Besluit maatschappelijke ondersteuning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Besluit maatschappelijke ondersteuning"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 5 1

2 Gemeente Wijk bij Duurstede Vastgesteld door het college van Burgemeester en wethouders op 22 december Gemeenteblad nr. 5 2

3 Het college van Burgemeester en wethouders, gelet op de (concept) Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede ; gelet op de Beleidsregels Maatschappelijke Ondersteuning 2015; gelet op het Pgb-beleid Sociaal Domein 2015; besluit: het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede als volgt vast te stellen: Gemeenteblad nr. 5 3

4 Hoofdstuk 1. Algemene- en Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen en Collectieve voorzieningen Artikel 1. Kostprijs maatwerkvoorzieningen 1. De hoogte van de Eigen Bijdrage voor gebruik van een Maatwerkvoorziening of een Algemene- of Collectieve voorziening wordt door het College met dit Besluit maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. 2. De Eigen bijdragen voor een Maatwerkvoorziening of een Algemene- of Collectieve voorziening gaat de kostprijs niet te boven. 3. De bedragen per vier weken, de inkomensbedragen en de percentages die gelden voor de berekening van de eigen bijdrage zijn gelijk aan die genoemd in artikel 3.1, eerste lid, van het Uitvoeringsbesluit Wmo Het College kan per opgelegde Eigen Bijdrage de looptijd nader bepalen. Artikel 2. Eigen bijdragen voor Maatwerkvoorzieningen 1. Maatwerkvoorziening Hulp bij het huishouden: De Eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs per uur van de toegekende Maatwerkvoorziening, Deze is gebaseerd op de raamovereenkomst met de aanbieders Hulp bij het Huishouden. 2. Maatwerkvoorziening Begeleiding: de Eigen bijdrage is gebaseerd op een maximum van 14,20 per uur. 3. Maatwerkvoorziening hulpmiddelen en individueel vervoer (o.a. scootmobielen, driewielfietsen): de Eigen bijdrage is gebaseerd op de kostprijs van hetgeen als gebruikelijk uit het kernassortiment van de gecontracteerde leverancier in rekening wordt gebracht aan de gemeente. De Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal dertien perioden van vier weken. Indien het een voorziening betreft die niet in het kernassortiment is opgenomen, is artikel 1 tweede lid van dit Besluit van toepassing. Gemeenteblad nr. 5 4

5 4. Maatwerkvoorziening Woonvoorziening (niet-bouwkundige of niet-woontechnische Woonvoorziening in de vorm van een losse of roerende woonvoorziening: de Eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs van de toegekende maatwerkvoorziening zoals deze in rekening wordt gebracht bij de gemeente. De Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal dertien perioden van vier weken. 5. Maatwerkvoorziening Woonvoorziening in de vorm van een Woningaanpassing: de Eigen bijdrage bedraagt maximaal de kostprijs van de maatwerkvoorziening zoals deze bij de gemeente in rekening wordt gebracht. De Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal dertien perioden van vier weken indien de kostprijs van de Woningaanpassing minder dan bedraagt. Daarboven gelden de volgende periodes waarin een Eigen bijdrage betaald moet worden: a. Bij toekenning van een Woningaanpassing meer dan en minder dan : de Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal zesentwintig perioden van vier weken (twee jaar); b. Bij toekenning van een Woningaanpassing meer dan en minder dan : de Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal negenendertig perioden van vier weken (drie jaar); c. Bij toekenning van een Woningaanpassing meer dan : de Eigen bijdrage wordt opgelegd voor een periode van maximaal vijfenzestig perioden van vier weken (vijf jaar). 6. Maatwerkvoorziening Persoonlijke verzorging: de Eigen bijdrage is gebaseerd op een maximum van 14,20 per uur. 7. Indien sprake is van vervanging van Maatwerkvoorzieningen, kan opnieuw een Eigen bijdrage opgelegd worden. Artikel 3. Eigen b ijdragen voor Algemene en/of Collectieve voorzieningen Gemeenteblad nr. 5 5

6 Voor de volgende Algemene voorzieningen en/of Collectieve voorzieningen (niet limitatieve opsomming) kan de Inwoner of de Cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd zijn die hetzij door de gemeente, hetzij door de aanbieder van de voorziening wordt opgelegd: a. collectief vervoer; b. alarmering; c. maaltijdvoorziening of maaltijdservice; d. was- en strijkservice; e. klussendienst; f. collectieve ondersteuning gericht op behoud en versterking van zelfredzaamheid en/of participatie. Artikel 4. Geen Eigen bijdrage in rekening brengen Geen Eigen bijdrage wordt in rekening gebracht voor de volgende Maatwerkvoorzieningen: - Maatwerkvoorziening Kortdurend Verblijf. - Maatwerkvoorziening rolstoel; - Maatwerkvoorziening Verhuis- en inrichtingsvergoeding. - Maatwerkvoorziening Bezoekbaar maken van een woning. - Cliëntondersteuning. Gemeenteblad nr. 5 6

7 Hoofdstuk 2. Maatwerkvoorzieningen in de vorm van een Persoonsgebonden budget (pgb) Artikel 5. Hoogte pgb en indexering 1. De hoogte van het pgb kan jaarlijks worden aangepast door middel van indexering. 2. Indexering van het pgb ten behoeve van Begeleiding, dagbesteding of kortdurend verblijf vindt plaats op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de consumentenprijsindex (CPI), reeks alle huishoudens (januari 2006 = 100) gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 3. Indexering voor het pgb ten behoeve van Hulp bij het Huishouden vindt plaats op basis van een jaarlijkse prijsindexering van het uurtarief, conform het indexcijfer CAO-lonen contractuele loonkosten en arbeidsduur, gezondheids- en welzijnszorg (2000 = 100) en conform de navolgende formule: tarief/indexcijfer september voorgaande jaar*indexcijfer september van het jaar van toepassing. De indexering is uitsluitend van toepassing op de looncomponenten van het tarief. 4. Indexering van de overige toegekende pgb s vindt plaats overeenkomstig de formule in het tweede lid van dit artikel. 5. Indexering op de in dit Besluit opgenomen tarieven vindt voor het eerst plaats per 1 januari 2017 en wel op basis van bovenstaande indexcijfers zoals eind 2015 vastgesteld. Artikel 6. Hoogte pgb voor een Maatwerkvoorziening 1. De maximale hoogte van een pgb voor een materiële Maatwerkvoorziening wordt bepaald aan de hand van- en tot het maximum van de kostprijs van de in de situatie van de Cliënt goedkoopst, adequaat, kwalitatief passende voorziening in natura, welke toereikend is voor de aanschaf en eventuele verzekering en onderhoud ervan. 2. De maximale hoogte van een pgb voor een immateriële maatwerkvoorziening wordt begrensd op de kostprijs van de in de situatie van de Cliënt goedkoopst, adequaat, Gemeenteblad nr. 5 7

8 kwalitatief passende voorziening en gebaseerd op de hoogte van de door het College ingekochte Maatwerkvoorziening in natura. 3. Als de naturaverstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, met een looptijd gelijk aan de verkorte termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. Als de naturaverstrekking een nieuwe voorziening betreft, wordt de kostprijs daarop gebaseerd, rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering. Artikel 7. Hoogte pgb voor Hulp bij het huishouden (HH) De hoogte van een persoonsgebonden budget voor Hulp bij het huishouden bedraagt: 1. Voor Hulp bij het huishouden door een niet daartoe opgeleid persoon die niet werkzaam is voor een instelling (bijvoorbeeld familie/kennissen van de aanvrager): 70% van het tarief dat geldt voor HH1 of HH2 in natura. 2. Voor Hulp bij het huishouden door een zelfstandige zonder personeel (zzp-er) of gelijkwaardige functie die de juiste opleiding heeft voltooid: 90% van het tarief dat geldt voor HH1 of HH2 geleverd in natura. 3. Voor Hulp bij het huishouden door een daartoe opgeleid persoon werkzaam in dienst van een instelling: 100% van het tarief dat geldt voor HH1 of HH2 geleverd in natura. Artikel 8. Hoogte pgb voor individuele Begeleiding De hoogte van een pgb voor individuele Begeleiding wordt als volgt vastgesteld: 1. Voor individuele Begeleiding door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt: 20,- per uur. 2. Voor individuele Begeleiding door een daartoe opgeleid persoon: maximaal 33,20 per uur. Dit is uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( Begeleiding basis ). Gemeenteblad nr. 5 8

9 3. Voor individuele Begeleiding door een daartoe opgeleid persoon, en waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist: maximaal 54,38 per uur. Dit is uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( Begeleiding speciaal ). 4. Voor individuele Begeleiding door een daartoe opgeleid persoon, werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling: maximaal 100% van het tarief (prijspeil 2015) zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren. Artikel 9. Hoogte van een pgb voor Dagbesteding of Begeleiding groep De hoogte van een pgb voor dagbesteding of begeleiding groep wordt als volgt vastgesteld: 1. Voor Dagbesteding of Begeleiding groep door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt: 20,- per dagdeel. 2. Voor Dagbesteding of Begeleiding groep met laag intensieve ondersteuning uitgevoerd door vrijwilligers met ondersteuning van een beroepskracht: maximaal 21,82 per dagdeel. Dit uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( dagactiviteit basis ). 3. Voor Dagbesteding of Begeleiding groep door een daartoe opgeleid persoon en waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist: maximaal 40,30. Dit is uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( dagbesteding PG ). 4. Voor Dagbesteding of Begeleiding uitgevoerd door een daartoe opgeleid persoon, werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling: maximaal 100% van het tarief (prijspeil 2015) zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding. Artikel 10. Hoogte van een pgb voor Vervoer van en naar geïndiceerde dagbesteding: De hoogte van een pgb voor vervoer ten behoeve van dagbesteding/dagbehandeling bedraagt maximaal 100% van het tarief dat geldt voor vervoer via zorg in natura, Gemeenteblad nr. 5 9

10 afhankelijk van het aantal dagen per week dat vervoer geïndiceerd is: maximaal 7,02 per dag (prijspeil 2015). Gemeenteblad nr. 5 10

11 Artikel 11. Hoogte pgb voor Kortdurend verblijf- en Respijtzorg De hoogte van een pgb voor Kortdurend verblijf en Respijtzorg wordt als volgt vastgesteld: 1. Kortdurend verblijf of respijtzorg aangeboden door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt: maximaal 30,- per etmaal. 2. Kortdurend verblijf of Respijtzorg door een daartoe opgeleid persoon: maximaal 101,- per etmaal voor maximaal 3 etmalen per week. 3. Kortdurend verblijf of Respijtzorg waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist; maximaal 101,- per etmaal voor maximaal 3 etmalen per week. 4. Indien sprake is van zorg zoals onder het 1 e tot en met het 3 e lid bedoeld, wordt een etmaal bepaald op 24 uur. Indien de omvang van de zorg niet in hele etmalen verstrekt wordt, bedraagt het tarief per uur 1/24 e van het desbetreffende tarief per etmaal. Artikel 12. Hoogte Pgb voor Persoonlijke verzorging De hoogte van een pgb voor Persoonlijke verzorging wordt als volgt vastgesteld: 1. Voor persoonlijke verzorging door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt: maximaal 20,- per uur. 2. Voor Persoonlijke verzorging door een daartoe opgeleid persoon: 30,81 per uur. Dit is uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkovereenkomst Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( Persoonlijke Verzorging ). 3. Voor Persoonlijke verzorging waarvoor bijzondere deskundigheden zijn vereist: maximaal 33 per uur. Dit is uitgaande van 75% van het tarief zoals opgenomen in de Maatwerkvoorziening Begeleiding met aanbieders die zorg in natura leveren ( Persoonlijke verzorging extra ). Gemeenteblad nr. 5 11

12 Gemeenteblad nr. 5 12

13 Hoofdstuk 3. Vervoersvoorzieningen Artikel 13. Bedragen voor vervoersvoorzieningen 1. Er wordt geen inkomensgrens voor vervoersvoorzieningen gehanteerd. Wel wordt bepaald in hoeverre een persoon met beperkingen in zijn eigen vervoersbehoefte kan voorzien, bijvoorbeeld door het inzetten van het eigen netwerk en/of eigen mogelijkheden en/of mogelijkheden die aangeleerd kunnen worden. 2. De financiële tegemoetkomingen voor een vervoersvoorziening zijn maximaal: a. autokostenvergoeding 800,- per jaar; b. taxikostenvergoeding 800,- per jaar; c. rolstoeltaxikostenvergoeding 800,- per jaar. Artikel 14. Financiële tegemoetkoming voor auto-aanpassingen en rijlessen Indien sprake is van een financiële tegemoetkoming voor autoaanpassingen dan geldt: 1. De kosten komen alleen in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming indien de aanpassing c.q. reparatie van de aanpassing, gelet op de nog te verwachten technische levensduur van de auto, verantwoord is. 2. De vergoeding voor het aantal rijlessen voor een gehandicapte of zijn huisgenoot, als een auto de enige vervoersmogelijkheid biedt en er ook sprake is van autoaanpassingen, is aan een maximum van 50 lessen gebonden. Indien blijkt, dat het aantal van 50 niet voldoende is om het rijbewijs te behalen kan van dit aantal in individuele situaties worden afgeweken tot maximaal 75 lessen. 3. De vergoeding van meerkosten van een aangepaste auto ten opzichte van de aanschaf van een gebruikelijke auto, wordt individueel beoordeeld. 4. Ingeval van meerkosten voor een aangepaste auto voor een gezin met meerdere kinderen, waarvan één of meerdere kinderen gebruik moeten maken van een rolstoel, bedraagt de financiële tegemoetkoming maximaal Gemeenteblad nr. 5 13

14 Artikel 15. Individuele vervoersvoorzieningen 1. Individuele vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen en (driewiel)fietsen worden bij voorkeur in bruikleen verstrekt. De bruiklener dient hiervoor een bruikleenovereenkomst te tekenen. 2. De gemeente blijft eigenaar van de vervoersvoorziening indien verstrekking plaatsvindt in natura. Zodra deze niet meer wordt gebruikt, wordt deze teruggenomen door de leverancier. Zodra dit mogelijk is wordt deze ingezet bij een andere cliënt. 3. De gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor de vervoersvoorziening indien deze in natura is verstrekt alsmede voor het afsluiten van een verzekering. 4 Ingeval van een pgb verstrekking is cliënt zelf verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie en verzekering. Gemeenteblad nr. 5 14

15 Artikel 16. Indexering van financiële tegemoetkomingen voor vervoersvoorzieningen De financiële tegemoetkomingen voor vervoersvoorzieningen (inclusief eventueel toegekende vergoeding voor oplaadkosten) worden geïndexeerd overeenkomstig de formule zoals opgenomen in artikel 5, 2 e lid en 5 e lid. Gemeenteblad nr. 5 15

16 Hoofdstuk 4. Woonvoorzieningen, verhuis- en inrichtingskosten en overige voorzieningen die betrekking hebben op woonvoorzieningen Artikel 17. Trapliften 1. Trapliften worden bij voorkeur in bruikleen verstrekt. De bruiklener dient hiervoor een bruikleenovereenkomst te tekenen. 2. De gemeente blijft eigenaar van de traplift indien verstrekking plaatsvindt in natura. Zodra de traplift niet meer wordt gebruikt, wordt deze teruggenomen door de leverancier van de traplift. Als dit mogelijk is wordt de traplift ingezet bij een andere cliënt. 3. De gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor de traplift indien deze in natura is verstrekt. 4. In geval van een pgb verstrekking is cliënt zelf verantwoordelijk voor onderhoud, reparatie en verzekering. Artikel 18. Andere voorzieningen in bruikleen 1. Woonvoorzieningen van niet-woontechnische of niet-bouwkundige aard tot een aanschafwaarde van maximaal 500 worden in eigendom verstrekt. 2. Woonvoorzieningen van niet-woontechnische of niet-bouwkundige aard boven een aanschafwaarde van 500 worden in bruikleen verstrekt als hergebruik tot de mogelijkheden behoort. Artikel 19. Anti-speculatiebeding Bij verkoop van een eigen woning die op grond van de voormalige wet Voorzieningen gehandicapten (Wvg) of (voormalige) Wmo is aangepast, dient de Cliënt de Gemeenteblad nr. 5 16

17 aangetoonde meerwaarde van de verbouwing terug te betalen na verrekening van eventueel betaalde eigen bijdragen. De meerwaarde wordt bepaald door een taxatie van de woning uit te voeren voor en na verbouwing. Deze taxatie wordt uitgevoerd door een door het team Wijk aangewezen makelaar. Bij terugbetaling wordt de volgende afschrijvingstermijn gehanteerd: Bij verkoop van de woning binnen een jaar na verbouwing moet 100% van de meerwaarde worden terugbetaald. Bij verkoop van de woning tussen het tweede en twintigste jaar na verbouwing: voor elk jaar 5 % van de meerwaarde. 1 In alle gevallen minus het bedrag dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen (bijvoorbeeld in de vorm van de betaalde eigen bijdragen). 1 na twee jaar 95%, na drie jaar 90%, na vier jaar 85%, na vijf jaar 80%, na zes jaar 75%, na 7 jaar 70%, na acht jaar 65%, na negen jaar 60%, na tien jaar 55%, na elf jaar 50%, na twaalf jaar 45%, na dertien jaar 40%, na veertien jaar 35%, na vijftien jaar 30%, na zestien jaar 25%, na zeventien jaar 20%, na achttien jaar 15%, na negentien jaar 10%, na twintig jaar 5%) Gemeenteblad nr. 5 17

18 Artikel 20. Financiële tegemoetkoming voor verhuis- en inrichtingskosten 1. Het bedrag voor de verhuis- en herinrichtingskostenvergoeding tezamen bedraagt maximaal 5.300,- Deze vergoeding is conform de verhuiskostenvergoeding bij renovatie van huurwoningen, zoals toegepast door de lokale woningcorporaties. 2. De vergoeding voor verhuiskosten bedraagt maximaal 2.650, mits het bestede bedrag kan worden verantwoord en de cliënt conform de indicatiestelling van loket Wijk niet in staat is de verhuizing zelf of via eigen kring te regelen. Deze vergoeding is bedoeld voor het inhuren van een verhuisbedrijf of het huren van een verhuisauto. 3. De vergoeding voor inrichtingskosten bedraagt maximaal Artikel 21. Bezoekbaar maken van de woning 1. De financiële tegemoetkoming voor het bezoekbaar maken van een woning vindt uitsluitend plaats ten behoeve van een kind of een partner die als gevolg van beperkingen niet meer thuis woont. Bezoekbaar houdt in dat de Cliënt toegang heeft tot de woning, één verblijfsruimte en het toilet. 2. De vergoeding kan worden besteed aan woningaanpassingen of de aanschaf van roerende woonvoorzieningen. 3. De vergoeding wordt bepaald op basis van: - de omvang van de aanpassing; - het programma van eisen voor de aanpassing; - de keuze van de cliënt om al dan niet gebruik te maken van een erkende aannemer, en - de laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een erkende aannemer; - de kosten van de roerende woonvoorzieningen. 4. Het bedrag dat verstrekt wordt, bedraagt maximaal Afhankelijk van de aard en de te verwachten afschrijvingstermijn van de aanpassingen en/of de Gemeenteblad nr. 5 18

19 voorzieningen kan na verloop van tijd opnieuw een vergoeding toegekend worden. Artikel 22. Woningsanering Indien een Maatwerkvoorziening wordt toegekend in het kader van een sanering in verband met COPD, geldt dat een financiële tegemoetkoming wordt verstrekt voor de aanschaf van: - Zeil, linoleum of laminaat: maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids inclusief egalisatiekosten; - gordijnen: vergoeding maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids. Artikel 23. Sanering wegens andere medische of ergonomische beperkingen Indien een Maatwerkvoorziening in de vorm van een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening wordt aangewend vanwege een sanering om andere medische en ergonomische redenen dan genoemd in artikel 22 van dit Besluit, bedraagt de vergoeding maximaal de vergoeding volgens de Nibud prijzengids inclusief egalisatiekosten, arbeid en BTW. Gemeenteblad nr. 5 19

20 Artikel 24. Afschrijvingstermijn woonvoorzieningen en woningaanpassingen 1. Een bedrag als bedoeld in artikel 22 en 23 van dit Besluit wordt alleen verstrekt in die gevallen dat de betreffende stoffering die vervangen moet worden niet ouder is dan 8 jaar. 2. Bij de berekening van de hoogte van de financiële tegemoetkoming voor een Woonvoorziening kan als volgt rekening worden gehouden met de reeds verlopen afschrijvingsperiode. De vergoeding bedraagt dan een percentage van de kosten, afhankelijk van de afschrijvingsperiode: - 100% indien de te vervangen voorziening nieuwer is dan vijf jaar; - 75% indien de te vervangen voorziening tussen de vijf en tien jaar oud is; - 50% indien de te vervangen voorziening tussen de tien en vijftien jaar oud is; - 25% indien de te vervangen voorziening meer dan 15 jaar oud is maar niet ouder dan 25 jaar. 3. Indien het artikel vijfentwintig jaar of ouder is, wordt alleen een vergoeding verstrekt voor de meerkosten in verband met de beperking of aandoening. 4. In geval van verhuizing wordt geen tegemoetkoming toegekend, omdat bij verhuizing de woning opnieuw moet worden ingericht en dan rekening kan worden gehouden met de ondervonden klachten. 5. Bij de berekening van de financiële tegemoetkoming van Woningaanpassingen zoals een badkamer, (onderrijdbare) keuken, toiletten etc. kan overeenkomstig het tweede lid van dit artikel rekening gehouden worden met de reeds verlopen afschrijvingsperiode van de bestaande voorziening die voor vervanging in aanmerking komt. Artikel 25. Indexering van financiële tegemoetkomingen voor Woonvoorzieningen, verhuis- en inrichtingskosten en overige woonvoorzieningen Gemeenteblad nr. 5 20

21 De financiële tegemoetkomingen voor Woonvoorzieningen, verhuis- en inrichtingskosten en overige voorzieningen die betrekking hebben op woonvoorzieningen, worden geïndexeerd overeenkomstig de formule zoals opgenomen in artikel 5, 2 e lid en 5 e lid. Artikel 26. en reparatie Financiële tegemoetkoming voor de kosten van onderhoud, keuring De gemeente verstrekt een financiële tegemoetkoming van 100% van de gemaakte kosten van keuring, onderhoud en reparatie van de volgende (roerende) Woonvoorzieningen, mits zij door de gemeente verstrekt zijn en in de kosten voor onderhoud, keuring en reparatie niet al op een andere manier voorzien is: a. stoelliften; b. rolstoel- of sta-plateauliften; c. woonhuisliften; d. plafondliften; e. tilliften; f. mechanische of elektrische inrichting voor het in hoogte verstellen van een keukenblok, bad of wastafel; g. elektromechanisch open- en sluitmechanisme van deuren; h. toiletten voorzien van onderspoel en föhninrichting. Artikel 27. Financiële tegemoetkoming voor de kosten van tijdelijke huisvesting en huurderving De gemeente kan een financiële tegemoetkoming verstrekken in de kosten van tijdelijke huisvesting aan belanghebbende of in de kosten voor huurderving aan een verhuurder Gemeenteblad nr. 5 21

22 wanneer aanpassing van een woning op grond van de Wmo noodzakelijk is. Deze tegemoetkoming is als volgt bepaald. 1. Voor tijdelijke huur: maximaal 100% van de kale huur van de tijdelijke woning waarbij huurtoeslag wordt verstrekt tot een maximum van 6 maanden; 2. De werkelijke kosten met een maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per maand als tegemoetkoming in de kosten van het tijdelijk betrekken van zelfstandige woonruimte en het langer moeten aanhouden van de te verlaten woonruimte; 3. De werkelijke kosten voor huurderving worden verstrekt aan de verhuurder, met een maximum ter hoogte van de netto huurprijs voor een sociale huurwoning per maand, en kan voor maximaal 6 maanden worden verstrekt. 4. Deze tegemoetkomingen worden alleen toegekend in gevallen waarin de woonruimte voor meer dan ,- wordt aangepast. Gemeenteblad nr. 5 22

23 Hoofdstuk 5. Hulpmiddelen Artikel 28. Rolstoel in bruikleen 1. Rolstoelen worden bij voorkeur in bruikleen verstrekt en blijven eigendom van de gemeente indien deze in natura wordt verstrekt. De bruiklener dient hiervoor een bruikleenovereenkomst te tekenen. 2. Zodra de rolstoel niet meer wordt gebruikt, wordt deze teruggenomen door de leverancier. Zodra dit mogelijk is wordt deze ingezet bij een andere cliënt. 3. De gemeente is verantwoordelijk voor het afsluiten van een onderhoudscontract voor de rolstoel indien deze in natura is verstrekt. 4. In geval van verstrekking van een elektrische rolstoel in natura, zorgt de gemeente ook voor een verzekering. Artikel 29. Sportvoorzieningen 1. Het bedrag voor de aanschaf en het onderhoud van een sportvoorziening wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportvoorziening in natura, opgenomen in het door de gemeente gesloten contract met een leverancier van hulpmiddelen en bedraagt maximaal per drie jaar. Voor een andere voorziening dan een sportrolstoel worden alleen de meerkosten in verband met de handicap verstrekt met een maximum van per drie jaar. 2. De bedragen in het eerste lid genoemd worden geïndexeerd overeenkomstig de formule zoals opgenomen in artikel 5, 2 e en 5 e lid. Gemeenteblad nr. 5 23

24 Artikel 30. Kindervoorzieningen 1. Voor kindervoorzieningen geldt dat deze bij voorkeur in bruikleen worden verstrekt. Indien een kindervoorziening niet in bruikleen kan worden verstrekt, kan voor de meerkosten ten opzichte van de algemeen gebruikelijke voorziening een financiële tegemoetkoming worden verstrekt. 2. Een kindervoorziening kan zowel in natura als via een persoonsgebonden budget verstrekt worden. Gemeenteblad nr. 5 24

25 3. Hoofdstuk 6. Algemeen gebruikelijke voorzieningen Artikel 31. Algemeen gebruikelijke voorzieningen De volgende voorzieningen (niet-limitatieve opsomming) worden overeenkomstig artikel 2.9. van de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede als algemeen gebruikelijke voorzieningen aangemerkt: a. rollator; b. losse douchestoel (tenzij een verrijdbare- en/of in hoogte verstelbare/kantelbare douchestoel noodzakelijk is); c. toiletverhoger (tenzij deze in combinatie met armsteunen wordt verstrekt omdat (duurdere) opklapbare toiletbeugels niet geplaatst kunnen worden; d. (niet opklapbare) wandbeugels; e. Verwijderen van een ligbad en/of het leggen van een drempelvrije douchevloer vanwege veroudering van de Inwoner. Hoofdstuk 7. Waardering van Mantelzorgers Artikel 32. Waardering Mantelzorgers De waardering voor Mantelzorgers die zorgen voor een inwoner van de gemeente kan bestaan uit: a. een uitnodiging voor de dag van de mantelzorg; b. een individuele waardering in natura zoals een tegoed op een pas of een tegoedbon. Gemeenteblad nr. 5 25

26 Hoofdstuk 8. Bijdragen vanuit de gemeente voor het opzetten of uitvoeren van Algemene en/of Collectieve voorzieningen Artikel 33. Bijdragen vanuit de gemeente 1. Het College kan bepalen dat vanuit de gemeente een (financiële) bijdrage verstrekt wordt voor het opzetten of uitvoeren van Algemene voorzieningen en/of Collectieve voorzieningen indien dit aantoonbaar in het belang is vanuit het gemeentelijk beleid. 2. Het College maakt een afweging of de bijdrage tijdelijk verstrekt wordt, dan wel voor langere tijd. 3. Het College bepaalt in welke vorm de bijdrage verstrekt wordt. Dat kan in de vorm van een subsidie, een financiële bijdrage die gestoeld is op de inkoopcontracten voor Maatwerkvoorzieningen dan wel een bijdrage in het faciliteren van het initiatief op enige wijze. Gemeenteblad nr. 5 26

27 Hoofdstuk 9. Slot- en overgangsbepalingen Artikel 34. Uitzonderingen op de bepalingen in dit Besluit In gevallen waarin dit Besluit niet voorziet, wordt een besluit genomen dat zoveel mogelijk aansluit op hetgeen in dit besluit is opgenomen. Artikel 35. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op 1 februari. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede. Artikel 36. Intrekking oude Besluit Het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wijk bij Duurstede 2015 wordt ingetrokken per 1 februari. Aldus vastgesteld door burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede in de vergadering van 22 december Burgemeester en wethouders voornoemd, T.R. Poppens, Burgemeester. W. van de Werken, Secretaris. Gemeenteblad nr. 5 27

28 Gemeenteblad nr. 5 28

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, januari 2013 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2012 Artikel 1. Bedragen eigen bijdrage en eigen aandeel De bedragen en het percentage die gelden voor een eigen bijdrage of

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 17

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013.

Besluit: Vast te stellen het navolgende Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Portefeuillehouder: Onderwerp: B.G. Schalkwijk vaststellen van het Besluit voorzieningen Wmo gemeente Waterland 2013. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Maasbree 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Maasbree Officiële naam regeling Besluit nadere regels

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van

Besluit maatschappelijke ondersteuning citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Onderwerp: besluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017.

besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 0 1 januari 1900 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget

Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen. Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Besluit nadere regels individuele voorzieningen voor mensen met beperkingen Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget Artikel 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Lid 1 Verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel 2.1.3, en 2.1.4 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening...

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente <NAAM> 2015 concept. Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente 2015 concept Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 behorende bij de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Beemster 2011 Besluit voorzieningen maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 76900 23 december 2014 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roermond 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden.

Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden. www.reuseldemierden. Dit elektronisch gemeenteblad is een officiële uitgave van het college van de gemeente Reusel-De Mierden www.reuseldemierden.nl/bekendmakingen Nummer : 2016-005 Datum : 29 januari 2016 Besluit Maatschappelijke

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19,

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 127842 29 december 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning maatwerkvoorzieningen gemeente Roermond 2016 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland;

Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Steenwijkerland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 76689 18 december 01 Besluit maatschappelijke ondersteuning Steenwijkerland 015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011

TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 TOELICHTING OP HET BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BUSSUM 2011 INHOUD HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN...1 HOOFDSTUK 2 BIJZONDERE REGELS OVER HET PERSOONSGEBONDEN BUDGET...2 HOOFDSTUK 3

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 2 december 2014 1 Inhoudsopgave Inleiding...3 Hoofdstuk 1 Rolstoelvoorzieningen en vervoer...4 Artikel 1.1 Persoonsgebonden budget bij een rolstoel...4 Artikel

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zwartewaterland. Nr. 10635 23 januari 2017 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Zwartewaterland 2017 HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1. Begripsbepaling

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Haarlemmerliede en Spaarnwoude Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016

GEMEENTEBLAD. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Houten; besluit

Nadere informatie

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008;

gelet op het Besluit voorzieningen maatschappelijk ondersteuning welke is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 mei 2008; RAADSBESLUIT Raadsvergadering van 10 december 2009 De raad van de gemeente Moerdijk, gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 oktober 2009; overwegende dat de huidige tekst van artikel

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OUD-BEIJERLAND 2017, tweede versie (1 ste wijziging) Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...4 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel,

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Capelle aan den IJssel. Nr. 169685 5 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2017 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 113357 27 november 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet;

gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011,

B e s l u i t e n: Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, Burgemeester en wethouders van Purmerend, Gelet op Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Purmerend 2011, B e s l u i t e n: vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017

Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 30080 28 februari 2017 Financieel besluit Maatschappelijke Ondersteuning en Jeugdhulp 2017 gemeente Amersfoort Burgemeester en wethouders van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3. van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE 2014 INHOUDSOPGAVE BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE WAALRE...1 Artikel 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel 3 Artikel 2. Persoonsgebonden

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2009 Nr. 49658 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning Leudal INHOUD Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebondenbudget... 2 Hoofdstuk 2 Eigen bijdragen... 3 Hoofdstuk 3 Hulp bij het huishouden...

Nadere informatie

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016

Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2016 Behorende bij de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning gemeente

Nadere informatie

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET

HOOFDSTUK 3 RECHT EN VERPLICHTINGEN MAATWERKVOORZIENING ALS PERSOONSGE- BONDEN BUDGET GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zoetermeer. Nr. 129165 28 december 2015 Wmo besluit Zoetermeer 2016 HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Artikel 1.1 Begripsbepalingen 1. In dit Besluit wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.

Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2011 Nr. 73307 gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede; - gelet op de artikelen 6.1, 6.2, 9.5, 10.4, 11.1 en 11.2 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning Enschede 2015, waarin aan

Nadere informatie

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar.

Sportrolstoel Het bedrag is maximaal 2.357,40 inclusief btw. Voor reparatie en onderhoud is het bedrag maximaal 589,35 voor drie jaar. Financiële bijlage PGB maatwerkvoorzieningen 2015 1 Inleiding Als bijlage bij artikel 4.5 Hoogte PGB van het Uitvoeringsbesluit Maatschappelijke ondersteuning gemeente Assen geeft het college de normen

Nadere informatie

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget;

a. op grond van aanwijzingen het ernstige vermoeden bestaat dat de aanvrager problemen zal hebben bij het omgaan met een persoonsgebonden budget; Besluit Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Ede Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording 1.1 Verstrekking van een toegekende

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede. 8 februari 2011 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ede 8 februari 2011 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning met toelichting versie dinsdag 8 februari 2011 INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1. BIJZONDERE REGELS

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING RHENEN 2013 23 april 2013 Het college van Burgemeester en Wethouders van Rhenen, Gelet op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning; Mede gelet op artikel

Nadere informatie

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016

Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Financieel besluit Wmo gemeente Heerde 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerde gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Wetstechnische informatie

Wetstechnische informatie Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Capelle aan den IJssel Officiële naam regeling Besluit maatschappelijke ondersteuning Capelle aan den IJssel 2015 Citeertitel

Nadere informatie

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal,

Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal, Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Roosendaal, Gelet op artikel 15 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en de Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015

Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Bergeijk Nummer 10 7 mei 2015 Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Bergeijk; gelet op de artikelen 11, 12,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard. Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Heerhugowaard Bedragen geldig vanaf 01-01-2012 12 december 2011 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen 2 Artikel 1 Inkomen en peiljaar Hoofdstuk 2

Nadere informatie

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016

Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR600017_1 14 januari 2016 Besluit maatwerkvoorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Echt-Susteren 2016 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording

Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording. Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording Financieel besluit 2010 Hoofdstuk 1 Regels rond verstrekking en verantwoording Artikel 1. Regels rond verstrekking en verantwoording a. Een persoonsgebonden budget kan alleen worden toegekend indien een

Nadere informatie

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg

Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2016 gemeente Geertruidenberg Het college van de gemeente Geertruidenberg. Gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en de verordening Wmo 2015

Nadere informatie

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016

Gemeente Zoetermeer. Wmo besluit Zoetermeer 2016 Gemeente Zoetermeer Wmo besluit Zoetermeer 2016 1 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN... 3 Artikel 1.1 Begripsbepalingen... 3 HOOFDSTUK 2 - BIJZONDERE BEPALINGEN... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden...

Nadere informatie

Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Toelichting bij het Financieel Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 In het bijgevoegde Financieel Besluit zijn de vergoedingen en de percentages van de kosten opgenomen waar in wet- en regelgeving

Nadere informatie

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek

Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek Bijlage 1 van de nadere regels maatschappelijke ondersteuning. Uitleg eigen bijdrage systematiek In deze bijlage wordt uitgelegd hoe de (maximale) eigen bijdrage per voorziening wordt vastgesteld. Deze

Nadere informatie

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Voorzieningen. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Gemeente Veendam, 2013 Besluit maatschappelijke ondersteuning... 3 Hoofdstuk 1. Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget.... 3 Artikel 1.

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Sint- Oedenrode 2015, versie 2 30 juni 2015 HOOFDSTUK 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN artikel 1.1 Begripsomschrijvingen 1. In dit besluit wordt verstaan

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 33946 22 april 205 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek 205 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Nadere informatie

Toelichting. Artikel 2

Toelichting. Artikel 2 Toelichting Algemeen De systematiek van de verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Utrechtse Heuvelrug is dat steeds algemene voorzieningen, waaronder het collectief vervoer, het primaat hebben.

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning, alsmede de Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2013 Nr. 114031 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in artikel 4 en 5 van de Wet maatschappelijke ondersteuning,

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland;

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montferland. Nr. 59769 3 juli 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montferland; Overwegende dat: Het wenselijk of voorgeschreven is

Nadere informatie

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray

Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning 2013 gemeente Venray 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 4 Artikel 1 Begripsomschrijving 4 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen over het

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo

Besluit individuele voorzieningen. Gemeente Tiel 2010. Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Gemeente Tiel 2010 Gemeente Tiel Afdeling Werk, Inkomen en Zorg Unit Wmo Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen...3 Begripsbepalingen... 3 Hoofdstuk 2 Het persoonsgebonden budget en de financiële tegemoetkoming...4

Nadere informatie