LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR"

Transcriptie

1 LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE Aangepaste versie 2015, deze heeft betrekking op de verantwoording vanaf 2014

2 Inhoudsopgave 1. INLEIDING... 3 Doel van de verantwoording... 3 Uitgangspunten voor de verantwoording VERANTWOORDING VOOR INSTELLINGEN MET EEN VIERJAARLIJKSE SUBSIDIE MODELLEN VOOR DE VERANTWOORDING... 6 Model I Staat van baten en lasten... 6 Model II Prestatieoverzicht TOELICHTING OP DE MODELLEN Toelichting op model I voor de staat van baten en lasten Toelichting op Model II voor de prestatieverantwoording INFORMATIE VOOR DE ACCOUNTANT Bijlage I - WETGEVING EN RICHTLIJNEN... 16

3 1. INLEIDING De Leidraad Verantwoording Projectsubsidie in het kader van de Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie (hierna: regeling Cultuureducatie met Kwaliteit) is bedoeld voor rechtspersonen die op grond van de artikelen 4, 4a en 4b van de wet op het specifiek cultuurbeleid een projectsubsidie ontvangen. Als uw instelling een dergelijke subsidie ontvangt, dient u over de besteding van de subsidie jaarlijks verantwoording aan het Fonds voor Cultuurparticipatie (hierna: FCP) af te leggen. Dit is een verplichting voor ieder jaar waarvoor subsidie is verleend. Bijlage I Wetgeving en Richtlijnen van dit handboek verwijst naar de kaders waarbinnen deze verantwoordingsverplichting bestaat. De verantwoording kan op de volgende twee manieren: a. Door het aanleveren van het bestuursverslag en de jaarrekening van de centrale aanvrager waarin het programma Cultuureducatie met Kwaliteit expliciet inhoudelijk en financieel wordt toegelicht. Model I, de staat van baten en lasten, van de leidraad komt herkenbaar terug in de jaarrekening. b. Door het aanleveren van een projectverslag Cultuureducatie met Kwaliteit en een door de accountant gecontroleerde staat van baten en lasten, model I. Bij beide varianten dient u het verantwoordingsformulier in AIMS in te vullen en de controleverklaring met het rapport van bevindingen van de accountant te uploaden. Doel van de verantwoording Uw verantwoording dient om na te gaan of de subsidie is besteed aan het doel waarvoor deze is verstrekt. Ook wordt nagegaan of aan de eisen uit wetgeving is voldaan en of de subsidievoorwaarden zijn nageleefd (rechtmatigheid). Daarnaast bieden uw gegevens belangrijke informatie met betrekking tot de ontwikkeling van cultuureducatie in het primair onderwijs. Uitgangspunten voor de verantwoording Uitgangspunten voor de verantwoording van de subsidie zijn uw voorgenomen activiteiten, meest recente geaccordeerde prestatieoverzicht en meerjarenbegroting en het volledige door FCP gematchte subsidiebedrag. Ook het volledige door de gemeente of provincie gematchte bedrag is onderdeel van de verantwoording. Het is mogelijk dat het gematchte bedrag van een gemeente of provincie in een bepaald jaar niet gelijk is aan het door FCP gematchte bedrag. Over de gehele subsidieperiode moet de bijdrage van de gemeente of provincie wel gelijk zijn aan de bijdrage van het FCP. Deze matchingsbijdrage kan geheel van één provincie of gemeente komen, maar het is ook mogelijk dat andere partners, zoals andere overheden bijdragen. Deze partners kunnen hun bijdrage overmaken aan de centrale aanvrager (directe matching). Het is echter ook mogelijk dat deze bijdrage loopt via één van de andere bij de activiteiten betrokken culturele instellingen (indirecte matching). Zowel de directe als de indirecte matching maken onderdeel uit van de verantwoording. Pagina 3 van 16

4 Veel gestelde vragen Naast deze Leidraad Verantwoording kunt u op de website een lijst vinden met veel gestelde vragen (FAQ s). Ook deze vragen kunnen u verder helpen bij uw verantwoording. 2. VERANTWOORDING VOOR INSTELLINGEN MET EEN VIERJAARLIJKSE SUBSIDIE De verantwoording van de subsidie dient u, digitaal in AIMS, uiterlijk op 1 juni van het jaar volgend op het boekjaar waarover verantwoording wordt afgelegd digitaal aan te leveren. a. In het bestuursverslag en de jaarrekening komt aan bod: - Een inhoudelijke beschrijving van de gerealiseerde activiteiten bij de vier doelstellingen van de regeling, hierbij kan de indeling van het projectplan worden aangehouden; - De manier waarop de samenwerking tussen de culturele instellingen en het onderwijs vorm heeft gekregen en is vastgelegd; - Een reflectie op de activiteiten waarbij u aandacht besteed aan de vragen zoals in de tussentijdse evaluatie genoemd 1 en een reflectie op de kwantitatieve prestatiegegevens die al dan niet zijn gerealiseerd ten opzichte van de laatste gemaakte prestatieafspraak; - De wijze van matching en besteding van de beschikbare middelen. Dit overzicht dient te worden opgesteld volgens model I (zie pagina 6) en dient vergezeld te gaan van een toelichting. b. In het projectverslag komt aan bod: - Een inhoudelijke beschrijving van de gerealiseerde activiteiten bij de vier doelstellingen van de regeling, hierbij kan de indeling van het projectplan worden aangehouden; - De manier waarop de samenwerking tussen de culturele instellingen en het onderwijs vorm heeft gekregen en is vastgelegd; - Een reflectie op de activiteiten waarbij u aandacht besteed aan de vragen zoals in de tussentijdse evaluatie genoemd 2 en een reflectie op de kwantitatieve prestatiegegevens die al dan niet zijn gerealiseerd ten opzichte van de laatste gemaakte prestatieafspraak; - De wijze van matching en besteding van de beschikbare middelen. Dit overzicht dient te worden opgesteld volgens model I (zie pagina 6) en dient vergezeld te gaan van een toelichting. Daarbij dient u het verantwoordingsformulier in AIMS in te vullen. Dit is een aanvulling op de inhoudelijke en financiële onderbouwing die hierboven wordt toegelicht. In het formulier is een 1 Vragen zoals deze in de tussentijdse evaluatie zijn genoemd: Gaat het de goede kant op met de activiteiten, klopt de richting? Is er voldoende voortgang geboekt? Welke knelpunten en welke leermomenten zijn er? Welke kansen en bedreigingen zijn er voor een succesvolle voortzetting van de activiteiten in de toekomst? Welke aanpassingen of extra inspanningen zijn nodig om de voortgang te bevorderen, succes te waarborgen en/of risico s het hoofd te bieden? 2 Zie voetnoot 1 Pagina 4 van 16

5 financieel overzicht opgenomen en een prestatieoverzicht, zie model II. Het financiële overzicht is een specificatie van model I. De kwantitatieve gegevens in het prestatieoverzicht sluiten aan bij de inhoudelijke en financiële onderbouwing. In AIMS voegt u de controleverklaring en het rapport van bevindingen van de accountant toe. De jaarlijkse verantwoording wordt conform artikel 2.27, eerste lid, van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Rsc) door uw accountant voorzien van de controleverklaring. De controleverklaring heeft alleen betrekking op het financiële gedeelte van de verantwoording (Model I). Het nietfinanciële gedeelte (Model II) is geen onderdeel van de accountantscontrole. Indien er sprake is van indirecte matching, dient u bij de jaarlijkse verantwoording een verklaring van de matchende gemeente of provincie van de centrale aanvrager te zijn bijgesloten waarin wordt verklaard dat aan de hoogte van de matching is voldaan en waarin uiteen gezet wordt uit welke exacte bedragen de indirecte matching bestaat. De bewijslast voor de matching ligt hiermee bij de matchende gemeente of provincie van de centrale aanvrager. Pagina 5 van 16

6 3. MODELLEN VOOR DE VERANTWOORDING Model I Staat van baten en lasten BATEN Realisatie Begroting Subsidie FCP Totaal Subsidie FCP Matching Provincie Indirecte Matching Provincie Matching Gemeente Indirecte Matching Gemeente Totaal Matchingsbijdrage Publieksinkomsten Sponsorinkomsten Overige inkomsten Subsidies/bijdragen Totaal Opbrengsten Bijdrage onderwijsinstellingen in contanten Totaal onderwijsinstellingen in contanten TOTAAL BATEN LASTEN Realisatie Begroting Coördinatiekosten Totale Coördinatiekosten (max 7,00% van de totale lasten) Activiteitenlasten personeel Activiteitenlasten materieel Totale Activiteitenlasten Kosten monitoring en evaluatie Totaal Kosten monitoring en evaluatie (min 2,00% van de totale lasten) TOTAAL LASTEN RESULTAAT Overgehevelde middelen Pagina 6 van 16

7 Model II Prestatieoverzicht Prognose 2014 Gerealiseerd 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Totaal aantal unieke eenheden 1 Ontwikkeling, verdieping en vernieuwing curriculum Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal - Bereik scholen primair onderwijs - Bereik leerlingen primair onderwijs - Bereik medewerkers in het primair onderwijs - Bereik educatief medewerkers van culturele instellingen 2 Vakinhoudelijke deskundigheid Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal - Bereik scholen primair onderwijs - Bereik leerlingen primair onderwijs - Bereik medewerkers in het primair onderwijs - Bereik educatief medewerkers van culturele instellingen Pagina 7 van 16

8 Prognose 2014 Gerealiseerd 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Totaal aantal unieke eenheden 3 Relatie scholen en culturele omgeving Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal - Bereik scholen primair onderwijs - Bereik leerlingen primair onderwijs - Bereik medewerkers in het primair onderwijs - Bereik educatief medewerkers van culturele instellingen 4 Beoordelen van culturele ontwikkeling van de leerling Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal - Bereik scholen primair onderwijs - Bereik leerlingen primair onderwijs - Bereik medewerkers in het primair onderwijs - Bereik educatief medewerkers van culturele instellingen Pagina 8 van 16

9 Totaalbereik alle activiteiten Gerealiseerd 2013 Gerealiseerd 2014 Prognose 2014 Prognose 2015 Prognose 2016 Totaal aantal unieke eenheden Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal - Bereik scholen primair onderwijs - Bereik leerlingen primair onderwijs - Bereik medewerkers in het primair onderwijs - Bereik educatief medewerkers van culturele instellingen Pagina 9 van 16

10 4. TOELICHTING OP DE MODELLEN Toelichting op model I voor de staat van baten en lasten Algemeen Voor de financiële onderbouwing dient model I gebruikt te worden. Opzet voor model I Het voorgeschreven model I is gebaseerd op de door u ingediende begroting in het aanvraagformulier bij de regeling Cultuureducatie met kwaliteit. Voor specificaties van de in het model I vermelde hoofdposten is de begroting in het aanvraagformulier leidend. De gerealiseerde cijfers dient u op dezelfde wijze te specificeren. Baten Bij deze post wordt onderscheid gemaakt tussen subsidie FCP, matchingsbijdrage, opbrengsten en bijdrage onderwijsinstellingen in contanten. - Subsidie FCP Vermeldt hier de subsidie die u in het kader van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit daadwerkelijk in het boekjaar heeft ontvangen. - Matchingsbijdrage Vermeldt hier alle structurele subsidies die u in het kader van de Regeling Cultuureducatie met Kwaliteit ontvangt via zowel directe als indirecte matching van gemeente of provincie. Incidentele subsidies uit deze bron vermeldt u onder de post opbrengsten. - Opbrengsten Onder opbrengsten geeft u een opsomming van alle overige inkomsten zoals afkomstig van overheden, (private) fondsen en sponsorgelden. In de toelichting dient u elk type subsidie en opbrengst te noemen en de aard ervan te omschrijven. - Bijdrage onderwijsinstellingen in contanten Vermeldt hier alleen de bijdragen van de onderwijsinstellingen in contanten. Bijdragen in beschikbaar gestelde personele capaciteit kunt u kwijt in het kwalitatieve deel van de verantwoording. Neem in het verslag een toelichting op over hoeveel uren van personeel aan het project zijn besteed volgens de verklaring van de directie van de deelnemende scholen. In deze verklaring geeft de directie aan hoeveel uren er door de leerkracht zijn ingezet bovenop de reguliere lesuren, bijvoorbeeld voor coaching en bijscholing. Onder reguliere lesuren verstaat het Fonds de inzet van de leerkracht tijdens de les in de klas en de lesvoorbereidingen. Deze uren worden niet meegerekend bij het bepalen van de bijdrage van de scholen. Overhevelen van niet bestede middelen De mogelijkheid bestaat dat begrote middelen in een bepaald jaar niet volledig worden besteed. Oorzaken hiervan kunnen onder andere zijn dat activiteiten vertraging oplopen en dat de centrale aanvrager rapporteert per schooljaar. Met goedkeuring van het Fonds kan de centrale aanvrager Pagina 10 van 16

11 deze middelen doorschuiven naar een volgend jaar. Niet bestede middelen worden bij voorkeur toegevoegd aan een bestemmingsfonds (met herkenbare naam, bijvoorbeeld FCP of CMK). Een andere werkwijze is toegestaan, mits in een toelichting in de jaarrekening wordt aangetoond dat de gegevens in de jaarrekening en AIMS op elkaar aansluiten. In het verantwoordingsformulier zal vanaf 2014 een veld niet bestede middelen worden opgenomen. Dit bedrag wordt automatisch berekend. Bij afwijkingen in de automatische berekening bijvoorbeeld door indirecte matching licht de centrale aanvrager deze afwijkingen toe. Lasten Onder de lasten maakt u onderscheid naar coördinatiekosten, activiteitenlasten en kosten voor monitoring en evaluatie. - Coördinatiekosten Tot de coördinatiekosten worden gerekend alle personele en materiële kosten die samenhangen met het beheer van uw organisatie (overheadlasten) met betrekking tot Cultuureducatie met Kwaliteit. Toewijzing van coördinatiekosten gebeurt lumpsum en is over de gehele periode maximaal 7% van de totale gerealiseerde lasten. Zolang het percentage niet overschreden wordt over de vier jaar gezien, kan het percentage het ene jaar hoger of lager zijn dan het andere jaar. Deze coördinatiekosten mag u, maar hoeft u niet te specificeren. - Activiteitenlasten Tot de activiteitenlasten behoren lasten die direct samenhangen en zijn toe te wijzen aan de activiteiten in het kader van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. Bij personele activiteitenlasten kunt ervoor kiezen deze gegevens te specificeren op basis van de instellingsadministratie. De ureninzet kan in overleg met de accountant worden bijgehouden met een urenafrekening of percentage van fte die is gebaseerd op de meest recente vastgestelde begroting voor het project (voorcalculatie) met een verklaring van het bestuur. Daarnaast geeft u een indicatie aan de hand van de verhouding van de verschillende contractvormen binnen uw instelling en de betrokken culturele organisaties. Het gaat dan om de specificaties die hierna genoemd worden. De accountant hoeft deze indicatie niet te controleren. - Vast contract De lasten die u kwijt bent aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. - Tijdelijk contract De lasten die u kwijt bent aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Overige personeelskosten - Monitoring en evaluatie Onder monitoring en evaluatie verantwoordt u de kosten voor het monitoren en evalueren van uw activiteiten. De uitkomsten hiervan zijn belangrijk om de kwaliteit van cultuureducatie in het primair onderwijs te verbeteren. Om die reden moet over de gehele periode minimaal 2% van de totale gerealiseerde activiteitenlasten aan monitoring en evaluatie worden besteed. Pagina 11 van 16

12 Toelichting op Model II in het verantwoordingsformulier van AIMS voor de prestatieverantwoording Om inzicht te verwerven in de aard, omvang en bereik van uw activiteiten, specificeert u de door uw instelling verrichte activiteiten en het bereik in het boekjaar volgens het voor uw instelling relevante deel van model II voor de prestatieverantwoording. In de kolom voorgenomen activiteiten vermeldt u het aantal activiteiten per jaar dat uw instelling in de periode wil realiseren. Deze kolom komt overeen met het goedgekeurde prestatieoverzicht op basis waarvan FCP de beschikking heeft verleend. Wanneer de resultaten in het boekjaar naar soort en omvang afwijken van de voorgenomen activiteiten, voorziet u deze van een toelichting. Ook geeft u een reflectie op het resultaat en ziet u vooruit naar de mogelijke consequenties voor toekomstige activiteiten. 5. INFORMATIE VOOR DE ACCOUNTANT Pagina 12 van 16

13 Dit hoofdstuk is bestemd voor de accountant van de centrale aanvrager. Meer informatie kunt u terugvinden in het CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE De jaarlijkse verantwoording van de centrale aanvrager wordt conform artikel 2.27, eerste lid, van de Rsc door u voorzien van de controleverklaring bij de jaarrekening of een aparte verantwoording. Daarbij geldt dat de controleverklaring alleen toeziet op het financiële gedeelte van de verantwoording in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (Model I). Op het nietfinanciële gedeelte (Model II) hoeft u geen accountantscontrole uit te voeren. In het controleprotocol Projectsubsidie in het kader van de deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie vindt u een limitatieve opsomming van de relevante bepalingen die in de controle moeten worden betrokken, met aanwijzingen over de reikwijdte en de diepgang van de accountantscontrole. Het doel van dit hoofdstuk is om u praktische handvatten te geven ten behoeve van de controle van Model I. Van elke post in Model I is hieronder weergegeven wat wij van u vragen om te controleren. Baten Bij deze post wordt onderscheid gemaakt tussen subsidie FCP, matchingsbijdrage, opbrengsten en bijdrage onderwijsinstellingen in contanten. - Subsidie FCP De accountant stelt vast dat de verantwoorde bijdrage gelijk is aan 25% van de toegekende subsidie voor de periode Matchingsbijdrage De accountant stelt vast dat de bijdrage van provincie of gemeente volledig en juist is verantwoord. Tevens stelt de accountant vast dat voor de op indirecte wijze verkregen bijdragen getekende adhesieverklaringen aanwezig zijn en dat deze bij de jaarlijkse verantwoording zijn gevoegd. Met betrekking tot de controle op de jaarverantwoording 2016 stelt u vast dat de totale bijdrage van provincie of gemeente in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit met betrekking tot de periode gelijk is aan de subsidie FCP over deze zelfde periode. - Opbrengsten De opbrengsten in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit bestaan uit alle overige inkomsten zoals afkomstig van overheden, (private) fondsen en sponsorgelden. De accountant stelt vast dat de verantwoorde opbrengsten consistent zijn met de financiële administratie van de centrale aanvrager en dat in de toelichting een opsomming is opgenomen van elk type inkomsten met een omschrijving van de aard ervan. - Bijdrage onderwijsinstellingen in contanten Pagina 13 van 16

14 De accountant stelt vast dat de bijdragen van onderwijsinstellingen enkel betrekking hebben op bijdragen in contanten en dat deze bijdrage ook daadwerkelijk is ontvangen in het betreffende boekjaar. Lasten Onder de lasten in het kader van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit maakt u onderscheid naar coördinatiekosten, activiteitenlasten en kosten voor monitoring en evaluatie. - Coördinatiekosten Onder coördinatiekosten worden gerekend alle personele en materiële kosten die samenhangen met het beheer van gecontroleerde organisatie (overheadlasten)met betrekking tot Cultuureducatie met Kwaliteit. De accountant stelt enkel vast dat het bedrag van de coördinatiekosten over de gehele periode maximaal 7% is van de totale gerealiseerde lasten. Het kan voorkomen dat in een bepaald jaar meer dan 7% coördinatiekosten zijn verantwoord. U bent niet verplicht de coördinatiekosten inhoudelijk te controleren. - Activiteitenlasten Tot de activiteitenlasten behoren lasten die direct samenhangen en zijn toe te wijzen aan de activiteiten in het kader van regeling Cultuureducatie met Kwaliteit. De centrale aanvrager kan ervoor kiezen om de personele activiteitenlasten te specificeren op basis van de instellingsadministratie. De ureninzet kan in overleg met de accountant worden bijgehouden met een urenafrekening of percentage van fte die is gebaseerd op de meest recente vastgestelde begroting voor het project (voorcalculatie) met een verklaring van het bestuur. Daarnaast geeft de penvoerder een indicatie aan de hand van de verhouding van de verschillende contractvormen binnen de organisatie van de centrale aanvrager en de betrokken culturele organisaties. Het gaat dan om de specificaties die hierna genoemd worden. De accountant hoeft deze indicatie niet te controleren. - Vast contract De lasten die u kwijt bent aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U wordt gevraagd ook het aantal medewerkers en het aantal FTE te vermelden. - Tijdelijk contract De lasten die u kwijt bent aan personeel met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. U wordt gevraagd ook het aantal medewerkers en het aantal FTE te vermelden. - Overige personeelskosten De accountant stelt vast dat de gecontroleerde instelling toelicht welke systematiek is gehanteerd en of de berekening juist is uitgevoerd. Tevens controleert u de rechtmatigheid van de activiteitenlasten. - Monitoring en evaluatie Pagina 14 van 16

15 Hieronder vallen de kosten voor het monitoren en evalueren van de activiteiten. De accountant stelt vast dat het bedrag van de kosten voor monitoring en evaluatie over de gehele periode minimaal 2% is van de totale gerealiseerde lasten Overhevelen van niet bestede middelen De mogelijkheid bestaat dat begrote middelen in een bepaald jaar niet volledig worden besteed. Oorzaken hiervan kunnen onder andere zijn dat activiteiten vertraging oplopen en dat de centrale aanvrager rapporteert per schooljaar. Met goedkeuring van het Fonds kan de centrale aanvrager deze middelen doorschuiven naar een volgend jaar. Niet bestede middelen worden bij voorkeur toegevoegd aan een bestemmingsfonds (met herkenbare naam, bijvoorbeeld FCP of CMK). Een andere werkwijze is toegestaan, mits in een toelichting in de jaarrekening wordt aangetoond dat de gegevens in de jaarrekening en AIMS op elkaar aansluiten. In het verantwoordingsformulier zal vanaf 2014 een veld niet bestede middelen worden opgenomen. Dit bedrag wordt automatisch berekend. Bij afwijkingen in de automatische berekening bijvoorbeeld door indirecte matching licht de centrale aanvrager deze afwijkingen toe. Pagina 15 van 16

16 Bijlage I - WETGEVING EN RICHTLIJNEN De volgende wet- en regelgeving is van toepassing op de verantwoording - Burgerlijk wetboek, Boek 2, Titel 9 (BW 2 Titel 9) - Algemene wet bestuursrecht (Awb) - Wet op het specifiek cultuurbeleid (Wsc) - Besluit op het specifiek cultuurbeleid (Bsc) - Regeling op het specifiek cultuurbeleid (Rsc) - Richtlijnen van de Raad voor de jaarverslaggeving - Uniform subsidie kader (USK) - Deelregeling Cultuureducatie met kwaliteit in het primair onderwijs Fonds voor Cultuurparticipatie Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie U vindt deze documenten op de websites en Krachtens artikel 2.26, eerste lid, van de Rsc, is BW 2 Titel 9 overeenkomstig van toepassing op deze verantwoording, met dien verstande dat de winst- en verliesrekening vervangen wordt door een exploitatierekening. Pagina 16 van 16

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR LEIDRAAD VERANTWOORDING PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Inhoudsopgave 1. INLEIDING...

Nadere informatie

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. Dit aanvraagformulier is een belangrijk onderdeel van uw

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR

CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CONTROLEPROTOCOL PROJECTSUBSIDIE IN HET KADER VAN DE DEELREGELING CULTUUREDUCATIE MET KWALITEIT IN HET PRIMAIR ONDERWIJS FONDS VOOR CULTUURPARTICIPATIE 2013 2016 2013-2016 Aangepaste versie februari 2015,

Nadere informatie

Handboek Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie

Handboek Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie Handboek Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies Fonds voor Cultuurparticipatie 2017-2020 Dit handboek is bestemd voor instellingen die subsidie ontvangen op grond van de Deelregeling meerjarige

Nadere informatie

2. Financiële verantwoording Model voor de financiële verantwoording Urenregistratie Accountantscontrole...

2. Financiële verantwoording Model voor de financiële verantwoording Urenregistratie Accountantscontrole... 1 INHOUD 1. Inleiding...3 1.1 Doel van het handboek... 3 1.2 Inrichting van de verantwoording... 3 1.3 Procedure... 4 1.4 Leeswijzer... 5 1.5 Vragen en ondersteuning... 5 2. Financiële verantwoording...6

Nadere informatie

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Online aanvraagformulier Deelregeling Cultuureducatie met Kwaliteit Welkom bij het digitale aanvraagformulier van het Fonds voor Cultuurparticipatie. U hebt ervoor gekozen om een aanvraag te doen voor

Nadere informatie

Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2013-2016

Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2013-2016 Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2013-2016 Handboek verantwoording cultuursubsidies fondsen 2013-2016 Jan2015 Colofon Deze publicatie van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016

Handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 Handboek verantwoording meerjarige activiteitensubsidies 2013-2016 Deze publicatie is bestemd voor instellingen die subsidie ontvangen in het kader van de Deelregeling meerjarige activiteitensubsidies

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Gelet op artikel 4 van het Besluit op het specifiek cultuurbeleid; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22512 1 november 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 22 oktober 2012, nr. WJZ/434615

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt.

1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. Controleprotocol 1 Inleiding 1.1 Dit controleprotocol heeft betrekking op budget- en prestatiesubsidies die door de gemeente Middelburg worden verstrekt. 1.2 Het wettelijk kader voor dit controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009

Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Copro 9220 Controleprotocol Subsidies Gemeente Zeist 2009 Dit protocol treedt in werking op: 16 december 2009 Dit protocol is niet van toepassing op subsidies verleend voor het jaar 2009 of eerder Dit

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

Controleprotocol provincie Utrecht

Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol provincie Utrecht Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de provincie Utrecht gesubsidieerde instellingen Januari 2010 Controleprotocol provincie Utrecht 1 van 7 Controleprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie

Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie Controleprotocol ten behoeve van de verantwoording van de subsidie versie juli 2016 1. Kader Dit document is bedoeld voor instellingen en instanties aan wie één of meerdere subsidies zijn verleend krachtens

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Digitalisering Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.44 Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen

Nadere informatie

- 1 - Gelet op de artikelen 5, 32, eerste lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen;

- 1 - Gelet op de artikelen 5, 32, eerste lid, en 48 van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen; - 1 - Tijdelijke regeling aanvulling eigen inkomsten cultuurinstellingen Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 30 januari 2009, nr. WJZ 97230 (8237), tot aanvulling van eigen

Nadere informatie

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht

Copro 16076K. Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht Verantwoordings- en accountantsprotocol Gemeente Utrecht 2016 behorende bij de Algemene Subsidieverordening van de gemeente Utrecht 1 Inhoud 1 Algemeen... 3 2 Definities... 4 3 Verantwoordingsprotocol...

Nadere informatie

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs;

cultuuronderwijs: het onderwijs gericht op het bereiken van de kerndoelen in het leergebied Kunstzinnige oriëntatie van het primair onderwijs; Tijdelijke Regeling Flankerende Projecten Cultuureducatie met Kwaliteit 2014 Fonds voor Cultuurparticipatie Maart 2014 Het bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 3 van

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22944 20 december 2011 Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit

Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit Het kader voor de evaluatie van de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit 1. Aanleiding voor het evaluatiekader Zoals overeengekomen in de bestuurlijke afspraak die ten grondslag ligt aan de regeling Cultuureducatie

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Algemeen reglement van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie [vastgesteld door het Bestuur van de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie op 9 december 2009] De Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie,

Nadere informatie

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken

FINANCIEEL VERSLAG 2014. Stichting Taalvorming & Taaldrukken FINANCIEEL VERSLAG 2014 Stichting Taalvorming & Taaldrukken Aan bestuur en directie van Stichting Taalvorming & Taaldrukken Amsterdam, 23 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, beste directie,

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. Copro 13126 Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Monumentenwet 1988. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader...

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2009/2010 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies

Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies Controleprotocol voor de verantwoording en de controle van subsidies die zijn verleend door de gemeente Enschede 1. Inleiding In het kader van de jaarrekening dient het College van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet.

Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. Controleprotocol voor subsidies verleend op grond van regelingen bij of krachtens de Erfgoedwet. 1 Inhoud 1. Algemene uitgangspunten... 3 1.1. Doelstelling... 3 1.2. Wettelijk kader... 3 1.3. Accountantsproducten...

Nadere informatie

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,--

Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Format inhoudelijk en financieel jaarverslag voor budgetsubsidies vanaf 50.000,-- Algemeen Op basis van de Algemene Subsidieverordening Maatschappelijke Ondersteuning 2011 is iedere subsidieontvanger verplicht

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.24 Festival oude muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk

Nadere informatie

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008

Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 Bijlage 1 Aanvraagformulier t.b.v. subsidieverlening o.b.v. de Subsidieregeling mobiliteitsbevordering thuiszorgsector 2008 1. Gegevens aanvrager Naam instelling Postadres Postcode Plaats Objectnummer

Nadere informatie

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen

Regeling literaire manifestaties en activiteiten. 1 Algemeen Regeling literaire manifestaties en activiteiten Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds, gelet op het bepaalde in de Algemene wet bestuursrecht, gelet op artikel 10, lid 4, van de Wet op het specifiek

Nadere informatie

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds

Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds Jaarrekening 2013 Mondriaan Fonds BALANS PER 31 DECEMBER 2013 2013 2012 ACTIVA Vaste activa I Immateriële vaste activa - - II Materiële vaste activa 1.223.599 1.408.584 III Financiële vaste activa - -

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Regeling accountantsprotocol subsidies Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 22, vijfde lid, van de Algemene

Nadere informatie

Controle protocol Stichting De Friesland

Controle protocol Stichting De Friesland Controle protocol Stichting De Friesland 1. Doelstelling Stichting De Friesland heeft van de Belastingdienst de ANBI (algemeen nut beogende instelling) verkregen. Ten aanzien van de verantwoording van

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Noorderpoort Groningen Postbus 530 9700AM GRONINGEN 9700AM530 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie )

Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Stichting Prinses Christina Concours Financieel jaarverslag 2015 (verkorte versie ) Den Haag, 30 mei 2016 Dit rapport heeft 7 pagina s Stichting Prinses Christina Concours Inhoudsopgave Jaarrekening Balans

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002

Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 Controle- en rapportageprotocol Tijdelijke stimuleringsregeling SUWI- Bedrijfsverzamelgebouw 2002 1 ALGEMEEN 1.1 Doel en reikwijdte van het controle- en rapportageprotocol Dit controle- en rapportageprotocol

Nadere informatie

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg

Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CVDR Officiële uitgave van Limburg. Nr. CVDR122050_2 7 augustus 2017 Controleprotocol eindverantwoording verleende subsidies Provincie Limburg CONTROLEPROTOCOL EINDVERANTWOORDING VERLEENDE SUBSIDIES PROVINCIE

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid

Controle protocol. 1 Doelstelling. 2 Eisen en aanwijzingen. 3 Toleranties en gewenste zekerheid Controle protocol 1 Doelstelling Het CZ Fonds moet voldoen aan de eisen van het convenant vastgelegd in 1998 tussen Zorgverzekeraars Nederland en de overheid van de Besteding Reserves Voormalige Vrijwillige

Nadere informatie

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel)

van van feitelijke bevindingen OPDRACHT Wij hebben een aantal specifieke Werkzaamheden verricht met betrekking tot het (financieel) van Aan: opdrachtgever van feitelijke bevindingen Betreft: Rapport van feitelijke bevindingen inzake onderzoek (financieel) jaarverslag en additionele informatie van (naam lokale mediainstelling te...

Nadere informatie

%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit.

%20Cultuureducatie%20met%20Kwaliteit. De randvoorwaarden In de bestuurlijke afspraak is vastgelegd dat de matching niet uit nieuw geld hoeft te bestaan. Zijn er beperkingen aan waar het geld vandaan komt? De beperkingen zijn dat het geld niet

Nadere informatie

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen

Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Controleprotocol algemene subsidieverordening gemeente Hoogeveen Inhoud 1. Inleiding 2 1.1 Wettelijk kader 2 1.1.1 Object van controle 2 1.1.2 Relevante geldstroom 2 1.1.3 Betrokken partijen 3 1.1.4 Controle-

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Talentontwikkeling 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Talentontwikkeling Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording

Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Toelichting bij format activiteitenplan, format begroting en format financiële verantwoording Per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen Provincie Noord-Holland, januari 2008 Voor het aanvragen

Nadere informatie

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014

Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Accountantsprotocol Beschikbaarheidbijdrage cure - op aanvraag Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen 2014 Bij het aanvraagformulier vaststelling beschikbaarheidbijdrage Traumazorg Opleiden, Trainen, Oefenen

Nadere informatie

Aanvraagformulier VMBO

Aanvraagformulier VMBO Aanvraagformulier VMBO Welkom bij het digitale aanvraagformulier voor de regeling stimulering cultuureducatie in het VMBO. Zoals u wellicht weet wordt deze regeling uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL CULTUURSUBSIDIES INSTELLINGEN 2013-2016

CONTROLEPROTOCOL CULTUURSUBSIDIES INSTELLINGEN 2013-2016 Copro 13050 CONTROLEPROTOCOL CULTUURSUBSIDIES INSTELLINGEN 2013-2016 Bijlage IIB, als bedoeld in artikel 2.27, derde lid,van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid mei 2013 Inhoudsopgave 1 ALGEMENE

Nadere informatie

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letlerenfonds 2013-2016 Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Besluit 1 Algemeen en procedure

Nadere informatie

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand

Controleprotocol Gemeente Loon op Zand Controleprotocol 2016 Gemeente Loon op Zand Financien & Belastingen Oktober 2016 1. Inleiding De gemeente Loon op Zand geeft ieder jaar opdracht om de accountantscontrole als bedoeld in artikel 213 GW

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers

Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers Controleprotocol Ten behoeve van het Stimuleringsfonds voor de Pers April 2010 Dit rapport heeft 9 pagina s controleprotocol Inhoudsopgave 1 Algemeen 1 1.1 Inleiding 1 1.2 Uitgangspunten 2 1.3 Doel en

Nadere informatie

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis

JAARREKENING 2014. Stichting Theater Artemis JAARREKENING 2014 Stichting Theater Artemis Stichting Theater Artemis Amsterdam, 24 maart 2015 Betreft: jaarrekening 2014 Geacht bestuur, geachte Raad van Toezicht, Ingevolge uw opdracht hebben wij, aan

Nadere informatie

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties

Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties Aanvraagformulier Talent en Festivals: Onderdeel Erfgoedmanifestaties 1. Toelichting en drempelnormen 1.1 Drempelnorm Erfgoedmanifestaties Om in aanmerking te komen voor subsidie gelden een aantal weigeringsgronden

Nadere informatie

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole

Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. rechtmatigheidcontrole Buiten werking stellen aantal artikelen subsidieverordening CRMW t.b.v. Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler Sander Heesen (023-567 6301 ) Collegevergadering 23 mei 2006 Raadsvergadering 13 juli 2006

Nadere informatie

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4

Hoe kan subsidie worden aangevraagd? Waaraan moet een subsidieaanvraag voldoen? Ambities en activiteiten... 4 HANDLEIDING SUBSIDIEAANVRAAG PLUS PROJECT In deze handleiding vind je de informatie voor de aanvraag, inclusief nadere toelichting over het invullen van het format. Mocht je nog vragen hebben, neem dan

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN

3440AM520. Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus AM WOERDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV).. Postbus 520 3440 AM WOERDEN 3440AM520 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den

Nadere informatie

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM

Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM Aan het bestuur en de directie van Stichting Katholiek Basisonderwijs Haarlem-Schoten Reviusstraat 1-3 2026 SJ HAARLEM CONTROLEVERKLARING VAN DE ONAFHANKELIJKE ACCOUNTANT Verklaring betreffende de jaarrekening

Nadere informatie

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds

Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds Regeling meerjarige subsidies Nederlands Letterenfonds 2017-2020 Het bestuur van het Nederlands Letterenfonds Gelet op artikel 10 lid 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid Besluit 1 Algemeen Artikel

Nadere informatie

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle

Controleplan Project- verantwoordingen. Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Controleplan Project- verantwoordingen Bedrijfsvoering / Audit en Interne Controle Inleiding De afdeling Audit en Interne Controle (AIC) controleert in opdracht van het College van Bestuur de projectverantwoordingen

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ.

Op 15-09-2015 hebt u in het kader van de Regeling cofinanciering sectorplannen 2015 subsidie aangevraagd voor het project: StichtingLECRZ. > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Logistiek Expertise Centrum Regio Zwolle Emmastraat 8 8011AG ZWOLLE 8011AG8 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509

Nadere informatie

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag.

Het bestuursorgaan bevestigt de ontvangst van een elektronisch ingediende aanvraag. Algemene wet bestuursrecht Titel 4.1. Beschikkingen Afdeling 4.1.1. De aanvraag Artikel 4:1 Tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald, wordt de aanvraag tot het geven van een beschikking schriftelijk

Nadere informatie

WIJZE VAN VERANTWOORDING Regiocontract Achterhoek 2012-2015 Versie april 2012 Voortgangsrapportage De subsidievrager dient jaarlijks uiterlijk 1 maart een voortgangsrapportage over het project in bij de

Nadere informatie

Structurele activiteitensubsidie

Structurele activiteitensubsidie Structurele activiteitensubsidie Om voor het jaar 2017 in aanmerking te komen voor een structurele activiteitensubsidie van de gemeente Vlissingen moet aan een aantal formele voorwaarden worden voldaan.

Nadere informatie

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN

3833AM1. BOA-ACP T.a.v... Larikslaan AM LEUSDEN > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag BOA-ACP T.a.v... Larikslaan 1 3833 AM LEUSDEN 3833AM1 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming...

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Hoofdstuk 2. Aanvragen Hoofdstuk 3. Beoordelingscriteria Hoofdstuk 4. Besluitvorming... CUOS-REGELING INCIDENTELE SUBSIDIE Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 2 Begripsbepalingen...2 Doelstelling...3 Uitgangspunten en subsidieplafond...3 Hoofdstuk 2. Aanvragen... 4 Aan te leveren informatie...4

Nadere informatie

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017

Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf ,- provincie Utrecht mei 2017 Controleprotocol verantwoording van subsidies vanaf 125.000,- provincie Utrecht mei 2017 Dit protocol vormt een uitwerking van artikel 23 lid 2, van de Algemene subsidieverordening provincie Utrecht (Asv).

Nadere informatie

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond

Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Uitvoeringsovereenkomst tussen de Stichting BIZ Binnenstad Roermond en de gemeente Roermond Ondergetekenden, De gemeente Roermond,vertegenwoordigd krachtens artikel 171 van de Gemeentewet rechtsgeldig

Nadere informatie

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding

TOELICHTING CONTROLEPROTOCOL STICHTING TRANSUMO. -versie 31 mei 2007- pag. 1. 1. Inleiding -versie 31 mei 2007- pag. 1 1. Inleiding Deze toelichting heeft betrekking op het controleprotocol Stichting Transumo, versie 31 mei 2007, en heeft tot doel een nader invulling te geven aan een aantal

Nadere informatie

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein

Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid. Gemeente IJsselstein Controleprotocol voor de jaarrekening Getrouwheid en rechtmatigheid Gemeente IJsselstein INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. ALGEMENE UITGANGSPUNTEN CONTROLE... 4 3. GOEDKEURINGS- EN RAPPORTERINGSTOLERANTIES...

Nadere informatie

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector;

Gelet op artikel 1.9, aanhef en onderdeel d, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector; (Tekst geldend op: 01-01-2015) Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr. 2014-0000657970, houdende vaststelling van een controleprotocol voor de naleving

Nadere informatie

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM

4200AD177. CA-ICT T.a.v... Postbus AD GORINCHEM > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag CA-ICT T.a.v... Postbus 177 4200AD GORINCHEM 4200AD177 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den Haag Postbus 93249 2509 AE Den Haag www.agentschapszw.nl

Nadere informatie

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol.

Vast te stellen het volgende in artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014 bedoelde SVR2014-subsidiecontroleprotocol. Bijlage bij Subsidieverordening Rotterdam 2014 Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rotterdam, Gelet op artikel 14 van de Subsidieverordening Rotterdam 2014; Besluiten: Vast te stellen

Nadere informatie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie

Culturele basisinfrastructuur Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Artikel 3.40 Ondersteunende instelling creatieve industrie Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met 2020 op grond van dit hoofdstuk wordt ontvangen na 30 november

Nadere informatie

Liquide Middelen

Liquide Middelen Stichting Dancing on the Edge, Amsterdam A. BALANS PER 31 DECEMBER ( in euro's ) 2016 2015 ACTIVA Vlottende activa Vorderingen Debiteuren 0 13.753 Belastingen en premies 7.356 23.214 Overige vorderingen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29620 21 oktober 2013 Deelregeling Jij maakt het mee Fonds voor Cultuurparticipatie 2013 2016 10 oktober 2013 Het bestuur

Nadere informatie

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht,

gelet op artikel 145 van de Provinciewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht, Verordening van 4 oktober 2006, houdende nieuwe bepalingen met betrekking tot het verstrekken van subsidie (Algemene subsidieverordening provincie Fryslân 2006) Provinciale Staten van Fryslân, gelet op

Nadere informatie

Stichting Noorderslag

Stichting Noorderslag Stichting Noorderslag Jaarrekening 2013 Administratiekantoor De Rekenkamer Zuidlaarderweg 69A 9479 PR Groningen Telefoon (050)4090546 INHOUD Balans per 31 december 2013 3 Functionele exploitatierekening

Nadere informatie

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO Publieksversie. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie,

Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO Publieksversie. Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Regeling Professionalisering Cultuuronderwijs PO Publieksversie Het bestuur van het Fonds voor Cultuurparticipatie, Gelet op artikel 10, vierde lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid; Met goedkeuring

Nadere informatie

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur

Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur Subsidieaanvraagformulier 2016 culturele evenementen Gemeente Heerde Platform Kunst en Cultuur De gemeente Heerde heeft de Beleidsregel Subsidie Culturele Evenementen gemeente Heerde 2013 vastgesteld.

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde

Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Controleprotocol Werkorganisatie Duivenvoorde Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Doelstelling... 3 3. Wettelijk kader... 3 4. Algemene uitgangspunten voor de controle (getrouwheid en rechtmatigheid)... 3 4.1

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo

CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2013 van de gemeente Hengelo 0 Inleiding De Gemeentewet(GW), art. 213, schrijft voor dat de gemeenteraad één of meer accountants aanwijst

Nadere informatie

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject

Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject Immaterieel erfgoed Voorbeeldproject 1. Projectplan Let op! Dit is een voorbeeldformulier dat ter inzage gebruikt kan worden. U kunt dit formulier niet invullen. Aanvragen kunnen alleen via Mijn Fonds

Nadere informatie

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014

Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerhugowaard. Nr. 63717 23 mei 2016 Algemene Subsidie Verordening gemeente Heerhugowaard 2014 Algemene subsidieverordening Heerhugowaard 2014 Nr.RB2016030/RB2013232

Nadere informatie

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013

Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 Controle- en onderzoeksprotocol Ketenzorg CZ 2013 1 Doelstelling In het kader van de NZA beleidsregel BR/CU-7074 Integrale bekostiging multidisciplinaire zorgverlening chronische aandoeningen (DM type

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67

PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 PROVINCIAAL BLAD VAN LIMBURG 2011/67 Officiële naam regeling: Citeertitel: Naam ingetrokken regeling: Besloten door: Onderwerp: Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd:

Nadere informatie

HANDBOEK VERANTWOORDING VIERJARIGE SUBSIDIES PODIUMKUNSTINSTELLINGEN

HANDBOEK VERANTWOORDING VIERJARIGE SUBSIDIES PODIUMKUNSTINSTELLINGEN Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + HANDBOEK VERANTWOORDING VIERJARIGE SUBSIDIES PODIUMKUNSTINSTELLINGEN 2009-2012 Deze publicatie van het Nederlands Fonds voor Podiumkunsten + (NFPK) is bestemd voor

Nadere informatie

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart,

De Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap J.M. van Bijsterveldt-Vliegenthart, Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29-04-2008, nr. VO/S&O/6112, houdende regels voor de stimulering van de pilot projecten in het schooljaar 2008-2009 ten behoeve

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie:

beslist de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid tot het verlenen van de volgende subsidie: > Retouradres Postbus 93249 2509 AE Den Haag Stichting Landelijk Samenwerkingsverband voor Betonreparatie Bedrijven Postbus 1306 3430BH NIEUWEGEIN 3430BH1306 Afdeling Uitvoering Rijnstraat 50 2515 XP Den

Nadere informatie

, als volgt te verwerken:

, als volgt te verwerken: Overige gegevens Voorstel verdeling exploitatiesaldo Amateurvoetbal Met inachtneming van de vastgestelde richtlijnen d.d. 2 december 2006 kan op advies van het bestuur van de eenheid het overschot of het

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 36280 18 december 2014 Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 december 2014, nr.

Nadere informatie

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek

Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagformulier culturele basisinfrastructuur 2017-2020 Artikel 3.18 Symfonieorkest met aanbod van pop en jazz muziek Aanvraagtermijn Een aanvraag voor instellingssubsidie voor de jaren 2017 tot en met

Nadere informatie