Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan"

Transcriptie

1 Diaconaal Platform Hoogeveen Beleidsplan Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 1

2 Inhoudsopgave Inleiding 3 1. Missie en doel 4 2. Werkwijze 5 3. Doelstellingen Continuering van het werk van het DPH Tweede deel van de diaconale droom: een inloophuis Ontwikkelingen in de samenleving op de voet volgen PR en communicatie Financiën 8 4. Jaarplan en verantwoording 8 pagina Bijlage 1 Bijeenkomsten en samenwerking DPH 9 Bijlage 2 Organisatiestructuur van het DPH 10 Stichting Diaconaal Platform Hoogeveen. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 2

3 Inleiding De diaconale droom Het Diaconaal Platform Hoogeveen is ontstaan vanuit een diaconale droom: wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving kan versterken. In 2011 heeft een aantal diakenen van verschillende kerken het initiatief genomen om een Diaconaal Platform in oprichting te starten. In 2012 heeft het Diaconaal Platform gestalte en structuur gekregen en in het najaar van 2013 werd de stichting Diaconaal Platform Hoogeveen opgericht om het diaconale werk in Hoogeveen goed uit te kunnen voeren. Vanaf de start zijn er veel ontwikkelingen en initiatieven geweest vanuit het Diaconaal Platform Hoogeveen. Alle kerken in de gemeente Hoogeveen ondersteunen het initiatief. Een aantal kerken werkt actief samen in het Diaconaal Platform. Alle andere kerken zijn betrokken en op de hoogte van het werk van het Diaconaal Platform Hoogeveen. Samenwerking met andere organisaties is op vele vlakken tot stand gekomen. Het continueren van wat is opgezet en het telkens inspelen op nieuwe ontwikkelingen in de samenleving zijn de kernzaken van het beleid van het Diaconaal Platform Hoogeveen voor de komende jaren. Wij geloven dat een goede samenwerking van alle diaconieën en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen de zorg voor de kwetsbare mens in onze samenleving kan versterken. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 3

4 1. Missie en doel Naar de Bron: Wat is diaconaat? Diaconaat is het handelen vanuit kerken en andere door het evangelie geïnspireerde groepen en bewegingen dat gericht is op het voorkomen, opheffen, verminderen, dan wel mee uithouden van met name sociaal-maatschappelijke nood van individuen en van groepen mensen en op het scheppen van rechtvaardige verhoudingen. 1 Kernbegrippen in het diaconaat Bij het uitvoeren van het diaconale werk vormen deze begrippen de leidraad: Barmhartigheid (goed doen): Tonen van barmhartigheid aan mensen die geen helper hebben en samen met hen zoeken naar nieuw perspectief. Gerechtigheid (recht doen): Streven naar gerechtigheid door het opkomen voor de rechten van mensen en de inzet voor een rechtvaardige, vreedzame samenleving. Rentmeesterschap: Inzetten voor het behoud van een leefbare en duurzame aarde. Wederkerigheid: De gelijkwaardigheid van hulpvrager en hulpgever voorop stellen in diaconale ontmoetingen. Beiden hebben elkaar iets te geven. Geloof in uitvoering: Diaconaal handelen is geen uitvloeisel van geloven, maar is geloof in uitvoering. Vrede brengen: Stimuleren van de sociale samenhang in een buurt, in een groep of in een ander samenlevingsverband. Uitgaande van de bron is de missie geformuleerd. Missie In het Diaconaal Platform Hoogeveen willen kerken en andere levensbeschouwelijke instellingen in de gemeente Hoogeveen, ieder vanuit haar eigen identiteit, samenwerken om mensen te helpen en tot hun recht te laten komen zodat de gemeente Hoogeveen voor iedereen leefbaar is en blijft. Doel Het Diaconaal Platform Hoogeveen (DPH) wil dit bereiken door: Een platform te zijn van ontmoeting, kennis- en informatie-uitwisseling Initiatieven bij elkaar te brengen en samenwerking te bevorderen Contacten aan te gaan en samen te werken met de burgerlijke gemeente Hoogeveen en maatschappelijke instellingen 1 Uit: Handboek Diaconiewetenschap. Barmhartigheid en Gerechtigheid. Auteur: H. Noordegraaf. Uitgever: Kok, Kampen, 2004 Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 4

5 2. Werkwijze Diaconaal Platform Het platform wordt drie keer per jaar georganiseerd. Iedere participerende diaconie of levensbeschouwelijke instelling vaardigt hiervoor 1 of 2 leden af. Andere organisaties en instellingen en vrijwilligers van SWW worden tevens uitgenodigd voor het platform. Het platform is de plaats om informatie uit te wisselen, kennis te delen, mee te denken, ideeën in te brengen, te reageren op voorstellen van de kerngroep. Het platform is een laagdrempelig ontmoetingspunt voor hulpvragers en biedt gepaste hulp in verschillende vormen, zowel begeleidend als financieel. Het platform heeft een antenne/signaalfunctie voor wat er speelt op sociaal, diaconaal en maatschappelijk gebied in de burgerlijke gemeente Hoogeveen. Kerngroep Het bestuur van de stichting Diaconaal Platform Hoogeveen vormt de kerngroep van het Diaconaal Platform Hoogeveen. Aan de kerngroep kunnen adviserende leden worden toegevoegd om het werk goed uit te kunnen voeren en de contacten met de verschillende werkgroepen te kunnen behartigen. De kerngroep vertegenwoordigt het Diaconaal Platform Hoogeveen naar de burgerlijke gemeente Hoogeveen en maatschappelijke instellingen. De kerngroep voert ideeën van het Diaconaal Platform uit en bereidt de Platformbijeenkomsten voor. Werkgroepen Werkgroepen worden gevormd rond thema s van het Diaconaal Platform Hoogeveen. Een werkgroep bestaat uit 4-7 leden en wordt gevormd door leden van bij het onderwerp betrokken diaconieën, levensbeschouwelijke instellingen en andere maatschappelijke organisaties. Aan iedere werkgroep neemt een lid van de kerngroep deel. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 5

6 3. Doelstellingen 3.1 Continuering van het werk van het DPH Korte omschrijving De kerngroep is in 2011 gestart als een enthousiaste groep, die vele initiatieven nam om het Platform op te zetten en gestalte te geven in samenwerking met een professionele kracht. Na deze turbulente start is er meer structuur ontstaan in de Platformbijeenkomsten. De kerngroep wordt gevormd door de bestuursleden van de Stichting DPH, allen vrijwilligers, en wordt aangevuld met een aantal adviserende leden. De kerngroep vertegenwoordigt het Platform in alle werkgroepen en contacten in Hoogeveen. Hierdoor zijn de lijnen kort en is alle informatie direct beschikbaar in de kerngroep. De kerngroep bewaakt en onderhoudt datgene wat tot nu toe in gang is gezet en zorgt voor continuïteit in het werk van het DPH (zie hiervoor bijlage 1 en bijlage 2) Hoe te realiseren De kerngroep stelt een rooster van aftreden op, waarin een evenwichtige vernieuwing van de kerngroepleden grote aandacht heeft. Dit om kennis die in de kerngroep aanwezig is tijdig over te kunnen dragen aan nieuwe leden. De kerngroep zorgt voor het inwerken van nieuwe kerngroepleden. De kerngroep heeft een gevarieerde samenstelling wat betreft de leden, waardoor er een breed netwerk in de Hoogeveense samenleving is. Bij voorkeur zijn de WMO raadsleden, namens de levensbeschouwelijke groepen, lid van de kerngroep. De kerngroep heeft een zodanige samenstelling en grootte dat de vertegenwoordiging en contacten van het DPH op een redelijke wijze door de leden is uit te voeren. 3.2 Tweede deel van de diaconale droom: een inloophuis in Hoogeveen Korte omschrijving Het werk van de professionele kracht, ter ondersteuning van de kerngroep van het DPH, is in 2014 afgebouwd. Hierdoor komt er ruimte voor het ontwikkelen van het tweede gedeelte van de diaconale droom: het realiseren van een inloophuis in Hoogeveen. In Hoogeveen bestaat er een behoorlijke groep mensen die om heel verschillende redenen in een isolement zijn geraakt door armoede, een psychiatrische ziekte, of niet langer meer deelnemen in het arbeidsproces, of geen sociaal netwerk (meer) hebben. Met een Diaconaal inloophuis willen de kerken in Hoogeveen een plek creëren waar ontmoeting, aandacht, en gastvrijheid voor mensen centraal staat in plaats van hun problematiek, en waar mensen in een gemoedelijke sfeer andere mensen kunnen ontmoeten om hun levensverhaal mee te delen Hoe te realiseren De professionele kracht kan zich hier op gaan richten. Vanuit de ervaring van het opzetten van inloophuizen in andere plaatsen kan het volgende geschetst worden: Het eventueel realiseren van een Diaconaal Inloophuis zal verlopen in twee fases. 1 e fase Onderzoek doen naar de behoefte aan een Diaconaal Inloophuis in Hoogeveen. a. Formuleren wat het doel is van het inloophuis. b. Wat de toegevoegde waarde van een inloophuis voor Hoogeveen zal zijn. c. Actieve betrokkenheid van meerdere kerken vragen. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 6

7 d. Werkgroep vormen met vertegenwoordiging uit meerdere kerken (minimaal 5) e. Onderzoek doen naar wat er al is in Hoogeveen. O.a. leger des heils en voortbouwen op wat het open huis van de kerken was f. Gesprekken/enquête met/onder maatschappelijke en levensbeschouwelijke instellingen om hun mening te vernemen. Eventueel hun steun /medewerking te verkrijgen. 2 e fase Wanneer het onderzoek van de 1 e fase als resultaat oplevert dat er behoefte is aan een Diaconaal Inloophuis in Hoogeveen dan wordt onderzoek gedaan naar financiële en praktische haalbaarheid. a. De locatie. Met eventuele aanpassing van het gebouw. b. De financiële haalbaarheid c. Garantstelling door kerken d. Aanschrijven fondsen. e. Vrijwilligersbeleid en organisatie uitwerken. f. Taakomschrijving beroepskracht maken. g. Vrijwilligers bereid vinden en ook hum taak omschrijven. 3.3 Ontwikkelingen in de samenleving op de voet volgen Korte omschrijving Ontwikkelingen in de plaatselijke samenleving van Hoogeveen volgen elkaar in snel tempo op. Regelmatig zijn er mensen die door de veranderingen tussen wal en schip raken. Het DPH probeert hier zo spoedig mogelijk van op de hoogte te zijn om hier adequaat op in te kunnen springen. Alles ten behoeve van de ander, een mens in nood die hulp nodig heeft. Hoe te realiseren De Platformbijeenkomsten zijn tegelijkertijd netwerkbijeenkomsten waar actuele informatie wordt gedeeld. Ontwikkelingen in de samenleving worden hier benoemd. Ook de kerngroep van het DPH heeft haar netwerk om signalen in de samenleving op te vangen. De kerngroep werkt vanuit de gedachte dat het werk van het DPH altijd in beweging is en dat er voortdurend op veranderingen moet worden ingespeeld. Signalen en ontwikkelingen in de samenleving worden besproken in de kerngroep. De kerngroep gaat na op welke wijze hierop gereageerd zal worden vanuit het DPH. Dit kan door te overleggen en samen te werken met andere organisaties, die ook betrokken zijn bij het onderwerp. Waar nodig zal de kerngroep het initiatief nemen om een werkgroep rond een bepaald thema te starten. 3.4 PR en communicatie Korte omschrijving Bij de start van het DPH is er veel publiciteit geweest en is er de nodige PR en communicatie geweest in de kerken en naar buiten. Het DPH heeft haar plaats in de samenwerkingen in Hoogeveen verworven. Het DPH is echter niet algemeen bekend in Hoogeveen. Enerzijds wordt dit veroorzaakt doordat de kerngroep, na de start, zich op de uitvoering van het werk van het DPH heeft gericht; anderzijds wordt dit veroorzaakt door wisseling van bestuurders, besturen, kerkenraden en diaconieën. Naast bekendheid van het DPH om te kunnen samen werken in Hoogeveen is PR en communicatie van belang voor initiatieven die gestart zijn vanuit het DPH. Deze initiatieven zijn gericht op mensen, die hulp nodig hebben. Zij moeten deze hulp ook kunnen vinden. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 7

8 Hoe te realiseren Een PR en communicatie plan opstellen met behulp van een deskundige, waarin o.a. is verwerkt: Regelmatige contacten met de burgerlijke gemeente Hoogeveen, diverse instanties, maar ook met de kerken zijn verwerkt. De website bij de tijd houden. Verwijzingen opnemen en actuele onderwerpen plaatsen. Regelmatige aandacht voor onderwerpen in de pers. Folder- en poster materiaal up-to-date houden. Folders en posters op toegankelijke plaatsen voor de doelgroep uitstallen/ etaleren. 3.5 Financiën Korte omschrijving Er worden kosten gemaakt om het DPH te organiseren. Deze kosten worden gedragen door de actief deelnemende kerken. Daarnaast is er, onder een apart bankrekening nummer een noodfonds opgericht. Vanuit dit noodfonds kunnen mensen, die aankloppen bij het inloopuur De Haven, in zeer acute nood en onder bepaalde voorwaarden geholpen worden. De gelden voor dit noodfonds zijn giften van de kerken in Hoogeveen, die dit eventueel via een collecte kunnen regelen. Voor de kosten van het DPH en voor het noodfonds kan het nodig zijn om subsidies aan te vragen. Hoe te realiseren De penningmeester van de stichting DPH maakt een begroting voor de kosten van het DPH en voor het noodfonds. Tevens een financieel jaarverslag en een meer jaren begroting. Aan de hand hiervan wordt nagegaan of de eigen middelen van de kerken toereikend zijn of dat er extra financiële middelen bij fondsen moeten worden aangevraagd. De penningmeester overlegt met de kerngroep welke aanvragen eventueel worden gedaan. Ook voor geheel nieuwe initiatieven, zoals een inloophuis in Hoogeveen, kan het nodig zijn om fondsen te werven. 4. Jaarplan en verantwoording Elk kalenderjaar wordt er, zoals in de statuten van de stichting DPH is vastgelegd, door de secretaris een jaarverslag gemaakt en voorgelegd aan het Platform. Jaarlijks evalueert de kerngroep de voortgang van het werk van het DPH aan de hand van het beleidsplan. Na de evaluatie gaat de kerngroep na of het beleidsplan eventueel moet worden bijgesteld. Aan de hand van het beleidsplan maakt de kerngroep een jaarplan met overzichtelijke stappen om het beleid uit te voeren. Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 8

9 Bijlage 1 Bijeenkomsten en samenwerking Diaconaal Platform Hoogeveen Opzet van de bijeenkomsten van het Diaconaal Platform Hoogeveen: a. De Platformbijeenkomsten worden drie keer per jaar georganiseerd. b. Het Platform is telkens te gast in het gebouw van één van de actief deelnemende kerken. c. De kerngroep bereidt de Platformbijeenkomst voor. d. De eerste helft van de avond staat een actueel onderwerp centraal, waarbij ook de ruimte is voor vragen stellen en/of discussie. e. Minstens één keer per jaar wordt in samenwerking met de werkgroep levensbeschouwelijke groepen een thema geagendeerd dat direct verband houdt met de WMO. f. De pauze is ruim, zodat er gelegenheid voor een ieder is om te netwerken. g. De tweede helft van de Platformbijeenkomst is voor kleinere actuele onderwerpen en voor huishoudelijke zaken van de stichting DPH en het platform. Deelnemende diaconieën van kerken: Apostolisch Genootschap Hoogeveen Chr. Ger. Kerk Hoogeveen Chr. Ger. Kerk Noordscheschut Evangelische Gemeente Brinkstraat Hoogeveen Ger. Kerk Elim Ger. Kerk Hollandscheveld Ger. Kerk Noordscheschut Ger. Kerk Nieuwlande - Geesbrug Ger. Kerk Vrijgemaakt Hoogeveen Herv. Evangelisatie Nieuw Lande Herv. Gemeente Tiendeveen Herv. Kerk Hollandscheveld Herv. Kerk Nieuwlande Leger des Heils Hoogeveen Nederl. Ger. Kerk Hoogeveen P.G.M. (Molukse Gemeente) Hoogeveen Prot. Gemeente (i.w.) Pesse Prot. Gemeente Hoogeveen Remonstrantse Kerk Hoogeveen R.K. Kerk Hoogeveen In en door het Diaconaal Platform Hoogeveen wordt samengewerkt met: Voedselbank Kledingbank Werkgroep Vakantiegeld eerlijk delen Contactpunt Mantelzorg Humanitas Stichting ONE SWW Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 9

10 Leger des Heils De kerngroep vertegenwoordigt het DPH: Bij de gemeente Hoogeveen, o.a. in gesprekken met de wethouder In het bestuurlijk overleg, waar het beleid van de informele zorg wordt besproken. In het Sam-sam overleg, waar de uitvoering van de informele zorg wordt besproken Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 10

11 Bijlage 2 Organisatiestructuur van het Diaconaal Platform Hoogeveen Een aantal zaken is vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de Stichting DPH. Ter aanvulling hierop kan de organisatiestructuur van het Diaconaal Platform Hoogeveen globaal als volgt worden weergegeven: De werkgroepen hebben een diverse oorsprong en samenstelling. De meeste werkgroepen zijn een samenwerking van het DPH met andere vrijwilligersorganisaties in Hoogeveen. Hieronder volgt een korte omschrijving: a. Stichting Schuldhulp Hoogeveen. Het initiatief voor het opzetten van Schuldhulpmaatje in Hoogeveen is genomen door het DPH. Er is een zelfstandige stichting opgericht. De verbinding tussen stichting DPH en stichting Schuldhulp Hoogeveen wordt gevormd door een kerngroeplid van het DPH, dat bestuurslid is van stichting Schuldhulp Hoogeveen. b. Werkgroep Platform Levensbeschouwelijke groepen rond de WMO. De werkgroep stelt voor minstens één platformbijeenkomst per jaar een WMO onderwerp voor. Daarnaast is de werkgroep er ter ondersteuning van de leden, die namens de levensbeschouwelijke groepen, deelnemen aan de WMO-raad. c. Werkgroep Inloopuur De Haven. Twee keer per maand wordt een inloopspreekuur gehouden waarop mensen terecht kunnen met vragen en problemen. Inloopuur de Haven is een samenwerking van Humanitas, stichting ONE en het DPH. d. Werkgroep Decemberacties. Hierin worden de Sinterklaas actie voor kinderen en de kerstpakkettenactie voor gezinnen onderscheiden. De Sinterklaas actie is een samenwerking van Humanitas en DPH. De kerstpakkettenactie is een samenwerking van plaatselijke kerken in Hoogeveen, stichting ONE en het DPH. e. Werkgroep ouderenbeleid. Deze werkgroep brengt specifieke problematiek rond ouderen in Hoogeveen aan het licht. De werkgroep is een samenwerking van de ouderenbeleidsadviseur van SWW, plaatselijke kerken in Hoogeveen en het DPH. f. Werkgroep AZC: Deze werkgroep, nog in een begin fase, zoekt contact met de asielzoekers in het AZC Hoogeveen. Zij bieden 2 keer per week ruimte aan, om elkaar te ontmoeten. Tevens proberen zij de eerste beginselen van de Nederlandse taal over te brengen. Verder organiseren zij internationale kerkdiensten Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 11

12 Beleidsplan Diaconaal Platform Hoogeveen 12

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020

BELEIDSPLAN. SchuldHulp Maatje Zeist. Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 BELEIDSPLAN SchuldHulp Maatje Zeist Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zeist 2016-2020 Inhoud 1. Inleiding 2. Missie 3. Visie 4. Wat wil SHMZ bereiken 5. Voor wie is SHMZ 6. Met wie werkt SHMZ samen 7. De Organisatiestructuur

Nadere informatie

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE

PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE BELEIDSPLAN 2015-2016 PAROCHIËLE CARITAS INSTELLING ALMERE Sint Bonifatiusparochie Almere Preambule Het beleidsplan 2011 2016 van de PAROCHIËLE Caritasinstelling Almere -Stad is naar aanleiding van de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum

BELEIDSPLAN DIACONIE. Jaar Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum BELEIDSPLAN DIACONIE Jaar 2017 Het College van diakenen Protestantse Gemeente Blaricum 1 VOORWOORD De bedoeling van dit Beleidsplan is inzicht te geven in de werkzaamheden en de keuzes die het college

Nadere informatie

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo

Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo Beleidsplan stichting SchuldHulpMaatje Ermelo 2014-2018 Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Missie... 2 3. Visie... 2 4. Wat wil SHME bereiken... 3 5. Voor wie is SHME... 3 6. Met wie werkt SMHE samen... 4 7.

Nadere informatie

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid

Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Onderzoek Federatie van Diaconieën en Kerk in Actie naar toekomstgericht diaconaal beleid Doelstelling onderzoek Het verkrijgen van inzicht in welk toekomstgericht beleid kan bijdragen aan het (verder)

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Zwolle

Vincentiusvereniging Zwolle Vincentiusvereniging Zwolle Samenstelling Bestuur: Jan Groot, voorzitter, telefoon: 038 4604901 e-mail: jan@jmgroot.nl Ger Anbergen, secretaris, Telefoon: 038 4526205 e-mail: g.anbergen@home.nl Adrie Pont,

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE VOORBURG Inleiding Dit beleidsplan maakt deel uit van het beleidsplan van de Protestantse Gemeente Voorburg 2013-2017 met het thema

Nadere informatie

Vincentiusvereniging Zwolle

Vincentiusvereniging Zwolle Vincentiusvereniging Zwolle Samenstelling Bestuur: Fons Eissens, voorzitter, telefoon: 038 4537412 e-mail: fonseissens@ziggo.nl Ger Anbergen, secretaris, telefoon: 038 4526205 e-mail: g.anbergen@home.nl

Nadere informatie

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE

Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Jaarverslag 2014 Diaconale werkgroep GEREFORMEERDE KERK NIJEGA-OPEINDE-DE TIKE Luisteren Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij adviezen te geven dan doe je niet wat ik vraag. Als ik je

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland

Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Beleidsplan Stichting Time to Help Nederland Stichting Time to Help Nederland Hang 4 3011 GG Rotterdam info@timetohelp.nl www.timetohelp.nl Inschrijvingsnummer KVK : 55404073 RSIN/Fiscaalnummer: 851692357

Nadere informatie

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

ANBI Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum ANBI Onderstaand vindt u de ANBI gegevens van de diaconie van de Hervormde Gemeente Harlingen-Midlum te Harlingen aangevuld met het beleidsplan van de diaconie. Grote Kerk Harlingen Nicolaaskerk - Midlum

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek.

Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Diaconie van de Protestantse Gemeente in Sneek. Beleidsplan 2015-2016. Pagina 1 van 9 Voorwoord Het Beleidsplan 2015-2016 is evenals dat van voorgaande jaren geen opsomming van taken van de diaconie. Dit

Nadere informatie

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN

BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN 2013 / 2017 BELEIDSPLAN VAN HET COLLEGE VAN DIAKENEN VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE BARENDRECHT 1 van 6 Hoofdstukindeling: 1. Inleiding blz. 3 2. Onze missie blz. 4 3. Onze visie blz. 4 4. Onze thema

Nadere informatie

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen

Zien - Bewogen worden - in Beweging komen PROTESTANTSE GEMEENTE TE OEGSTGEEST TAAKGROEP DIACONAAT EN ZENDING BELEIDSPLAN 2015-2020 Zien - Bewogen worden - in Beweging komen Beleidsplan Diaconaat & Zending 2015-2020 1 Visie Als PGO hebben we om

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010.

Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen. Jaarverslag 2010. Interkerkelijk diaconaal samenwerkingsverband Emmen Jaarverslag 2010. Inleiding: Hierbij ontvangt u ons jaarverslag over de gang van zaken in 2010 en de verwachte activiteiten in 2011 e.v. Vanaf 2007 worden

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016

Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 Beleidsplan College van Diakenen. Versie: 5 april 2016 1. Inleiding. Dit is het beleidsplan voor 2016-2020 van het College van Diakenen van de Protestantse Gemeente van Bussum. Het plan vormt een richtlijn

Nadere informatie

Armoede in Nederland 2013

Armoede in Nederland 2013 Armoede in Nederland 2013 Onderzoek naar hulpverlening door diaconieën, parochiële caritas-instellingen en andere kerkelijke organisaties Onderzoek over 2012; vergelijking met 2009 Onderzoek uitgevoerd

Nadere informatie

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern

Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern Augustus 2016 Versie 2.0 ANBI gegevens Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten De Meern A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse Gemeente Vleuten-De Meern RSIN/Fiscaal nummer:

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp.

Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Voorstel beleidsplan gezamenlijke diaconieën Klarenbeek, Voorst, Wilp. Inleiding In het kader van de samenwerking tussen de protestantse gemeenten van Klarenbeek, Voorst en Wilp heeft de stuurgroep de

Nadere informatie

BELEIDSPLAN

BELEIDSPLAN BELEIDSPLAN 2016-2019 0 Inhoudsopgave: Inleiding 2 1. Visie 3 2. Kernwaarden en Huishoudelijk reglement 3 3. Doelstelling 3 4. Beleidsplan 2016-2019 4 5. Vrijwilligersbeleid 4 6. PR en Fondsenwerving 5

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding

Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle. Inleiding Huishoudelijk reglement van de Participatieraad Goirle Inleiding De Participatieraad (PR) bestaat uit betrokken burgers, door het College benoemd, die zich inzetten om de kwaliteit te verbeteren van de

Nadere informatie

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede

Beleidsplan College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede Beleidsplan 2017-2021 College van Diakenen van de Protestantse Gemeente te Ede 1 1. Inleiding Voor u ligt het beleidsplan van het College van Diakenen (CvD) voor de jaren 2017 tot en met 2021. Het geeft

Nadere informatie

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan

Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum. Beleidsplan Protestantse gemeente Kantens Stitswerd - Rottum Beleidsplan 2013-2018 Inleiding In dit beleidsplan proberen wij een beeld te geven van onze werkzaamheden op dit moment en in de komende drie jaren. We

Nadere informatie

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014

Jaarverslag. SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Jaarverslag SchuldHulpMaatje Culemborg 2014 Inhoudsopgave Algemeen jaarverslag 1. Inleiding 2. Financiële ondersteuning 3. Werving vrijwilligers en opleiding tot schuldhulpmaatje 4. Aanmeldingen hulpvragers

Nadere informatie

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen

A. De Stichting Natuurlijk Kind en Paard bestuurlijk I. Algemeen A. De bestuurlijk I. Algemeen Het huishoudelijk reglement mag geen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de statuten. Het huishoudelijk reglement wordt samengesteld en goedgekeurd door het voltallige

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement. van

Huishoudelijk Reglement. van Huishoudelijk Reglement van Versie: 1.1 Vastgesteld door bestuur d.d.: 29 december 2013 Inhoudsopgave A. STICHTING EMETOFOBIE BESTUURLIJK... 3 I. ALGEMEEN... 3 II. DOELSTELLING VAN STICHTING EMETOFOBIE:...

Nadere informatie

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel

Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Jaarverslag 2016 Stichting Inloophuis De Koepel Hoorn, februari 2017 Inhoudsopgave Inleiding, visie en doelstelling 3 Oprichting stichting, bestuur 3 Accommodatie en activiteiten 4 Fondsenwerving 5 Contacten

Nadere informatie

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk.

Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Kerk helpt bij armoede. Geloven is delen. Diaconieën ondersteunen mensen in armoede, binnen en buiten de kerk. Onze diaconie is aangesloten bij de Stichting Diaconale werkgroep solidair Skarsterlân. Uit

Nadere informatie

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016

Jaarplan 2016. Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016. Jaarplan 2016 Adviesraad Sociaal Domein 1 Maart 2016 Inhoudsopgave Inleiding 1. Adviesraad Sociaal Domein 1.1 Doelstelling 1.2 Leden 1.3 Organisatie 1.4 Aandachtsgebieden 2. 2.1 Interne organisatie 2.2 Externe contacten

Nadere informatie

Verslaglegging bestuur

Verslaglegging bestuur Verslaglegging bestuur Als bestuur van het Stichting Present Putten (Present Putten) kijken we met een tevreden blik terug op het jaar 2014. Present Putten heeft veel betekenisvolle projecten mogelijk

Nadere informatie

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017

stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 stichting BELEIDSPLAN 2013 2017 1. Inleiding De Stichting KombijMij is op 20 februari 2012 opgericht en geïnitieerd door Kees en Liesbeth van Bolhuis. De directie, Kees en Liesbeth van Bolhuis en het bestuur

Nadere informatie

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR

Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Wijk Overleg Platform SCHOLLEVAAR Profielen van bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform Schollevaar Dit document bevat een omschrijving van de diverse bestuursfuncties binnen het WijkOverlegPlatform

Nadere informatie

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan

Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland. Beleidsplan Beleidsplan 2017-2019 Stichting Freedom in Christ Ministries Nederland 15-8-2017 Inhoud Achtergrond stichting... 2 Bestuur & Directie... 2 Missie en Visie... 3 Missie... 3 Visie... 3 Strategische doelstellingen...

Nadere informatie

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder

ANBI publicatie Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder A. Algemene gegevens Naam ANBI: Christelijke Gereformeerde Kerk te Den Helder Telefoonnummer (facultatief): 0223-610538 RSIN/Fiscaal nummer: In aanvraag bij belastingdienst Website adres: http://www.kruisanker.nl

Nadere informatie

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan

Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan Er is Hoop Visie en doelstellingen Beleidsplan 2014-2018 Zwolle, september 2014 1 van 6 Achtergrond bij Visie Er is Hoop Zwolle De afgelopen jaren zijn de activiteiten die door de stichting Er is Hoop

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Handreiking Opzetten van een werkgroep

Handreiking Opzetten van een werkgroep Handreiking Opzetten van een werkgroep De startsituatie kan per plaats erg verschillend zijn. Soms ligt het initiatief bij één kerk, soms bij één vrijwilliger. Soms ligt het initiatief bij de burgerlijke

Nadere informatie

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014

Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016. Versie 1.1 April 2014 Stichting Present Arnhem Strategisch Plan 2014-2016 Versie 1.1 April 2014 Een duidelijk verhaal Maatschappelijke trends Het antwoord van Present; onze missie en visie Onze unieke werkwijze Bewezen toegevoegde

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering

Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Jaarplan 2017 Verduurzamen door lokale verankering Inleiding Present Harderwijk heeft als doel een brug te slaan tussen mensen die iets te bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Wij

Nadere informatie

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017

mensen voor mensen Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 Stichting Present Barendrecht Visie/ Beleidsplan 2017 mensen voor mensen Niets uit deze publicatie mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming verveelvoudigd en/of openbaar worden gemaakt. 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen

Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen Organisatie van Zending en Werelddiakonaat in de Protestantse Gemeente te Terneuzen De volgende deelhoofdstukken zijn gebaseerd op informatie van Kerk in Actie. De teksten zijn afgestemd op de situatie

Nadere informatie

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015

Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Beleidsplan SchuldHulpMaatje Zoetermeer 2013-2015 Voorwoord Een belangrijke kerkelijke/diaconale missie luidt: helpen wie geen helper heeft. Naast de reeds eeuwenoude diaconale hulpverlening aan gezinnen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 0.1 Status Concept 27 November 2015 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2016-2020... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 0.1 Status Concept

Nadere informatie

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016

STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT. BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 STICHTING DIACONAAL CENTRUM VOOR HET GEVANGENISPASTORAAT BELEIDSPLAN Van het diaconaal centrum voor het gevangenispastoraat Voor de periode 2014-2016 Inleiding: De Stichting Diaconaal Centrum voor het

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v.

Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Stichting Platform Gehandicaptenbeleid Mill Beleidsplan 2015 e.v. Secretariaat: M.T.A. Peters, Brugse Berg 23, 5451 WP Mill Tel.: 0485-455477 Email: info@pgmill.nl Website: www.pgmill.nl Kamer van Koophandel

Nadere informatie

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015

JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD. Samenstelling van de ZWO-commissie 2015 JAARVERSLAG ZWO 2015 VOORWOORD Voor u ligt het jaarverslag van de ZWO over het jaar 2015. Het geeft zicht op alle activiteiten en financiële inkomsten en uitgaven die het afgelopen jaar op het terrein

Nadere informatie

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen

Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Reglement Participatieraad Gemeente Heerenveen Inleiding. Preambule De Participatieraad heeft als visie: iedere burger van de gemeente Heerenveen moet zijn of haar leven op eigen wijze kunnen inrichten

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Jaarplan 2016 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2016 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN

STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN STICHTING KIND IN BEELD BELEIDSPLAN 0 Inhoud 1. Inleiding 2 2. Strategie 3 2.1 Missie/Visie 3 2.2 Doelstelling 3 2.3 Afwezigheid winstoogmerk 3 2.4 Bestemming liquidatiesaldo 3 3. Beleid 3 3.1 Te verrichten

Nadere informatie

Thema maatschappelijke participatie

Thema maatschappelijke participatie Naam organisatie Jongerenvereniging KPJ Limburg 1. Activiteitnaam (en nummer) LimburgPaviljoen 2. Korte omschrijving Jongeren hebben verfrissende ideeën en weten hoe ze andere jongeren kunnen enthousiasmeren.

Nadere informatie

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd

Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen. WMO adviesraad gemeente Landerd Gemeente Landerd Doel WMO Werkwijze Wmo-adviesraad Visie Wmo-adviesraad Plannen Wettelijke verplichting Wmo Adviesraad Convenant Plichten Bevoegdheden Verantwoordelijkheden 1. De leefbaarheid van de gemeente

Nadere informatie

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016

VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN Schijndel, april 2016 VINCENTIUSVERENIGING SCHIJNDEL BELEIDSPLAN 2016-2019 Schijndel, april 2016 definitief vastgesteld in de ledenvergadering van zondag 22 mei 2016 INHOUD 1. INLEIDING 2. MISSIE 3. DOELSTELLING 4. LEDEN, BESTUUR

Nadere informatie

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. "de diaconale opdracht in cijfers"

BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016. de diaconale opdracht in cijfers BEGROTING VAN LASTEN EN BATEN 2016 "de diaconale opdracht in cijfers" Ter goedkeuring in de vergadering van het College van Diakenen dd. 10 november 2016 Diaconie van de Protestantse Gemeente te Amsterdam

Nadere informatie

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015

HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP. Stichting Welzijn Velsen. Lay-out: H.Meulenbroek 2015 HANDLEIDING HANDLEIDING VOOR DE KERNGROEP VOOR DE KERNGROEP Stichting Welzijn Velsen Lay-out: H.Meulenbroek 2015 Aantekeningen Handleiding voor de Kerngroep In 2013 werd een nieuwe werkwijze geïntroduceerd

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave:

Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Jaarplan 2015 Inhoudsopgave: Missie en kerndoel Subdoelen om kerndoel te bereiken Doelen en acties 2015 naar aanleiding van de subdoelen Begroting Missie en kerndoel Heerenveen brengt een beweging op gang

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1

Inhoudsopgave. Versie 1.0 Status Definitief 1 November 2011 Pagina 1 Inhoudsopgave Introductie... 2 Missie en visie... 3 Doelstellingen 2010-2015... 4 Fondswerving... 5 Financieel beleid beheerskosten... 6 Verhouding tot ondersteuningscommissies... 7 Versie 1.0 Status Definitief

Nadere informatie

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane

meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane meerjarig beleidsplan van de Stichting Masibambisane In dit plan wordt het beleid voor de komende jaren vastgelegd. Het geeft inzicht in de manier waarop de Stichting Masibambisane haar doelstellingen

Nadere informatie

Algemene gegevens diaconie Naam ANBI: Diaconie van de PKN gemeente te Garmerwolde/Thesinge RSIN/Fiscaal nummer: 824133766 Website adres: E-mail: www.thesinge.com/anbi pkngtdiaconie@gmail.com Postadres:

Nadere informatie

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden

Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Beleidsregels Adviesraad voor het Sociaal Domein Gemeente Leeuwarden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden: gelet op artikel 27, 28 en 47 Participatiewet, artikel 2.10 Jeugdwet

Nadere informatie

Adviesraad Sociaal Domein

Adviesraad Sociaal Domein Adviesraad Sociaal Domein Jaarverslag 2016 1 Van de voorzitter: Dit is het eerste jaarverslag van de Adviesraad Sociaal Domein Woudenberg. Dankzij een goede voorbereiding hebben we vanaf 1 januari 2016

Nadere informatie

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014 1. Inleiding

Nadere informatie

Strategisch plan

Strategisch plan Strategisch plan 2017-2020 Strategisch plan Stichting Present Noordoostpolder 2017-2020 Voor u ligt het strategisch document van de Stichting Present Noordoostpolder. Dit document omschrijft de plannen

Nadere informatie

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling

Beleidsplan 2015-2016. Beschermende Woonvorm De Reling Beleidsplan 2015-2016 Beschermende Woonvorm De Reling Inhoudsopgave Voorwoord... 4 1. De organisatie... 4 1.1. Missie en Visie... 4 1.2. Raad van Bestuur... 4 1.3. Raad van Toezicht... 5 1.4. Vergadercyclus...

Nadere informatie

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk

Beleidsplan. Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk Beleidsplan Protestantse Gemeente Elburg - Ichthuskerk 2017-2021 Versie t.b.v. gemeenteberaad 11 juni 2017 Dit document beschrijft het beleid van de Ichthuskerk voor de komende 4 jaren. Het is een kort

Nadere informatie

Identiteit, Visie & Missie.

Identiteit, Visie & Missie. Identiteit, Visie & Missie. Identiteit: Christengemeente Meerkerk is opgericht in September 2014. De initiatiefnemers hadden samen met een aantal anderen al jaren het verlangen om in de eigen woonomgeving

Nadere informatie

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o.

Jaarwerkplan KansPlus Afd. Valkenswaard e.o. Jaarwerkplan 2008 KansPlus Afd. e.o. KansPlus afdeling e.o Jaarplan 2008 Inleiding Het bestuur van de afdeling en omstreken wil haar leden graag in de vorm van een jaarwerkplan 2008, inzicht geven in die

Nadere informatie

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020

DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 DIACONIE PROTESTANTSE GEMEENTE HAULERWIJK WASKEMEER CONCEPT BELEIDSPLAN 2015 2020 Nov 2015 Inleiding: Een bekende uitspraak, betreffende het diaconaat is wel: Als de kerk de vrucht is, is het diaconaat

Nadere informatie

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort

Parochiële Caritas Instelling. Onze Lieve Vrouw van Amersfoort Parochiële Caritas Instelling Onze Lieve Vrouw van Amersfoort W E R K P L A N 2016 definitief versie 16 december 2015 1. Inleiding De Parochiële Caritas Instelling (PCI) maakt deel uit van de parochie

Nadere informatie

Beleidsplan 2012 t/m 2016

Beleidsplan 2012 t/m 2016 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Mei 2012 Beleidsplan 2012 t/m 2016 Inleiding Dit beleidsplan is het resultaat van een voortgaand proces, waar we sinds twee jaar aan werken. In die periode is het volgende gebeurd.

Nadere informatie

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten.

2.1 Het bestuur is het Stichtingsbestuur en bestaat uit de bestuursleden zoals vastgelegd in de statuten. Huishoudelijk Reglement Structuur en werkwijze Stichting Fibula In dit huishoudelijke reglement zijn die onderwerpen geregeld, die niet in de statuten vervat zijn, en waarin de belangrijkste afspraken

Nadere informatie

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua

Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Het beleidsplan van Actie voor Nicaragua Datum: 31-december-2013 Versie: 1.1. Inhoudsopgave Missie... 3 De doelstelling en het actuele beleid... 3 De werkzaamheden... 3 Fondsen werving... 4 Vermogen beheer...

Nadere informatie

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen.

Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Eindverslag commissie Toekomst Protestantse gemeente te Terneuzen. Inhoud: 1. Inleiding 2. Opdracht 3. De commissie 4. De activiteiten 5. Aanbevelingen en actiepunten. 1. Inleiding - Duidelijke behoefte

Nadere informatie

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek.

ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. ANBI- gegevens van de diaconie behorende tot de Protestantse Kerk in Zwartebroek. A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Telefoonnummer (facultatief): RSIN/Fiscaal nummer: Website adres: E-mail: Adres: Postcode:

Nadere informatie

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen

Maatschappelijke kwetsbaarheid. Deskundige en onafhankelijke ondersteuning. Gemeenschappelijke problemen M I S S I E 'Ieder heeft het recht een menswaardig leven te leiden.' Mensen hebben recht op werk, sociale bescherming, behoorlijke huisvesting, een gezond leefmilieu, op culturele en maatschappelijke ontplooiing.

Nadere informatie

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug

Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug. Jaarverslag. Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Jaarverslag 2016 Stichting SchuldHulp Utrechtse Heuvelrug Inhoudsopgave 1. Bestuursverslag 2016... 3 1.1. Algemeen... 3 1.2. Start van SchuldHulpMaatje Utrechtse Heuvelrug... 4 1.3. Resultaten... 4 1.4.

Nadere informatie

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT

BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT BELEIDSPLAN JEUGDDIACONAAT 2012-2016 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 1. INLEIDING...4 2. BESTUUR..5 3. VORMING.6 4. ACTIVITEITEN VAN HET JEUGDDIACONAAT...7 5. FINANCIËLE EN ANDERE MIDDELEN 8 6. TOT SLOT..9 BIJLAGE.10

Nadere informatie

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015

STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 STICHTING VRIENDEN VAN DE SISTERS OF NAZARETH-HAIFA BELEIDSPLAN 2011-2015 Algemeen Stichting Vrienden van de Sisters of Nazareth-Haifa is opgericht op 5 oktober 2011. De initiatiefnemers raakten betrokken

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders

Inhoudsopgave. Ondersteuning en Ontwikkeling voor Ghanezen door Ghanezen en Nederlanders Inhoudsopgave 1. Doelstellingen van de stichting... 3 2. Uitvoering doelstelling en werkzaamheden... 3 3. Inkomsten en uitgaven... 4 4. Beheer financiën... 4 2 1. Doelstellingen van de stichting De stichting

Nadere informatie

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon

Taaknaam Beschrijving Vereisten Tijdsbelasting Contactpersoon Jeugd- en jongerendiaconaat (Diaken) De jeugddiaken is de schakel tussen de diaconie en het jeugd- en jongerenwerk binnen onze kerk. Als jeugddiaken ben je betrokken bij het Protestants Jongeren Overleg.

Nadere informatie

Enquête armoedebestrijding

Enquête armoedebestrijding Enquête armoedebestrijding BIJ VOORKEUR VIA INTERNET: U kunt de vragenlijst via internet invullen. Ga naar www.knooppuntkerkenenarmoede.nl/armoedeonderzoek. Log in met het wachtwoord dat u heeft ontvangen

Nadere informatie

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis.

Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten van Stichting Vocallis. BESTUURSREGLEMENT Vastgesteld door het bestuur op 6 mei 2015. Hoofdstuk I. Algemeen. Artikel 1. Begrippen en terminologie. Dit reglement is opgesteld en vastgesteld ingevolge artikel 5.5. van de statuten

Nadere informatie

SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER

SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER SAMEN OMZIEN NAAR DE ANDER Visiedocument Kerkgroep Diaconaat 2017-2021 Pagina 1 Beleidsplan Kerkgroep Diaconaat 2017-2022 CONCEPT Inleiding Uitgangspunt voor de Diaconie is en blijft: helpen wie geen helper

Nadere informatie

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45.

4. Opdrachtgevers De stichting is autonoom in de verwezenlijking van haar doel en heeft geen opdrachtgevers. Stichting Bevrijding 45. Stichting Bevrijding 45 Missiedocument 14 juni 2016 1. Missie, doel De stichting beschouwt als haar missie: de bevrijding van Apeldoorn en de waarde van vrijheid levendig te houden bij de inwoners van

Nadere informatie

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3

a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 Beleidsplan diaconie 2014-2015 1 Inhoudsopgave Pagina a. Toelichting 3 b. Voorwoord 3 I. Missie a. In genade geroepen tot dienst 4 b. Waarom diaconaal beleid 4 c. Doelstelling diaconaat 4 d. Doelstelling

Nadere informatie

Beleidsplan

Beleidsplan Beleidsplan 2016-2019 Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 3 1.1 NAAM INSTELLING, VESTIGINGSPLAATS EN ADRES... 3 1.2 BESTUUR EN PROCEDURES BESTUUR... 3 1.3 DOELOMSCHRIJVING... 3 2. HUIDIGE SITUATIE... 4 2.1 BESTUUR...

Nadere informatie

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland

ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland ANBI, Diaconie Protestantse Gemeente Maasland A. Algemene gegevens. Naam ANBI: Diaconie van de Protestantse gemeente Maasland RSIN/Fiscaal nummer: Nog niet bekend Website adres: E- mail: Adres: Kerkplein

Nadere informatie

ANBI gegevens gemeente

ANBI gegevens gemeente ANBI gegevens gemeente Algemene gegevens Protestantse Gemeente te, behorende tot de Protestantse Kerk Nederland. A. Algemene gegevens Protestantse Gemeente te Naam ANBI: Protestantse Gemeente te Telefoonnummer

Nadere informatie

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016

Afdeling Veldhoven Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taak en functie Coördinatoren en Bestuursleden vastgesteld op 15 maart 2016 Taakomschrijving: Wijk coördinator Activiteiten De wijk coördinator draagt zorg voor een goede uitvoering van de activiteiten

Nadere informatie

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016

De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH. Evaluatie beleidsplan Concept. 6 mei 2016 De Goede Herder Gereformeerde Kerk te Valkenburg ZH Evaluatie beleidsplan 2014-2018 Concept 6 mei 2016 Ons diepste verlangen is dat de gemeente niet alleen Huis van God is, maar ook een plek waar iedereen

Nadere informatie

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1

Beleidsplan Diaconie. Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Beleidsplan Diaconie 2012 2016 Protestantse Gemeente te Leeuwarden i.w. Beleidsplan Diaconie Leeuwarden (definitieve versie oktober 2012) Pagina 1 Inhoudsopgave 1. Diaconaat: wat wij eronder verstaan.

Nadere informatie

Beleidsplan Protestantse Gemeente Geldrop Mierlo

Beleidsplan Protestantse Gemeente Geldrop Mierlo Beleidsplan 2012 2017 Protestantse Gemeente Geldrop Mierlo Het beleidsplan 2012 2017 is als volgt opgebouwd 1. Visie 2. De hieruit voortvloeiende keuzes 3. Uitgangspunten 1. Visie o Wij zijn mensen die

Nadere informatie

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016

Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 Beleidsplan Stichting Noaberschap Appingedam 2013 2016 INHOUDSOPGAVE Algemeen 1 2 Doelstelling 2 2 Organisatie 3 3 3.1 Bestuur 3 3.2 Coördinatie 3 3.3 Vrijwilligers 3 Activiteiten 4 3 4.1 Werkzaamheden/activiteiten

Nadere informatie

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort.

Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. 11/29/2016 Reeks artikelen over de samenwerkende vrijwilligersorganisaties die zich bezighouden met armoedebestrijding in Amersfoort. Met dank aan AmersfoortNU PACT SAM SAM SAMEN TEGEN ARMOEDE Kledingbank,

Nadere informatie

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle

Jaarverslag Mantelzorg Adviesraad Zwolle Jaarverslag 2014 Mantelzorg Adviesraad Zwolle Inhoud 1. Voorwoord... 3 2. De Mantelzorg Adviesraad... 4 3. PR en communicatie... 4 4. Activiteiten... 4 5. Advisering... 5 6. Deskundigheidsbevordering...

Nadere informatie

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen.

1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. Huishoudelijk Reglement Stichting PAR 1. Algemeen 1.1. Doelstelling Stichting Paralympisch Aangepast Roeien stelt zich ten doel het aangepast roeien naar paralympisch niveau te bevorderen. 1.2. Doelgroep

Nadere informatie

Stichting Leerhulp Roermond

Stichting Leerhulp Roermond Stichting Leerhulp Roermond JAARVERSLAG 2011 1. Algemene informatie Rechtspersoon Stichting Leerhulp Roermond (SLR) is opgericht bij notariële akte van 27 augustus 2004, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Nadere informatie

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen

Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Jaarplan 2017 Stichting Present Assen Kun je in één dag veranderen wat in een jaar is misgegaan? Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1 Inhoud 1. Stichting Present Assen...3 1.1 Doelstelling 2017..3 1.2

Nadere informatie