Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport"

Transcriptie

1 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2015 CRO Rotterdam The Hague Airport Concept : 3 december 2014 Vastgesteld : Vergadering 11 december 2014 Opgemaakt : 15 december 2014

2 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport. Dit jaarplan bevat de activiteiten voor het jaar Het jaarplan wordt in principe jaarlijks opgesteld c.q. bijgesteld. Het plan vormt de basis van de begroting 2015 die tegelijkertijd ter besluitvorming aan het overleg van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport wordt voorgelegd. 1.1 De commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam the Hague Airport (CRO RTHA) De Commissie wordt voorgezeten door een onafhankelijke voorzitter, benoemd door het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Het dagelijks bestuur van de commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport bestaat uit een onafhankelijke voorzitter en secretaris. De secretaris ondersteunt de voorzitter en de leden van de CRO. De commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport is een overlegorgaan van regionale en lokale overheden, bewoners en luchtvaartpartijen. Met de regeling commissie regionaal overleg burgerluchthavens van nationale betekenis, is per de Commissie regionaal overleg luchthaven the Hague Airport ingesteld. De commissie bestaat uit de volgende leden: Gemeente (wethouder) van Schiedam Gemeente (wethouder) Lansingerland Gemeente (wethouder) Rotterdam Bewonersvertegenwoordiging Schiedam Bewonersvertegenwoordiging Lansingerland Bewonersvertegenwoordiging Rotterdam Provincie Zuid-Holland (vertegenwoordigd door ambtenaar Provinciehuis) Exploitant Rotterdam the Hague Airport Luchtverkeersleiding Nederland Vertegenwoordiger namens de kleine gebruikers van Rotterdam the Hague Airport Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland (namens de milieu organisaties) Adviseurs: DCMR Milieudienst Rijnmond Bestuursdienst Rotterdam De leden worden voorgedragen door het orgaan of organisatie die het lid vertegenwoordigt en worden door de voorzitter benoemd. De benoeming van de leden geschiedt voor ten hoogste vier jaren. Herbenoeming kan eenmaal voor ten hoogste vier jaren. 2

3 2. Taken van de Commissie Regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport 2.1. Taak Gelet op artikel 8.75, eerste en vierde lid, juncto artikel 8.59, tweede lid, van de Wet luchtvaart heeft de commissie tot taak om door overleg tussen de leden van de commissie het gebruik van de luchthaven te bevorderen dat zoveel mogelijk recht doet aan de belangen van die leden. Daarnaast heeft de commissie tot taak er op toe te zien dat aan de belangen van de organisaties in de commissie recht wordt gedaan. 2.2 Stichting ondersteuning CRO RTHA De CRO is geen zelfstandig rechtspersoon, dat is de reden waarom de Stichting Ondersteuning CRO (SO_CRO) RTHA is opgericht. Het stichtingsbestuur wordt gevormd door de voorzitter en twee leden van de commissie. Eén van de leden fungeert als penningmeester. De secretaris van de CRO ondersteunt de SO_CRO. 2.3 Faciliteren van ontmoeting en overleg De basis van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport is het bieden van een structureel platform voor overleg en ontmoeting tussen de leden. Conform het gestelde in de Wet Luchtvaart vergadert de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport onder leiding van een onafhankelijk voorzitter. In 2015 zal er minimaal vier keer een overleg van de Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport plaats. De overleggen van de commissie zijn openbaar, tenzij de commissie anders beslist. Het vergaderschema voor 2015 is als volgt: - Donderdag 19 maart 2015, aanvang uur, locatie nader te bepalen - Donderdag 25 juni 2015, aanvang uur, locatie nader te bepalen - Donderdag 1 oktober 2015, aanvang uur, locatie nader te bepalen - Donderdag 10 december 2015, aanvang uur, locatie nader te bepalen De onderwerpen die standaard op de agenda staan zijn: Actuele ontwikkelingen rondom de luchthaven Landelijke ontwikkelingen qua wetgeving Kwartaalrapportage inzake hinder (klachten) ten gevolge van gebruik luchthaven Daarnaast zullen gedurende het jaar verschillende onderwerpen worden geagendeerd die op dat moment actueel zijn of van belang worden geacht. Dit geldt in ieder geval voor de volgende onderwerpen Opstellen Jaarplan en begroting Bespreken Jaarrapportage Geluid en Klachtenanalyse rondom Rotterdam The Hague Airport Resultaten handhaving gebruiksplanjaar De specifieke onderwerpen die in ieder geval voor 2015 worden voorzien zijn vermeld in hoofdstuk 4. 3

4 2.4 Klachtenbehandeling Klachten over vliegtuiggeluid kunnen gemeld worden bij de DCMR. Ook meldingen over geluid afkomstig van de kleine luchtvaart, zoals sportvliegtuigjes of helikopters kunnen gemeld worden bij de DCMR. Sinds 1999 beschikt de DCMR over RANOMOS (Rotterdam Airport Noise Monitoring System). Het systeem is in staat om klachten direct te koppelen aan de meest waarschijnlijke veroorzaker. RANOMOS koppelt vliegtuigbewegingen, vluchtinformatie en gemeten geluidsniveaus die tijdens een vliegtuigpassage zijn geregistreerd op één van de (zes) meetposten die rondom de luchthaven zijn opgesteld. Wanneer door de DCMR wordt vermoed dat er sprake is van overtreding van de wettelijke regels wordt een melding voorgelegd aan de Inspectie Leefomgeving en Transport. Met de Luchtverkeersleiding Nederland vindt periodiek overleg plaats over de wijze waarop de vliegtuigbewegingen hebben plaatsgevonden. Rapportages over klachten en meldingen over hinder ten gevolge van het gebruik van de luchthaven, zijn een belangrijk aandachtspunt voor de commissie. Ondanks dat de commissie geen bevoegdheden heeft en klachtenbehandeling, wettelijk gezien, niet meer tot het takenpakket van de CRO behoort, hecht de commissie eraan de belangen rondom dit onderwerp te blijven behartigen. Waar mogelijk zal aandacht worden gevraagd om vermijdbare hinder te voorkomen. Ieder kwartaal wordt een rapportage opgesteld die inzicht geeft in de klachten die worden veroorzaakt door het gebruik van de luchthaven. Eén maal per jaar wordt er een jaarrapport opgesteld waarin extra analyses, aandachtspunten en trends zijn opgenomen. Afspraak is dat aan het jaarrapport uitgebreid aandacht wordt besteed en dat de kwartaalrapportages (die beperkter van opzet zijn) ter kennisgeving worden aangeboden. Opdrachtgever voor het verzorgen van de klachtenbehandeling en het opstellen van de klachtenrapportages, is de Bestuurlijke Regiegroep Rotterdam The Hague Airport (BRR). In de BRR zijn bestuurders (wethouders en gedeputeerde) vertegenwoordigd van de gemeente Rotterdam, Lansingerland en Schiedam en de provincie Zuid-Holland. Voor 2015 worden wijzigingen voorzien in de organisatie van het klachtenbehandelingsproces. Op welke wijze hieraan invulling zal worden gegeven is nog niet bekend. 4

5 3. Secretariaat Commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport In de wet is aangegeven dat de CRO RTHA gebruik maakt van een secretariaat. Het secretariaat van de CRO ondersteunt de leden van de commissie en het overleg. Het verricht secretariële werkzaamheden en onderneemt initiatieven binnen het kader van de door de wetgever aangegeven taakstelling. Het bereidt de besluitvorming voor en bewaakt de voortgang van de afspraken uit het overleg van de CRO. 3.1 voorzitter Commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport De taken van de voorzitter van de CRO zijn: Voorzitten commissie overleggen Verantwoordelijk voor de externe communicatie 3.2 Secretaris Commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport De taken van het secretariaat van de CRO RTHA zijn: Het doen voorbereiden van de overleggen (planning, verslaglegging van de overleggen en de financiële beheersing van de stichting?) Het functioneren als eerste aanspreekpunt voor zowel leden als niet leden Verantwoordelijk voor de monitoring van de gemaakte afspraken in de overleggen en deze waar nodig uitwerken in het jaarplan en de begroting. Verantwoordelijk voor een goede bedrijfsvoering en administratie Verantwoordelijk voor de communicatie (bijv. de website) Opzetten en beheren van het leden-adressenbestand Financiële administratie: het beoordelen van inkomende facturen en vervolgens het boeken en betalen hiervan. 5

6 4. Actieplan 2015 Voor 2015 zijn minimaal 4 vergaderingen voorzien. Indien nodig kunnen er extra vergaderingen worden uitgeschreven. De kwartaalrapportages met een overzicht van ontvangen meldingen (klachten) staan elk regulier overleg op de agenda. Daarnaast zijn voor 2015 in ieder geval de volgende onderwerpen voorzien: Vergadering 19 maart: - Presentatie rapport Actualisatie Uitvoeringsplan minimaliseren geluidhinder RTHA - Presentatie over taken, verantwoordelijkheden en werkwijze Luchtverkeersleiding Nederland - Presentatie website - Bespreken (presentatie) jaarrapport handhaving RTHA door Inspectie Leefomgeving en Transport - Jaarverslag CRO RTHA - Rapport Economische perspectieven voor Rotterdam The Hague Airport Vergadering 25 juni: - Presentatie Luchtruimvisie - Presentatie Jaarrapport Meldingen - Presentatie MER en overig opgestelde rapporten in het kader aanvraag Luchthavenbesluit Vergadering 1 oktober - Presentatie / discussie concept Luchthavenbesluit - Presentatie grote gebruiker RTHA - Concept Jaarplan + begroting Huishoudelijk reglement commissie - Evaluatie communicatie Vergadering 10 december - Voortgang Uitvoeringsplan minimaliseren geluidhinder RTHA - Evaluatie backoffice klachtenbehandeling en rapportagevorm - Bespreken nieuw onderzoek naar slaapverstoring - Resultaten handhaving gebruiksplanjaar Voorts worden door RTHA in 2015 weer verschillende burenavonden geïnitieerd. Deze avonden zullen worden georganiseerd in overleg met de CRO. 6

Jaarplan 2017 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam

Jaarplan 2017 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2017 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam vastgesteld d.d. 6 oktober 2016 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2017 van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam, ook

Nadere informatie

Jaarplan 2016 Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport

Jaarplan 2016 Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport Jaarplan 2016 Commissie Regionaal Overleg Rotterdam the Hague Airport Vastgesteld 21 januari 2016 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg Rotterdam the Hague Airport

Nadere informatie

Jaarplan 2018 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam

Jaarplan 2018 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2018 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam vastgesteld d.d. 14 september 2017 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2018 van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam, ook

Nadere informatie

Jaarplan 2019 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam

Jaarplan 2019 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam Jaarplan 2019 Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam vastgesteld d.d. xx september 2018 1 1. Inleiding Voor u ligt het jaarplan 2019 van de Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam, ook

Nadere informatie

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017

Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Jaarplan CRO luchthaven Eelde 2017 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 1 Inleiding Voor u ligt het jaarplan van de Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde.

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Jaarverslag 2015 Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam 31 oktober 2016 adres: CRO luchthaven Rotterdam, t.a.v. E.R. Struch secretaris p/a provincie Zuid-Holland, postbus

Nadere informatie

Portefeuillehouder deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Kleine luchtvaart

Portefeuillehouder deelgemeente Hillegersberg-Schiebroek Kleine luchtvaart Verslag CRO Luchthaven Rotterdam Rotterdam 18 november 2013 20.00 uur-22.00 uur Aan-/afwezig Voorzitter Secretaris Provincie Zuid-Holland Wethouder gemeente Schiedam Wethouder gemeente Lansingerland Portefeuillehouder

Nadere informatie

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM 28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM CMLR 23/11 WERKPLAN 2012 Commissie 28 Vastgesteld: 29 september 2011 Opgesteld door: Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) Bijlage:

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2017 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2017 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht

JAARVERSLAG 2017 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2017 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht CRO 18-003 JAARVERSLAG 2017 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2017 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht Inleiding 2017 was het vierde jaar van de

Nadere informatie

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2016

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2016 Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2016 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op: 9 maart 2017 Inhoudsopgave Inleiding... 1 1. Jaarplan 2016... 1 2. Samenstelling commissie...

Nadere informatie

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2014 (d.d. 27 februari 2016)

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2014 (d.d. 27 februari 2016) STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM JAARREKENING 2014 (d.d. 27 februari 2016) Algemene gegevens De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Rotterdam

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Concept Jaarverslag 2018 Commissie Regionaal Overleg luchthaven Rotterdam d.d. xx februari 2019 adres: CRO luchthaven Rotterdam, t.a.v. E.R. Struch secretaris p/a provincie Zuid-Holland,

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Jaarverslag 2016 Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam 16 maart 2017 adres: CRO luchthaven Rotterdam, t.a.v. E.R. Struch secretaris p/a provincie Zuid-Holland, postbus

Nadere informatie

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM 28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM CMLR 25/10 WERKPLAN 2011 Commissie 28 Vastgesteld: 29 november 2010 Opgesteld door: Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam (CMLR) Bijlage:

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Jaarverslag 2017 Commissie regionaal overleg luchthaven Rotterdam d.d. 9 maart 2018 adres: CRO luchthaven Rotterdam, t.a.v. E.R. Struch secretaris p/a provincie Zuid-Holland, postbus

Nadere informatie

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2013

Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2013 Jaarverslag CRO luchthaven Eelde 2013 Opgesteld door: Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld op:.. februari 2014 Inhoudsopgave Inleiding... 2 1. Jaarplan 2013... 2 2. Samenstelling commissie...

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO RTHA d.d. 8 oktober 2015 Aanwezig: Voorzitter : Hr. J. van der Vlist Secretaris : Hr. E. Struch Leden / plaatsvervangende leden / ambtelijke ondersteuning:

Nadere informatie

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017)

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017) STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM JAARREKENING 2016 (vastgesteld op 16 maart 2017) Algemene gegevens De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam ACTIELIJST 7 juni 2018 2018 06 07 1 Advies kwartiermaker Omgevingsombudsman: eventueel commentaar op Allen Juni 2018 concept z.s.m. doorgeven (concept advies is door secretaris

Nadere informatie

Provincie Zuid-Holland BELEIDSKADER INSTELLING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG (CRO) VOOR REGIONALE LUCHTHAVENS

Provincie Zuid-Holland BELEIDSKADER INSTELLING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG (CRO) VOOR REGIONALE LUCHTHAVENS Provincie Zuid-Holland BELEIDSKADER INSTELLING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG (CRO) VOOR REGIONALE LUCHTHAVENS OKTOBER 2012 INHOUDSOPGAVE: 1. Samenvatting 3 2. Aanleiding en doel van Commissie Regionaal Overieg

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO luchthaven Rotterdam d.d. 6 oktober 2016 Aanwezig: Voorzitter : dhr. J. van der Vlist Secretaris : dhr. E. Struch Leden / plaatsvervangende leden

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 17024 21 augustus 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 14 augustus 2012, nr. IENM/BSK-2012/145416,

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO RTHA d.d. 11 december 2014 Aanwezig: Voorzitter : Hr. H. van der Vlist Secretaris (waarnemend) : Hr. R. Algra Leden / plaatsvervangende leden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Bombardier CRJ00 Datum : 1-0-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

De leefomgeving en toekomstige

De leefomgeving en toekomstige De leefomgeving en toekomstige ontwikkelingen RTHA Mini master class 2 juni 2015 Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland Natuur en Milieufederatie Zuid- Holland De Natuur en Milieufederatie Zuid-Holland

Nadere informatie

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg

Regeling Adviesraad Wmo gemeente Hardenberg No. 2007/JKNE/123168 Onderwerp: Regeling Adviesraad Wmo. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Hardenberg; Overwegende dat het wenselijk is ten behoeve van de beleidsvorming en de uitvoering van de

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam ACTIELIJST 13 december 2017 vergadering nummer wat wie wanneer Status 2017 12 13 1 Samenwerkingsagenda regiodoelen/ aanpak hinderbeperking: gesprek BRR met voorzitter en secretaris.

Nadere informatie

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris

Statenvoorstel. Concept advies Bestuurlijke Regiegroep RTHA over regionaal draagvlak ontwikkeling Rotterdam The Hague Airport aan Staatssecretaris Statenvoorstel Vergaderdatum GS: 18 april 2017 Portefeuillehouder: Bom - Lemstra, AW Uiterlijke beslistermijn: 28 juni 2017 Behandeld ambtenaar : K. de Jong E-mailadres: k.de.jong@pzh.nl Telefoonnummer:

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport. 2 e kwartaal Traumaheli

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport. 2 e kwartaal Traumaheli Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Traumaheli Datum: 25-10-201 Auteur: J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Budel Noord-Brabant Provinciale Staten van Noord-Brabant Gelezen het voorstel van Gedeputeerde

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar

Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Huishoudelijk Reglement Participatieraad Zevenaar Artikel 1 - Samenhang 1. De bepalingen in dit reglement moeten in samenhang worden gezien met de Verordening Participatieraad Gemeente Zevenaar (zoals

Nadere informatie

Verslag van het overleg van 11 mei Opening

Verslag van het overleg van 11 mei Opening Verslag van het overleg van 11 mei 2015 Aanwezigen: Dhr. B.J. van Bochove (voorzitter), Dhr. J. Lodders, vergezeld door Dhr. P. Spapens (Provincie Flevoland), Dhr. J. Fackeldey (Gemeente Lelystad), Dhr.

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1e kwartaal 2014 C-17 Globemaster Datum : 15-09-2014 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2018 (vastgesteld op 28 maart 2019)

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2018 (vastgesteld op 28 maart 2019) STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM JAARREKENING 2018 (vastgesteld op 28 maart 2019) Algemene gegevens De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2015 Datum : 1 augustus 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2017 (vastgesteld op 9 maart 2018)

STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM. JAARREKENING 2017 (vastgesteld op 9 maart 2018) STICHTING ONDERSTEUNING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN ROTTERDAM JAARREKENING 2017 (vastgesteld op 9 maart 2018) Algemene gegevens De Stichting Ondersteuning Commissie Regionaal Overleg Luchthaven

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport McDonnell Douglas DC9-2 e kwartaal 2015 Datum : 16-12-2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE JAARVERSLAG 2011 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE Arnhem, 29 maart 2012 2 Inhoud jaarverslag 2011 van de Commissie Regionaal Overleg Teuge 1 Inleiding 4 2 Samenstelling Commissie en secretariaat 5 3 Samenvatting

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2018 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2018 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht

JAARVERSLAG 2018 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2018 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht CRO 19-003 JAARVERSLAG 2018 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN MAASTRICHT Financiële verantwoording 2018 Stichting ondersteuning CRO luchthaven Maastricht Inleiding 2018 was het vijfde jaar van de

Nadere informatie

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001

Antwoord. van Gedeputeerde Staten op vragen van. A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 van Gedeputeerde Staten op vragen van A.B. Blokhuizen (GroenLinks) (d.d. 30 januari 2015 ) Nummer 3001 Onderwerp Belevingsonderzoek en economisch belang Rotterdam The Hague Airport Aan de leden van Provinciale

Nadere informatie

Vecendd. ïttjrt Paraaf Pro: ecretaris. Onderwerp Beleidskader Instelling Commissie Regionaal Overleg (CRO) voor regionale luchthavens.

Vecendd. ïttjrt Paraaf Pro: ecretaris. Onderwerp Beleidskader Instelling Commissie Regionaal Overleg (CRO) voor regionale luchthavens. 5 minuten versie voor Provinciale Staten p^^^^j^l^ HOLLAND Directie DRM Afdeling Mobiliteit en Milieu Registratienummer PZH 2011 303345984 (DOS 2010 0014372) Datum vergadenng Gedeputeerde Staten 23 oktober

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam ACTIELIJST 16 maart 2017 vergadering nummer wat wie wanneer status 2017 03 16 1 N.a.v. mail Ouderaa aan Zuidveld over avondvlucht die wegdraaide RTHA/LVNL Mei juli 2017 (Canniuslaan

Nadere informatie

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum

Provinciale Staten van Noord-Holland. Voordracht 17. Haarlem, 18 januari Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Provinciale Staten van Noord-Holland Voordracht 17 Haarlem, 18 januari 2011 Onderwerp: Instelling Commissie regionaal overleg luchthaven Hilversum Bijlagen: ontwerpbesluit 1. Inleiding. Door een wijziging

Nadere informatie

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011

28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 28 COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM JAARVERSLAG 2011 Secretariaat: Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Rotterdam Postbus 90602 2509 LP DEN HAAG Zuid-Hollandplein 1 2596 AW DEN

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO luchthaven Rotterdam d.d. 15 dec. 2016 Aanwezig: Voorzitter : dhr. J. van der Vlist Secretaris : dhr. E. Struch Leden / plaatsvervangende leden

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie

Reglement Auditcommissie Vaststelling Raad van Toezicht: 24 mei 2018 Pagina 1 van 7 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie 3 5. Taken, werkwijze

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuig rondom Rotterdam The Hague Airport Cessna 60 Citation e kwartaal 201 Datum : 1-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen/ Rob Algra Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2005 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.

Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle. Jaarrapportage 2008 Commissie Milieuhygiëne Luchtvaartterrein Eelde Machlaan 38 9761 TK Eelde tel: 050 311 29 27 fax: 050 311 81 48 e-mail: secretariaat@cmle.nl Klachtenlijn : 050 309 3009 e-mail: klachtenbureau@cmle.nl

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Boeing 77 Datum : 7-10-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA

Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Rotterdam, 08 november 2017. Inspreektekst Commissie Leefomgeving Den Haag op bezoek bij RTHA Geachte aanwezigen, Mijn naam is Dirk Breedveld bestuurslid van de verenging Bewoners Tegen Vliegtuigoverlast,

Nadere informatie

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport CMLR /2012 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2012 Datum : 22-11-2012 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie : DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 84,

Nadere informatie

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012)

Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Aanvullend Reglement Raad van Toezicht Vastgesteld door de Raad van Toezicht d.d. (2 oktober 2012) Algemeen De raad van toezicht van de Stichting Gereformeerde Scholengroep, statutair gevestigd te Groningen,

Nadere informatie

Jaarrapportage 2015 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Jaarrapportage 2015 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Jaarrapportage 2015 Analyse meldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Datum: 25 april 2016 Versie: Auteurs: Definitief R. Algra, C. Boogerd Onderzoek en analyse: J.P. van Nieuwenhuizen, R. Spaans Organisatie

Nadere informatie

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE

Commissie Regionaal Overleg luchthaven Teuge JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE JAARVERSLAG 2012 COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG TEUGE Inhoud jaarverslag 2012 van de Commissie Regionaal Overleg Teuge 1 Inleiding 3 2 Samenstelling Commissie en secretariaat 4 3 Samenvatting 5 4 Vooruitblik

Nadere informatie

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies

R.J.H. Snijder Reguleren en Advies Parallelweg 1 Heliplan VOF T.a.v. de heer Van Manen Statenlaan 27 2582 GB DEN HAAG Postbus 843 3100 AV Schiedam T 010-246 80 00 F 010-246 82 83 E info@dcmr.nl W www.dcmr.nl Ons kenmerk Uw kenmerk Aantal

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Robin DR-00 2 e kwartaal 201 Datum : 15-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO luchthaven Rotterdam d.d. 13 dec. 2017 Aanwezig: Voorzitter : dhr. J. van der Vlist Secretaris : dhr. E. Struch Leden / plaatsvervangende leden

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Bombardier DB-700 e kwartaal 201 Datum : december 201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

ffi '?îffhorrand EIhf;E] 1 3 okt 2015 Lid Gedeputeerde Staten eerder aan u verstuurde voordracht en bevat de tekst van de regeling. Provinciale Staten

ffi '?îffhorrand EIhf;E] 1 3 okt 2015 Lid Gedeputeerde Staten eerder aan u verstuurde voordracht en bevat de tekst van de regeling. Provinciale Staten Lid Gedeputeerde Staten A. Bom - Lemstra '?îffhorrand Provinciale Staten Contact 070 441 70 87 aw.bom@pzh.nl Postadres Provinciehuis Postbus 90602 2509 LP Den Haag T 070-441 66 11 www.zuid-holland.nl Datum

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 201 Fokker 100 Datum : 29-09-201 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8,

Nadere informatie

Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport Kwartiermaker Ewald van Vliet 3 oktober 2018

Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport Kwartiermaker Ewald van Vliet 3 oktober 2018 Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport Kwartiermaker Ewald van Vliet 3 oktober 2018 Omgevingsombudsman Rotterdam The Hague Airport Ewald van Vliet 7 juni 2018 De Opdracht De kwartiermaker komt

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland

Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland Huishoudelijk reglement Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland In dit huishoudelijk reglement wordt nader bepaald hoe de Adviesraad Sociaal Domein Steenwijkerland haar werkzaamheden wil uitvoeren. Art.

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO RTHA d.d. 23 maart 2015 Aanwezig: Voorzitter : Hr. H. van der Vlist Secretaris (waarnemend) : Hr. R. Algra Leden / plaatsvervangende leden / ambtelijke

Nadere informatie

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN

Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Reglement Auditcommissie Raad van Commissarissen MN Dit reglement is op grond van artikel 8.3 het reglement van de Raad van Commissarissen vastgesteld door middel van een besluit van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Mozaïek Wonen. Reglement Auditcommissie. Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016

Mozaïek Wonen. Reglement Auditcommissie. Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016 Mozaïek Wonen Reglement Auditcommissie Vastgesteld door de RvC op 3 maart 2016 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Samenstelling auditcommissie 3 3. Doelstelling auditcommissie 3 4. Bevoegdheden auditcommissie

Nadere informatie

Bestuursreglement. Geldend van 8 juni 2018

Bestuursreglement. Geldend van 8 juni 2018 Bestuursreglement 1. De Omgevingsraad Schiphol is een wettelijk overleg- en adviesorgaan van de Rijksoverheid inzake luchtvaartaangelegenheden in de brede zin van het woord. Desgewenst kunnen ook regionale

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND

PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Nummer 4 van 2013 PROVINCIAAL BLAD VAN ZEELAND Besluit van provinciale staten van Zeeland van 21 december 2012, houdende de vaststelling van de Verordening Commissie Regionaal Overleg luchthaven Midden-Zeeland

Nadere informatie

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde

Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Overleg Commissie regionaal overleg luchthaven Eelde Vastgesteld verslag inclusief actie- en besluitenlijst Datum overleg en tijd: Aanwezig: Verhinderd: Secretariaat: Overige aanwezige: Volgend overleg:

Nadere informatie

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van

Recente Ontwikkelingen. Schiphol Kees van Kuijen. m.b.t de Toekomst van Recente Ontwikkelingen m.b.t de Toekomst van Schiphol Kees van Kuijen Lid Commissie Regionaal Overleg Luchthaven Schiphol (CROS) en Clustervertegenwoordiger bewoners Zuid-West (Leiden en Bollenstreek)

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 2016 Chinook Datum : 6-12-2016 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 8, 100

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam Betreft : Verslag bijeenkomst CRO RTHA d.d. 30 juni 2016 Aanwezig: Voorzitter : Hr. J. van der Vlist Secretaris : Hr. E. Struch Leden / plaatsvervangende leden / ambtelijke ondersteuning/

Nadere informatie

Reglement selectie- en remuneratiecommissie SOR

Reglement selectie- en remuneratiecommissie SOR Datum 12-5-2016 Reglement selectie- en remuneratiecommissie SOR SOR Botersloot 175, 3011 HE Rotterdam Postbus 22260, 3003 DG Rotterdam T (010) 444 55 55 F (010) 404 80 26 E info@sor.nl www.sor.nl ARTIKEL

Nadere informatie

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014

REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014 REGLEMENT AUDITCOMMISSIE 29 OKTOBER 2014 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING EN DEFINITIES 3 2. SAMENSTELLING EN PLAATS IN DE ORGANISATIE 3 3. VERGADERINGEN 4 4. VERANTWOORDELIJKHEID 4 5. UITWERKING VERANTWOORDELIJKHEID

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2016 AC10 Spectre Datum : 1-06-2016 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V.

REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. REGLEMENT VOOR DE AUDIT, COMPLIANCE EN RISICO COMMISSIE VAN PROPERTIZE B.V. Datum: 11 mei 2015 Artikel 1. Definities AvA: Commissie: Reglement: RvB: RvC: Vennootschap: de algemene vergadering van aandeelhouders

Nadere informatie

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland

Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Bestuursreglement samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs Noord-Kennemerland Artikel 1 Begripsbepalingen In dit bestuursreglement wordt verstaan onder: a. statuten: de statuten van de Stichting

Nadere informatie

CRO Luchthaven Rotterdam

CRO Luchthaven Rotterdam CRO Luchthaven Rotterdam voorstel d.d. 16 april 2019 (CYCLISCHE) PROCEDURES VOOR DE BEOORDELING EN MONITORING VAN VOORSTELLEN VOOR HINDERBEPERKING ACTOREN: CRO: Dit is de plenaire vergadering van de Commissie

Nadere informatie

Federatie NVVS FOSS SH-Jong, Huishoudelijk reglement (definitief) d.d

Federatie NVVS FOSS SH-Jong, Huishoudelijk reglement (definitief) d.d HUISHOUDELIJK REGLEMENT Dit huishoudelijk reglement is opgesteld op basis van het gestelde in artikel 16 van de statuten. In dit reglement zijn in aanvulling op de statuten spelregels opgenomen voor een

Nadere informatie

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN

VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN VERORDENING COMMISSIE REGIONAAL OVERLEG LUCHTHAVEN HOOGEVEEN Artikel 1 1. Er is een Commissie Regionaal Overleg (CRO) luchthaven Hoogeveen. 2. De CRO bestaat uit een voorzitter en de volgende leden: -

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 1 e kwartaal 2017 Datum: 1 juni 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport e kwartaal 201 C510, C25B, FA7X, GLEX, C650 Datum : 2 februari 2015 Auteur : J.P. van Nieuwenhuizen Organisatie: DCMR Milieudienst

Nadere informatie

Verordening op de Auditcommissie gemeente Schinnen 2014

Verordening op de Auditcommissie gemeente Schinnen 2014 CVDR Officiële uitgave van Schinnen. Nr. CVDR347695_1 27 juni 2017 Verordening op de Auditcommissie gemeente Schinnen 2014 DE RAAD VAN DE GEMEENTE SCHINNEN Gelezen het voorstel van het presidium van 11-11-2014;

Nadere informatie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie

Bijlage D. Reglement Auditcommissie Bijlage D Reglement Auditcommissie Vastgesteld op: 14 mei 2018 Artikel 1 - Status en inhoud reglement 1. Dit reglement is opgesteld ter uitwerking van en in aanvulling op het reglement van de RvC en de

Nadere informatie

Meldingenloket vliegverkeer GAE

Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenloket vliegverkeer GAE Meldingenrapportage Tweede kwartaal 2016 Het Meldingenloket vliegverkeer GAE wordt mede mogelijk gemaakt door: Inleiding Het Meldingenloket vliegverkeer GAE (hierna: loket)

Nadere informatie

Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningcorporatie Velison Wonen

Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningcorporatie Velison Wonen Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningcorporatie Velison Wonen Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen op 19-12-2018 1 Artikel 1 - Definities In dit reglement

Nadere informatie

Reglement Selectie- en remuneratiecommissie

Reglement Selectie- en remuneratiecommissie Stichting Standvast Wonen Reglement Selectie- en remuneratiecommissie Vastgesteld door Raad van Toezicht op 14 september 2018 Reglement Selectie- en remuneratiecommissie 14 september 2018 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Besluit vast te stellen de:

Besluit vast te stellen de: VERORDENING AUDITCOMMISSIE GEMEENTE WEERT De raad van de gemeente Weert, Gelezen het voorstel van het college d.d. 20 januari 2015, gelet op de artikelen 84, 147 en 149 van de Gemeentewet; Besluit vast

Nadere informatie

Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven. Evaluatie Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant 2010

Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven. Evaluatie Beleidsnota Luchtvaart Noord-Brabant 2010 Voorzitter CRO Seppe en Budel Voorzitters COVM Woensdrecht, Gilze-Rijen, Volkel en Eindhoven Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 www.brabant.nl

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 2 e kwartaal 2017 Datum: 15 augustus 2017 Auteur: S.J. Steenhart Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT. per

HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT. per HUISHOUDELIJK REGLEMENT DE AGAAT per 01-01-2012 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Statuten Statuten zoals vastgesteld bij notariële akte dd 17-03-2011 ten kantore van notaris van Burik te Cuijk. De met een

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD

HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD HUISHOUDELIJK REGLEMENT STICHTING SENIORENRAAD MEIERIJSTAD BASIS VOOR HET HUISHOUDELIJK REGLEMENT Artikel 1 Het huishoudelijk reglement van de Stichting Seniorenraad Meierijstad, hierna Stichting te noemen,

Nadere informatie

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016

Kwartaalrapportage. Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016 Kwartaalrapportage Vliegtuigmeldingen rondom Rotterdam The Hague Airport 4 e kwartaal 2016 Datum: 1 februari 2017 Auteur: R.C. Spaans Organisatie: DCMR Milieudienst Rijnmond Postbus 843, 3100 AV Schiedam

Nadere informatie

Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningstichting HEEMwonen

Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningstichting HEEMwonen BIJLAGE E reglement selectie en remuneratiecommissie per 1-1-2019 Reglement voor de selectie- en remuneratiecommissie Woningstichting HEEMwonen Vastgesteld tijdens de vergadering van de Raad van Commissarissen

Nadere informatie

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015

Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Huishoudelijk Reglement VKIG 3 november 2015 Inleiding: Het huishoudelijk reglement bestaat uit regels waarin de organisatie van de vereniging nader is uitgewerkt, de rechten en verplichtingen van de leden

Nadere informatie

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013

Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR256723_2 3 juli 2018 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam 2013 Gemeenteblad 2013 Verordening Adviesraad leerlingenvervoer gemeente Rotterdam

Nadere informatie

COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM

COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM COMMISSIE MILIEUHYGIËNE LUCHTVAARTTERREIN ROTTERDAM Verslag vergadering d.d. 22 juni 2006. CMLR 27/06 Aan-/afwezig Voorzitter Secretaris Gemeente Rotterdam (adviseurs) Bewoners Rotterdam Plv. bewoners

Nadere informatie

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006

reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 reglement Raad van Toezicht CNV Publieke Zaak per 1 januari 2006 2 Inhoud pagina begripsbepalingen 3 doel reglement 3 taken en bevoegdheden 3 specifieke taken bevoegdheden 3 individuele advisering 4 kwaliteitseisen

Nadere informatie