Machinerichtlijn 2006/42/EG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Machinerichtlijn 2006/42/EG"

Transcriptie

1

2

3 EUROPESE COMMISSIE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG tweede uitgave juni 2010

4

5 Inleiding bij de tweede uitgave Richtlijn 2006/42/EG is een herziene versie van de machinerichtlijn, waarvan de eerste versie werd vastgesteld in De nieuwe machinerichtlijn is van toepassing sinds 29 december De richtlijn heeft het tweeledige doel de veiligheids- en gezondheidseisen die van toepassing zijn op machines, te harmoniseren op basis van een hoge mate van bescherming van veiligheid en gezondheid, en het vrije verkeer van machines op de Europese markt te waarborgen. De herziene machinerichtlijn is niet ingrijpend gewijzigd ten opzichte van de eerdere versies. Zij verduidelijkt en versterkt de bepalingen van de richtlijn ten behoeve van een betere praktische toepassing ervan. Terwijl de herziene machinerichtlijn werd besproken door de Raad en het Europees Parlement, kwam de Commissie overeen een nieuwe gids voor de toepassing ervan op te stellen. De gids heeft als doel middels toelichting op de concepten en vereisten van Richtlijn 2006/42/EG eenvormige uitleg en toepassing in alle EU-landen te waarborgen. Verder bevat de gids informatie over andere toepasselijke EUwetgeving. Hij is gericht aan alle partijen die betrokken zijn bij de toepassing van de machinerichtlijn, zoals fabrikanten, importeurs en distributeurs van machines, aangemelde instanties, normalisatie-instellingen, agentschappen voor de gezondheid en de veiligheid op het werk en consumentenbescherming, en functionarissen van de desbetreffende nationale overheden en markttoezichthouders. Daarnaast kan hij van nut zijn voor advocaten en studenten EU-recht op het gebied van de interne markt, veiligheid en gezondheid op het werk en consumentenbescherming. De gids is op 2 juni 2010 goedgekeurd door het Machinecomité. Er zij met nadruk op gewezen dat alleen de machinerichtlijn en de teksten ter omzetting ervan in nationaal recht, juridisch bindend zijn. Deze tweede uitgave van de gids is aangevuld met een toelichting op de bijlagen III tot en met XI bij de machinerichtlijn. Enkele door lezers opgemerkte fouten zijn hersteld. Verwijzingen naar wetgeving en termijnen zijn in overeenstemming gebracht met het Verdrag van Lissabon met name is het gebruik van "de Gemeenschap" in de gids vervangen door "de EU". Na overleg met de sector zijn de opmerkingen met betrekking tot kettingen, kabels en banden voor hijs- en hefdoeleinden in de alinea's 44, 330, 340, 341 en 357 herzien om de praktische toepassing van de voorschriften inzake deze producten toe te lichten. In deze tweede uitgave is tevens een thematische index opgenomen om raadpleging van de gids te vergemakkelijken. De nummering van de onderdelen van de gids is ongewijzigd. 1

6 De gids wordt in het Engels gepubliceerd op EUROPA, de officiële website van de Europese Unie. Het voornemen bestaat de gids te vertalen naar de andere EU-talen, maar alleen de Engelse versie wordt gecontroleerd door de Commissie. Bij twijfel geldt derhalve de Engelse versie als maatgevend. De gids kan worden gedownload en wordt weergegeven in afdrukbaar formaat. De tekst van de richtlijn staat in een kader en is rood cursief weergegeven, terwijl de toelichting volgt in zwart lettertype. Er zullen periodiek bijgewerkte versies van de gids verschijnen waarin de door het Machinecomité en de Werkgroep voor machines overeengekomen antwoorden op vragen zijn opgenomen. In de gids is rekening gehouden met de wijziging van Richtlijn 2006/42/EG die is ingevoerd bij Verordening (EG) nr. 596/2009 inzake de regelgevingsprocedure met toetsing voor het Machinecomité. Verder is rekening gehouden met Verordening (EG) nr. 765/2008 inzake markttoezicht, die op aanvullende wijze van toepassing is. De tweede uitgave van de gids gaat niet in op de bij Richtlijn 2009/127/EG ingevoerde wijziging van de machinerichtlijn met betrekking tot machines voor de toepassing van pesticiden, die op 15 december 2011 van kracht wordt. Deze wijziging zal worden verwerkt in de derde uitgave van de gids, die eind 2010 verschijnt. De gids is tot stand gekomen met assistentie van een redactieteam 1. De Commissie wil de leden van het redactieteam hartelijk bedanken voor de enorme hoeveelheid werk die door hen is verzet en voor de positieve en doelmatige teamgeest waarin de teksten tot stand zijn gebracht. Naast het werk van het redactieteam heeft een door Orgalime ingestelde Machinekerngroep van vertegenwoordigers van de belangrijkste machinefabricagesectoren voor buitengewoon waardevolle inbreng uit de praktijk gezorgd. De door het redactieteam opgestelde concepten zijn voor commentaar voorgelegd aan de lidstaten en belanghebbenden. Verder wil de Commissie iedereen bedanken die opmerkingen heeft gemaakt. Wij hebben geprobeerd daarmee zo veel mogelijk rekening te houden. De Commissie is natuurlijk volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de gids. Lezers wordt verzocht eventuele correcties van, of opmerkingen over deze tweede uitgave van de gids 2 kenbaar te maken, zodat hiermee rekening kan worden gehouden bij de voorbereiding van de derde uitgave. Brussel, juni 2010 De algemeen redacteur, Ian Fraser 1 Aan de werkzaamheden van het redactieteam is deelgenomen door: Lennart Ahnström, Emilio Borzelli, Robert Chudzik, Roberto Cianotti, Mike Dodds, Cosette Dussaugey, Marcel Dutrieux, Pascal Etienne, Ludwig Finkeldei, Tuiri Kerttula, Thomas Kraus, Partrick Kurtz, Wolfgang Lentsch, Göran Lundmark, Phil Papard, Boguslaw Piasecki, Marc Schulze, Katri Tytykoski, Gustaaf Vandegaer, Henk van Eeden, Richard Wilson en Jürg Zwicky. 2 Gelieve uw correcties, opmerkingen en suggesties toe te sturen aan: 2

7 Inhoudsopgave De aanhalingen 1 De aanhalingen 2 De rechtsgrondslag van de machinerichtlijn De overwegingen 3 De overwegingen Overweging 1 4 De geschiedenis van de machinerichtlijn Overweging 2 5 Het economische en sociale belang van de machinerichtlijn Overweging 3 6 Veiligheid en gezondheid Overweging 4 7 Definities Overweging 5 8 Opname van bouwliften Overweging 6 9 Opname van draagbare bevestigingswerktuigen met explosieve lading en andere slagwerktuigen Overweging 7 10 Werktuigen voor het heffen van personen met machines voor het heffen van goederen Overweging 8 11 Landbouw- en bosbouwtrekkers Overweging 9 & Markttoezicht Overweging Formeel bezwaar tegen normen en de vrijwaringsclausule Overweging Regelgeving betreffende het gebruik van machines Overweging Maatregelen voor groepen gevaarlijke machines die dezelfde risico s opleveren Overweging De stand van de technologie Overweging Machines voor gebruik door de consument Overweging Niet voltooide machines. Overweging Jaarbeurzen en tentoonstellingen Overweging De nieuwe aanpak Overweging Overeenstemmingsbeoordeling Overweging Machines in bijlage IV Overweging 21 & De CE-markering Overweging Risicobeoordeling Overweging Het technische constructiedossier Overweging Rechtsmiddelen Overweging Handhaving Overweging Wijziging van de liftenrichtlijn Overweging Subsidiariteit en evenredigheid Overweging Nationale concordantietabellen Overweging Het Machinecomité De artikelen Artikel 1, lid 1 32 De producten waarop de machinerichtlijn van toepassing is Artikel 2 33 Het gebruik van het begrip "machines" in brede zin Artikel 1, onder a) 34 Machines in enge zin Artikel 1, onder a) & 35 De basisdefinitie artikel 2, onder a) eerste streepje tweede streepje 36 Machines geleverd zonder aansluitingscomponenten derde streepje 37 Machines voor montage op een bepaalde drager vierde streepje 38 Samenstellen van machines 39 Samenstellen van nieuwe en bestaande machines vijfde streepje 40 Handmatig aangedreven machines voor het heffen van lasten Artikel 1, onder b) & 41 Verwisselbare uitrustingsstukken artikel 2, onder b) Artikel 1, onder c) & 42 Veiligheidscomponenten artikel 2, onder c) 3

8 Artikel 1, onder d) & 43 Hijs- en hefgereedschappen artikel 2, onder d) Artikel 1, onder e) & 44 Kettingen, kabels en banden artikel 2, onder e) Artikel 1, onder f) & 45 Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen artikel 2, onder f) Artikel 1, onder g) & 46 Niet voltooide machines artikel 2, onder g) Artikel 1, lid 2 47 Producten die zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de machinerichtlijn Artikel 1, lid 2, onder 48 Veiligheidscomponenten die bestemd zijn om identieke a) componenten te vervangen en die geleverd zijn door de fabrikant van de oorspronkelijke machine Artikel 1, lid 2, onder 49 Specifiek voor kermissen en/of amusementsparken bestemd b) materieel Artikel 1, lid 2, onder 50 Machines voor nucleaire doeleinden c) Artikel 1, lid 2, onder 51 Wapens, met inbegrip van vuurwapens d) Artikel 1, lid 2, onder 52 Vervoermiddelen e) eerste streepje 53 Landbouw- en bosbouwtrekkers tweede streepje 54 Wegvoertuigen met vier of meer wielen en de aanhangwagens daarvan derde streepje 55 Twee- en driewielige wegvoertuigen vierde streepje 56 Motorvoertuigen die bestemd zijn voor wedstrijden vijfde streepje 57 Vervoermiddelen voor het vervoer door de lucht, over het water en over spoornetten Artikel 1, lid 2, onder f) 4 58 Zeeschepen en mobiele offshore-eenheden, alsmede machines die aan boord van dergelijke schepen en/of eenheden zijn geïnstalleerd Artikel 1, lid 2, onder g) Artikel 1, lid 2, onder 60 Machines voor onderzoeksdoeleinden h) Artikel 1, lid 2, onder 61 Mijnliften i) Artikel 1, lid 2, onder 62 Machines voor het verplaatsen van kunstenaars tijdens een optreden j) Artikel 1, lid 2, onder 63 Machines die vallen onder de laagspanningsrichtlijn k) eerste streepje 64 Huishoudelijke apparaten die voor privégebruik zijn bestemd tweede streepje 65 Audio- en videoapparatuur derde streepje 66 Apparatuur die wordt gebruikt in de informatietechnologie vierde streepje 67 Gewone kantoormachines vijfde streepje 68 Schakelmaterieel en besturingsapparatuur voor laagspanning zesde streepje 69 Elektromotoren 59 Machines voor militaire of politiële doeleinden Artikel 1, lid 2, onder l) Artikel 2, onder h) 71 De definitie van "in de handel brengen" 72 Nieuwe en gebruikte machines 73 Het stadium waarin de machinerichtlijn van toepassing is op machines 74 De juridische en contractuele vormen van in de handel brengen 75 Veilingen 76 Het in de handel brengen van samenstellen van machines 77 Het in de handel brengen van niet voltooide machines Artikel 2, onder i) 78 De definitie van "fabrikant" 79 Wie is de fabrikant? 70 Hoogspanningsinstallaties

9 80 Iemand die een machine produceert voor zijn eigen gebruik 81 Andere personen die kunnen worden beschouwd als fabrikant 82 Machines die worden gewijzigd vóór de eerste inbedrijfstelling 83 Distributeurs Artikel 2, onder j) 84 De mogelijkheid om een gemachtigde te benoemen 85 De taak van een gemachtigde Artikel 2, onder k) 86 De definitie van inbedrijfstelling Artikel 2, onder l) 87 De definitie van geharmoniseerde norm Artikel 3 88 (gereserveerd) 89 De machinerichtlijn en andere internemarktrichtlijnen 90 Specifieke richtlijnen die in plaats van de machinerichtlijn van toepassing zijn op machines die binnen hun toepassingsgebied vallen 91 Specifieke richtlijnen die in verband met specifieke gevaren van toepassing kunnen zijn op machines in plaats van de machinerichtlijn 92 Richtlijnen die van toepassing kunnen zijn op machines, naast de machinerichtlijn, voor gevaren die de machinerichtlijn niet bestrijkt Artikel 4, lid 1 93 Markttoezicht 94 Markttoezicht op machines Artikel 4, lid 2 95 Markttoezicht op niet voltooide machines Artikel 4, leden 3 en 4 96 Markttoezichtautoriteiten 97 Het markttoezichtsysteem 98 De instrumenten van markttoezicht 99 Documenten met betrekking tot in bijlage IV genoemde machines 100 Maatregelen in geval van niet-overeenstemming van machines 101 Onveilige consumentenproducten 102 Controles aan de buitengrenzen van de EU Artikel 5, lid 1 Artikel 5, lid 2 Artikel 5, lid 3 Artikel 5, lid 4 Artikel 6, leden 1 en 2 Artikel 6, lid De verplichtingen van fabrikanten van machines 104 De verplichtingen van fabrikanten van niet voltooide machines 105 Middelen om de overeenstemming van de machine te waarborgen 106 CE-markering voor andere richtlijnen 107 Vrij verkeer van machines en niet voltooide machines 108 Jaarbeurzen, tentoonstellingen en demonstraties Artikel 7, lid Vermoeden van overeenstemming door de CE-markering en de EG-verklaring van overeenstemming Artikel 7, lid Vermoeden van overeenstemming door de toepassing van geharmoniseerde normen 111 De indeling van machinenormen 112 De ontwikkeling van geharmoniseerde normen voor machines 113 De identificatie van geharmoniseerde normen Artikel 7, lid Bekendmaking van de referenties van geharmoniseerde normen in het Publicatieblad van de Europese Unie Artikel 7, lid Deelname van de sociale partners aan de normalisatie Artikel 8, lid 1 Artikel 8, lid Maatregelen die vallen onder de procedure van het regelgevend comité 117 Maatregelen die vallen onder de procedure van het raadgevend comité Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11, lid Maatregelen tegen onveilige machines die vergelijkbare risico s opleveren 119 Formele bezwaren tegen geharmoniseerde normen 120 De procedure voor het indienen van formele bezwaren 121 Het resultaat van een formeel bezwaar 122 De vrijwaringsclausule 5

10 Artikel 11, leden 2 en 123 De vrijwaringsprocedure 3 Artikel 11, lid Tekortkomingen in geharmoniseerde normen Artikel 11, lid Maatregelen tegen de persoon die de aangebracht Artikel 11, lid Informatie over de vrijwaringsprocedure CE-markering heeft Artikel 12, lid 1 Artikel 12, lid 2 Artikel 12, lid 3 Artikel 12, lid 4 Artikel 13 Artikel 14, lid 1 tot en met 5 Artikel 14, lid 6 Artikel 14, lid 7 Artikel 14, lid 8 Artikel 15 Artikel 16 Artikel 17 Artikel 18 Artikel Overeenstemmingsbeoordeling van machines 128 Niet in bijlage IV genoemde categorieën machines 129 In bijlage IV genoemde machines die zijn ontworpen overeenkomstig geharmoniseerde normen die alle van toepassing zijnde essentiële veiligheids- en gezondheidseisen dekken 130 Andere in bijlage IV genoemde machines 131 Procedure voor niet voltooide machines 132 Schema van de procedures voor het in de handel brengen van machines en niet voltooide machines 133 Aangemelde instanties 134 Beoordeling en monitoring van aangemelde instanties 135 Intrekking van certificaten of besluiten van aangemelde instanties 136 Uitwisseling van ervaringen tussen aangemelde instanties 137 De coördinatie van aangemelde instanties 138 Intrekking van de aanmelding 139 Nationale regelgeving voor de installatie en het gebruik van machines 140 Nationale regelgeving inzake de veiligheid en gezondheid van werknemers 141 De CE-markering 142 Niet-conforme markering 143 Vertrouwelijkheid en transparantie 144 ADCO-groep voor machines Artikel Motivering van besluiten en beroepsmogelijkheden Artikel Informatiebronnen Artikel Het Machinecomité 148 De werkgroep Machines 149 Schema van instellingen die met de machinerichtlijn te maken hebben Artikel Sancties op inbreuken op de bepalingen van de richtlijn Artikel De grens tussen de machinerichtlijn en de liftenrichtlijn Artikel Intrekking van Richtlijn 98/37/EG Artikel Omzetting en toepassing van de bepalingen van de richtlijn Artikel Overgangsperiode voor draagbare bevestigingswerktuigen met explosieve lading en andere slagwerktuigen. Artikel Datum van inwerkingtreding van de richtlijn Artikel Adressaten en ondertekenaars van de richtlijn 6

11 BIJLAGE I Essentiële veiligheids- en gezondheidseisen betreffende het ontwerp en de bouw van machines Algemene beginselen 157 De algemene beginselen Algemeen beginsel Risicobeoordeling 159 Risicobeoordeling en geharmoniseerde normen Algemeen beginsel De toepassing van de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen Algemeen beginsel De stand van de techniek 162 Geharmoniseerde normen en de stand van de techniek Algemeen beginsel De structuur van bijlage I Definities 1.1.1, onder a) 164 Gevaar 1.1.1, onder b) 165 Gevarenzone 1.1.1, onder c) 166 Blootgestelde persoon 1.1.1, onder d) 167 Bediener 1.1.1, onder e) 168 Risico 1.1.1, onder f) 169 Afscherming 1.1.1, onder g) 170 Beveiligingsinrichtingen 1.1.1, onder h) 171 Beoogd gebruik 1.1.1, onder i) 172 Redelijkerwijs voorzienbaar verkeerd gebruik Beginselen van geïntegreerde veiligheid 1.1.2, onder a) 173 Beginselen van geïntegreerde veiligheid 1.1.2, onder b) 174 De driestapsmethode 1.1.2, onder c) 175 Abnormaal gebruik voorkomen 1.1.2, onder d) 176 Belemmeringen vanwege het gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen 1.1.2, onder e) 177 Speciale uitrusting en accessoires Gebruikte materialen en producten Ingebouwde verlichting Het hanteren van de machine en onderdelen van de machine Ergonomische beginselen Bedienersposten in gevaarlijke omgevingen Zitten en het voorzien in zitplaatsen 1.2 Besturingssystemen Veiligheid en betrouwbaarheid van de besturingssystemen Bedieningsorganen ste streepje 186 Identificatie van bedieningsorganen de streepje 187 Plaatsing van bedieningsorganen de streepje 188 Beweging van bedieningsorganen de & 5 de streepje 189 Plaatsing van bedieningsorganen de streepje 190 Onopzettelijke bediening van bedieningsorganen voorkomen de streepje 191 Sterkte van bedieningsorganen de alinea 192 Bedieningsorganen voor verschillende handelingen de alinea 193 Bedieningsorganen en ergonomische beginselen de alinea 194 Signalerings- en aanwijsinrichtingen de & 6 de alinea 195 Zichtbaarheid van gevarenzones tijdens het in werking stellen de alinea 196 Plaats van bedieningsposten ste alinea 197 Meer dan één bedieningspost laatste alinea 198 Meer dan één bedienerspost Controle over het in werking stellen Bedieningsorganen voor normale stopzetting Operationele stop Noodstopinrichtingen Stopinrichtingen voor samengestelde machines Keuze van de besturings- of bedrijfsmodus 7

12 Defecten in de energievoorziening 1.3 Maatregelen ter beveiliging tegen mechanische gevaren Stabiliteit Risico van breuken tijdens het gebruik Risico's in verband met vallende of uitgeworpen voorwerpen Risico's in verband met scherpe kanten en hoeken en ruwe oppervlakken Risico's in verband met gecombineerde machines Risico's in verband met de verschillende bedrijfstoestanden Risico's in verband met bewegende delen Risico's ten gevolge van bewegende transmissieonderdelen Bewegende delen die betrokken zijn bij het proces Risico's ten gevolge van niet-gecontroleerde bewegingen 1.4 Vereiste kenmerken van de afschermingen en beveiligingsinrichtingen Algemene eisen voor afschermingen en beveiligingsinrichtingen Bijzondere eisen voor afschermingen Vaste afschermingen Beweegbare afschermingen met blokkeervoorziening Instelbare afschermingen die de toegang beperken Beveiligingsinrichtingen 1.5 Risico s ingevolge andere gevaren Risico's door elektriciteit Risico's door ongewenste statische elektriciteit Risico's ten gevolge van energievoorziening andere dan elektrische Risico's ten gevolge van montagefouten Risico's ten gevolge van extreme temperaturen Risico's voor brand Risico's door ontploffing Vermindering van de emissie van geluid de alinea 230 Vergelijkbare emissiegegevens Risico's ten gevolge van trillingen Ioniserende en niet-ioniserende straling van de machine Risico's door uitwendige straling Risico's door laserstraling Risico's door emissie van gevaarlijke materialen en stoffen Risico om opgesloten te geraken Risico van uitglijden, struikelen en vallen Risico's door blikseminslag 1.6 Onderhoud Onderhoud Toegang tot bedienersposten en plaatsen waar onderhoud wordt verricht Afsluiten van de krachtbronnen Handelingen van de bediener Reiniging van inwendige delen 1.7 Informatie 244 Informatie voor gebruikers Informatie en waarschuwingen op de machine 246 De officiële talen van de EU Informatie en informatiesystemen Alarminrichtingen Waarschuwing voor restrisico's ste & 2 de alinea 250 Markering op machines de alinea 251 Markering van overeenstemming voor ATEX-machines 8

13 de alinea 252 Informatie die noodzakelijk is voor een veilig gebruik laatste alinea 253 Markering op delen van de machine die met behulp van hijs- of hefwerktuigen moeten worden verplaatst Gebruiksaanwijzing 255 De vorm van de gebruiksaanwijzing 256 De taal van de gebruiksaanwijzing , onder a) & b) 257 Het opstellen en vertalen van de gebruiksaanwijzing , onder c) 258 Voorzienbaar verkeerd gebruik voorkomen , onder d) 259 Gebruiksaanwijzingen voor niet-professionele gebruikers , onder a) & b) 260 Inhoud van de gebruiksaanwijzing gegevens van de fabrikant en de machine , onder c) 261 Opname van de EG-verklaring van overeenstemming in de gebruiksaanwijzing , onder d), e) & 262 Beschrijvingen, tekeningen, schema's en toelichtingen f) , onder g) & h) 263 Beoogd gebruik en voorzienbaar verkeerd gebruik , onder i) & j) 264 Montage, installatie en aansluiting , onder k) 265 Inbedrijfstelling en gebruik 266 Opleiding van bedieners , onder l) & m) 267 Informatie over restrisico's , onder n) 268 De essentiële kenmerken van gereedschappen , onder o) 269 Stabiliteitsvoorwaarden , onder p) 270 Vervoer, verplaatsen en opslaan , onder q) 271 Noodprocedures en methoden om een blokkering te verhelpen , onder r), s) & t) 272 Afstelling, onderhoud en vervangingsonderdelen , onder u) 273 De geluidsemissieverklaring , onder v) 274 Implanteerbare medische hulpmiddelen Verkoopsliteratuur 2 Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor bepaalde categorieën machines 276 Aanvullende eisen voor bepaalde categorieën machines Hygiëne-eisen voor machines bestemd voor gebruik met levensmiddelen of met cosmetische of farmaceutische producten Aanvullende eisen voor draagbare met de hand vastgehouden en/of met de hand geleide machines Vermelding van de trillingen die worden overgebracht door met de hand vastgehouden en met de hand geleide machines Draagbare bevestigings- en andere slagwerktuigen Machines voor de bewerking van hout en materiaal met vergelijkbare kenmerken 282 tot en met 290 (gereserveerd) 3 Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen om de gevaren te verhelpen te wijten aan de mobiliteit van machines 291 Aanvullende eisen voor gevaren te wijten aan de mobiliteit van machines 3.1.1, onder a) 292 Definitie van "gevaren in verband met mobiliteit" 3.1.1, onder b) 293 Definitie van "bestuurder" Bestuurdersplaats Zitplaatsbeveiligingssysteem Plaatsen voor andere personen dan de bestuurder ste alinea 297 Onbevoegd gebruik van besturingssystemen de, 3 de & 4 de alinea 298 Systemen voor afstandbediening ste alinea 299 Plaatsing van de bedieningsorganen de alinea 300 Pedalen de alinea 301 Terugkeer in neutrale stand de & 5 de alinea 302 Sturen 9

14 laatste alinea 303 Waarschuwingssignalen bij achteruitrijden ste alinea 304 Besturing van de bewegingen door een meegevoerde bestuurder de, 3 de & 4 de alinea 305 Inrichtingen die uitsteken buiten de normale bewegingsruimte laatste alinea 306 Ongewilde verplaatsing ste, 2 de & 3 de alinea 307 Snelheid verminderen, stoppen en in parkeerstand zetten 308 Reglementering van het wegverkeer de alinea 309 Potentieel gevaarlijk gebruik beheersen en stopzetten met afstandbediening laatste alinea 310 De verplaatsingsfunctie stoppen Verplaatsen van machines met een bestuurder te voet Defecten in de voeding van de stuurbekrachtiging Ongewilde bewegingen bij verplaatsing Toegang tot het motorcompartiment Risico's ten gevolge van omvallen en kantelen Risico's ten gevolge van vallende voorwerpen Voetsteunen en handgrepen als toegangsmiddelen Risico's ten gevolge van de trekhaak (inrichting) Verwijderbare mechanische overbrengingssystemen Risico's ten gevolge van accu's Brandblusapparaten en -systemen Bescherming van bedieners van verstuivers tegen risico's in verband met blootstelling aan gevaarlijke stoffen Signalisatie, signalen en waarschuwingen Markering op mobiele machines Vermelding van de trillingen die worden overgebracht door mobiele machines Aanwijzingen voor multifunctioneel gebruik 4 Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen om de aan hijs- en hefverrichtingen verbonden gevaren te verhelpen 327 Toepassingsgebied van deel , onder a) 328 Hijs- of hefverrichting 4.1.1, onder b) 329 Geleide last 4.1.1, onder c) 330 Gebruikscoëfficiënt 4.1.1, onder d) 331 Beproevingscoëfficiënt 4.1.1, onder e) 332 Statische beproeving 4.1.1, onder f) 333 Dynamische beproeving 4.1.1, onder g) 334 Drager Risico's door onvoldoende stabiliteit Loopsporen en geleiderails ste, 2 de & 3 de alinea 337 Mechanische sterkte de alinea 338 Mechanische sterkte statische beproevingscoëfficiënten laatste alinea 339 Mechanische sterkte dynamische beproevingscoëfficiënten Schijven, trommels, rollen, kabels en kettingen Hijs- en hefgereedschap en de componenten ervan Besturing van de bewegingen Voorkomen van het risico van botsingen Machines die vaste stopplaatsen bedienen Bewegingen van de drager Toegang tot de drager Contact met de bewegende drager Lasten die van de drager vallen Veiligheid op stopplaatsen Geschiktheid voor het beoogde gebruik 351 Statische en dynamische beproevingen 352 Geschiktheid voor het beoogde gebruik op de gebruiksplaats Besturing van de bewegingen van de machine en de last Voorkomen van overbelasting en kantelen 10

15 355 Belastingsbegrenzing op industriële heftrucks Geleidekabels Informatie en merktekens voor kettingen, kabels en banden Markering op hijs- en hefgereedschappen Markering op hijs- en hefmachines Gebruiksaanwijzing voor hijs- en hefgereedschappen Gebruiksaanwijzing voor hijs- en hefmachines 5 Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor machines die bestemd zijn voor gebruik bij ondergrondse werkzaamheden 362 Aanvullende eisen voor machines die bestemd zijn voor gebruik bij ondergrondse werkzaamheden 5.1 & Wandelondersteuningen Bedieningsorganen Besturing van de bewegingen Risico van brand met machines bestemd voor ondergrondse werkzaamheden Uitstoot van uitlaatgassen 6 Aanvullende essentiële veiligheids- en gezondheidseisen voor machines waaraan gevaren in verband met het heffen van personen zijn verbonden 368 Toepassingsgebied van deel Mechanische sterkte Belastingsbegrenzing Bedieningsorganen Bewegingen van de drager ste alinea 373 Hellen van de drager de & 3 de alinea 374 Gebruik van de drager als werkplek laatste alinea 375 Deuren in de drager Beschermdak Machines die vaste stopplaatsen bedienen voor het hijsen of heffen van personen Risico's voor personen die zich in of op de drager bevinden Besturingssysteem bij de stopplaatsen Toegang tot de drager Merktekens op de drager BIJLAGE II Verklaringen Bijlage II 1 A 382 De EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines Bijlage II 1 A, 1 tot en 383 De EG-verklaring van overeenstemming betreffende machines met 10 Bijlage II 1 B 384 De inbouwverklaring betreffende niet voltooide machines Bijlage II 1 B, 1 tot en 385 De inhoud van de inbouwverklaring met 8 Bijlage II Bewaring van de EG-verklaring van overeenstemming en de inbouwverklaring BIJLAGE III CE-markering Bijlage III 387 Grafische vorm van de CE-markering BIJLAGE IV Categorieën machines waarvoor een van de in artikel 12, leden 3 en 4, bedoelde procedures moet worden gevolgd Bijlage IV 388 Categorieën machines die kunnen worden onderworpen aan een van de procedures ter beoordeling van de overeenstemming waarbij een aangemelde instantie is betrokken 11

16 BIJLAGE V Indicatieve lijst van de veiligheidscomponenten bedoeld in artikel 2, onder c) BIJLAGE V 389 Indicatieve lijst van veiligheidscomponenten BIJLAGE VI Montagehandleiding voor niet voltooide machines Bijlage VI 390 Montagehandleiding voor niet voltooide machines BIJLAGE VII Technisch dossier voor machines - Relevante technische documenten voor niet voltooide machines Bijlage VII A 391 Technisch dossier voor machines Bijlage VII A 1, onder 392 De inhoud van het technische dossier a) & b) Bijlage VII A 2 & Bekendmaking van het technische dossier Bijlage VII B 394 Relevante technische documenten voor niet voltooide machines BIJLAGE VIII Beoordeling van de overeenstemming met interne controle van de bouw van een machine Bijlage VIII 395 Beoordeling van de overeenstemming met interne controle van de bouw van een machine BIJLAGE IX EG-typeonderzoek: Bijlage IX EG-typeonderzoek: Bijlage IX Toepassing van een EG-typeonderzoek Bijlage IX Inhoud van het EG-typeonderzoek Bijlage IX, 4 tot en met 399 Verklaring van EG-typeonderzoek 8 Bijlage IX Geldigheid en beoordeling van de verklaring van EGtypeonderzoek BIJLAGE X Volledige kwaliteitsborging Bijlage X Volledige kwaliteitsborging Bijlage X De aanvraag voor een beoordeling van een systeem voor volledige kwaliteitsborging Bijlage X Doelen en inhoud van het systeem voor volledige kwaliteitsborging Bijlage X Beoordeling van het systeem voor volledige kwaliteitsborging. Bijlage X Uitvoering en wijziging van het systeem voor volledige kwaliteitsborging Bijlage X Toezicht op het systeem voor volledige kwaliteitsborging Bijlage X Bewaring van de documentatie, beslissingen en verslagen betreffende het systeem voor volledige kwaliteitsborging BIJLAGE XI Door de lidstaten in acht te nemen minimumcriteria voor de aanmelding van instanties Bijlage XI 408 Minimumcriteria voor de beoordeling van aangemelde instanties INDEX 12

17 RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) PREAMBULE VAN DE MACHINERICHTLIJN DE AANHALINGEN 1 De aanhalingen De aanhalingen in de preambule van de machinerichtlijn vermelden de rechtsgrondslag van de richtlijn, de adviezen van het desbetreffende raadgevend comité en de gevolgde procedure voor vaststelling van de richtlijn. HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE, Gelet op het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 95, Gezien het voorstel van de Commissie, (1) Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité, (2) Handelend volgens de procedure van artikel 251 van het Verdrag, (3) (1) PB C 154 E van , blz (2) PB C 311 van , blz. 1. (3) Advies van het Europees Parlement van 4 juli 2002 (PB C 271 E van , blz. 491), gemeenschappelijk standpunt van de Raad van 18 juli 2005 (PB C 251 E van , blz. 1) en standpunt van het Europees Parlement van 15 december 2005 (nog niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). Besluit van de Raad van 25 april De rechtsgrondslag van de machinerichtlijn De rechtsgrondslag van de machinerichtlijn is artikel 95 van het EG-Verdrag (inmiddels vervangen door artikel 114 het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie - VWEU). Dit artikel stelt de EU in staat maatregelen vast te stellen om de nationale wetgevingen te harmoniseren en aldus de totstandbrenging en werking van de interne markt te waarborgen. Die maatregelen moeten uitgaan van een hoog niveau van bescherming van de veiligheid en gezondheid van personen en van het milieu. De machinerichtlijn dient derhalve twee doelen: het mogelijk maken van het vrije verkeer van machines binnen de interne markt en het waarborgen van een hoge mate van bescherming van veiligheid en gezondheid. Op grond van het voorstel van de Commissie is de machinerichtlijn vastgesteld door het Europees Parlement en de Raad, na raadpleging van het Economisch en Sociaal 13

18 Comité, overeenkomstig de medebeslissingsprocedure van artikel 251 van het EG- Verdrag (thans de gewone wetgevingsprocedure van artikel 294 van het VWEU). In de voetnoten bij de aanhaling staan de verwijzingen en data van de opeenvolgende stappen van de procedure. (Het standpunt van het Europees Parlement van 15 december 2005 was niet bekendgemaakt in het Publicatieblad). PREAMBULE VAN DE MACHINERICHTLIJN DE OVERWEGINGEN 3 De overwegingen In de overwegingen worden de belangrijkste bepalingen van de richtlijn genoemd en de redenen voor de vaststelling ervan toegelicht. Diverse overwegingen bevatten een uitleg van de veranderingen die zijn doorgevoerd in de nieuwe machinerichtlijn ten opzichte van Richtlijn 98/37/EG. De overwegingen hebben geen rechtskracht als zodanig en komen gewoonlijk niet voor in de nationale regelgeving ter uitvoering van de richtlijn. Zij verschaffen echter wel meer inzicht in de richtlijn, met name door de betekenis van bepaalde voorschriften te verduidelijken. In zijn uitleg van de richtlijn kan de rechter de overwegingen in beschouwing nemen om de bedoeling van de wetgever vast te stellen. In de volgende commentaren wordt verwezen naar de artikelen en bijlagen van de richtlijn waarop elk van de overwegingen betrekking heeft. Voor nadere uitleg wordt verwezen naar de toelichting bij de betrokken artikelen en bijlagen. (1) Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (4) hield een codificatie van Richtlijn 89/392/EEG (5) in. Nu Richtlijn 98/37/EG opnieuw op belangrijke punten wordt gewijzigd, is omwille van de duidelijkheid een herschikking van laatstgenoemde richtlijn aangewezen. (4) PB L 207 van , blz. 1. Richtlijn gewijzigd bij Richtlijn 98/79/EG (PB L 331 van , blz. 1). (5) Richtlijn 89/392/EEG van de Raad van 14 juni 1989 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines (PBL 183 van , blz. 9). 4 De geschiedenis van de machinerichtlijn In de eerste overweging wordt erop gewezen dat Richtlijn 2006/42/EG niet geheel nieuw is maar is gebaseerd op Richtlijn 98/37/EG 3, waarbij de gewijzigde machinerichtlijn 89/392/EEG 4 werd gecodificeerd. Codificatie houdt in dat één wetstekst wordt samengesteld uit de oorspronkelijke richtlijn en de daaropvolgende wijzigingen: 3 PB L 207 van , blz PB L 183 van , blz

19 bij Richtlijn 91/368/EEG 5 is het toepassingsgebied van de machinerichtlijn uitgebreid tot verwisselbare uitrustingsstukken, mobiele machines en machines voor het hijsen of heffen van goederen. De delen 3, 4 en 5 werden toegevoegd aan bijlage I. bij Richtlijn 93/44/EEG 6 is het toepassingsgebied van de machinerichtlijn uitgebreid tot veiligheidscomponenten en machines voor het heffen en verplaatsen van personen. Deel 6 werd toegevoegd aan bijlage I. bij Richtlijn 93/68/EEG 7 zijn geharmoniseerde bepalingen met betrekking tot de CE-markering ingevoerd. Richtlijn 98/37/EG werd minimaal gewijzigd bij Richtlijn 98/79/EG betreffende de uitsluiting van medische hulpmiddelen. Richtlijn 98/37/EG blijft van toepassing tot 29 december Richtlijn 2006/42/EG is een herschikking van de machinerichtlijn aangezien de wijzigingen worden gepresenteerd in de vorm van een nieuwe richtlijn. (2) De sector machinebouw vormt een belangrijk deel van de sector werktuigbouw en is een van de pijlers van de economie van de Gemeenschap. De sociale kosten die voortvloeien uit het grote aantal ongevallen dat rechtstreeks het gevolg is van het gebruik van machines, kunnen worden verlaagd door intrinsiek veilige machines te ontwerpen en te bouwen, alsmede door deugdelijke installatie en onderhoud. 5 Het economische en sociale belang van de machinerichtlijn In de tweede overweging wordt het economische en sociale belang van beide doelstellingen van de machinerichtlijn onderstreept. De totstandbrenging van een geharmoniseerd regelgevingskader voor het ontwerp en de bouw van machines is economisch van vitaal belang voor de Europese machine-industrie. Tegelijkertijd dragen veiliger machines aanzienlijk bij tot de verlaging van de sociale kosten die voortvloeien uit ongevallen en schade aan de gezondheid, zowel op het werk als thuis. (3) Het is de taak van de lidstaten op hun grondgebied de veiligheid en gezondheid van personen, met name werknemers en consumenten, en in voorkomend geval huisdieren en goederen, te waarborgen, in het bijzonder ten aanzien van de risico's die uit het gebruik van machines voortvloeien. 6 Veiligheid en gezondheid De bescherming van veiligheid en gezondheid is zowel een fundamentele plicht als een voorrecht van de lidstaten. Aangezien de machinerichtlijn de veiligheids- en gezondheidseisen voor het ontwerp en de bouw van machines op EU-niveau 5 PB L 198 van , blz PB L 175 van , blz PB L 220 van , blz

20 harmoniseert, brengt de verantwoordelijkheid van de lidstaten om de veiligheid en gezondheid van mensen tegen de risico's in verband met machines te beschermen, met zich dat zij moeten zorgen voor de correcte toepassing van de machinerichtlijn. (4) Ter waarborging van de rechtszekerheid van de gebruikers moeten het toepassingsgebied en de begrippen die met de toepassing van deze richtlijn verband houden, zo nauwkeurig mogelijk worden omschreven. 7 Definities In de vierde overweging wordt het feit onderstreept dat de nieuwe machinerichtlijn het toepassingsgebied duidelijker weergeeft en definities bevat van de belangrijkste begrippen en concepten die in de tekst worden gebruikt. Definities van in de richtlijn gebruikte termen staan in artikel 2 en aanvullende definities van concepten met betrekking tot de essentiële veiligheids- en gezondheidseisen staan in de punten 1.1.1, en van bijlage I. (5) De dwingende voorschriften van de lidstaten inzake bouwliften, bestemd voor het heffen van personen of van personen en goederen, veelal aangevuld met feitelijk verplichte technische specificaties en/of vrijwillige normen, leiden niet noodzakelijkerwijs tot een ander veiligheids- en gezondheidssniveau, maar vormen wegens hun verscheidenheid wel een belemmering voor het handelsverkeer binnen de Gemeenschap. Bovendien zijn er aanzienlijke verschillen tussen de nationale systemen van conformiteitsbeoordeling van deze machines en van certificering. Daarom dienen bouwliften bestemd voor het heffen van personen of personen en goederen niet van het toepassingsgebied van de richtlijn te worden uitgesloten. 8 Opname van bouwliften Bouwliften, die voorheen waren uitgesloten van het toepassingsgebied van zowel Richtlijn 98/37/EG inzake machines als Richtlijn 95/16/EG inzake liften, zijn hijs- en hefwerktuigen die bestemd zijn om tijdelijk te worden geïnstalleerd voor het verplaatsen van personen of van personen en materialen naar de diverse niveaus van een gebouw tijdens de bouw of het herstel ervan. In de vijfde overweging wordt uitgelegd dat dergelijke bouwliften niet langer zijn uitgesloten van het toepassingsgebied van de machinerichtlijn. Bepaalde nieuwe essentiële veiligheidsen gezondheidseisen betreffende machines die vaste stopplaatsen bedienen, zijn toegevoegd aan bijlage I met het oog op specifiek met dit type machines samenhangende risico's. Met betrekking tot de overeenstemmingsbeoordelingsprocedure voor bouwliften zij tevens opgemerkt dat bouwliften waarbij gevaar voor een vrije val van meer dan 3 m bestaat, zijn opgenomen onder de hijs- en hefwerktuigen voor het heffen van personen of van personen en goederen in bijlage IV, punt

Ref. Ares(2015)1075180-11/03/2015

Ref. Ares(2015)1075180-11/03/2015 Ref. Ares(2015)1075180-11/03/2015 EUROPESE COMMISSIE ONDERNEMINGEN EN INDUSTRIE Gids voor de toepassing van Machinerichtlijn 2006/42/EG tweede uitgave juni 2010 Inleiding bij de tweede uitgave Richtlijn

Nadere informatie

februari 2010 Machinerichtlijn

februari 2010 Machinerichtlijn februari 2010 Machinerichtlijn Machinerichtlijn 2 Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie Vooruitgangstraat 50 B - 1210 BRUSSEL Ondernemingsnr.: 0314.595.348 http://economie.fgov.be

Nadere informatie

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) Richtlijn 2006/42/EG van het Europees Parlement en de Raad van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie

Publicatieblad van de Europese Unie L 157/24 RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) (Voor de EER relevante tekst) HET EUROPEES

Nadere informatie

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking)

RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 17 mei 2006 betreffende machines en tot wijziging van Richtlijn 95/16/EG (herschikking) 2006L0042 NL 15.12.2009 002.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN 2006/42/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT

Nadere informatie

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in :

De CE-markering voor de FABRIKANT ( dus niet voor de gebruiker) houdt in : Betreft: Machinerichtlijn (verkorte uiteenzetting) 1. Europese wetgeving De Machinerichtlijn is van kracht geworden op 1-1-1995. Een Europese richtlijn is bindend voor de lidstaten en gaat boven de wetten

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt

EUROPEES PARLEMENT. Commissie juridische zaken en interne markt EUROPEES PARLEMENT 1999 2004 Commissie juridische zaken en interne markt 16 januari 2002 PE 301.518/1-3 COMPROMISAMENDEMENTEN 1-3 Ontwerpverslag (PE 301.518) Rainer Wieland over het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG

De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Agentschap ondernemen Dag van de CE markering 8 juni 2016 De conformiteitsprocedures in de machinerichtlijn 2006/42/EG Koen Chielens E-mail Structuur van de richtlijn 2006/42/EG

Nadere informatie

Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines

Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines (Tekst geldend op: 11-03-2015) Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

PBOSnVé progress in safety

PBOSnVé progress in safety PBOSnVé Stappenplan voor samenbouw en wijziging van arbeidsmiddelen November 2011 lr Frangois Hermans Pnosnve Vraaq Wanneer dient een samenbouw van verschillende autonome machines beschouwd te worden als

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 2008 236 Besluit van 16 juni 2008 tot wijziging van het Warenwetbesluit machines en het Warenwetbesluit liften in verband met de implementatie van

Nadere informatie

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen

Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Wetgeving valbeveiligingsmiddelen Met betrekking tot de vraag over valkeuringsmiddelen in de Vraagbaak is onderstaande wetgeving relevant: Artikel 7.4a. Keuringen 1.Een arbeidsmiddel waarvan de veiligheid

Nadere informatie

De opbouw van de Machinerichtlijn

De opbouw van de Machinerichtlijn De pbuw van de Machinerichtlijn Vrafgaand aan de fficiële tekst van de richtlijn zijn de verwegingen van de Raad van de Eurpese Gemeenschappen pgenmen. Deze verwegingen geven aan welke uitgangspunten hebben

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...]

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD. van [...] EUROPESE COMMISSIE Brussel, 15.6.2010 COM(2010)280 definitief 2010/0168 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD van [...] betreffende de verplichte toepassing van Reglement nr. 100 van de Economische

Nadere informatie

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen

Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen Samenvatting wetgeving omtrent Machines en Arbeidsmiddelen De wetgeving met betrekking tot machines en arbeidsmiddelen is niet eenvoudig. Er zijn diverse richtlijnen en wetten binnen de Europese Unie en

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 29.5.2013 COM(2013) 307 final 2013/0159 (E) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over de toepassing van Reglement nr. 41 van de Economische Commissie voor Europa van de Verenigde

Nadere informatie

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit

1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit 1 Arbeidsmiddelen volgens het Arbobesluit Arbobesluit 7.1 Arbeidsmiddelen buiten gebruik Dit hoofdstuk is niet van toepassing op arbeidsmiddelen die op een zodanige manier zijn gedemonteerd of gesloopt,

Nadere informatie

(1999/C 55/06) MOTIVERING VAN DE RAAD

(1999/C 55/06) MOTIVERING VAN DE RAAD bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 55 van 25/02/99 GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. 13/1999 door de Raad vastgesteld op 22 december 1998 met het oog op de aanneming van Richtlijn

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Straatsburg, 20 juni 2007 (OR. en) 2006/0127 (COD) LEX 801 PE-CONS 3617/3/07 REV 3 SOC 166 CODEC 432 RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD TOT WIJZIGING

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 30 mei 2006 (26.06) (OR. fr) 8693/06 ADD 1 PV/CONS 22 AGRI 146 PECHE 119 ADDENDUM bij de ONTWERP-NOTULEN 1 Betreft: 2724e zitting van de Raad van de Europese Unie (LANDBOUW

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999)

Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Koninklijk besluit van 4 mei 1999 betreffende het gebruik van arbeidsmiddelen voor het hijsen of heffen van lasten (B.S. 4.6.1999) Gewijzigd bij: (1) koninklijk besluit van 28 augustus 2002 tot aanwijzing

Nadere informatie

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006

Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad. van 18 december 2006 30.12.2006 NL Publicatieblad van de Europese Unie L 396/849 Richtlijn 2006/121/EG van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 tot wijziging van Richtlijn 67/548/EEG van de Raad betreffende

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 91, 29.4.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 127/129 RICHTLIJN 2014/46/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 3 april 2014 tot wijziging van Richtlijn 1999/37/EG van de Raad inzake de kentekenbewijzen

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD)

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 september 2001 (06.09) (OR. fr) 11580/01 Interinstitutioneel dossier: 2001/0186 (COD) ENT 175 EEE 60 SAN 99 CODEC 831 INGEKOMEN DOCUMENT van: de heer Bernhard ZEPTER,

Nadere informatie

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1

EUROPEES PARLEMENT ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT. Geconsolideerd wetgevingsdocument. 31 mei /0315(COD) PE1 EUROPEES PARLEMENT 999 004 Geconsolideerd wetgevingsdocument 3 mei 00 000/035(COD) PE ***I STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT in eerste lezing vastgesteld op 3 mei 00 met het oog op de aanneming van

Nadere informatie

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD 10.12.2013 Publicatieblad van de Europese Unie L 329/5 RICHTLIJN 2013/56/EU VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 november 2013 tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG van het Europees Parlement

Nadere informatie

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205

PUBLIC LIMITE L. Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) RAAD VA DE EUROPESE U IE 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 eil UE RAAD VA DE EUROPESE U IE PUBLIC Brussel, 3 oktober 2011 (04.10) (OR. en) 15023/11 LIMITE MI 465 SA 196 ECO 119 E T 205 I GEKOME DOCUME T van: de Europese Commissie ingekomen: 30 september 2011 aan:

Nadere informatie

EUROPESE CENTRALE BANK

EUROPESE CENTRALE BANK 22.2.2014 Publicatieblad van de Europese Unie C 51/3 III (Voorbereidende handelingen) EUROPESE CENTRALE BANK ADVIES VAN DE EUROPESE CENTRALE BANK van 19 november 2013 inzake het voorstel voor een richtlijn

Nadere informatie

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen

Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn betreffende bescherming rechten op aanvullend pensioen Richtlijn 98/49/EG van de Raad van 29 juni 1998 betreffende de bescherming van de rechten op aanvullend pensioen van werknemers en zelfstandigen

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 29.11.2007 COM(2007) 761 definitief 2007/0266 (ACC) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD over het standpunt van de Gemeenschap in het Gemengd Comité EG-Faeröer

Nadere informatie

INTERNE INKOOP- EN CONTROLE CHECKLIST MET TOELICHTING

INTERNE INKOOP- EN CONTROLE CHECKLIST MET TOELICHTING Firma naam: Machine: Machinenummer: Naam controleur: Toelichting Leverancier: Datum: Voor de duidelijkheid hebben we twee soorten interne inkoop-en controle checklist gepubliceerd. Eén met een uitgebreide

Nadere informatie

PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be

PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be PRAKTISCHE KIJK OP DE MACHINERICHTLIJN. ir. Ph. Durand FOD WASO philippe.durand@werk.belgie.be Inhoud. (1) - Kort overzicht van de wetgeving. - Wat is een machine? - Wat betekent overeenstemming of conformiteit?

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Ontwerp. VERORDENING (EU) nr.../2011 VAN DE COMMISSIE NL NL NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Ontwerp Brussel, XXX C VERORDENING (EU) nr..../2011 VAN DE COMMISSIE van [ ] tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1702/2003 tot vaststelling van uitvoeringsvoorschriften

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.4.2015 COM(2015) 155 final 2015/0080 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot uitvoering van het antiontwijkingsmechanisme dat voorziet

Nadere informatie

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT

EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT EUROPESE UNIE HET EUROPEES PARLEMENT DE RAAD Brussel, 18 juni 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) PE-CONS 3620/07 TRANS 169 CODEC 531 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: RICHTLIJN VAN HET EUROPEES

Nadere informatie

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming

Commissie interne markt en consumentenbescherming. van de Commissie interne markt en consumentenbescherming EUROPEES PARLEMENT 2009-2014 Commissie interne markt en consumentenbescherming 2010/0298(COD) 4.3.2011 ONTWERPADVIES van de Commissie interne markt en consumentenbescherming aan de Commissie milieubeheer,

Nadere informatie

Fiche 55 (Analyse) Reglementering: machinerichtlijnen en richtlijn arbeidsmiddelen

Fiche 55 (Analyse) Reglementering: machinerichtlijnen en richtlijn arbeidsmiddelen Fiche 55 (Analyse) Reglementering: machinerichtlijnen en richtlijn arbeidsmiddelen 1. Inleiding Voor de preventie van de risico's gerelateerd aan machines dient men twee belangrijke europese richtlijnen

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 april 1999 97/0155 (COD) PE-CO S 3608/99 C4-0172/99 ECO 106 UD 43 CODEC 147 VERORDE I G (EG) r. /99 VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD TOT WIJZIGI G

Nadere informatie

De nieuwe Machinerichtlijn

De nieuwe Machinerichtlijn Dit document mag slechts op een stand-alone PC worden geinstalleerd. Gebruik op een netwerk is alleen. toestaan als een aanvullende licentieovereenkomst voor netwerkgebruik met NEN is afgesloten. This

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD NL COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 25.9.2003 COM(2003) 566 definitief 2003/222 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD houdende wijziging van Verordening

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01

EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING. INTERPRETATIENOTA Nr. 2015-01 EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT-GENERAAL LANDBOUW EN PLATTELANDSONTWIKKELING Directoraat I. Landbouwwetgeving en procedures I.1. Landbouwwetgeving; vereenvoudiging Datum van verspreiding 8.7.2015 INTERPRETATIENOTA

Nadere informatie

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag

(3) Het verslag bevat feedback over de ervaringen met de overgangsmaatregelen van Verordening (EG) nr. 2076/2005 van de Commissie (4). In het verslag VERORDENING (EU) VAN DE COMMISSIE van 2 februari 2017 tot vaststelling van overgangsmaatregelen voor de toepassing van de Verordeningen (EG) nr. 853/2004 en (EG) nr. 854/2004 van het Europees Parlement

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23

Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 18.10.2008 Publicatieblad van de Europese Unie L 277/23 VERORDENING (EG) Nr. 1024/2008 VAN DE COMMISSIE van 17 oktober 2008 tot vaststelling van gedetailleerde maatregelen ter uitvoering van Verordening

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2015 COM(2015) 646 final 2015/0296 (CNS) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2006/112/EG betreffende het gemeenschappelijke stelsel van

Nadere informatie

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen

STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015. Voorstellen STEPP-Contactdag 'Hef en Hijs, 19-5-2015 Eeuwe Vos Voorstellen Dutch Theatre Systems & Services DTS² Gevestigd te Groningen Nederland Sinds 1985 werkzaam o.h.g.v. theatertechniek (Roden Staal) Waar zijn

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 februari 2011 (28.02) (OR. en) 7051/11 CONSOM 12 MI 99

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 25 februari 2011 (28.02) (OR. en) 7051/11 CONSOM 12 MI 99 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 25 februari 2011 (28.02) (OR. en) 7051/11 CONSOM 12 MI 99 INGEKOMEN DOCUMENT van: de Europese Commissie ingekomen: 10 februari 2011 aan: het secretariaat-generaal van

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN. Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. tot wijziging van COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 22.12.2006 COM(2006) 909 definitief 2006/0282 (COD) Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 22.2.2017 COM(2017) 86 final 2017/0038 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het namens de Europese Unie in de betrokken comités van de Economische

Nadere informatie

Tekst. Machinerichtlijn

Tekst. Machinerichtlijn Richtlijn 98/37/EG van het Europees Parlement en de Raad van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines, zoals gewijzigd bij Richtlijn van de

Nadere informatie

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.3.2012 COM(2012) 136 final 2012/0066 (COD)C7-0133/12 Voorstel voor een RICHTLIJN VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van [...] tot wijziging van Richtlijn 2006/66/EG inzake

Nadere informatie

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be

CE-markering. Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid. Infosessie VOKA 27.03.2014. http://economie.fgov.be CE-markering Wat? Waarom? Hoe? Maureen Logghe Dienst Consumentenveiligheid Infosessie VOKA 27.03.2014 inhoud / overzicht CE-markering: Wat? Op welke producten? Waarom? Algemene veiligheidsverplichting

Nadere informatie

8620/01 AL/td DG H I NL

8620/01 AL/td DG H I NL RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 22 mei 2001 (OR. fr) 8620/01 LIMITE VISA 66 FRONT 36 COMIX 338 WETGEVINGSBESLUITEN EN ANDERE INSTRUMENTEN Betreft: Beschikking van de Raad inzake de aanpassing van de

Nadere informatie

De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek

De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG. Praktijkhandboek De Nieuwe Machinerichtlijn 2006/42/EG Praktijkhandboek 1 e druk Certification Experts Weesp, Nederlands I ISBN: 978-90-76245-15-7 Nur: 828 2009 CE Publishing, Weesp 1e druk 2009 Behoudens de krachtens

Nadere informatie

Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***I

Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***I P7_TA(2011)0448 Banden voor motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 25 oktober 2011 over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1993L0094 NL 26.05.1999 001.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen "B RICHTLIJN 93/94/EEG VAN DE RAAD van 29 oktober

Nadere informatie

HOOFDSTUK I WERKINGSSFEER, IN DE HANDEL BRENGEN EN VRIJ VERKEER

HOOFDSTUK I WERKINGSSFEER, IN DE HANDEL BRENGEN EN VRIJ VERKEER RICHTLIJN 98/37/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 22 juni 1998 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten betreffende machines HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 6.11.2017 COM(2017) 640 final 2017/0282 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het namens de Europese Unie in het Gemengd Comité van de EER in te nemen standpunt

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen

Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen 29.11.2002 L 324/53 RICHTLIJN 2002/84/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 5 november2002 houdende wijziging van de richtlijnen op het gebied van maritieme veiligheid en voorkoming van verontreiniging

Nadere informatie

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin

Titel. Inhoudstafel Tekst Begin Page 1 of 51 J U S T E L - Geconsolideerde wetgeving Einde Eerste woord Laatste woord Wijziging(en) Aanhef Erratum Einde Inhoudstafel 1 uitvoeringbesluit 1 gearchiveerde versie Franstalige versie belgiëlex.

Nadere informatie

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S)

RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) RAAD VA DE EUROPESE U IE, Brussel, 8 juli 2011 (18.07) (OR. en) 12667/11 Interinstitutioneel dossier: 2011/0111 (C S) POSEIDOM 11 POSEICA 11 POSEIMA 10 REGIO 55 I ST 351 UD 181 OTA van: aan: Betreft: het

Nadere informatie

Beveiliging van liften

Beveiliging van liften Beveiliging van liften Agenda KB van 9 maart 2003, gewijzigd door het KB van 10 december 2012 Historiek Wat zijn de belangrijkste wijzigingen? Definities, periodiciteiten, Risicoanalyse in de praktijk

Nadere informatie

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25

23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 23.3.2011 Publicatieblad van de Europese Unie L 77/25 VERORDENING (EU) Nr. 284/2011 VAN DE COMMISSIE van 22 maart 2011 tot vaststelling van specifieke voorwaarden en gedetailleerde procedures voor de invoer

Nadere informatie

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden

De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden EUROPESE UNIE ~OVERZICHT~ De EU-lijst van personen, groepen en entiteiten waarvoor specifieke maatregelen ter bestrijding van het terrorisme gelden PERS 6 februari 2008 In december 2001 heeft de EU voor

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 185/6 UITVOERINGSVERORDENING (EU) 2015/1136 VAN DE COMMISSIE van 13 juli 2015 tot wijziging van Uitvoeringsverordening (EU) nr. 402/2013 betreffende de gemeenschappelijke veiligheidsmethode voor risico-evaluatie

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.8.2016 COM(2016) 508 final 2016/0248 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot vaststelling van het standpunt van de Unie met betrekking tot de wijzigingen van de bijlagen

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 4 juli 2014 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2014/0194 (COD) 5520/14 BEGELEIDENDE NOTA van: ingekomen: 26 juni 2014 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: ECOFIN 49 UEM 12 STATIS

Nadere informatie

NLF: Accreditatie & Certificatie

NLF: Accreditatie & Certificatie NLF: Accreditatie & Certificatie De conformiteitsbeoordeling en de rol van de aangemelde instanties Koen Chielens Product manager machinery CEN Cenelec consultant Seminarie Agoria 15 oktober 2015 Het EU

Nadere informatie

De nieuwe Liftenrichtlijn

De nieuwe Liftenrichtlijn De nieuwe Liftenrichtlijn Agoria Regulations & standards Brussel, 20 oktober 2016 Jo Hulsmans FOD economie Dienst reglementering en veiligheid http://economie.fgov.be Overzicht Inleiding Verplichtingen

Nadere informatie

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting

Tekst van de artikelen 33 tot en met 37 met toelichting EUROPESE CONVENTIE SECRETARIAAT Brussel, 2 april 2003 (03.04) (OR. fr) CONV 650/03 NOTA van: aan: Betreft: het Praesidium de Conventie Het democratisch leven van de Unie Deel I van de Grondwet, Titel VI:

Nadere informatie

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000

bron : Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 bron : http://www.emis.vito.be Publikatieblad van de Europese Gemeenschappen dd. 27-06-2000 Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen PB C 177 E van 27/06/2000 Gewijzigd voorstel voor een beschikking

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 17 november 2000 (20.11) (OR. fr) 13095/1/00 REV 1 LIMITE MIGR 91 COMIX 802 NOTA van: aan: Betreft: het voorzitterschap het Comité van permanente vertegenwoordigers Initiatief

Nadere informatie

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN

(Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN 17.6.2017 L 155/1 II (Niet-wetgevingshandelingen) VERORDENINGEN GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) 2017/1018 VAN DE COMMISSIE van 29 juni 2016 tot aanvulling van Richtlijn 2014/65/EU van het Europees Parlement

Nadere informatie

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT

***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT EUROPEES PARLEMENT 1999 Zittingsdocument 2004 C5-0208/1999 25/10/1999 ***II GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT Betreft: GEMEENSCHAPPELIJK STANDPUNT (EG) Nr. /1999 DOOR DE RAAD VASTGESTELD OP 29 MAART 1999 MET

Nadere informatie

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN

Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN 31.1.2009 Publicatieblad van de Europese Unie L 29/45 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2009/5/EG VAN DE COMMISSIE van 30 januari 2009 tot wijziging van Richtlijn 2006/22/EG van het Europees Parlement en de Raad inzake

Nadere informatie

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE

L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE L 120/20 Publicatieblad van de Europese Unie 7.5.2008 AANBEVELINGEN COMMISSIE AANBEVELING VAN DE COMMISSIE van 6 mei 2008 inzake de externe kwaliteitsborging voor wettelijke auditors en auditkantoren die

Nadere informatie

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014

GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE. van 17.7.2014 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 17.7.2014 C(2014) 4580 final GEDELEGEERDE VERORDENING (EU) Nr. /.. VAN DE COMMISSIE van 17.7.2014 betreffende de voorwaarden voor de indeling in klassen zonder tests van bepaalde

Nadere informatie

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag

Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Richtlijn 98/59/EG van de Raad van 20 juli 1998 betreffende de aanpassing van de wetgevingen van de lidstaten inzake collectief ontslag Publicatieblad Nr. L 225 van 12/08/1998 blz. 0016-0021 DE RAAD VAN

Nadere informatie

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I

Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I P7_TA(200)0052 Jaarrekening van bepaalde vennootschapsvormen wat micro-entiteiten betreft ***I Wetgevingsresolutie van het Europees Parlement van 0 maart 200 over het voorstel voor een richtlijn van het

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 14.12.2016 COM(2016) 798 final 2016/0399 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot aanpassing van een aantal rechtshandelingen op het gebied

Nadere informatie

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B

7566/17 eer/gys/sl 1 DGG 3B Raad van de Europese Unie Brussel, 23 maart 2017 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0279 (COD) 7566/17 PI 33 CODEC 463 NOTA van: aan: het secretariaat-generaal van de Raad de delegaties nr. vorig

Nadere informatie

RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD L 198/20 Publicatieblad van de Europese Unie 30.7.2009 RICHTLIJN 2009/62/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 13 juli 2009 betreffende de montageplaats voor de achterkentekenplaat van twee- of

Nadere informatie

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en)

Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Raad van de Europese Unie Brussel, 18 augustus 2016 (OR. en) Interinstitutioneel dossier: 2016/0248 (NLE) 11723/16 TRANS 324 VOORSTEL van: ingekomen: 17 augustus 2016 aan: Nr. Comdoc.: Betreft: de heer

Nadere informatie

Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines

Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines (Tekst geldend op: 16-03-2005) Besluit van 30 juni 1992 houdende regelen betreffende de veiligheid van machines Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz.

Nadere informatie

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015

GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE. van 30.1.2015 EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.1.2015 C(2015) 383 final GEDELEGEERDE RICHTLIJN../ /EU VAN DE COMMISSIE van 30.1.2015 tot wijziging, met het oog op aanpassing aan de technische vooruitgang, van bijlage

Nadere informatie

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden

Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden Jaargang 1995 111 Besluit van 21 februari 1995 tot wijziging van het Mijnreglement 1964 en het Mijnreglement continentaal plat (machines) Wij Beatrix, bij

Nadere informatie

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE

L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie COMMISSIE L 329/26 Publicatieblad van de Europese Unie 25.11.2006 II (Besluiten waarvan de publicatie niet voorwaarde is voor de toepassing) COMMISSIE BESCHIKKING VAN DE COMMISSIE van 17 november 2006 tot wijziging

Nadere informatie

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen

Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen 1976L0756 NL 15.10.2008 009.001 1 Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschijnt buiten de verantwoordelijkheid van de instellingen B RICHTLIJN VAN DE RAAD van 27 juli 1976 inzake de

Nadere informatie

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98

EUROPEES PARLEME T EUROPESE U IE COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 EUROPEES PARLEME T DE RAAD EUROPESE U IE Brussel, 8 januari 1999 (OR.f) COD 96/0117 PE-CO S 3633/98 DE LEG 77 CODEC 686 RICHTLIJ 99/ /EG VA HET EUROPEES PARLEME T E DE RAAD I ZAKE EXTRACTE VA KOFFIE E

Nadere informatie

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 207, 12.6.2014 Publicatieblad van de Europese Unie L 173/79 VERORDENING (EU) Nr. 599/2014 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 16 april 2014 tot wijziging van Verordening (EG) nr. 428/2009 van de Raad

Nadere informatie

(Voor de EER relevante tekst)

(Voor de EER relevante tekst) L 299/10 NL UITVOERINGSVERORDENING (EU) Nr. 1090/2014 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 2014 tot van permethrine als bestaande werkzame stof voor gebruik in biociden voor de productsoorten 8 en 18 (Voor

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.12.2011 COM(2011) 911 definitief 2011/0447 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake de verklaring van aanvaarding door de lidstaten, in het belang van de Europese

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 21.10.2016 COM(2016) 672 final 2016/0328 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD tot sluiting van een overeenkomst in de vorm van een briefwisseling tussen de Europese Unie

Nadere informatie

Veiligheid van speeltoestellen

Veiligheid van speeltoestellen FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND & ENERGIE KWALITEIT EN VEILIGHEID Afdeling Veiligheid Dienst Productveiligheid Veiligheid van speeltoestellen Versie 06/02/2003 Referenties : Koninklijk

Nadere informatie

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008

L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 L 162/20 Publicatieblad van de Europese Unie 21.6.2008 RICHTLIJN 2008/63/EG VAN DE COMMISSIE van 20 juni 2008 betreffende de mededinging op de markten van telecommunicatie-eindapparatuur (Voor de EER relevante

Nadere informatie

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst)

RICHTLIJNEN. (Voor de EER relevante tekst) L 355/42 12.12.2014 RICHTLIJNEN RICHTLIJN 2014/106/EU VAN DE COMMISSIE van 5 december 2014 tot wijziging van de bijlagen V en VI bij Richtlijn 2008/57/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende

Nadere informatie

RICHTLIJN 95/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften

RICHTLIJN 95/16/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD. inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften Richtlijn 95/16/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 inzake de onderlinge aanpassing van de wetgevingen der Lid-Staten betreffende liften Publicatieblad Nr. L 213 van 07/09/1995 blz.

Nadere informatie

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.5.2016 COM(2016) 317 final 2016/0159 (COD) Voorstel voor een VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD tot vervanging van de lijsten van insolventieprocedures en

Nadere informatie

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD

Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD EUROPESE COMMISSIE Brussel, 26.8.2016 COM(2016) 541 final 2016/0258 (NLE) Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD inzake het standpunt dat namens de Europese Unie moet worden ingenomen in de deskundigengroep

Nadere informatie

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet.

Voor de delegaties gaat hierbij de ontwerp-verordening zoals deze er na de vergadering van de Groep visa van 20 februari 2003 uitziet. Conseil UE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 26 februari 2003 (10.03) (OR. en) PUBLIC 6614/03 Interinstitutioneel dossier: 2003/0027 (CNS) LIMITE VISA 35 COMIX 117 NOTA van: aan: nr. Comv.: Betreft: het

Nadere informatie

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst.

16.4.2010 A7-0101/ 001-065. Voorstel voor een richtlijn (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD)) Door de Commissie voorgestelde tekst. 16.4.2010 A7-0101/ 001-065 AMENDEMENTEN 001-065 ingediend door de Commissie vervoer en toerisme Verslag Brian Simpson Vervoerbare drukapparatuur A7-0101/2010 (COM(2009)0482 C7-0161/2009 2009/0131(COD))

Nadere informatie