Subsidieregeling Jeugd

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Subsidieregeling Jeugd"

Transcriptie

1 Subsidieregeling Jeugd Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen op het beleidsterrein: Jeugd gelet op artikel 2, tweede lid en artikel 4, derde lid van de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013; gelet op de subsidieplafonds die de raad bij de programmabegroting vaststelt, dan wel heeft vastgesteld, besluiten vast te stellen de Subsidieregeling Jeugd. Artikel 1 Begripsbepaling Voor toepassing van deze subsidieregeling wordt onder de begrippen het volgende verstaan: a. Algemene Subsidieverordening: de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013; b. Deze subsidieregeling: Subsidieregeling Jeugd; c. Subsidie: een aanspraak op financiële middelen zoals gedefinieerd in de Algemene wet Bestuursrecht en de Algemene Subsidieverordening; d. Overige begrippen uit de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013 die worden gebruikt in deze subsidieregeling hebben dezelfde betekenis als in de Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen Artikel 2 Reikwijdte De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013 is van toepassing, behalve voor zover daarvan in deze subsidieregeling rechtens wordt afgeweken. Artikel 3 Beleidsterreinen die voor subsidie in aanmerking komen 1. In de bijlage bij deze subsidieregeling wordt tenminste per beleidsterrein aangegeven: a. Voor welke beleidsterreinen sprake is van een subsidieplafond; b. Hoe hoog dit subsidieplafond is, onder voorbehoud van goedkeurig van de begroting 2014 door de raad; c. Welke doelen en resultaten worden nagestreefd; d. Welke activiteiten in aanmerking komen; e. Op welke wijze de subsidieplafonds worden verdeeld over de aanvragen; f. Welke normen, tarieven of voorschriften van toepassing zijn. 2. De bijlage met de subsidieregel(s) per beleidsterrein maakt integraal onderdeel uit van deze subsidieregeling. Artikel 4. Slotbepalingen 1. Alle voorgaande hierop van toepassing zijnde subsidieregelingen worden ingetrokken met ingang van inwerkingtreding van deze subsidieregeling. 2. De Algemene Subsidieverordening gemeente Rhenen 2013 is onverkort van toepassing. 3. Deze regeling geldt voor het subsidiejaar 2014 en treedt in werking op de dag na de publicatie. 4. De regeling wordt aangehaald als: Subsidieregeling Jeugd. 1

2 Het college van burgemeester en wethouders, de secretaris, de burgemeester, dhr. P. Bonthuis drs. J.H.A. van Oostrum Bijlagen: Subsidieregels Jeugd 3

3 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Jeugdgezondheidszorg Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de gemeenteraad. Doel van de subsidie Het bijdragen aan een gezonde groei en ontwikkeling van jeugdigen tot 4 jaar in de gemeente Rhenen. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Jeugdgezondheidszorg uniform: monitoren en signaleren van lichamelijke, psychische en cognitieve ontwikkeling, inschatten van zorgbehoefte, vaccineren, voorlichting en advies, beïnvloeden van gezondheidsbedreigingen, via het consultatiebureau. b) Jeugdgezondheidszorg maatwerk: ondersteuningsactiviteiten, inzet jeugdverpleegkundige en samenwerking met relevante partners. Beoogde resultaten a) Jeugdgezondheidszorg uniform: kinderen tot 4 jaar in de gemeente Rhenen, worden adequaat gevolgd en ondersteund in hun lichamelijke, psychische en cognitieve ontwikkeling; ouders en verzorgers krijgen voorlichting over en ondersteuning bij het opvoeden en verzorgen van hun kinderen tot 4 jaar in de gemeente Rhenen. b) Jeugdgezondheidszorg maatwerk: kinderen tot 4 jaar in de gemeente Rhenen, worden adequaat gevolgd en ondersteund in hun de lichamelijke, psychische en cognitieve ontwikkeling; ouders en verzorgers krijgen voorlichting over en ondersteuning bij het opvoeden en verzorgen van hun kinderen tot 4 jaar in de gemeente Rhenen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie VitrasCMD Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van de bestaande subsidierelatie. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze onder de activiteiten verdeeld: a) Jeugdgezondheidszorg uniform: b) Jeugdgezondheidszorg maatwerk:

4 Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met de subsidieaanvrager zullen nadere afspraken gemaakt worden voor de subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Voor het uniforme deel gelden de in het Basistakenpakket Jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar beschreven activiteiten. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting ; Nota Gezondheidsbeleid Gemeente Rhenen ; Plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen; Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. 5

5 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Opvoedondersteuning Subsidieplafond: ,-- Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de gemeenteraad. Doel van de subsidie De jeugd heeft voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen en is in staat actief aan de samenleving mee te doen. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Het bieden van opvoedondersteuning en informatie via het Centrum voor Jeugd en Gezin. b) Gezinsondersteuning: het bieden van gezinscoaching, hulpverleningstrajecten, videohometraining en Stevig Ouderschap. Beoogde resultaten a) Het bieden van adequate opvoedondersteuning en informatie aan ouders. b) Aan gezinnen met een ondersteuningsvraag wordt adequate hulp verleend. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie VitrasCMD Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van de bestaande subsidierelatie. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: a) Het bieden van opvoedondersteuning en informatie via het CJG: b) Gezinsondersteuning: het bieden van gezinscoaching, thuisbegeleiding voor gezinnen, hulpverleningstrajecten, videohometraining en cursus Stevig Ouderschap: Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvragers zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. 6

6 Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting ; De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijk Ondersteuning ; Nota gezondheidsbeleid gemeente Rhenen ; Plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen; Convenant Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. 7

7 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Jongerenwerk Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de gemeenteraad. Doel van de subsidie De jeugd heeft voldoende mogelijkheden om zich te ontwikkelen en is in staat actief aan de samenleving deel te nemen. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Accommodatie gebonden jongerenwerk voor jongeren van 10 tot 23 jaar. b) Ambulant jongerenwerk voor jongeren van 10 tot 23 jaar. c) Lokale activiteiten voor jongeren. d) Recreatieve kinderactiviteiten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Beoogde resultaten a) Het bieden van de Werkplaats Jongeren Ondernemen, als een plek voor jongeren om te experimenteren met samenwerken, taken verdelen en verantwoordelijkheid dragen en die tevens jongeren uitnodigt om hun initiatiefkracht in te zetten voor ondernemende activiteiten en initiatieven. b) Het contact leggen met jongeren op vindplaatsen in de openbare ruimte en daarbij bijdragen aan de leefbaarheid in de gemeente Rhenen. c) Het bieden van ondersteuning aan en faciliteren van jongeren voor het organiseren van activiteiten die ondersteunend zijn of aansluiten bij voorgaande resultaten a en b. d) Het bieden van recreatieve activiteiten, met name in de schoolvakanties, aansluitend op de wensen en behoeften van kinderen in de gemeente Rhenen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Alleman Welzijn Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van de bestaande subsidierelatie. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: a) Accommodatie gebonden jongerenwerk: b) Ambulant jongerenwerk: c) Lokale activiteiten voor jongeren: d) Recreatieve kinderactiviteiten: Van toepassing zijnde normbedragen 8

8 Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Met subsidieaanvrager zullen nadere afspraken gemaakt worden voor subsidieverstrekking De gemeente zal tenminste afspraken willen vastleggen omtrent: geldende (rand)voorwaarden per activiteit; uit te voeren werkzaamheden per activiteit; monitoring per activiteit. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting ; De Kracht van Rhenen, Visie op Maatschappelijke Ondersteuning ; Plan van aanpak Centrum voor Jeugd en Gezin Rhenen. 9

9 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Muziekoriëntatie Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de gemeenteraad. Doel van de subsidie De jeugd in de gemeente Rhenen heeft de mogelijkheid om zich muzikaal te ontwikkelen. Beoogde resultaten Jaarlijks wordt de schoolgaande jeugd uit de groepen vier en vijf van de deelnemende basisscholen, (ongeveer 400 leerlingen) in de gemeente Rhenen in aanraking gebracht met de beginselen van muziek. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie Klassieke muziekoriëntatie voor de schoolgaande jeugd uit de groepen 4 en 5 van de deelnemende basisscholen in de gemeente Rhenen. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Stichting Muziekonderwijs Rhenen. Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van de bestaande subsidierelatie. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Voor de genoemde activiteit is euro beschikbaar. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden Niet van toepassing. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting

10 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van de toekenning van de rijksbijdrage voor Voor- en Vroegschoolse Educatie. De definitieve hoogte van het subsidieplafond wordt eind december 2013 bepaald aan de hand van de bekendmaking van de specifiek uitkering voor onderwijsachterstanden door het rijk. Incidenteel subsidieplafond: Onder voorbehoud van beschikbaarheid van restant middelen van voorgaande jaren uit de lopende budgetperiode is er een incidenteel plafond beschikbaar. De hoogte van het plafond wordt bepaald door het verschil tussen de ontvangsten en de uitgaven voor onderwijsachterstandenbeleid uit de jaren 2011, 2012 en Doel van de subsidie De gemeente Rhenen wil dat elk kind een succesvolle schoolloopbaan doorloopt. De Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) heeft als doel onderwijs- en/of ontwikkelingsachterstanden bij jonge kinderen te voorkomen en waar nodig effectief te bestrijden. De voorschoolse educatie is gericht op peuters van 2 tot 4 jaar met een onderwijs- en/of ontwikkelingsachterstand en vindt plaats in peuterspeelzalen, voorscholen en kinderdagverblijven. Aansluitend is er sprake van een doorgaande leerlijn naar de vroegschool voor kleuters van 4 tot 6 jaar, in groep 1 en 2 van het basisonderwijs. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie a) Uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie; alle door de Wet OKE verplichte activiteiten; b) Coördinatie van Voor- en Vroegschoolse Educatie; c) Het bieden van een specifiek programma voor de reformatorische doelgroep; d) Jaarlijkse themabijeenkomst voor leidsters van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en docenten van het basisonderwijs; e) Ondersteuning door de bibliotheek van het onderwijsachterstandenbeleid; f) VVE-scholing in de kinderopvang; g) Activiteiten ten behoeve van Voor- en Vroegschoolse Educatie en toeleiding naar Voor- en Vroegschoolse Educatie. Beoogde resultaten a) Het bieden van het aantal plaatsen voor Voorschoolse Educatie dat minimaal gelijk is aan het aantal doelgroepkinderen, waaronder het aantal gewichtpeuters, in de gemeente Rhenen; het bieden van een passend stimuleringsprogramma voor peuters met een onderwijs- en/of ontwikkelingsachterstanden in de gemeente Rhenen; b) Het bereiken van de doelgroep en het realiseren van een dekkend en kwalitatief volwaardig VVE-aanbod binnen de gemeente Rhenen; het realiseren van een doorgaande lijn tussen de Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie; c) Met een specifiek programma aansluiten bij de reformatorische doelgroep om het bereik van deze groep te vergroten; d) Contacten tussen leidsters van de kinderopvang en de peuterspeelzalen enerzijds en docenten van de basisscholen anderzijds te versterken, ten behoeve van de doorgaande leerlijn tussen de Voorschoolse en de Vroegschoolse Educatie; e) Actieve betrokkenheid bij en een bijdrage aan het onderwijsachterstandenbeleid; f) Adequate VVE-scholing in de kinderopvang, om voorschoolse educatie in de kinderopvang mogelijk te maken; g) Actieve betrokkenheid bij en een bijdrage aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. 11

11 Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie De infrastructuur van VVE is geheel ingebed in de gemeente Rhenen. Dit betekent dat er een convenant bestaat tussen maatschappelijke partners, gemeente en schoolbesturen. De kwaliteit van VVE is door investeringen van uitvoerende instellingen en de gemeente geborgd. Als eerste komen dan ook de reeds bestaande subsidierelaties in aanmerking, vervolgens kunnen andere organisaties, waaronder nieuwe erkende voorscholen, in aanmerking komen. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond a) Uitvoering van Voor- en Vroegschoolse Educatie; alle door de Wet OKE verplichte activiteiten; De subsidie wordt verdeeld over het aantal aangewezen peuterspeelzalen/ voorscholen: 4 dagdelen of 10 uur voorschoolse educatie, 2 leidsters, verplichte bijscholing van leidsters etc. b) Coördinatie van Voor- en Vroegschoolse Educatie; c) Het bieden van een specifiek programma voor de reformatorische doelgroep; d) Jaarlijkse themabijeenkomst voor leidsters van de kinderdagverblijven en peuterspeelzalen en docenten van het basisonderwijs; e) Ondersteuning door de bibliotheek van het onderwijsachterstandenbeleid; f) VVE-scholing in de kinderopvang; g) Actieve betrokkenheid bij en een bijdrage aan Voor- en Vroegschoolse Educatie. Subsidiering van activiteiten beschreven onder a), b), c), d), e) en f) gaan, in die volgorde, voor op activiteiten onder g). Bij onderbesteding kunnen maatschappelijke partners en schoolbesturen in aanmerking komen voor subsidie voor activiteiten onder g). Subsidieaanvragen voor activiteiten die naar oordeel van het college niet of onvoldoende bijdragen aan de door de gemeente Rhenen met deze subsidieregel beoogde doelen en resultaten worden niet gehonoreerd binnen deze subsidieregel. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften Bijzondere criteria en/of voorwaarden De locaties die voorschoolse educaties aanbieden voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals die in de Wet OKE zijn vastgelegd en door de gemeente Rhenen zijn uitgewerkt in de nota Voor- en Vroegschoolse Educatie in de wet OKE en de verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk Tevens voldoen zij aan de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen en regionale afspraken hieromtrent. De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking nadere afspraken te maken met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarden worden opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. Voor nieuwe subsidieaanvragers geldt dat zij zich conformeren aan de afspraken en kwaliteitscriteria, zoals zijn opgenomen in het convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Rhenen, die reeds met bestaande partijen is afgesloten voor uitvoering van VVE in Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. De peuterspeelzaal, voorscholen en kinderdagverblijven zijn ingeschreven in het landelijke register kinderopvang en peuterspeelzalen en voldoetn daarmee aan de landelijke en lokale regelgeving. Het niet 12

12 voldoen aan de kwaliteitseisen kan reden zijn voor beëindiging van de subsidie voor de peuterspeelzaal, voorschool en kinderdagverblijf. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting Nota Voor- en Vroegschoolse Educatie in de Wet OKE, december 2011 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie Rhenen Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk

13 Subsidieregels Jeugd Subsidieregel Peuterspeelzaalwerk Subsidieplafond: Dit plafond is onder voorbehoud van goedkeuring door de raad. Het subsidieplafond wordt in november 2013 definitief door de vaststelling van de programmabegroting 2014 door de raad. Doel van de subsidie Het organiseren en uitvoeren van de basisfunctie van het peuterspeelzaalwerk, namelijk het bieden van de mogelijkheid tot het stimuleren van spelen, ontwikkelen en ontmoeten van kinderen van 2 tot 4 jaar, die woonachtig zijn in de gemeente Rhenen. Activiteiten die in aanmerking komen voor subsidie De peuterspeelzaalactiviteiten zijn gericht op het creëren van een veilige omgeving waarin kinderen van 2 tot 4 jaar elkaar kunnen ontmoeten, samen kunnen spelen en zich zo optimaal mogelijk kunnen ontwikkelen. Daarnaast zijn de activiteiten gericht op het zo vroeg mogelijk signaleren en bestrijden van eventuele achterstanden en/of ontwikkelingsproblemen, het tot stand brengen van samenwerking met consultatiebureaus, kinderopvang en basisscholen. Beoogde resultaten Het stimuleren van de algemene ontwikkeling (motorisch, taal, sociaal emotioneel) van kinderen van 2 tot 4 jaar. Organisaties die in aanmerking komen voor subsidie Stichting Peuterspeelzaal Rhenen Stichting Peuterspeelzaal Het Visnet Op dit beleidsterrein wordt voor 2014 gekozen voor continuïteit en verdieping van bestaande subsidierelaties. Dit laat onverlet dat de subsidierelatie met aanvragers waarvan de aanvraag 2014 niet aan de eisen voldoet of waarvan de resultaten in 2013 achterblijven bij wat verwacht mag worden, niet voor continuering in aanmerking zal komen. Soort subsidie Jaarlijkse subsidie. Verdeelsleutel subsidieplafond Het subsidieplafond wordt op de volgende wijze verdeeld: Het beschikbare budget wordt gedeeld door het gemiddelde aantal peuters dat gebruik maakt van het peuterspeelzaalwerk bij Stichting Peuterspeelzaal Rhenen en de Stichting Peuterspeelzaal Het Visnet. Het gemiddelde aantal peuters wordt berekend door de aantallen van 1 april en 1 oktober van het voorafgaande subsidiejaar bij elkaar op te tellen en door twee te delen. Van toepassing zijnde normbedragen Van toepassing zijnde tariefvoorschriften De subsidieaanvrager brengt een ouderbijdrage in rekening. De totale hoogte van de ouderbijdragen is minimaal 10% van de door de gemeente toe te kennen subsidie. Bijzondere criteria en/of voorwaarden 14

14 De subsidievrager is bereid om over uitvoering van de subsidiebeschikking een overeenkomst aan te gaan met de gemeente Rhenen. Deze voorwaarde wordt opgenomen in het besluit tot subsidieverlening. Indien een overeenkomst wordt aangegaan zal de gemeente daar tenminste in opnemen: a. Welke prestaties worden geleverd; b. wat de kosten daarvan zijn; c. binnen welke grenzen geschoven mag worden; d. indien van toepassing: hoe, met welke producteenheid, wordt afgerekend; e. hoe de verantwoording gerapporteerd moet worden. Overige voorwaarden: Indien er wachtlijsten zijn voor peuterspeelzaalwerk, gaan (doelgroep)kinderen met een VVE indicatie voor. De normopenstelling van peuterspeelzalen is 40 weken per jaar. Eenzelfde peuter verblijft per dag niet meer dan één dagdeel in de peuterspeelzaal. Peuters nemen twee dagdelen deel aan een gesubsidieerde peuterspeelplaats. Extra dagdelen zijn volledig voor de kosten van de ouders. De peuterspeelzaal is ingeschreven in het landelijke register kinderopvang en peuterspeelzalen en voldoet daarmee aan de landelijke en lokale regelgeving. Het niet voldoen aan de kwaliteitseisen kan reden zijn voor beëindiging van de subsidie voor de peuterspeelzaal. De peuterspeelzaal heeft geen winstoogmerk. Referentiebeleidsdocumenten Programmabegroting Verordening kwaliteitseisen peuterspeelzaalwerk

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning

Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Subsidieregeling Maatschappelijke ondersteuning Burgemeester en Wethouders van de gemeente Rhenen; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan de gemeentelijke doelstellingen

Nadere informatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie

Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 2017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rhenen. Nr. 1350 3 oktober 016 Gemeente Rhenen - Subsidieregelingen 017: Reguliere peuteropvang en voor- en vroegschoolse educatie Het college van Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) SUBSIDIEREGEL PEUTEROPVANG EN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE Het college van burgemeester en wethouders van Ede; gelet op de artikelen 3, 7, vierde lid, en 10 van de Algemene subsidieverordening Ede 2015

Nadere informatie

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking

Alleen activiteiten die vrij en openbaar toegankelijk zijn komen voor subsidie in aanmerking ALGEMEEN DEEL SUBSIDIEBELEID De aanvraag moet voldoen aan de bepalingen van de Algemene subsidieverordening In de subsidieverordening is de procedure beschreven om in aanmerking te komen voor subsidie

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten

gelet op artikel 4 lid 2 en artikel 6 lid 2 van de Algemene subsidieverordening (ASV) Boxtel 2010 besluiten Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke beleid op het terrein van peuterspeelzaalwerk en voorschoolse

Nadere informatie

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel:

UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: UITVOERINGSREGELING VOORSCHOOLSE EDUCATIE IN DE PEUTEROPVANG Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat: - het gewenst is activiteiten te stimuleren die bijdragen aan het gemeentelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van Gouda

Burgemeester en wethouders van Gouda Burgemeester en wethouders van Gouda Gelet op artikel 7 Algemene Subsidieverordening Gouda 2003; Overwegende dat: - aan alle kinderopvangorganisaties in de gemeente Gouda de mogelijkheid wordt geboden

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zutphen Nr. 223687 21 december 2017 Regeling van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zutphen houdende bepalingen over het subsidiëren

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Subsidieregeling Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard; gelet op de Wet Kinderopvang de Algemene subsidieverordening Heerhugowaard

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017

SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 RIS298646 SUBSIDIEREGELING TEGEMOETKOMING KOSTEN PEUTEROPVANG DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, overwegende dat: - op 1 januari 2018 de Wet harmonisatie kinderopvang

Nadere informatie

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL

GEMEENTERAAD MENAMERADIEL GEMEENTERAAD MENAMERADIEL Menaam : 27 januari 2011 Portefeuillehouder : A. Dijkstra Punt : [08] Behandelend ambtenaar : A. Buma Doorkiesnummer : (0518) 452918 Onderwerp : Wet OKE / VVE 2011-2014 Inleiding

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; Subsidieregeling (VVE-)peuteropvang Tiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tiel; gelet op artikel 5 van de Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel overwegende

Nadere informatie

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^

Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: H. SchujjŗmşíP-^''^ Prestatie-overeenkomst subsidie peuterspeelzaal Lennisheuvel en WE- doelgroepkinderen in 2016: Activiteit; Stellers: Conny van Aarle Akkoord: Gemeente Boxtel, afd. Maatschappelijke Ontwikkeling H. Schuurman;

Nadere informatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie

SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie SUBSIDIEOVEREENKOMST 2013 PEUTERSPEELZAALWERK, inclusief voor- en vroegschoolse educatie Gemeente Krimpen aan den IJssel & Stichting Christelijke Peuterspeelzaal De Madelief In deze overeenkomst worden

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente Zaanstad. Datum: 2 juli 2015 Ingangsdatum: 1 augustus 2015 Wettelijke grondslagen

Nadere informatie

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam

Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Subsidieregeling peuterspeelzaalwerk en voorschoolse voorzieningen op peuterspeelzalen Edam-Volendam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam, gelet op artikel 3, eerste

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 RIS294909 SUBSIDIEREGELING KLEINE VERBOUWINGEN, TIJDELIJKE HUISVESTING EN INRICHTING LOKALEN VOORSCHOOLPEUTERSPEELZALEN DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - in de

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017.

Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Beleidsregel Peuteropvang Koggenland 2017. Inleiding Algemeen Deze beleidsregel is een uitwerking van de Algemene Subsidieverordening Koggenland (ASV). Zij wordt (ingevolge artikel 2 lid 4 ASV) vastgesteld

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Concept Verordening tegemoetkoming kosten voorschoolse voorzieningen in Midden- Delfland Hoofdstuk I Algemene bepalingen Artikel 1 Definities 1. In deze verordening wordt verstaan onder: Het college: het

Nadere informatie

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem

Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Arnhem. Nr. 32815 24 maart 2016 Subsidieregeling Voorschools aanbod gemeente Arnhem Op 8 december 2015 heeft het college van burgemeester en wethouders de 'Subsidieregeling

Nadere informatie

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad

Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 71000 3 augustus 2015 Subsidieregeling geharmoniseerde voorschoolse voorzieningen Zaanstad 2015-2018 Vastgesteld door de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010;

RAADSBESLUIT. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Z a l t b o m m e l ; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 december 2010; gelet op de artikelen 6 en 140 van de Wet op het primair onderwijs;

Nadere informatie

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland

Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland Verordening tegemoetkoming kosten peuteropvang in Midden-Delfland De raad van de gemeente Midden-Delfland: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 29 januari 2015; gelet op artikel 147,

Nadere informatie

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018

ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 ONTWERP Subsidieregeling peuteropvanggroepen met voorschoolse educatie gemeente Schiedam 2018 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Schiedam Officiële naam regeling Subsidieregeling peuteropvanggroepen

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017

Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Onderwerp: Subsidieregeling tegemoetkoming kosten kinderopvang gemeente Overbetuwe 2017 Ons kenmerk: 16BWB00022 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelezen het advies van de Participatieraad

Nadere informatie

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015

Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oisterwijk. Nr. 86 0 oktober 0 Regeling subsidie onderwijsstimulering gemeente Oisterwijk 0 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Wij willen dat kinderen hun talenten optimaal

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen.

1. Kinderopvang: opvang vanuit een landelijk geregistreerd Kinderdagverblijf in de zin van de Wet kinderopvang en kwaliteitseisen peuterspeelzalen. Deelverordening Peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Achtkarspelen 2014. Hoofdstuk 1 Inleidende bepalingen Artikel 1. Begripsbepalingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. Kinderopvang:

Nadere informatie

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld.

Voorgesteld besluit de Verordening Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen gemeente Wijk bij Duurstede 2012 wordt vastgesteld. Raadsvergadering, 19 juni 2012 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Vaststelling Verordening Peuterspeelzalen. Nr.: 505 Agendapunt: 9 Datum: 29 mei 2012 Onderdeel raadsprogramma: Samenleven Portefeuillehouder:

Nadere informatie

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013

SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR311130_1 23 november 2016 SUBSIDIEVERORDENING PEUTERPROGRAMMA GEMEENTE ECHT-SUSTEREN 2013 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339);

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339); De raad van de gemeente Enschede; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 21 mei 2013 (nummer BV13000339); gelet op artikel 149 van de Gemeentewet, titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45)

Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Nadere regels budgetsubsidies Haaksbergen (9.45) Samenvatting Deze nadere regels geven aan onder welke voorwaarden het college budgetsubsidie aan instellingen verstrekt. Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen

Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Algemeen Verbindend Voorschrift Betreft de onderwijssector(en) Informatie CFI/ICO Primair Onderwijs po 079-3232.333 Regeling tijdelijke toekenning extra voorschoolse middelen Bestemd voor gemeenten. inwerkingtreding

Nadere informatie

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE

Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Uitvoeringsnotitie VVE gemeente Dalfsen Uitwerking VVE-beleid en toelichting op de beleidsregels VVE Dalfsen, augustus 2012 1 Inleiding Dit document is een uitwerking van de Notitie Beleid en uitvoering

Nadere informatie

B en W. nr d.d

B en W. nr d.d B en W. nr. 12.0803 d.d. 18-9-2012 Onderwerp Vaststellen deelverordening subsidieregeling peuterspeelzaalwerk Leiden 2013 voor de inspraak Besluiten: Behoudens advies van de commissie 1. de deelverordening

Nadere informatie

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken.

Als gevolg hiervan kan bovenstaande verordening worden ingetrokken. Onderwerp : Peuterwerk integreren in dagopvang / intrekken Verordening Kwaliteitsregels Peuterspeelzalen Bijlage nr. : 48 2012. AAN de gemeenteraad; TOELICHTING Samenvatting: Geadviseerd wordt om kennis

Nadere informatie

Culemborgs VVE beleid 2011-2014

Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Culemborgs VVE beleid 2011-2014 Wat is VVE? VVE staat voor voor- en vroegschoolse educatie. VVE is een programmatisch aanbod dat er op gericht is om taal- en ontwikkelingsachterstanden bij kinderen te

Nadere informatie

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel

Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Beleidsregels peuteropvang en voorschoolse educatie, gemeente Tytsjerksteradiel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Tytsjerksteradiel overwegende, dat de raad op 25 juni 2015 heeft

Nadere informatie

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016

Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Subsidieregeling Wmo en Jeugdhulp 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn, Overwegende dat het noodzakelijk is nadere regels vast te stellen voor het subsidiëren van algemene

Nadere informatie

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013

UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 UITVOERINGSPROGRAMMA 2013 VVE IN HAARLEMEMRLIEDE CA. Y.Mahrach dec 2013 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden en voor- en vroegschoolse educatie gewijzigd. De gemeente

Nadere informatie

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang;

overwegende dat het hiervoor noodzakelijk is om regels te stellen omtrent de tegemoetkoming in de kosten van (VVE-)peuteropvang; Verordening tegemoetkoming kosten (VVE-)peuteropvang in Tiel De raad van de gemeente Tiel: gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 juni 2017; overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang

Nadere informatie

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model

voor- en vroegschoolse educatie Convenant uitvoering Boxtels model Convenant uitvoering Boxtels model Impuls kwaliteit VVE beleid Boxtel 6 juli 2011 Aanleiding en doelstelling bestuurlijk convenant Met ingang van de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit en Educatie krijgt

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen

Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Ommen. Nr. 131339 26 september 2016 Onderwerp: Vaststellen subsidieregeling peuteropvang en voorschoolse educatie Ommen Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011

Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Voorschoolse voorzieningen in Purmerend 2011 Gemeente Purmerend Afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling Juli 2011 INHOUDSOPGAVE Samenvatting.....2 1 Inleiding. 2 2. Begrippenkader...2 3. Aanleiding........3

Nadere informatie

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; Gemeentebestuur Spuiboulevard 300 3311 gr DORDRECHT Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT; gelet op het raadsbesluit d.d. 24 april 2012 betreffende harmonisering en integratie

Nadere informatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie

Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Beleidsregels tegemoetkoming kosten kinderopvang op grond van sociaal medische indicatie Het college van burgemeester en wethouders van Schiedam, gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht,

Nadere informatie

PRAAT MET DE RAAD kort verslag

PRAAT MET DE RAAD kort verslag PRAAT MET DE RAAD kort verslag Datum: 19 mei 2015 Spreker: Corine Laurant, namens Stichting Kinderen en Ouders Onderwerp: Stichting Kinderen en Ouders als gesubsidieerde instelling voor peuterspeelzalen

Nadere informatie

Nadere regels subsidiëring Onderwijs en Educatie 2016

Nadere regels subsidiëring Onderwijs en Educatie 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 119659 16 december 2015 Nadere regels subsidiëring Onderwijs en Educatie 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veghel;

Nadere informatie

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs

Voor een sterke basis. Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Voor een sterke basis Wet- en regelgeving voor positieve ontwikkeling in opvang en onderwijs Overzicht wettelijke verplichtingen in jeugd, onderwijs en opvang Gemeenten zijn uitvoerders van overheidsbeleid;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Houten Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten; gelet op de Algemene subsidieverordening gemeente Houten; besluit vast te stellen de Subsidieregeling beoordelingscriteria en verplichtingen:

Nadere informatie

Inzicht in voorzieningen in Nederland

Inzicht in voorzieningen in Nederland Inzicht in voorzieningen in Nederland Hulst 27 februari 2014 Algemene leeftijdslijn en te duiden onderdelen a. 171 203 213 207 249 238 242 275 260 314 307 291 307 volledige naam van de voorziening voor

Nadere informatie

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal

Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal Voor- en Vroegschoolse Educatie Gemeente Bloemendaal November 2013 Corsa nummer: 2013040608 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de Wet Ontwikkelingskansen door kwaliteit en Educatie (OKE) in werking getreden.

Nadere informatie

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten,

Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist besluiten, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zeist Nr. 126026 20 juli 2017 Subsidieregeling Peuteropvang en Voor en Vroegschoolse Educatie gemeente Zeist 2018 Burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, april 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota Beleid

Nadere informatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie

PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie PROGRAMMA 2016 Voor- en Vroegschoolse Educatie HAARLEMMERLIEDE en SPAARNWOUDE Vastgesteld door burgemeester en wethouders 30 augustus 2016 Inleiding Per 1 augustus 2010 is de wetgeving voor onderwijsachterstanden

Nadere informatie

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren

Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Prestatieafspraken VVE in de gemeente Wijdemeren Aanleiding Op basis van de Wet Primair Onderwijsartikel 167 en artikel 167b lid 1 sub b (WPO) en in samenhang met de Wet Ontwikkelingskansen door Kwaliteit

Nadere informatie

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zandvoort Nr. 120851 13 juli 2017 Subsidiëring innovatieve projecten algemene voorzieningen en integratie algemene voorzieningen met specialistisch aanbod

Nadere informatie

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017

Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 Kadernotitie Voor- en Vroegschoolse Educatie, Een stap vooruit, 2014-2017 1. Inleiding Op 15 december 2011 heeft de gemeenteraad besloten om de Beleidsnotitie Voorschoolse educatie, Bundelen van Krachten

Nadere informatie

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug

Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug 1 Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Utrechtse Heuvelrug De ondergetekenden 1. Gemeente Utrechtse Heuvelrug, Gevestigd aan

Nadere informatie

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren

Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren Concept-Convenant Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) Someren De ondergetekenden: 1. Gemeente Someren, voor deze overeenkomst vertegenwoordigd door dhr. T. Maas, 2. Stichting PlatOO, voor deze overeenkomst

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Montfoort Nr. 94709 1 augustus 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente Montfoort 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein

Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente IJsselstein Nr. 71961 1 mei 2017 Uitvoeringsregeling gemeentetoeslag voor peuteropvang gemeente IJsselstein 2017 Burgemeester en Wethouders van de gemeente

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING Hendrik-Ido-Ambacht De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 2015, nr... ; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard

Besluit nr.: Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard RAADSBESLUIT Besluit nr.: 131248 Onderwerp: Verordening sociaal-medische indicatie kinderopvang Albrandswaard De raad van de gemeente Albrandswaard; Overwegende dat het gewenst is de verlening, de voorschotverlening

Nadere informatie

Artikel 1 Begripsomschrijving

Artikel 1 Begripsomschrijving UITVOERINGSREGELING VERGOEDING VOOR PEUTEROPVANG GEMEENTE BOXTEL. Burgemeester en Wethouders van de gemeente Boxtel: overwegende dat het wenselijk is om peuteropvang voor alle peuters in de gemeente Boxtel

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag,

SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, Gemeente Den Haag Ons kenmerk BOW/2015.380 RIS 285874 SUBSIDIEREGELING CONCIËRGES OP BASISSCHOLEN DEN HAAG 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Den Haag, overwegende dat: - in

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet Gemeente Nieuwkoop College van Burgemeester en Wethouders raadsvoorstel portefeuillehouder opgesteld door Registratienummer A. Pietersen Vergunningen, Voorzieningen en Handhaving / Renske van der Peet

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Subsidieregeling eenmalige subsidie Woensdrecht Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woensdrecht Gelet op artikel 160 van de Gemeentewet, de Algemene wet bestuursrecht en de Algemene

Nadere informatie

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE

Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014. en nu is het OKE Beleidsplan Voor- en vroegschoolse Educatie 2011-2014 en nu is het OKE Inhoudsopgave: I Inleiding 2 Ontwikkelingen VVE-beleid 2.1 Landelijk beleid 4 2.2 Wat betekent dit voor gemeenten 4 3 Lokaal VVE-beleid

Nadere informatie

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening De Ronde Venen 2013 en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente De Ronde Venen. Nr. 13284 26 januari 2017 Nadere regels subsidie peuterspeelzalen en VVE De Ronde Venen 2017 Burgemeester en wethouders van gemeente De Ronde

Nadere informatie

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ;

gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr ; Burgemeester en wethouders van gemeente Amersfoort, gelezen de nota subsidieregeling Projecten#InDeBuurt d.d. 15 november 2016 nr. 5365999; gelet op de Algemene wet bestuursrecht en artikel 3, artikel

Nadere informatie

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland

Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland Uitwerking van de Stappen Voor- en vroegschoolse educatie in Salland 1. Signaleren 1.1 VVE beoordeling tijdens contactmoment op het consultatiebureau Jeugdgezondheidszorg (JGZ) (Uitvoerend: JGZ) 1.2 VVE

Nadere informatie

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein

Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein Betreft Vergaderdatum Subsidieverordening peuterprogramma gemeente Stein 26-maart-2015 Gemeenteblad 2015 / 101 Agendapunt 6 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad wordt voorgesteld: - De 'subsidieverordening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 24 juni 2014 (raadsvoorstel nr. 14MO01); raadsstuk 14bb6995; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 82795 30 december 2014 Verordening kinderopvang Rotterdam 2014 De Raad van de gemeente Rotterdam, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Den Helder RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Den Helder Plaats : Den Helder Gemeentenummer : 0400 Onderzoeksnummer : 277984 Datum onderzoek : 4 september

Nadere informatie

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012

Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Uitvoeringsregeling subsidies incidentele activiteiten 2012 Burgemeester en wethouders van Doetinchem; overwegende dat het gewenst is activiteiten te stimuleren op de volgende onderdelen van de zorg, sport

Nadere informatie

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve)

Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Haarlemmermeer Nr. 120501 14 juli 2017 Verdeelregel peuteropvang en voor en vroegschoolse educatie (vve) Relevante beleidsnota s Harmonisatie voorschoolse

Nadere informatie

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom;

Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bergen op Zoom; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Bergen op Zoom. Nr. 119466 11 december 2015 Gemeente Bergen op Zoom - Subsidieregels Peuteropvang Bergen op Zoom 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Subsidieregeling Brede school/sociale stijging gemeente Schie. Subsidieregeling Brede school/sociale stijghg. Niet van toepassing.

Subsidieregeling Brede school/sociale stijging gemeente Schie. Subsidieregeling Brede school/sociale stijghg. Niet van toepassing. Subsidieregeling Brede school/sociale stijging gemeente Schiedam 2013 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de vervaldatum

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013

Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Besluit tot vaststelling van de Subsidieverordening Waterschap Vallei en Veluwe 2013 Het algemeen bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe; op het voorstel

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017

Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni Gemeenteraad. Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 Raadsvoorstel 44 Vergadering 27 juni 2017 Gemeenteraad Onderwerp : Verordening Sociaal Medische Indicatie Kinderopvang Helmond 2017 B&W vergadering : 23 mei 2017 Zaaknummer : 33380589 Dienst / afdeling

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders Burgemeester en wethouders Raadsvoorstel voor behandeling in oordeelvormende/besluitvormende vergadering Datum vergadering 23 juni 2016 Zaaknummer : Onderwerp Beleidskader peuteropvang 49262 Agendapunt

Nadere informatie

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 34253 21 maart 2016 Subsidieregeling Recreatie, Toerisme en evenementen Montferland 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014.

Raadsvoorstel. Aan de gemeenteraad, Voorstel Vast te stellen de deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014. Raadsvoorstel Griffiersnummer: B21 Onderwerp: Vaststelling deelverordening (individueel) muziekonderwijs jeugd en jongeren 2014 Datum B&W-vergadering: 3 juni 2014 Datum raadsvergadering: 26 juni 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE. Leiderdorp RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEIT VAN VOOR- EN VROEGSCHOOLSE EDUCATIE IN 2014 IN DE GEMEENTE Leiderdorp Plaats : Leiderdorp Gemeentenummer : 0547 Onderzoeksnummer : 279088 Datum onderzoek : 24 november

Nadere informatie

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente.

ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. ALGEMEEN We beginnen met enkele vragen over VVE in uw gemeente. 1. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE programma's in PEUTERSPEELZALEN? Ja Nee 2. Subsidieert uw gemeente de uitvoering van VVE

Nadere informatie

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015

Voorschoolse voorzieningen in Gouda. visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 Voorschoolse voorzieningen in Gouda visie, doelstellingen & plan van aanpak 2012-2015 afdeling Maatschappelijk beleid Gouda, februari 2012 Inhoudsopgave Samenvatting 3 1. Inleiding 4 2. Terugblik Nota

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016

SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 Ons kenmerk RIS295239 SUBSIDIEREGELING STERK ZIJN HAGENAARS MET EEN BEPERKING, DEN HAAG 2016 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS, overwegende dat: - de gemeenteraad op 8 september 2016 de nota Sterk

Nadere informatie

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant

Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Subsidieregeling aanpak jeugdwerkloosheid regio Midden Brabant Artikel 1 Karakter regeling Deze subsidieregeling is een regeling als bedoeld in artikel 2 lid 2 van de Algemene subsidieverordening gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.:

RAADSVOORSTEL Rv. nr.: B en W-besluit d.d.: B en W-besluit nr.: RAADSVOORSTEL 12.0095 Rv. nr.: 12.0095 B en W-besluit d.d.: 18-9-2012 B en W-besluit nr.: 12.0802 Naam programma: Jeugd en onderwijs Onderwerp: Beleidsuitgangspunten voorschoolse voorzieningen en de relatie

Nadere informatie

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014

Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 Visie Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) gemeente Goirle 2011-2014 1. Inleiding Kinderen ontplooien zich later beter in onderwijs en maatschappij als hun start goed is. Als een kind in de voor- of vroegschoolse

Nadere informatie