NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST"

Transcriptie

1 NOTA BUDGETHOUDERSCHAP 2015 GEMEENTE UITGEEST Versie 4 september 2015 versie 4 september

2 Hoofdstuk 1 Inleiding Algemeen De gemeenteraad heeft in de Financiële verordening Uitgeest (ex. artikel 212 van de Gemeentewet) regels opgenomen voor het financiële beleid, het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie. De financiële verordening is daarmee het basisdocument waarin de meest essentiële financiële beleidskaders zijn opgenomen. In 2.Begroting en verantwoording, artikel 6 en 7 van de bovengenoemde verordening is het volgende bepaald: Artikel 6. Autorisatie begroting en investeringskredieten en begrotingswijzigingen 1. De raad autoriseert met het vaststellen van de begroting de totale lasten en de totale baten per programma, het overzicht van de algemene dekkingsmiddelen en de nieuwe investeringen. 2. Bij de behandeling van de tussenrapportages in de raad doet het college voorstellen voor wijzigingen van de geautoriseerde budgetten en investeringskredieten en bijstelling van het beleid. 3. Voor investeringen in de loop van het begrotingsjaar die niet in de begroting zijn opgenomen, legt het college vooraf aan het aangaan van verplichtingen een investeringsvoorstel en een voorstel voor het autoriseren van het investeringskrediet aan de raad voor, met uitzondering van de situaties, genoemd in lid Ten behoeve van een soepele voortgang in de bedrijfsvoering en/of besluitvormingstrajecten kan het college in afwijking van de begroting uitgaven doen zonder voorafgaande autorisatie door de raad. Artikel 7. Uitvoering begroting 1. Het college stelt regels die waarborgen dat de uitvoering van de begroting rechtmatig en doelmatig verloopt en tracht er toe bij te dragen dat de goederen en diensten doeltreffend zijn. 2. Het college draagt ten aanzien van de productenraming er zorg voor dat: a. de lasten en baten via een kostentoerekening eenduidig zijn toegewezen aan de producten van de productenraming; b. de budgetten uit de productenraming en kredieten voor investeringen passen binnen de kaders zoals geautoriseerd bij de vaststelling van de uiteenzetting van de financiële positie; c. de lasten van de producten niet dusdanig worden overschreden dat de realisatie van andere producten binnen hetzelfde programma onder druk komt. Deze artikelen bevatten regels voor het autoriseren, uitvoeren en afleggen van verantwoording inzake de toegekende budgetten. In de Regeling Budgetbeheer Uitgeest 2015 worden kaders en regels gesteld voor een juiste en efficiënte werking van het budgetbeheer. Deze nota Budgethouderschap gaat dieper in op de betekenis van het budgethouderschap, de bevoegdheden, de verantwoordelijkheden en hoe om te gaan met afwijkingen, begrotingswijzigingen en budgetoverhevelingen. Hoofdstuk 2 Budgethouderschap algemeen Begrippen Het is raadzaam eerst het begrip budget en de budgetvormen toe te lichten. In de Regeling Budgetbeheer Uitgeest 2015 wordt de term budget gedefinieerd als: Een taakstelling op basis van de gemeentebegroting waarbij zowel de kwalitatieve (doelstellingen, prestaties etc.) als de kwantitatieve gegevens (middelen, dekkingspercentages, kengetallen etc.) kunnen worden vastgelegd. In de onderstaande tabel wordt een aantal veelvoorkomende termen verklaard. versie 4 september

3 Afdeling Balanspost Begrotingswijziging Budgetoverheveling Exploitatiebudget Investeringskrediet Managementteam Mandaat Mandatering Project Reserve Stelpost Verplichting Voorziening Organisatorische eenheid zoals vastgelegd in de organisatieverordening. Naast eigen vermogen, reserves en voorzieningen zijn dit nog te ontvangen bedragen en/of nog te betalen kosten behorende bij enig begrotingsjaar. Een door de gemeenteraad goedgekeurde wijziging van de begroting. Het binnen de bestaande wet- en regelgeving overhevelen van een (een deel van het) budget naar een ander budget. Een jaarbedrag in de exploitatiebegroting en niet zijnde de kapitaalslasten. Een som geld waarvan de aan te schaffen activa een meerjarig nut kent en waarvan de kapitaalslasten over meerdere jaren worden uitgesmeerd. Het managementteam (MT) wordt gevormd door de gemeentesecretaris/algemeen directeur, de afdelingshoofden en de staffunctionaris. De bevoegdheid om in naam van een bestuursorgaan besluiten te nemen en te ondertekenen. Een machtiging waarbij de gemachtigde de bevoegdheid uitoefent op naam en onder de uiteindelijke verantwoordelijkheid van diegene die de machtiging heeft gegeven. Een eenmalige activiteit waarvan de werkzaamheden eindig zijn en waarvan het nut een of meerdere jaren betreft. Reserves zijn afgezonderde vermogensbestanddelen, die al dan niet met het oog op het realiseren van een vooraf bepaald doel zijn gevormd. Reserves behoren tot het eigen vermogen. Door de gemeenteraad kan zelfstandig over de aanwending van de reserves worden beslist en de bedrijfseconomische aanwending daarbij is vrij. Een begrotingspost die nog verder gespecificeerd dient te worden. Het aangaan van een (contractuele) verplichting voor het leveren van een dienst of product door een daartoe bevoegde functionariswaar één of meerdere financiële verplichtingen tegenover staan. Voorzieningen worden gevormd voor verplichtingen tegenover derden, waarvan het bestaan en de omvang nog onzeker is, maar die wel redelijkerwijs ingeschat kunnen worden. Het zijn afgezonderde vermogensbestanddelen die worden gevormd voor het afdekken van kwantificeerbare risico s en verplichtingen, maar ook voor kostenegalisatie van uitgaven in de exploitatiebegroting waar geoormerkte inkomsten tegenover staan (bijv. afval, riolering). In verband met het verplichtende karakter dat een voorziening heeft wordt een voorziening gerekend tot de schulden en daarmee opgenomen onder het vreemd vermogen. versie 4 september

4 Hoofdstuk 3 Budgethouder en (deel)budgetbeheerder - taken en bevoegdheden 3.1 Algemeen In de Regeling Budgetbeheer Uitgeest 2015 zijn de regels voor het budgethouderschap vastgelegd. Voor een budgethouder c.q. (deel)budgetbeheerder geldt dat deze verantwoordelijk is voor het realiseren van een vooraf vastgelegde prestatie en dat is zowel financieel als beleidsmatig. De gemeenteraad autoriseert de budgetten van de programmabegroting. Vervolgens worden de budgetten (de productenraming) na besluitvorming in het college toegewezen aan de budgethouders, zijnde de afdelingshoofden. Indien nodig kan de budgethouder (bepaalde onderdelen van) budgetten aan (deel)budgetbeheerders door mandateren. De budgethouders blijven verantwoordelijk voor de uitvoering en realisatie van de budgetten. Echter, gedurende het begrotingsjaar kunnen plotselinge ontwikkelingen er voor zorgen dat de realiteit afwijkt van de begroting. Dat brengt met zich mee dat in sommige gevallen budgetten gewijzigd moeten worden. Omdat de uitvoering van de begroting rechtmatig, doelmatig en doelgericht dient te zijn, kunnen (delen van) budgetten niet lukraak worden gewijzigd en/of verschoven. Daarvoor zijn aanvullende afspraken en richtlijnen noodzakelijk die in de volgende paragrafen worden uitgewerkt. 3.2 Taken De Regeling Budgetbeheer Uitgeest 2015 bevat onder andere artikelen waarin taken en verantwoordelijkheden van de budgethouders c.q. (deel)budgetbeheerders worden bepaald betreffende het toekennen van budgetten en het afleggen van verantwoording. Wat betreft het aangaan van verplichtingen gelden de volgende afspraken: I. De budgethouders c.q. (deel)budgetbeheerder zijn gerechtigd tot het aangaan van verplichtingen, het doen van uitgaven en het ontvangen van inkomsten die nodig zijn om de vastgelegde prestaties te kunnen verrichten en de producten te kunnen leveren waarvoor het budget is toegewezen. De budgethouder c.q. (deel)budgetbeheerder legt van de aangegane verplichting in een afzonderlijk dossier vast op welke wijze de (pre-)contactuele fase van het inkoopproces is uitgevoerd. Daarbij gaat het om verplichtingen vanaf : (1) voor diensten en leveringen; (2) voor werken. Tevens wordt de motivering van de keuzen tijdens het inkoopproces vastgelegd. Voor het inkopen en aanbesteden gelden de vastgestelde inkoop- en aanbestedingsprocedures zoals vastgelegd in het meest recente Handboek Inkoop en Aanbesteding. Binnen de grenzen van het Mandaatbesluit, de Financiële verordening en eventuele aanwijzingen van de raad behoeven geraamde uitgaven van: i) tot (inclusief btw): de instemming van de budgethouder; ii) tot (inclusief btw): de instemming van de gemeentesecretaris/algemeen directeur; iii) tot (inclusief btw): de instemming van het college. Voor de (deel)budgetbeheerder geldt dat deze een mandaat heeft tot maximaal (inclusief btw) en dat dit nooit hoger kan zijn dan het geraamde budget. V. Voor projectleiders geldt dat de mandatering van het budget en verdere afspraken worden vastgelegd in een door het college vastgesteld projectplan. versie 4 september

5 3.3 Budgetafwijkingen Gedurende het begrotingsjaar kunnen er zowel over- als onderschrijdingen zijn en zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant. Ook het niet kunnen realiseren van andere kwalitatieve taakstellingen zoals kwaliteitsnormen, tijd of aantallen kan leiden tot significante afwijkingen. Voor afwijkingen bij investeringsbudgetten wordt verwezen naar paragraaf 3.8. Het schuiven met budgetten kan leiden tot het niet goed in zicht brengen/krijgen van de werkelijke kosten en opbrengsten. Tevens bemoeilijkt het de vergelijkbaarheid over meerdere jaren. Daarentegen neemt de flexibiliteit van de bedrijfsvoering toe, hoeft het college en/of de raad minder besluiten te nemen en bevordert dit het zelfoplossend vermogen van de budgethouder/beheerder en daarmee zijn verantwoordelijkheid. Uiteindelijk gaat het om het totale budget inclusief de prestaties en de doelstellingen van de budgethouder/beheerder en niet om deelbudgetten. Daarom wordt gekozen voor een systeem waarbij budgetoverhevelingen zijn toegestaan mits de geautoriseerde kaders van het college en de raad niet worden aangetast. Indien er een budgetafwijking is geconstateerd of dreigt, rapporteert de budgethouder of (deel)budgetbeheerder dit zo spoedig mogelijk bij het college resp. de budgethouder. Tegelijkertijd geeft hij een prognose en stelt de eventuele vervolgstappen voor om verdere escalatie te voorkomen danwel de situatie te verbeteren. Bij een (dreigende) budgetafwijking kan de budgethouder voorstellen doen voor het schuiven van budgetten (budgetcompensatie): I. Budgetcompensatie binnen (hulp)kostenplaatsen: i) (hulp)kostenplaats van de eigen afdeling: hiervoor wordt door de (deel)budgetbeheerder een technische begrotingswijziging opgesteld en in een schriftelijke afspraak met de budgethouder vastgelegd; ii) met andere (hulp)kostenplaatsen binnen de bedrijfsvoering: hierover neemt het MT een besluit op basis van een technische begrotingswijziging. Budgetcompensatie binnen het product onder bepaalde voorwaarden Hiervoor wordt door de (deel)budgetbeheerder een technische begrotingswijziging opgesteld en in een schriftelijke afspraak met de budgethouder vastgelegd. Budgetcompensatie tussen producten van hetzelfde programma Hierover neemt het college een besluit. Budgetcompensatie tussen programma s Hiervoor doet het college een voorstel aan de raad. V. Budgetcompensatie binnen het product met toekomstige boekjaren Hiervoor doet het college een voorstel aan de raad. 3.4 Budgetcompensatie Er kan op verschillende wijze worden omgegaan met de compensatie van budgetten en om dat te reguleren, gelden de volgende afspraken: I. Een onderschrijding op salarislasten als gevolg van vacatures kan slechts worden aangewend voor de inhuur van derden of uitbesteding van werkzaamheden indien die in relatie staan tot de oorspronkelijke vacature. De volgende lasten kunnen niet bij budgetcompensatie worden gebruikt: versie 4 september

6 i) Salarislasten tenzij rekening houdend met het gestelde onder I; ii) kapitaalslasten; iii) doorbelaste kosten en opbrengsten van en naar (hulp)kostenplaatsen; iv) dotaties en onttrekkingen aan reserves en voorzieningen. Er mogen geen structurele lasten worden verschoven tenzij een structurele oplossing wordt voorgesteld. Bij het zoeken naar compensatie voor een tekort op een exploitatiebudget geldt de onderstaande volgorde: Bedrijfsvoering: i) binnen dezelfde afdeling (alleen voor kostenplaatsen); ii) met een andere afdeling (alleen voor kostenplaatsen); iii) binnen de gehele kostenverdeelstaat (alleen voor kostenplaatsen). Uitvoering programma s: iv) binnen hetzelfde product; v) binnen hetzelfde programma; vi) door verschuivingen tussen programma s; vii) ten laste van de post onvoorzien. V. De eerste vijf stappen van het voorgaande onderdeel worden vastgelegd in een administratieve begrotingswijziging, waarmee de budgetten in de administratie worden vastgelegd. Voor de stappen vi en vii geldt dat daarvoor een begrotingswijziging wordt opgesteld en dat deze aan de gemeenteraad wordt voorgelegd. VI. Het karakter van de post waarmee gecompenseerd wordt, dient gelijk te zijn (incidenteel of structureel) aan dat van het te compenseren budget. 3.5 Wanneer een begrotingswijziging en wie stelt deze vast Bij het overhevelen c.q. compenseren van budgetten vinden er budgetverschuivingen plaats en die kunnen leiden tot begrotingswijzigingen. In het algemeen kan worden gesteld dat een wijziging van de begroting een bevoegdheid is van de gemeenteraad. Omwille van de efficiëntie van de bedrijfsvoering gelden de volgende voorwaarden: I. Het gebruik maken van een reserve of begrotingsresultaat is een bevoegdheid van de raad; Het gebruik maken van de post Onvoorzien is een bevoegdheid van de raad (zie paragraaf 3.6); Het verschuiven van budgetten tussen programma s is een bevoegdheid van de raad; Het wijzigen van een beleid en/of niet halen van een afgesproken beleidsdoelstelling is een be voegdheid van de raad; V. De raad besluit als het bedrag gelijk is aan of hoger dan ; VI. V Het college stelt de begrotingswijziging vast indien het bedrag kleiner is dan en deze niet valt binnen de afspraken 1 t/m 5; Van deze regels kan worden afgeweken mits de raad juist en tijdig wordt geïnformeerd. Indien de begrote budgetten en/of beleidsdoelstellingen niet kunnen worden gerealiseerd, dient het naast hogere bestuursniveau zo spoedig mogelijk te worden geïnformeerd via de daarvoor afgesproken versie 4 september

7 planning- en controldocumenten of zonodig via een incidentele rapportage. Ook het niet (tijdig) behalen van een beleidsdoelstelling, kan leiden tot een beleidswijziging welke aan de raad moet worden voorgelegd. 3.6 Onvoorziene uitgaven en stelposten Onvoorzien De post Onvoorzien wordt jaarlijks bij de programmabegroting door de raad vastgesteld. Er kan een beroep op de post Onvoorzien (incidenteel van karakter) worden gedaan indien wordt voldaan aan minimaal twee van de drie volgende voorwaarden (de drie O s): I. de betreffende uitgaaf is onvermijdbaar; de betreffende uitgaaf is onuitstelbaar; en de betreffende uitgaaf is onvoorzien. Verder geldt dat de beschikkingsbevoegdheid van het budget van de post Onvoorzien behoort aan de gemeenteraad. Stelposten I. Stelposten worden beheerd door het team Financiën terwijl de beschikkingsbevoegdheid bij het college ligt tenzij anders bepaald. Op stelposten kunnen geen baten en lasten worden verantwoord. 3.7 Budgetrestanten I. De niet-gebruikte budgetten bij afloop van het boekjaar vallen onder het rekeningsresultaat. Het opnemen van het budget in de post Nog te betalen en Nog te ontvangen is mogelijk mits wordt voldaan aan de volgende voorwaarden: i) er is sprake van een verplichting die in het betreffende boekjaar is ontstaan en in het volgende jaar tot facturering zal leiden; ii) de factuur moet overeenkomen met de daadwerkelijke levering; iii) de verplichting en het bijbehorende budget dienen schriftelijk te zijn onderbouwd. De budgethouder is verantwoordelijk voor de aanvraag en aanlevering van de stukken. Het team Financiën verzamelt en beoordeelt de aanvragen en vervolgens stelt het college daarvoor het raadsvoorstel op. Bij het vaststellen van de jaarrekening wordt door de raad hierover een besluit genomen en post Nog te betalen en Nog te ontvangen maakt onderdeel uit van de jaarrekening (balans) en derhalve van de besluitvorming van de gemeenteraad. 3.8 Investeringsbudgetten I. In tegenstelling tot de exploitatiebudgetten kennen investeringskredieten een meerjarig lastenpatroon in de vorm van de kapitaallasten (afschrijvingen en rente). Voor de aanvraag van een meerjarig investeringskrediet levert de budgethouder een gedetailleerde onderbouwing waarin een relatie met de te leveren prestaties wordt gelegd, aangevuld met nut, noodzaak, start en oplevering, benodigde middelen, toekomstige jaarlijkse exploitatielasten en onderbouwing van eigen inzet en inzet van derden. Het team Financiën beoordeelt de aangevraagde investeringskredieten op redelijkheid en volledigheid (zie I) en zorgt vervolgens voor het opstellen van het complete investeringsprogramma. Dat investeringsprogramma wordt gezamenlijk met de programmabegroting door het college aan de gemeenteraad aangeboden. Bij de vaststelling van het investeringsprogramma in de begrotingsvergadering worden de investeringen van dat dienstjaar geautoriseerd. versie 4 september

8 Ten laste van een investeringsbudget mogen pas verplichtingen worden aangegaan nadat het budget is geautoriseerd en, indien van toepassing, is toegewezen. Het college kan hiervan bij besluit afwijken. Indien er na afronding sprake is van een positief investeringsresultaat, valt dit vrij ten gunste van de algemene reserve. V. Indien het investeringskrediet ontoereikend is, gaat de budgethouder geen verplichtingen aan voordat de raad een aanvullend krediet heeft toegewezen. VI. In de reguliere rapportages meldt de budgethouder de stand van zaken, welke investeringen zijn gedaan en welke verplichtingen zijn afgesloten. V De budgethouder stelt binnen drie maanden na afronding van de investering een eindrapportage op met daarin een nacalculatie. Deze rapportage wordt ter kennis gesteld aan het college en bevat informatie over: i) de aanbestedingsresultaten; ii) verschil(len) tussen voor- en nacalculatie met bijbehorende verklaringen; iii) en een evaluatie of het resultaat overeenkomt met de vooraf geformuleerde eisen en doelstellingen. V Investeringsbudgetten en restanten daarvan worden afgeraamd indien deze aan het eind van het opvolgende begrotingsjaar niet zijn besteed. Hiervan kan worden afgeweken als de budgethouder door middel van een onderbouwing kan aantonen dat de prestaties geheel of gedeeltelijk nog worden geleverd. 3.9 Budgetten grondexploitaties I. De raad is het bevoegde orgaan voor het openen, vaststellen en afsluiten van grondexploitaties. De budgethouder verstrekt die informatie die nodig is voor het opstellen van de paragraaf Grondbeleid van de Programmabegroting, de Programmajaarrekening en de reguliere en incidentele rapportages. De hierboven genoemde regels voor budgetten gelden ook voor de budgetten van de grondexploitaties met dat verschil dat de budgethouder, het MT respectievelijk het college bevoegd zijn budgetafwijkingen op de volgende wijze te compenseren: i) Verschuivingen tussen de boekjaren van een project binnen dezelfde kostensoort onder de voorwaarde dat het meerjarig exploitatieresultaat ongewijzigd blijft: (1) de budgethouder is bevoegd tot verschuivingen tot (inclusief btw); (2) het MT is bevoegd tot verschuivingen van tot (inclusief btw); (3) het college is bevoegd tot verschuivingen vanaf (inclusief btw). ii) Verschuivingen tussen de boekjaren van een project tussen projectonderdelen onder de voorwaarde dat het meerjarig exploitatieresultaat ongewijzigd blijft: (1) het MT is bevoegd tot verschuivingen tot (inclusief btw); (2) het college is bevoegd tot verschuivingen vanaf (inclusief btw). Budgetverschuivingen die tot gevolg hebben dat het meerjarig exploitatieresultaat of het afgesproken programma/resultaat van een grondcomplex wijzigen, worden in de rapportages, nota s en jaarrekening door het college aan de raad ter vaststelling voorgelegd. versie 4 september

9 Hoofdstuk 4 - Overig In de gevallen waarin deze Nota Budgethouderschap niet voorziet, beslist het college op voorstel van het MT. versie 4 september

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen

Financiële verordening gemeente Achtkarspelen Financiële verordening gemeente Achtkarspelen De raad van de gemeente Achtkarspelen; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van @; gelet op artikel 212 van de gemeentewet en

Nadere informatie

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013

Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 Budgethoudersregeling Gemeente Coevorden 2013 December 2013 Afdeling Kwaliteit & Concerncontrol Team Planning & Kwaliteit Budgethoudersregeling gemeente Coevorden 2013 Pagina 1 van 8 Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid

afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de omgevingsdienst met een eigen rechtstreekse verantwoordelijkheid o Financiële verordening Omgevingsdienst Veluwe IJssel Het algemeen bestuur van de Omgevingsdienst Veluwe IJssel, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; gelet op artikel 216 van de Provinciewet; gelet

Nadere informatie

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t :

gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; b e s l u i t : De Drechtraad gezien het voorstel van de Tijdelijke Commissie ingesteld door de Drechtraad van 21 augustus 2006 en 13 november 2006; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, alsmede artikel 30, eerste

Nadere informatie

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015.

Vast te stellen de volgende Budgethoudersregeling Veiligheidsregio Zeeland 2015. Regeling Budgethouders 2015 Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Zeeland; Gelet op: Afdeling 10 van de Algemene wet bestuursrecht; De gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013; De

Nadere informatie

1. Begrippen en definities

1. Begrippen en definities REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST 2012 Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 maart 2012, nummer B2011592, in werking getreden met ingang van 1 april

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen De raad van de gemeente Simpelveld; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Simpelveld 2015 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg

Financiële verordening RUD Zuid-Limburg Financiële verordening RUD Zuid-Limburg 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begrippenkader... 3 Hoofdstuk 2 Begroting en verantwoording... 4 Artikel 2 Opstellen begroting en verantwoording...

Nadere informatie

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis

Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis Notitie Financieel Afwijkingenbeleid gemeente Maassluis 1 2 NOTITIE FINANCIEEL AFWIJKINGENBELEID 1.Inleiding De (nieuwe) financiële verordening van de gemeente Maassluis is voorbereid door de Auditcommissie.

Nadere informatie

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015

AGP 9 ABVRBN Bijlage 3. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 AGP 9 ABVRBN 20141112 Bijlage 3 D. Regeling budgethouders Brandweer Brabant-Noord 2015 Het Algemeen Bestuur van de Veiligheidsregio Brabant-Noord, Overwegende dat: - voorheen het dagelijks bestuur jaarlijks

Nadere informatie

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland

Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Regeling Financieel Beheer Belastingsamenwerking Gouwe- Rijnland Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Gouwe-Rijnland (BSGR), gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet; Het Waterschapsbesluit;

Nadere informatie

Financiële verordening Het Gegevenshuis

Financiële verordening Het Gegevenshuis Financiële verordening Het Gegevenshuis Vastgesteld in de openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Het Gegevenshuis d.d. 25 februari 2016. Inhoud Artikel 1 Begrippenkader...

Nadere informatie

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld;

b e s l u i t : 1 Inleidende bepaling 2 Begroting en verantwoording Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; Nr: 07-104a De raad van de gemeente Barneveld; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders, nr. 07-104; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; overwegende dat de verordening op de uitgangspunten

Nadere informatie

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording

Financiële verordening gemeente Beesel Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen. Hoofdstuk 2. Begroting en verantwoording Financiële verordening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de Financiële verordening gemeente Beesel 2017 Hoofdstuk 1. Algemene

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST

REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST REGELING BUDGETBEHEER VAN DE GEMEENTE UITGEEST Vastgesteld bij besluit van het College van Burgemeester en Wethouders d.d.15 mei 2007, nummer B.2007 0574, gepubliceerd 7 juni 2007, in werking getreden

Nadere informatie

Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016

Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Dronten. Nr. 39806 1 april 2016 Regeling budgetbeheer gemeente Dronten 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Dronten, Gelet op het gestelde in

Nadere informatie

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden

Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Regeling budgethouderschap van de gemeente Heusden Het college van de gemeente Heusden; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, artikel 10, lid 2 van de Financiële Beheers- en Controleregeling en artikel

Nadere informatie

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BLAD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Officiële uitgave van de gemeenschappelijke regeling Metropoolregio Eindhoven Nr. 626 6 november 2017 Financiële Verordening 2018 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening financieel beleid en beheer 2015 gemeente Heemstede De raad van de gemeente Heemstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 juli 2015; gezien het advies van de commissie

Nadere informatie

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk

gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk Het College van Waalwijk; gelet op artikel 14, sub c, van de Financiële verordening gemeente Waalwijk besluit in te trekken: Regeling budgethouders gemeente Waalwijk 2012 vast te stellen de: Regeling budgethouders

Nadere informatie

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016

Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Regeling van de teken- en beschikkingsbevoegdheden 2016 Inleiding Na de vaststelling van de begroting door het algemeen bestuur en na aanvang van het begrotingsjaar kan de uitvoering van het met de begroting

Nadere informatie

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude

Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Zoeterwoude Publicatiedatum: 10-06-2015 Nummer gemeenteblad: 0554 Vastgestelde verordening - Financiële verordening gemeente Zoeterwoude Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht

Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Financiële Verordening 2015 gemeente Papendrecht Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo Hoofdstuk I Artikel 1 Hoofdstuk II Artikel 2 Artikel 3 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Hoofdstuk III Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING

FINANCIËLE VERORDENING FINANCIËLE VERORDENING Gemeenschappelijke regeling Regionaal reinigingsbedrijf AVALEX Financiële verordening Avalex 10-12-2012 pag. 1 van 8 Inhoud Hoofdstuk 1 - Inleidende bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...

Nadere informatie

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden

Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Het digitale Gemeenteblad Officiële uitgave van gemeente De Wolden Nummer 2, 9 maart 2017 Nr. IV / 7 De raad van de gemeente De Wolden; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 13 maart

Nadere informatie

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening

Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening Onderwerp: Aanpassing Financiële Verordening In Algemeen Bestuur van 21 december 2011 is de Financiële Verordening (FV) vastgesteld. In de FV is in artikel 13 de bepaling opgenomen dat een inventarisatie

Nadere informatie

Artikel 1. Definities

Artikel 1. Definities Verordening 212 Het algemeen bestuur van de ISD Bollenstreek besluit, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, vast te stellen: Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor

Nadere informatie

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Financiële verordening Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant gelet op: de Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant artikel 212 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders

: Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders MEMO INTERN Van Aan : Concernstaf : Afdelingshoofden/ budgethouders Datum : Betreft : Regeling budgethouderschap en leidraad budgethouders Collega s, Bijgevoegd vinden jullie de regeling budgethouderschap

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december 2014; Gemeenteraad Onderwerp: Volgnummer 2014-83 Actualisatie verordeningen 212, 213, en 213a Dienst/afdeling GFC De raad van de gemeente Oss; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 2 december

Nadere informatie

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten;

gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten; Financiële Beheersverordening gemeente Dantumadeel (ook bekend als verordening artikel 212 Gemeentewet (GW)) De raad van de gemeente Dantumadeel besluit; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet en het

Nadere informatie

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008

14it Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 14it.02602 Verschillenmatrix financiële verordening 2015 versus financiële verordening 2008 Artikel 1 Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: a. afdeling: iedere organisatorische eenheid

Nadere informatie

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen

Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Toelichting op de artikelen Financiële Verordening gemeente Groningen Artikel 1 Definities Voor de gehanteerde begrippen in de verordening gelden de definities uit de Gemeentewet, de Wet Fido, het besluit

Nadere informatie

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet)

MID 11/004. Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) MID 11/004 Financiële verordening gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude (Artikel 212 Gemeentewet) Versie: 29 maart 2011 2 Artikel 1 Definities In deze verordening wordt verstaan onder: Afdeling: iedere

Nadere informatie

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri

Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Financiële beheersverordening (ex. artikel 212 Gemeentewet) Gemeenschappelijke Regeling Avri Auteur Avri Versie 1 Datum 26 november 2015 Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Avri Het algemeen

Nadere informatie

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe?

Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Wijzigen van de begroting. Wie, wanneer en hoe? Mei 2013 Colofon Uitgave : Ondersteunen Naam : A. Penninga Telefoonnummer : 693252 Mail : mj.penninga@deventer.nl Versie Definitief Inhoudsopgave Leeswijzer

Nadere informatie

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L)

Onder intrekking van de Financiële verordening artikel 212 gemeente Bergen (L) Besluit van de gemeenteraad Onderwerp: Financiële verordening gemeente Bergen 2015 De raad van de gemeente Bergen, Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 25 februari 2015 Gelet op het bepaalde

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 maart 2015, Besluit: Raadsbesluit Jaar 2015/04/30/.. Onderwerp: Financiële verordening en Wet Markt en Overheid De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent

Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : MT Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 Mandatering van bevoegdheden Stichting Cavent Mandatering op het terrein van inkomsten en uitgaven (budgetten) ALGEMEEN

Nadere informatie

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo

Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hengelo. Nr. 70808 2 december 2014 Verordening op het financiële beleid en beheer van de gemeente Hengelo De raad van de gemeente Hengelo; gelezen het voorstel

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS

FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS FINANCIËLE VERORDENING RECREATIESCHAP DOBBEPLAS Het Algemeen Bestuur van het recreatieschap Dobbeplas; Gezien het voorstel van het Dagelijks Bestuur van 13 oktober 2014; Gelet op het bepaalde in de artikelen

Nadere informatie

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015;

De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; De raad van de gemeente Eindhoven, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 3 november 2015; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de volgende verordening: Financiële

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen,

Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, Financiële verordening voor de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen Het algemeen bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Veiligheidsregio Groningen, gelet op: - artikel 212 Gemeentewet;

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL FINANCIËLE VERORDENING GEMEENTE KRIMPEN AAN DEN IJSSEL TITEL 1: INLEIDENDE BEPALINGEN Artikel 1 - Definities In deze verordening wordt verstaan onder: a. Afdeling Iedere organisatorische eenheid binnen

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit,

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Zorg Groningen (hierna PG&Z) besluit, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 62106 17 mei 2016 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015

Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 100172 27 oktober 2015 Regeling Budgetbeheer gemeente Heemstede 2015 Wettelijk kader Het budgetrecht ligt bij de Gemeenteraad (artikel 189 Gemeentewet),

Nadere informatie

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal

Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal Richtlijnen budgetbeheer gemeente Stadskanaal 2012 Deze regeling is in werking getreden op 02-08-2012. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Financiële Verordening

Financiële Verordening Financiële Verordening Financiële Verordening Gemeente Helmond Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE

Doorkiesnummer : (0495) 57 50 00 Agendapunt: - ONDERWERP VOORSTEL COLLEGE Meijer, Jacco FIN S3 RAD: RAD150701 woensdag 1 juli 2015 BW: BW150526 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 1 juli 2015 Portefeuillehouder : H.A. Litjens Behandelend ambtenaar : Jacco

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen;

Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; FINANCIËLE VERORDENING MODULAIRE GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RIJK VAN NIJMEGEN 2015 Het algemeen bestuur van de Modulaire Gemeenschappelijke Regeling Rijk van Nijmegen; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Nadere informatie

Financiële Verordening 2009

Financiële Verordening 2009 Financiële Verordening 2009 - Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële organisatie van de gemeente

Nadere informatie

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening

Bijlage 4. WORDT WAS Verschillen. Financiële verordening Gemeente Ridderkerk 2014 Ridderkerk 2012. Financiële verordening Hoofdstuk 1 inleidende bepalingen Artikel 1. Definities art. 1 Niet meer opgenomen: - afdeling - Administratieve organisatie - Financieel beheer Deze definities hebben betrekking op de GR-BAR en zijn daarom

Nadere informatie

Financiële verordening 2017

Financiële verordening 2017 Financiële verordening 2017 Financiële Verordening Gemeente Helmond 2017 Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede voor het financieel beheer en voor de inrichting van de financiële

Nadere informatie

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014

Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 Financiële verordening DCMR Milieudienst Rijnmond 2014 DCMR Milieudienst Rijnmond Parallelweg 1 3112 NA Schiedam telefoon: (010) 2468 000 telefax : (010) 2468 283 Web: http://www.dcmr.nl/ Het algemeen

Nadere informatie

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening

PlusTeam. Hofstraat 4 5664 HT Geldrop KvK: 61974528 Bankrekening: Financiële verordening Financiële verordening Het Algemeen Bestuur van gelet op artikel 17 eerste lid van de regeling openbaar lichaam en artikel 212 van de Gemeentewet; zoals luidend vanaf de inwerkingtreding van de Wet dualisering

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert

Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Nota Reserves en Voorzieningen 2014 Gemeente Zundert Intern document 2014/10084 behorende bij B&W nota 2014/10024 Colofon Uitgave Mei 2014 Gemeente Zundert Markt 1 4881 CN Zundert Postbus 10.001 4880 CA

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX

FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX FINANCIËLE VERORDENING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REINIGINGSBEDRIJF AVALEX Blz. 1 van 8 Financiele verordening gemeenschappelijke regeling Avalex 2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Titel 1 Begroting

Nadere informatie

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop.

Kwaliteitssysteem. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6. Deze procedure beschrijft de verantwoordelijkheden en bevoegdheden betreffende inkoop. KH-F-02 23-03-2009 Pagina 1 van 6 Datum vaststelling : 23-03-2009 Eigenaar : Beleidsmedewerker Vastgesteld door : Directeur bestuurder Datum aanpassingen aan : 20-01-2015 1. BETREFT Deze procedure beschrijft

Nadere informatie

Farid Chikar / juni 2017

Farid Chikar / juni 2017 Agendapunt commissie: 4.1 steller telefoonnummer email Farid Chikar 040-2083696 Farid.chikar@A2samenwerking.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 208981/269305 29 juni 2017 Portefeuillehouder Wethouder

Nadere informatie

REGELING BUDGETBEHEER GEMEENTE OLDENZAAL 2017

REGELING BUDGETBEHEER GEMEENTE OLDENZAAL 2017 INTB-17-03116 REGELING BUDGETBEHEER GEMEENTE OLDENZAAL 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oldenzaal; Geiet op artikel 212 Gemeentewet, alsmede artikel 8 en 27 van de Financiële

Nadere informatie

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017

Financiële Verordening Utrechtse Heuvelrug 2017 Behoort bij raadsvoorstel 2017-376 De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, BESLUIT Over te gaan tot vaststelling van de volgende verordening: Hoofdstuk 1 Artikel

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet,

Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Het algemeen bestuur van het Openbaar Lichaam; Gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van [datum]; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, Besluit vast te stellen de volgende verordening: Verordening

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Financiële verordening gemeente Giessenlanden. Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen Artikel 1. Begripsbepaling In deze verordening wordt verstaan onder: - afdeling: iedere organisatorische eenheid binnen de

Nadere informatie

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast.

Programma-indeling De raad stelt bij aanvang van een nieuwe raadsperiode een programma-indeling voor de komende raadsperiode vast. DE RAAD VAN DE GEMEENTE HAREN, gelet op artikel 212 van de Gemeentewet, b e s l u i t : vast te stellen de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede de regels voor het financieel

Nadere informatie

Raadsvoorstel2008/19954

Raadsvoorstel2008/19954 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel2008/19954 Onderwerp Jaarstukken 2007 Portefeuillehouder J.J. Nobel steiler C. M. Bakker Collegevergadering 20 mei 2008 Raadsvergadering 26 juni 2008 1. Samenvatting

Nadere informatie

BUDGETHOUDERSREGELING

BUDGETHOUDERSREGELING BUDGETHOUDERSREGELING Gemeente Langedijk 2010 (B&W 2 februari 2010) BUDGETHOUDERSREGELING LANGEDIJK 2010 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Langedijk; gelet op: " hoofdstuk 10 van

Nadere informatie

Regeling budgetbeheer. - Stadsdeel Zuid 2010 -

Regeling budgetbeheer. - Stadsdeel Zuid 2010 - Regeling budgetbeheer - Stadsdeel Zuid 2010 - 1. Inleiding 1.1. Kader voor budgetbeheer De kaderstellende functie van de Regeling budgetbeheer is vastgelegd in de Financiële verordening (ex. art 212 Gemeentewet).

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H)

Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) Nota Reserves en Voorzieningen Gemeente Bergen (N-H) INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE... 1 1. INLEIDING... 2 1.1 Waarom een nota reserves en voorzieningen?... 2 1.2 Inhoud van de nota... 2 2 Regelgeving en

Nadere informatie

Door vaststelling van de nota ontstaat duidelijkheid over het budgetrecht en de begrotingsrechtmatigheid.

Door vaststelling van de nota ontstaat duidelijkheid over het budgetrecht en de begrotingsrechtmatigheid. Aan de gemeenteraad Zaaknummer Programma Onderwerp : '>.olo-"~ ~47 : Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien v. : Nota financieel afwijkingenbeleid Katwijk, 2 november 2010. Inleiding De Nota financieel

Nadere informatie

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling

Bijlage 1 FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE Paragraaf 1, Inleidende bepaling FINANCIËLE VERORDENING DRENTHE 2012 Bijlage 1 Paragraaf 1, Inleidende bepaling Artikel 1, Begripsomschrijvingen In deze verordening wordt verstaan onder: 1. organisatie-eenheid: een werkeenheid zoals bedoeld

Nadere informatie

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding.

januari 2012 BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. BBV Notitie Investeringen/Kredieten 1. Inleiding. In de praktijk blijkt het moeilijk te zijn investeringskredieten te beheersen. Het is weerbarstiger dan de regelgeving doet vermoeden. Investeringskredieten

Nadere informatie

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM

NOTA RENTEBELEID GEMEENTE BERGEN OP ZOOM l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023068 NOTA RENTEBELEID 2015 GEMEENTE BERGEN OP ZOOM Bergen op Zoom, oktober 2015 1. INLEIDING.""""""""""""""""""""""""""""""""""

Nadere informatie

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard

Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014. Gemeente Lingewaard Deelplan IC Investeringen en kredieten 2014 Gemeente Lingewaard Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2 2. Structureel / incidenteel 2 3. Opdrachtgever 2 4. Opdrachtnemer 2 5. Relevante wet- en regelgeving 2 6.

Nadere informatie

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006)

Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) Beleidsregels Algemene subsidieverordening Gouda 2003 (zoals gewijzigd op 28 november 2006) 1 Inleiding Voorgesteld wordt de beleidsregels te wijzigen en aanvullingen op te nemen, zoals in onderstaande

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007;

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Nummer B-5.20.2007 De raad van de gemeente Eemsmond; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 november 2007; Gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; b e s l u i t :

Nadere informatie

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling

Artikel 2 Programmabegroting 1. De raad stelt in ieder geval bij de aanvang van de nieuwe raadsperiode een programmaindeling Nr. 2012/... De raad van de gemeente Leeuwarderadeel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 28 februari 2012; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; B E S L U I T : vast te stellen:

Nadere informatie

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de Regeling budgetbeheer 2014 waterschap Hollandse Delta

Voorgesteld wordt: 1. Kennis te nemen van de Regeling budgetbeheer 2014 waterschap Hollandse Delta Regeling budgetbeheer 2014. 1. Aanleiding De vigerende regeling budgethouderschap 2009 is vastgesteld door de Verenigde Vergadering op 27 november 2008. Op dit moment is de regeling toe aan algehele herziening.

Nadere informatie

FINANCIELE VERORDENING 2011

FINANCIELE VERORDENING 2011 FINANCIELE VERORDENING 2011 De raad van de gemeente IJsselstein; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen: de Verordening op de uitgangspunten voor het financieel beleid, alsmede

Nadere informatie

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden.

Advies: In te stemmen met de Bestuursrapportage 2014 en deze ter vaststelling aan de raad aan te bieden. VOORSTEL AAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS & VOORSTEL AAN DE RAAD Van: R.C. Ouwerkerk Tel.nr.: 8856 Nummer: 14A.00661 Datum: 5 september 2014 Team: Concernzaken Tekenstukken: Ja Bijlagen: 2 Afschrift aan:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.;

gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; Nr. 8A De raad van de gemeente Marum; gelezen het voorstel van de auditcommissie d.d. 19 februari 2010, nr. 10.02.08.; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de: VERORDENING OP

Nadere informatie

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard

Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Financiële Verordening gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling ICT-samenwerking Hoeksche Waard, - gelet op artikel 212 van de

Nadere informatie

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen. januari 2012 Notitie incidentele en structurele baten en lasten Algemeen De taak van de commissie Besluit begroting en verantwoording (hierna: BBV) is om een eenduidige toepassing van het BBV te bevorderen.

Nadere informatie

Nota Reserves en Voorzieningen

Nota Reserves en Voorzieningen Nota Reserves en Voorzieningen 1 2 Inhoud 1 Visie en wettelijke kaders 5 1.1 1.2 Visie Wettelijke kaders 2 Reserves 7 2.1 Soorten reserves 8 2.1.1 Algemene reserves 2.2 2.3 2.4 3 Voorzieningen 11 3.1 3.2

Nadere informatie

Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht

Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht Financiële verordening ex. art. 212 GW Gemeente Dordrecht Enkele aandachtspunten Auditcommissie Dordrecht 16 november 2010 Rein-Aart van Vugt JaapJan Visser 1 < Hier komt de footer. Pas aan in de masterslide

Nadere informatie

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening als bedoeld in artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Hulpverleningsdienst Fryslân ; gelet op: - artikel 212 van de Gemeentewet - het Besluit

Nadere informatie

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010)

Bijlage 2. Financiële verordening gemeente Asten (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) Bijlage 2 Financiële verordening gemeente Asten 2010 (inclusief nota vaste activa 2010 en nota reserves en voorzieningen 2010) 2 TITEL 1 BEGROTING EN VERANTWOORDING Artikel 1 Begroting 1. De raad stelt

Nadere informatie

- niet begrote mutaties in de reserves onder het grensbedrag (plus aanvullende criteria).

- niet begrote mutaties in de reserves onder het grensbedrag (plus aanvullende criteria). NOTITIE FINANCIEEL AFWIJKINGENBELEID gemeente Schiedam Aan de raad van Schiedam. Onderwerp: Toedelen bevoegdheden budgetrecht naar het college. 1. Inleiding. Bij de voorbereiding van de nieuwe financiële

Nadere informatie

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet

Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Financiële verordening 2016 ex. artikel 212 Gemeentewet Het Algemeen Bestuur van Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zeeland 2013 (VRZ) gelet op: Artikel 212 van de Gemeentewet en artikel 35 van

Nadere informatie

Regeling budgetbeheer Waterschap Veluwe 2009

Regeling budgetbeheer Waterschap Veluwe 2009 Steenbokstraat 10 Postbus 4142 7320 AC Apeldoorn [T] (055) 527 29 11 [F] (055) 527 27 04 [E] waterschap@veluwe.nl [I] www.veluwe.nl Regeling budgetbeheer Waterschap Veluwe 2009 Datum 10 december 2008 Opgemaakt

Nadere informatie

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006)

Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2006 / 85 Naam Financiële verordening Gemeenschappelijke Regeling Bijsterhuizen (2006) Publicatiedatum 25 oktober 2006 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening

Nadere informatie

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016

FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 FINANCIËLE VERORDENING HEUSDEN 2016 De raad van de gemeente Heusden; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2016; gelet op artikel 212 van de Gemeentewet; besluit

Nadere informatie

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk

Postreg.nr. Directeur: Tel.nr Y.C.M. de Rijk Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer V.2007054 Datum: Behandelend R.M.Maris ambtenaar 28062007 Postreg.nr. Directeur: Tel.nr 0345636282 Y.C.M. de Rijk ONDERWERP: Verordening budget en kredietbewaking

Nadere informatie

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad

Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Financiële Verordening Gemeenschappelijke Regeling Meerstad Vastgesteld bij besluit van het Algemeen Bestuur van 18 december 2012. Datum inwerktreding: 18 december 2012 Pagina 2 (10) Financiële Verordening

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 2 juni 2015; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 89825 29 september 2015 Financiële Verordening gemeente Sliedrecht 2015 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van het college

Nadere informatie

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen.

Agendapunt. Op grond van artikel 192 van de gemeentewet is de raad het bevoegd orgaan om de begroting tussentijds te wijzigen. RAADSVOORSTEL Agendapunt Raad 27 oktober 2016 Afdeling Middelen Voorstel nummer 2016.00077 Datum 27 september 2016 Onderwerp Tweede bestuursrapportage 2016 Programma Alle begrotingsprogramma's Inlichtingen

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding.

Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Toelichting Financiële verordening gemeente Albrandswaard 2014. Inleiding. Voor de indeling van de financiële verordening is de inhoud van artikel 212 Gemeentewet gevolgd. Dit artikel uit de Gemeentewet

Nadere informatie

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015

Bestuurlijk spoorboekje planning en control 2015 Bestuurlijk spoorboekje planning en control Gemeente Velsen 17 december 2014 Inleiding In de Wet dualisering gemeentebestuur zijn de posities, functies en bevoegdheden van de Raad en het College formeel

Nadere informatie

Uitvoeringsvoorschriften voor de Regeling budgetbeheer gemeente Etten-Leur

Uitvoeringsvoorschriften voor de Regeling budgetbeheer gemeente Etten-Leur GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Etten-Leur. Nr. 20879 11 maart 2015 Uitvoeringsvoorschriften voor de Regeling budgetbeheer gemeente Etten-Leur 2015 Samenvatting: vuistregels budgetbeheer Hieronder

Nadere informatie