REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH.

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH."

Transcriptie

1 REGLEMENT KLACHTRECHT VAN DE NGVH (versie juni 2012) als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH. DEFINITIES. Artikel Instelling: de in Nederland gevestigde vereniging genaamd: NGVH. 2. Bestuur: Bestuur van de NGVH. 3. Secretariaat: Secretariaat van de NGVH. 4. Beroepsbeoefenaar: Ieder lid van de NGVH, van welke modaliteit dan ook. 5. Klager: De (rechts)persoon die de klacht indient. 6. Verweerder: de beroepsbeoefenaar tegen wie de klacht is gericht. 7. ALV Beroepscommissie: de commissie als bedoeld in artikel 8 lid 6 van de statuten van de NGVH. 8. ALV: de algemene ledenvergadering van de NGVH. 9. Klachtencommissie: de commissie als bedoeld in artikel 24 van de statuten van de NGVH ter behandeling van klachten. Klachtencommissie Artikel 2. Benoeming, samenstelling en werkwijze. a. De Klachtencommissie bestaat een door de ALV te bepalen aantal van tenminste 3 leden op voordracht van het Bestuur te benoemen door de ALV. Bij gebreke van voldoende benoemingen door de ALV benoemt de voorzitter van het Bestuur tenminste drie personen als Klachtencommissie bij iedere ingediende klacht. De Klachtencommissie mag bij meer ingediende klachten uit dezelfde personen bestaan. b. Zij bestaat uit - bij voorkeur - gewone leden uit zoveel mogelijk verschillende modaliteiten en zo mogelijk ook een persoon, die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft of mediator is ; de leden van de klachtencommissie behoeven geen lid van de vereniging te zijn. De voorzitter van de klachtencommissie dient onafhankelijk te zijn en mag geen lid van de vereniging zijn. c. De te benoemen leden van de commissie hebben bij voorkeur tenminste drie jaar ervaring in het zelfstandig uitoefenen van psychotherapie. d. Ieder lid van de Klachtencommissie wordt benoemd voor een periode van drie jaar en kan tweemaal worden herbenoemd. Indien de zittingsperiode van een lid van de Klachtencommissie tijdens de behandeling van een klacht eindigt, wordt zijn zittingsperiode, doch alleen voor de klacht in kwestie verlengd totdat de klacht is behandeld. e. Tot onafhankelijk voorzitter wordt bij voorkeur- benoemd de persoon, die de hoedanigheid van meester in de rechten heeft of mediator is. 1

2 De leden van de klachtencommissie kunnen in functie worden benoemd door de ALV of het bestuur. Indien de commissieleden niet in functie zijn benoemd, benoemt de commissie uit haar midden de voorzitter, met inachtneming van het bepaalde in artikel 2b. f. De voorzitter laat de secretariaatswerkzaamheden verrichten door een door hem aan te wijzen medecommissielid en/of een ambtelijk secretaris, indien in functie, tenzij de voorzitter die taak zelf voor zijn rekening neemt. g. De leden van de Klachtencommissie kunnen mede tot taak hebben de ALV te adviseren met betrekking tot de problematiek aangaande Klacht- en Tuchtrecht voor het NGVH alsmede aangaande de aansluiting van dit klachtrecht op het tuchtrecht dat voor NGHV leden is ondergebracht bij de NAP ( Nederlandse Associatie voor Psychotherapie) en de RBNG (Stichting HBO Register Natuurlijke Gezondheidszorg) afhankelijk waar de beroepsbeoefenaar is geregistreerd. h. Bij indiening van een klacht benoemt de voorzitter van het Bestuur in overleg met de voorzitter van de Klachtencommissie drie leden van de Klachtencommissie ( waaronder de voorzitter van de Klachtencommissie kan zijn begrepen) voor de behandeling van de klacht, zo mogelijk met een lid dat dezelfde modaliteit heeft als de verweerder. Taken van de Klachtencommissie. Artikel 3 a. Bij de Klachtencommissie kan worden geklaagd over leden ( van welke categorie dan ook) van de NGVH. b. De taken van de Klachtencommissie bestaan uit: het behandelen van ingediende klachten ten aanzien van leden van de NGVH. het toetsen van de gedragingen van deze personen aan de regels van de beroepsethische code van de NGVH en aan andere eventueel van toepassing zijnde beroepsregels voor therapeuten. een uitspraak te doen over de betreffende klacht. En zo nodig maatregelen te nemen zoals omschreven in artikel 15 van dit reglement. Nadere regels Klachtencommissie. Artikel 4. a. In aanvulling op het bepaalde in artikel 2 omtrent herbenoeming: deze vindt niet plaats als het betreffende lid langer dan twee jaar geen psychotherapie meer uitoefent ( voorgaande bepaling geldt niet ten aanzien van de persoon die de titel van meester in de rechten heeft) of als binnen de Klachtencommissie overwegende bezwaren bestaan tegen diens functioneren. b. De voordracht van kandidaten voor de Klachtencommissie wordt vermeld in de oproeping tot de betreffende ALV; tot een week voor de betreffende ALV kunnen ( telkens tenminste) drie gewone leden van de NGVH een aanvullende door de gekandideerde schriftelijk ondersteunde voordracht indienen bij het 2

3 bestuur van de NGVH, welke aanvulling door het Bestuur zo snel mogelijk ter kennis van de ALV zal worden gebracht. c. Het lidmaatschap van de Klachtencommissie is in beginsel onverenigbaar met het lidmaatschap van het Bestuur tenzij anders niet tot een aanbeveling kan worden gekomen en is onverenigbaar met lidmaatschap van de ALV Beroepscommissie. Onverenigbaarheden. Artikel 5. Onverenigbaarheden: die leden van de Klachtencommissie, die in een klacht bemiddelen of vooronderzoek plegen dan wel die klacht behandelen, evenals andere leden van de NGVH, die bij die bemiddeling of dat vooronderzoek betrokken zijn, mogen geen bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad van de verweerder en diens eventuele partner zijn en evenmin die partner zelf. De Klachtencommissie kan andere personen eveneens als onverenigbaar aanwijzen, indien zij daar zwaarwichtige redenen voor heeft, zoals wanneer die persoon te nauwe persoonlijke of zakelijke banden heeft met de verweerder of met de klager. Bij een klacht tegen een lid van de Klachtencommissie onthoudt dat lid zich van behandeling van de klacht. Secretariaat Klachtencommissie Artikel 6 De voorzitter van de Klachtencommissie is het aanspreekpunt voor in te dienen klachten en onderhoudt de communicatie met klagers en verweerders en met de NGVH en haar Bestuur. Onkosten en Vacatiegelden. Artikel 7. a. De onkosten, die leden van de Klachtencommissie in de uitoefening van hun functie redelijkerwijs moeten maken, worden door de NGVH vergoed. b. Aan de leden van de Klachtencommissie kan door de ALV voor hun arbeid een vacatievergoeding worden toegekend. De hoogte daarvan wordt vastgelegd in het Huishoudelijk Reglement. Geheimhouding Artikel 8. De leden van de Klachtencommissie zijn tot geheimhouding verplicht van hetgeen hun in de uitoefening van hun functie bekend wordt met betrekking tot ingediende klachten en de behandeling en uitspraak daarvan, voor zover in dit reglement niet anders is bepaald. Hetzelfde geldt voor leden van de ALV Beroepscommissie. 3

4 Behandeling van Klachten Artikel 9. Indiening van een klacht a. Klachten dienen schriftelijk te worden ingediend bij de voorzitter van de Klachtencommissie. Klachten worden ingediend op het op de website van de NGVH vermelde postadres van de klachtencommissie. b. Het klachtschrift dient te bevatten: naam, adres en postcode en woonplaats van de klager; naam, woon dan wel werkadres, postcode en woonplaats van de verweerder; de klacht en de gronden waarop deze klacht berust; een volledig ingevuld formulier klaagschrift; dit formulier staat vermeld op de website van de NGVH. c. het wisselen van stukken geschiedt per post en niet per mail. d. bij behandeling van klachten geldt het beginsel van hoor en wederhoor. Artikel 10. Behandeling van een klacht a. De Klachtencommissie neemt geen klachten in behandeling waarbij de klager kennelijk geen rechtstreeks belang heeft, tenzij naar het oordeel van de commissie de behandeling in het belang is van de beroepsuitoefening. b. De Klachtencommissie kan een klacht niet ontvankelijk verklaren, indien deze kennelijk ongegrond is. c. Indien een klacht in behandeling wordt genomen doet de Klachtencommissie daarvan in beginsel binnen vier weken na ontvangst van de klacht mededeling aan de klager en aan de verweerder. De termijn van vier weken in de vakantieperioden te verlengen met de duur van de betreffende vakantieperiode d. Indien een klacht niet in behandeling wordt genomen doet de Klachtencommissie daarvan in beginsel binnen vier weken gemotiveerd mededeling aan de klager en de verweerder en eveneens, als de klacht kennelijk ongegrond is, aan het bestuur van de NGVH, dat laatste zonder de inhoud van de klacht te vermelden. Het bepaalde in de laatste zin van het vorige lid is van toepassing op de genoemde termijn. e. Behandeling van klachten wordt gestaakt bij overlijden van de verweerder en indien de Klachtencommissie daartoe mocht besluiten, ook bij overlijden van de klager. Artikel 11 Bemiddeling en vooronderzoek De voorzitter van de Klachtencommissie kan als partijen zich hierin kunnen vinden twee leden van de Klachtencommissie of desnoods twee andere leden van de NGVH aanwijzen om een vooronderzoek in te stellen naar aanleiding van de klacht en/of om 4

5 te bemiddelen tussen partijen om in der minne tot een voor beiden bevredigende oplossing te komen. De uitkomst van het vooronderzoek en de bemiddeling worden schriftelijk medegedeeld aan partijen. De uitkomst van deze bemiddeling blijft geheim en mag geen onderdeel uitmaken van de klacht en de behandeling. Deze twee leden kunnen verder niet deelnemen aan de klachtenbehandeling, als deze toch doorgang vindt. De directe kosten van de bemiddeling komen voor rekening van de NGVH. Artikel 12 Verdere regels aangaande behandeling van de klacht a. De Klachtencommissie geeft de verweerder de gelegenheid schriftelijk op de klacht te reageren. Als daar naar het oordeel van die instantie aanleiding voor bestaat kan de klager schriftelijk op dat verweer te reageren, waarop de verweerder de gelegenheid krijgt daarop weer schriftelijk te reageren. De Klachtencommissie bepaalt de termijnen van indiening en zorgt dat alle betrokken partijen in het bezit worden gesteld van de betreffende stukken en stelt partijen daarvan op de hoogte. b. Na uitwisseling van deze stukken kan de Klachtencommissie partijen schriftelijk oproepen om ter zitting te verschijnen, teneinde gehoord te worden ; bij die oproeping worden plaats, datum en tijdstip van de zitting medegedeeld. Indien de Klachtencommissie mondelinge behandeling niet nodig acht, doet zij daarvan gemotiveerd en schriftelijk mededeling aan partijen. Indien een van partijen niettemin mondelinge behandeling wenst volgt de Klachtencommissie deze wens. c. Zowel klager als verweerder kunnen zich op eigen kosten laten bijstaan door een raadsman. Van een en ander dient de partij, die dat wenst de Klachtencommissie schriftelijk in kennis te stellen De Klachtencommissie brengt dit ook schriftelijk ter kennis van de wederpartij. d. De Klachtencommissie bevordert verder een goede gang van zaken voor en tijdens en na de zitting en neemt daarbij verantwoorde termijnen in acht. Inlichtingen/deskundigen. Artikel 13 De Klachtencommissie kan op verzoek van een van partijen of eigener beweging informatie inwinnen, getuigen doen horen en/of deskundigen raadplegen. Verschoning van een deskundige is slechts mogelijk indien er te nauwe banden met een van partijen bestaan, waarbij het bepaalde in artikel 5 van overeenkomstige toepassing is, zomede indien de opgeroepene uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding is verplicht. 5

6 Openbaarheid Artikel 14 De zittingen van de behandelende instantie zijn niet openbaar, tenzij de Klachtencommissie om zwaarwegende redenen anders mocht besluiten. Uitspraak. Artikel 15 De Klachtencommissie doet na de gehouden zitting(en) zodra mogelijk schriftelijk en gemotiveerd uitspraak en brengt partijen schriftelijk daarvan op de hoogte. Bij het besluit tot de uitspraak beslist de behandelende instantie bij meerderheid van stemmen. Indien er geen meerderheid is beslist de voorzitter. Bij gehele of gedeeltelijke toewijzing van de klacht kan de behandelende instantie de volgende maatregelen opleggen: 1. geen maatregel; 2. waarschuwing; 3. berisping; 4. voordracht aan het Bestuur tot schorsing van het lidmaatschap van de NGVH. Hoger Beroep Artikel 16 Hoger Beroep Ieder van partijen die zich niet kan verenigen met de uitspraak kan zich wenden tot de ALV Beroepscommissie, die de klacht in hoger beroep in behandeling neemt. Op dit hoger beroep zijn de bepalingen van dit reglement van overeenkomstige toepassing. Tuchtrecht Artikel 17 Ongeacht of een van partijen hoger beroep heeft ingesteld bij de ALV Beroepscommissie, kunnen zowel klager als verweerder zich na de uitspraak wenden tot de Tuchtrechter, waaronder de verweerder valt, thans hetzij het Tuchtrecht van de NAP, hetzij het tuchtrecht van de RBNG. Indien dit tijdig, binnen een redelijke termijn, vast te stellen door de Klachtencommissie geschiedt worden de in de uitspraak genoemde maatregelen opgeschort totdat door de Tuchtrechter op het beroep is beslist. 6

7 Artikel 18 Conflicterend hoger beroep en Tuchtrecht. Indien een van partijen hoger beroep heeft ingesteld en de ander partij zich tot de Tuchtrechter wil wenden of heeft gewend vervalt de behandeling in hoger beroep. Artikel 19 De maatregelen die de Tuchtrechter uitspreekt komen in de plaats van de opgeschorte maatregelen. Indien de Tuchtrechter zich niet ontvankelijk verklaart of het ingestelde beroep verwerpt en de uitspraak van de behandelende instantie bevestigt treden de opgeschorte maatregelen alsnog in werking. Kosten. Artikel 20 De kosten van raadslieden en deskundigen komen ten laste van partijen zelf, evenals reis- en verblijfkosten en porti. De Klachtencommissie bepaalt voor zover dat nog nodig is, wie de (overige) kosten van de behandeling zal dragen; die kosten kunnen over partijen worden verdeeld ter discretie van de Klachtencommissie. Partijen behoeven niet bij te dragen in het honorarium van de leden de Klachtencommissie die de zaak hebben behandeld, dat honorarium komt ten laste van de NGVH. Verslaggeving/Anonimisering van de uitspraak. Artikel 21 De voorzitter van de Klachtencommissie zendt per post een afschrift van de uitspraak aan de voorzitter van het Bestuur. De uitspraken van de Klachtencommissie worden ter beoordeling en onder verantwoordelijkheid van het Bestuur geanonimiseerd gepubliceerd. Het Bestuur kan besluiten uitspraken van de Klachtencommissie toe te zenden aan door de overheid ingestelde toezichthouders. Het Bestuur stelt jaarlijks ten behoeve van de ALV een kort geanonimiseerd verslag op van de behandelde klachten. Artikel 22 Het bepaalde van het vorige artikel is van overeenkomstige toepassing op uitspraken van de ALV Beroepscommissie in hoger beroep. 7

8 Slotbepaling. Artikel 23 In alle gevallen waarin het reglement klachtrecht niet voorziet beslist de Klachtencommissie casu quo de ALV Beroepscommissie. Bronnen bij de versie zoals vastgesteld op 12 juni 2012 door het Bestuur van de NGVH+: Voorgaande versie Klachtrecht van de NGVH. Reglementen van klachtrecht in andere aanverwante organisaties. 8

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen

Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Dit reglement dient mogelijk per land of jurisdictie te worden aangepast m.b.t. wettelijke bepalingen Reglement College van Toezicht Equine Osteopathie EDO Algemeen Algemene bepalingen Artikel 1 1. Het

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector. Voorbeeld klachtenreglement Corporatie X Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: De klachtencommissie als bedoeld in artikel 16 van het Besluit Beheer Sociale Huursector.

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT Algemeen Artikel 1 1.1 De besturen van de instellingen hebben gezamenlijk een Klachtencommissie ingesteld. 1.2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers

Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Gedragscode en Reglement van Tuchtrechtspraak voor professionele Interim Managers Inleiding Deel 1. Deel 2. Deel 3. Kerncode voor kennisintensieve dienstverlening Gedragsregels voor Interim Managers Reglement

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013.

Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. ARBITRAGEREGLEMENT INSTITUUT SPORTRECHTSPRAAK Dit reglement is door het bestuur van de Stichting Instituut Sportrechtspraak vastgesteld op 5 februari 2013 en treedt in werking op 1 maart 2013. Inhoudsopgave:

Nadere informatie

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN

ARBITRAGEREGLEMENT KWPN ARBITRAGEREGLEMENT KWPN Inhoudsopgave: Artikel 1: Geschillen Artikel 2: Arbitrage Artikel 3: College van arbiters Artikel 4: Secretariaat Artikel 5: Onpartijdigheid en onafhankelijkheid Artikel 6: Einde

Nadere informatie

Klachtenreglement. De Friese Wouden

Klachtenreglement. De Friese Wouden Klachtenreglement De Friese Wouden Klachtenregeling Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, is het daarom des te belangrijker, dat zorgaanbieders

Nadere informatie

REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen

REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen REGLEMENT van De Geschillencommissie Zorgverzekeringen Het bestuur van de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen heeft op 8 juni 2015 besloten tot vaststelling van het navolgende reglement:

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening)

Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Algemene Voorwaarden voor het verkrijgen van rechtsbijstand (reglement rechtspositionele dienstverlening) Hoofdstuk 1. Rechtsbijstand 1. Onder rechtsbijstand wordt verstaan het verstrekken van informatie

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten (thuiszorg- en/of kraamzorg)organisatie,

Nadere informatie

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep

Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep Procesreglement College van Toezicht en Raad van Beroep De Koninklijke Maatschappij tot Bevordering der Bouwkunst Bond van Nederlandse Architecten BNA heeft bij artikel 7 van haar statuten een college

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft de voorwaarden voor behandeling van klachten van cliënten van Intermetzo.

De klachtenregeling beschrijft de voorwaarden voor behandeling van klachten van cliënten van Intermetzo. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft de voorwaarden voor behandeling van klachten van cliënten van Intermetzo. Cliënten van Intermetzo, die vallen onder de zorgsector:

Nadere informatie

4.3 De voorzitter kan werkzaamheden overdragen aan de plaatsvervangende voorzitter.

4.3 De voorzitter kan werkzaamheden overdragen aan de plaatsvervangende voorzitter. HET ONAFHANKELIJK NFG-TUCHTRECHT 1. Doel en organen Artikel.1 1.1 De rechtspraak omvat de tuchtrechtspraak en arbitrage. 1.2 De tuchtrechtspraak heeft ten doel het weren en beteugelen van misslagen van

Nadere informatie

PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis

PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis PATIËNTENKLACHTENREGELING Sint Franciscus Gasthuis INLEIDING De wetgever heeft in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) een laagdrempelige mogelijkheid geschapen om klachten van patiënten te laten

Nadere informatie

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs.

De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Soort document Doel Doelgroep Middelen Reglement De klachtenregeling beschrijft het waarborgen van behandeling van klachten van leerlingen, ouders en medewerkers van Intermetzo Onderwijs. Leerlingen van

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland

Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling. PricewaterhouseCoopers Nederland Code of Conduct Klacht- & Meldingsregeling PricewaterhouseCoopers Nederland Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 2 1.1 Toepassing... 2 1.2 Definities...... 2 1.3 Algemeen..... 5 1.4 Code of Conduct Vertrouwenspersoon...

Nadere informatie