar scholen een verzekeringspakket afgesloten, bestaande uit een ongevallenverzekering en een aansprakelijkheidsverzekering. Op grond van de ongevallenverzekering zijn alle betrokkenen bij schoolactiviteiten (leerlingen; personeel; vrijwilligers) verzekerd. De verzekering geeft recht op een (beperkte) uitkering indien een ongeval tot blijvende invaliditeit leidt. Ook zijn de geneeskundige en tandheelkundige kosten gedeeltelijk mee verzekerd, voor zover de eigen verzekering van betrokkene geen dekking beidt (bijvoorbeeld door eigen risico). Materiële schade (kapotte bril, fiets etc.) valt niet onder de dekking. 28

29 De aansprakelijkheidsverzekering biedt zowel de school zelf als zij die voor de school actief zijn (bestuursleden personeel; vrijwilligers) dekking tegen schadeclaims ten gevolge van onrechtmatig handelen. Wij attenderen u in dat verband op twee aspecten, die vaak aanleiding zijn tot misverstand. Ten eerste is de school c.q. het schoolbestuur niet (zonder meer) aansprakelijk voor alles wat tijdens de schooluren en buitenschoolse activiteiten gebeurt. Wanneer dit wel het geval zou zijn, zou alle schade die in schoolverband ontstaat door de school moeten worden vergoed. Deze opvatting leeft wel bij veel mensen, maar is gebaseerd op een misverstand. De school heeft pas een schadevergoedingsplicht wanneer er sprake is van een verwijtbare fout. De school (of zij die voor de school optreden) moeten dus te kort zijn geschoten in hun rechtsplicht. Het is mogelijk dat er schade wordt geleden, zonder dat er sprake is van enige onrechtmatigheid. Bijvoorbeeld tijdens de gymnastiekles een bal tegen een bril. Die schade valt niet onder de aansprakelijkheidsverzekering, en wordt (dan ook) niet door de school vergoed. Ten tweede is de school niet aansprakelijk voor (schade door) onrechtmatig gedrag van leerlingen. Leerlingen (of, als zij jonger zijn dan 14 jaar, hun ouders) zijn primair zelf verantwoordelijk voor hun doen en laten. Een leerling die tijdens de schooluren of tijdens andere door de school georganiseerde activiteiten door onrechtmatig handelen schade veroorzaakt, is daar dus in de eerste plaats zelf (of de ouders) verantwoordelijk voor. Het is dus van belang dat ouders/verzorgers zelf een particuliere aansprakelijkheidsverzekering hebben afgesloten. BHV Binnen de school bestaat de kans op calamiteiten. Brand of een ongeluk zijn niet uit te sluiten. Om de medewerkers, leerlingen en bezoekers te beschermen tegen ernstige gevolgen van calamiteiten zijn in een Bedrijfshulpverleningplan (BHV-plan) maatregelen en afspraken vastgelegd. Het uitgangspunt voor dit plan is dat binnen enkele minuten hulp geboden kan worden, totdat externe hulpverleners als de ambulancedienst of de brandweer ter plaatse zijn. Het plan begint met een beschrijving van de organisatie, taken en verantwoordelijkheden van de betrokkenen. Daarna worden, door middel 29

30 van draaiboeken voor de verschillende calamiteiten, de te nemen stappen beschreven. De school heeft voor de uitoefening van de taken van de BHV de beschikking over een coördinator BHV (Ingrid Gerrmann, een plaatsvervangend coördinator BHV (een teamlid van desbetreffende locatie) en een aantal BHV-ers (bij ons op twee na alle leerkrachten, deze worden dit jaar opgeleid tot BHV-ers). Ontruimingsplan/oefening Het uitgangspunt voor een ontruimingsplan is dat hulp geboden kan worden totdat externe hulpverleners, als politie, brandweer of ambulancedienst ter plaatste zijn en de hulpverlening overnemen. Elke werknemer ( directie, leerkrachten, conciërge, onderwijsassistenten en overblijfouders ) binnen de school heeft een exemplaar van het ontruimingsplan. Bovendien is dit plan onderdeel van het BHV-plan waarvan een exemplaar in de klassenmap in ieder lokaal zit. Elke werknemer is verplicht de inhoud van het ontruimingsplan te kennen en is verplicht te weten wat zijn / haar taken zijn. Stagiaires worden op de eerste dag van hun aanwezigheid door de groepsleerkracht op de hoogte gebracht van dit ontruimingsplan. Zij moeten het dan ook lezen. Nieuwe leerkrachten en invallers worden door de ARBO-coördinator of directie op de hoogte gebracht. Zodra er een nieuwe leerling in een klas komt zorgt de groepsleerkracht dat deze leerling op de hoogte wordt gebracht van wat er moet gebeuren als het ontruimingssignaal gaat. De individuele leerkrachten kunnen ook met hun eigen groep oefenen. Minstens 2 maal per jaar wordt er een onaangekondigde oefening met de gehele school gehouden. 30

31 Medische situaties op school De belangrijkste verantwoordelijkheid van de school is het geven van onderwijs. Er worden echter in toenemende mate verzoeken gedaan om ook (medische) zorg te verlenen. In principe regelen de ouders deze zorg zelf door de juiste voorzieningen te treffen. De school kan, ondanks dit uitgangspunt, toch besluiten om zelf verantwoordelijk te zijn voor het verlenen van de juiste medische zorg. In dat geval heeft de school te maken met een aantal medische situaties en kan daarin eigen keuzes maken. Onze school zal in de onderstaande situaties als volgt handelen: 1. Uw kind wordt ziek op school. In voorkomende gevallen wordt er met u contact opgenomen. Aan u wordt toestemming gevraagd om een bepaald (huis)middel toe te dienen of een arts te raadplegen. Als samen met u besloten wordt om uw kind naar huis te laten gaan, vragen wij u het kind op te halen. 2. Het verstrekken van medicijnen. Hier hebben wij de keus om medicijnen te verstrekken of niet. Wij hebben besloten om als school het protocol handelen in medische situaties aan te houden. In zulke situaties bieden wij wel aan u de gelegenheid om de medicijnverstrekking anders te organiseren. Als wij besluiten om wel medicijnen te verstrekken, aanvaarden wij daarmee de verantwoordelijkheid. We moeten in dat geval een vastgesteld protocol volgen. Richtlijnen daarbij zijn o.a.: Medicijnen alleen in originele verpakking Aftekenlijst, waarop per keer wordt aangetekend wanneer het medicijn is verstrekt Een ondertekend formulier van u als ouders. 3. Het verrichten van medische handelingen. Hier hebben wij als school de keus om deze handelingen, zoals het geven van sondevoeding, het meten van de bloedsuikerspiegel etc. 31

32 uit te voeren of niet. Daarnaast heeft iedere leerkracht individueel het recht wel of niet medewerking te verlenen aan het verrichten van deze handelingen. Besluiten de school en de leerkracht om medewerking te verlenen, dan moet de betreffende leerkracht wel beschikken over een medische bevoegdheid. Dit overstijgt veelal de verantwoordelijkheid van de school en zal dus doorgaans niet worden uitgevoerd. In bovengenoemde gevallen moet het protocol Handelen in medische situaties strikt worden uitgevoerd in verband met de bescherming van de school en/of de leerkracht tegen aansprakelijkheid. Uiteraard is bovenstaande niet van toepassing op een levensbedreigende situatie. In dat geval is elke burger verplicht om handelend op te treden. 11. Vakanties en vrije dagen. Verzuim en verlof. Vakanties /vrije dagen schooljaar oktober t/m 21 oktober 2011 Herfstvakantie * 26 december 2011 t/m 6 januari 2012 Kerstvakantie 27 februari t/m 2 maart 2012 Voorjaarsvakantie ** 6 april t/m 9 april 2012 Paasvakantie*** 30 april t/m 4 mei 2012 Meivakantie 17 mei t/m18 mei 2012 Hemelvaartvakantie 28 mei t/m1 juni 2012 Pinkstervakantie 21 juli t/m 2 september 2012 Zomervakantie 32

33 Studiedagen (leerlingen vrij) * Maandag 24 oktober 2011 Vrijdag 18 november 2011 ** Maandag 5 maart 2012 ***Donderdagmiddag 5 april 2012 Verzuim en buitengewoon verlof Het kan zijn dat u niet de mogelijkheid heeft om tijdens de reguliere vakantiedata op vakantie te gaan, bijvoorbeeld als uw vakantieperiode door de werkgever wordt aangegeven. (In dit geval moet u een werkgeversverklaring overleggen.) U komt dan in aanmerking voor buitengewoon verlof. U kunt ook zelf met de leerplichtambtenaar iets anders zijn overeengekomen. Het indienen van een verzoek om één of meerdere dagen verlof te krijgen, doet u bij de directeur. De directeur overhandigt u een formulier dat u ingevuld bij hem moet inleveren. U hoort dan schriftelijk of uw verzoek is goedgekeurd. U krijgt in principe geen verlof voor: Vakanties buiten de reguliere vakantiedata. Eerder op vakantie gaan. Familiefeesten of kinderfeestjes. Kleuterzwemmen. Orënteren op terugkeer naar land van herkomst of emigratie. Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband. Televisieopnames. 33

34 12. Activiteiten en vieringen, feesten en projecten De Rank is een Protestants Christelijke basisschool. De vieringen en feesten op school staan in het teken daarvan. Wij vinden het belangrijk, in de aanloop naar een viering of een feest, daar uitgebreid aandacht aan te besteden. Er zijn ook jaarlijks terugkerende projecten waar veel aandacht aan wordt besteed, zoals de Kinderboekenweek. Indien activiteiten aan het begin van het schooljaar al bekend zijn, zullen deze op de jaarkalender voor ouders worden aangegeven, zodat u daar rekening mee kunt houden. Deze jaarkalender is via de website van de school te benaderen. Wij streven er naar om deze jaarkalender voor ouders uiterlijk in de eerste schoolweek na de zomervakantie op de website te plaatsen. Voor de activiteiten, waarvan de datum nog niet bekend was wordt u via een schrijven van de leerkracht of via onze wekelijkse nieuwsbrief op de hoogte gebracht. De school doet ieder jaar mee aan de volgende activiteiten binnen of buiten de schoolmuren: Groep 1-2 Boerderijbezoek Natuurexcursie Kermisbezoek (Assendelft) Groep 3-4 Bibliotheekbezoek Schoolvoetbal 34

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen

Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Informatie basisschool Pius X Jordaansingel 20 Haaksbergen Beste ouders/verzorgers, Fijn dat u basisschool Pius X als een potentiële basisschool voor uw kind ziet! Om u op hoofdlijnen een beeld te geven

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie

Cbs De Evenaar. Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat WP Krommenie 1561 TT Krommenie Cbs De Evenaar Jupiterstraat 139 Serooskerkestraat 74 1562 WP Krommenie 1561 TT Krommenie 075-621 61 67 075-628 22 94 Inhoud van deze informatiegids blz. 1. over onze school 3 2. over de naam van onze

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Met de rugzak naar school

Met de rugzak naar school leerlinggebonden F I N A N C I E R I N G Publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen Productie directie Voorlichting, Leo Wijnhoven Vormgeving Maarten Balyon, grafische vormgeving,

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid

1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid 1.1 Protocol Leerlingenvervoer en Veiligheid V.P.C.O. te Boskoop en Waddinxveen gevestigd te Boskoop, verklaart het onderhavige protocol van toepassing op het door de school georganiseerde groepsvervoer

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Welkom op De Duif! Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 6 RKBS De Hofstee Carli Koster Judith Balemans Edwin Kraan Louis Oomen Welkomstwoordje Uw kind zit dit jaar in groep 6A of in groep 6B. In beide groepen hebben

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 6 schooljaar 2014-2015 Even voorstellen De kinderen van groep 6A komen bij mij, Miranda van Arendonk in de klas. Ik werk sinds 2003 op De Hofstee. Daarvoor heb ik heel even in Made

Nadere informatie

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030

Informatiefolder Schooljaar 2016/2017. Groep BB 2. Elimschool. Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Informatiefolder Schooljaar 2016/2017 Groep BB 2 Elimschool Molenstraat 3, 7462 TK Rijssen Tel.: 0548-542030 Beste ouders/ verzorgers, Door middel van deze folder willen we u graag informeren over de gang

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht.

toegelaten wordt. Uiteraard zal er in overleg met de ouders altijd naar een oplossing worden gezocht. De zorg voor onze leerlingen Zorgbreedte Op de Koningin Emmaschool streven we ernaar om alle kinderen zo goed mogelijk te begeleiden. Naast de normale zorg die de leerkrachten aan de kinderen besteden,

Nadere informatie

Hoofdstuk 4 De ouders

Hoofdstuk 4 De ouders De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS

INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS INFORMATIEBOEKJE KLEUTERS O.B.S. De Pijlstaart Beste ouders, verzorgers, In dit informatieboekje treft u een aantal punten welke voor u belangrijk zijn. Als u na het lezen van dit informatieboekje nog

Nadere informatie

Protocol Pedagogisch klimaat

Protocol Pedagogisch klimaat Protocol Pedagogisch klimaat Kernwaarde Leerkrachtgedrag Leerlinggedrag Gedrag ouders Betrokken - Houdt zich aan gemaakte afspraken. - Zorgt voor een duidelijke terugkoppeling naar de ouders en leerlingen.

Nadere informatie

Schoolkatern CBS de Rank 2015-2016

Schoolkatern CBS de Rank 2015-2016 Schoolkatern CBS de Rank 2015-2016 J.J. Allanstraat 149, Brandakkerstraat 2, 1551 RD Westzaan 1566 XD Assendelft Dit is de schoolkatern van christelijke basisschool de Rank: VOORWOORD Dit is het schoolkatern

Nadere informatie

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas?

Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Basisschool de Duif, daar kom je verder mee! Juf, waar moet mijn jas? Voor het eerst naar school: dat is heel spannend voor kinderen én ouders. Om u en uw kind een beetje wegwijs te maken, treft u hieronder

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep.

Algemene informatie groep 7/8. Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Algemene informatie groep 7/8 Welke leerkracht. Van maandag tot en met vrijdag werkt juf Wija in de groep. Vakleerkrachten en ander personeel. Astrid Bibo, onderwijsassistente: maandag,dinsdag, donderdag,

Nadere informatie

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang.

Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Welkom bij Kinderopvang Het Kinderpaleis Kinderopvang Het Kinderpaleis is een particuliere organisatie. In dit boekje willen we u informeren over onze Kinderopvang. Het Kinderpaleis biedt hele dagopvang

Nadere informatie

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje

Méér dan Spelen. Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje Méér dan Spelen Hier houden wij ons aan bij Spring! Ouderinformatieboekje 2 Inhoudsopgave 1. De mentorleidster... 4 2. Spelenderwijs leren en ontwikkelen met Piramide... 4 2.1 Ouderbijeenkomst, spelinloop

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd Beleidsdocument (14-01-2013 aangepast) Verlof leerlingenzorg door externen onder schooltijd September 2012 Inleiding Basisscholen krijgen in toenemende mate te maken met ouders/verzorgers die op eigen

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl)

Juli De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) Juli 2014 De Korenaer maakt deel uit van de Aloysius Stichting (www.aloysiusstichting.nl) In dit boekje staat de volgende informatie: De mensen die op school werken blz. 3 t/m 12 Een plattegrond van de

Nadere informatie

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl

Ichthusnieuws. schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Ichthusnieuws schooljaar 2014-2015 Nieuwsbrief nummer 1, 22-08-2014 www.deichthusschool.nl Agenda: 25 augustus Start schoolzwemmen groepen 5 9 september Informatieavond voor groep 1 t/m 8 vanaf 19.00 uur

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011

Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd. Basisschool Dierdonk. MT vastgesteld: 07-11-2011 Notitie hulp en/of behandeling door externen onder schooltijd Basisschool Dierdonk MT vastgesteld: 07-11-2011 MR behandeld: 19-01-2012 Notitie hulp / behandeling door externen onder schooltijd 1. Inleiding

Nadere informatie

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding.

Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. Toelatingsbeleid in het kader van de zorgverbreding. 1. Inleiding Het bevoegd gezag van een basisschool beslist over de toelating van een leerling en heeft daarvoor de directeur van de school gemandateerd.

Nadere informatie

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1

K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 K.b.s. de Polhaar ISH:/nwkl./infoboek juni 2015 1 NAAR DE BASISSCHOOL SCHOOLTIJDEN Dag Morgen Middag Maandag 8.30-12.00 13.15-15.15 uur Dinsdag 8.30-12.00 Woensdag 8.30-12.30 Donderdag 8.30-12.00 Vrijdag

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 1 en 2

Informatieboekje Groep 1 en 2 Informatieboekje 2015-2016 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T)

TRIPLE T. Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) TRIPLE T Rapportage Passend onderwijs (uitwerking onderdeel Triple T) Passend onderwijs Een ontwikkeling die parallel loopt aan de transitie Jeugdzorg en die met name vanwege de sterk inhoudelijke samenhang

Nadere informatie

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties

Aan de ouders, Vriendelijke groet, team prinses Beatrixschool. Verbeterpunten en acties Aan de ouders, Voor u ligt het verbeterplan wat is opgesteld door het team naar aanleiding van de resultaten van de oudervragenlijst afgelopen november. Per onderdeel geven we aan welke items minder scoorden

Nadere informatie

KSU Aanmeldingsformulier

KSU Aanmeldingsformulier Amaliadwarsstraat 2 3522 AR Utrecht 030-2885371 Waalstraat 251 3522 SH Utrecht 030-2871925 info.gertrudis@ksu-utrecht.nl KSU Aanmeldingsformulier GEGEVENS VAN HET KIND Achternaam : Voornamen : Roepnaam

Nadere informatie

Beleid leerlinggebonden financiering

Beleid leerlinggebonden financiering Beleid leerlinggebonden financiering 1. Schoolvisie De uitgangspunten van onze school staan beschreven in ons Schoolplan en zijn in verkorte vorm opgenomen in onze Schoolgids. De daarin opgenomen punten

Nadere informatie

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer

Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Aannamebeleid Basisschool De Zonnewijzer Basisschool de Zonnewijzer heeft een open aannamebeleid. Dat wil zeggen dat iedereen welkom is. Tot inschrijving op de Zonnewijzer wordt overgegaan wanneer aan

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Ik ga naar de basisschool!

Ik ga naar de basisschool! Ik ga naar de basisschool! Informatieboekje voor groep 1 en 2 van Basisschool De Wegwijzer Welkom op de Wegwijzer! U hebt gekozen voor onze school om uw kind een goede, leerzame en leuke tijd te geven.

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist

Informatieboekje kleutergroepen. Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist Informatieboekje kleutergroepen Damiaanschool Locatie Rozenstraat 21 3702 VM Zeist 1. Welkom op onze school! Hartelijk welkom op de Damiaanschool. Uw kind wordt binnenkort vier jaar en zal een plaatsje

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst

Vragenlijst ouders Uitslag Vragenlijst Vragenlijst ouders 2015 Uitslag Vragenlijst De vragenlijst Kwaliteitszorg is: zorgen voor kwaliteit. Scholen die dat systematisch doen, stellen zichzelf permanent de volgende vragen: 1. Wat beloven wij?

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.

Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 0299-673148 E-mail: welkom@de balein. Kerkstraat 32 1483 BN De Rijp Onderbouw Grafterbaan 29 1484 EC Graft Bovenbouw Telefoon: 0299-671889 of 0299-673148 E-mail: welkom@de balein.nl Kleuterinformatie 2 Aan de ouders/verzorgers van de leerlingen

Nadere informatie

OVERBLIJFGIDS ouders

OVERBLIJFGIDS ouders OVERBLIJFGIDS ouders Deze gids bevat alle informatie die noodzakelijk is om uw kind te laten deelnemen aan de tussenschoolse opvang van PCBS De Wegwijzer. Inleiding Uw kind blijft tussen de middag bij

Nadere informatie

Beste ouders/verzorgers,

Beste ouders/verzorgers, Beste ouders/verzorgers, Dit is de eerste nieuwsbrief van De Blauwe ster. Graag willen wij u op de hoogte brengen van de laatste ontwikkelingen m.b.t. De Blauwe Ster. Er is veel gebeurd in de afgelopen

Nadere informatie

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat

Groepsgids. Groep 2-3. de Letterflat Groepsgids Groep 2-3 de Letterflat Wie werk en er in de groepen 2/3: s.hogervorst@dezonnepoort.nl (Inge Neijenhuis ) afwezig i.clappers@dezonnepoort.nl vervanger: Yvonne te Vaanholt Verdeling van de dagen

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem 026-3701183 Welkom in groep 1/2 van openbare basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op openbare

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1 en 2

Informatieboekje groep 1 en 2 Informatieboekje groep 1 en 2 CBS Goudenstein Vredeplein 1 4175 HA Haaften 0418-591661 Informatieboekje voor groep 1 en 2 Welkom op CBS Goudenstein! Fijn dat u gekozen hebt voor onze school. U hebt gekozen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Inschrijfformulier basisschool de Bareel

Inschrijfformulier basisschool de Bareel Inschrijfformulier basisschool de Bareel Achternaam Roepnaam Geslacht M / V Voorna(a)m(e)n BSN nummer Kopie document bijvoegen! Geboortedatum Postcode Woonplaats Land Telefoon Mobiel: Geheim Ja/Nee Nationaliteit

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd

Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd 1 Beleid Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Leerlingenzorg door externen onder schooltijd Inleiding Basisscholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers,

Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang. Uden, juni 2015. Geachte ouders/verzorgers, Aan de ouders/verzorgers van Kiem onderwijs en opvang Uden, juni 2015 Geachte ouders/verzorgers, In deze brief willen we u informeren over de voortgang van de tevredenheidsonderzoeken. De basisschool van

Nadere informatie

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur

Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015. Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Nieuwsbrief de Klim-Op oktober 2015 Komt allen! Afsluiting Schoolproject De Gouden Eeuw Donderdagmiddag 1 oktober 17.00-18.30uur Alle-talenten Dit schooljaar werkt het team van de Klim-Op hard aan. - Tijdens

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut

Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Groepen 1 tot en met 3 Julianalaan 1 6824 KG Arnhem tel: 026-3701183 Welkom in groep 1-2 van basisschool de Boomhut Informatieboekje voor de ouders Van harte welkom! Uw kind komt bij ons op basisschool

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie