Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein van: a. Maatschappelijk werk b. Welzijnsvoorzieningen gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013; gelet op de subsidieplafonds die de raad bij de programmabegroting vaststelt, dan wel heeft vastgesteld, besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning. Artikel 1 Begripsbepaling Voor toepassing van deze subsidieregeling wordt onder de begrippen het volgende verstaan: a. Algemene Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013; b. Deze subsidieregeling: Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning; c. Subsidie: een aanspraak op financiële middelen zoals gedefinieerd in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013; d. Overige begrippen uit de Algemene Subsidieverordeninggemeente Rhenen 2013 die worden gebruikt in deze subsidieregeling hebben dezelfde betekenis als in de Algemene subsidieverordening gemeente Rhenen Artikel 2 Reikwijdte De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013 is van toepassing, behalve voor zover daarvan in deze subsidieregeling rechtens wordt afgeweken. Artikel 3 Beleidsterreinen die voor subsidie in aanmerking komen 1. In de bijlage bij deze subsidieregeling wordt tenminste per beleidsterrein aangegeven: a. Voor welke beleidsterreinen sprake is van een subsidieplafond; b. Hoe hoog dit subsidieplafond is, onder voorbehoud van goedkeurig van de begroting 2014 door de raad; c. Welke doelen en resultaten worden nagestreefd; d. Welke activiteiten in aanmerking komen; e. Op welke wijze de subsidieplafonds worden verdeeld over de aanvragen; f. Welke normen, tarieven of voorschriften van toepassing zijn. 2. De bijlage met subsidieregels per beleidsterrein maakt integraal onderdeel uit van deze subsidieregeling Artikel 4. Slotbepalingen 1. Alle voorgaande hierop van toepassing zijnde subsidieregelingen worden ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van deze subsidieregeling. 2. De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013 is onverkort van toepassing. 3. Deze regeling geldt voor het subsidiejaar 2014 en treedt in werking op de dag na de publicatie. 16

2 4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning. 17

3 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, dhr. P. Bonthuis drs. J.H.A. van Oostrum Bijlagen: Subsidieregels Maatschappelijk werk Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen 18

4 Subsidieregels Maatschappelijk werk Subsidieregel Algemeen Maatschappelijk Werk Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Inwoners ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met materiële en immateriële problemen, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Advies, informatie en hulpverlening voor volwassen inwoners met een maatschappelijke ondersteuningsvraag. b) Jeugd Algemeen Maatschappelijk Werk. c) Bestrijding van huiselijk geweld: het bieden van ondersteuning, hulp en doorverwijzing bij problemen met huiselijk geweld. d) Voorlichting voor inwoners over de (mentale) gezondheid, gericht op het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen. Beoogde resultaten a) Passend advies en passende informatie en hulpverlening voor volwassen inwoners met een maatschappelijke ondersteuningsvraag. b) Jeugdige inwoners met een maatschappelijke ondersteuningsvraag worden passend geïnformeerd en geadviseerd. c) Het bieden van adequate ondersteuning, hulp en doorverwijzing bij problemen met huiselijk geweld. d) Adequate voorlichting voor inwoners over de (mentale) gezondheid, zodat een bijdrage geleverd wordt aan het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie a) Advies, informatie en hulpverlening voor volwassen inwoners met een maatschappelijke ondersteuningsvraag; Vitras CMD. b) Jeugd Algemeen Maatschappelijk Werk; Vitras CMD. c) Bestrijding van huiselijk geweld: het bieden van ondersteuning, hulp en doorverwijzing bij problemen met huiselijk geweld: Vitras CMD. d) Voorlichting voor inwoners over de (mentale) gezondheid, gericht op het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen: Indigo. Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: 19

5 a) Advies, informatie en hulpverlening voor volwassen inwoners met een maatschappelijke ondersteuningsvraag, Jeugd Algemeen Maatschappelijk Werk, Bestrijding van huiselijk geweld, het bieden van ondersteuning, hulp en doorverwijzing bij problemen met huiselijk geweld: ,-- b) Voorlichting voor inwoners over de (mentale) gezondheid, gericht op het voorkomen van (mentale) gezondheidsproblemen: 4.080,-- Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking nadere afspraken te maken met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning

6 Subsidieregels Maatschappelijk werk Subsidieregel Budgetadviescentrum Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Inwoners ondersteunen bij het oplossen van en omgaan met materiële en immateriële problemen, zodat zij kunnen deelnemen aan de samenleving. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie Het bieden van budgetadvies en schuldhulpverlening via het Budget Adviescentrum, door middel van gesprekken, het bieden van een basiscursus, en budgetbegeleiding. Beoogde resultaten Inwoners met een financiële ondersteuningsvraag worden passend geadviseerd en adequaat ondersteund. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie VitrasCMD Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Voor de activiteit is ,- beschikbaar. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. Indien een overeenkomst wordt aangegaan zal de gemeente daar tenminste in opnemen: a) Welke prestaties worden geleverd; b) wat de kosten daarvan zijn; c) binnen welke grenzen geschoven mag worden; d) indien van toepassing: hoe, met welke producteenheid, wordt afgerekend; e) hoe de verantwoording gerapporteerd moet worden. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

7 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Openbaar bibliotheekwerk Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie De bibliotheek is een fysieke en digitale plek waar educatie, informatie en ontmoeting gerealiseerd worden. De bibliotheek bereikt alle inwonersgroepen en organisaties, zoals scholen en culturele instellingen, in de gemeente Rhenen. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van vrije beschikbaarheid van informatie aan alle inwoners. b) Het bieden van activiteiten met betrekking tot (voor)leesplezier, geletterdheid en mediawijsheid aan de jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. c) Leesbevordering, door het onder de aandacht van de mogelijkheden van de bibliotheek. d) Aanbieden van actuele informatie over de Wmo, via de digitale Wmo-loket Gids. Beoogde resultaten Met deze subsidie ondersteunt de gemeente Rhenen activiteiten die gericht zijn op de volgende resultaten: a) Het waarborgen van een laagdrempelig toegankelijke collectie voor alle inwoners. b) De Rhenense jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar heeft de mogelijkheid om en wordt gestimuleerd zich te ontplooien en ontwikkelen op het gebied van (voor)leesplezier, geletterdheid en mediawijsheid. c) De inwoners van Rhenen hebben de mogelijkheid om en worden gestimuleerd te lezen. d) De inwoners van Rhenen worden adequaat geïnformeerd over de Wmo, via de digitale Wmo-loket Gids. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Regiobibliotheek ZOUT Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: Voor de volgende activiteiten is beschikbaar: a) Het bieden van vrije beschikbaarheid van informatie aan alle inwoners. b) Het bieden van activiteiten met betrekking tot (voor)leesplezier, geletterdheid en mediawijsheid aan de jeugd in de leeftijd van 0 tot 18 jaar. c) Leesbevordering, door het onder de aandacht van de mogelijkheden van de bibliotheek. Voor de volgende activiteit is beschikbaar: d) Aanbieden van actuele digitale informatie over de Wmo, via het Informatiepunt Wmo. 22

8 Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. Indien een overeenkomst wordt aangegaan zal de gemeente daar tenminste in opnemen: a) Welke prestaties worden geleverd; b) wat de kosten daarvan zijn; c) binnen welke grenzen geschoven mag worden; d) indien van toepassing: hoe, met welke producteenheid, wordt afgerekend; e) hoe de verantwoording gerapporteerd moet worden. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

9 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Ouderenwerk Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Ouderen wonen zo lang mogelijk zelfstandig en krijgen zorg en begeleiding in de woonomgeving. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Signalering, bieden van informatie en advies en cliëntondersteuning. b) Bijdragen aan en faciliteren van netwerken en zorgvernieuwing. c) Organiseren en coördineren van een collectieve maaltijdvoorziening. d) Organiseren van de dienst personenalarmering met opvolging. e) Bieden van een vervoersdienst. f) Organiseren van laagdrempelige recreatieve en sociale activiteiten. Beoogde resultaten a) Ouderen krijgen passende informatie advies en ondersteuning; belemmeringen bij het zelfstandig wonen worden tijdig gesignaleerd. b) Adequate samenwerking in netwerken ouderen worden ondersteund bij het zelfstandig wonen en bij psychosociale problematiek; bijdrage aan zorgvernieuwing. c) Ouderen hebben de mogelijkheid tot het deelnemen aan een open maaltijd. d) Ouderen worden door middel van personenalarmering met opvolging ondersteund bij het zelfstandig wonen. e) Ouderen die zich niet zelfstandig kunnen verplaatsen wordt de mogelijkheid geboden gebruik te maken van een huis-tot-huisvervoersdienst. f) Ouderen hebben de mogelijkheid deel te nemen aan recreatieve en sociale activiteiten en contact buitenshuis op te doen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Alleman Welzijn Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: a) Signalering, bieden van informatie en advies: b) Bijdragen aan en faciliteren van netwerken en zorgvernieuwing ,-- c) Organiseren en coördineren van diensten aan zelfstandig wonende ouderen: een open maaltijdvoorziening en personenalarmering 1.780,-- d) Bieden van een vervoersdienst: ,-- e) Organiseren van laagdrempelige recreatieve en sociale activiteiten: ,-- 24

10 Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvrager zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

11 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Mantelzorg Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Mantelzorgers in de gemeente Rhenen zijn in staat hun mantelzorgtaken uit te voeren. Door de inzet van mantelzorgers ontstaat meer sociale samenhang, solidariteit; problemen worden in een vroeg stadium aangepakt. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van informatie, advies en ondersteuning via het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. b) Het bieden van informatie, advies en ondersteuning m.b.t. mantelzorg via het Regionaal Steunpunt Mantelzorg. Beoogde resultaten a) Inwoners krijgen passende informatie, advies over mantelzorg en adequate ondersteuning bij hun mantelzorgtaken, waaronder respijtzorg. b) Inwoners krijgen passende informatie, advies over mantelzorg en adequate ondersteuning bij hun mantelzorgtaken, waaronder respijtzorg. De activiteiten komen zichtbaar ten goede aan mantelzorgers in Rhenen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van informatie, advies en ondersteuning via het Lokaal Steunpunt Mantelzorg. Alleman Welzijn b) Het bieden van informatie, advies en ondersteuning m.b.t. mantelzorg via het Regionaal Steunpunt Mantelzorg. Stichting Welzijn Veenendaal Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: a) Het bieden van informatie, advies en ondersteuning via het Lokaal Steunpunt Mantelzorg: b) Het bieden van informatie en advies m.b.t. mantelzorg in het Regionaal Steunpunt Mantelzorg: Van toepassing zijnde normbedragen Niet van toepassing. 26

12 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Niet van toepassing. Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvragers zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

13 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Vrijwilligerswerk Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Vrijwillige inzet in de gemeente Rhenen krijgt een sterke impuls. Door de inzet vanvrijwilligers ontstaat meer sociale samenhang en solidariteit: problemen worden in een vroeg stadium aangepakt. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van informatie, advies, ondersteuning, vacaturebemiddeling, deskundigheidsbevordering en promotie van het vrijwilligerswerk via de vrijwilligerscentrale. b) Het organiseren en coördineren van burenhulp in de hele gemeente. c) Het organiseren van vrijwilligersondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond, bij het ondernemen van alledaagse activiteiten. Beoogde resultaten a) Inwoners en organisaties van de gemeente Rhenen worden adequaat ondersteund bij de inzet van vrijwilligers(werk); matching van vraag en aanbod vindt plaats door middel van een (digitale) vacaturebank. b) Inwoners van Rhenen ontmoeten elkaar en verlenen diensten aan elkaar. c) Inwoners met een psychiatrische achtergrond hebben toegang tot een maatje voor het ondernemen van alledaagse activiteiten. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van informatie, advies, ondersteuning, vacaturebemiddeling, deskundigheidsbevordering en promotie van het vrijwilligerswerk: Vrijwilligerscentrale b) Het organiseren en coördineren van burenhulp in de hele gemeente: Alleman Welzijn c) Het organiseren van vrijwilligersondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond, bij het ondernemen van alledaagse activiteiten: Humanitas, afdeling Rijn-IJssel Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: a) Het bieden van informatie, advies, ondersteuning, vacaturebemiddeling, deskundigheidsbevordering en promotie van het vrijwilligerswerk via de vrijwilligerscentrale: ,-- b) Het organiseren en coördineren van burenhulp in de hele gemeente: ,-- 28

14 c) Het organiseren van vrijwilligersondersteuning voor mensen met een psychiatrische achtergrond, bij het ondernemen van alledaagse activiteiten: 6.744,-- Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvragers zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

15 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Sociaal Cultureel werk Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Het versterken van de sociale cohesie in de gemeente Rhenen en het bevorderen van deelname aan de Rhenense samenleving. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie Het bevorderen van maatschappelijke participatie en het initiëren en ondersteunen van sociaal-culturele activiteiten in wijken en buurten. Beoogde resultaten De sociaal-culturele activiteiten komen op zoveel mogelijk op initiatief van inwoners van Rhenen tot stand en worden waar mogelijk budgetneutraal uitgevoerd. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Alleman Welzijn Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Voor de activiteit is beschikbaar. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvrager zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

16 Subsidieregels Welzijnsvoorzieningen Subsidieregel Dorpshuis Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Het versterken van de sociale cohesie in de kern Achterberg door het behoud van de dorpshuisfunctie in Achterberg. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie Het bieden van ontmoetingsmogelijkheden en sociale activiteiten in het dorpshuis Achterberg. Beoogde resultaten Inwoners van de kern Achterberg hebben de mogelijkheid elkaar te ontmoeten en aan sociale activiteiten mee te doen in het dorpshuis Achterberg. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Vereniging Vrienden Dorpshuis Achterberg Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie Verdeelsleutel subsidieplafond Voor de activiteit is beschikbaar. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Niet van toepassing. Referentiebeleidsdocumenten De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning Programmabegroting

Subsidieregeling Jeugd

Subsidieregeling Jeugd Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016

Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Nadere regels subsidies vrijwilligersorganisaties gemeente Epe 2016 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Epe, overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de beleidsdoelen

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002

Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 Subsidieregeling vrijwilligerswerk en mantelzorg 2002 (geconsolideerde versie, geldend vanaf 18-9-2002 tot 13-7-2005) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem,

Gelet op artikel 3, van de Algemene subsidieverordening gemeente Haarlem, Uitvoeringsregeling Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod ingaande 1 april 2015 Het college van Burgemeester en Wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Maatschappelijke Dienstverlening Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht

Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht Het college van burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn; gelet op artikel 149 Gemeentewet en artikel 4:23 Algemene wet bestuursrecht gelet op de Algemene Subsidieverordening gemeente Borger-Odoorn

Nadere informatie

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel;

Subsidieregeling Evenementen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gemeente Capelle aan den Ijssel Subsidieregeling Evenementen Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den Ussel; gelet op de Algemene subsidieverordening Capelle aan den Ussel

Nadere informatie

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494;

Op het voorstel van Gedeputeerde Staten van 25 maart 2008, afdeling MOW, nummer: 2008int219494; Verordening van Provinciale Staten van Utrecht van 19 mei 2008, registratienummer 2008int219494, houdende regels voor subsidiëring van projecten gericht op maatschappelijke ontwikkeling (Stimuleringsregeling

Nadere informatie

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016.

Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ermelo. Nr. 30596 16 maart 2016 Subsidie vrijwillige inzet en informele zorg gemeente Ermelo 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Ermelo; overwegende

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR

GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR GEMEENTE MOOK EN MIDDELAAR Nr.: 4 Onderwerp: DEELSUBSIDIEVERORDENING LEEFOMGEVING MOOK EN MIDDELAAR 2014 De raad van de gemeente Mook en Middelaar Overwegende dat het wenselijk is ter zake van het verstrekken

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016;

Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 2016; Subsidieregels lokaal innovatiefonds gemeente Lingewaard Burgemeester en wethouder van de gemeente Lingewaard; Gelet op artikel 4 van de Algemene subsidieverordening gemeente Lingewaard 06; Overwegende

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen

Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015. Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen Uitvoeringsregeling Subsidie Evenementen 2015 Een proeve van nieuwe uitvoeringsregels subsidie evenementen 1 Inhoud 1. Algemeen... 3 1.1. Citeertitel... 3 1.2. Opbouw... 3 2. Begripsbepaling... 4 3. Criteria...

Nadere informatie

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011

Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Beleidsregel: Incidentele subsidiëring sociaal culturele en welzij nsactiviteiten Behorende bij de Algemene subsidieverordening gemeente Emmen 2011 Collegebesluit d.d. 01-11-2011 reg.nr. 11.0850 Publicatiedatum:

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven,

gemeente Eindhoven Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014

Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heerlen. Nr. 41574 24 juli 2014 Gemeente Heerlen - beleidsregel gemeenschapshuizen 2014 BELEIDSREGELS SUBSIDIËRING GEMEENSCHAPSHUIZEN EN FEDERATIE GEMEENSCHAPSHUIZEN

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Oplegvel Collegebesluit

Oplegvel Collegebesluit Oplegvel Collegebesluit Onderwerp Uitvoeringsregeling innovatieve projecten sociaal domein: Samen voor elkaar 2013 Portefeuille J. van der Hoek/ J. Nieuwenburg Auteur Mevr. ME van der Mede Telefoon 0235115045

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ZWOLLE HOOFDSTUK 28: BESCHERMD WONEN EN MAATSCHAPPELIJKE OPVANG Artikel 28.1 Begripsbepalingen In deze subsidiedeelverordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN.

A. ALGEMENE BEPALINGEN. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat het gewenst is een subsidieverordening vast te stellen voor de korpsen in de gemeente het Bildt, zulks ter uitvoering van de Algemene Subsidie Verordening:

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; gelet op artikel 3 van de algemene subsidieverordening Montferland 2016; Besluit: vast te stellen de Subsidieregeling Ondersteuning

Nadere informatie

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond.

Artikel 3. Reikwijdte regeling 1. De Zorgpauze wordt verleend zolang daartoe ruimte is binnen het jaarlijks vastgestelde budgetplafond. Regeling Zorgpauze Noordwijk Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; Gelet op artikel 2.2.2 van de Wmo 2015 (op grond waarvan het college de algemene maatregelen treft ter

Nadere informatie

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016

Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Regeling subsidie lichte ondersteuning gemeente Oisterwijk 2016 Datum vaststelling 15 september 2015 Datum publicatie Datum inwerkingtreding 1 oktober 2015 Geldigheidsduur Kalenderjaar 2016 Juridische

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie

gemeente Eindhoven Subsidieregeling meedoen en maatschappelijke participatie gemeente Eindhoven Besluit Het college van burgemeester en wethouders van Eindhoven, Gelet op het bepaalde in de Algemene subsidieverordening gemeente Eindhoven, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht

Nadere informatie

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam,

Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 17844 16 februari 2016 Nadere regels subsidie voor het verhogen sportdeelname en bewegen onder ouderen Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2017 en 2018 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 07 en 08 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS

SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS RIS294594 SUBSIDIEREGELING JEUGD DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Overwegende dat: - subsidieverstrekking binnen jeugdbeleid in overeenstemming moet worden gebracht met de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016

Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 2015 en 2016 Nadere regels subsidie lokaal innovatiefonds gemeente Renkum 05 en 06 Inleiding Met de invoering van de nieuwe Wmo, de Jeugdwet en de P-wet is de gemeente verantwoordelijk geworden voor zorg en samenhang

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015

SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.1 RIS 280860 SUBSIDIEREGELING IMPULS BUURTHUIS VAN DE TOEKOMST DEN HAAG 2015 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - het concept Buurthuis

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016

GEMEENTEBLAD. Nr. 3016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Pijnacker-Nootdorp. Nr. 3016 11 januari 2017 Subsidieregeling Stimuleringsfonds particulier initiatief 2016 De raad van de gemeente Pijnacker-Nootdorp; gezien

Nadere informatie

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d.

Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. Nr.: 6 Onderwerp: Vaststellen Verordening Wmo-raad Lopik De raad van de gemeente Lopik; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november 2009; gehoord hebbende de inspraakreactie in

Nadere informatie

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers

Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers Subsidieregeling deskundigheidsbevordering vrijwilligers (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-10-1998 tot 1-1-2006) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële naam regeling

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 RIS296403 SUBSIDIEREGELING STIMULERING CULTUREEL ONDERNEMERSCHAP DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - de Commissie Samenleving op 17 januari 2017 per

Nadere informatie

Subsidieprogramma 2016

Subsidieprogramma 2016 Subsidieprogramma 2016 Gemeente Oldebroek September 2015 Afdeling Samenleving Inleiding Voor u ligt het subsidieprogramma 2016. In het subsidieproces stelt de raad de financiële en inhoudelijke kaders

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017

Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 Beleidsregels Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 citeertitel: Regeling Huishoudelijke Hulp voor Mantelzorgers 2017 vastgesteld bij besluit van: 4 april 2017 Beleidsregels Regeling Huishoudelijke

Nadere informatie

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010

Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 Jaar: 2010 Nummer: 18 Besluit: Gemeenteraad 2 maart 2010 Gemeenteblad VERORDENING WERKLEERAANBOD WET INVESTEREN IN JONGEREN HELMOND 2010 De raad van de gemeente Helmond; Gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders nr ; GEMEENTERAAD Onderwerp: Verordening cliëntenparticipatie sociaal domein Borger-Odoorn 2016 Registratienummer: 16.07022 De raad van de gemeente Borger-Odoorn; gelezen het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland

Nadere regels Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied Flevoland Gedeputeerde Staten van Flevoland, overwegende dat: Provinciale Staten op de begroting onder vermelding van Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied 2017-2019 financiële middelen beschikbaar hebben gesteld

Nadere informatie

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg

Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Steunpunten vrijwilligers en mantelzorg Welkom De steunpunten algemeen Stand van zaken steunpunt vrijwilligers Stand van zaken steunpunt mantelzorg Vragen Contactgegevens De steunpunten Startbijeenkomst

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen.

NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. NADERE REGELS VOOR SUBSIDIËRING VAN SPORTEVENEMENTEN IN AMSTELVEEN 2014. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Artikel 1. Begripsomschrijvingen. In deze nadere regels wordt verstaan onder: a. Algemene subsidieverordening:

Nadere informatie

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014

Beleidsregels subsidies Hof van Twente 2014 3. Beleidsterrein Zorg Preventie (leefbaarheid en participatie) en Zorg (zorg en ondersteuning) Maatschappelijke effecten Doelstellingen Subdoelstellingen - Vergroten eigen kracht en zelfredzaamheid -

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, Nummer voorstel: 2014/43 1 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3-6-2014 Nummer voorstel: 2014/43 Voor raadsvergadering d.d.: 24-06-2014 Agendapunt: 9 Onderwerp:

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland.

13 december 2007. Bijlage. Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ. Bestedingsplan. Regio Midden-Holland. 13 december 2007 Bestedingsplan Bijlage Regio Midden-Holland Zorgvernieuwingsprojecten GGZ en Collectieve Preventie GGZ Inleiding Op 3 oktober 2007 heeft het portefeuillehoudersoverleg Wmo ingestemd met

Nadere informatie

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle

Aanvraagformulier Uitvoeringssubsidie Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle Aanvraagformulier Back to Basics 2.0 Gemeente Goirle 1. Adres- en contactgegevens Naam organisatie/vereniging: Adres: Postcode en woonplaats: Bank- of gironummer: Contactpersoon: Telefoonnummer: E-mailadres:

Nadere informatie

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015

Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Beleidsregel tegenprestatie Participatiewet 2015 Kenmerk: 193113 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op artikel 2, tweede lid van de Verordening tegenprestatie Participatiewet

Nadere informatie

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling:

gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening Amersfoort 2013 (ASV), besluit vast te stellen de volgende regeling: SUBSIDIEREGELING INCIDENTELE SUBSIDIES AMATEURKUNST 2013 Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort; overwegende dat het gewenst is de Subsidieregeling incidentele subsidies amateurkunst zoals

Nadere informatie

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016

Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland 2016 De raad van de gemeente Opsterland; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van.2015 inzake de Subsidieverordening Sociaal Domein Opsterland

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016

BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 BIJLAGE 1: CONCEPT SUBSIDIEVERORDENING BUDGET WIJKINITIATIEVEN GEMEENTE LEIDSCHENDAM-VOORBURG 2016 1 Gegevens van de regeling Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007

Raadsvoorstel 49. Gemeenteraad. Vergadering 8 mei Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 Raadsvoorstel 49 Vergadering 8 mei 2007 Gemeenteraad Onderwerp : Besteding regionale middelen WMO 2007 B&W vergadering : 27 maart 2007 Dienst / afdeling : SE. MOeD Aan de gemeenteraad, Als één van de uitwerkingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 RIS294909 SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de

Nadere informatie

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers

Vast te stellen de Subsidieverordening opvang en begeleiding van kwetsbare burgers De raad van de gemeente Enschede; Gelezen het voorstel van het college van (datum; DMO, nummer); Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Subsidieregeling maatschappelijke inzet sportverenigingen Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op artikel 3 van de Asv Ede 2015; besluit vast te stellen de Subsidieregeling maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017

Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer 2017 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR424025_2 26 april 2017 Besluit van Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen houdende regels voor natuur- en landschapsbeheer Openstellingsbesluit Natuurbeheer

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 27263 29 september 2014 Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid,Welzijn en Sport en van de Staatssecretaris

Nadere informatie

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015

BESLUIT Nr. MO/1489681 Nadere regels subsidie Algemene Voorzieningen Maatschappelijke Opvang Dordrecht 2015 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gezien het voorstel van 10 september 2015 inzake Nadere regels subsidie Algemene

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade

Verordening sociale en culturele activiteiten. Gemeente Kerkrade Verordening sociale en culturele activiteiten Gemeente Kerkrade 2015 Vastgesteld door de raad van de gemeente Kerkrade in zijn vergadering van 17 december 2014 SCA 2012 concept 1/6 3-12-2014 Verordening

Nadere informatie

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118)

Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amsterdam. Nr. 52053 12 juni 2015 Vaststellen van de subsidieregeling Gehandicaptensport(3B, 2015, 118) Afdeling 3B Nummer 118 Publicatiedatum 9 juni 2015 Onderwerp

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Onderwerp Datum 26 oktober 2012 Re-integratieverordening Wet werk en bijstand gemeente Venray 2013 Pagina 1 van 6 De raad van Venray, gelezen het advies van de Cliëntenraad WWB van 16 oktober 2012, gelezen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018; b e s l u i t :

gelet op artikel 3 van de Algemene subsidieverordening gemeente Stadskanaal 2018; b e s l u i t : Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen voor de subsidieverstrekking voor de beleidsterreinen binnen het begrotingsprogramma

Nadere informatie

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008

BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BELEIDSREGEL SUBSIDIEVERLENING BEHORENDE BIJ DE ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ROERMOND 2008 BESLUIT COLLEGE d.d. 22 juni 2010 Onderwerp: (Sociaal cultureel) Welzijnswerk 2011 Beleid: Het coalitieakkoord

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht TOELICHTING Artikel 1. Begripsomschrijvingen In dit artikel zijn begripsbepalingen opgenomen, die volgen uit het staatssteunproof maken van de concept ASV.

Nadere informatie

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein

PROVINCIAAL BLAD. Hoofdstuk 2 Natuur- en landschapsbeheer binnen een natuurterrein PROVINCIAAL BLAD Officiële uitgave van provincie Zuid-Holland. Nr. 5765 25 oktober 2016 Besluit van Gedeputeerde Staten van 11 oktober 2016, PZH-2016-566437829, tot vaststelling van het openstellingsbesluit

Nadere informatie

Uitgegeven: 25 juni 2010

Uitgegeven: 25 juni 2010 1 Uitgegeven: 25 juni 2010 2010, no. 43 PROVINCIAAL BLAD VAN FRYSLAN Besluit van Gedeputeerde Staten van Fryslân van 22 juni 2010, no. 896248, Afdeling Zorg en Welzijn, betreffende de Vaststelling van

Nadere informatie

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam

Beleidsregels Subsidieverlening Sport. gemeente Veendam Beleidsregels Subsidieverlening Sport gemeente Veendam Doel: Stellen van regels voor het verstrekken van subsidies aan sportactiviteiten die bijdragen aan het verbeteren van sportbeoefening en sportbeleving

Nadere informatie

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag

2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling STiP-banen Den Haag GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-gravenhage. Nr. 37520 8 maart 2017 Subsidieregeling conciërgetaken in primair en voortgezet onderwijs Den Haag 2017, Regeling tot wijziging van de Subsidieregeling

Nadere informatie

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen

Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen Verordening tegenprestatie Sociale Zekerheid 2015, gemeente Drimmelen De raad van de gemeente Drimmelen; gezien het voorstel van burgemeester en wethouder van 11 november 2014; gelet op artikel 8, lid

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...);

Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota (...) d.d. (...) nr. (...); gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening; SUBSIDIEREGELING VOLWASSENEN

Nadere informatie

Aanvraagformulier kunst- en cultuurfonds 2015

Aanvraagformulier kunst- en cultuurfonds 2015 Aanvraagformulier kunst- en cultuurfonds 2015 Op pagina 4 vindt u een toelichting op het kunst- en cultuurfonds en dit formulier. Leest u deze aandachtig door, voordat u het formulier invult. datum :...

Nadere informatie

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015

VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 VERORDENING TEGENPRESTATIE PARTICIPATIEWET, IOAW en IOAZ ASTEN 2015 De raad van de gemeente Asten, gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 19 mei 2015; gehoord het advies van de Commissie

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS

SUBSIDIEREGELING UITVOERINGSPROGRAMMA JEUGD EN ONDERWIJS Burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort, gelezen het Uitvoeringsprogramma Jeugd en Onderwijs gelet op de Algemene wet bestuursrecht en de vigerende Algemene Subsidieverordening van de gemeente

Nadere informatie

*Z010421F2C0* documentnr.: INT/C/15/18678 zaaknr.: Z/C/14/13009

*Z010421F2C0* documentnr.: INT/C/15/18678 zaaknr.: Z/C/14/13009 *Z010421F2C0* documentnr.: INT/C/15/18678 zaaknr.: Z/C/14/13009 Raadsinformatiebrief Onderwerp : Beleidsregel Mantelzorgwaardering Cuijk Aard : Actieve informatie Portefeuillehouder : J.H.L.M. Nielen Datum

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013

SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 SUBSIDIEVERORDENING AANGEPAST SPORTEN IN DE REGIO DRECHTSTEDEN 2013 HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: a. aangepast sporten: het

Nadere informatie

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC

Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC S T A T E N V O O R S T E L Datum : 15 november 2007 Nummer PS : PS2007WMC08 Afdeling : MOW Commissie : WMC Registratienummer : 2007int213335 Portefeuillehouder: M.G. Dekker Titel : Het laten vervallen

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; O M Nr. MO/1360807 Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op de artikelen 2.10 lid 5, 2.12 lid 2 en 2.13 van de

Nadere informatie

Provinciaal blad van Noord-Brabant

Provinciaal blad van Noord-Brabant Provinciaal blad van Noord-Brabant ISSN: 0920-1408 Onderwerp Subsidieregeling prijsvraag dorpen derby Noord-Brabant Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Bijlage(n) Gelet op artikel 2 van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie