Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink"

Transcriptie

1 Declaratieformat GEMEENTE BEEK Gemeentelijke Groene Vink

2 Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Beek Adres Raadhuisstraat 9 adres Telefoonnummer Declaratieformat Wmo Het declaratieformat van gemeente Beek is een nadere uitwerking van de contracten die de gemeente heeft gesloten met de zorgs. Het berichtenverkeer tussen de gemeente en de zorg verloopt via VECOZO. Het GGK is voor een groot deel operationeel en getest op berichtgeving tussen de zorg en de gemeente. Hoewel deze test positief is uitgevallen, worden risico s in de factuurstroom vermeden door de facturering en het berichtenverkeer te splitsen. Dit betekent een splitsing tussen de factuuren berichtenstroom voor overgangscliënten en een splitsing in het declaratie- en berichtenverkeer voor cliënten die vallen onder het contract Maatwerkvoorziening Ondersteuning (cliënten met een nieuwe Wmo-indicatie). Tussenoplossing overgangscliënten Totdat het GGK en de factuurverwerking volledig op adequaat niveau zijn, wat inhoudt dat de declaratieberichten via VECOZO verzonden kunnen worden, wordt als tussenoplossing gekozen voor facturatie met een csv-bestand voor overgangscliënten. Hiervoor geldt onderstaand protocol. Het protocol eindigt op een nader te bepalen datum. 1. De zorg stuurt binnen 6 weken na afloop van de betreffende declaratieperiode (vierwekelijks) waarin de activiteiten zijn uitgevoerd, digitaal een csv-bestand (zie bijlage) naar Dit csv-bestand wordt door de gemeente ingelezen om de declaraties te kunnen controleren. 2. De digitale facturen van de zorg worden vergeleken met de gegevens van de gemeente. Regels die overeenkomen worden door de gemeente binnen dertig kalenderdagen betaald. 3. Van afwijkende regels ontvangt de zorg binnen één maand een specificatie per . Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door de zorg met de eerstvolgende factuur meegestuurd. Facturen die later dan twee maanden na afloop van de declaratieperiode waarin de activiteiten zijn uitgevoerd worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 4. De zorg verstrekt de volgende gegevens: - Het bankrekeningnummer van de zorg; - Een contactpersoon en de contactgegevens van deze persoon; - De WZA/AGB-code van de zorg. 5. Naast de aanlevering van het factuurbestand in csv-formaat, verstuurt de zorg gelijktijdig een verzamelfactuur naar de gemeente via het in punt 1 genoemde adres. Dit geldt in 2015 zowel voor de bestaande AWBZ-indicaties (cliënten met een overgangsrecht), als voor nieuwe cliënten die onder de Wmo 2015 vallen. In deze verzamelfactuur moeten de volgende gegevens worden vermeld: - Factuurdatum; - Factuurnummer; - Factuurperiode; - Omschrijving (hierbij een verwijzing naar de separaat per op (datum) g de csvbestanden); - Totaalbedrag factuur exclusief btw; - Btw-bedrag met btw-maatstaaf; - Totaalbedrag factuur inclusief btw; - Uw naam en adresgegevens; - Btw-nummer; - Bij Btw-vrijstelling de verwijzing naar de specifieke regeling. Pagina 2 17

3 Facturatie voor cliënten met een nieuwe Wmo-indicatie Type Beschrijving Wordt Vanaf welke datum? bericht gebruikt? WMO301 Toewijzing Ja WMO302 Toewijzing retour Ja WMO303 Declaratie Ja WMO304 Declaratie retour Ja WMO305 Aanvang ondersteuning Ja Verwacht medio 2015 WMO306 Aanvang ondersteuning retour Ja Verwacht medio 2015 WMO307 Beëindiging mutatie/ondersteuning Ja Verwacht medio 2015 WMO308 Beëindiging mutatie/ondersteuning retour Ja Verwacht medio 2015 WMO309 Wachtlijst Ja Verwacht begin 2016 WMO310 Wachtlijst retour Ja Verwacht begin 2016 WMO311 Indicatie Ja Verwacht begin 2016 WMO312 Indicatie retour Ja Verwacht begin 2016 WMO313 Aanvraag indicatie Ja Verwacht begin 2016 WMO314 Aanvraag indicatie retour Ja Verwacht begin 2016 Gemeente Beek geeft aan zoveel mogelijk te willen aansluiten bij de mogelijkheden die het berichtenverkeer via het GGK biedt. De berichten WMO305 tot en met WMO314 zullen dan ook zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen zodra ze worden vrijgegeven door het GGK. Tijdigheid aanlevering berichten Wmo Gemeente Beek stuurt op het tijdig aanleveren van de berichten rondom het aan- en afmelden van ondersteuning. De berichten moeten binnen de volgende termijn worden aangeleverd: Tijd tussen Termijn Consequenties Afgeven beschikking door gemeente 5 werkdagen en intake met cliënt bij de Daar waar de zorg de zorg overeengekomen tijdslijnen overschrijdt zal Intakegesprek en afronding 20 werkdagen dit besproken worden en zullen er indien ondersteuningsplan nodig maatregelen worden genomen. Akkoord door cliënt op 5 werkdagen ondersteuningsplan en start van zorg Afloop declaratieperiode en indienen declaratie 1 maand Facturen/databestanden die later dan twee maanden na afloop van de betreffende maand worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Voor de factuurperiodes van januari tot en met juni 2015 wordt met deze termijn coulant omgegaan. Correcties aanleveren De digitale facturen van de zorg worden vergeleken met de gegevens van de gemeente Beek. Alleen regels die overeenkomen worden uitbetaald. Van afwijkende regels ontvangt de zorg binnen één maand een specificatie. Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door zorg op een aparte factuur vermeld. Deze wordt door zorg tegelijk verstuurd met de eerstvolgende reguliere factuur. Gemeente Beek betaalt de facturen van de zorg na controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderdagen. Producten Wmo Zie bijlage 1. Pagina 3 17

4 Declaratieformat Jeugdwet Gemeente Beek werkt samen met centrumgemeente Maastricht. De toewijzingen lopen via de gemeente Beek zelf, maar de declaratie loopt via centrumgemeente Maastricht. Type bericht Beschrijving Wordt gebruikt? Vanaf welke datum? JW301 Toewijzing Ja Onbekend JW302 Toewijzing retour Ja Onbekend JW303 Declaratie Ja Onbekend JW304 Declaratie retour Ja Onbekend JW305 Aanvang jeugdhulp - - JW306 Aanvang jeugdhulp retour - - JW307 Beëindiging mutatie/jeugdhulp - - JW308 Beëindiging mutatie/jeugdhulp retour - - Alternatief Omdat de ijw-berichtenstandaard nog niet is geïmplementeerd, kunnen zorgs tot die tijd gebruikmaken van een alternatief, namelijk het indienen van een maandelijkse factuur bij de gemeente Maastricht. Op deze factuur moet vermeld worden dat het om een declaratie voor de gemeente Beek gaat. Op de factuur mogen alleen die arrangementen in rekening worden gebracht die geheel zijn geleverd. Als bijlage bij de factuur dient de een declaratie in. De declaratie moet de volgende gegevens bevatten: Algemeen 1. Declaratienummer 2. Declaratiedatum 3. AGB-code van de zorg die de declaratie indient 4. Gemeentecode van de gemeente voor wie de declaratie is bestemd 5. Declaratieperiode (declaratie heeft betrekking op deze periode): a. Begindatum b. Einddatum 6. Totaalbedrag declaratie/factuur Per cliënt 1. Opdrachtnummer (indien dit nummer door de gemeente is verstrekt) 2. Codetype verwijzer 3. BSN cliënt 4. Geboortedatum cliënt (DD-MM-JJJJ) 5. Codes geleverde arrangementen/categorieën jeugdhulp/wmo-zorg 6. Codes geleverde arrangementen/consults Per geleverd product 1. Productcode conform productcode-overzicht weergeven op de volgende pagina 2. Geleverde omvang product 3. Bedrag arrangement Tijdigheid aanlevering berichten Gemeente Beek stuurt op het tijdig aanleveren van de berichten rondom het aan- en afmelden van jeugdhulp. De tijd tussen de afloop van de declaratieperiode en het indienen van de declaratie bedraagt maximaal 5 dagen. Declaratieperiode Centrumgemeente Maastricht gaat een maandelijkse declaratieperiode hanteren. De eerste maandelijkse declaratieperiode gaat in op Producten Jeugdwet Zie bijlage 2. Pagina 4 17

5 Beschikkingen Gemeente Beek gaat de cliënten die op 31 december 2014 al in zorg waren opnieuw indiceren. Hierbij wordt de zorgvraag opnieuw in kaart gebracht op basis van de arrangementenstructuur en zal de cliënt een nieuwe beschikking ontvangen. Declaratieperiode Gemeente Beek gaat voor de Wmo een vierwekelijkse declaratieperiode hanteren. De eerste vierwekelijkse declaratieperiode gaat in op CAK-aanlevering De zorg is verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens aan het CAK. AGB-code Er moet gedeclareerd worden op de AGB-code die hoort bij de begeleiding dan wel bij de jeugdhulp (door middel van dezelfde splitsing die in het GGK is gemaakt). Via het GGK kunnen er bijvoorbeeld alleen 301-berichten worden verstuurd als de AGB-code Wmo betreft. Het berichtenverkeer voor de jeugd kan alleen via het GGK worden verstuurd als er een jeugdcode wordt gebruikt. Gemeentelijk Gegevensknooppunt Gemeente Beek is aangesloten bij het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Pagina 5 17

6 Bijlage 1: Producten Wmo De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Wmo-productcodes, productnamen, tarieven en te declareren eenheden die bij de gemeente Beek gebruikt worden voor de informatie-uitwisseling. Productcategorie + omschrijving Productcode + omschrijving Declaratie -variant 11 Rolstoelen Handmatig bewogen rolstoel 11 Rolstoelen Elektrische rolstoel 11 Rolstoelen Accessoires rolstoel 4 Kortdurend verblijf 4471 Verblijf tijdelijk 3 Persoonlijke verzorging 3331 Persoonlijke verzorging 2 Begeleiding 2282 Begeleiding in groepsverband 2 Begeleiding 2281 Begeleiding individueel 2 Begeleiding 2015 begeleiding ZG visueel 4 Kortdurend verblijf 4100 Kortdurend verblijf V&V 8 Vervoerdiensten 8100 Vervoer dagbesteding /dagbehandeling V&V 7 Dagbesteding 7102 Dagactiviteit PG 7 Dagbesteding 7101 Dagactiviteit som. ondersteunend 7 Dagbesteding 7100 Dagactiviteit basis 2 Begeleiding 2100 Begeleiding 3 Persoonlijke verzorging 3101 Persoonlijke verzorging extra 3 Persoonlijke verzorging 3100 Persoonlijke verzorging 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer zwaar 16 Opvang Dak- en thuislozen opvang GEEN 13 Woonvoorzieningen Verwijderen woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Traplift/tillift GEEN 13 Woonvoorzieningen Roerende woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Onroerende woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Financiële tegemoetkoming GEEN woningaanpassing 12 Vervoervoorziening Verzekeringen GEEN 12 Vervoervoorziening Onderhoud en reparatie GEEN 12 Vervoervoorziening Driewielfietsen GEEN 12 Vervoervoorziening Collectieve vervoervoorziening rolstoel GEEN 12 Vervoervoorziening Collectieve vervoervoorziening GEEN 12 Vervoervoorziening Bruikleenauto GEEN 12 Vervoervoorziening Ander verplaatsingsmiddel volwassenen GEEN 12 Vervoervoorziening Gesloten buitenwagen GEEN 12 Vervoervoorziening Open elektrische buitenwagen GEEN (scootmobiel) 12 Vervoervoorziening Ander verplaatsingsmiddel kinderen GEEN 12 Vervoervoorziening Accessoires vervoersvoorziening GEEN 12 Vervoervoorziening Aanpassing vervoermiddel GEEN 12 Vervoervoorziening Aangepaste fietsen GEEN 11 Rolstoelen Werkstoelen GEEN 11 Rolstoelen Sport rolstoel GEEN 11 Rolstoelen Onderhoud en reparatie GEEN 11 Rolstoelen Individuele aanpassing rolstoel GEEN 8 Vervoerdiensten 8007 Vervoer naar dagopvang GEEN 8 Vervoerdiensten 8006 Rijles scootmobiel GEEN 8 Vervoerdiensten 8005 Individueel vervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8004 Individueel rolstoelvervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8003 Financiële tegemoetkoming vervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8002 Collectieve vervoerdienst rolstoel GEEN 8 Vervoerdiensten 8001 Collectieve vervoerdienst GEEN 7 Dagbesteding 7004 Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten GEEN 7 Dagbesteding 7003 Dagopvang bij psychosociale beperkingen GEEN Pagina 6 17

7 7 Dagbesteding 7002 Dagopvang bij fysieke beperkingen GEEN 7 Dagbesteding 7001 Dagopvang bij beperking in de GEEN ontwikkeling 6 Overige ondersteuning gericht op het 6002 Maaltijdvoorziening GEEN individu of huishouden/gezin 6 Overige ondersteuning gericht op het 6001 Boodschappendienst GEEN individu of huishouden/gezin 5 Woondiensten 5005 Vrijmaken woning GEEN 5 Woondiensten 5004 Verhuizing en inrichting GEEN 5 Woondiensten 5003 Tijdelijke huisvesting GEEN 5 Woondiensten 5002 Keuring woonvoorziening GEEN 5 Woondiensten 5001 Huurderving GEEN 4 Kortdurend verblijf 4002 Logeeropvang GEEN 4 Kortdurend verblijf 4001 Deeltijdverblijf GEEN 2 Begeleiding 2018 Doventolk GEEN 2 Begeleiding 2017 Begeleidersvoorziening doofblinden GEEN 2 Begeleiding 2016 Revaliderende begeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2015 Gespecialiseerde begeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2014 Beantwoording korte begeleidingsvragen GEEN ZG 2 Begeleiding 2013 Consultatie ZG GEEN 2 Begeleiding 2012 Verlengde toeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2011 Toeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2010 Toezicht GEEN 1 Hulp bij het huishouden 1002 HH2 (organisatie van het huishouden) GEEN 2 Begeleiding 2009 Sociale relaties en maatschappelijk leven GEEN 2 Begeleiding 2008 Ondersteuning bij praktische GEEN handelingen/vaardigheden 2 Begeleiding 2007 Oefenen (onder begeleiding) GEEN 2 Begeleiding 2006 Begeleiding bij/naar het zelfstandig GEEN wonen 2 Begeleiding 2005 Begeleiding bij vervoer GEEN 2 Begeleiding 2004 Begeleiding bij psychosociale GEEN beperkingen 2 Begeleiding 2003 Begeleiding bij fysieke beperkingen GEEN 2 Begeleiding 2002 Begeleiding bij beperkingen in de GEEN ontwikkeling 2 Begeleiding 2001 Aanbrengen van structuur c.q. voeren van GEEN regie 1 Hulp bij het huishouden 1001 HH1 (huishoudelijke werkzaamheden) 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer middel 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer licht 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 9 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 8 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 7 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 6 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 5 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 4 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 3 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 2 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 1 16 Opvang Vrouwenopvang GEEN 17 Spoedopvang Crisisopvang GEEN 12 Vervoervoorziening Financiële tegemoetkoming vervoervoorziening GEEN Pagina 7 17

8 Bijlage 2: Producten Jeugdwet De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Jw-productcodes, productnamen, tarieven en te declareren eenheden die bij de gemeente Beek gebruikt worden voor de informatie-uitwisseling. Productcategorie + omschrijving Productcode + omschrijving Declaratie -variant 38 Met verblijf: overig residentieel L0149 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel vanaf Met verblijf: overig residentieel L0148 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel dag 1 tot en met Met verblijf: overig residentieel L0147 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel 38 Met verblijf: overig residentieel L0125 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling Very Intensive Care 38 Met verblijf: overig residentieel L0124 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 5 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0123 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 4 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0122 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 3 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0121 JSLVG (obv LVG 5) 38 Met verblijf: overig residentieel L0120 JSLVG (obv LVG 4) 38 Met verblijf: overig residentieel L0117 Beschikbaarheidscomponent crisis 38 Met verblijf: overig residentieel L0114 Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0113 Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0112 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0111 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0110 Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0109 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0108 Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel 0 Nader te bepalen 38 Met verblijf: overig residentieel Verblijf 38 Met verblijf: overig residentieel uurs verblijf GGZ 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0004 JeugdzorgPlus Moeder & Kind 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0003 Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0002 JeugdzorgPlus voor onder de 12 jaar 37 Met verblijf: gesloten plaatsing Jeugdzorg plus 36 Met verblijf: gezinsgericht (JenO) Verblijf 36 Met verblijf: gezinsgericht Begeleid wonen 36 Met verblijf: gezinsgericht Logeren 36 Met verblijf: gezinsgericht (AWBZ) Verblijf 35 Met verblijf: pleegzorg Verblijf 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het Dyslexie behandeling netwerk van de jeugdige 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het netwerk van de jeugdige Dyslexie diagnose Pagina 8 17

9 33 Zonder verblijf: daghulp op GGZ verblijf zonder locatie van de overnachting 32 Zonder verblijf: ambulante L0173 Bipolair en overig - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0172 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0171 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0170 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0169 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0168 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0167 Bipolair en overig Zonder verblijf: ambulante L0166 Depressie - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0165 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0164 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0163 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0162 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0161 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0160 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0159 Depressie Zonder verblijf: ambulante L0158 Schizofrenie - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0157 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0156 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0155 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0154 Schizofrenie Pagina 9 17

10 32 Zonder verblijf: ambulante L0152 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0151 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0150 Schizofrenie Zonder verblijf: ambulante L0146 Zindelijkheidskamp 32 Zonder verblijf: ambulante L0145 Behandeling ambulant voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L0144 Reiskosten orthopedagogen voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L0143 Behandeling ambulant intensief voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L0142 Nazorg voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L0141 Dagbehandeling voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L uurszorg deeltijd weekend verlof voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L uurzorg voedselweigering 32 Zonder verblijf: ambulante L0138 Voedselweigering consult 32 Zonder verblijf: ambulante L0137 Extra module bij producten Lichamelijk letselonderzoek: inzet mobiele team 32 Zonder verblijf: ambulante L0136 Dossier onderzoek (Forensisch Medische Analyse) 32 Zonder verblijf: ambulante L0135 Lichamelijk letselonderzoek complex 32 Zonder verblijf: ambulante L0134 Lichamelijk letselonderzoek standaard 32 Zonder verblijf: ambulante L0133 MDO + intercollegiaal advies 32 Zonder verblijf: ambulante L0132 Intercollegiaal advies forensisch pedriatisch 32 Zonder verblijf: ambulante L0131 Advies forensisch pediatrisch 32 Zonder verblijf: ambulante L0130 Ouderschap met Liefde en Grenzen Pagina 10 17

11 (OLG) 32 Zonder verblijf: ambulante L0129 Multisysteem Therapie (MST) 32 Zonder verblijf: ambulante L0128 Functional Family Therapy (FFT) 32 Zonder verblijf: ambulante L0127 Multidimensionele Familietherapie (MDFT) 32 Zonder verblijf: ambulante L0126 Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) 32 Zonder verblijf: ambulante L0119 Methadon 32 Zonder verblijf: ambulante L0115 Opvoedondersteuning doven en slechthorenden 32 Zonder verblijf: ambulante L0107 Eetstoornis - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0106 Eetstoornis - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0105 Eetstoornis - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0104 Eetstoornis - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0103 Eetstoornis - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0102 Eetstoornis - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0101 Eetstoornis - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0100 Somatoforme - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0099 Somatoforme - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0098 Somatoforme - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0097 Somatoforme - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0096 Somatoforme - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0095 Somatoforme - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0094 Persoonlijkheid - vanaf Pagina 11 17

12 32 Zonder verblijf: ambulante L0093 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0092 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0091 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0090 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0089 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0088 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0087 Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0086 Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0085 Restgroep diagnoses - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0084 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0083 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0082 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0081 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0080 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0079 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0078 Angst - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0077 Angst - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0076 Angst - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0075 Angst - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0074 Angst - vanaf tot en met Pagina 12 17

13 32 Zonder verblijf: ambulante L0073 Angst - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0072 Angst - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0071 Angst - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0070 Overige aan een middel - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0069 Overige aan een middel - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0068 Overige aan een middel - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0067 Overige aan een middel - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0066 Overige aan een middel - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0065 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0064 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0063 Alcohol - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0062 Alcohol - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0061 Alcohol - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0060 Alcohol - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0059 Alcohol - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0058 Alcohol - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0057 Alcohol - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0056 Delirium dementie en overig - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0055 Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0054 Delirium dementie en overig - vanaf Pagina 13 17

14 6.000 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0053 Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0052 Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0051 Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0050 Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0049 Overige kindertijd - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0048 Overige kindertijd - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0047 Overige kindertijd - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0046 Overige kindertijd - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0045 Overige kindertijd - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0044 Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0043 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0042 Pervasief - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0041 Pervasief - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0040 Pervasief - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0039 Pervasief - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0038 Pervasief - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0037 Pervasief - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0036 Pervasief - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0035 Pervasief - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0034 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf Pagina 14 17

15 Zonder verblijf: ambulante L0033 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0032 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0031 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0030 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0028 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0026 Behandeling kort - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0025 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0024 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0023 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0022 Crisis - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0021 Crisis - vanaf tot en met Zonder verblijf: ambulante L0020 Crisis - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0019 Crisis - vanaf 400 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0018 Crisis - vanaf 200 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0017 Crisis - vanaf 100 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0016 Crisis - vanaf 0 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0015 Diagnostiek - vanaf Zonder verblijf: ambulante L0014 Diagnostiek - vanaf tot en met Pagina 15 17

16 Zonder verblijf: ambulante L0013 Diagnostiek - vanaf 800 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0012 Diagnostiek - vanaf 400 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0011 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0010 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0009 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met Zonder verblijf: ambulante L0008 Adoptienazorg Uitgebreid Traject 32 Zonder verblijf: ambulante L0006 Adoptienazorg Basis 32 Zonder verblijf: ambulante L0005 Adoptienazorg Preventief 32 Zonder verblijf: ambulante (JenO) Ambulante groepsjeugdhulp 32 Zonder verblijf: ambulante (JenO) Ambulante individuele jeugdhulp 32 Zonder verblijf: ambulante Behandeling GGZ 32 Zonder verblijf: ambulante (AWBZ) Ambulante groepsjeugdhulp 32 Zonder verblijf: ambulante (AWBZ) Ambulante individuele begeleiding 32 Zonder verblijf: ambulante Ambulante behandeling 32 Zonder verblijf: ambulante Crisisopvang 32 Zonder verblijf: ambulante Residentiele behandeling 32 Zonder verblijf: ambulante L0007 Adoptienazorg - kort vervolgtraject 38 Met verblijf: overig residentieel L0116 Verblijf zonder overnachting (VZO), per dag 32 Zonder verblijf: ambulante L0153 Schizofrenie Met verblijf: overig residentieel 0 Nader te bepalen GEEN 37 Met verblijf: gesloten plaatsing 0 Nader te bepalen GEEN Pagina 16 17

17 36 Met verblijf: gezinsgericht 0 Nader te bepalen GEEN 35 Met verblijf: pleegzorg 0 Nader te bepalen GEEN 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het 0 Nader te bepalen GEEN netwerk van de jeugdige 33 Zonder verblijf: daghulp op 0 Nader te bepalen GEEN locatie van de 32 Zonder verblijf: ambulante L0118 ECT 32 Zonder verblijf: ambulante L0001 Consultatie Pagina 17 17

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Sittard-Geleen Adres Markt 1 E-mailadres facturenwmo@sittard-geleen.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01 Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor iwmo 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding. Bovendien is

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging Productcode Code Omschrijving 01A00 Hulp

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Format gegevensuitwisseling

Format gegevensuitwisseling Format gegevensuitwisseling Naam inwoner Straat PC/Woonplaats Naam intaker Functie en organisatie intaker E-mail intaker Geboortedatum BSN Telefoonnummer Datum gesprek Datum aanvraag beschikking Tel.nr.

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 s en tarieven WMO en Jeugd versie 31-5- tarief LOKALE WMO 18+ 01 Hulp bij de huishouding 01201 HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 7 18+ 02 Begeleiding 02L01 Vroegdoven:

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 122831 31 december 2015 Maximum PGB-tarieven voor en Wmo 2016 Pakket Pakket Pakket Producten Wmo Ondersteuning bij Algemene elijkse levensverrichtingen

Nadere informatie

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp (L)VB Regionaal Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB Z430 dag 84,47 Z415 -

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Houten Adres Onderdoor 25 E-mailadres gemeentehuis@houten.nl Telefoonnummer 030-6392611 Declaratieformat

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017,

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 Het College van Waalwijk besluit, gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, vast te stellen: het Besluit

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2016 Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door zorgaanbieders

Nadere informatie

Producten en tarieven jeugdhulp 2017

Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Specialistische Ondersteuning (ambulant) Product code NZA / Omschrijving Tarief 2017 Eenheid 33101 (H814) Dagactiviteit VG kind licht 41,06 Per dagdeel 33102 (H815)

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HARLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Harlingen Adres Voorstraat 35 E-mailadres gemeentebestuur@harlingen.nl Telefoonnummer 140517

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SÚDWEST-FRYSLÂN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Súdwest-Fryslân Adres Marktstraat 15, Sneek Telefoonnummer 14 0515 Declaratieformat Wmo

Nadere informatie

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202

H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 productcode omschrijving Toewijzing H100 Dagbesteding 32T14 118 Groepshulp licht 32T08 119 Groepshulp middel 32T08 120 groepshulp zwaar 32T08 201 individuele jeugdhulp licht 32T07 202 individuele jeugdhulp

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013

Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling - en u gaat naar een niet-gecontracteerde aanbieder,

Nadere informatie

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55

Middel 756,87 Intensief 1.186,82 Chronisch 1.095,35 Onvolledige behandeltraject 184,55 Tarieflijst Jeugd GGZ Voorziening Omschrijving Tarief G&V 2016 instelling EED Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 106,61 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 222,91 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014

UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 UMCG Passantentarieven 2014 GGZ-zorgproducten verzekerde zorg 01-01-2014 Disclaimer De ingangsdatum van deze lijst met passantenprijzen is 1 januari 2014. Deze publicatie is onder voorbehoud van schrijf-

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; op grond van de Verordening jeugdhulp gemeente Loon op Zand 2016; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief

Tabel 1: Vergoeding behandeltraject zonder verblijf De vergoeding bedraagt 80% van het NZa-tarief Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen specialistische GGZ 2013 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014

Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 Addendum 1 behorende bij Deelovereenkomst Specialistische Ondersteuning, Inkoop Jeugd Peel 6.1, getekend d.d. 21 oktober 2014 De navolgende partijen: De gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond,

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2014 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EEMNES. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EEMNES Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Eemnes Adres Zuidersingel 1 E-mailadres info@eemnes.nl Telefoonnummer 14 035 De gemeente Eemnes

Nadere informatie

Conversietabel Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0.

Conversietabel Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0. Conversietabel 2017 Voor: zorgaanbieders en gemeenten Datum: 2017 Versie: 1.0 www.hetcak.nl PAGINA 2 VAN 7 Inleiding Ieder jaar stelt het CAK de conversietabel op. De conversietabel wordt gebruikt voor

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 42931. Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland. 18 mei 2015. Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland.

GEMEENTEBLAD. Nr. 42931. Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland. 18 mei 2015. Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 42931 18 mei 2015 Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland Tarievenlijst PGB Jeugdhulp 2015 Regio IJsselland Omschrijving prestatie

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners GGZ 2013 Prestatiecode 000 Geen behandeling bij 24-uursverblijf - Indirecte tijd 002 Indirect - vanaf 0 tot en met 49 minuten 25,30 003 Indirect - vanaf

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AALTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AALTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Aalten Adres Markt 7, Aalten E-mailadres gemeente@aalten.nl Telefoonnummer 0543-493333 Declaratieformat

Nadere informatie

Wmo 2015 Wmo 2015 overgangsrecht: extramurale ondersteuning in natura voor personen met een indicatie voor beschermd wonen

Wmo 2015 Wmo 2015 overgangsrecht: extramurale ondersteuning in natura voor personen met een indicatie voor beschermd wonen Conversietabel 2016 Conversietabel 2016 Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld. Deze conversietabel is tot stand gekomen voor het aanleveren van gegevens over geleverde ondersteuning

Nadere informatie

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen

Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Auteurs Emiel Wanningen, Regionaal Ondersteuningsbureau WMO en Jeugdhulp Regio Nijmegen Paul Brederveld, Backoffice Zorg en Inkomen gemeente Nijmegen Wijzigingen t.o.v. versie 1.3 - Vragen in FAQ toegevoegd

Nadere informatie

Conversietabel 2015. Extramurale functies

Conversietabel 2015. Extramurale functies Conversietabel Extramurale functies Conversietabel : extramurale functies Inleiding De conversietabel wordt ieder zorgjaar opgesteld en is tot stand gekomen voor het aanleveren van zorggegevens door de

Nadere informatie

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1

Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman. 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Workshop berichtenverkeer Karin Jentzsch / Harry Doornink / Ronald Noorman 12-2-2015 workshop berichtenverkeer Samen14 1 Programma van vandaag Welkom Karin Jentzsch Overzicht proces Ronald Noorman Proces

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Tarieven niet-gecontracteerde zorg specialistische GGZ (restitutiepolis) Looptijd prijslijst 1-1-2016 tot 31-3-2016* 1/5 * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0

Productcodevertaaltabel bij ijw 2.0 Versie: februari 2016 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor ijw 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding.

Nadere informatie