Land- en tuinbouwcijfers

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Land- en tuinbouwcijfers"

Transcriptie

1 Land- en tuinbouwcijfers 2012

2 Land- en tuinbouwcijfers 2012 LEI Wageningen UR Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

3 LEI Wageningen UR Alexanderveld 5, Postbus 29703, 2502 LS s-gravenhage Rabobank tel , fax , adres: Prijs 37,50 per exemplaar (franco per post). Abonnementsprijs 30,00. Prijzen incl. 6 % Btw en incl. administratie- en verzendkosten binnen Nederland. ISSN LEI-rapport LEI Wageningen UR en CBS aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op bedoelde informatie in deze uitgave. 2

4 Voorwoord De jaarlijkse publicatie Land- en tuinbouwcijfers geeft een breed statistisch overzicht van de belangrijkste gegevens die de ontwikkeling van de land- en tuinbouw in Nederland beschrijven. Zo bevat deze publicatie een groot aantal zeer gedetailleerde tabellen betreffende de structuur (bedrijven en arbeidskrachten), productie, prijzen, inkomen en agrarische handel. Daarnaast wordt de Nederlandse land- en tuinbouw ook in een nationaal en Europees perspectief geplaatst. De tabellen in dit naslagwerk zijn ook digitaal beschikbaar op de website van het LEI ( Aanvullende informatie is te vinden op de websites en Het naslagwerk Land- en tuinbouwcijfers 2012 is een gezamenlijke publicatie van LEI Wageningen UR en het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Opdrachtgever voor deze publicatie is het Ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. Inlichtingen zijn telefonisch te verkrijgen bij het CBS (tel ) of het LEI (tel ), per via of via het contactformulier op Graag richten wij een woord van dank aan alle personen en instellingen die een bijdrage geleverd hebben aan deze publicatie. De Algemeen directeur van LEI Wageningen UR Ir. L.C. van Staalduinen De Directeur-Generaal van de Statistiek Drs. G. van der Veen Den Haag Den Haag/Heerlen augustus 2012 augustus

5 VERKLARING DER TEKENS * = voorlopig cijfer. = de gegevens ontbreken - = nul 0(0,0) = het getal is minder dan de helft van de gekozen eenheid niets (blank) = een cijfer kan op logische gronden niet voorkomen = 1995 tot en met /2007 = het gemiddelde over de jaren 1995 tot en met / 07 = oogstjaar, boekjaar beginnend in 2006 en eindigend in 2007 = nadere specificatie beschikbaar AFKORTINGEN CBS LEI Min. van L.N.V. aje Bss BTW c.i.f. ECU EGE e.m. e.o. f.o.b. gve NEG Nge w.o. w.v. = Centraal Bureau voor de Statistiek = Landbouw-Economisch Instituut = Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit = arbeidsjaareenheid = Bruto standaard saldi = belasting over de toegevoegde waarde = cost, insurance, freight = European Currency Unit (Europese Valuta-eenheid) = Europese grootte-eenheid = en meer = en ouder = free on board = grootvee-eenheid = Nederlandse variant EU-bedrijfstypering op basis nge = Nederlandse grootte-eenheid = waaronder = waarvan Door afrondingen kan het voorkomen dat totalen licht afwijken van de som van de gespecificeerde getallen. Verbeterde cijfers zijn als zodanig niet gekenmerkt. KEY TO SYMBOLS * = provisional figure. = data not available - = nil 0 (0,0) = less than half the unit employed a blank = category not applicable = 1995 to 2007 inclusive 1995/2007 = the average for the years 1995 up to and including / 05 = crop year, financial year etc. beginning in 2004, terminating in 2005 = further specification available ABBREVIATIONS CBS = Central Bureau of Statistics LEI = Agricultural-Economics Research Institute Min. van L.N.V. = Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality aje = labour year units (AWU) Bss = Dutch standard gross margin for farm typology (SGM) BTW = VAT (value added tax) c.i.f. = cost, insurance, freight ECU = European Currency Unit EGE = European size unit (ESU) e.m. = and more e.o. = and older f.o.b. = free on board gve = cattle units NEG = Dutch version of Community Typology (DCT) (on bases of dsu) Nge = Dutch size unit (dsu) w.o. = among which w.v. = of which Detailed items in tables do not necessarly add to totals because of rounding. Revised figures are not marked as such. 4

6 INHOUD Voorbericht 3 Verklaring der tekens 4 Indeling van tabellen en figuren 6 Hoofdstukken 1. Algemeen Bedrijven, productiefactoren en -middelen Gewasarealen Veestapel Productie Prijzen van productiefactoren en -middelen Prijzen van producten Inkomen en financiering Voorzieningsbalansen In- en uitvoer Europese Unie Milieu en natuur Diverse gegevens 225 Trefwoordenregister 253 Kaart met landbouwgebieden, ingedeeld in 14 groepen 259 CONTENTS Preface 3 Key to symbols and abbreviations 4 Classification of tables and graphs 8 Chapters 1. General statistical data about the Netherlands Agricultural holdings, production factors and means of production Area under crops Composition of livestock Production Prices of production factors and means of production Prices of agricultural and horticultural products Income and financing of agricultural and horticultural holdings Supply balance sheets Imports and exports European Community Environment en nature Miscellaneous 225 Topic index 257 Map of agricultural districts, 14-groups classification 259 5

7 Indeling van tabellen en figuren 1. Algemeen 11. Bevolking Beroepsbevolking Bodemgebruik Nationaal inkomen Prijzen Verbruik Diverse gegevens Bedrijven, productiefactoren en -middelen Toelichting Bedrijfstypering en bedrijfsgrootte Gebruik van de cultuurgrond Arbeid Bedrijfsopvolging, -beëindiging Overheidsactiviteiten t.a.v. landbouwbedrijven Agrarische bouwwerken en land- en tuinbouwmachines Veevoeder Mest, mineralen en bestrijdingsmiddelen Energie Gewasarealen 31. Akkerbouwgewassen Tuinbouwgewassen open grond Tuinbouwgewassen onder glas Veestapel 41. Rundvee Paarden Schapen en geiten Varkens Pluimvee Konijnen en edelpelsdieren Productie 51. Akkerbouwproducten (oogstraming) Tuinbouwproducten Melk en zuivelproducten Vee en vlees, excl. vleespluimvee Eieren en vleespluimvee Prijzen van productiefactoren- en middelen 61. Koopprijzen landbouwgrond Prijzen van meststoffen en voedermiddelen Prijzen van energie Prijsindexcijfers 135 6

8 7. Prijzen van producten 71. Akkerbouwproducten Tuinbouwproducten Melk en zuivelproducten Vee en vlees, excl. vleespluimvee Eieren en vleespluimvee Prijsindexcijfers Inkomen en financiering Toelichting Productie- en toegevoegde waarde Productiekosten en resultaten per product Bedrijfsresultaten Exploitatiegegevens andere agrarische bedrijven Voorzieningsbalansen Toelichting Akkerbouwproducten Veehouderijproducten In- en uitvoer Toelichting Nederlandse handel, totaal Ned. agrarische handel, per land en productgroep Akkerbouwproducten Tuinbouwproducten Vee en dierproducten Overige agrarische producten Europese Unie 111. Algemeen Agrarische productie Zelfvoorzieningsgraad en verbruik per hoofd Uitvoer EU-landen Uitgaven Europees Oriëntatie- en Garantiefonds voor de landbouw Milieu en natuur 121. Milieu Natuur Diverse gegevens 131. Wettelijke normen voor het gebruik van meststoffen (MINAS) Mengvoederindustrie Landbouwonderwijs (Omrekenings)normen Maten en gewichten Overige gegevens 243 7

9 Classification of tables and graphs 1. General statistical data about the Netherlands 11. Population Economically active population Land utilization National income Prices Consumption Miscellaneous Agricultural holdings, production factors and means of production Explanation Farm classification and size Utilization of cultivated land Labour Farm succession, - termination Government activities in regard to agricultural holdings Agrarian buildings and machineries Feeding stuffs Manure, minerals and pesticides Energy Area under crops 31. Arable crops Horticultural crops in the open Horticultural crops under glass Composition of livestock 41. Cattle Horses Sheep and goats Pigs Poultry Rabbits and high-bred furned animals Production 51. Arable products (crop estimates) Horticultural products Milk and dairy products Livestock and meat, excluding table poultry Eggs and table poultry Prices of production factors and means of production 61. Purchase prices of farming land Prices of fertilizers and feeding stuffs Prices of energy Indices of prices 135 8

10 7. Prices of agricultural and horticultural products 71. Arable products Horticultural products Milk and dairy products Livestock and meat, excl. table poultry Eggs and table poultry Indices of prices Income and financing of holdings Explanation Production value and value added Production costs and results per product Financial results Exploitation data other agricultural holdings Supply balance sheets Explanation Arable products Livestock husbandry products Imports and exports Explanation Foreign trade of The Netherlands, total Agricultural trade of The Netherlands Arable products Horticultural products Animals and animal products Other agricultural products European Union 111. Various data on EU Agricultural production Self-sufficiency and consumption per capita Foreign trade of EU-countries Payments of the European Agricultural Guarantee and Guidance Fund (EAGGF) Environment and nature 121. Environment Nature Miscellaneous 131. Legal application standard of manure Compound feed industry Agricultural education (Conversion) standards Measures and weights Remaining data 243 9

11 10

12 1. Algemeen 11. Bevolking 11-a. Inwoners naar provincie, 1 januari Inhabitants by province, January 1st x * Groningen Friesland Drenthe Overijssel 1) Flevoland 2) Gelderland Utrecht 3) Noord-Holland 3) Zuid-Holland 3) Zeeland Noord-Brabant Limburg Centraal Persoonsregister 4) 2 1 Nederland w.o. mannen Tot. bevolking per km2 land Bron: CBS Statline. 1) T/m 1985 incl. Noordoostpolder. 2) T/m 1985 Zuidelijke IJsselmeerpolders, incl. Almere, Dronten, Lelystad en Zeewolde. 3) Per 1 januari 1989 is de gemeente Woerden ingedeeld bij de provincie Utrecht. Per 1 januari 2002 is de gemeente Vianen verwisseld van provincie Zuid-Holland naar Utrecht. Tegelijkertijd is de gemeente Loosdrecht (Noord-Holland) door samenvoeging met s-graveland en Nederhorst den Berg tot gemeente Wijdemeren, overgegaan naar de provincie Utrecht. 4) Het Centraal Persoonsregister is per 1 oktober 1994 opgeheven. De hierin ingeschreven personen zijn per die datum tot de bevolking van 's-gravenhage gaan behoren. 11

13 11-b. Inwoners naar stedelijkheid Inhabitants by type of municipality Aantal inwoners op 1 januari Inwoners naar stedelijkheid in Nederland zeer sterk stedelijk sterk stedelijk matig stedelijk weinig stedelijk niet stedelijk Bron: CBS 11-c. Leeftijdsopbouw en geslacht, 1 januari Age structure and sex gesl * in % van het totaal aantal mannen resp. vrouwen 0-14 jaar m v jaar m v jaar m v jaar m v jaar m v jaar m v jaar en ouder m v (x 1 000) absoluut (x 1 000) Totale bevolking m v Bron: CBS Maandstatistiek van de bevolking. 12

14 11-d. Geboorte en sterfte per inwoners naar provincie Birth and death rates per inhabitants, by province G e b o o r t e Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht 1) Noord-Holland Zuid-Holland 1) Zeeland Noord-Brabant Limburg N e d e r l a n d Per vrouwen van jaar Netto vervangingsfactor 2) S t e r f t e Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Utrecht 1) Noord-Holland Zuid-Holland 1) Zeeland Noord-Brabant Limburg N e d e r l a n d Bron: CBS Maandstatistiek van de bevolking. 1) Per 1 januari 1989 is de gemeente Woerden ingedeeld bij de provincie Utrecht. 2) Deze factor geeft de tendens van de toekomstige bevolkingsontwikkeling aan volgens de geboorte- en sterfteverhoudingen in de be-schouwde periode. Bij een waarde groter dan 1 zal de bevolking op den duur toenemen, bij een waarde kleiner dan 1 afnemen. 13

15 12. Beroepsbevolking 12-a. Arbeidsmarkt-gegevens Labour market data * Bevolking x personen 1) w.o jaar 2) Bruto participatiegraad jaar (%) Bruto participatiegraad jaar (%) Werkzame personen Deeltijdfactor 3) Beroepsbevolking x pers Werkzame beroepsbevolking Arbeidsvolume x arbeidsjaren w.v. overheid bedrijven Werkloze beroepsbevolking x p Idem in % van de beroepsbevolking /4 Bron: Centraal Planbureau. *) Prognose 1) Jaargemiddelden. 2) Niet-institutioneel dus exclusief bevolking zorginstellingen, gevangenissen, etc. 3) Contractuele arbeidsduur (excl. feest-, vakantie- en ADV-dagen). 12-b. Totale arbeidsvolume werkzame personen, naar bedrijfstakken en sectoren Total labour input active persons, by branches of industry and sectors Bedrijfstakken 1000 arbeidsjaren * Landbouw Bosbouw Visserij Totaal Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie w.v. voedings-, genotmiddelenindustrie Energie- en waterbedrijven plus afvalbeheer Bouwnijverheid Handel, vervoer en horeca Financiële en zakelijke dienstverlening 2) Overheid en onderwijs Gezondheids- en welzijnszorg Overige dienstverlening Totaal arbeidsvolume Bron: CBS Arbeidsrekeningen. 1) Raming LEI. 2) Inclusief verhuur en handel van onroerend goed 14

16 13. Bodemgebruik 13. Bodemgebruik in Nederland Land utilization The Netherlands ) km2 Landbouw grond 2) Bossen Bebouw de grond Verkeer Recreatie Natuurlijk terrein Bouw terreinen Overige gronden Water 3) Totaal zie volgende pagina 350 Bodemgebruik in Nederland Agrarisch gebied Bebouwd en verkeer Overig

17 13 Bodemgebruik per provincie (slot) Land utilization by province (end) Groningen Friesland Drenthe Overijssel Flevoland Gelderland Specificatie ) ha Landbouwgrond 2) w.o. glastuinbouw Totaal bebouwd w.o. woongebied w.o. bedrijfsterrein Semi-bebouwd Verkeer Recreatie Bos Droog natuurlijk terrein Nat natuurlijk terrein Binnenwater Buitenwater Totaal Utrecht Noord-Holland Zuid-Holland Zeeland Noord-Brabant Limburg ha Landbouwgrond 2) w.o. glastuinbouw Totaal bebouwd w.o. woongebied w.o. bedrijfsterrein Semi-bebouwd Verkeer Recreatie Bos Droog natuurlijk terrein Nat natuurlijk terrein Binnenwater Buitenwater Totaal Bron: CBS Bodemstatistiek. 1) Cijfers volgens vernieuwde methodiek van inventariseren; in verband daarmee niet goed vergelijkbaar met de cijfers van voorgaande jaren. 2) Omvat de oppervlakte cultuurgrond uit de Landbouwtelling, tuinen voor eigen gebruik, cultuurgrond van niet-telplichtigen, verspreide bebouwing, water smaller dan 6 meter enz. 3) I.v.m. gemeentelijke indeling van Waddenzee, Noordzee en IJsselmeer is de oppervlakte water vanaf 1989 aanzienlijk groter dan voordien. 16

18 14. Nationaal inkomen 14-a. Nationaal inkomen (netto-toegevoegde waarde), totaal en per hoofd National income, total and per capita * 2010* mln euro Nationaal Inkomen (NNI) tegen marktprijzen per hoofd van de bevolking tegen marktprijzen per hoofd van de bevolking tegen marktprijzen reëel Bron: CBS Nationale rekeningen. 14-b Nationaal inkomen, toegevoegde waarde 1) in percentage van het Bruto Binnenlands Product, naar bedrijfstak en sector National income, value added as percentage of the Gross Domestic Product * 2010* % van BBP Bedrijfstakken Landbouw, bosbouw en visserij Delfstoffenwinning Industrie Energiebedrijven Waterleingbedrijven en afvalbeheer Bouwnijverheid Handel, vervoer en horeca Informatie en communicatie Financiële dienstverlening Exploitatie van handel in onroerend goed Zakelijke dienstverlening Overheid en zorg Cultuur, recreatie, overige diensten Sector Vennootschappen Overheid Huishoudens incl. IZW-huishoudens Toegevoegde waarde (bruto, basisprijzen) BBP Bron: CBS Nationale rekeningen. 1) bruto, basisprijzen 2) cijfers na revisie in het jaar

19 15. Prijzen 15-a. Gezinsconsumptie, prijsindexcijfers (CPI) 2006=100 Consumer price indices - CPI totaal voedingsmiddelen huisvesting totaal bestedingen afgetotaal brood, vlees melk, groenten, fruit water, leide alle en kaas en electr.teit, reeks 1) huis- granen en aardap- gas houdens eieren pelen Wegingscoëfficiënt 2) Specificatie 2011 januari februari maart april mei juni juli augustus september oktober november december Bron: CBS 1) Consumentenprijsindex alle huishoudens - afgeleid is gelijk aan de gewone CPI, exclusief het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijv. BTW, en accijns op alcohol en tabak) en subsidies. 2) De wegingscoefficient geeft het aandeel in de totale consumptieve uitgaven in het jaar 2000 weer. 15-b. Koopkracht van de gulden/euro, indexcijfers 1995=100 Purchasing power of the guilder/euro, indices 1995=100 jaar index jaar index jaar index jaar index jaar index 1995= = = = = * * * * Bron: LEI, berekend uit CBS-gegevens over de prijsindexcijfers van het Nationaal inkomen (netto, marktprijzen). *) Voorlopige cijfers 1) Revisie in het jaar

20 16. Verbruik 16-a. Voedingsmiddelen, gemiddeld verbruik 1) per jaar per hoofd van de bevolking Foodstuffs, consumption per capita eenheid * Plantaardige producten Tarwebloem en -meel Brood Aardappelen (basis vers) Suiker (op basis wit) Groenten 2) Vers fruit, incl. zuidvrucht n kg kg kg kg kg kg Melk en zuivelproducten Consumptiemelk en consumptiemelkproducten Room Kaas Kwark Gecondenseerde melk kg kg kg kg kg Eetbare oliën en vetten Boter Margarine Halvarine Spijsvetten en oliën kg kg kg kg Vlees 3) Rund- en kalfsvlees Varkensvlees Ander vlees Geslacht pluimvee kg kg kg kg Kippeneieren stuks Dranken Bier liters Wijn liters Frisdranken liters Gedistilleerd (pure alc.) liters Bron: CBS, diverse productschappen, brancheverenigingen en Ministerie van Financiën. 1) Voor binnenlands verbruik beschikbaar gekomen hoeveelheden; de werkelijke consumptie kan a.g.v. voorraadvorming afwijken. 2) Vanaf 1980 excl. verbruik uit particuliere tuinen. T/m 1990 alleen verse groenten. 3) Op basis karkasgewicht. De werkelijke consumptie bedraagt ongeveer de helft. 19

21 16-b. Consumptieve binnenlandse bestedingen door gezinshuishoudingen, indexcijfers 1) Consumptive inland spendings by families, indices * 2010* Totale consumptie huishoudens (incl. IZW-huishoudens) waarde hoeveelheid Totaal diensten waarde hoeveelheid Totaal goederen waarde hoeveelheid Duurzame consumptiegoederen waarde hoeveelheid Overige goederen waarde hoeveelheid Voedings- en genotmiddelen waarde hoeveelheid Voedingsmiddelen waarde hoeveelheid Genotmiddelen waarde hoeveelheid Bron: CBS Statline. 1) Revisie in het jaar Diverse gegevens 17-a. Overheidsuitgaven en -inkomsten 1) Government expenditures and -income ) ) * mln euro U i t g a v e n Landbouw, jacht en visserij Totaal uitgaven I n k o m s t e n Landbouw, jacht en visserij Totaal inkomsten S a l d i Landbouw, jacht en visserij Totaal Bron: CBS Statistisch Jaarboek. 1) Totalen lopende en kapitaalrekening. Het saldo van de lopende en de kapitaalrekening te zamen geeft de toename of afname van financiële middelen weer (het vorderingstekort of -overschot) 2) Vanaf 2003 definitie gewijzigd 3) Vanaf 2006 COFOG voor rubricering naar bestemming 20

Land- en tuinbouwcijfers

Land- en tuinbouwcijfers Land- en tuinbouwcijfers 2 011 Land- en tuinbouwcijfers 2011 L E I, onderdeel van Wageningen UR Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LEI, onderdeel van Wageningen UR Alexanderveld 5, Postbus 29703,

Nadere informatie

Deze brochure is een uitgave van:

Deze brochure is een uitgave van: Deze brochure is een uitgave van: Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Bezuidenhoutseweg 73 Postbus 20401 2500 EK Den Haag www.minlnv.nl Rijksoverheid april 2009 Regionale landbouwcijfers

Nadere informatie

De waalse landbouw in cijfers

De waalse landbouw in cijfers De waalse landbouw in cijfers 2015 Opmerking : Vanaf 2011, om redenen van administratieve vereenvoudiging, berusten de enquêtes niet meer op de landbouwers die aan de landbouwtelling hebben deelgenomen

Nadere informatie

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies

Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Land- en Tuinbouw in de Scheldemond-provincies Dr.ir. A.Calus POVLT Beitem-Rumbeke 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 1 Kaart Scheldemondprovincies 21-01-2010 POVLT - Beitem (Rumbeke) 2 Kaart Zeeland

Nadere informatie

Agrariërs op de grondmarkt

Agrariërs op de grondmarkt Agrariërs op de grondmarkt Augustus 2016 Huib Silvis en Martien Voskuilen Het samenspel van vraag en aanbod van landbouwgrond de agrarische grondmarkt mondt uit in een bepaalde hoeveelheid verhandelde

Nadere informatie

L E I Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

L E I Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Land- en tuinbouwcijfers 2007 L E I Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) LEI Burgemeester Patijnlaan 19, Postbus 29703, 2502 LS s-gravenhage Rabobank 0300090641 tel. 070 335 8116, fax. 070 335 81 98,

Nadere informatie

Regionale landbouwcijfers in beeld Regio Zuid. Periode

Regionale landbouwcijfers in beeld Regio Zuid. Periode Regionale landbouwcijfers in beeld Periode 1997-2007 2 x Regionale landbouwcijfers in beeld Voorwoord De Directie Regionale Zaken van LNV vormt het bestuurlijke schakelpunt tussen het ministerie van LNV

Nadere informatie

Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002

Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002 LNV Bijlagen Regeling landbouwtelling 2002 In Staatscourant 2002, 62 (pag. 17) is de Regeling landbouwtelling 2002 gepubliceerd. In aansluiting hierop volgen onderstaand de bij deze regeling behorende

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in december licht gestegen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-001 10 januari 2013 9.30 uur Inflatie in december licht gestegen Inflatie in december 2,9 procent Prijzen van voedingsmiddelen verhogen inflatie Inflatie

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt

Agrarische grondmarkt Agrarische grondmarkt Kwartaal 3 2016 kwartaalbericht van Research en Kadaster Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland is in het derde kwartaal van 2016 opnieuw licht gedaald

Nadere informatie

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV

DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS. Foto : DGARNE DDV NL DE WAALSE LANDBOUW IN CIJFERS Foto : DGARNE DDV 2010 2 Produktiefactoren* Aantal bedrijven 15.500 waarvan 73% voltijds Tewerkstelling 25.839 personen in de landbouwsector, namelijk 18.846 arbeidseenheden

Nadere informatie

Tijdreeks CAO-lonen

Tijdreeks CAO-lonen Tijdreeks CAO-lonen 1972 2014 B.J.H. Lodder R.H.M. van der Stegen 18-08-2014 gepubliceerd op cbs.nl CBS Tijdreeks CAO-lonen 1972-2014 1 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Databronnen 3 3. Methode van onderzoek 4

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2012 november 2012 Martien Voskuilen, Jan Luijt Tussen 2005 en 2009 is de agrarische grondprijs in Nederland fors gestegen tot 46.000 euro/ha in 2009. Sindsdien handhaafde

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie gestegen naar 1,9 procent. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB11-001 6 januari 2011 9.30 uur Inflatie gestegen naar 1,9 procent Duurdere autobrandstoffen verhogen inflatie Inflatie in 2010 gemiddeld 1,3 procent Inflatie

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

Laagste inflatie sinds november 2010

Laagste inflatie sinds november 2010 Persbericht PB13-067 7 november 2013 9:30 uur Laagste inflatie sinds november 2010 - Inflatie daalt sterk naar 1,6 procent - Effect btw op inflatie uitgewerkt - Nederlandse inflatie blijft hoger dan in

Nadere informatie

Regionale landbouwcijfers in beeld Regio West. Periode

Regionale landbouwcijfers in beeld Regio West. Periode Regionale landbouwcijfers in beeld Regio West Periode 1997-2007 2 x Regionale landbouwcijfers in beeld Voorwoord De Directie Regionale Zaken van LNV vormt het bestuurlijke schakelpunt tussen het ministerie

Nadere informatie

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Inflatie opnieuw hoger. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-078 3 december 2009 9.30 uur Inflatie opnieuw hoger Benzineprijs verhoogt inflatie in november Inflatie in Nederland en eurozone nu vrijwel gelijk De

Nadere informatie

NGE en NEG-typering (laatste update van deze informatie is 2010 en wordt niet meer bijgehouden)

NGE en NEG-typering (laatste update van deze informatie is 2010 en wordt niet meer bijgehouden) NGE en NEG-typering (laatste update van deze informatie is 2010 en wordt niet meer bijgehouden) Vanaf 2010 wordt de bedrijfsomvang en het bedrijfstype vastgesteld met de Standaardopbrengst (SO) in plaats

Nadere informatie

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar

CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Persbericht PB15-001 8 januari 2015 9.30 uur CBS: Inflatie december naar laagste niveau in ruim 5 jaar Inflatie december daalt naar 0,7 procent Goedkopere autobrandstoffen verlagen inflatie Inflatie eurozone

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2014

De agrarische handel van Nederland in 2014 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale Nederlandse handelsoverschot is in gelijk gebleven aan het niveau van ( 47,6 mld.); handelsoverschot agrarische producten komt

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in opnieuw

Nadere informatie

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Groei vacatures ten einde. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-135 28 juni 2001 9.30 uur Groei vacatures ten einde De groei van het aantal vacatures is tot stilstand gekomen. Eind maart 2001 stonden er volgens het

Nadere informatie

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen

Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Locatie van banen, opleiding van niet werkend werkzoekenden, in- en uitstroom van uitkeringen Gemeente Enschede 2002-2006 Centrum voor Beleidsstatistiek Frank van der Linden, Mariëtte Goedhuys-van der

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Economie 0,7 procent gekrompen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-009 15 februari 2012 9.30 uur Economie 0,7 procent gekrompen In vierde kwartaal 0,7 procent krimp t.o.v. een jaar eerder Consumptie 1,8 procent lager

Nadere informatie

CBS: inflatie blijft laag

CBS: inflatie blijft laag Persbericht PB14 039 10 juni 2014 9.30 uur CBS: inflatie blijft laag Inflatie in mei 0,8 procent Vakanties en voedingsmiddelen goedkoper Autobrandstoffen duurder De inflatie in mei was 0,8 procent. Na

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt naar 2,4 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-029 10 mei 2012 9.30 uur Inflatie daalt naar 2,4 procent Inflatie omlaag door voeding en tabak Vakanties duurder Inflatie in Nederland nog steeds hoger

Nadere informatie

Land- en tuinbouwcijfers. Provincie Utrecht

Land- en tuinbouwcijfers. Provincie Utrecht PS2011RGW02 bijlage 2 Land- en tuinbouwcijfers Provincie Utrecht Bijlage bij Landbouwvisie Provincie Utrecht Oktober 2010 Inleiding Tijdens de vergadering van de Statencommissie RGW op 11 oktober is met

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-064 7 oktober 2010 9.30 uur Inflatie licht omhoog naar 1,6 procent Inflatie iets omhoog door prijsontwikkeling benzine Nederlandse inflatie blijft lager

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 juli 2004. 1 In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de periode vanaf 1 januari tot 1 juli 2004.

Nadere informatie

Afstand veehouderij tot woningen, Alterra, september 2014

Afstand veehouderij tot woningen, Alterra, september 2014 Afstand veehouderij tot woningen, Alterra, september 2014 Alterra, Jaap van Os, Rob Smidt en Leonne Jeurissen, september 2014 1. Vraagstelling van EZ Ter voorbereiding van het debat in de Tweede Kamer

Nadere informatie

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik

CBS: economie krimpt door lager gasverbruik Persbericht PB14-032 15 mei 2014 9.30 uur CBS: economie krimpt door lager gasverbruik - Sterke afname binnenlands verbruik en export van aardgas door milde winter - Mede hierdoor economische krimp van

Nadere informatie

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013

Analyse Megastallen en Megabedrijven 2005, 2010 en 2013 Analyse Megastallen en 2005, 2010 en 2013 Edo Gies, m.m.v. Han Naeff en Jaap van Os Alterra Wageningen UR 12 februari 2015 Inleiding Milieudefensie wil inzicht in de ontwikkelingen van het aantal megastallen

Nadere informatie

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen

1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen 08 Regionaal consistente 0o stente tijdreeksen 1999 2004 van de COROP-gebieden Achterhoek en Arnhem/Nijmegen Publicatiedatum CBS-website: 3 februari 2009 Den Haag/Heerlen, 2009 Verklaring van tekens. =

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt vierde kwartaal 213 Maart 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland is in het vierde kwartaal van 213 gestegen tot 54. euro per

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt tot 1 januari 2005. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt over de jaren 2003 en 2004. De notitie is als

Nadere informatie

Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest

Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest Het aanbod aan producten rondom Houten/ De Knoest Hieronder volgt een presentatie van structuurkenmerken van bedrijfstypen, die producten kunnen leveren die voor de Streekwinkels interessant kunnen zijn.

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2013

De agrarische handel van Nederland in 2013 De agrarische handel van Nederland in 2013 1. Opvallende ontwikkelingen Totale handelsoverschot groeit met 4,5 miljard; aandeel agrarische producten 2 miljard Nederlandse agrarische export neemt in 2013

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt derde kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt derde kwartaal 213 December 213 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De agrarische grondprijs in Nederland kwam in het derde kwartaal van 213 uit op 49.9 euro per

Nadere informatie

Economie groeit met 0,7 procent

Economie groeit met 0,7 procent Persbericht PB14 010 14 februari 08.30 uur Economie groeit met 0,7 procent Economie groeit in vierde kwartaal met 0,7 procent ten opzichte van het derde kwartaal 8 duizend banen minder dan in het derde

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie lager in december Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB12-001 5 januari 2012 9.30 uur Inflatie lager in december Inflatie in december omlaag naar 2,4 procent Benzineprijzen en beltarieven verlagen inflatie Inflatie

Nadere informatie

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES

BOSATLAS VRAGENSET ANTWOORDMODEL VAN HET VOEDSEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES DE BOSATLAS VAN HET VOEDSEL VRAGENSET ANTWOORDMODEL NOORDHOFF ATLASPRODUCTIES I. Voeding en welvaart 1. De Human Development Index (HDI) geeft aan hoe welvarend een land is. Vergelijk de HDI met de andere

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2013 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 213 Mei 213 Jan Luijt en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De lichte stijging van de agrarische grondprijs in 212 lijkt zich in het 1 e kwartaal van 213 te stabiliseren

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER

ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER ENQUETEFORMULIER AGRARISCHE BEDRIJFSINVENTARISATIE PARK 21 HAARLEMMERMEER Datum interview : Nummer(ID): 1 Dit enquêteformulier omvat 2 onderdelen: Deel 1: Dit betreffen uw specifieke bedrijfsgegevens.

Nadere informatie

Technische toelichting

Technische toelichting Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB00-080 7 april 2000 10.30 uur Inflatie ook in maart stabiel De inflatie is in maart 2000 uitgekomen op 1,9 procent. Dat is ongeveer even hoog als in de

Nadere informatie

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent

CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Persbericht PB14 054 4 september 2014 9.30 uur CBS: Inflatie stijgt licht naar 1 procent Prijsontwikkeling vliegtickets en kleding verhoogt inflatie Weinig impact boycot Rusland op prijzen voor consument

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 13 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 13 26 maart 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 CBS: Werkloosheid gedaald door afname beroepsbevolking 3 Werkloze beroepsbevolking 1) 5 2. Inkomen en bestedingen

Nadere informatie

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt

Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Biedt de nieuwe GLB kansen voor voedergewassen? L.Tjoonk Kennisontwikkelaar ruwvoerteelt Hervorming Gemeenschappelijk Europees Landbouwbeleid Toeslagrechten 2014 Betalingsrechten 2015 Nationale invulling

Nadere informatie

De agrarische handel van Nederland in 2012

De agrarische handel van Nederland in 2012 De agrarische handel van Nederland in 2012 1. Opvallende ontwikkelingen Totale wereldhandel in agrarische producten groeit voor tweede opeenvolgende jaar met ruim 10% Nederlandse agrarische export groeit

Nadere informatie

Landbouwontwikkeling in Twenterand. Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000

Landbouwontwikkeling in Twenterand. Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000 Landbouwontwikkeling in Een cijfermatige schets van de trends vanaf 2000 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 2 1.1 Algemene trends... 2 1.2 Leeswijzer... 2 1.3 Gebruikte cijfers... 3 2. Huidige situatie (2011)...

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 16880 30 juni 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 23 juni 2014, nr. WJZ/14089231, houdende

Nadere informatie

Flevoland Noordoostpolder

Flevoland Noordoostpolder Noordoostpolder Urk 1. Algemeen 2. Arbeidsmarkt 3. Economie 4. Internationaal 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening 7. Leefbaarheid 8. Cultuur en vrije tijd 9. Natuur en milieu Almere Zeewolde

Nadere informatie

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek

Persbericht. Afzetprijzen industrie gestegen. Centraal Bureau voor de Statistiek Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB01-071 30 maart 2001 9.30 uur Afzetprijzen industrie gestegen Na drie maanden van prijsdalingen zijn de prijzen van Nederlandse industrieproducten in februari

Nadere informatie

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt.

Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. Ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt In deze notitie wordt een beeld geschetst van de ontwikkelingen op de agrarische grondmarkt. De notitie is als volgt ingedeeld: 1. Samenvatting 2. Achtergrond

Nadere informatie

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening

Factsheet. Utrecht. 1. Algemeen. 2. Arbeidsmarkt 3. Economie. 4. Internationaal. 5. Verkeer en vervoer 6. Ruimtelijke ordening Eemnes Bunschoten De Ronde Venen Baarn Stichtse Vecht Soest Amersfoort De Bilt Leusden Woerden Zeist Woudenberg 1. Algemeen Renswoude 2. Arbeidsmarkt 3. Economie Oudewater Montfoort IJsselstein Nieuwegein

Nadere informatie

Kerncijfers landbouw. Statistics Belgium DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium

Kerncijfers landbouw. Statistics Belgium DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Algemene Directie Statistiek - Statistics Belgium Kerncijfers landbouw DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS AD Statistiek - Statistics Belgium Statistics Belgium 2014 - 1 - De Algemene Directie Statistiek

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie in februari iets hoger. Inflatie gestegen door hogere benzineprijzen Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-017 8 maart 2007 9.30 uur Inflatie in februari iets hoger De inflatie is in februari 2007 uitgekomen op 1,5 procent. Dat is iets hoger dan in januari.

Nadere informatie

Aanvulling op Rapport 2 e bedrijfswoning Mts. H. van Dronkelaar en A. van Dronkelaar-Pijpers Koemkolkweg 25 8097 PG OOSTERWOLDE Adviseur T.G.M. Baak 06 53 42 94 38 Datum: 21 januari 2015 D L V R u n d

Nadere informatie

PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig

PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig PPE Statistisch Jaarrapport pluimveevlees en eieren 2012 voorlopig februari 2013 Productschap, Pluimvee en Eieren Louis Braillelaan 80 Postbus 460 2700 AL ZOETERMEER www.pve.nl -1- VOORWOORD Het Productschap

Nadere informatie

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei

Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei Persbericht PB14-050 14 augustus 2014 09.30 uur Flashraming CBS: export zorgt voor economische groei - Economie groeit volgens de flashraming met 0,5 procent ten opzichte van eerste kwartaal 2014 - Volgens

Nadere informatie

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij

Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Varianten binnen de wet Verantwoorde Groei Melkveehouderij Carin Rougoor en Frits van der Schans CLM Onderzoek en Advies Achtergrond Begin juli 2014 heeft staatssecretaris Dijksma het voorstel voor de

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 24 16 juni 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft in mei 0 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (19) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Overijssel naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Overijssel naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Factsheet 5.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 35 3 25 2 15 5.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 Algemeen 1 5 2 1995 2 25 21 25 26 27 28 29 21 211

Nadere informatie

11.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Zeeland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

11.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Zeeland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Algemeen 11.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 11.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2 25 21

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Opnieuw forse stijging werkloosheid www cbs nl Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB13-021 21 maart 9.30 uur Opnieuw forse stijging werkloosheid 21 duizend werklozen meer in februari Werkloosheid verder opgelopen naar 7,7 procent

Nadere informatie

2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Groningen naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Groningen naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Algemeen 2.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 2.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995 2

Nadere informatie

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Friesland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Friesland naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder Algemeen 3.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 2 18 16 14 12 1 8 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 3.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 2 1995

Nadere informatie

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK

Meander. Aardrijkskunde WERKBOEK 5 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK 5 Meander Aardrijkskunde WERKBOEK Eindredactie: Carla Wiechers Leerlijnen: Mark van Heck Auteurs: Marc ter Horst, Jacques van der Pijl THEMA 4 thema 4 les 1 Wat eten

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 15 14 april 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie blijft stabiel in maart 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (11) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten

Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten 07 Prijsindexcijfers 0f Reclamediensten Michel van Veen Publicatiedatum CBS-website: 20 november 2008 Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim

Nadere informatie

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet

Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Bijlage A. Stikstofgebruiksnormen behorende bij artikel 28 van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet Gewas Klei Zand/löss en Veen 2006 2007 2008 2009 2006 2007 2008 2009 Grasland (kg N per ha per jaar)

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Februari 2008 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Februari 2008 Amsterdam, 20 maart 2008 Aantal werkzoekenden daalt met 4.600 in ruari Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) is in ruari 2008 gedaald met 4.600 (- 1,0%) tot

Nadere informatie

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2014

Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 2014 Agrarische grondmarkt eerste kwartaal 214 Juni 214 Huib Silvis en Martien Voskuilen Landelijk overzicht De gemiddelde agrarische grondprijs in Nederland lag in het eerste kwartaal van 214 op 51. euro per

Nadere informatie

Kerncijfers landbouw DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie

Kerncijfers landbouw DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS. Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie Kerncijfers landbouw DE LANDBOUW IN BELGIË IN CIJFERS 2013 Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie .1. Statistiek en Economische Informatie De Algemene Directie Statistiek en Economische

Nadere informatie

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng

LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng LTO Noord afdeling Gooi, Vecht en Amstelstreek 10 november 2015 Harry Streng Voorstellen Grondmarkt Pacht Erfpacht Financiering Taxaties Herwaardering Overig Melkveewet Fosfaatrechten Etc. Makelaar A&LV

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 41 13 oktober 2016 Inhoud 1. Prijzen 3 Inflatie daalt naar 0,1 procent 3 I. Consumentenprijsindex alle huishoudens (2015=100) (37) 4 II. Consumentenprijsindex, alle

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen Juni 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage 8 Toelichting

Nadere informatie

8.2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen

8.2.1 Ontwikkeling van het aantal bedrijfsvestigingen 8.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 35 3 25 2 15 8.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 6 4 Algemeen 1 5 2 1995 2 25 21 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Mei 2007 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Mei 2007 Amsterdam, juni 2007 Forse daling aantal niet-werkende werkzoekenden In 2007 daalde het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) met 13.500 (-2,6) naar 512.907. Dit is

Nadere informatie

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006

Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Beschrijving bedrijfsgegevens Mestbank tot en met 2006 Aantal geregistreerde bedrijven Aantal bedrijven (koepels) Aantal bedrijven (relaties) Aantal exploitaties Aantal entiteiten Aantal verminderde relaties

Nadere informatie

Marktontwikkelingen varkenssector

Marktontwikkelingen varkenssector Marktontwikkelingen varkenssector 1. Inleiding In de deze nota wordt ingegaan op de marktontwikkelingen in de varkenssector in Nederland en de Europese Unie. Waar mogelijk wordt vooruitgeblikt op de te

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Inflatie daalt, huurstijging historisch laag. Daling gasprijs sterkste in jaren Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-056 9 augustus 2007 9.30 uur Inflatie daalt, huurstijging historisch laag De inflatie is in juli 2007 gedaald naar 1,5 procent. Dat is 0,2 procentpunt

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 15 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 15 10 april 2015 Inhoud 1. Prijzen 3 CBS: Inflatie stijgt opnieuw 3 Technische toelichting 4 Vanaf 2016 gedetailleerder inzicht in ontwikkelingen consumentenprijzen

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 13146 29 juni 2012 Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, van 28 juni 2012, nr.

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400

Aantal werkzoekenden daalt in augustus met 8.400 Augustus 2008 Aantal werkzoekenden daalt in ustus met 8.400 2 Ingediende vacatures 4 Vraag en aanbod bij CWI 5 Ontslagen met toestemming CWI 6 Statistische bijlage 7 Toelichting NWW / Toelichting CWI krapte-indicator

Nadere informatie

Watergebruik in de agrarische sector , naar stroomgebied

Watergebruik in de agrarische sector , naar stroomgebied Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied Watergebruik in de agrarische sector 2001-2011, naar stroomgebied R.W. van der Meer LEI-nota 13-092 November 2013 Projectcode 2275000702

Nadere informatie

NSO-typering 2010-2012. Typering van agrarische bedrijven in Nederland. Walter van Everdingen

NSO-typering 2010-2012. Typering van agrarische bedrijven in Nederland. Walter van Everdingen NSO-typering 2010-2012 Typering van agrarische bedrijven in Nederland Walter van Everdingen NSO-typering 2010-2012 Typering van agrarische bedrijven in Nederland Walter van Everdingen Dit onderzoek is

Nadere informatie

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II

Eindexamen aardrijkskunde havo 2002-II Politiek en Ruimte bron 10 Aandeel van de lidstaten in de handel van de Europese Unie in procenten, 1998 30 % 25 20 22 25 Legenda: invoer uitvoer 15 10 8 8 15 15 10 11 9 9 15 12 5 0 6 5 2 2 1 0 België

Nadere informatie

Hoe ver is toeristischrecreatief

Hoe ver is toeristischrecreatief Hoe ver is toeristischrecreatief Groningen? Presentatie voor HPG Zuidbroek, 27 april 2004 Willem van der Velden Stafgroep Economisch Onderzoek Rabobank Nederland 1 Opbouw inleiding Stand van zaken maco-economisch

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 14 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 14 2 april 2015 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB

Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Prijstoetsing geliberaliseerde pacht voorstel BLHB Huib Silvis en Martien Voskuilen, Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) Eindversie, 9 september 2016 1. Inleiding De pachtersbond

Nadere informatie

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen

Aantal werkzoekenden en aantal WWuitkeringen September 2009 Aantal werkzoekenden en WW-uitkeringen 2 Ingediende vacatures 5 Vraag en aanbod bij UWV WERKbedrijf 6 Ingediende ontslagaanvragen en verleende ontslagvergunningen 7 Statistische bijlage

Nadere informatie

Banen en zelfstandigen

Banen en zelfstandigen 07 Banen en zelfstandigen Maatwerktabellen E,til0n E,til Anouk de Rijk en Harold Kroeze Centrum voor Beleidsstatistiek (maatwerk) Den Haag/Heerlen, 2008 Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * =

Nadere informatie

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 drs. W. van Ooij MarktMonitor Januari 2015 Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013 . Kengetallen Mobiliteitsbranche 2003-2013

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Voor elk van de landgebruikcategorieën is een laagste, gemiddelde en hoogste schadebedrag uitgewerkt.

Voor elk van de landgebruikcategorieën is een laagste, gemiddelde en hoogste schadebedrag uitgewerkt. SCHADEBEDRAGEN Voor elk van de landgebruikcategorieën is een laagste, gemiddelde en hoogste schadebedrag uitgewerkt. Bebouwing Directe schade Voor de categorie bebouwing is de maximale directe schade bepaald

Nadere informatie

4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Drenthe naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder

4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in Drenthe naar leeftijd. Jonger dan 15 jaar 15 tot 30 jaar 30 tot 45 jaar. 45 tot 65 jaar 65 jaar of ouder 4.1.1 Bevolkingsontwikkeling in naar leeftijd x 1 personen 16 14 12 4.1.2 Ontwikkeling verkoopprijs koopwoningen Index (21=1) 12 1 8 1 8 6 Algemeen 6 4 2 25 26 27 28 29 21 211 212 213 214 4 2 1995 2 25

Nadere informatie

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF

Petra Berkhout. Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Petra Berkhout Onderzoeker, Onderzoeksinstituut LEI Wageningen UR GRONDONTWIKKELINGEN IN PERSPECTIEF Grondontwikkelingen in perspectief Grondgebonden Ondernemen, 17 november 2015 Petra Berkhout Structuur

Nadere informatie

Sector Score Ontwikkeling Score Ontwikkeling Ontwikkeling inkomen a) inkomen b) marktpositie marktpositie maatschappelijk d)

Sector Score Ontwikkeling Score Ontwikkeling Ontwikkeling inkomen a) inkomen b) marktpositie marktpositie maatschappelijk d) Tabel 1.1 Economische betekenis van het Nederlandse agrocluster Toegevoegde waarde (mrd. Euro) Werkgelegenheid (1. arbeidsjaren) 1995 2 23 1995 2 23 Agrocomplex totaal 32,3 37,7 41,6 659 675 65 Aandeel

Nadere informatie