besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015"

Transcriptie

1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; gelet op de artikelen 13, zevende lid, 16, 17, tweede lid, 19, eerste lid en 20 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015; besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 Artikel 1. Begripsbepaling a. Pgb: persoonsgebonden budget, een budget dat voor een indiciduele voorziening wordt uitgekeerd, bestemd voor de aanschaf en eventuele reparaties, onderhoud en verzekering van de voorziening danwel voor de inkoop van een dienstverlening. b. Verordening: Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand c. College: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand. d. Verhuiskosten: het feitelijk verhuizen van de inboedel. e. Sociaal netwerk: hieronder vallen mantelzorgers, vrijwilligers, buren, vrienden, kennissen, familieleden. Artikel 2. Verstrekking van persoonsgebonden budget (pgb) a. Een pgb is toereikend om veilige, doeltreffende en kwalitatief goede diensten, hulpmiddelen, woningaanpassingen en andere maatregelen die tot de maatwerkvoorziening behoren, van derden te betrekken, en wordt indien nodig aangevuld met een vergoeding voor onderhoud en verzekering, en bedraagt niet meer dan de kostprijs van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate voorziening in natura; b. Wordt gebaseerd op de bedragen in de door het Nibud vastgestelde Prijzengids. c. De toekenning van het te verstrekken pgb, de omvang en de looptijd worden bij beschikking vastgesteld; d. Bij de beschikking wordt indien nodig een Programma van Eisen verstrekt waarin aangegeven is aan welke vereisten de voorziening moet voldoen. e. De cliënt dient een zorgovereenkomst in bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB) f. Na accordering van de zorgovereenkomst door de gemeente wordt het pgb overgemaakt naar de Sociale Verzekeringsbank (SVB) g. de cliënt dient de facturen van de daadwerkelijk geleverde zorg in bij de SVB h. De SVB controleert de factuur op basis van de zorgovereenkomst i. De SVB betaalt de facturen rechtstreeks aan de zorgaanbieder Artikel 3. De hoogte van een pgb 1. Algemeen a. De hoogte van een pgb kan worden bepaald aan de hand van een door de cliënt opgesteld plan over hoe hij het pgb gaat besteden b. Een PGB wordt bepaald op ten hoogste de kostprijs van de voorziening die de aanvrager op dat moment zou hebben ontvangen als de voorziening in natura zou zijn verstrekt. Rekening houdend met een eventueel door de gemeente te ontvangen korting en rekening houdend met onderhoud en verzekering; c. Als de PGB-verstrekking een tweedehands voorziening betreft, wordt de kostprijs gebaseerd op een naturavoorziening zoals omschreven in artikel 3, lid 1b, minus de reeds afgeschreven termijn. De looptijd van het PGB is gelijk aan de verkorte termijn waarop de voorziening technisch is afgeschreven, rekening houdend met onderhoud en verzekering. d. indien het PGB niet vastgesteld kan worden aan de hand van het kernassortiment natura voorzieningen dient de belanghebbende 2 offertes te overleggen. Indien nodig kan het college ook zelf een offerte opvragen 2. Hulp bij het huishouden (hbh) en begeleiding a. Huishoudelijke hulp door een niet daartoe opgeleid persoon wordt bepaald per uur op basis van het laagste tarief per uur door een niet daartoe opgeleid persoon die werkzaam is in een samenwerkingsverband bij een gemeente gecontracteerde instelling

2 Tarief voor hbh1 ondersteuning uitgevoerd door een niet-professionele dienstverlener of sociaal netwerk. 13,38 per uur b. Huishoudelijke hulp door een daartoe opgeleid persoon wordt per uur bepaald op basis van het laagste tarief per uur in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; Tarief voor hbh1 ondersteuning uitgevoerd door een professionele 20,30 per uur zorgverlener Tarief voor hbh2 ondersteuning uitgevoerd door een professionele zorgverlener 25,00 per uur c. Individuele begeleiding*: 1.Door een daartoe opgeleid persoon wordt per uur bepaald op basis van het laagste tarief per uur in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; 2.Door een daartoe opgeleid persoon, niet werkzaam bij een professionele organisatie (ZZP-er), wordt voor individuele begeleiding bepaald per uur op basis van 75% van het laagste tarief per uur voor individuele begeleiding in natura bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; 3.Door een niet daartoe opgeleid persoon die mantelzorger is of afkomstig is uit het sociale netwerk van de cliënt, wordt bepaald per uur op basis van 50% van het laagste tarief per uur voor individuele begeleiding in natura bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; d. Begeleiding groep of dagbesteding wordt per dagdeel of per groep bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per groep voor dergelijke begeleiding in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; e. Kortdurend verblijf- en respijtzorg wordt per dagdeel bepaald op basis van het laagste tarief per dagdeel of per resultaat voor kortdurend verblijf- en respijtzorg in natura door een daartoe opgeleide beroepskracht(en) werkzaam bij een door de gemeente gecontracteerde instelling; 3. Vervoer a. Vervoer van en naar de dagbesteding wordt bepaald op basis van het tarief voor vervoer per dag van en naar de dagbesteding in natura*; b. Gebruik eigen auto, taxikosten en rolstoeltaxikosten wordt bepaald op basis van een onderzoek naar vervoersbehoefte en tot een maximum van 2000 kilometers per jaar; De kosten voor gebruik van de eigen auto wordt gebaseerd op 0,19 per kilometer afhankelijk van de vervoersbehoefte tot een maximum van 2000 kilometers per jaar; De kosten voor taxivervoer en rolstoeltaxikosten wordt gebaseerd op de voorziening in natura ( 0,31 per kilometer) afhankelijk van de vervoersbehoefte tot een maximum van 2000 kilometers per jaar; c. Een autoaanpassing wordt bepaald op basis van het programma van eisen voor de aanpassing en de laagste kostprijs voor een vergelijkbare aanpassing in natura; 4. Woonvoorzieningen a. Verhuiskosten wordt bepaald op basis van: 1. De omvang van de verhuizing; 2. De aanwezigheid van een sociaal netwerk. Indien dit ontbreekt kan gebruik gemaakt worden van een erkende verhuizer; 3. De laagste kostprijs van een verhuizing in natura opgenomen in het door de cliënt gesloten contract met een verhuizer; b. Het bezoekbaar maken van een woning (waarmee gedoeld wordt op de woonkamer en het toilet) wordt bepaald op basis van: 1. Het programma van eisen voor de aanpassing; 2. De aanwezigheid van een sociaal netwerk. Indien dit ontbreekt kan gebruik gemaakt worden van een erkende aannemer, en 3. De laagste kostprijs voor het bezoekbaar maken van een woning; *Voor een overzicht van de verschillende tarieven begeleiding, zie bijlage 1-2 -

3 c. Indien een cliënt krachtens de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2015 een maatwerkvoorziening heeft ontvangen die leidt tot waardestijging van de woning, dient de cliënt bij verkoop van deze woning binnen een periode van zeven jaar na gereedmelding van de voorziening: 1. De verkoop van de woning onverwijld aan het college te melden; en 2. De kosten van de verstrekte woonvoorziening volgens het in lid d. vastgestelde afschrijvingsschema aan het college terug te betalen, dit onder aftrek van eventueel betaalde eigen bijdrage/eigen aandeel. d. Het in lid c. genoemde afschrijvingsschema luidt als volgt: In het eerste jaar is 100 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 85 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 70 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 55 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 40 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 25 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd; In het eerste jaar is 10 procent van de kosten van de verstrekte voorziening verschuldigd. In alle gevallen minus het percentage dat voor rekening van de eigenaar van de woonruimte is gekomen. e. Woonvoorzieningen van niet bouwkundige of technische aard Indien een woonvoorziening een woningsanering betreft, die noodzakelijk is in verband met CARA en/of allergische aandoeningen, of de vervanging van tapijt dat niet is geschikt voor rolstoelgebruik, kan een vergoeding worden verstrekt 1. Bij het bepalen van de hoogte van de vergoeding wordt rekening gehouden met de een reguliere afschrijftermijn van 8 jaar op de bestaande stoffering. Als de bestaande stoffering volgens deze afschrijftermijn aan vervanging toe zou zijn (dus ouder dan 8 jaar), dan wordt er geen vergoeding verstrekt. Het vervangen van de stoffering kan na 8 jaar immers als algemeen gebruikelijk worden beschouwd. Indien de bestaande stoffering niet ouder is dan 8 jaar, kunnen de kosten (gedeeltelijk) worden vergoed: a. leeftijd tot 2 jaar: 100 % van de maximale vergoeding b. leeftijd tot 4 jaar: 75 % van de maximale vergoeding c. leeftijd tot 6 jaar: 50 % van de maximale vergoeding d. leeftijd tot 8 jaar: 25 % van de maximale vergoeding e. leeftijd > 8 jaar: geen vergoeding Het vervangen van de stoffering beperkt zich tot de de woon- en slaapkamer. 2. Indien men voor een vergoeding in aanmerking komt, wordt de hoogte vastgesteld op basis van de NIBUD prijzengids. 5. Rolstoelen a. Aanschaf en onderhoud van een sportrolstoel wordt bepaald op basis van het laagste tarief voor een sportrolstoel in natura. Artikel 4. Bijdrage voor maatwerkvoorzieningen of pgb s 1. Deze bepaling is een uitwerking van artikel 16, vijfde lid, van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand De bedragen per vier weken en de inkomensbedragen worden op grond van artikel 3.8 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 jaarlijks bij ministeriële regeling gewijzigd

4 2. Voor rolstoelen wordt geen eigen bijdrage gevraagd. Artikel 5. Bijdrage voor algemene voorzieningen 1. Voor algemene voorzieningen is de cliënt een bijdrage in de kosten verschuldigd aan de organisatie die zorg draagt voor de uitvoering van de algemene voorziening. Deze bijdrage valt niet onder de eigen bijdrage genoemd in artikel 4, voorbeelden hiervan zijn: a. collectief vervoer; b. huishoudelijke hulp niveau I; c. dagbesteding met laag intensieve ondersteuning; d. maaltijdvoorziening; e. kortdurend verblijf- of respijtzorg met laag intensieve ondersteuning; f. was- en strijkservice; g. klussendienst. 2. De organisatie die zorg draagt voor de algemene voorziening stelt de hoogte van de bijdrage vast en int deze. Artikel 6. Kwaliteitseisen maatschappelijke ondersteuning De kwaliteitseisen die gesteld worden aan aanbieders zijn verder uitgewerkt in de diverse overeenkomsten die zijn gesloten met de verschillende leveranciers en aanbieders van hulpverlening, diensten en zorg. Artikel 7. Waardering mantelzorgers De jaarlijkse blijk van waardering voor mantelzorgers van cliënten in de gemeente is geregeld in het huidige mantelzorgbeleid van de gemeente Loon op Zand. Artikel 8. Betrekken van ingezetenen bij het beleid In de verordening Wmo adviesraad gemeente Loon op Zand zijn nadere regels gesteld met betrekking tot de medezeggenschap van ingezetenen. Artikel 9. Inwerkingtreding en citeertitel 1. Dit besluit treedt in werking op 1 januari Hiermee komt het Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand 2013, te vervallen. 2. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Loon op Zand

5 Bijlage 1 Tarieven Tarieven Jeugd en WMO 2015 Lokale inkoop Code Naam Eenheid Tarief incl. btw Begeleiding individueel Begeleiding extra Uur 52,80 H150 Begeleiding speciaal (NAH) Uur 68,61 H152 Gespecialiseerde begeleiding (psy) Uur 72,95 H153 Begeleiding Uur 49,30 H300 Begeleiding ZG visueel* Uur 5,62 H301 Begeleiding speciaal 2 (visueel)* Uur 105,25 H302 Begeleiding ZG auditief* Uur 71,50 H303 Begeleiding speciaal 2 (auditief)* Uur 91,13 H304 Begeleiding zorg op afstand aanvullend* Uur 49,57 H305 Begeleiding Groep Dagactiviteit LZA (enkel indien cliënt geen gebruik kan maken Uur 8,39 F125 van Zvw) Dagactiviteit basis 27,52 H531 Module cliëntkenmerk (pg) 50,85 H533 Module cliëntkenmerk (som-ondersteunend) 50,85 H800 Dagactiviteit (begeleiding) VG licht 32,51 H811 Dagactiviteit (begeleiding) VG midden 37,11 H812 Dagactiviteit (begeleiding) VG zwaar 57,10 H813 P/dgdl. dagactiv. VG kind licht 41,83 H814 P/dgdl. dagactiv. VG kind midden 54,70 H815 P/dgdl. dagactiv. VG kind zwaar 88,24 H816 Dagactiviteit (begeleiding) LG licht 37,44 H831 Dagactiviteit (begeleiding) LG midden 42,35 H832 Dagactiviteit (begeleiding) LG zwaar 45,36 H833 P/dgdl. dagactiv. LG kind licht 46,93 H834 P/dgdl. dagactiv. LG kind midden 56,52 H835 P/dgdl. dagactiv. LG kind zwaar 70,81-5 -

6 H836 H851 H852 H853 H871 H872 H873 H891 Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief licht Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief midden * Dagactiviteit (begeleiding) ZG auditief zwaar * Dagactiviteit (begeleiding) ZG Visueel licht * Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel midden * Dagactiviteit (begeleiding) ZG visueel zwaar * P/dgdl. dagactiv. JLVG 42,85 52,16 58,39 32,75 37,33 40,77 110,21 Persoonlijke verzorging (enkel indien cliënt geen gebruik kan maken van Zvw) Persoonlijke verzorging Uur 45,74 H126 Persoonlijke verzorging extra Uur 45,74 H127 Nachtverzorging 45,74 H132 Persoonlijke verzorging zorg op afstand aanvullend Uur 45,74 H136 Persoonlijke verzorging Uur 45,74 H137 Vervoer Vervoer dagbesteding/dagbehandeling V&V Dag 6,74 H803 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GGZ Dag 6,58 H990 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling GHZ extramuraal Dag 7,96 H894 Vervoer rolstoel Dag 19,00 H895 Vervoer dagbesteding/dagbehandeling kind extramuraal Dag 19,93 H896 Verblijf Verblijfscomponent kortdurend verblijf GGZ Etmaal 24,18 Z992 Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: VG en LG Etmaal 28,48 Z993 Verblijfscomponent kortdurend verblijf GHZ: ZG Etmaal 29,08 Z994 Verblijfscomponent kortdurend verblijf V&V Etmaal 29,80 Z

7 Regionale inkoop jeugd Code Product Prijs 7 Diagnostiek - vanaf 1 tot en met 99 minuten 168,84 8 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 262,32 9 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 minuten 523,04 14 Crisis - vanaf 100 tot en met 199 minuten Crisis - vanaf 200 tot en met 399 minuten Aandachtstekort - en gedragsst. - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1062,94 30 Aandachtstekort - en gedragsst. - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4062,03 31 Aandachtstekort - en gedragsstoorn.- vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6648,79 33 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1016,85 38 Pervasief - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6440,14 40 Overige kindertijd - vanaf 250 tot en met 799 minuten Overige kindertijd - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Overige kindertijd - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3970,16 51 Alcohol - vanaf 250 tot en met 799 minuten 979,06 52 Alcohol - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1965,14 53 Alcohol - vanaf 1799 tot en met 2999 minuten 3662,64 56 Overige aan een middel - vanaf 250 tot en met 799 minuten 993,74 59 Overige aan een middel - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3598,71 87 Bipolair en overig - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6855, Restgroep diagnoses - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4152 Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten Restgroep diagnoses - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 13979, Persoonlijkheid - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1075, Aandachtstekort - en gedragsst. - vanaf 6000 tot en met minuten 13623, Pervasief - vanaf 6000 tot en met minuten 12360, Overige kindertijd - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6423,5 146 Depressie - vanaf tot en met minuten 22218,6 150 Angst - vanaf tot en met minuten 24259, Persoonlijkheid - vanaf tot en met minuten 21112, Diagnostiek - vanaf 400 tot en met 799 minuten 991, Diagnostiek - vanaf 800 tot en met 1199 minuten 1702, Aandachtstekort - en gedragsst. - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2277, Aandachtstekort - en gedragsst. - vanaf tot en met minuten 20625, Pervasief - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2022, Pervasief - vanaf tot en met minuten 23631, Overige aan een middel - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 1947, Overige aan een middel - vanaf minuten tot en met17999 minuten 21135, Schizofrenie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Bipolair en overig - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1151, Angst - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6698, Angst - vanaf 6000 tot en met minuten 14105, Restgroep diagnoses - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Restgroep diagnoses - vanaf tot en met minuten Persoonlijkheid - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2254, Persoonlijkheid - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 7047, Behandeling kort - vanaf 1 tot en met 99 minuten 119, Behandeling kort - vanaf 100 tot en met 199 minuten 286, Behandeling kort - vanaf 200 tot en met 399 minuten 550, Pervasief - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3710,45-7 -

8 Pervasief - vanaf 250 tot en met 799 minuten 3710, Pervasief - vanaf tot en met minuten 31632, Pervasief - vanaf minuten 43752, Depressie - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1147, Depressie - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2234, Depressie - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4050, Depressie - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6950, Depressie - vanaf 6000 tot en met minuten 13578, Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1122, Angst - vanaf 800 tot en met 1799 minuten Angst - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4118,43 Angst - vanaf 250 tot en met 799 minuten 4118, Restgroep diagnoses - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1147, Persoonlijkheid - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4022, Somatoforme - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1157, Somatoforme - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2301, Somatoforme - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 4061, Somatoforme - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6445, Somatoforme - vanaf 6000 tot en met minuten 12788, Eetstoornis - vanaf 250 tot en met 799 minuten 1076, Eetstoornis - vanaf 800 tot en met 1799 minuten 2205, Eetstoornis - vanaf 1800 tot en met 2999 minuten 3953, Eetstoornis - vanaf 3000 tot en met 5999 minuten 6562, Eetstoornis - vanaf tot en met minuten 19873, Diagnostiek - vanaf 1200 tot en met 1799 minuten (jeugd) 2581, Diagnostiek - vanaf 1800 minuten (jeugd) 3904, Behandeling kort - vanaf 400 minuten 918, Basis Kort 444, Basis Middel 757, Basis Intenstief 1187, Basis Chronisch 1096, Transitieprestatie 181,46 H301 Begeleiding ZG visueel 86,48 H305 Begeleiding zorg op afstand aanvullend 49,08 H325 Behandeling basis jlvg 100,45 H328 Behandeling basis som,pg,vg,lg (p/u) 100,45 H329 Behandeling gedragswetenschapper 100,45 H330 Behandeling paramedisch 53,39 H334 Behandeling IOG (j)lvg 91,37 H820 Dagbehandeling VG kind midden 70 Z431 Z431 - ZZP 3VG excl. BH incl. DB 115,03 Z432 Z432 - ZZP 3VG incl. BH ecl. DB 98,16 Z533 Z533 - ZZP 3LVG incl. BH incl. DB 192,66 Z543 Z543 - ZZP 4 LVG incl. BH incl. DB 226,6 Z553 Z553 - ZZP 5LVG incl. BH incl. DB 225,56 Z560 Z560 - ZZP crisisopvang LVG 226,91 Z911 Z911 - Toeslag ZZP MFC 28,61 Z978 Z978 - Toeslag ZZP woonzorg GHZ kind 28,81 Z979 Z979 - Toeslag ZZP woonzorg GHZ jeugd 17,55 Z993 Z993 - ZZP VG&LG 24,42 Z994 Z994 - ZZP ZG verblijfscomponent 24,92 (leeg) Beschikbaarheidscomponent crisis (BCC) 329,8-8 -

9 Component NHC regulier 34,74 Deelprestatie verblijf B (Beperkte verzorgingsgraad)- Regulier 137,51 Deelprestatie verblijf E (Intensieve verzorgingsgraad)- Regulier 275,44 Verblijf zonder overnachting (VZO) 104,3-9 -

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel;

Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening Jeugdhulp gemeente Maasdriel 2015; besluit vast te stellen het Besluit

Nadere informatie

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015

Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Tarieven Jeugdzorg (L)VB Regionaal Omschrijving prestatie Prestatie code Grondslag tarief Tarief 2015 Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl.

Nadere informatie

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA)

Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Prestatie Eenheid Gemiddeld (NZA) Gemeente de Ronde Venen PGB Tarieven WMO 2015 Eenheid Gemiddeld (NZA) PGB = PGB bij inschakeling sociaal netwerk = maximaal 50% maximaal 75% van NZA tarief tot max 20 van gemiddeld euro per en 30 euro

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016

GEMEENTEBLAD. Nr. 16418. Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Maasdriel. Nr. 16418 12 februari Besluit jeugdhulp gemeente Maasdriel Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Verordening

Nadere informatie

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016:

Naam organisatie: Invulformulier productieomvang jeugdhulp regio Hart van Brabant 2016: Bijlage 1 Regionaal (L)VB Invulformulier productieomvang jeugdhulp : Prestatie Grondslag Omschrijving prestatie code tarief Tarief Aantal producteenheden regio Hart van Brabant Aantal cliënten Omzet Regio

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Staphorst 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst; gelet op: - de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 - de Verordening

Nadere informatie

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017,

gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, Besluit jeugdhulp gemeente Waalwijk 2017 Het College van Waalwijk besluit, gelet op artikel 3, derde lid en artikel 14, zesde lid, van de Verordening jeugdhulp Waalwijk 2017, vast te stellen: het Besluit

Nadere informatie

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand

Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Besluit jeugdhulp 2017 gemeente Loon op Zand Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Loon op Zand; op grond van de Verordening jeugdhulp gemeente Loon op Zand 2016; besluit vast te stellen

Nadere informatie

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs

Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Tabel 1 Productenlijst Jeugdhulp incl. kostprijs Productcode Jeugd vanaf 1-1-2015 Oude en Nieuwe Product omschrijving Containercode Tarief Eenheid 34500 Persoonlijke verzorging 34106 *Persoonlijke verzorging

Nadere informatie

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017

Bijlage 2. Tarieven Specialistische Jeugdhulp 2017, regio Hart van Brabant. Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Bijlage 2 Tarieven arrangementen laagspecialistisch 2017 Licht Middel Zwaar Doorlopend Chronisch Arrangement 1 - Psychosociale problematiek jeugdige, als gevolg van problematische relatie tussen ouders

Nadere informatie

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016

Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp regionaal 2016 Tarieven Jeugdhulp (L)VB Regionaal Z414 - ZZP 1VG excl. DB Z414 dag 57,23 Z424 - ZZP 2VG excl. DB Z424 dag 71,98 Z430 - ZZP 3VG excl. BH excl. DB Z430 dag 84,47 Z415 -

Nadere informatie

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen;

dat de raad in de Verordening heeft bepaald dat het college ter uitwerking van die verordening een financieel besluit dient te stellen; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Kapelle. Nr. 14192 18 februari 2015 Financieel Besluit jeugdhulp gemeente Kapelle 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Kapelle; overwegende dat de

Nadere informatie

Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015

Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 60265 6 juli 2015 Financieel besluit behorende bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 Burgemeester

Nadere informatie

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00

LOKALE WMO Hulp bij de huishouding HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 s en tarieven WMO en Jeugd versie 31-5- tarief LOKALE WMO 18+ 01 Hulp bij de huishouding 01201 HO resultaatfinanciering HBH standaard 45,00 stuks stuks per week 29,00 7 18+ 02 Begeleiding 02L01 Vroegdoven:

Nadere informatie

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering

GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering onderdelen: GGZ, AWBZ, J&O en veiligheid en reclassering Domein Productgroep Productnaam E eenheid regionaal TARIEF contract PGB 75% netwerktarief Begeleiding, Persoonlijke verzorging en (kortdurend) Verblijf

Nadere informatie

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015

vast te stellen de Verordening tot wijziging van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Roosendaal 2015 De raad van de gemeente Roosendaal, gelezen het voorstel van het college van 24 maart 2015, gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4, eerste, tweede, derde en zevende lid, 2.1.5, eerste lid, 2.1.6, 2.1.7, 2.3.6,

Nadere informatie

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015

Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Baarn. Nr. 28716 3 april 2015 Gemeente Baarn - Financieel besluit bij de verordening en nadere regels maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp 2015 Burgemeester

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2015 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 10-6-2015 Code Omschrijving Tarief 10B823 Aandachtstekort- en gedrag - vanaf 12000 tot en met 17999 min 20.650,37 25B029 Aandachtstekort-

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017.

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017. Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Edam-Volendam 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam; gelet op artikel 12 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016

Tarievenlijst raamwerkovereenkomst 2016 Rijlabels NZa-Tarief 2014 in Toegepast NZa in % Tarief raamwerkovereenkomst 2016 in Deelprestaties Deelprestatie Beschikbaarheidscomponent Crisis (BCC) 366,89 80% 293,51 Deelprestatie verblijf B (Beperkte

Nadere informatie

Producten en tarieven jeugdhulp 2017

Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Producten en tarieven jeugdhulp 2017 Specialistische Ondersteuning (ambulant) Product code NZA / Omschrijving Tarief 2017 Eenheid 33101 (H814) Dagactiviteit VG kind licht 41,06 Per dagdeel 33102 (H815)

Nadere informatie

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015

Besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning Doetinchem 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doetinchem 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Doetinchem; gelet op de artikelen 2, 11, derde lid, 12, zesde lid, 13, tweede

Nadere informatie

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015

Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 - [iets] = facultatief, zie bijvoorbeeld artikel I bij artikel 15, derde lid, onderdeel b, onder 3, Model Raadsbesluit wijziging Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 De raad van de gemeente

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoogeveen. Nr. 69943 1 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hoogeveen 2015 Het college

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Houten BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING HOUTEN 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten, gelet op de artikelen 6.2, 11.6, 11.7, 13.2, 13.3, 14.2, 22.4 van de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN

Categorie Minimaal indicatieniveau ijw categorie Code Zeeland Omschrijving zorgvorm Eenheid WORDEN Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzs Basis ggz Traject - Basis GGZ Basis ggz Generalistische basis ggz bggzd Basis ggz diagnostiek Traject - GGZ ambulant Specialistische ggz Specialistische

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Winterswijk; gelet op de artikelen 2, 13, derde en vierde lid, 16, derde en vierde lid, 17, tweede

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85%

Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% , Naam product eenheid Na korting 5,9% 85% H126 Persoonlijke verzorging (p/u.) per uur 43,17 36,70 H127 Persoonlijke verzorging extra (p/u.) per uur 51,76 43,99 H132 Nachtverzorging (p/clt.p/dg.dl.) per

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Krimpen aan den IJssel 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Krimpen aan den IJssel; gelet op het bepaalde in de Verordening maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Hollands Kroon 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hollands kroon; gelet op de artikelen 11, vijfde, zesde en zevende lid, 12, eerste

Nadere informatie

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.

PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u. PRODUCTEN JEUGDWET- 22 december 2014 Unieke prod.code Gem.prod.omschrijving Eenheid Max tarief 31101 (H126) Persoonlijke verzorging (p/u.) uur 43,31 31102 (H127) Persoonlijke verzorging extra (p/u.) uur

Nadere informatie

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden

Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Woerden. Nr. 34421 3 maart 2017 Financieel Besluit Jeugdhulp 2017 gemeente Woerden Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, overwegende

Nadere informatie

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen

Maximum PGB-tarieven voor Jeugd en Wmo 2016. levensverrichtingen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 122831 31 december 2015 Maximum PGB-tarieven voor en Wmo 2016 Pakket Pakket Pakket Producten Wmo Ondersteuning bij Algemene elijkse levensverrichtingen

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2016 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 3-11-2015 Code Omschrijving Tarief 25B029 Aandachtstekort - en gedrag - vanaf 1.800 tot en met 2.999 minuten 3.778,37 10B823

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Wormerland. Nr. 50136 8 juni 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Wormerland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen

Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Tarieventabel bij Verordening maatschappelijke ondersteuning 2017: bij artikel 11 en 12 over Pgb en Eigen Bijdragen Artikel 1. Hoogte PGB 1. De hoogte van een PGB: a. wordt, als het gaat om begeleiding,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wijk bij Duurstede, november 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelet op de artikelen 2 t/m 7 van de Verordening

Nadere informatie

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1.

Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede. Inhoud Inhoud 1. Hoofdstuk 1 - Inleiding 2. Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2. Artikel 1. IS Nadere regel Wmo 2015 Gemeente Ede Inhoud Inhoud 1 Hoofdstuk 1 - Inleiding 2 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (pgb) 2 Artikel 1. Tarief pgb 2 Artikel 2. Hoogte pgb 2 Hoofdstuk 3 - Eigen bijdrage

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten;

GEMEENTEBLAD. gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; Het college van burgemeester en wethouders van Houten; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Houten; besluit vast te stellen: de

Nadere informatie

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017

Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Bijlage 1: Tariefoverzicht 2017 Productcategorie 2017 1 1.01 Advies en expertise 1.01 Advies en expertise 1.02 GB-GGZ 1.02 GB-GGZ 1.03 S-GGZ 1.03 hulp crisis Consultatie (opleiding WO en WO+) 49201 n.v.t.

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning

Besluit maatschappelijke ondersteuning Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeenteblad nr. 10 1 Gemeente Wijk bij Duurstede, versie december 2014 Gemeenteblad nr. 10 2 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg 2016 GGZ Looptijd prijslijst 1/1/2016-31/3/2016* * Wij hebben nog niet van alle aanbieders prijsinformatie ontvangen om een gewogen prijs te kunnen bepalen. De verwachting

Nadere informatie

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur

Besluit Jeugdhulp. Utrechtse Heuvelrug Behorende bij de Verordening Jeugdhulp. 17 maart 2015 Afdeling. Maatschappelijke Ontwikkeling Auteur Kerkplein 2 T (0343) 56 56 00 Postbus 200 F (0343) 41 57 60 3940 AE Doorn E info@heuvelrug.nl Besluit Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015 Behorende bij de Verordening Jeugdhulp Utrechtse Heuvelrug 2015

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-tarievenlijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016. Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Nadere regel Wmo Gemeente Ede

Nadere regel Wmo Gemeente Ede Nadere regel Wmo Gemeente Ede Inhoud Inhoud 2 Hoofdstuk 1 - Inleiding 3 Hoofdstuk 2 - Persoonsgebonden budget (PGB) 3 Artikel 1. Tarief PGB Artikel 2. Hoogte PGB Fout! Bladwijzer niet gedefinieerd. Fout!

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Doesburg. Nr. 21052 23 februari 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Doesburg 2015 gelet op de artikelen 11, zesde en zevende lid, 12, tweede

Nadere informatie

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015

Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 GEMEENTEBLAD Nr. 82786 30 december 2014 Officiële uitgave van gemeente Littenseradiel. Nadere regels Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Littenseradiel 2015 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Behandelgroep Minuten Tarief

Behandelgroep Minuten Tarief Diagnostiek 250006 007 Diagnostiek 1-99 187,83 250007 008 Diagnostiek 100-199 291,82 250008 009 Diagnostiek 200-399 581,87 102815 162 Diagnostiek 400-799 1.102,77 102816 163 Diagnostiek 800-1199 1.893,93

Nadere informatie

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep)

741 Ambulant JH2-C 45A49 jeugdhulp ambulant regulier (groep) Bijlage 3 Tarieven 1. Met uitzondering van de tarieven voor verblijf en de tarieven voor geestelijke gezondheidszorg, hebben de tarieven voor jeugdhulp (eventueel als onderdeel van een combinatie met verblijf)

Nadere informatie

Marktconsultatie zorginkoop 2016

Marktconsultatie zorginkoop 2016 Marktconsultatie zorginkoop 2016 27 augustus 2015 Programma 14.00 Welkom 14.10 Doel en Programma 14.15 Voorstel productindikking en tarieven 14.45 Pauze 14.50 Consultatie productindikking en tarieven (twee

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp gemeente Bunnik 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Bunnik, gelet op de artikelen 11, vierde en vijfde lid, 12, tweede, derde

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Oude IJsselstreek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Oude IJsselstreek. Nr. 101817 25 juli 2016 Financieel Besluit Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Besluit sociaal domein gemeente Oude IJsselstreek 201 6 Burgemeester

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Reimerswaal; gelet op de artikelen 11, 12, en 21 van de Verordening Wet maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; gelet op artikel van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging

Begeleiding complex gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. Nachtverzorging (=BG-individueel) dagdeel Nachtverzorging PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN 1. Begeleiding Biedt persoonlijke- en/of gezins- uur Begeleiding ondersteuning om zo goed mogelijk Biedt specialistisch persoonlijke en/of uur Begeleiding complex gezinsondersteuning

Nadere informatie

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten

tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten SGGZ Tijdklasse tarief NZA 2016 Diagnostiek 0-99 minuten 190,71 Diagnostiek 100-199 minuten 296,30 Diagnostiek 200-399 minuten 590,79 Diagnostiek 400-799 minuten 1.119,68 Diagnostiek 800-1.199 minuten

Nadere informatie

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015

Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Schouwen-Duiveland 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Schouwen-Duiveland; gelet op de artikelen 11, 12, 13, 14, 16, 17

Nadere informatie

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015

Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Grootegast. Nr. 68831 28 juli 2015 Financieel Besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Grootegast 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ

Restitutie-tarievenlijst GGZ Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4.

Onderbouwing DBC-tarieven 2014 (gespecialiseerde GGZ) Schippers -/- 5,55% 214 Crisis - vanaf 1800 minuten 4.028,77 4.343,01 4.513,30 4.262,81 4. 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 177,52 191,37 198,87 187,83 127,41 008 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 275,80 297,31 308,97 291,82 266,41 009 Diagnostiek - vanaf 200 tot en met 399 549,92

Nadere informatie

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015

besluiten vast te stellen het volgende BESLUIT MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING GEMEENTE MARUM 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op artikel 2.1.3 van de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 149 van de Gemeentewet; overwegende dat gelet op de Verordening Wet maatschappelijke

Nadere informatie

Collegevoorstel. Zaaknummer

Collegevoorstel. Zaaknummer Collegevoorstel Aanleiding / voorgeschiedenis De Jeugdwet en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) bepalen dat u uitgangspunten voor het toekennen van Persoonsgebonden Budget (PGB) moet vaststellen.

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen?

Restitutie-tarievenlijst GGZ. Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari Heeft u vragen? Restitutie-lijst GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2017 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u vergoed krijgt. Als u recht

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Tytsjerksteradiel 2017 concept. Dit overzicht bevat alleen de verschillen tov verordening 2015

Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Tytsjerksteradiel 2017 concept. Dit overzicht bevat alleen de verschillen tov verordening 2015 Verordening maatschappelijke ondersteuning Gemeente Tytsjerksteradiel 2017 concept Dit overzicht bevat alleen de verschillen tov verordening 2015 Artikel Oud Gewijzigd 2. Melding Lid 2 Het college bevestigt

Nadere informatie

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ

Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Tarieven niet-gecontracteerde zorg 2017 Gespecialiseerde GGZ Publicatiedatum: 8-11-2016 Code Omschrijving Tarief 25B660 Diagnostiek- 1-99 minuten 157,87 25B007 Diagnostiek- 100-199 minuten 245,28 25B008

Nadere informatie

Bijlage 1: Productcategorieen

Bijlage 1: Productcategorieen Bijlage 1: Productcategorieen PRODUCTINDELING Wmo 2016 VOLWASSENEN Zorgaanbieder: 1. Begeleiding 1R102 Biedt persoonlijke- en/of gezinsondersteuning om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven. uur

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lopik. Nr. 187414 29 december 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Lopik 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Lopik,

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016

Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Marktconforme vergoedingen Gespecialiseerde GGZ (S-GGZ) 2016 Stad Holland Zorgverzekeraar DSW sluit met zo veel mogelijk zorgaanbieders een contract af. Het afsluiten van een contract levert namelijk alle

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Gespecialiseerde GGZ 2017 Dienst 25B660 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten 155,83 102,26 25B007 Diagnostiek - vanaf 100 tot en met 199 minuten 322,14 211,40

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Nunspeet 2016 Burgemeester en wethouders van de gemeente Nunspeet; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede de Verordening

Nadere informatie

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015

besluit vast te stellen het Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Maasdriel 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning en jeugdzorg 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Maasdriel; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, de Jeugdwet, het uitvoeringsbesluit

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Goes. Nr. 2005 4 januari 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2017, aanpassing tarieven Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Goes;

Nadere informatie

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5

Artikel 3.6 Persoonsgebonden budget hulpmiddel en vervoersvoorziening... 5 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Hoofdstuk 2 Bijzondere bepalingen... 3 Artikel 2.1 Afschrijvingsperioden... 3 Artikel 2.2 Toepassing primaat verhuizing...

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ

Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Restitutie-tarievenlijst specialistische GGZ Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2014 Wanneer u een behandeling vergoed krijgt, vindt u in de voorwaarden. Op uw vergoedingenoverzicht vindt u hoeveel u

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2017 Nr. 264157 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE IJSSELSTEIN 2017 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen...3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen...3 Hoofdstuk 2 Persoonsgebonden budget...4 Artikel 2.2 Budgetperiode...4

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Ermelo 2015 Datum vaststelling 16 december 2014 Datum inwerkingtreding 1 januari 2015 Datum publicatie 31 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016

Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 citeertitel: Besluit maatschappelijke ondersteuning 2016 Scherpenzeel vastgesteld bij besluit van het college van B & W van 22 december 2015 Besluit maatschappelijke

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort;

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Montfoort; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Montfoort. Nr. 113357 27 november 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Montfoort 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst

Artikel 11 (onderdeel A van het wijzigingsbesluit) wordt gewijzigd als volgt: Nieuwe tekst Wijziging Model Verordening maatschappelijke ondersteuning 2015 Leeswijzer modelbepalingen - [ ] of (bijvoorbeeld) [iets] = door gemeente in te vullen. - [iets] = facultatief. - [iets EN/OF iets] = door

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leek. Nr. 33946 22 april 205 Financieel besluit maatschappelijk ondersteuning gemeente Leek 205 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leek;

Nadere informatie

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk;

Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijkerk. Nr. 182568 27 december 2016 Gemeente Nijkerk - Regeling maatschappelijke ondersteuning 2017 Collegebesluit Registratienummer 796733 / 799073 Het college

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Verrichting Omschrijving 180001 Kort 305,59 327,41 180002 Middel 520,67 557,87 180003 Intensief 816,45 874,77 180004 Chronisch 753,52 807,35

Nadere informatie

Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c)

Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c) Verordening maatschappelijke ondersteuning Haaksbergen (4.15c) Samenvatting Deze verordening geeft aan hoe de gemeente Haaksbergen invulling geeft aan: a. het bevorderen van de sociale samenhang, de mantelzorg

Nadere informatie

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16

Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Producten en productcodes WMO en Jeugdwet 2016 Amersfoort 23-feb-16 Hoofdcategorie Subcategorie Product Jeugd - Ambulante behandeling - JGGZ 51 - Generalistische basis-ggz 51000 - Toewijzing Generalistische

Nadere informatie

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014

Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Passantenprijslijst DBC GGZ per 1-1-2014 Deelprestaties Behandeling Bijzondere productgroepen Omschrijving behandelgroep soort tarief Diagnostiek 007 Diagnostiek - vanaf 0 tot en met 99 minuten behandeling

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE OOSTSTELLINGWERF 2015 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Ooststellingwerf; gelet op de Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg GGZ 2018 Behandeling Restitutie 180001 Kort 487,26 327,41 180002 Middel 830,23 557,87 180003 Intensief 1.301,85 874,77 180004 Chronisch 1.201,50 807,35 180005 Onvolledig

Nadere informatie

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg

Vergoedingen niet-gecontracteerde zorg Vergoedingen niet- zorg Geestelijke Gezondheidszorg 2017 Bij de vergoeding voor de Restitutiepolis worden indicatieve marktconforme bedragen genoemd. Tot de genoemde bedragen vergoeden wij de kosten altijd

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017

Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Besluit maatschappelijke ondersteuning Haarlemmerliede en Spaarnwoude 2017 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. AOW-gerechtigde leeftijd: de leeftijd als bedoeld in artikel 7a,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heemstede. Nr. 76280 19 december 2014 Besluit maatschappelijke ondersteuning Heemstede 2015 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsbepalingen a. Pensioengerechtigde

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BERKELLAND 2015 Burgemeester en wethouders van de gemeente Berkelland; Gelet op het bepaalde in het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015, artikel 25 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Berkelland 2015 en

Nadere informatie

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek

Besluit. maatschappelijke ondersteuning. Gemeente Oude IJsselstreek Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Oude IJsselstreek 2013 13ini00380 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1 Bijzondere regels over het persoonsgebonden budget... 3 Artikel 1.1 Regels rond verstrekking

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Oldebroek 2015 Nr. 197229 Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek; gelet op het bepaalde in de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015, alsmede

Nadere informatie

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf

Vergoeding behandeltraject zonder verblijf Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Marktconforme vergoedingen gespecialiseerde GGZ 2015 Indien u alleen behandeld wordt - en er geen klinische opname nodig is in het kader van de behandeling

Nadere informatie