Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN. Gemeentelijke Groene Vink"

Transcriptie

1 Declaratieformat GEMEENTE SITTARD-GELEEN Gemeentelijke Groene Vink

2 Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Sittard-Geleen Adres Markt 1 adres Telefoonnummer Declaratieformat Wmo Het declaratieformat van gemeente Sittard-Geleen is een nadere uitwerking van de contracten die de gemeente heeft gesloten met de zorgs. Het berichtenverkeer tussen de gemeente en de zorg verloopt via VECOZO. Het GGK is voor een groot deel operationeel en getest op berichtgeving tussen de zorg en de gemeente. Hoewel deze test positief is uitgevallen, worden risico s in de factuurstroom vermeden door de facturering en het berichtenverkeer te splitsen. Dit betekent een splitsing tussen de factuuren berichtenstroom voor overgangscliënten en een splitsing tussen het declaratie- en berichtenverkeer voor cliënten die vallen onder het contract Maatwerkvoorziening Ondersteuning (cliënten met een nieuwe Wmo-indicatie). Tussenoplossing overgangscliënten Totdat het GGK en de factuurverwerking volledig op adequaat niveau is, wat inhoudt dat de declaratieberichten via VECOZO verzonden kunnen worden, wordt als tussenoplossing gekozen voor facturatie met een csv-bestand voor overgangscliënten. Hiervoor geldt onderstaand protocol. Het protocol eindigt op een nader te bepalen datum. 1) De zorg stuurt binnen 6 weken na afloop van de betreffende declaratieperiode (vierwekelijks) waarin de activiteiten zijn uitgevoerd, digitaal een csv-bestand (zie bijlage) naar Dit csv-bestand wordt door de gemeente ingelezen om de declaraties te kunnen controleren. 2) De digitale facturen van de zorg worden vergeleken met de gegevens van de gemeente. Regels die overeenkomen worden door de gemeente binnen dertig kalenderdagen betaald. 3) Van afwijkende regels ontvangt de zorg binnen één maand een specificatie per . Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door de zorg met de eerstvolgende factuur meegestuurd. Facturen die later dan twee maanden na afloop van de declaratieperiode waarin de activiteiten zijn uitgevoerd worden ingediend, worden niet meer in behandeling genomen. 4) De zorg verstrekt de volgende gegevens: - Het bankrekeningnummer van de zorg; - Een contactpersoon en contactgegevens van deze persoon; - De WZA/AGB-code van de zorg. 5) Naast de aanlevering van het factuurbestand in csv-formaat, verstuurt de zorg gelijktijdig een verzamelfactuur naar de gemeente via het in punt 1 genoemde adres. Dit geldt in 2015 zowel voor de bestaande AWBZ-indicaties (cliënten met een overgangsrecht), als voor nieuwe cliënten die onder de Wmo 2015 vallen. In deze verzamelfactuur moeten de volgende gegevens worden vermeld: - Factuurdatum; - Factuurnummer; - Factuurperiode; - Omschrijving (hierbij een verwijzing naar de separaat per op (datum) g de csvbestanden); - Totaalbedrag factuur excl. btw; - Btw-bedrag met btw-maatstaaf; - Totaalbedrag factuur incl. btw; - Uw naam en adresgegevens; - Btw-nummer; - Bij Btw-vrijstelling de verwijzing naar de specifieke regeling. Pagina 2 17

3 Facturatie voor cliënten met een nieuwe Wmo-indicatie Type Beschrijving Wordt Vanaf welke datum? bericht gebruikt? WMO301 Toewijzing Ja WMO302 Toewijzing retour Ja WMO303 Declaratie Ja WMO304 Declaratie retour Ja WMO305 Aanvang ondersteuning Ja Verwacht medio 2015 WMO306 Aanvang ondersteuning retour Ja Verwacht medio 2015 WMO307 Beëindiging mutatie/ondersteuning Ja Verwacht medio 2015 WMO308 Beëindiging mutatie/ondersteuning retour Ja Verwacht medio 2015 WMO309 Wachtlijst Ja Verwacht begin 2016 WMO310 Wachtlijst retour Ja Verwacht begin 2016 WMO311 Indicatie Ja Verwacht begin 2016 WMO312 Indicatie retour Ja Verwacht begin 2016 WMO313 Aanvraag indicatie Ja Verwacht begin 2016 WMO314 Aanvraag indicatie retour Ja Verwacht begin 2016 Gemeente Sittard-Geleen geeft aan zoveel mogelijk te willen aansluiten bij de mogelijkheden die het berichtenverkeer via het GGK biedt. De berichten WMO305 tot en met WMO314 zullen dan ook zo spoedig mogelijk in gebruik worden genomen zodra ze worden vrijgegeven door het GGK. Tijdigheid aanlevering berichten Wmo Gemeente Sittard-Geleen stuurt op het tijdig aanleveren van de berichten rondom het aan- en afmelden van ondersteuning. De berichten moeten binnen de volgende termijn worden aangeleverd: Tijd tussen Termijn Consequenties Afgeven beschikking door gemeente 5 werkdagen en intake met cliënt bij de Daar waar de zorg de zorg overeengekomen tijdslijnen overschrijdt zal Intakegesprek en afronding 20 werkdagen dit besproken worden en zullen er indien ondersteuningsplan nodig maatregelen worden genomen. Akkoord door cliënt op 5 werkdagen ondersteuningsplan en start van zorg Afloop declaratieperiode en indienen declaratie 1 maand Facturen/databestanden die later dan twee maanden na afloop van de betreffende maand worden ingediend worden niet meer in behandeling genomen. Voor de factuurperiodes van januari tot en met juni 2015 wordt met deze termijn coulant omgegaan. Correcties aanleveren De digitale facturen van de zorg worden vergeleken met de gegevens van de gemeente Sittard-Geleen. Alleen regels die overeenkomen worden uitbetaald. Van afwijkende regels ontvangt de zorg binnen één maand een specificatie. Correcties die moeten worden doorgevoerd, worden door zorg op een aparte factuur vermeld. Deze wordt door zorg tegelijk verstuurd met de eerstvolgende reguliere factuur. Gemeente Sittard-Geleen betaalt de facturen van de zorg na controle op juistheid en volledigheid binnen dertig kalenderdagen. Producten Wmo Zie bijlage 1. Pagina 3 17

4 Declaratieformat Jeugdwet Gemeente Sittard-Geleen werkt samen met centrumgemeente Maastricht. De toewijzingen lopen via de gemeente Sittard-Geleen zelf, maar de declaratie loopt via centrumgemeente Maastricht. Type bericht Beschrijving Wordt gebruikt? Vanaf welke datum? JW301 Toewijzing Ja Onbekend JW302 Toewijzing retour Ja Onbekend JW303 Declaratie Ja Onbekend JW304 Declaratie retour Ja Onbekend JW305 Aanvang jeugdhulp - - JW306 Aanvang jeugdhulp retour - - JW307 Beëindiging mutatie/jeugdhulp - - JW308 Beëindiging mutatie/jeugdhulp retour - - Alternatief Omdat de ijw-berichtenstandaard nog niet is geïmplementeerd, kunnen zorgs tot die tijd gebruikmaken van een alternatief, namelijk het indienen van een maandelijkse factuur bij de gemeente Maastricht. Op deze factuur moet vermeld worden dat het om een declaratie voor de gemeente Sittard-Geleen gaat. Op de factuur mogen alleen die arrangementen in rekening worden gebracht die geheel zijn geleverd. Als bijlage bij de factuur dient de een declaratie in. De declaratie moet de volgende gegevens bevatten: Algemeen 1. Declaratienummer 2. Declaratiedatum 3. AGB-code van de zorg die de declaratie indient 4. Gemeentecode van de gemeente voor wie de declaratie is bestemd 5. Declaratieperiode (declaratie heeft betrekking op deze periode): a. Begindatum b. Einddatum 6. Totaalbedrag declaratie/factuur Per cliënt 1. Opdrachtnummer (indien dit nummer door de gemeente is verstrekt) 2. Codetype verwijzer 3. BSN cliënt 4. Geboortedatum cliënt (DD-MM-JJJJ) 5. Codes geleverde arrangementen/categorieën jeugdhulp/wmo-zorg 6. Codes geleverde arrangementen/consults Per geleverd product 1. Productcode conform productcode-overzicht weergeven op de volgende pagina 2. Geleverde omvang product 3. Bedrag arrangement Tijdigheid aanlevering berichten Gemeente Sittard-Geleen stuurt op het tijdig aanleveren van de berichten rondom het aan- en afmelden van jeugdhulp. De tijd tussen de afloop van de declaratieperiode en het indienen van de declaratie bedraagt maximaal 5 dagen. Declaratieperiode Centrumgemeente Maastricht gaat een maandelijkse declaratieperiode hanteren. De eerste maandelijkse declaratieperiode gaat in op Producten Jeugdwet Zie bijlage 2. Pagina 4 17

5 Beschikkingen Gemeente Sittard-Geleen gaat de cliënten die op 31 december 2014 al in zorg waren opnieuw indiceren. Hierbij wordt de zorgvraag opnieuw in kaart gebracht op basis van de arrangementenstructuur en zal de cliënt een nieuwe beschikking ontvangen. Declaratieperiode Gemeente Sittard-Geleen gaat voor de Wmo een vierwekelijkse declaratieperiode hanteren. De eerste vierwekelijkse declaratieperiode gaat in op CAK-aanlevering De zorg is verantwoordelijk voor de aanlevering van gegevens aan het CAK. AGB-code Er moet gedeclareerd worden op de AGB-code die hoort bij de begeleiding dan wel bij de jeugdhulp (door middel van dezelfde splitsing die in het GGK is gemaakt). Via het GGK kunnen er bijvoorbeeld alleen 301-berichten worden verstuurd als de AGB-code Wmo betreft. Het berichtenverkeer voor de jeugd kan alleen via het GGK worden verstuurd als er een jeugdcode wordt gebruikt. Gemeentelijk Gegevensknooppunt Gemeente Sittard-Geleen is aangesloten bij het Gemeentelijk Gegevensknooppunt. Pagina 5 17

6 Bijlage 1: Producten Wmo De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Wmo-productcodes, productnamen, tarieven en te declareren eenheden die bij de gemeente Sittard-Geleen gebruikt worden voor de informatieuitwisseling. Productcategorie + omschrijving Productcode + omschrijving Declaratie -variant 11 Rolstoelen Handmatig bewogen rolstoel 11 Rolstoelen Elektrische rolstoel 11 Rolstoelen Accessoires rolstoel 4 Kortdurend verblijf 4471 Verblijf tijdelijk 3 Persoonlijke verzorging 3331 Persoonlijke verzorging 2 Begeleiding 2282 Begeleiding in groepsverband 2 Begeleiding 2281 Begeleiding individueel 2 Begeleiding 2015 begeleiding ZG visueel 4 Kortdurend verblijf 4100 Kortdurend verblijf V&V 8 Vervoerdiensten 8100 Vervoer dagbesteding /dagbehandeling V&V 7 Dagbesteding 7102 Dagactiviteit PG 7 Dagbesteding 7101 Dagactiviteit som. ondersteunend 7 Dagbesteding 7100 Dagactiviteit basis 2 Begeleiding 2100 Begeleiding 3 Persoonlijke verzorging 3101 Persoonlijke verzorging extra 3 Persoonlijke verzorging 3100 Persoonlijke verzorging 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer zwaar 16 Opvang Dak- en thuislozen opvang GEEN 13 Woonvoorzieningen Verwijderen woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Traplift/tillift GEEN 13 Woonvoorzieningen Roerende woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Onroerende woonvoorziening GEEN 13 Woonvoorzieningen Financiële tegemoetkoming GEEN woningaanpassing 12 Vervoervoorziening Verzekeringen GEEN 12 Vervoervoorziening Onderhoud en reparatie GEEN 12 Vervoervoorziening Driewielfietsen GEEN 12 Vervoervoorziening Collectieve vervoervoorziening rolstoel GEEN 12 Vervoervoorziening Collectieve vervoervoorziening GEEN 12 Vervoervoorziening Bruikleenauto GEEN 12 Vervoervoorziening Ander verplaatsingsmiddel volwassenen GEEN 12 Vervoervoorziening Gesloten buitenwagen GEEN 12 Vervoervoorziening Open elektrische buitenwagen GEEN (scootmobiel) 12 Vervoervoorziening Ander verplaatsingsmiddel kinderen GEEN 12 Vervoervoorziening Accessoires vervoersvoorziening GEEN 12 Vervoervoorziening Aanpassing vervoermiddel GEEN 12 Vervoervoorziening Aangepaste fietsen GEEN 11 Rolstoelen Werkstoelen GEEN 11 Rolstoelen Sport rolstoel GEEN 11 Rolstoelen Onderhoud en reparatie GEEN 11 Rolstoelen Individuele aanpassing rolstoel GEEN 8 Vervoerdiensten 8007 Vervoer naar dagopvang GEEN 8 Vervoerdiensten 8006 Rijles scootmobiel GEEN 8 Vervoerdiensten 8005 Individueel vervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8004 Individueel rolstoelvervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8003 Financiële tegemoetkoming vervoer GEEN 8 Vervoerdiensten 8002 Collectieve vervoerdienst rolstoel GEEN 8 Vervoerdiensten 8001 Collectieve vervoerdienst GEEN 7 Dagbesteding 7004 Dagactiviteit zintuiglijk gehandicapten GEEN 7 Dagbesteding 7003 Dagopvang bij psychosociale GEEN Pagina 6 17

7 beperkingen 7 Dagbesteding 7002 Dagopvang bij fysieke beperkingen GEEN 7 Dagbesteding 7001 Dagopvang bij beperking in de GEEN ontwikkeling 6 Overige ondersteuning gericht op het 6002 Maaltijdvoorziening GEEN individu of huishouden/gezin 6 Overige ondersteuning gericht op het 6001 Boodschappendienst GEEN individu of huishouden/gezin 5 Woondiensten 5005 Vrijmaken woning GEEN 5 Woondiensten 5004 Verhuizing en inrichting GEEN 5 Woondiensten 5003 Tijdelijke huisvesting GEEN 5 Woondiensten 5002 Keuring woonvoorziening GEEN 5 Woondiensten 5001 Huurderving GEEN 4 Kortdurend verblijf 4002 Logeeropvang GEEN 4 Kortdurend verblijf 4001 Deeltijdverblijf GEEN 2 Begeleiding 2018 Doventolk GEEN 2 Begeleiding 2017 Begeleidersvoorziening doofblinden GEEN 2 Begeleiding 2016 Revaliderende begeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2015 Gespecialiseerde begeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2014 Beantwoording korte begeleidingsvragen GEEN ZG 2 Begeleiding 2013 Consultatie ZG GEEN 2 Begeleiding 2012 Verlengde toeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2011 Toeleiding ZG GEEN 2 Begeleiding 2010 Toezicht GEEN 1 Hulp bij het huishouden 1002 HH2 (organisatie van het huishouden) GEEN 2 Begeleiding 2009 Sociale relaties en maatschappelijk leven GEEN 2 Begeleiding 2008 Ondersteuning bij praktische GEEN handelingen/vaardigheden 2 Begeleiding 2007 Oefenen (onder begeleiding) GEEN 2 Begeleiding 2006 Begeleiding bij/naar het zelfstandig GEEN wonen 2 Begeleiding 2005 Begeleiding bij vervoer GEEN 2 Begeleiding 2004 Begeleiding bij psychosociale GEEN beperkingen 2 Begeleiding 2003 Begeleiding bij fysieke beperkingen GEEN 2 Begeleiding 2002 Begeleiding bij beperkingen in de GEEN ontwikkeling 2 Begeleiding 2001 Aanbrengen van structuur c.q. voeren van GEEN regie 1 Hulp bij het huishouden 1001 HH1 (huishoudelijke werkzaamheden) 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer middel 10 Overige maatwerkarrangementen Rolstoelvervoer licht 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 9 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 8 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 7 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 6 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 5 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 4 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 3 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 2 10 Overige maatwerkarrangementen Arrangement 1 16 Opvang Vrouwenopvang GEEN 17 Spoedopvang Crisisopvang GEEN 12 Vervoervoorziening Financiële tegemoetkoming vervoervoorziening GEEN Pagina 7 17

8 Bijlage 2: Producten Jeugdwet De onderstaande tabel geeft een overzicht van alle Jw-productcodes, productnamen, tarieven en te declareren eenheden die bij de gemeente Sittard-Geleen gebruikt worden voor de informatieuitwisseling. Productcategorie + omschrijving Productcode + omschrijving Declaratie -variant 38 Met verblijf: overig residentieel L0149 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel vanaf Met verblijf: overig residentieel L0148 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel dag 1 tot en met Met verblijf: overig residentieel L0147 Opvang slachtoffers loverboys eergerelateerd geweld of mensenhandel 38 Met verblijf: overig residentieel L0125 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling Very Intensive Care 38 Met verblijf: overig residentieel L0124 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 5 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0123 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 4 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0122 Diagnostiek, observatie en exploratieve behandeling 3 LVG 38 Met verblijf: overig residentieel L0121 JSLVG (obv LVG 5) 38 Met verblijf: overig residentieel L0120 JSLVG (obv LVG 4) 38 Met verblijf: overig residentieel L0117 Beschikbaarheidscomponent crisis 38 Met verblijf: overig residentieel L0114 Deelprestatie verblijf G (Zeer intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0113 Deelprestatie verblijf F (Extra intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0112 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0111 Deelprestatie verblijf D (Gemiddelde verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0110 Deelprestatie verblijf C (Matige verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0109 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel L0108 Deelprestatie verblijf A (Lichte verzorgingsgraad) 38 Met verblijf: overig residentieel 0 Nader te bepalen 38 Met verblijf: overig residentieel Verblijf 38 Met verblijf: overig residentieel uurs verblijf GGZ 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0004 JeugdzorgPlus Moeder & Kind 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0003 Zeer Intensieve Kortdurende Observatie en Stabilisatie 37 Met verblijf: gesloten plaatsing L0002 JeugdzorgPlus voor onder de 12 jaar 37 Met verblijf: gesloten plaatsing Jeugdzorg plus 36 Met verblijf: gezinsgericht (JenO) Verblijf 36 Met verblijf: gezinsgericht Begeleid wonen 36 Met verblijf: gezinsgericht Logeren 36 Met verblijf: gezinsgericht (AWBZ) Verblijf 35 Met verblijf: pleegzorg Verblijf 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het Dyslexie behandeling netwerk van de jeugdige 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het Dyslexie diagnose Pagina 8 17

9 netwerk van de jeugdige 33 Zonder verblijf: daghulp op locatie van de GGZ verblijf zonder overnachting L0173 Bipolair en overig - vanaf L0172 Bipolair en overig L0171 Bipolair en overig L0170 Bipolair en overig L0169 Bipolair en overig L0168 Bipolair en overig L0167 Bipolair en overig L0166 Depressie - vanaf L0165 Depressie L0164 Depressie L0163 Depressie L0162 Depressie L0161 Depressie L0160 Depressie L0159 Depressie L0158 Schizofrenie - vanaf L0157 Schizofrenie L0156 Schizofrenie L0155 Schizofrenie Pagina 9 17

10 L0154 Schizofrenie L0152 Schizofrenie L0151 Schizofrenie L0150 Schizofrenie L0146 Zindelijkheidskamp L0145 L0144 L0143 Behandeling ambulant voedselweigering Reiskosten orthopedagogen voedselweigering Behandeling ambulant intensief voedselweigering L0142 Nazorg voedselweigering L0141 Dagbehandeling voedselweigering L uurszorg deeltijd weekend verlof voedselweigering L uurzorg voedselweigering L0138 Voedselweigering consult L0137 L0136 Extra module bij producten Lichamelijk letselonderzoek: inzet mobiele team Dossier onderzoek (Forensisch Medische Analyse) L0135 Lichamelijk letselonderzoek complex L0134 Lichamelijk letselonderzoek standaard L0133 MDO + intercollegiaal advies L0132 Intercollegiaal advies forensisch pedriatisch L0131 Advies forensisch pediatrisch Pagina 10 17

11 L0130 Ouderschap met Liefde en Grenzen (OLG) L0129 Multisysteem Therapie (MST) L0128 Functional Family Therapy (FFT) L0127 L0126 Multidimensionele Familietherapie (MDFT) Multidimensional Treatment Foster Care (MTFC) L0119 Methadon L0115 Opvoedondersteuning doven en slechthorenden L0107 Eetstoornis - vanaf L0106 L0105 L0104 L0103 L0102 L0101 Eetstoornis - vanaf tot en met Eetstoornis - vanaf tot en met Eetstoornis - vanaf tot en met Eetstoornis - vanaf tot en met Eetstoornis - vanaf 800 tot en met Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 L0100 Somatoforme - vanaf L0099 L0098 L0097 L0096 L0095 Somatoforme - vanaf tot en met Somatoforme - vanaf tot en met Somatoforme - vanaf tot en met Somatoforme - vanaf 800 tot en met Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 Pagina 11 17

12 L0094 Persoonlijkheid - vanaf L0093 L0092 L0091 L0090 L0089 L0088 L0087 L0086 Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf tot en met Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 L0085 Restgroep diagnoses - vanaf L0084 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met L0083 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met L0082 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met L0081 Restgroep diagnoses - vanaf tot en met L0080 L0079 Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 L0078 Angst - vanaf L0077 L0076 L0075 Angst - vanaf tot en met Angst - vanaf tot en met Angst - vanaf tot en met Pagina 12 17

13 L0074 Angst - vanaf tot en met L0073 Angst - vanaf tot en met L0072 Angst - vanaf 800 tot en met L0071 Angst - vanaf 250 tot en met 799 L0070 L0069 L0068 L0067 L0066 Overige aan een middel - vanaf Overige aan een middel - vanaf tot en met Overige aan een middel - vanaf tot en met Overige aan een middel - vanaf tot en met Overige aan een middel - vanaf tot en met L0065 Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met L0064 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 L0063 Alcohol - vanaf L0062 L0061 L0060 L0059 Alcohol - vanaf tot en met Alcohol - vanaf tot en met Alcohol - vanaf tot en met Alcohol - vanaf tot en met L0058 Alcohol - vanaf 800 tot en met L0057 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 L0056 L0055 Delirium dementie en overig - vanaf Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Pagina 13 17

14 L0054 L0053 L0052 L0051 L0050 Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Delirium dementie en overig - vanaf tot en met Delirium dementie en overig - vanaf 800 tot en met Delirium dementie en overig - vanaf 250 tot en met 799 L0049 Overige kindertijd - vanaf L0048 L0047 L0046 L0045 L0044 L0043 Overige kindertijd - vanaf tot en met Overige kindertijd - vanaf tot en met Overige kindertijd - vanaf tot en met Overige kindertijd - vanaf tot en met Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 L0042 Pervasief - vanaf L0041 L0040 L0039 L0038 L0037 L0036 Pervasief - vanaf tot en met Pervasief - vanaf tot en met Pervasief - vanaf tot en met Pervasief - vanaf tot en met Pervasief - vanaf tot en met Pervasief - vanaf 800 tot en met L0035 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 Pagina 14 17

15 L0034 L0033 L0032 L0031 L0030 L0029 L0028 L0027 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 250 tot en met 799 L0026 Behandeling kort - vanaf 400 L0025 L0024 L0023 Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 Behandeling kort - vanaf 0 tot en met 99 L0022 Crisis - vanaf L0021 Crisis - vanaf tot en met L0020 Crisis - vanaf 800 tot en met L0019 Crisis - vanaf 400 tot en met 799 L0018 Crisis - vanaf 200 tot en met 399 L0017 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 L0016 Crisis - vanaf 0 tot en met 99 L0015 Diagnostiek - vanaf Pagina 15 17

16 L0014 L0013 L0012 L0011 L0010 Diagnostiek - vanaf tot en met Diagnostiek - vanaf 800 tot en met Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 L0009 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 L0008 Adoptienazorg Uitgebreid Traject L0006 Adoptienazorg Basis L0005 Adoptienazorg Preventief (JenO) Ambulante groepsjeugdhulp (JenO) Ambulante individuele jeugdhulp Behandeling GGZ (AWBZ) Ambulante groepsjeugdhulp (AWBZ) Ambulante individuele begeleiding Ambulante behandeling Crisisopvang Residentiele behandeling L0007 Adoptienazorg - kort vervolgtraject 38 Met verblijf: overig residentieel L0116 Verblijf zonder overnachting (VZO), per dag L0153 Schizofrenie Met verblijf: overig residentieel 0 Nader te bepalen GEEN Pagina 16 17

17 37 Met verblijf: gesloten plaatsing 0 Nader te bepalen GEEN 36 Met verblijf: gezinsgericht 0 Nader te bepalen GEEN 35 Met verblijf: pleegzorg 0 Nader te bepalen GEEN 34 zonder verblijf: jeugdhulp in het 0 Nader te bepalen GEEN netwerk van de jeugdige 33 Zonder verblijf: daghulp op 0 Nader te bepalen GEEN locatie van de L0118 ECT L0001 Consultatie Pagina 17 17

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE BEEK. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE BEEK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Beek Adres Raadhuisstraat 9 E-mailadres info@gemeentebeek.nl Telefoonnummer 046-4389222 Declaratieformat

Nadere informatie

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014

Productcodetabel ijw-berichten Versie 1.0, december 2014 tabel ijw-berichten 31 Zonder verblijf: uitgevoerd door wijk- of buurtteam 00000 Nader te bepalen 32 Zonder verblijf: ambulante jeugdhulp op locatie van de aanbieder 00000 Nader te bepalen L0001 Consultatie

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder

51A00 Basis GGZ Kort (BK) Per traject 427, aanbieder Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01

Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51A../32T01 Versie 1.0 28-dec-15 Productcategorie Product(groep)code Code Omschrijving categorie Code 2016 Omschrijving product Eenheid Tarief Code 2015 Oorspronkelijke productgroep 51/32 Zonder verblijf: 51A../32T01

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0

Productcodevertaaltabel bij iwmo 2.0 Deze tabel geeft alle productcodes weer die zijn opgenomen in het informatiemodel voor iwmo 2.0, versie 1.3. De productcodes worden weergegeven per productcategorie en met bronvermelding. Bovendien is

Nadere informatie

Landelijke afspraken VNG

Landelijke afspraken VNG Landelijke afspraken VNG Functie Subfunctie Aanbieder Productcode Product Eenheid Productcategorie Erkende interventies FFT Accare L0001 Consultatie Per uur L0128 Functional Family Therapy (FFT) Per traject

Nadere informatie

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 64564 22 juli 2015 Financieel besluit jeugdhulp gemeente Leek 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; gelezen het advies

Nadere informatie

Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO

Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO Product Regeling Tarief 2019 Eenheid CAK Code 01A01 - Huishoudelijke hulp 1 Amersfoort WMO 63,75 stuks 7 01A02 - Huishoudelijke hulp 2 Amersfoort WMO 76,5 stuks 6 02A01 - Begeleiding door wijkteam WMO

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE KERKRADE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Kerkrade Adres Markt 33, Kerkrade E-mailadres gemeentehuis@kerkrade.nl Telefoonnummer 14 045

Nadere informatie

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015

Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Standaard productcodetabel iwmo 2.0 versie 1.0, juli 2015 Productcategorie Code Omschrijving 01 Hulp bij het huishouden 02 Begeleiding 03 Persoonlijke verzorging Productcode Code Omschrijving 01A00 Hulp

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE RAALTE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE RAALTE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Raalte Adres Zwolsestraat 16 E-mailadres info@raalte.nl Telefoonnummer 0572-347799 Declaratieformat

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 7 Versie: 17 mei 2016 2 Protocol

Nadere informatie

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Productcategorie 2017 1 1.01 Advies en expertise 1.01 Advies en expertise 1.02 GB-GGZ 1.02 GB-GGZ 1.03 S-GGZ 1.03 hulp crisis Consultatie (opleiding WO en WO+) 49201 n.v.t.

Nadere informatie

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken

Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek. Herzien d.d. 04-01-2016. 01 Compensatie huishoudelijke taken Codelijst Regio Gooi & Vechtstreek Herzien d.d. 04-01-2016 Contract Contractomschrijving Perceel- Perceelomschrijving Categorie- Categorie- Product- - nummer code ZI omschrijving ZI code ZI nummer 01 Compensatie

Nadere informatie

Format gegevensuitwisseling

Format gegevensuitwisseling Format gegevensuitwisseling Naam inwoner Straat PC/Woonplaats Naam intaker Functie en organisatie intaker E-mail intaker Geboortedatum BSN Telefoonnummer Datum gesprek Datum aanvraag beschikking Tel.nr.

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015

INHOUD. Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8. Versie: februari 2015 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 2 Berichtenverkeer Pagina 8 Versie: februari 2015 Facturatieprotocol (februari 2015) Dit facturatieprotocol treedt in werking met ingang van de transitiedatum 1 januari

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning

Wet maatschappelijke ondersteuning Wet maatschappelijke ondersteuning Maatwerkvoorziening Ondersteuning Protocol facturatie en berichtenverkeer 1 INHOUD Facturatieprotocol. Pagina 3 Berichtenverkeer Pagina 10 Versie: oktober 2015 2 Facturatieprotocol

Nadere informatie

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 s en tarieven WMO en Jeugd versie 31-5- tarief LOKALE WMO 18+ 01 Hulp bij de huishouding 01201 HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 7 18+ 02 Begeleiding 02L01 Vroegdoven:

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 Vervoer Voor vervoer wordt een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer gehanteerd.

Hoofdstuk 2 Vervoer Voor vervoer wordt een kilometervergoeding van 0,19 per kilometer gehanteerd. CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR441834_1 12 september 2017 Besluit Jeugdhulp gemeente Dongen Hoofdstuk 1 Algemeen Het is noodzakelijk om nadere regels te stellen op basis van het artikel 6 en

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink

Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK. Gemeentelijke Groene Vink Vragenlijst GEMEENTELIJKE GROENE VINK Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente 1. Vul hieronder uw gegevens in. We gebruiken uw persoonlijke contactgegevens alleen voor onze eigen administratie. Naam

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Dienst 25B660 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 155,83 102,26 25B007 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 322,14 211,40

Nadere informatie

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp (L)VB Regionaal Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB Z430 dag 84,47 Z415 -

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ

Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch. Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Tarieflijst Jeugd GGZ Academisch Voorziening omschrijving Tarief G&V 2016 SGGZ Diagnostiek Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 198,16 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 307,87 Diagnostiek

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE HOUTEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Houten Adres Onderdoor 25 E-mailadres gemeentehuis@houten.nl Telefoonnummer 030-6392611 Declaratieformat

Nadere informatie

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017,

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 Het College van Waalwijk besluit, gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, vast te stellen: het Besluit

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 122831 31 december 2015 Maximum PGB-tarieven voor en Wmo 2016 Pakket Pakket Pakket Producten Wmo Ondersteuning bij Algemene elijkse levensverrichtingen

Nadere informatie

Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Vergoedingen niet- zorg Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE AMERSFOORT Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Amersfoort Adres Stadhuisplein 1, Amersfoort E-mailadres info@amersfoort.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE TEYLINGEN Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Teylingen Adres Raadhuisplein 1, Voorhout E-mailadres - Telefoonnummer 14 0252 De gemeente

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL

Code DBC prestatiecode Declaratiecode Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 313,42 180002 180002 2. Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 534,03 180003 180003

Nadere informatie

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek

Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) 7 van 15 Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 194,90 008 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015

Productstructuur ggz. Versie 20140701. 1 januari 2015 Productstructuur ggz 2015 Versie 20140701 1 januari 2015 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Behandeling Basisverzekering Principe Polis Basisverzekering Restitutie Polis Declaratiecode Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot

Nadere informatie

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015

Wij zijn er voor ú. Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Wij zijn er voor ú Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ 2015 Declaratiecode Bijzondere Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 99,08 190,19 25B007 8 Diagnostiek - vanaf

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, CVDR Officiële uitgave van Oudewater. Nr. CVDR465950_2 3 juli 2018 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Oudewater Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oudewater, overwegende

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s 5 van 14 BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 160,57 008 Diagnostiek -

Nadere informatie

Basis GGZ Kort (BK) 367,92 344, Basis GGZ Middel (BM) 627,68 588, Basis GGZ Chronisch (BC) 959,21 899,26

Basis GGZ Kort (BK) 367,92 344, Basis GGZ Middel (BM) 627,68 588, Basis GGZ Chronisch (BC) 959,21 899,26 Postbus 400, 2300 AK Leiden T. (071) 5 825 825 F. (071) 5 825 011 zorgenzekerheid.nl K.v.K. 28050216 AFM nummer 12001019 Tarieven niet-gecontracteerde zorg Geestelijke gezondheidszorg (GGZ) 2019 Declaratiecode

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-30/6/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie

Productstructuur ggz. RG14a. Versie Productstructuur ggz RG14a Versie 20130913 1 januari 2014 Inhoudsopgave 1 Tabel behandelgroepen... 3 2 Deelprestaties verblijf... 8 3 Overige deelprestaties... 9 DBC-Onderhoud 2 9 1 Tabel behandelgroepen

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Datamodel voor pilotgemeenten

Datamodel voor pilotgemeenten Datamodel voor pilotgemeenten Divosa Benchmark Sociaal domein Type bericht JW315/WMO315 AANVRAAG header Ontvanger Identificerende code Product Toewijzing ingangsdatum Toewijzing einddatum Verwijzer Omvang

Nadere informatie

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799

859,05 minuten 10B Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 800 tot en met 1.799 FBTO Zorgverzekering Tarieven niet-gecontracteerde zorg gespecialiseerde GGZ (naturapolis) 1 januari 2015 Declaratiecode Bijzondere productgroep Omschrijving 75% van het Diagnostiek 25B660 7 Diagnostiek

Nadere informatie

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL

Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL Generalistische Basis GGZ Code Prestatiecode Omschrijving behandelgroep 100% NZa tarief 2016 Maximale vergoeding TOTAAL 180001 180001 1. Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 457,43 313,42 180002 180002

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE EPE. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE EPE Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Epe Adres Markt 14, Epe E-mailadres gemeente@epe.nl Telefoonnummer 14 0578 Declaratieformat Wmo De

Nadere informatie

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016

Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Voorlopige verantwoording Jeugdhulp 2015 Holland Rijnland mei 2016 Tabel 1a Jeugdhulp 2015 Perceel 1: 24 uurs zorg Jeugd- en Opvoedhulp In de tabellen hieronder vertegenwoordigen de nummers 1 t/m 13 de

Nadere informatie

Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW

Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW Vergoedingen gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2018 incl. BTW Vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) voor niet-gecontracteerde zorg 2018 intwente sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af.

Nadere informatie

Deelprestaties Behandeling

Deelprestaties Behandeling BIJLAGE 1: DBC- zorgproducten Pagina 6 Deelprestaties Behandeling Tarief Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 190,71 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en

Nadere informatie

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties GGZ 1 januari december 2019

Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties GGZ 1 januari december 2019 Standaard Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen Prestaties GGZ 1 januari 2019-31 december 2019 Begin 2019 heeft Gelre met alle verzekeraars specifieke tarieven afgesproken. Op basis van de afgesproken

Nadere informatie

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013

ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 ONGECONTRACTEERDE TARIEVEN DBC'S SPECIALISTISCHE GGZ 2013 Omschrijving productgroep Tarief 2013 Code nza code Tarieven DBC s GGZ zelfstandig gevestigde psychotherapeuten Tarief in euro's % maximum NZA

Nadere informatie

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas

Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Instructie opdrachtverlening en factureren Horst aan de Maas Versie 05-03-15 1. Inleiding Deze instructie is bedoeld voor zorgverleners om declaraties in te dienen bij de gemeente Horst aan de Maas. Het

Nadere informatie

WMO303 Excel formaat

WMO303 Excel formaat versie datum Opmerking Auteur 1.0 29 8 2014 Initieel Berend Kruit 1.1 28 11 2014 Diverse kleine aanpassingen Berend Kruit 1.2 19 12 2014 Kolom beschikkingnummer toegevoegd Berend Kruit WMO303 Excel formaat

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Restitutie 180001 Kort 487,26 327,41 180002 Middel 830,23 557,87 180003 Intensief 1.301,85 874,77 180004 Chronisch 1.201,50 807,35 180005 Onvolledig

Nadere informatie

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Specialistische GGZ. Totaalprijs ( ) (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving Standaard GGZ Prijslijst Passantentarieven Gelre ziekenhuizen, 1 januari t/m 31 december 2014 Conform Nza tariefbeschikkingen: TB-CU-5069-02 en TB-CU-5070 (DBC) Zorgproduct code + Zorgproduct consumentenomschrijving

Nadere informatie

Producten en tarieven jeugdhulp 2017

Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Specialistische Ondersteuning (ambulant) Product code NZA / Omschrijving Tarief 2017 Eenheid 33101 (H814) Dagactiviteit VG kind licht 41,06 Per dagdeel 33102 (H815)

Nadere informatie

Generalistische Basis GGZ

Generalistische Basis GGZ Generalistische Basis GGZ Code Omschrijving Maximale vergoeding TOTAAL 180001 Generalistische Basis GGZ Kort (BK) 418,10 180002 Generalistische Basis GGZ Middel (BM) 712,39 180003 Generalistische Basis

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Verrichting Omschrijving Vergoeding Naturapolis 180001 Kort 352,85 180002 Middel 601,21 180003 Intensief 942,73 180004 Chronisch 870,06 180005 Onvolledig

Nadere informatie

Tarieven GGZ naturapolis 2017

Tarieven GGZ naturapolis 2017 Tarieven GGZ naturapolis 2017 1 januari 2017 Prestatiecode Omschrijving Vergoeding (75% van Generalistische Basis GGZ (BGGZ) 180001 Kort 310,18 180002 Middel 528,50 180003 Intensief 828,73 180004 Chronisch

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP)

DBC tarieven Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) DBC tarieven 2017 - Universitair Centrum Psychiatrie (UCP) Toelichting: Diagnose Behandeling Combinaties (DBC s) zijn de (landelijke) basis voor declaraties aan patiënten voor zorg die geleverd is door

Nadere informatie

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting

Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Bijlage 1 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Lekstroom Productnaam Productcategoricode Product- Eenheid Bedrag in Aandachtspunten/toelichting Consultatie & screening regulier 45 45A04 Uur 80,- (post)hbo;

Nadere informatie

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009

Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066. Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Bijlage bij Beleidsregel productstructuur DBC GGZ CI-1066 Tabel 1: Productgroepen voor behandeling van de productstructuur DBC GGZ 2009 Code Omschrijving productgroep activiteit (geen vast onderdeel omschrijving

Nadere informatie

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink

Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG. Gemeentelijke Groene Vink Declaratieformat GEMEENTE SCHIERMONNIKOOG Gemeentelijke Groene Vink Gegevens gemeente Contactgegevens Naam gemeente Schiermonnikoog Adres Nieuwestreek 5 E-mailadres Postbus20@schiermonnikoog.nl Telefoonnummer

Nadere informatie

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s

BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s 5 van 14 BIJLAGE 1: Diagnose behandeling combinaties (dbc s) in euro s Deelprestaties behandeling Bijzondere productgroepen Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 160,57 008 Diagnostiek -

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2019 Behandeling Restitutie 180001 Kort 507,62 352,85 180002 Middel 864,92 601,21 180003 Intensief 1.356,25 942,73 180004 Chronisch 1.251,70 870,06 180005 Onvolledig

Nadere informatie