KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr"

Transcriptie

1 KLACHTREGLEMENT VvvK Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

2 KLACHTREGLEMENT VAN DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING VAN & VOOR KINDERTHERAPEUTEN Definities Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht een uiting van ongenoegen over - de behandeling en/of bejegening door een afgestudeerde kindertherapeut (zijnde een A-registerlid) die is aangesloten bij de Vereniging van & voor Kindertherapeuten (hierna: VvvK) en of personen werkzaam voor de kindertherapeut; - de organisatie van de praktijkvoering. b. klager - de minderjarige cliënt van de kindertherapeut, in elk geval vertegenwoordigd door de wettelijke vertegenwoordiger(s); - het bestuur van de VvvK (in geval van een klacht tegen een lid van de VvvK); - een lid van de VvvK ( in geval van een klacht tegen een andere kindertherapeut aangesloten bij de VvvK). c. kindertherapeut een A-registerlid aangesloten bij de VvvK. d. beklaagde degene (te weten de kindertherapeut) over wie geklaagd wordt (bij klachten over personen werkzaam voor de kindertherapeut wordt de kindertherapeut aangesproken). e. cliënt de minderjarige c.q. zijn of haar wettelijk vertegenwoordiger(s) die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een bij de VvvK aangesloten kindertherapeut. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 2 van 11

3 f. klachtencommissie VvvK de door het bestuur van de VvvK ingestelde onafhankelijke klachtencommissie die belast is met de klachtenbehandeling. g. klachtenbemiddeling het naar aanleiding van een klacht door middel van overleg trachten te komen tot een oplossing van de klacht waarbij het herstel van de relatie tussen klager en beklaagde als doel wordt nagestreefd. De klachtencommissie kan daarin (voorafgaand aan of tijdens de klachtenbehandeling) een bemiddelende rol spelen. h. klachtenbehandeling het onderzoek naar de oorzaak van een klacht resulterend in een niet-juridisch afdwingbare uitspraak over de gegrondheid van de klacht en waar zo nodig een advies kan volgen aan beklaagde over de door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht; i. secretariaatsadres klachtencommissie de klachtencommissie is bereikbaar op het volgende adres: postbus 78055, te (1070 LP ) Amsterdam of via het volgende adres: Het bestuur van de VvvK bepaalt per zittingsperiode het secretariaatsadres van de klachtencommissie en maakt dat bekend op haar website en in haar Nieuwsbrief. Doelstelling van de klachtenregeling Artikel 2 De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen: a. het recht doen aan de individuele klager en beklaagde; b. het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en beklaagde; c. het leveren van een bijdrage aan -en het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de door de kindertherapeut geleverde zorg door het verzamelen van klachten om een beter inzicht te kunnen krijgen in mogelijke tekortkomingen in de zorg welke wordt geleverd door de kindertherapeuten en dus beter te kunnen inspelen op de behoeften van de cliënt in het algemeen. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 3 van 11

4 Uitgangspunten bij de klachtenregeling Artikel 3 De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a. de VvvK streeft naar een vlotte behandeling van de klacht volgens een vaste en overzichtelijke werkwijze; b. de klacht wordt (in het kader van klachtenbemiddeling welke steeds wordt gestimuleerd door de klachtencommissie) bij voorkeur eerst besproken tussen klager en beklaagde. De klachtencommissie kan in dat kader klager en beklaagde desgevraagd praktische adviezen geven over de aanpak van de klachtenbemiddeling; c. de klachtenregeling is voor klager laagdrempelig, wat ook inhoudt, dat ter zake aan klager door de VvvK geen kosten in rekening worden gebracht; d. beide partijen hebben het recht zich te laten bijstaan bij de behandeling van de klacht. Eventueel daaraan verbonden kosten dienen door de partij welke het aangaat zelf te worden gedragen; e klager en beklaagde worden in de gelegenheid gesteld een toelichting te geven op de inhoud van de klacht, volgens het beginsel van hoor en wederhoor; f. klager en beklaagde hebben het recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke levenssfeer van een derde niet aantast; g. persoonlijke gegevens over klager en beklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. De leden van de klachtencommissie, de leden van het bestuur van de VvvK en andere bij de procedure betrokkenen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van wat hen uit hoofde van hun functie als lid van de klachtencommissie dan wel uit hoofde van hun functie als lid van het bestuur VvvK dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden; h. de klachtencommissie onthoudt zich van een oordeel over de financiële aansprakelijkheid van beklaagde. Zij beperkt zich tot de beoordeling van de gegrondheid van de klacht. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 4 van 11

5 Benoeming, ontslag en samenstelling van de klachtencommissie Artikel 4 1 De klachtencommissie bestaat uit drie leden, waaronder een voorzitter (welke jurist is en daarbij geen lid is van de VvvK) een secretaris en een algemeen lid. Allen worden benoemd door het bestuur. 2. Voor ieder lid van de commissie (inclusief de voorzitter) wordt door het bestuur een plaatsvervangend lid benoemd. 3. De voorzitter en leden van de klachtencommissie worden benoemd voor een periode van drie jaar en zijn tweemaal herbenoembaar. Ditzelfde geldt voor de plaatsvervangende leden. 4. De leden van de klachtencommissie zijn aangesloten bij de VvvK, met uitzondering van de voorzitter. 5. De leden dan wel plaatsvervangende leden, van de klachtencommissie kunnen geen deel uitmaken van het bestuur van de VvvK. 6. De leden van de klachtencommissie hebben geen familierelatie en/of persoonlijke relatie met beklaagde of klager. Zo nodig worden zij bij een behandeling van een bepaalde klacht om die reden vervangen door een plaatsvervanger. 7. Een (plaatsvervangend) lid van de klachtencommissie, met inbegrip van de (plaatsvervangend) voorzitter kan vrijwillig terugtreden. 8. Het bestuur kan een (plaatsvervangend) lid van de klachtencommissie met inbegrip van de (plaatsvervangend) voorzitter van zijn of haar functie ontheffen indien dit lid, naar mening van het bestuur en de andere leden van de klachtencommissie samen, onvoldoende functioneert en in dit functioneren geen verbetering is te verwachten. 9. Het lidmaatschap van de klachtencommissie eindigt voorts in elk geval door het overlijden van het lid of beëindiging van het lidmaatschap van de VvvK 10. De leden van de klachtencommissie ontvangen desgewenst een onkostenvergoeding (waaronder een reiskostenvergoeding) welke is vastgesteld door het bestuur van de VvvK en is goedgekeurd door de Algemene Ledenvergadering van de VvvK. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 5 van 11

6 Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie Artikel 5 De klachtencommissie heeft de volgende taken: 1. het op basis van de behandeling van de klacht komen tot een uitspraak van de gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan beklaagde; 2 het uitbrengen van rapportage na een klachtafhandeling aan het bestuur van de VvvK. Deze rapportage betreft met name het aantal klachten dat werd ingediend, de aard van de klachten en de eventuele aanbevelingen die gedaan zijn aan beklaagde. De klachtencommissie heeft de volgende bevoegdheden: 3. het oproepen en schriftelijk en/of mondeling horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht; 4. het doen van een poging voorafgaand aan of tijdens de klachtenbehandeling om de relatie tussen partijen te herstellen; 5. het inwinnen van informatie (o.a. bij het tucht college van de Stichting Tuchtrecht Beroepsbeoefenaren Natuurlijke Gezondheidszorg (waarbij de leden van de VvvK verplicht zijn aangesloten, hierna: TBNG ) en het raadplegen en inzien van voor de behandeling van de klacht relevante stukken, voor zover dat gebeurt met toestemming van klager; 6. na sluiting van het dossier betreffende de klacht zal de klachtencommissie een bewaartermijn van dat dossier van vijf jaar hanteren waarna zij het dossier zal vernietigen. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 6 van 11

7 Indienen van een klacht door klager Artikel 6 1 Klager stuurt een uitsluitend schriftelijke klacht, voorzien van datum, handtekening en relevante contactgegevens van klager naar secretariaatsadres van de klachtencommissie. 2 De klacht dient in elk geval de naam en het adres van beklaagde te bevatten evenals een duidelijke beschrijving van de klacht waarbij wordt aangegeven wanneer de klacht is ontstaan en voorts wordt ingegaan op de specifieke omstandigheden waarover wordt geklaagd. Verder dient te worden aangegeven welke acties zijn ondernomen door klager om te trachten de zaak buiten de klachtencommissie om tot een oplossing te brengen. Zie hiervoor het klachtenformulier, te downloaden op de website van de VvvK ( 3 Klager dient bij het indienen van de klacht een kopie te overleggen van de schriftelijke behandelingsovereenkomst alsmede duidelijk leesbare kopieën van gevoerde correspondentie tussen klager en beklaagde over de klacht. 4. Indien na ontvangst van de klacht blijkt dat één of meerdere gegevens als hiervoor genoemd ontbreken en/of de klacht onvoldoende informatie bevat zal klager in de gelegenheid worden gesteld de ontbrekende gegevens aan te vullen. Klager zal daarvoor een termijn van hoogstens twee weken (welke in bijzondere gevallen indien daartoe een onderbouwd verzoek wordt gedaan eventueel door de klachtencommissie kan worden verlengd) worden gegund. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 7 van 11

8 Werkwijze commissie na ontvangst van de klacht Artikel 7 1. De klachtencommissie zal uiterlijk binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de klacht een ontvangstbevestiging aan klager sturen. In die bevestiging wordt ook informatie verstrekt over de te vervolgen procedure. 2. De klachtencommissie zal de klacht niet in behandeling nemen (niet ontvankelijk verklaren) als deze niet voldoet aan de eisen die artikel 6 lid 1 tot en met 3 stelt ( mits klager in overeenstemming met artikel 6 lid 4 in de gelegenheid is gesteld het verzuim te herstellen) en/of er na het ontstaan van de grond van de klacht er een periode van 3 jaar of meer is verstreken en/of een gelijke klacht van klager nog in behandeling is bij de klachtencommissie en/of de klacht al eerder in behandeling is geweest bij de klachtencommissie en zich geen nieuwe feiten en omstandigheden hebben voorgedaan die een nieuwe behandeling door de klachtencommissie noodzakelijk maakt en/of de klacht inmiddels door klager is aangebracht bij een andere instantie en/of er geen sprake is van: een klacht als bedoeld in artikel 1 a; een klager als bedoeld in artikel 1 b; een beklaagde als bedoeld in artikel 1 d. 3. De klachtencommissie stuurt binnen vijftien kalenderdagen na ontvangst van de schriftelijke (door de commissie ontvankelijk verklaarde) klacht een kopie daarvan aan beklaagde met het verzoek daarop binnen vier weken schriftelijk te reageren. Beklaagde kan indien daartoe een onderbouwd verzoek wordt gedaan, desgewenst een extra termijn krijgen van maximaal vier weken. 4. Indien blijkt dat klager nog geen poging heeft ondernomen om de kwestie samen met beklaagde tot een oplossing te brengen zal de klachtencommissie klager aanraden dat alsnog te doen. Als blijkt dat dit niet tot resultaat heeft geleid, wordt de klacht verder inhoudelijk in behandeling genomen door de klachtencommissie. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 8 van 11

9 De behandeling van de klacht en de uitspraak Artikel 8 1. Het onderzoek van de feiten en omstandigheden gebeurt op basis van hoor en wederhoor. 2. Klager, beklaagde en anderen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord, worden in principe door de klachtencommissie uitgenodigd voor een hoorzitting. Indien klager/beklaagde zich wil laten vergezellen door iemand in de hoorzitting, dient deze dit vooraf kenbaar te maken onder vermelding van gegevens van de mee te nemen persoon en dient de andere partij en klachtencommissie hiermede akkoord te gaan. In de uitnodiging zal worden vermeld waar en wanneer de besloten hoorzitting zal plaatsvinden. Zowel klager als beklaagde worden voordien gevraagd hun verhinderdata te geven. De klachtencommissie zal zoveel mogelijk rekening houden met die verhinderdata. 3. Indien zowel klager als beklaagde af willen zien van een hoorzitting, c.q. daar geen prijs op stellen (en de klachtencommissie van mening is dat het opgebouwde dossier voldoende duidelijk is en een toelichting van partijen niets essentieels zal kunnen toevoegen) zal de klachtencommissie de zaak kunnen afdoen zonder het horen van partijen. 4. Het horen van klager en beklaagde kan plaatsvinden in tegenwoordigheid van elkaar (wat de voorkeur geniet) of afzonderlijk, dit ter beoordeling van de klachtencommissie. Indien tot afzonderlijk horen van partijen wordt overgegaan, zal de klachtencommissie alleen die informatie bij haar overwegingen betrekken, waarop de andere partijen de gelegenheid heeft gehad te reageren. Klager en beklaagde hebben recht op inzage van alle stukken, welke relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit naar het oordeel van de klachtencommissie de persoonlijke levenssfeer van derden niet aantast. Persoonlijke gegevens van klager en beklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. 5. De klachtencommissie komt zo vaak bij elkaar als de voorzitter of een meerderheid van de leden dat noodzakelijk acht. 6. Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met klager blijkt dat bij klager geen behoefte meer bestaat aan verdere behandeling. Zowel klager als beklaagde zullen daarvan een schriftelijke bevestiging ontvangen van de klachtencommissie. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 9 van 11

10 7. Indien de klachtencommissie concludeert dat zij over voldoende informatie beschikt om tot een uitspraak over de gegrondheid van de klacht te kunnen komen wordt deze in een vergadering van de klachtencommissie vastgesteld. De secretaris maakt in overleg met de voorzitter en de andere leden een verslag van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en van eventuele deskundigen. In het verslag wordt opgenomen de gemotiveerde uitspraak van de klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht. Tevens wordt daarbij vermeld of, en zo ja, welke aanbevelingen aan beklaagde worden gedaan. 8. Het verslag met daarin vermeld de uitspraak wordt binnen vier weken na de hoorzitting aan klager en beklaagde gezonden. Deze termijn kan, met opgave van redenen, tweemaal worden verlengd met vier weken. 9. Beklaagde bericht binnen vier weken na ontvangst van een gegrond verklaarde klacht aan de klachtencommissie en klager schriftelijk of er naar aanleiding van het gegeven oordeel en/of aanbevelingen van de klachtencommissie maatregelen zijn genomen door beklaagde. Zoals al eerder aangegeven is de uitspraak van de klachtencommissie niet-juridisch afdwingbaar. 10. Het bestuur van de VvvK ziet erop toe dat gedane aanbevelingen aan beklaagde worden uitgevoerd. Wanneer beklaagde in gebreke blijft kan het bestuur van de VvvK de volgende disciplinaire maatregelen opleggen: a) na 21 kalenderdagen en het in gebreke blijven van beklaagde, ontvangt deze een schriftelijke waarschuwing; b) na 14 kalenderdagen na de schriftelijke waarschuwing en het in gebreke blijven van beklaagde, ontvangt deze een schriftelijke berisping; c) na 7 kalenderdagen na de schriftelijke berisping en het in gebreke blijven van beklaagde, kan schorsing voor bepaalde tijd als lid van de vereniging volgen; d) na het in gebreke blijven van beklaagde na schorsing voor bepaalde tijd van het lidmaatschap, kan royement voor onbepaalde tijd als lid van de vereniging volgen. 11. Klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie, zoals het TBNG: zie ook artikel 5 lid 5), de civiele rechter of de strafrechter. 12. Als het de klachtencommissie duidelijk is dat de klacht zoals voorgelegd aan de klachtencommissie integraal door een externe organisatie in behandeling is of wordt genomen, dan zal de klachtencommissie de klacht niet verder behandelen en daarvan schriftelijk mededeling doen aan klager en de beklaagde. Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 10 van 11

11 Slotbepaling Artikel 9 1. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de klachtencommissie. 2. Dit reglement treedt in werking op 2 februari 2013 en vervangt daarmee alle voorgaande reglementen Dit reglement (welke zal worden gepubliceerd op de site van de VvvK, gehoord door het bestuur van de VvvK, is vastgesteld door de Algemene Ledenvergadering van de VvvK op 2 februari 2013 Klachtreglement VvvK 2013 Pagina 11 van 11

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers.

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers. KLACHTENREGELING CENTRUM VOOR MINDFULNESS Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van het Centrum voor Mindfulness

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING

KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over een gedraging en/of de pedagogische

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland

Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Reglement Klachtencommissie Huidpatiënten Nederland Huidpatiënten Nederland doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN),

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG ZUID-NEDERLAND Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), in aanmerking nemende - dat als gevolg van de Wet klachtrecht cliënten

Nadere informatie

Procedure klachtenregeling cliënten

Procedure klachtenregeling cliënten Procedure klachtenregeling cliënten Inleiding Het doel van het Klachtenreglement van ArosA is het regelen van een behoorlijke en zorgvuldige omgang van de klachten van cliënten. De Klachtenregeling bestaat

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA.

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING EN KLACHTENADVIESCOMMISSIE NVGH/ALPHA. Vastgesteld door de algemene vergadering op 3 juni 2012. Artikel 1. definities Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling Vogel Bewind

Klachtenregeling Vogel Bewind Klachtenregeling Vogel Bewind Vogel Bewind zal te allen tijde trachten om haar werkzaamheden ten aanzien van de aan haar opgedragen taken zo zorgvuldig mogelijk te realiseren en de belangenbehartiging

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker

Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Klachtenreglement Coaching Rondom Kanker Inleiding Coaching Rondom Kanker (CRK) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Overwegende dat: - de Equine Osteopath EDO met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel 1. 1. Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2.

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De huurder of woningzoekende die een klacht aan de commissie voorlegt. Huurder: Een huurder van een woning of woonruimte van Leystromen. Voor de

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

Klachtenregeling Virenze

Klachtenregeling Virenze Status Definitief Pagina 1 van 5 Klachtenregeling Virenze Artikel 1: begripsomschrijvingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. De instelling: alle onder Virenze ressorterende bedrijfsonderdelen en

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement

Klachtenreglement. Doel. Toepassingsgebied. Definities. Reglement Doel De doelstelling van het klachtenreglement is het bieden van uitsluitsel aan de medewerker/ cliënt in betrekking tot zijn/ haar relatie tot Werkbedrijf Lelystad BV wanneer hij/ zij van oordeel is dat

Nadere informatie

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N Rotterdam KLACHTENREGELING MEDEWERKERS Inhoudsopgave Begripsbepaling... 1 Doelstelling van de klachtenregeling... 3 Uitgangspunten bij de klachtregeling... 3 Indienen

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen of niet ontvankelijk verklaren van een klacht

Nadere informatie

Interne klachtregeling stichting RADAR

Interne klachtregeling stichting RADAR Interne klachtregeling stichting RADAR Artikel 1 Artikel 2 t/m 4 Artikel 5 t/m 10 Artikel 11 t/m 20 Begripsomschrijving Algemene bepalingen Klachtbehandeling door de klachtencommissie De procedure Artikel

Nadere informatie

!"#$%&""#%'(#)* Klachtenreglement

!#$%&#%'(#)* Klachtenreglement Klachtenreglement Algemeen Het doel van behandeling van klachten is in de allereerste plaats herstel van de verhoudingen tussen de klager en de organisatie. Het vastleggen en volgen van een procedure om

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland

KLACHTENREGLEMENT Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland KLACHTENREGLEMENT Professioneel MentorschapsBureau Noord-Nederland Klachten Reglement voor de behandeling van klachten Begripsomschrijvingen Artikel 1 Klacht: Een klacht is gericht tegen de wijze waarop

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG Aangesloten zijn de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Nadere informatie

Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) b.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016

REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland. Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 REGLEMENT op de Tuchtrechtspraak voor leden van IIA Nederland ingevolge artikel 14 van de statuten van de vereniging Vastgesteld in de Algemene Ledenvergadering van IIA Nederland op 7 december 2016 De

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie Artikel 1 Definities Klager: De verbruiker die een klacht aan de commissie voorlegt. Warmte: Warm water of tapwater bestemd voor ruimteverwarming of -koeling, sanitaire doeleinden

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2

Klachtenreglement Veilig Thuis, definitief, februari 2016 Pagina 2 KLACHTENREGELING Veilig Thuis Haaglanden is een voorlopig samenwerkingsverband tussen Wende (Steunpunt Huiselijke Geweld) en stojah (Advies- en meldpunt Kindermishandeling). Beoogd is dat beide organisaties

Nadere informatie

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009

Reglement intern tuchtrecht. Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza 2009 Reglement intern tuchtrecht Phorza De algemene ledenvergadering van Phorza, beroepsorganisatie voor sociale, (ortho)pedagogische en hulpverlenende functies: Overwegende

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING

Cutis Marmorata Telangiectatica Congenita & Overige Vasculaire Malformaties KLACHTENREGELING Inleiding CMTC-OVM doet haar uiterste best om klanten zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken. In deze klachtenprocedure is vastgelegd

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling.

Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling. Interne klachtenregeling Synthese Dit document betreft het reglement voor interne klachtenafhandeling. Versie 1.0 Inwerkingtreding vanaf 12 mei 2016 1 / 5 0 Begripsbepalingen In dit reglement worden onderstaande

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD?

KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? KLACHTEN OVER WONEN BOMMELERWAARD? De drie woningcorporaties in de Bommelerwaard verdelen gezamenlijk hun huurwoningen onder de naam Wonen Bommelerwaard. Het kan voorkomen dat een ingeschreven woningzoekende

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia

Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia Klachtenreglement Stichting Ouder en Kindcentrum Academia KLACHTENREGELING Indien u niet tevreden bent, kunt u gebruik maken van ons klachtenreglement. Elke klacht wordt uiterst serieus behandeld en verbeterpunten

Nadere informatie