Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist"

Transcriptie

1 Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, hierna te noemen WKCZ, van toepassing op cliënten aan wie zorg en/of diensten worden of zijn verleend door de zorgaanbieder aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (EMS). Begripsomschrijving Artikel 2 Voor toepassingen van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: A. klacht: een klacht is een door of namens een cliënt bij de klachtencommissie ingediend bezwaar tegen de wijze van zorg- of dienstverlening door of vanwege de zorgaanbieder. B. klager: ieder die gebruik wil maken, gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van de desbetreffende zorgaanbieder of van een voor de desbetreffende zorgaanbieder werkzame personen. De volgende personen kunnen ook als klager optreden: de vertegenwoordiger die door de patiënt is aangewezen of de wettelijke vertegenwoordiger van de patiënt, de zaakwaarnemer voor diegene die zijn zaken niet zelf kan behartigen of de echtgeno(o)te, partner of een naast familielid van een inmiddels overleden patiënt. C. Aangeklaagde: de persoon tegen wie de klacht gericht is. D. Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg: de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg (verder te noemen Stichting Klachtencommissie EMS) te Zeist, is in het leven geroepen met als doel de klachtenopvang en behandeling te verzorgen voor de bij haar aangesloten medisch specialisten, zelfstandige behandelcentra en privé-klinieken. E. Zorgaanbieder: een rechtspersoon of natuurlijk persoon die een instelling in stand houdt; de rechtspersonen of natuurlijke personen die gezamenlijk een instelling in stand houden; een natuurlijk persoon die anders dan in het kader van een dienstverband met een instelling zorg als omschreven in de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten verleent; is aangesloten bij de Stichting Klachtencommissie. F. Klachtencommissie: de door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS ingestelde, voor de klager beschikbare en bereikbare onafhankelijke commissie die verantwoordelijk is voor de klachtenbehandeling. Deze commissie neemt voor de bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieders de taken op zich als bedoeld in artikel 2 van de WKCZ. G. Klachtenopvang: het geven van informatie, voorlichting en advies naar aanleiding van vragen en klachten, het bieden van ondersteuning bij de eventuele verdere aanpak van de klacht. H. Klachtenbehandeling: het onderzoek naar een klacht, resulterend in een niet juridisch afdwingbare uitspraak van de klachtencommissie over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.

2 Doelstelling van de klachtenregeling Artikel 3 A. recht doen aan de individuele klager; B. het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen tussen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde; C. het signaleren van vaker voorkomende knelpunten in de zorg van de bij de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieders, ten behoeve van de D. beleidsvorming ten aanzien van de bevordering van de kwaliteit van de zorg van dezen. Uitgangspunten bij de klachtenregeling Artikel 4 De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: A. een klacht wordt bij voorkeur opgelost door klager en aangeklaagde gezamenlijk; B. de klachtencommissie biedt een onpartijdige behandeling van de klacht; C. de klachtenregeling is voor de klager laagdrempelig en kosteloos; D. klager en aangeklaagde hebben recht op bijstand en het recht om zich te laten vertegenwoordigen tijdens de procedure; E. een vlotte afhandeling van de klacht volgens vaste, overzichtelijke procedures; F. klager en aanklaagde worden in de gelegenheid gesteld mondeling en/of schriftelijk een toelichting te geven op de klacht; G. klager en aangeklaagde hebben recht op inzage van alle stukken die relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voor zover dit de persoonlijke Levenssfeer van een derde niet aantast; H. het beginsel van hoor en wederhoor van klager en aangeklaagde; I. persoonlijke gegevens over de klager en aangeklaagde worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. De leden van de klachtencommissie, de ambtelijk secretaris en andere bij de procedure betrokken personen hebben een geheimhoudingsplicht ten aanzien van hetgeen hun uit hoofde van hun functie als lid van de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden; J. de klachtencommissie behandelt geen schadeclaims. Samenstelling, benoeming en ontslag van de leden van de klachtencommissie Artikel 5 lid 1 De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie en maximaal zeven leden, waaronder in ieder geval een arts en een jurist. lid 2 De leden van de klachtencommissie inclusief de voorzitter, worden benoemd door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS. lid 3 Een medewerker van het IKG c.q. de klachtenfunctionaris van de aangesloten medisch specialist of instelling is niet benoembaar als lid van de klachtencommissie. lid 4 Voor ieder lid wordt een plaatsvervangend lid benoemd, zodanig dat de commissie qua samenstelling geen verandering ondergaat. lid 5 Een (plaatsvervangend) lid kan vrijwillig terugtreden. lid 6 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS kan een lid van de commissie ontslaan uit zijn functie. Gronden voor ontslag zijn: - eigen verzoek van het lid van de klachtencommissie; - het kennelijk op onvoldoende wijze vervullen van zijn functie; - gewichtige redenen op grond waarvan handhaving als lid redelijkerwijs niet kan worden verlangd. lid 7 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS benoemt ten behoeve van de werkzaamheden van de klachtencommissie een ambtelijk secretaris. Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie Artikel 6 De klachtencommissie heeft de volgende taken: A. het beoordelen van klachten op ontvankelijkheid;

3 B. het op basis van de behandeling van een klacht komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de aangeklaagde, een en ander met inachtneming van het in artikel 13 bepaalde; C. het op basis van de ingediende klachten signaleren van structurele tekortkomingen in de zorg van de desbetreffende zorgaanbieder; D. het zorgen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met het IKG c.q. de klachtenfunctionaris; E. het zorgen voor een goede registratie van de ingediende klachten; F. het in voorkomende gevallen adviseren van de desbetreffende zorgaanbieder over gevallen waarin dit reglement niet voorziet en bij wijzigingen van dit reglement. Artikel 7 De klachtencommissie acht een klacht niet ontvankelijk als: A. de klacht geen betrekking heeft op (een medewerker van) de instelling; B. de klacht betreft een schadevergoeding of een (financiële) aansprakelijkheid; C. de klacht anoniem wordt ingediend; D. de klacht wordt ingediend namens iemand die daarmee niet instemt en wiens instemming vereist is; E. de klachtencommissie van oordeel is dat de klager niet toerekeningsvatbaar is; F. een gelijke klacht van de klager nog bij de klachtencommissie in behandeling is; G de klacht al eerder door de klachtencommissie behandeld is en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die aanleiding geven om opnieuw tot behandeling over te gaan, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie; H. de klacht betrekking heeft op een situatie die zo lang geleden heeft plaatsgevonden dat een onderzoek naar de toedracht en een beoordeling redelijkerwijs niet meer mogelijk is, zulks ter beoordeling van de klachtencommissie. Artikel 8 De klachtencommissie heeft ter uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: A. het oproepen en horen van klager en aangeklaagde; B. het oproepen en horen van andere personen die direct bij de ingediende klacht zijn betrokken; C. het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van stukken voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de patiënt of diens wettelijk vertegenwoordiger, en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden; D. het raadplegen en inzien van medische gegevens die betrekking hebben op de klacht, voor zover dit geschiedt met gerichte toestemming van de patiënt of dienst wettelijk vertegenwoordiger, waarbij de houder van de medische gegevens in de gelegenheid wordt gesteld de gegevens die betrekking hebben op derden af te schermen; E. indien de Klachtencommissie specifieke kennis noodzakelijk acht, het inschakelen van externe deskundigen. Werkwijze van de klachtencommissie bij de behandeling van een klacht\ Artikel 9 lid 1 De klachtencommissie draagt er zorg voor, dat binnen twee weken na het indienen van de klacht een ontvangstbevestiging aan de klager wordt gestuurd, waarin hij wordt geïnformeerd over de verdere procedure. lid 2 Indien een klacht naar het oordeel van de klachtencommissie onvoldoende informatie bevat, stelt zij de klager in de gelegenheid alsnog binnen twee weken aanvullende informatie te verschaffen. lid 3 De klachtencommissie draagt er zorg voor dat de aangeklaagde binnen twee weken nadat de klachtencommissie door de klager hiertoe gemachtigd is, wordt geïnformeerd over de inhoud van de ingediende klacht en over de te volgen procedure; lid 4 De klachtencommissie verzoekt aangeklaagde om binnen vier weken schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht. lid 5 Wanneer de aangeklaagde door ziekte, afwezigheid of overmacht niet binnen de gestelde termijn kan reageren, wordt door de klachtencommissie een nieuwe termijn bepaald waarbinnen de aangeklaagde moet reageren. Artikel 10 lid 1 De klachtencommissie deelt binnen redelijke termijn, zo mogelijk binnen twee maanden doch uiterlijk binnen vier en een halve maand na ontvangst van de klacht, aan de klager en aan de aangeklaagde schriftelijk en gemotiveerd haar oordeel over de klacht mede. Tevens wordt daarbij vermeld of, en zo ja welke, aanbevelingen aan de aangeklaagde worden gedaan. lid 2 Indien naar het oordeel van de klachtencommissie de behandeling van de klacht niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgerond, doet de klachtencommissie daarvan schriftelijk en gemotiveerd mededeling aan de klager en aangeklaagde, onder vermelding van de termijn waarbinnen de klachtencommissie haar oordeel over de klacht zal

4 uitbrengen. lid 3 De zorgaanbieder bericht binnen een maand na ontvangst van de in lid 1 bedoelde mededeling aan klager en klachtencommissie schriftelijk of hij naar aanleiding van het oordeel van de commissie maatregelen zal nemen en zo ja welke. lid 4 Bij afwijking van de in lid 3 genoemde termijn doet de aangeklaagde daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de klachtencommissie. De klachtencommissie bepaalt in dat geval een nieuwe termijn waarbinnen de aangeklaagde zijn standpunt aan de klager en de klachtencommissie kenbaar kan maken. Lid 5 Nadat de zorgaanbieder de klachtencommissie van een reactie heeft voorzien zoals bedoelt in lid 3, zal de klachtencommissie deze aan de klager mededelen. Hiermee wordt de behandeling van de klacht door de klachtencommissie afgerond. Artikel 11 lid 1 De klachtencommissie vergadert in de regel tenminste éénmaal per twee maanden en voorts zo dikwijls de voorzitter het nodig oordeelt. De bijeenkomsten vinden plaats in aanwezigheid van alle leden en, bij afwezigheid van een lid, van diens plaatsvervanger. lid 2 De bijeenkomsten hebben een besloten karakter. lid 3 De voorzitter stelt de agenda voor de bijeenkomst op en de ambtelijk secretaris brengt alle ontvangen klachten ter kennis van de leden. lid 4 In geval van een mondelinge behandeling door de klachtencommissie, worden de klager, de aangeklaagde opgeroepen alsmede overige personen die naar het oordeel van de klachtencommissie moeten worden gehoord. lid 5 De klager en de aangeklaagde kunnen zich, indien zij dat wensen, laten bijstaan bij de behandeling van de klacht. lid 6 Besluitvorming binnen de klachtencommissie geschiedt bij gewone meerderheid van stemmen, waarbij gestreefd wordt naar consensus. lid 7 De ambtelijk secretaris maakt een schriftelijk verslag dat het oordeel en de motivering van de klachtencommissie bevat over de gegrondheid van de ingediende klacht alsmede de eventuele aanbevelingen aan de aangeklaagde en, als dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder. Tevens bevat het verslag een overzicht van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen. lid 8 Na beëindiging van de klachtenbehandeling leveren de leden van de klachtencommissie alle stukken in bij de ambtelijk secretaris. De ambtelijk secretaris draagt zorg voor vernietiging van alle stukken. Wraking en verschoning Artikel 12 lid 1 Als een klacht betrekking heeft op een lid van de klachtencommissie of op een persoon waarmee een lid van de klachtencommissie nauw betrokken is, onthoudt het lid van de klachtencommissie zich van deelneming aan de behandeling van die klacht en zal de plaatsvervanger van het lid daaraan deelnemen. lid 2 Zowel de klager als de aangeklaagde kunnen verzoeken een lid van de klachtencommissie niet aan de behandeling van klacht te laten deelnemen bij gerede twijfel over diens onpartijdigheid. Bij honorering van dat verzoek zal het plaatsvervangend lid deelnemen aan de behandeling van de klacht. lid 3 De overige leden van de commissie beslissen of de wraking terecht is gedaan. Bij staking van stemmen wordt dit geacht het geval te zijn. lid 4 Een (plaatsvervangend) lid van de klachtencommissie kan vrijwillig terugtreden. Daartoe wordt mededeling gedaan aan het bestuur van de klachtencommissie, die zo spoedig mogelijk in de opvolging voorziet, met inachtneming van het in lid 1 bepaalde. Stopzetting procedure Artikel 13 lid 1 De klager heeft te allen tijde het recht de klacht in te trekken. lid 2 De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zijn klacht te deponeren bij een andere daartoe geëigende instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Regionaal Tuchtcollege, de Burgerlijke rechter, de Administratieve rechter of de Strafrechter. Als de klager hiertoe besluit, dient hij dit onverwijld aan de klachtencommissie mede te delen. lid 3 De klachtencommissie neemt geen schadeclaims in behandeling en doet geen uitspraak over de (financiële) aansprakelijkheid. Schadeclaims worden terstond verwezen naar de aangeklaagde. lid 4 Wanneer een klacht niet ontvankelijk is wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de aangeklaagde. lid 5 Indien de zorgaanbieder tegen wie de klacht is ingediend niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet jegens de Stichting Klachtencommissie EMS, is het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS bevoegd de behandeling van de klacht stop te zetten c.q. niet aan te vangen.

5 Beroep Artikel 14 In het kader van deze klachtenregeling is geen beroepsmogelijkheid voorzien. Registratie Artikel 15 lid 1 Elke klacht wordt vastgelegd in een klachtendossier. Bij het formuleren van de aard van de klacht wordt aangesloten bij de terminologie die gehanteerd wordt door IKG's. De bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klager en aangeklaagde wordt daarbij gewaarborgd in overeenstemming met de toepasselijke wettelijke regelingen. lid 2 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS is houder van de klachtendossiers. lid 3 De klachtdossiers worden namens het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS beheerd door de ambtelijk secretaris in samenspraak met de klachtencommissie. lid 4Toegang tot de gegevens uit de klachtendossiers is alleen voorbehouden aan de leden, de plaatsvervangende leden van de commissie en de ambtelijk secretaris. lid 5 Geanonimiseerde gegevens worden niet verstrekt zonder de toestemming van de klachtencommissie. lid 6 Gegevens kunnen alleen niet geanonimiseerd vermeld worden als alle betrokkenen toestemming hebben gegeven waarvoor en aan wie informatie wordt verstrekt. Verslaglegging Artikel 16 lid 1 De Stichting Klachtencommissie EMS brengt jaarlijks voor 15 maart over het voorafgaande kalenderjaar per bij haar aangesloten zorgaanbieder een jaarverslag uit. Dit jaarverslag beschrijft het aantal klachten dat bij de klachtencommissie is ingediend, de aard en inhoud van deze klachten, de gedane uitspraken over de klachten en de aan aangeklaagden gedane aanbevelingen. In dit jaarverslag vermeldt de klachtencommissie ook de door haar gesignaleerde vaker voorkomende knelpunten in de zorg van de desbetreffende zorgaanbieder. In het verslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen. lid 2 Het jaarverslag zal door de Stichting Klachtencommissie EMS niet openbaar gemaakt worden en alleen worden verstrekt aan de betreffende zorgaanbieder. lid 3 De zorgaanbieder zendt het jaarverslag over een kalenderjaar voor 1 april van het daaropvolgende kalenderjaar aan de bevoegde regionale inspecteur van het staatstoezicht op de volksgezondheid. Vergoedingen en kosten Artikel 17 lid 1 De leden van de klachtencommissie ontvangen een door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS vast te stellen onkostenvergoeding. lid 2 De klachtenprocedure voor de patiënt is kosteloos. Dit geldt niet ten aanzien van de eventuele kosten die het inroepen van bijstand ingevolge artikel 1, lid 5 met zich meebrengt. lid 3 De kosten van de behandeling van een klacht zullen bij de betreffende zorgaanbieder, jegens wie de aanklacht is ingediend, in rekening worden gebracht. Lidmaatschap Stichting Klachtencommissie EMS Artikel 18 lid 1 Deze klachtenregeling als hierboven omschreven geldt alleen voor zorgaanbieders die lid zijn van de Stichting Klachtencommissie EMS. lid 2 Lid zijn alleen de zorgaanbieders die zich schriftelijk hebben aangemeld en door het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS zijn ingeschreven als zodanig. lid 3 Het lidmaatschap brengt een betalingsverplichting met zich mee van een nader over een te komen bedrag. lid 4 Het bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS heeft het recht het lidmaatschap te beëindigen, gronden voor de beëindiging van het lidmaatschap zijn: - het structureel niet meewerken aan een klachtenbehandeling; - het verstrekken van onjuiste informatie over de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS door de zorgaanbieder aan zijn patiënten; - het niet voldoen aan de betalingsverplichting zoals omschreven in lid 3;

6 - andere gewichtige redenen die het lidmaatschap redelijkerwijs niet mogelijk maken. lid 5 Een zorgaanbieder wiens lidmaatschap is beëindigd, mag niet langer gebruik maken van de door de klachtencommissie verstrekte materialen inzake artikel 2 lid 1 van de WKCZ. lid 6 Het jaarverslag zoals omschreven in lid 5 is opvraagbaar door de bij de leden van de klachtencommissie. Slotbepalingen Artikel 19 De bij de klachtenregeling van de Stichting Klachtencommissie EMS aangesloten zorgaanbieder draagt zorg voor een ruime bekendmaking van deze klachtenregeling bij de cliënten aan wie hij diensten verleent. Artikel 20 De Stichting Klachtencommissie EMS draagt zorg voor secretariële en ruimtelijke ondersteuning van de klachtencommissie. Voor de personen die met de secretariële ondersteuning zijn belast, geldt een plicht tot geheimhouding als vermeld in artikel 4 onder i. Artikel 21 In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist bestuur van de Stichting Klachtencommissie EMS, gehoord hebbende de klachtencommissie. Artikel 22 Wijziging van dit reglement geschiedt door het bestuur van Stichting Klachtencommissie EMS gehoord hebbende de klachtencommissie. Artikel 23 Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2006.

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie

Klachtenregeling klachtencommissie Klachtenregeling klachtencommissie Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten bemiddelingsorganisatie, zijnde een

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Artikel 1.0 BEGRIPSBEPALINGEN In deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de bij de klachtenregeling van BTN aangesloten [thuiszorg- en/of kraamzorg]aanbieder, zijnde een rechtspersoon of

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN

Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN Klachtenregeling Nieuw Griffesteyn & Onafhankelijke klachtencommissie BTN (Integraal overgenomen van het door BTN verstrekte document Klachtenregeling BTN versie juli 2013 ( voor leden ). Begripsbepalingen

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere.

KLACHTENREGLEMENT. Expertisecentrum DBA - Almere. 1. Begripsomschrijvingen. 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. KLACHTENREGLEMENT 1. Begripsomschrijvingen 1.1 Instelling De instelling is in deze DBA te Almere. 1.2 Cliënt Degene die gebruik wil maken, gebruik maakt of gebruik heeft gemaakt van het zorgaanbod van

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN

KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Revisie Datum: 06-11-13 Pagina 1 van 11 Klachtenreglement Zorgfront DH BV klachtencommissie BTN KLACHTEN KUNNEN OPGELOST WORDEN Een goed contact met uw bemiddelingsorganisatie is heel belangrijk Gelukkig

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie

Reglement Klachtencommissie Reglement Klachtencommissie 1. Begripsomschrijving a. Raad van Bestuur: het krachtens artikel 3 lid 1 van de statuten van de Sophia Stichting te 's-gravenhage met het bestuur van de instelling belaste

Nadere informatie

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN),

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG ZUID-NEDERLAND Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), in aanmerking nemende - dat als gevolg van de Wet klachtrecht cliënten

Nadere informatie

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012]

Klachtenreglement Sigma Zorg Interne en externe klachtenregeling. Versie 1.2 [1 februari 2012] reglement Sigma Zorg Versie 1.2 [1 februari 2012] Pagina 1 van 19 Inhoudsopgave Voorwoord Pag. 2 Inleiding Pag. 3 Deel I Klachtenbehandeling door de directie Pag. 4 Hoofdstuk 1 Definities Pag. 4 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling ALGEMEEN

Klachtenregeling ALGEMEEN Klachtenregeling ALGEMEEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: Zorgaanbieder: De bij de klachtenregeling van Stichting Xstrazorg aangesloten bemiddelingsorganisatie,

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling GGD regio Utrecht

Klachtenregeling GGD regio Utrecht Klachtenregeling GGD regio Utrecht Artikel 1 BEGRIPPEN Klacht Uiting van onvrede over de zorgverlening en/of dienstverlening en/of bejegening door de zorgaanbieder. Klager Een natuurlijk persoon die gebruik

Nadere informatie

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten

Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Nederlands Kanker Instituut - Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis klachtenregeling cliënten en reglement van de klachtencommissie cliënten Vastgesteld in de vergadering van de Raad van Bestuur NKI-AVL op

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenprocedure Malva Opleiding

Klachtenprocedure Malva Opleiding 1 Klachtenprocedure Malva Opleiding Inwerkingtreding: januari 2010 Inhoudsopgave Preambule 1. Definities 2. Indienen van een klacht en voortraject 3. Behandeling van een klacht 4. Niet in behandeling nemen

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter

Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter Reglement Klachtencommissie Cliënten Mentaal Beter INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Begrippen Blz. 03 Artikel 2 Uitgangspunten Blz. 04 Artikel 3 De Klachtencommissie Blz. 05 Artikel 4 De werkwijze van de commissie

Nadere informatie

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO

KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO KLACHTEN REGLEMENT STICHTING NOBCO Preambule Het bestuur van de Stichting Nederlandse Orde voor Beroeps Coaches (NOBCO) heeft besloten een klachtenprocedure in het leven te roepen en heeft daarvoor het

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenreglement. Dit is het klachtenreglement voor de behandeling van klachten van cliënten over de dienstverlening van Thuis in Zorg.

Klachtenreglement. Dit is het klachtenreglement voor de behandeling van klachten van cliënten over de dienstverlening van Thuis in Zorg. Dit is het klachtenreglement voor de behandeling van klachten van cliënten over de dienstverlening van Thuis in Zorg. Het reglement bestaat uit twee delen: 1 klachtenbehandeling door de directie van Thuis

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden;

Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1. b. raad van bestuur : de raad van bestuur van Kraamzorg de Waarden; Reglement Klachtencommissie voor zorgaanbieders van Kraamzorg 1op1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van dit reglement wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : de kraamverzorgende;

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Klachten Procedure en Reglement

Klachten Procedure en Reglement Klachten De directie van Coaching Plaza heeft een klachtenprocedure in het leven geroepen en heeft daarvoor het volgende reglement vastgesteld. Tevens heeft de directie de hierin genoemde klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Senturra Bewindvoering B.V.

KLACHTENREGLEMENT. Senturra Bewindvoering B.V. KLACHTENREGLEMENT Senturra Bewindvoering B.V. Begripsomschrijvingen Artikel 1 Klacht: Een klacht is gericht tegen de wijze waarop Senturra Bewindvoering bv of één van de medewerkers zich heeft gedragen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent

KLACHTENREGLEMENT. Prezzent KLACHTENREGLEMENT Prezzent Artikel 1. Begripsbepalingen 1.1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: 1. Prezzent: de zorgverlenende instelling Stichting

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Pento

Reglement klachtencommissie Pento Reglement klachtencommissie Pento Versie februari 2014 Inleiding Zowel cliënten als medewerkers van Pento hebben de mogelijkheid om een formele klacht in te dienen bij de klachtencommissie van Pento In

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV

KLACHTENREGELING PRO-CURA BV KLACHTENREGELING PRO-CURA BV Leiderdorp, Januari 2011 Pagina 1 van 7 INHOUD Inleiding... 3 Artikel 1 Begripsomschrijving... 3 Artikel 2 Klachtencommissie... 4 Artikel 3 Aanmelding van een klacht... 4 Artikel

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten

KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK. Inzage-exemplaar voor cliënten KLACHTRECHT INZAKE HET MAATSCHAPPELIJK WERK Inzage-exemplaar voor cliënten REGLEMENT KLACHTRECHT Deelnemende organisaties: De leden van de Drentse federatie voor Maatschappelijk Werk, te weten: - Stichting

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

K L A C H T E N R E G E L IN G

K L A C H T E N R E G E L IN G KLACHTENREGELING Klachtenregeling Amnesty International, Afdeling Nederland, 2007 Inhoudsopgave I ALGEMENE BEPALINGEN 3 Artikel 1: Artikel 2: Artikel 3: Definities Doelstellingen Geheimhouding II DE KLACHTENCOÖRDINATOR

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland

Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland Klachtenregeling Stichting Weerklank Nederland De Stichting Weerklank doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals

Nadere informatie

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle

BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle BEZWARENREGLEMENT ex. artikel 7:13 Awb van de Openbare Rechtspersoon Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio te Zwolle Het bevoegd gezag, zijnde het College van Bestuur van de Openbare Rechtspersoon Openbaar

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE WELZIJN EN MAATSCHAPPELIJKE DIENSTVERLENING RIJK VAN NIJMEGEN Algemene bepalingen De Stichting NIM, instelling voor maatschappelijk werk, gevestigd te Nijmegen overwegende:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING

REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING REGLEMENT KLACHTENBEMIDDELING EN KLACHTENBEHANDELING Begripsomschrijving Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. Klacht: iedere uiting van

Nadere informatie

Bijgaand treft U informatie over de klachtenregeling zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten: de NVVP.

Bijgaand treft U informatie over de klachtenregeling zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten: de NVVP. Inleidend Bijgaand treft U informatie over de klachtenregeling zoals opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Vrijgevestigde psychotherapeuten: de NVVP. Bent U ontevreden over de behandeling, of aspecten

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING De gezondheidszorg kent het klachtrecht voor patiënten dat sinds 1995 geregeld is in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Het klachtrecht

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Unu

KLACHTENREGLEMENT. Unu KLACHTENREGLEMENT Unu 2 INDIENEN VAN EEN KLACHT... 2 3 BEHANDELING KLACHTEN DOOR Unu...3 4 VERVOLGPROCEDURE... 4 5 KLACHTENCOMMISSIE... 5 6 BEHANDELING VAN DE KLACHT DOOR DE KLACHTENCOMMISSIE..6 7 GEVOLG

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek.

b. Afdeling: Een medische afdeling van VUmc, zoals bedoeld in artikel 12.15 van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Klachtenregeling VU medisch centrum Preambule Deze regeling beoogt te voorzien in een geheel van beleid, maatregelen en middelen voor de behandeling van klachten bedoeld in artikel 2 van de Wet Klachtrecht

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder:

KLACHTENREGLEMENT. In deze regeling wordt verstaan onder: KLACHTENREGLEMENT INLEIDING Shared Value Groep hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten. Het verlenen van diensten is en blijft echter mensenwerk, hoe zorgvuldig daarbij ook te

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Toelichting op: Externe klachtenregeling WKCZ en Externe klachtenregeling WKCZ en WBOPZ De verschillende bepalingen uit de klachtenregeling WKCZ en de klachtenregeling WKCZ en

Nadere informatie

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen

Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Klachtenreglement Ongewenste Omgangsvormen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities

Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen. Definities Klachtreglement Geschillencommissie Nationaal Keurmerk Hulpmiddelen Definities Artikel 1: In dit Reglement wordt verstaan onder: 1.1 Commissie: de Geschillencommissie NKH; 1.2 NKH: het Nationaal Keurmerk

Nadere informatie

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun,

Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Klachtenregeling Humanitas DMH, versie JobRun Titel Klachtenregeling Humanitas DMH versie JobRun, Status Definitief Versie en uitgiftedatum 1.2 / 15 december 2014 Opgesteld door / Afdeling / Functie Grethe

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM

KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM KLACHTENREGELING VOOR CLIËNTEN VAN DE STICHTING FIOM Deze klachtenregeling is opgesteld ten behoeve van cliënten van de Stichting Fiom. Het doel van deze klachtenregeling is tweeledig. Enerzijds geeft

Nadere informatie

Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling

Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling Klachtenreglement Algemene Beroepsvereniging voor Counselling Begripsbepaling Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: a. de vereniging de Algemene Beroepsvereniging voor Counselling (ABvC) b.

Nadere informatie

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding.

In deze bijlage vindt u informatie voor als u niet tevreden bent of wilt klagen over de geleverde begeleiding. Klachtenregeling Inleiding Als verpleegkundige en therapeute prober ik u zo goed mogelijk van dienst te zijn en goede zorg te verlenen. In een enkel geval kan er soms wel eens iets mis gaan. Dat is vervelend

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN KLACHTENREGELING CLIËNTEN DEEL 1 ALGEMEEN 1. Begripsomschrijving Cliënt De persoon aan wie de zorgaanbieder zorg- en dienstverlening biedt of heeft geboden. Zorgaanbieder Stichting HVO-Querido, vertegenwoordigd

Nadere informatie