1. Begrippen en definities

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. Begrippen en definities"

Transcriptie

1 REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST 2012 Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 maart 2012, nummer B , in werking getreden met ingang van 1 april 201 Per die datum vervalt de Regeling Budgetbeheer van de gemeente Uitgeest, vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders van 15 mei 2007, nummer B in werking getreden op 1 januari Gebaseerd op artikel 212 Gemeentewet, de Financiële Verordening artikel 17, vastgesteld bij besluit van de Gemeenteraad d.d. 12 december 2011 en de organisatieverordening van de gemeente Uitgeest vastgesteld bij besluit van burgemeester en wethouders van 28 juni 2011, nr. B = = = = = = = = = = Begrippen en definities Artikel 1 Binnen de regeling budgetbeheer van de gemeente Uitgeest worden de volgende begrippen en definities gehanteerd: Programmabegroting De programmabegroting, ingedeeld naar door de raad en het college van belang geachte programma s waarin de overeengekomen beleidsdoelstellingen zijn opgenomen. De programmabegroting wordt vastgesteld door de raad. Productenraming Interne begroting waarin het dagelijks beheer van de gemeente nader is uitgewerkt tot budgetniveau. De productenraming komt voort uit de programmabegroting. Product Een product van de productenraming of productenrealisatie die het resultaat is van samenhangend handelen, meetbaar gemaakt in geld, tijd en kwaliteit. Budget Een taakstelling op basis van de programmabegroting, onder andere vertaald in kosten en/of opbrengsten, op basis van de productenraming en verbonden aan een kostenplaats, product/activiteit (exploitatie) of project (investering/exploitatie). Budgethouder Degene die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de binnen dat budget afgesproken taakstelling en hierover verantwoording aflegt. Budgetbeheerder Een medewerker die door een budgethouder is gemandateerd voor het uitvoeren van een bepaald budget. Handtekeningenkaart Document waarop gegevens worden vastgelegd met betrekking tot de mandatering van budgetten aan budgethouders en budgetbeheerders, onder toevoeging van originele handtekeningen en parafen van de personen die de bevoegdheden hebben gemandateerd alsmede aan wie de bevoegdheden gemandateerd zijn. Nota Budgethouderschap Het college van burgemeester en wethouders laat een nota opstellen die een zo volledig mogelijk inzicht geeft in de bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het budgetbeheer.

2 Aanwijzing budgethouders en budgetbeheerders alsmede toekenning budgetten Artikel 2 De gemeenteraad draagt door het vaststellen van de programmabegroting, het college van burgemeester en wethouders op de in de programmabegroting opgenomen beleidsdoelstellingen te vertalen tot producten en/of activiteiten, vastgelegd in een productenraming. Het college stelt vervolgens de productenraming vast en laat deze tot uitvoering brengen. Voor het verschaffen van meer inzicht in en duidelijkheid over de regeling Budgetbeheer laat het college de Nota Budgethouderschap opstellen. De nota is zo volledig mogelijk als het gaat om de informatie over de wijze waarop taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden betreffende het budgetbeheer zijn geregeld. Artikel 3 Het college wijst onverminderd de eigen verantwoordelijkheid aan als budgethouders de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de afdelingshoofden. Door het vaststellen door het college van de productenraming voor enig begrotingsjaar vindt toekenning van de hierbij behorende budgetten plaats aan de in lid 1 aangewezen budgethouders. 3. Vastlegging van de genoemde aanwijzing als budgethouder wordt gedaan op de handtekeningenkaart. 4. De originele handtekeningenkaart wordt ter hand gesteld aan de afdeling Financiën ter archivering en uitvoering van de interne controles. De budgethouder is verantwoordelijk voor het actueel houden van de handtekeningenkaart. Artikel 4 De budgethouder kan schriftelijk zelfstandig bevoegdheden, taken en budgetten aangaande de hem toegekende budgetten mandateren aan de onder hem functionerende budgetbeheerder(s), zulks onder de nader vastgestelde richtlijnen binnen deze regeling. Vastlegging van de genoemde aanwijzing als budgetbeheerder wordt gedaan op de handtekeningenkaart. Artikel 5 Door middel van schriftelijke mededeling van de gemeentesecretaris/algemeen directeur of het afdelingshoofd aan de betreffende medewerker vindt mandatering van taken plaats. De inhoud van de schriftelijke mededeling moet duidelijke richtlijnen, taakomschrijvingen en omschrijvingen van de reikwijdte van de mandatering bevatten.

3 De schriftelijke mededeling wordt toegevoegd aan de handtekeningenkaart, waarop de handtekeningen en parafen van de verantwoordelijke en aangewezen personen zijn vastgelegd. Artikel 6 Mandatering van een of meerdere budgetten aan budgethouders en budgetbeheerders vindt plaats binnen de begroting en het financiële systeem op het niveau van kostenplaatsen, programmaonderdelen en investerings- en/of exploitatieprojecten. Budgetten worden toegekend voor de duur van één begrotingsjaar tenzij het projectbudgetten (investeringen en exploitatie) betreft die qua uitvoering langer duren dan één begrotingsjaar. Deze budgetten worden voor de totale uitvoeringsduur toegekend. 3. Vervanging van budgethouders en budgetbeheerders Artikel 7 De gemeentesecretaris/algemeen directeur stelt een regeling op van onderlinge vervanging ter afdekking van afwezigheidsituaties van budgethouders bij verlof en ziekte. De regeling wordt schriftelijk vastgelegd, ondertekend door de gemeentesecretaris/algemeen directeur en ter kennis gesteld van het college. De regeling (met originele handtekeningen) wordt ter hand gesteld aan de afdeling Financiën ter archivering en uitvoering van de interne controle. Artikel 8 De budgethouders kunnen voor de eigen afdelingen een regeling opstellen voor de onderlinge vervanging van de budgetbeheerders. Deze regeling wordt schriftelijk vastgelegd en ondertekend door de budgethouders. De regeling (met originele handtekeningen) wordt ter hand gesteld aan de afdeling Financiën ter archivering en uitvoering van de interne controle. 4. Doel van de functie van budgethouder/budgetbeheerder Artikel 9 Binnen de gegeven bevoegdheden van deze regeling, is de budgethouder/budgetbeheerder verantwoordelijk voor de uitvoering van de binnen dat budget afgesproken taakstelling. Dit betreft zowel de financiële middelen (budget) als afspraken over aantallen en andere kwaliteits- en prestatienormen.

4 Artikel 10 De budgethouder/budgetbeheerder draagt zodanig zorg voor het aan hem toegewezen budget dat een goede en efficiënte aanwending van de aan hem toegewezen middelen plaatsvindt. 5. Plaats in de organisatie van de budgethouder/budgetbeheerder Artikel 11 De budgethouder is voor de aan hem toegekende budgetten en de daaraan verbonden werkzaamheden direct verantwoording verschuldigd aan het college. De budgetbeheerder is voor de aan hem toegekende budgetten en de daaraan verbonden werkzaamheden direct verantwoording verschuldigd aan de budgethouder die de budgetten aan hem heeft gemandateerd. Artikel 12 De functie van budgethouder is onverenigbaar met de functie van betalingsfiatteur, de functie van kassier, de registrerende functie en de interne controlfunctie. 6. Aangaan van verplichtingen door de budgethouder/budgetbeheerder Artikel 13 De budgethouder/budgetbeheerder kan verplichtingen aangaan met leveranciers op basis van de samenwerkingsovereenkomst met Stichting RIJK en de daaruit voortvloeiende afspraken. Onderdeel hiervan is de Handboek Inkoop & Aanbesteding. De budgethouder/budgetbeheerder zorgt voor een goede archivering van de bescheiden zoals dit is vastgelegd in het handboek Inkoop & Aanbesteding. 3. Indien een verzoek wordt gedaan de in lid 2 genoemde archivering ter inzage te geven ten behoeve van de interne controle (te verrichten door de daartoe benoemde medewerker) dan wel interim controle (te verrichten door de externe accountant), dan dient de budget houder/budgetbeheerder dit ter beschikking te stellen.

5 7. Afleggen verantwoording Artikel 14 Het afleggen van verantwoording over de realisatie van de budgetten en de daarin opgenomen taakstellingen vindt plaats door middel van schriftelijke rapportages conform de in de planning- en controlcyclus vastgelegde documenten en tijdstippen (begroting, rapportages en jaarrekening). De rapportage geschiedt aan het naast hogere hiërarchische niveau. Voor zover vooraf overeengekomen kunnen voor specifieke budgetten andere rapportagemomenten gelden, zulks onder de nader vastgestelde richtlijnen binnen deze regeling. Er dient tussentijds gerapporteerd te worden indien er duidelijke aanwijzingen zijn dat budgetten in financiële zin (zullen) worden overschreden dan wel dat de afgesproken prestaties en normen geheel of gedeeltelijk niet kunnen worden gerealiseerd. In dat geval is de budgethouder verantwoordelijk voor het (laten) opstellen van de betreffende rapportage evenals eventuele begrotingswijzigingen en/of budgetoverhevelingen. Artikel 15 De budgethouder/budgetbeheerder is verantwoordelijk voor het (laten) opstellen en de inhoud van de schriftelijke rapportages met betrekking tot de hem toegekende budgetten en/of afgesproken taakstellingen. De budgethouder is verantwoordelijk voor het aangeven en opstellen van budgetoverhevelingen en/of begrotingswijzigingen die het gevolg zijn van afwijkingen van de budgetten en/of afgesproken taakstellingen. Artikel 16 De vorm en inhoud van de schriftelijke rapportages wordt in onderling overleg bepaald tussen MT en de afdeling Financiën. 8. Verwerking gegevens in financiële applicatie Artikel 17 Het hoofd van de afdeling Middelen is aangewezen als eindverantwoordelijk beheerder van de financiële applicaties. De beheerder draagt zorg voor een consistente inrichting en goede werking van de financiële applicaties en is eindverantwoordelijk voor een goede en adequate verwerking van de in te

6 brengen gegevens. De beheerder draagt zorg voor goede (en juist beveiligde) toegang voor de budgethouders en budgetbeheerders opdat deze de hun toegekende verantwoordelijkheden en opgelegde taken op de juiste wijze kunnen vervullen. 3. De medewerkers van de afdeling Financiën dienen gevraagd en ongevraagd de budgethouder/budgetbeheerder te ondersteunen bij het opstellen van de planning- en controldocumenten. Artikel 18 De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor: a. een juiste, tijdige en volledige verwerking van de begrote en de werkelijke gegevens; b. de verwerking van de begrotingsmutaties en/of budgetoverhevelingen; c. en de daarmee samenhangende dossiervorming. Artikel 19 Onverlet bovengenoemde verantwoordelijkheden is de budgethouder/budgetbeheerder gehouden de hem toegewezen budgetten te controleren op volledigheid en juistheid van verwerking van begrote en werkelijke gegevens en dient tevens de hem aangeboden bescheiden te controleren op juistheid (levering van goederen en/of diensten, bestelbon, contract en/of offerte) en vervolgens te accorderen en te voorzien van de juiste coderingen. Artikel 20 De budgethouder/budgetbeheerder is verantwoordelijk voor een juiste, tijdige en volledige registratie van de voorgeregistreerde facturen betreffende inkomsten en uitgaven en de daarmee samen hangende dossiervorming, voor zover het de toegekende budgetten betreft. 9. Interne controle op naleving van de regeling Artikel 21 De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de uitvoering van de interne controle met betrekking tot de naleving van alle facetten van de regeling en nader vastgestelde richtlijnen. Jaarlijks wordt in overleg met de accountant een algemeen controleplan opgesteld waarvan budgetbeheer deel dient uit te maken. Het betreft dan (onderdelen van) het budgetbeheer welke worden gecontroleerd op het naleven van de (wettelijk) geldende afspraken en richtlijnen. 10. Slotbepalingen Artikel 22 Beroep op eventuele onvolledigheid van de regeling of op onvolledigheid van andere voorschriften is niet mogelijk bij het nalaten van datgene wat tot de goede uitvoering van deze regeling behoort te geschieden.

7 Artikel 23 Het college kan te allen tijde nadere regels en voorschriften vaststellen aangaande de aanwijzing van budgethouders en budgetbeheerders, het toekennen van budgetten en de wijze waarop uitvoering dient te worden gegeven aan deze regeling. Artikel 24 Deze regeling treedt in werking op 1 maart 201

8 Toelichting op de Regeling Budgetbeheer 2012 Algemeen De toenemende mate van decentralisering van overheidstaken leidt onder andere tot een uitbreiding van het takenpakket van gemeenten. Dat vereist een organisatie die er voor zorgt dat de bedrijfsvoering in control is. Het management beschikt daarom over een aantal instrumenten dat daar aan bijdraagt en de Regeling Budgetbeheer is er één van. Omdat het budgetbeheer een veelomvattend begrip is en niet alles in deze regeling kan worden uitgelegd, is een aparte nota opgesteld. Deze Nota Budgethouderschap geeft uitleg over het begrip budgettering, de definiëring en de afspraken die zijn gemaakt met betrekking tot budgetover- en onderschrijdingen, en de budgetoverhevelingen. De volgende uitgangspunten zijn van belang: er wordt uitgegaan van de laatste versie van de organisatieverordening (juni 2011) met bijbehorend organisatieschema (plat en korte lijnen); voor een budget is slechts één budgethouder (budgetbeheerder) verantwoordelijk; de programmabegroting is een verantwoordelijkheid van de gemeenteraad en er zal meer op (maatschappelijke) effecten worden gestuurd; de diverse schriftelijke documenten zoals originele handtekeningenkaarten en kopieën van de vastgestelde mandaten worden verstrekt aan de afdeling Financiën; naast de genoemde wettelijke grondslagen wordt rekening gehouden met de bepalingen in het Besluit begroting- en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Toelichting per artikel Begrippen en definities Artikel 1 Dit artikel bevat een korte toelichting op de meest belangrijke begrippen in deze regeling. Aanwijzing en budget toekenning Artikel 2 Door het vaststellen van de programmabegroting door de raad wordt het college opgedragen de beleidsdoelstellingen te vertalen in producten en/of activiteiten. Vervolgens is het college verantwoordelijk voor het opstellen van de productenraming en het (laten) uitvoeren daarvan. Het toepassen van de regeling Budgetbeheer leidt in de praktijk veelal tot onduidelijkheden over hoe om te gaan met budgetten, de bevoegdheden en het afleggen van verantwoording. Daarom wordt het college opgedragen een nota budgethouderschap op te laten stellen welke de spelregels aangeeft van het budgetbeheer, rekening houdend met de geldende wet- en regelgeving. Aanpassing van de genoemde regeling Budgetbeheer, veranderde wet- en regelgeving en/of gewijzigde organisatiestructuur dienen te leiden tot aanpassing van de nota Budgethouderschap. Artikel 3 Artikel 3 bevat bepalingen betreffende de aanwijzing van het budgethouderschap aan gemeentesecretaris/algemeen directeur. Door de vaststelling van de productenraming door het college worden de budgetten toegewezen aan de betreffende budgethouders en dat wordt vastgelegd op de handtekeningenkaarten. Artikel 4, 5 en 6 Deze artikelen bevatten regels voor het mandateren van bevoegdheden, taken en budgetten aan budgetbeheerders. Het toewijzen van budgetten aan budgethouders en

9 budgetbeheerders dient te gebeuren binnen de kaders van de begroting en het financiële systeem. Het vindt plaats op programma- en kostenplaatsniveau gekoppeld aan de producten/activiteiten dan wel op het niveau van investerings- en/of exploitatieprojecten. De budgethouder kan dit zelfstandig doen rekening houdend met de geldende regels en dit dient eveneens te worden vastgelegd op de handtekeningenkaart. Het is belangrijk dat dit schriftelijk gebeurt onder vermelding van richtlijnen, taakomschrijvingen en omschrijvingen van de reikwijdte van de mandatering. De handtekeningenkaarten dienen eenmaal per kwartaal door het MT te worden gecontroleerd op actualiteit en juistheid. Vervanging Artikel 7 en 8 In het kader van een adequate werking van het budgetrecht en de mandatering zijn de gemeentesecretaris/algemeen directeur en de afdelingshoofden verantwoordelijk voor het schriftelijk opstellen van een vervangingsregeling voor respectievelijk de budgethouders en budgetbeheerders. Doel en functie Artikel 9 en 10 Artikel 9 en10 geven uitleg over het doel van de functie van budgethouder/budgetbeheerder en hoe daaraan uitvoering dient te worden gegeven. De budgethouder/budgetbeheerder is verantwoordelijk voor het (laten) uitvoeren van de afgesproken taakstelling en dat kan door het geven en laten uitvoeren van opdrachten, het aangaan van overeenkomsten tot levering van goederen, aanneming van werk en/of verlening van diensten, hierna te noemen verplichtingen, evenals het verkrijgen en realiseren van inkomsten. Doelstelling is het (laten) uitvoeren van het budget en de daaraan gekoppelde taakstellingen en zodanig dat er sprake is van een efficiënte inzet van middelen die de budgethouder/budgetbeheerder tot zijn beschikking heeft. Plaats in de organisatie Artikel 11 en 12 Bij de gemeente Uitgeest zijn de MT-leden budgethouder voor hun taakgebied en leggen daarover verantwoording af aan het college. De budgetbeheerder dient verantwoording af te leggen aan de betreffende budgethouder. Het gaat bij beide niveaus om het afleggen van verantwoording over het budget en de daaraan verbonden werkzaamheden. Verder zijn een aantal functies benoemd welke niet verenigbaar zijn met de functie van budgethouder. Dit in het kader van de gewenste functiescheiding en het vier-ogen principe. Aangaan van verplichtingen Artikel 13 Voor de uitvoering van de in de productenraming afgesproken budgetten en taakstellingen zijn regels opgesteld op basis van een samenwerkingsovereenkomst met de Stichting RIJK. Deze regels moeten budgethouders/budgetbeheerders in staat stellen om verplichtingen aan te gaan met leveranciers conform de vastgelegde afspraken. Het Handboek Inkoop & Aanbesteding bevat regels en bepalingen die overeen dienen te komen met de geldende (Europese) wet- en regelgeving. Afleggen verantwoording Artikel 14

10 Artikel 14 bevat regels voor de wijze waarop verantwoording wordt afgelegd over het realiseren van de afgesproken budgetten en taakstellingen. Het gaat daarbij ook om alle afwijkingen, zowel financieel als in termen van (maatschappelijke) doel- en taakstellingen. Dit alles wordt verwoord in rapportages die informatie bevatten over kosten, opbrengsten, risico s en mogelijke begrotingswijzigingen en/of budgetoverhevelingen. Indien er plotseling afwijkingen worden geconstateerd met betrekking tot de afgesproken budgetten en taken, dient dit aan het hogere hiërarchisch niveau te worden gerapporteerd. In de planning- & controlcyclus zijn bepalingen opgenomen over vorm, inhoud en periodiciteit van de begrotings- en verantwoordingsdocumenten. Voor specifieke activiteiten en projecten kan qua vorm en tijdstip een aparte rapportageopzet worden afgesproken mits dit past binnen de geldende regelgeving. Incidentele rapportages dienen bij plotselinge afwijkingen te worden opgesteld mits de (geraamde) afwijking substantieel is. Artikel 15 Voor het opstellen van de rapportages en de inhoud betreffende de budgetten en taakstellingen is de budgethouder eindverantwoordelijk. En dat geldt ook voor eventuele voorstellen voor budgetoverhevelingen en begrotingswijzigingen. In de nota Budgethouderschap worden kaders en richtlijnen gegeven wanneer er sprake is van begrotingswijzigingen en/of budgetoverhevelingen en hoe hiermee dient te worden omgegaan. Artikel 16 Met de afdeling Financiën worden afspraken gemaakt over de vorm en inhoud van de rapportages. Ook hier geldt weer dat dit in overeenstemming is met de afspraken in de planning- en controlcyclus en andere relevante wet- en regelgeving. Verwerking financiële gegevens Artikel 17 Dit artikel bevat regels betreffende de verantwoordelijkheid voor het beheren van de financiële applicaties. Dit geldt zowel voor de inrichting en de werking van de applicaties als de verwerking van de in te brengen gegevens. Daarnaast geldt dat het afdelingshoofd Middelen als beheerder eindverantwoordelijk is voor een goede en beveiligde toegang voor de budgethouders/budgetbeheerders zodanig dat zij hun taken tijdig en op juiste wijze veilig kunnen uitvoeren. Het laatste punt van dit artikel behelst de bepaling dat de medewerkers van de afdeling Financiën de budgethouder/budgetbeheerder dienen te ondersteunen bij het opstellen van de planning- en controldocumenten. Artikel 18 De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de juiste, tijdige en volledige verwerking van zowel de begrote als de werkelijke gegevens evenals de begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen. Naast de verwerking dienen de verwerkte gegevens en de bijbehorende dossierstukken te worden gearchiveerd volgens de geldende wet- en regelgeving. Het is raadzaam de dossiervorming zodanig te archiveren dat de (interne) controlewerkzaamheden vlot en efficiënt kunnen worden uitgevoerd. Artikel 19 Expliciet wordt vermeld dat de budgethouder/budgetbeheerder de hem aangeboden documenten dient te controleren en coderen. Belangrijke voorwaarde is dat de documenten

11 in overeenstemming dienen te zijn met de aangegane verplichtingen. Dat behelst controle van bestelling, verplichting, levering, prijs, aantal en kwaliteit. Artikel 21 In dit artikel wordt bepaald dat de budgethouder/budgetbeheerder voor het aangaan van iedere verplichting verantwoordelijk is voor een juiste, tijdige en volledige registratie daarvan evenals de dossiervorming. Ongeacht of het nu gaat om een inkomst danwel een uitgave. Het risico van onvoorziene tegenvallers en meevallers wordt sterk verlaagd indien deze systematiek wordt opgevolgd. Interne controle Artikel 21 De afdeling Financiën is verantwoordelijk voor de gehele interne controle waarvan het budgetbeheer ook deel uit maakt. De bepaling van welke delen van het budgetbeheer worden geselecteerd en de wijze waarop wordt vastgelegd in het Controleplan. Dit plan wordt jaarlijks door de controller in samenwerking met de accountant en de controlecommissie opgesteld en door het college vastgesteld.

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 3 D. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Overwegende dat: - voorheen het dagelijks bestuur jaarlijks

Nadere informatie

Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016

Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dronten. Nr. 39806 1 april 2016 Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Dronten, Gelet op het gestelde in

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget

Procedure bestellen. Amsterdams Historisch Museum. Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding. Doel. Budget Amsterdams Historisch Museum Procedure bestellen Procedure bestellen Vastgesteld MT d.d. 15 mei 2003. Inleiding De procedure bestellen beschrijft aan welke voorwaarden moet worden voldaan bij het geven

Nadere informatie

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal 2012 Deze regeling is in werking getreden op 02-08-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Inleiding Na de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur en na aanvang van het begrotingsjaar kan de uitvoering van het met de begroting

Nadere informatie

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Mandatering op het terrein van inkomsten en uitgaven (budgetten) ALGEMEEN

Nadere informatie

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 December 2013 Afdeling Kwaliteit & Concerncontrol Team Planning & Kwaliteit Budgethoudersregeling gemeente Coevorden 2013 Pagina 1 van 8 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST

NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 4 september 2015 versie 4 september 2015-1 - Hoofdstuk 1 Inleiding. 1.1. Algemeen De gemeenteraad heeft in de Financiële verordening Uitgeest (ex. artikel

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

BUDGETHOUDERSREGELING

BUDGETHOUDERSREGELING BUDGETHOUDERSREGELING Gemeente Langedijk 2010 (B&W 2 februari 2010) BUDGETHOUDERSREGELING LANGEDIJK 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk; gelet op: " hoofdstuk 10 van

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede

Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede Controleverordening gemeente Wijk bij Duurstede 2006 Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2007054 Datum: Behandelend R.M.Maris ambtenaar 28062007 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345636282 Y.C.M. de Rijk ONDERWERP: Verordening budget en kredietbewaking

Nadere informatie

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp

jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Raadsvoorstel jaar bijlagenr. commissie(s) categorie/agendanr. 2003 156 Bestuur en Middelen B 2 onderwerp Controleverordening gemeente Emmen Aan de raad De Wet dualisering gemeentebestuur heeft de functie

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening 2016

Controleprotocol jaarrekening 2016 Inhoudsopgave 1 Inleiding 3 1.1 Wettelijk kader 3 1.2 Doel 4 2. Accountantscontrole 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen 5 2.2 Controle rechtmatigheid in het bijzonder 5 2.3 Controletoleranties

Nadere informatie

REGELING BUDGETHOUDERS versie ter vaststelling DB 9 december 2015

REGELING BUDGETHOUDERS versie ter vaststelling DB 9 december 2015 Regio Midden-Holland REGELING BUDGETHOUDERS versie 27-11-2015 ter vaststelling DB 9 december 2015 Algemeen Het Dagelijks Bestuur van de Regio Midden-Holland hierna te noemen RMH- is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid & Zorg (PG&Z) besluit, CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR407702_1 11 oktober 2016 Controleverordening PG&Z Verordening ex artikel 213 Gemeentewet Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d.

Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Bijlage B bij agendapunt 2013.12.13/06a Ontwerp-Controleverordening VRU Vastgesteld door het algemeen bestuur d.d. Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Utrecht, gelet

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015

Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Controleverordening gemeente Papendrecht 2015 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Papendrecht Inhoudsopgave Controleverordening

Nadere informatie

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom

Nadere uitwerking AO/IC. Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Nadere uitwerking AO/IC Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Datum: 10 juni 2015 Kenmerk: GZ-U3924 Versie: 1.0 Uitvoeringsorganisatie De Groenzoom Kleihoogt 7a 2651 KV Berkel en Rodenrijs Inhoudsopgave

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen

Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Controleverordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen gelet op: - artikel 213 Gemeentewet;

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; De verordening artikel 213 Gemeentewet De raad van de gemeente Etten-Leur besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; vast te stellen: Verordening voor de controle

Nadere informatie

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid

1 Inleiding. 2 Doel protocol. 3 Rechtmatigheid 1 Inleiding Vanaf de jaarrekening 2004 is de accountantsverklaring uitgebreid met een oordeel over de rechtmatigheid. De accountant kijkt niet alleen naar het getrouwe beeld, maar ook of baten, lasten

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Nota budgetbeheer 2014 Gemeente Alphen-Chaam

Nota budgetbeheer 2014 Gemeente Alphen-Chaam Zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders d.d. 19-08-2014 Alphen-Chaam Cluster Financiën Augustus 2014 1 2 Inhoudsopgave Nota Budgetbeheer - Inleiding 5 - Budgettering en budgetbeheersysteem

Nadere informatie

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri Het algemeen

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten

ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten ONDERZOEKSPLAN 2009 GEMEENTE HOOGEVEEN Volledigheid opbrengsten 1 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING... 3 2. GEPLANDE ONDERZOEKEN... 3 2.1 BUDGET... 3 2.2 SELECTIE ONDERZOEKSOBJECTEN... 3 2.3 VOLLEDIGHEID OPBRENGSTEN...

Nadere informatie

Nota budgetbeheer 2014 Gemeente Alphen-Chaam

Nota budgetbeheer 2014 Gemeente Alphen-Chaam GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Alphen-Chaam. Nr. 46746 22 augustus 2014 Nota budgetbeheer 2014 Gemeente Alphen-Chaam Zoals vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders d.d.19-08-2014

Nadere informatie

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan

Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Planning & Control Cyclus 2011 Gemeente Oostzaan Oostzaan, 7 december 2010 Versie 1.2 Inhoud 1. Inleiding 3 2. Bestaand beleid Planning & Control 4 3. (Nieuwe) bestuurlijke doelstellingen en randvoorwaarden.6

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân.

Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Verordening controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van Wetterskip Fryslân. Het algemeen bestuur van Wetterskip Fryslân besluit, gelet op artikel 109 van de

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000

Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 Controleprotocol subsidies gemeente Alkmaar voor verantwoording subsidies > 250.000 1 Algemeen Op grond van de Kaderverordening Subsidieverstrekking van de gemeente Alkmaar kunnen subsidies worden verstrekt.

Nadere informatie

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet

MID 30 oktober 2003 Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Verordening op basis van artikel 213 Gemeentewet Heemstede, 21 oktober 2003 Aan de raad, Samenvatting In de Wet dualisering gemeentebestuur is opgenomen dat gemeenteraden drie verordeningen vaststellen

Nadere informatie

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed

MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed KRIMPEN AAN DEN IJSSEL MANDAATREGELING 2013, afdeling Informatievoorziening en Vastgoed Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den I Jssel en de burgemeester van de gemeente

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING VAN DE GE- MEENTE VENRAY 2016-2019 1 Inleiding Op grond van artikel 213 van de Gemeentewet dient er een accountantscontrole plaats te vinden

Nadere informatie

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012.

De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691. gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Koggenland; D14.001691 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 maart 2012. OVERWEGENDE dat de "verordening voor de controle op het financiële beheer

Nadere informatie

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX.

CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. CONTROLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX. Blz. 1 van 6 Controleverordening Avalex art 213 gemeentewet 2014 Inhoud Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Opdrachtverlening

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Enkhuizen Verordeningen Zoek regelingen op overheid.nl Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Gemeente Enkhuizen Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de

Nadere informatie

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg

Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet. van de RUD Zuid-Limburg Controleverordening artikel 212/213 Gemeentewet en artikel 216/217 Provinciewet van de RUD Zuid-Limburg Voorwoord Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling RUD Zuid-Limburg (GR) dient volgens

Nadere informatie

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland

Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Ondermandaat-/ondermachtigingsbesluit voor Recreatieschap Twiske-Waterland Het dagelijks bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland; gelet op artikel 3, vijfde lid onder d van de Organisatieverordening/regeling

Nadere informatie

Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht

Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht Enkele aandachtspunten Auditcommissie Dordrecht 16 november 2010 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 < Hier komt de footer. Pas aan in de masterslide

Nadere informatie

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën;

Gelet op artikel 10 van het Organisatie- en mandaatbesluit ministerie van Financiën; Regeling van de Minister van Financiën van 23 mei 2014, tot vaststelling van het Organisatie- en mandaatbesluit directoraat-generaal voor Fiscale Zaken Besluit van 23 mei 2014, kenmerk BJZ/2014/1456M De

Nadere informatie

Regeling budgetbeheer. - Stadsdeel Zuid 2010 -

Regeling budgetbeheer. - Stadsdeel Zuid 2010 - Regeling budgetbeheer - Stadsdeel Zuid 2010 - 1. Inleiding 1.1. Kader voor budgetbeheer De kaderstellende functie van de Regeling budgetbeheer is vastgelegd in de Financiële verordening (ex. art 212 Gemeentewet).

Nadere informatie

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003;

Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; Gemeente Ooststellingwerf De raad van de gemeente Ooststellingwerf; nr. A.6 Gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 23 september 2003; gelet op artikel 213 van de gemeentewet;

Nadere informatie

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer..

REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM. Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. REGELING AMBTELIJKE ORGANISATIE GEMEENTE HILLEGOM Vastgesteld in vergadering van het college van de gemeente Hillegom op 5 oktober 2004, B&W nummer.. HOOFDSTUK 1 Artikel 1 De structuur van de ambtelijke

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden,

Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, Het algemeen bestuur van het stadsgewest Haaglanden, gezien het voorstel van het dagelijks bestuur d.d. 16 februari 2005, gelet op artikel 213 van de Gemeentewet, BESLUIT: vast te stellen de bijgevoegde:

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER.

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OP DE JAARREKENING 2016 VAN DE GEMEENTE TEN BOER. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014

Controleprotocol Jaarrekening Gemeente De Bilt 2014 Behoort bij raadsbesluit d.d. 29 januari 2015 tot vaststelling van het 'Controleprotocol 2014'. Controleprotocol Jaarrekening 2014 Inhoudsopgave 1. Samenvatting... 3 2. Inleiding... 3 2.1 Doelstelling...

Nadere informatie

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard, - gelet op artikel 212 van de

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Pagina 1 van 5 Artikel 1. Definities Onder a van dit artikel wordt aangegeven wat daarin wordt verstaan onder het begrip accountant. Een bevoegd account voor de controle van de gemeentelijke jaarrekening

Nadere informatie

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X

MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X MODEL DIENSTVERLENINGSOVEREENKOMST RUD UTRECHT en DEELNEMER X Deelnemer: Pagina 1 van 7 INHOUDSOPGAVE I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen p3 Artikel 2 Doel p4 Artikel 3 Algemeen p4 Artikel

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad

VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de. beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad VERORDENING voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de. inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Weert 2015 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Weert Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de

Nadere informatie

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008

Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting. organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente Heemskerk 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

REGELING BUDGETHOUDERSCHAP

REGELING BUDGETHOUDERSCHAP REGELING BUDGETHOUDERSCHAP Sturing en Control Versie november 2003 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Algemeen 4 1.1 Begripsbepaling 4 1.2 Organisatie 4 1.3 Productenboom 4 1.3.1 4-Lagen structuur en wijzigingen

Nadere informatie

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V.

Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. 1 e concept Directie- en autorisatiereglement Floriade Almere 2022 B.V. Artikel 1. Algemeen 1.1 Dit reglement is opgesteld op grond van van de statuten van Floriade Almere 2022 B.V. (de vennootschap )

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

De raad van de gemeente Alblasserdam;

De raad van de gemeente Alblasserdam; De raad van de gemeente Alblasserdam; gelezen het voorstel van het presidium dd. 1 oktober 2003, registratienummer Raad 2003/114 naar aanleiding van het overleg in de commissie Implementatie dualisme van

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen

Controleprotocol jaarrekening gemeente Heerenveen gemeente Heerenveen Inhoudsopgave 1 Inleiding... 3 1.1 Wettelijk kader... 3 1.2 Doel... 4 2 Accountantscontrole... 5 2.1 Controle getrouwheid en rechtmatigheid in het algemeen... 5 2.2 Controle rechtmatigheid

Nadere informatie

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010:

Wij stellen de volgende data voor de oplevering van de planning en controlproducten 2010: Planning en controlcyclus 2010 Samenvatting In dit voorstel is de planning opgenomen van de planning- en controlproducten 2010: de jaarrekening 2009, de voorjaarsnota 2010, de kadernota 2011, de programmabegroting

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 62106 17 mei 2016 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015

Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 100172 27 oktober 2015 Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015 Wettelijk kader Het budgetrecht ligt bij de Gemeenteraad (artikel 189 Gemeentewet),

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel

CONTROLEPROTOCOL. voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel CONTROLEPROTOCOL voor de accountantscontrole op de jaarrekening 2010 van de gemeente Leeuwarderadeel Middelen Februari 2011 Inhoudsopgave 1. Inleiding...3 1.1 Doelstelling...3 1.2 Wettelijk kader...3 2.

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 16-08-2005 Onderwerp: Vaststellen protocol voor de accountantscontrole 2005. Conceptbesluit: De raad in zijn vergadering van 20 september

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015

CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 CONTROLEPROTOCOL VOOR DE ACCOUNTANTSCONTROLE OBJECT VAN CONTROLE: JAARREKENING 2014 EN 2015 Voor de gemeenten Tubbergen, Dinkelland en het Openbaar lichaam Noaberkracht Dinkelland Tubbergen September 2014

Nadere informatie

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort

Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol subsidies gemeente Amersfoort Controleprotocol voor de accountantscontrole bij door de gemeente Amersfoort gesubsidieerde organisaties November 2014 # 4174019 Algemeen Op grond van de

Nadere informatie

Controleverordening gemeente Enschede 2014

Controleverordening gemeente Enschede 2014 Controleverordening gemeente Enschede 2014 De raad van de gemeente Enschede besluit; gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden; vast te stellen: Verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO);

gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); Controleverordening Het Algemeen bestuur van, gelet op artikel 213 Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole decentrale overheden (BADO); besluit vast te stellen: de Controleverordening Artikel 1.

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten;

gelet op het bepaalde in artikel 213 van de Gemeentewet en het Besluit accountantscontrole gemeenten; Vergadering d.d. : 4 oktober 2011 Agendapunt : 9A Registratienummer : 351887 Onderwerp : Verordening voor de controle op het financieel beheer en op de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen.

Hierbij doen wij u onze controleverklaring d.d... mei 2012 bij de jaarrekening 2011 van uw gemeente toekomen. Deloitte Accountants B.V. Amerikalaan 110 6199 AE Maastricht Airport Postbus 1864 6201 BW Maastricht Nederland Tel: 088 288 2888 Fax: 088 288 9904 www.deloitte.nl Aan de gemeenteraad van de gemeente Simpelveld

Nadere informatie

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn:

Door de intreding van de dualisering zijn er een aantal dingen veranderd op het gebied van de controle. De belangrijkste wijzigingen zijn: gb03.103 1 RAADSVOORSTEL raadsvergadering: 5 november 2003 onderwerp: verordening ex art 213 Gw bijlage: ontwerpbesluit datum: 23 oktober 2003 gemeenteblad I nr.: 103 agenda nr.: 9 Aan de gemeenteraad,

Nadere informatie

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten

Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Verordening 217 Concept aangeboden aan de Provinciale Staten Controleverordening Randstedelijke Rekenkamer De Randstedelijke Rekenkamer besluit: overwegende dat: op grond van de wet van 2 juli 2003, Stb.

Nadere informatie

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn

Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke regeling zijn Samenwerkingsovereenkomst uitvoeringsorganisatie Werk, Zorg, Jeugd en Inkomen (incl. de decentralisaties Sociaal Domein) Boxtel en Haaren Ter uitvoering van het besluit tot het aangaan van deze gemeenschappelijke

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Haarlem, gelet op de artikelen 103, tweede lid en 160, eerste lid, aanhef en onder c van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: het Organisatiestatuut

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Controleverordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ 1 van 5 Het algemeen

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Financiële verordening en Wet Markt en Overheid De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie