Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid. Klachtenregeling. Reglement klachtenbehandeling"

Transcriptie

1 Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o.en Zuid-Holland Zuid Klachtenregeling Reglement klachtenbehandeling

2 KLACHTENREGELING EERSTELIJNSZORG Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid overwegende (hierna te noemen De Stichting ): - dat als gevolg van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector elke zorgaanbieder op 1 november 1995 een klachtenregeling moet hebben getroffen; - dat de besturen van LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, van de LHV-Kring Zuid-Holland Zuid, van de Centrale Huisartsen Posten Regio Rijnmond, van de Coöperatieve Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o. u.a., van de Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat u.a., van de Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden u.a., en van de Vereniging de Oser, Overleggroep Samenwerkingsverbanden Eerstelijnsgezondheidszorg Rotterdam, het als hun taak hebben gezien om een collectieve klachtenregeling aan te bieden aan huisartsen, aan de Huisartsen Diensten Structuren (HDS-en) en indien van toepassing aan overige eerstelijns zorgaanbieders; - dat ter uitvoering van deze regeling een klachtencommissie is ingesteld; heeft de hierna volgende Klachtenregeling Eerstelijnszorg vastgesteld. Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder: een natuurlijk persoon die medische zorg verleent als omschreven bij of krachtens de Ziekenfondswet en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten en zich aangesloten heeft bij deze klachtenregeling; een rechtspersoon die een instelling in stand houdt, zoals bedoeld in de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector en zich heeft aangesloten bij deze klachtenregeling. b. Aangeklaagde: degene tegen wie een klacht is ingediend. Bij klachten over personen werkzaam voor de zorgaanbieder wordt de zorgaanbieder aangesproken. c. Klager: klachtgerechtigd is een ieder die in het kader van een behandelrelatie met een zorgaanbieder een klacht indient (patiënt). d. Vertegenwoordiging klager: de volgende personen kunnen een patiënt vertegenwoordigen: de wettelijke vertegenwoordiger van klager, de vertegenwoordiger die door klager bij machtiging is aangewezen, de zaakwaarnemer voor klager die zijn zaken niet zelf kan behartigen. Indien de patiënt overleden is, kan een nabestaande (naaststaande) van de overleden patiënt een klacht indienen (postume vertegenwoordiging). e. Klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over de organisatie van de zorg en/of enig handelen of nalaten van aangeklaagde jegens klager. f. Klachtencommissie: de door het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid- Holland Zuid ingestelde commissie die uit tenminste drie leden bestaat en die belast is met de klachtenbehandeling. g. Klachtenbehandeling:

3 het onderzoek naar de oorzaak van een klacht resulterend in een uitspraak over de gegrondheid van de klacht, waarbij zonodig aanbevelingen aan aangeklaagde worden gedaan over door deze te nemen maatregelen naar aanleiding van de klacht. h. Klachtenbemiddelaar: een door de voorzitter van de klachtencommissie aangewezen (oud-)commissielid die met instemming van klager en aangeklaagde tracht om de klacht middels een gesprek tot een oplossing te brengen. i. RP/CP: Regionaal Patiënten/Consumenten Platform (RP/CP). Een platform dat de versterking van de positie en het vergroten van de inbreng van patiënten in de gezondheidszorg tot doel heeft. Het Informatie en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) is een onderdeel van het RP/CP. j. HDS: Huisartsen Dienstenstructuur: De regionaal opgezette organisatie van huisartsen die zorg draagt voor acute huisartsenzorg buiten kantooruren. k. WKCZ: Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector; Wet van 29 mei 1995 houdende regels inzake de behandeling van klachten van cliënten van zorgaanbieders op het terrein van de maatschappelijke zorg en gezondheidszorg. l. De Stichting Klachtenopvang Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid, hierna te noemen: de Stichting; de door de besturen van LHV-Huisartsenkring District Rotterdam, van de LHV-Kring Zuid-Holland Zuid, van de Centrale Huisartsen Posten Regio Rijnmond, van de Coöperatieve Centrale Huisartsenpost Gorinchem e.o. u.a., van de Coöperatieve Huisartsenpost t Hellegat u.a., van de Coöperatieve Regionale Huisartsenpost Drechtsteden u.a., en van de Vereniging de Oser, Overleggroep Samenwerkingsverbanden Eerstelijnsgezondheidszorg Rotterdam, opgerichte stichting die tot doelstelling heeft de realisering en instandhouding van een klachtenregeling voor de aangesloten eerstelijns zorgaanbieders conform de eisen gesteld door de WKCZ. Doelstelling van de klachtenregeling Artikel 2 De klachtenregeling kent de volgende doelstellingen: a. het recht doen aan de individuele klager en aangeklaagde; b. het creëren van de mogelijkheid voor herstel van de relatie, gebaseerd op onderling vertrouwen en gelijkwaardigheid van klager en aangeklaagde; c. het leveren van een bijdrage aan het bewaken en bevorderen van de kwaliteit van de eerstelijnszorg door het systematisch verzamelen van klachten teneinde mogelijke tekortkomingen in de zorg te signaleren. Uitgangspunten bij de klachtenregeling Artikel 3 De klachtenregeling is gebaseerd op de volgende uitgangspunten: a. een vlotte afhandeling van de klacht volgens vaste, overzichtelijke procedures, zoals vastgelegd in artikel 3 tot en met 6 van het door de Klachtencommissie Eerstelijnszorg goedgekeurde Reglement Klachtenbehandeling; b. de klachtenregeling is voor klager laagdrempelig en kosteloos.

4 Functies en taken van de bemiddelaar Artikel 4 De door de voorzitter van de klachtencommissie aangewezen bemiddelaar heeft de taak om een bijdrage te leveren aan de oplossing van klachten over zorgaanbieders, die zich bij deze regeling hebben aangesloten, met name door partijen met elkaar in gesprek te brengen. De bemiddelaar dient op zo kort mogelijke termijn na het gesprek schriftelijk en gemotiveerd aan de voorzitter van de commissie mee te delen of de bemiddeling al dan niet geslaagd is. Indien de klacht niet tot een oplossing is gebracht en klager de procedure wenst voort te zetten, zal de betreffende bemiddelaar geen zitting hebben in de commissie om de objectiviteit bij de afhandeling van de klacht te waarborgen. Bemiddeling dient plaats te vinden conform het protocol dat afzonderlijk is vastgesteld. Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie Artikel 5 lid 1. De klachtencommissie bestaat uit minimaal drie leden, waaronder een onafhankelijk voorzitter/vice-voorzitter. De klachtencommissie is onderverdeeld in twee kamers. Elke kamer houdt zitting met tenminste 3 en maximaal 5 leden. Patiëntenleden en huisartsen-leden zijn gelijkelijk vertegenwoordigd. Indien er een klacht is ingediend tegen een andere zorgaanbieder, niet zijnde een huisarts, zal een huisartsenlid vervangen worden door deze beroepsbeoefenaar. Allen worden benoemd door het bestuur van de Stichting. De onafhankelijk voorzitter/vicevoorzitter is bij voorkeur een jurist en werkzaam in de rechtspraktijk. lid 2. De huisartsenleden dienen ingeschreven te staan in het BIG-register (Wet Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) of ten hoogste 2 jaar niet meer praktiserend huisarts te zijn. Voor de andere eerstelijns zorgaanbieders gelden dezelfde regels. De patiëntenleden dienen blijk te geven van maatschappelijke betrokkenheid. De voorzitter/vice-voorzitter wordt bindend voorgedragen door het bestuur van de Stichting. lid 3. De leden van de klachtencommissie worden benoemd nadat de commissie gehoord is. lid 4. De leden van de klachtencommissie, uitgezonderd de (vice-) voorzitter, worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij zijn eenmaal herbenoembaar. De klachtencommissie stelt een rooster van aftreden op. De (vice-) voorzitter wordt voor onbepaalde tijd benoemd. Nadat een lid is afgetreden kan op hem, gedurende de drie eerstvolgende jaren, een beroep worden gedaan om als plaatsvervangend lid op te treden. In dat geval dient wel aan de in lid 2 vermelde voorwaarden te zijn voldaan. lid 5. De leden in de klachtencommissie participeren op persoonlijke titel, dat wil zeggen zonder last of ruggespraak met degenen die hen hebben voorgedragen. lid 6. Een lid van de klachtencommissie, met inbegrip van de (vice-) voorzitter, kan vrijwillig terugtreden. lid 7. Het bestuur van de Stichting kan een lid van de klachtencommissie (met inbegrip van de (vice-) voorzitter) van zijn of haar functie ontheffen indien dit lid, naar de mening van het bestuur en de andere leden van de klachtencommissie gezamenlijk, onvoldoende functioneert en in dit functioneren geen verbetering is te verwachten. lid 8. De leden van de klachtencommissie ontvangen een onkostenvergoeding. lid 9. Het bestuur van de Stichting benoemt ten behoeve van de werkzaamheden van de klachtencommissie een ambtelijk secretaris en draagt zorg voor de administratieve ondersteuning.

5 Taken en bevoegdheden van de klachtencommissie Artikel 6 De klachtencommissie heeft de volgende taken: lid 1. a. het behandelen van klachten die schriftelijk zijn ingediend door /namens klager conform de procedure zoals neergelegd in het reglement klachtenbehandeling. Het op basis van de behandeling van de klacht komen tot een uitspraak over de (on)gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de zorgaanbieder. Tegen de uitspraak staat geen beroep open; b. het ter uitvoering van haar taken zorgdragen voor een goede afstemming van haar werkzaamheden met andere daarvoor in aanmerking komende personen en diensten die een taak hebben in de opvang, bemiddeling of behandeling van klachten van hulpvragers; c. het signaleren van structurele tekortkomingen in de eerstelijnszorg; d. het vóór 1 mei uitbrengen van een openbaar jaarverslag aan het bestuur van de Stichting, waarin het aantal en de aard van de door de klachtencommissie behandelde klachten in het voorgaande kalenderjaar worden aangegeven. Tevens kunnen in het jaarverslag worden vermeld: de aanbevelingen die zijn gedaan naar aanleiding van sommige (ten dele) gegrond bevonden klachten bij de uitspraak, en algemene aanbevelingen, gericht aan het Stichting op grond van signalen afkomstig uit de klachtenprocedures. In het jaarverslag worden geen tot de individuele persoon herleidbare gegevens opgenomen. Het bestuur van de Stichting dient het verslag vóór 1 juni van het hetzelfde kalenderjaar aan de betreffende Inspectie voor de Gezondheidszorg te zenden. lid 2. De klachtencommissie verricht haar werkzaamheden volgens een door haar vast te stellen reglement. Dit reglement treedt niet in werking dan nadat het bestuur van de Stichting is gehoord. Artikel 7 De klachtencommissie heeft bij de uitvoering van haar functie de volgende bevoegdheden: a. het oproepen en schriftelijk of mondeling horen van personen die direct betrokken zijn bij de ingediende klacht; b. het inwinnen van informatie en het raadplegen en inzien van voor de behandeling van de klacht relevante stukken, voor zover dit geschiedt met toestemming van klager en met uitzondering van gegevens die betrekking hebben op derden, dit laatste ter beoordeling van de betreffende huisarts; c. het doen van een poging voorafgaand aan of tijdens de klachtbehandeling om de relatie tussen partijen te herstellen; d. het inschakelen van deskundigen. Slotbepalingen Artikel 8 Het bestuur van de Stichting bestaat uit tenminste 5 leden. Deze worden voorgedragen en benoemd door de besturen van de afgevaardigde geledingen, gehoord het advies van de voorzitter van het Stichtingsbestuur, en dienen van onbesproken gedrag te zijn. De leden van het bestuur de Stichting, van de klachtencommissie, secretaris, administratief personeel en andere bij de procedure betrokkenen hebben een wettelijke geheimhoudingsplicht ten aanzien van

6 hetgeen hun uit hoofde van hun werkzaamheden ten behoeve van de Stichting of de commissie dan wel uit hoofde van hun betrokkenheid bekend is geworden. Artikel 9 Het bestuur van de Stichting zorgt voor een ruime bekendmaking van deze klachtenregeling aan de deelnemende zorgaanbieders en deelnemende HDS-en en faciliteert hen bij het bekend maken van deze klachtenregeling aan hun patiënten. Artikel 10 Deze regeling is door het bestuur van de Stichting Eerstelijnzorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid vastgesteld op 26 maart Wijziging van deze regeling geschiedt door het bestuur van de Stichting, gehoord het advies van de klachtencommissie. Artikel 11 In alle gevallen waarin deze regeling niet voorziet beslist het bestuur van de Stichting Eerstelijnsdzorg Rotterdam en Zuid-Holland Zuid, gehoord de klachtencommissie. Aldus vast gesteld te Rotterdam op 26 maart 2006 en nader vastgesteld op 24 november 2008.

7 REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING van de klachtencommissie, ingesteld door het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid. In aanmerking nemende dat de Stichting voornoemd heeft voorzien in de Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid, waarin de uitgangspunten voor de klachtenbehandeling door een onafhankelijke klachtencommissie zijn vastgesteld, dat genoemde Klachtenregeling - onder meer - voorschriften bevat omtrent taken, functies, samenstelling en benoeming van de klachtencommissie, dat artikel 2 lid 2 van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector de zorgaanbieder de verplichting oplegt om erop toe te zien, dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens een door deze commissie op te stellen reglement, heeft de klachtencommissie, gehoord het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid, het hierna volgende reglement inzake haar werkwijze met betrekking tot de klachtenbehandeling vastgesteld. Taken van de klachtencommissie Artikel 1 a. het behandelen van klachten die schriftelijk door /namens klager zijn ingediend; b. het op basis van de behandeling van de klacht komen tot een uitspraak over de gegrondheid van de ingediende klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen aan de zorgaanbieder. Ontvangst klacht / bemiddeling Artikel 2 lid 1. Na ontvangst van de klacht beoordeelt de secretaris van de commissie de ontvankelijkheid van de klacht. lid 2. Een klacht is niet ontvankelijk indien: a. dezelfde klacht nog in behandeling is bij de klachtencommissie; b. de klacht al eerder door een klachtencommissie in behandeling is genomen en zich geen nieuwe feiten of omstandigheden hebben voorgedaan die een nieuwe behandeling door de klachtencommissie noodzakelijk maken; c. de klacht geen behandelrelatie betreft; d. de klacht niet ingediend is door of namens een patiënt; e. de zorgaanbieder niet aangesloten is bij de Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid.

8 lid 3. Indien de klacht naar het oordeel van de secretaris en/of de voorzitter niet voldoende informatie bevat, wordt klager in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken zijn klaagschrift aan te vullen. lid 4. De klacht dient in het Nederlands opgesteld te zijn, de naam van de klager (patiënt) te vermelden alsmede de naam van de aangeklaagde en de aan de klacht ten grondslag liggende feiten en omstandigheden. De gehele procedure wordt gevoerd in de Nederlandse taal. Degene die de Nederlandse taal onvoldoende machtig is, dient zelf te zorgen voor een tolk. lid 5. De commissie draagt er zorg voor dat de klager uiterlijk binnen een week na het indienen van de klacht door de secretaris van de commissie wordt geïnformeerd over de bij de afhandeling van de klacht te volgen procedure. Daarbij ontvangt klager een machtiging, die ondertekend aan de commissie dient te worden geretourneerd. Hiermee verleent klager niet alleen toestemming aan de commissie om de klacht voor te leggen aan de zorgaanbieder maar verleent klager ook toestemming aan de zorgaanbieder om alle relevante gegevens betreffende de klacht aan de commissie te verstrekken. Desgevraagd wordt aan partijen een afschrift toegezonden van de ten tijde van het indienen van de klacht geldende versie van de Klachtenregeling en/of van dit Reglement Klachtenbehandeling. lid 6. Bij het voorleggen van de klacht aan de zorgaanbieder wordt partijen het advies gegeven door middel van een gesprek tot een oplossing van de klacht te komen. Indien de voorzitter van de commissie dit wenselijk acht, kan het gesprek, eventueel onder leiding van een lid van de commissie plaatsvinden. Behandeling klacht Artikel 3 lid 1. Indien bemiddeling niet wenselijk of niet mogelijk blijkt te zijn of indien een bemiddeling niet tot het beoogde resultaat heeft geleid, zal de commissie de klacht in behandeling nemen en wordt de zorgaanbieder geïnformeerd over de verder te volgen procedure bij de afhandeling van de klacht. De zorgaanbieder wordt verzocht om binnen drie weken, welke termijn slechts eenmaal met twee weken kan worden verlengd, schriftelijk te reageren op de inhoud van de klacht. lid 2. Na ontvangst van de reactie van de zorgaanbieder komen de klacht en het verweer in de eerstkomende vergadering van de commissie ter bespreking. De voorzitter van de commissie kan besluiten de klacht vervolgens mondeling te behandelen. Indien één van de partijen niet verschijnt bij de mondelinge behandeling dan zal de commissie een uitspraak doen die haar geraden voorkomt. Indien de commissie van oordeel is, dat zij, alvorens tot mondelinge behandeling over te gaan, nadere schriftelijke informatie van partijen behoeft, wordt klager in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken, een repliek in te dienen waarna de zorgaanbieder de gelegenheid krijgt om, eveneens binnen twee weken na ontvangst van de repliek, een dupliek in te dienen. Genoemde termijnen kunnen op verzoek van partijen slechts eenmaal verlengd worden met twee weken. lid 3. Indien de commissie concludeert dat zij over voldoende informatie beschikt om tot een uitspraak te kunnen komen wordt in een vergadering van de commissie een beslissing genomen. De secretaris stelt deze op schrift en geeft daarin een verslag van de gevolgde procedure en de verklaringen van betrokkenen en eventuele deskundigen. In de uitspraak wordt opgenomen de gemotiveerde beslissing van de commissie over de gegrondheid van de ingediende klacht. De

9 klachtencommissie onthoudt zich van een oordeel over de financiële aansprakelijkheid van de zorgaanbieder. Werkwijze klachtencommissie Artikel 4 lid 1. De commissie bestaat uit twee Kamers. Elke Kamer houdt zitting met minimaal drie en maximaal vijf leden, de voorzitter daaronder begrepen. De voorzitter kan bepalen, dat een klacht die hem daartoe geschikt voorkomt, wordt behandeld en beslist door drie leden, waaronder de voorzitter. lid 2. De commissie komt zo vaak bijeen als de voorzitter het nodig oordeelt. De bijeenkomsten hebben een besloten karakter. De secretaris stelt in overleg met de voorzitter de agenda op voor de bijeenkomst. lid 3. Indien een klacht betrekking heeft op een lid van de commissie of op een collega uit de huisartsengroep van een lid onthoudt deze zich van deelneming aan de behandeling van de klacht. lid 4. Zowel de klager als degene over wie geklaagd wordt en indien dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder, kunnen verzoeken een lid van de commissie niet aan de behandeling te laten deelnemen bij gerechtvaardigde twijfel over diens onpartijdigheid. De voorzitter van de commissie neemt een beslissing over een dergelijk verzoek. Rechten van klager, van aangeklaagde en -indien dit niet dezelfde persoon is - van de zorgaanbieder Artikel 5 lid 1. De commissie geeft aan klager en aan degene over wie is geklaagd de gelegenheid om een toelichting te geven op de gedraging waarover is geklaagd alsook de mogelijkheid om zich bij de behandeling van de klacht te laten bijstaan. Eventueel daaraan verbonden kosten dienen door partijen zelf gedragen te worden. Hoor en wederhoor vindt in eerste instantie schriftelijk plaats, waarna er zonodig een hoorzitting zal plaatsvinden. lid 2. Partijen hebben recht op inzage in alle aan de commissie ter beschikking staande stukken, welke relevant (kunnen) zijn voor de behandeling van de klacht, voorzover dit naar het oordeel van de commissie de persoonlijke levenssfeer van derden niet aantast. Persoonlijke gegevens over de klager en over degene over wie geklaagd wordt, worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld en geregistreerd. Termijnen Artikel 6 lid 1. De commissie stelt binnen redelijke termijn, doch uiterlijk binnen vijf maanden na ontvangst van de machtiging als bedoeld in artikel 2 lid 5 van dit Reglement, de klager en degene over wie is geklaagd en, indien dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder schriftelijk en gemotiveerd in kennis van haar oordeel over de gegrondheid van de klacht al dan niet vergezeld van aanbevelingen. lid 2. Indien naar het oordeel van de commissie de behandeling van de klacht niet binnen de in lid 1 genoemde termijn kan worden afgerond, stelt de commissie klager en degene over wie is geklaagd en indien dit niet dezelfde persoon is, de zorgaanbieder daarvan schriftelijk en gemotiveerd op de hoogte onder vermelding van de termijn waarbinnen de commissie haar oordeel over de klacht zal uitbrengen.

10 lid 3. Indien de klacht (ten dele) gegrond is verklaard, dient de zorgaanbieder binnen vier weken na ontvangst van de uitspraak, aan de commissie en de klager schriftelijk mee te delen of hij naar aanleiding van het oordeel en de eventuele aanbevelingen van de commissie redenen ziet tot het nemen van maatregelen en zo ja, welke en op welke termijn. Indien het nemen van maatregelen, gezien de aard van de klacht, niet in de rede ligt, is een reactie niet noodzakelijk. Stopzetting procedure Artikel 7 lid 1. Een klacht wordt niet verder in behandeling genomen als deze door de klager wordt ingetrokken, dan wel indien na bemiddeling en/of na overleg met de klager blijkt dat bij de klager geen behoefte meer aan verdere behandeling bestaat. De klacht wordt ook stopgezet indien de aangeklaagde arts tijdens de procedure overlijdt. lid 2. Klager kan de klacht niet nogmaals indienen bij de klachtencommissie tenzij er nieuwe feiten en/ of omstandigheden naar voren worden gebracht. lid 3. De klager behoudt in alle gevallen de mogelijkheid zich te wenden tot een andere daartoe geëigende (externe) instantie, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, het Regionaal Tuchtcollege, de civiele rechter en/of de strafrechter. lid 4. Als de klacht door een externe instantie, zoals bedoeld in lid 3, in behandeling wordt genomen, kan de commissie in overleg met klager treden om te bepalen of de klachtencommissie de behandeling van de klacht voort moet zetten. lid 5. Van het niet verder behandelen van een klacht wordt, onder vermelding van redenen, schriftelijk mededeling gedaan aan de klager en de zorgaanbieder. Slotbepaling Artikel 8 lid 1 Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Eerstelijnszorg Rotterdam e.o. en Zuid-Holland Zuid ziet erop toe dat de klachtencommissie haar werkzaamheden verricht volgens dit reglement. lid 2. Dit reglement is, gehoord het bestuur van de Stichting, vastgesteld op 25 april lid 3. In alle gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist de commissie, gehoord het bestuur van de Stichting.

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN),

Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), KLACHTENREGELING HUISARTSENZORG ZUID-NEDERLAND Het bestuur van de Stichting Klachtenregeling Huisartsenzorg Zuid-Nederland (SKHZN), in aanmerking nemende - dat als gevolg van de Wet klachtrecht cliënten

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING

KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING KLACHTENREGELING JULES AND YOU LANGUAGES, EDUCATION & TRAINING Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over een gedraging en/of de pedagogische

Nadere informatie

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland.

Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. September 2012 Onafhankelijke Klachtregeling Mondhygiënisten (OKM) Aangesloten kunnen zijn vrijgevestigde mondhygiënisten opgenomen in het Kwaliteitsregister Mondhygiënisten in Nederland. Secretariaat

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND

KLACHTEN- REGLEMENT KLACHTENREGLEMENT BEROEPSVERENIGING JOBCOACHES NEDERLAND KLACHTEN- REGLEMENT 1 Klachtenreglement Geldend voor alle register leden die het vak jobcoaching uitoefenen LANDELIJKE KLACHTREGELING VAN DE Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND

KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND KLACHTENREGELING STICHTING LANDSCHAPSBEHEER ZEELAND Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a) klacht: iedere uiting van onvrede over het beleid van de Stichting Landschapsbeheer

Nadere informatie

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen

Klachtenreglement. Stichting Audiologische Opleidingen Klachtenreglement Stichting Audiologische Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede gericht aan de Klachtencommissie SAO

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN Postbus 2122, 6020 AC Budel Tel: 0495-499585 e-mail: kab@kab-klachtennl wwwkab-klachtennl LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR BEROEPSBEOEFENAREN ALTERNATIEVE/COMPLEMENTAIRE BEHANDELWIJZEN De deelnemende organisaties,

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging

Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging KLACHTENREGELING Feldenkrais Methode Nederlandse Feldenkrais Vereniging Klachtenregeling t.b.v. de Nederlandse Feldenkrais Vereniging Index A. Algemene informatie... 2 B. Begripsbepalingen 2 C. Doelstelling

Nadere informatie

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Klachtenregeling Bodymind Opleidingen. Begripsbepaling. Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: Klachtenregeling Klachtenregeling Bodymind Opleidingen Begripsbepaling Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede over de organisatie van het opleidingsinstituut,

Nadere informatie

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT)

Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Klachtenregeling Beroepsvereniging voor APS-therapie (BVAT) Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder Een natuurlijke persoon die zorg verleent bij

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr

KLACHTREGLEMENT VvvK. Tel ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr Bankrekening ING nr KLACHTREGLEMENT VvvK Tel. 06 11 59 69 11 info@vvvk.nl ww.vvvk.nl KvK te Amsterdam nr. 34348867 Bankrekening ING nr. 4218990 KLACHTREGLEMENT VAN DE KLACHTENCOMMISSIE VAN DE VERENIGING VAN & VOOR KINDERTHERAPEUTEN

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN

LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI EERSTELIJN LANDELIJKE KLACHTREGELING VOOR PARAMEDICI IN DE EERSTELIJNS ZORG Aangesloten zijn de beroepsverenigingen van diëtisten, ergotherapeuten, huidtherapeuten, mondhygiënisten, oefentherapeuten Cesar & Mensendieck

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers.

KLACHTENREGELING. 3. het bevorderen van de kwaliteit van het opleidingsinstituut, de docenten en de medewerkers. KLACHTENREGELING CENTRUM VOOR MINDFULNESS Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. klacht: een schriftelijke uiting van onvrede over een opleiding van het Centrum voor Mindfulness

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroepsbeoefenaar: de zelfstandig werkende echoscopist,

Nadere informatie

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder:

REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE. Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: REGLEMENT LANDELIJKE DONORKLACHTENCOMMISSIE Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van het bij of krachtens dit reglement bepaalde, wordt verstaan onder: a) de wet: de Wet inzake bloedvoorziening;

Nadere informatie

Inhoud klachtreglement

Inhoud klachtreglement Inhoud klachtreglement Inleiding 2 Begripsbepaling 2 Doelstelling van de klachtencommissie 2 Uitgangspunten bij het klachtenreglement 3 Benoeming en samenstelling van de klachtencommissie 3 Taken van de

Nadere informatie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie

Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Klachtenreglement Nederlandse Register voor Osteopathie Overwegende dat: de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) zorgaanbieders de verplichting oplegt tot een klachtregeling; de osteopathie met haar

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure

1. Doel procedure. 2. Beschrijving procedure Klachtenprocedure Document/proceseigenaar: Klachtenprocedure/Eric Verkaar Versienummer: definitief Vastgesteld door: bestuur Zorgbelang Nederland Datum vaststelling: 30 juni 2016 ALV Zorgbelang Nederland

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF)

Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Reglement voor de klachtencommissie fysiotherapie Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger.

b) Directeur De directeur van de Stichting Levenseindekliniek, of diens vervanger. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 16 oktober 2014 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Augustus 2015 1) Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek.

b) Medisch management Het medisch management van de Stichting Levenseindekliniek. KLACHTENREGELING STICHTING LEVENSEINDEKLINIEK Bewerkt door Datum Omschrijving Steven Pleiter 23 oktober 2017 Versie 1 Revisiefrequentie Eerstvolgende Omschrijving Jaarlijks Oktober 2018 Introductie: Het

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht.

Klachtenbehandeling Het onderzoeken en doen van een uitspraak inzake de (on)gegrondheid van een in behandeling gegeven klacht. REGLEMENT VOOR DE KLACHTENBEHANDELING, HU Klinieken Faculteit Gezondheidszorg, Hogeschool Utrecht HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN ARTIKEL 1 Begripsomschrijvingen Aangeklaagde Degene tegen wie een klacht is ingediend.

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek

Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Reglement Landelijke klachtencommissie Bevolkingsonderzoek Artikel 1: Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de klachtencommissie.

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ.

Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Reglement van de Klachtencommissie van het Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis, hierna te noemen CWZ. Preambule: Dit reglement is een praktische uitwerking van de uitgangspunten met betrekking tot een onafhankelijke

Nadere informatie

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS

B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N KLACHTENREGELING MEDEWERKERS B O D Y M I N D O P L E I D I N G E N Rotterdam KLACHTENREGELING MEDEWERKERS Inhoudsopgave Begripsbepaling... 1 Doelstelling van de klachtenregeling... 3 Uitgangspunten bij de klachtregeling... 3 Indienen

Nadere informatie

Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten.

Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten. Klachtenregeling klachtencommissie Quasir Artikel 1. Begrippen 1. 'Abonnee' de zorgaanbieder die een abonnement heeft afgesloten met Quasir voor de behandeling van klachten. 2. Aanbeveling: een in de uitspraak

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid

Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Reglement Landelijke Klachtencommissie voor cliënten van Bevolkingsonderzoek Zuid Artikel 1 Doel reglement Doel van dit reglement is het beschrijven van de werkwijze, verantwoordelijkheden en bevoegdheden

Nadere informatie

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK

KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK KLACHTENREGELING PATIENTEN NEDERLANDSE OBESITAS KLINIEK Deze klachtenregeling is in te zien en kosteloos te verkrijgen bij: de klachtenfunctionaris van de Klachtencommissie Deze klachtenregeling is door

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenreglement. Huisartsen Klachtencommissie. Amsterdam

Klachtenreglement. Huisartsen Klachtencommissie. Amsterdam Klachtenreglement Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Klacht Een uiting van onvrede over de behandeling en/of bejegening door de

Nadere informatie

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen

Klachtenregeling. Reglement procedure Klachtafhandeling BCND. Algemeen Klachtenregeling Algemeen 1. Indien de eigenaar van een dier dat behandeld is door een lid van de BCND een klacht heeft over dat lid, bespreekt de eigenaar de klacht eerst met de behandelend therapeut.

Nadere informatie

Klachtenregeling klachtencommissie BTN

Klachtenregeling klachtencommissie BTN Klachtenregeling klachtencommissie BTN (Intergraal overgenomen van het door BTN verstrekte document Klachtenregeling BTN versie aug 2006 voor leden ). Begripsbepalingen Artikel 1 In deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot:

Klachtenregeling. Voor het indienen van een klacht dient de klager zich te melden tot: Klachtenregeling Deze regeling is van toepassing voor zorgaanbieders welke een geldige overeenkomst hebben met de stichting Kwaliteitsinstituut Mondzorg voor de behandeling van klachten over zorgverlening.

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5

Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Versie 10-11-2016 2 Klachtenprotocol Kinderopvang De 5 Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 2 Samenstelling, benoeming

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, KLACHTENREGELING GGD HAAGLANDEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - de GGD Den Haag en de GGD Zuid-Holland West per 1 januari 2014 gezamenlijk de

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zorgprofessional

Klachtenregeling De Zorgprofessional Klachtenregeling De Zorgprofessional Deze klachtenregeling 1 geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De wet gaat onder andere over de behandeling van klachten van cliënten en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis

Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Klachtenreglement Martini Ziekenhuis Verantwoording Volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) moeten zorgaanbieders, die zorg leveren als in de wet omschreven voorzien in een regeling waardoor

Nadere informatie

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten

Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Klachtenregeling van de klachtencommissie van de VMBN betreffende het zorgaanbod MBSR/MBCT t.b.v. cliënten Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder -

Nadere informatie

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc)

REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) Bijlage II REGELING BEHANDELING KLACHTEN naar aanleiding van de gedraging van de METC van het VU medisch centrum (VUmc) HOOFDSTUK I ALGEMEEN Artikel 1 Inleiding 1.1 Deze regeling beoogt te voorzien in

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK

KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN KLACHTENREGLEMENT VAN FysiOK Artikel 1 Begripsbepalingen Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde, wordt verstaan onder: a. klacht: een uiting van onvrede

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij

Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij Klachtenreglement Thuiszorg Dichtbij 1. Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: 1.1 Cliënt(en) Persoon aan wie de Aanbieder maatschappelijke zorg en/of andere diensten op het gebied van de arbeidsintegratie

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO

Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Klachtenreglement The International Register Equine Osteopathy EDO Overwegende dat: - de Equine Osteopath EDO met haar methodiek afwijkt van de reguliere veterinaire geneeskunde, waardoor het gewenst is

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland

Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland Klachtenregeling huisartsenzorg Westland Schieland Delfland Opnieuw vastgesteld op 21 november 2012; inwerkingtreding 1 december 2012 Artikel 1. Definities 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Klachtenreglement Bauland Kliniek

Klachtenreglement Bauland Kliniek Klachtenreglement Bauland Kliniek 1. Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling, wordt verstaan onder: a. Kliniek: Bauland Kliniek b. Klacht: Een door een cliënt naar voren gebracht bezwaar

Nadere informatie

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix

Klachtenregeling. Streekziekenhuis Koningin Beatrix Klachtenregeling Streekziekenhuis Koningin Beatrix Het SKB vindt het belangrijk dat patiënten en bezoekers tevreden zijn over de dienstverlening in het ziekenhuis. Daarom streven de medewerkers er naar

Nadere informatie

Klachtenreglement Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam

Klachtenreglement Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam Klachtenreglement Huisartsen Klachtencommissie Amsterdam 1 Begripsbepalingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Klacht Een uiting van onvrede over de behandeling en/of bejegening door

Nadere informatie

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6

Klachtenreglement. AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 Klachtenreglement AD/dec. 2009 Pagina 1 van 6 KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van de woonzorgcentra Amaris Florisberg en Amaris De Kuijer. De Cliënt Vertrouwenspersoon (CVP) die werkzaam is

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting REVANT

Klachtenregeling Stichting REVANT Klachtenregeling Stichting REVANT 1. Klachtenregeling Artikel 1 Alle voorgaande regelingen komen door de vaststelling van deze regeling te vervallen. 2. Begripsbepalingen Artikel 2 In deze regeling wordt

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011

Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Bijlage: Klachtenregeling ongewenst gedrag voor de decentrale overheid 2011 Artikel 1 Begripsomschrijving Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. bevoegd gezag: het orgaan dat in

Nadere informatie

Klachtenregeling Onderwijs

Klachtenregeling Onderwijs Klachtenregeling Onderwijs Verantwoording Voor een zorgvuldige omgang met een opdrachtgever is het gewenst dat deze zich met een eventuele klacht over de aankoop of uitvoering van een scholing kan wenden

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN

REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN REGLEMENT BEROEPSCOMMISSIE KWALITEITSREGISTER VERLOSKUNDIGEN BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. beroep: elk naar voren

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR

BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR BESLUIT COLLEGE VAN BESTUUR Nummer : 743 Paraaf: Onderwerp : Klachtenregeling en Reglement van orde klachtencommissie Besluit : Het College van Bestuur besluit tot vaststelling van de Klachtenregeling

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg.

a: Klacht: een uiting van onvrede over de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg. KLACHTENREGELING JEROEN BOSCH ZIEKENHUIS Considerans De Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz), welke werd ingevoerd in 1995 en herzien in 2005, verplicht elke zorginstelling een regeling te treffen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).

KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). Klachtenreglement Voor het klachtenformulier: zie laatste pagina De CVP is te bereiken via: KLACHTENREGLEMENT Dit is de klachtenregeling van Intravant inzake de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl

veranderjewereld Klachtenregeling NOBCO Leonie Linssen www.veranderjewereld.nl Leonie Linssen Coach en Counsellor Tel : 073-6420725 M: 06-45550680 E-mail: info@veranderjewereld.nl www.veranderjewereld.nl Verander je Wereld conformeert zich aan de klachtenregeling van de Nederlandse

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers

Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers RAPPORT Versie: 2.0 Klachtenregeling Cliënten van Stichting De Jeugd- & Gezinsbeschermers Raad van Bestuur Postbus 5247 2000 CE Haarlem T 088-777 81 06 F 023-799 37 18 www.bjznh.nl 1 Aanhef Gelet op de

Nadere informatie