REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008"

Transcriptie

1 REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1 Inleiding per 1 januari 2008 Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden van de CZ Zorg-opmaatpolis en de CZ Zorgkeuzepolis. In de Regeling zorgverzekering is in paragraaf 1.4 bepaald welke hulpmiddelenzorg in het kader van de zorgverzekering is aangewezen. Daar waar in dit reglement wordt gesproken over de Regeling wordt de Regeling zorgverzekering bedoeld. Deze Regeling maakt onderdeel uit van dit reglement. De Regeling is te raadplegen op de website en wordt u desgevraagd toegezonden. In geval van wetswijzigingen in de Regeling, waarin in dit reglement niet is voorzien, kan de zorgverzekeraar dit reglement aanpassen. Aan de zorgverzekeraars is overgelaten om nadere voorwaarden vast te stellen. Deze nadere voorwaarden zijn vastgelegd in dit reglement. Uw aanspraak op zorg volgt uit de Polisvoorwaarden. De voorwaarden genoemd in de Polisvoorwaarden gelden onverkort. Voor zover in dit reglement voorwaarden zijn gesteld gelden deze als nadere voorwaarden. 2 Algemene bepalingen 2.1 Aanspraken De verzekerde heeft, overeenkomstig hetgeen in hoofdstuk drie van dit reglement is bepaald, recht op verstrekking van een hulpmiddel in eigendom of bruikleen of vergoeding van kosten, indien daarvoor een medische indicatie bestaat. De medische indicaties staan genoemd in de Regeling en worden ook beschreven in dit reglement. Onder aanspraak wordt in dit reglement zowel verstaan uw recht op de verstrekking van een hulpmiddel als uw recht op de vergoeding van kosten. 2.2 Doelmatigheid 1. Uw aanspraak op de aanschaf, vervanging, correctie, herstel of bruikleen van een hulpmiddel kan slechts tot gelding worden gebracht voor zover u, gelet op uw behoefte en uit oogpunt van doelmatige zorgverlening, redelijkerwijs daarop naar aard, inhoud en omvang bent aangewezen en voorzover het hulpmiddel niet overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd, dan wel niet doelmatig is

2 2. CZ kan u op uw verzoek een tweede exemplaar verschaffen, indien u hierop redelijkerwijs bent aangewezen. Hiervoor gelden onverminderd dezelfde voorwaarden als voor een eerste exemplaar. 3. Indien u gebruik maakt van een aanspraak op restitutiebasis vervalt de mogelijkheid om hetzelfde of een soortgelijk hulpmiddel als zorg in natura te verschaffen. Indien het betreffende of een soortgelijk hulpmiddel reeds als zorg in natura is verschaft vervalt de aanspraak op restitutie, dan wel de aanspraak om eenzelfde of een soortgelijk hulpmiddel als zorg in natura bij een andere leverancier te verkrijgen binnen de voor het betreffende hulpmiddel geldende gebruikstermijn. Dit geldt niet voor een eventueel tweede exemplaar, als bedoeld in het tweede lid. 4. Met leveranciers worden afspraken gemaakt over onder meer doelmatigheid, rechtmatigheid en kwaliteit. Toetsing hiervan zal veelal achteraf plaatsvinden. U dient uw medewerking te verlenen, zodat de leverancier kan toetsen op doel- en rechtmatigheid. 2.3 Gecontracteerde leverancier 1. CZ heeft voor u diverse leveranciers van hulpmiddelen geselecteerd waarmee contracten zijn gesloten. In deze contracten zijn afspraken gemaakt over kwaliteit, garantie en service. Bij voorkeur wendt u zich voor de aanschaf van een hulpmiddel tot een gecontracteerde leverancier, ongeacht welke polis u bij ons heeft afgesloten. U bent dan verzekerd van een kwalitatief goed hulpmiddel. De leverancier zendt bovendien de nota rechtstreeks naar CZ. 2. Een eventuele eigen bijdrage dient u rechtstreeks aan de gecontracteerde leverancier te vergoeden. 3. In de gevallen waarin in dit reglement is aangegeven dat u geen voorafgaande toestemming nodig heeft van CZ kunt u zich wenden tot een gecontracteerde leverancier. De leverancier beoordeelt namens CZ of u aanspraak heeft op het betreffende hulpmiddel. 2.4 Eigendom of bruikleen 1. CZ heeft bepaald welke hulpmiddelen uit oogpunt van doelmatige zorgverlening in bruikleen en welke in eigendom worden verstrekt. 2. Middelen die in bruikleen worden verstrekt worden geleverd door een leverancier waarmee CZ hiertoe een overeenkomst heeft gesloten. Indien u er toch voor kiest om een dergelijk hulpmiddel aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ hiertoe geen overeenkomst heeft gesloten, dan wordt een bedrag vergoed dat overeenkomt met de kosten die door CZ bij een bruikleenverstrekking zouden zijn gemaakt. Hiervoor is bepalend hoe vaak een dergelijk hulpmiddel voor bruikleenverstrekking in aanmerking komt, alsmede de gebruikstermijn van het hulpmiddel. 3. Indien hulpmiddelen in bruikleen worden verstrekt, wordt een bruikleenovereenkomst opgesteld waarin de verplichtingen verbonden aan de bruikleen omschreven staan. 4. CZ kan een waarborgsom vragen als een hulpmiddel in bruikleen wordt verstrekt. Over de waarborgsom vergoedt CZ geen rente

3 2.5 /machtiging 1. Voor aanschaf, vervanging, correctie, herstel of bruikleen van een hulpmiddel is vooraf toestemming nodig, tenzij in dit reglement is aangegeven dat voorafgaande toestemming niet nodig is. 2. Indien een hulpmiddel wordt aangeschaft bij een leverancier waarmee CZ hiertoe geen overeenkomst heeft gesloten, is voorafgaande toestemming altijd vereist. 3. kan alleen schriftelijk door of namens u worden gevraagd. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat tijdig toestemming wordt gevraagd. 4. CZ geeft de verzekerde schriftelijk bericht of er toestemming wordt verleend. Indien het hulpmiddel wordt aangeschaft bij een gecontracteerde leverancier, wordt tevens de leverancier op de hoogte gebracht. 5. Bij het verzoek om toestemming dient u mee te sturen: - een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de voorschrijver, waaruit blijkt dat er sprake is van een medische indicatie. De voorschrijver is meestal de behandelend arts. In dit reglement wordt per hulpmiddel aangeven welke zorgaanbieder het hulpmiddel mag voorschrijven; - een prijsopgaaf van de leverancier, tenzij in dit reglement anders is bepaald. Het verzoek om toestemming dient voorts nog de volgende informatie te bevatten: - relatienummer verzekerde; - naam, adres en woonplaats verzekerde; - geboortedatum verzekerde; - naam leverancier; - omschrijving van het gewenste hulpmiddel; - artikelnummer Z-index of de GPH-code; - verwachte gebruikstermijn. 6. CZ heeft het recht om aan het verlenen van toestemming nadere voorwaarden te verbinden. Eventuele aanvullende of afwijkende voorwaarden staan per hulpmiddel beschreven. 7. In het algemeen wordt geen toestemming verleend, indien het hulpmiddel uitsluitend is bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijsvoorzieningen. 8. Indien naar het oordeel van CZ de verzekerde redelijkerwijs niet langer op het gebruik van het hulpmiddel is aangewezen kan de verleende toestemming worden ingetrokken. 2.6 Aanpassing van toestemmingsbeleid 1. De zorgverzekeraar kan besluiten het toestemmingsbeleid voor een hulpmiddel te wijzigen. In dat geval worden de betreffende bepalingen aangepast. Hiervan worden verzekerden op de hoogte gesteld via een publicatie op de internetsite van de zorgverzekeraar. 2. Wanneer de verzekerde toestemming vraagt voor de levering van een hulpmiddel gelden altijd de voorwaarden zoals die luiden op de datum van de aanvraag

4 2.7 Vergoeding 1. De hoogte van de vergoeding van kosten volgt uit uw polisvoorwaarden. 2. Heeft u een Zorg-op-maatpolis afgesloten en kiest u ervoor om een hulpmiddel aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ hiertoe geen overeenkomst heeft gesloten dan worden de kosten tot een bepaald maximum vergoed. In het Reglement Restitutie Zorg-op-maatpolis dat deel uitmaakt van uw polisvoorwaarden is bepaald welk maximum wordt vergoed. Dit reglement is te raadplegen op 3. Heeft u een Zorgkeuzepolis afgesloten en kiest u ervoor om een hulpmiddel aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ hiertoe geen overeenkomst heeft gesloten dan vindt vergoeding van de kosten plaats tot maximaal het in Nederland geldende marktconforme tarief. 4. Eventuele eigen bijdragen komen voor uw rekening. 5. Indien u een verzoek tot vergoeding van de kosten indient, dient u bij de nota alle relevante bescheiden te voegen die voor CZ nodig zijn om te kunnen beoordelen of u voor vergoeding in aanmerking komt, Dit zijn in ieder geval de bescheiden zoals aangegeven in artikel 2.5 lid Naast de in het vorige lid genoemde bescheiden dient de verzekerde in geval van vergoeding van de kosten tevens de volgende informatie aan te leveren: - incassonummer leverancier; - datum aflevering hulpmiddel; - aantal; - prijs artikel inclusief BTW; - gedeclareerd totaalbedrag; - machtigingsnummer. 2.8 Aflevering Met betrekking tot de aflevering van de hulpmiddelen geldt dat deze door leveranciers gebruiksklaar worden afgeleverd, tenzij in de Regeling anders is bepaald. Onder gebruiksklaar wordt verstaan inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur. Vervanging van batterijen en accu s is voor rekening van de verzekerde. 2.9 Vervanging, correctie of herstel 1. Voor vervanging, correctie of herstel van een hulpmiddel is vooraf toestemming nodig, tenzij in dit reglement is aangegeven dat voorafgaande toestemming niet nodig is. 2. voor vervanging correctie of herstel van een eerder in eigendom of bruikleen verstrekt middel binnen de voor het betreffende hulpmiddel geldende termijn wordt slechts verleend, indien de verzekerde niet langer beschikt over een adequaat functionerend hulpmiddel. 3. In de gevallen dat u zich een hulpmiddel heeft verschaft bij een zorgverlener, waarmee de zorgverzekeraar hiertoe geen overeenkomst heeft gesloten, terwijl - 4 -

5 achteraf blijkt dat u zich een inadequaat hulpmiddel heeft verschaft, dient u zich voor vervanging binnen de in dit reglement gestelde termijnen te wenden tot de zorgverlener. De kosten van vervanging, correctie of herstel komen in een dergelijk geval niet voor rekening van de zorgverzekeraar. 4. Onverminderd het bepaalde in artikelen 2 en 3 kan toestemming voor vervanging, of herstel van een hulpmiddel worden onthouden gedurende de gebruikstermijn indien door toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde schade is ontstaan aan een hulpmiddel, danwel het hulpmiddel verloren is gegaan. Dit artikel is van overeenkomstige toepassing bij verschaffing in bruikleen Verzorging hulpmiddel 1. U bent verplicht het u in eigendom of in bruikleen verschafte middel goed te verzorgen, conform de richtlijnen dan wel garantievoorwaarden van de fabrikant en/of leverancier. 2. Schade aan een hulpmiddel dat in bruikleen is verstrekt en dat is ontstaan door toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde, kan door of namens de zorgverzekeraar op de verzekerde worden verhaald. 3. In geval van diefstal van het hulpmiddel bent u verplicht om aangifte te doen en hiervan tevens melding te doen aan de leverancier en aan CZ Eigen bijdrage verzekerde 1. In de Regeling zorgverzekering en/of in dit reglement is aangegeven voor welk hulpmiddel een eigen bijdrage is verschuldigd, dan wel een maximale vergoeding geldt. 2. CZ heeft middels de contractuele relatie afspraken met haar leveranciers gemaakt, omtrent de inning van de eigen bijdrage. De verzekerde betaalt deze eigen bijdrage altijd aan de leverancier, tenzij het hulpmiddel wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ hiervoor geen overeenkomst heeft gesloten, danwel tenzij uit dit reglement anders blijkt. 3. In geval van vergoeding van kosten op restitutiebasis wordt de eigen bijdrage ingehouden op het te restitueren bedrag, dan wel wordt in de voorkomende gevallen slechts het in de regeling genoemde maximum bedrag vergoed Bijzondere individuele zorgvragen 1. Voor hulpmiddelen, waarvoor in bijlage 3 van de Regeling is bepaald dat als zorginhoudelijk criterium geldt bijzondere individuele zorgvragen, kan een schriftelijke, gemotiveerde aanvraag worden ingediend. De adviserend geneeskundige of de technisch adviseur van de zorgverzekeraar toetst of sprake is van een bijzondere individuele zorgvraag. 2. Daar waar in dit reglement aantallen of gebruikstermijnen zijn genoemd kan hiervan in individuele gevallen worden afgeweken indien u hier in redelijkheid naar inhoud en omvang op bent aangewezen

6 2.13 Klachten Wanneer de verzekerde klachten heeft kan hij gebruik maken van de algemene klachtenprocedure. Deze is opgenomen in de Algemene Voorwaarden van de verzekeringsovereenkomst die de verzekerde met de zorgverzekeraar heeft afgesloten Inwerkingtreding en wijziging reglement 1 Dit reglement geldt met ingang van 1 januari Op het moment van inwerkingtreding van dit reglement worden alle voorgaande versies ingetrokken. 3. Dit reglement kan door CZ te allen tijde worden gewijzigd, op de wijze door de zorgverzekeraar, met inachtneming van het bepaalde bij of krachtens de Algemene Voorwaarden, in zijn statuten en/of huishoudelijk reglement geregeld. 4. Door middel van een brief aan verzekerden worden verzekerden ingelicht dat een nieuw reglement met wijzigingen van kracht wordt. Hierin wordt een verwijzing gemaakt naar een telefoonnummer en internetpagina waar het reglement opgevraagd kan worden. 3 Overzicht per categorie hulpmiddelen 3.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet als bedoeld in artikel 2.8 van de Regeling 1. U kunt aanspraak maken op prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet, de algemeen gangbare hulp- en aanzetstukken voor armprothesen, alsmede de oplaadinrichting en batterijen, indien de prothese voor schouder, arm of hand in bekrachtigde uitvoering is. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de revalidatiearts. De revalidatiearts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening (soort prothese) gewenst is. 3. Bekrachtigde uitvoeringen worden alleen verschaft op aanvraag van de revalidatiearts met een goede motivatie, waaruit blijkt dat u de besturing van de prothese in voldoende mate beheerst. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een prothese. U stuurt - 6 -

7 daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de revalidatiearts en een offerte van de leverancier. 5. Deze voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van prothesen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft; èn - het een eerste aanschaf betreft waarvan de kosten niet meer bedragen dan: Onderbeenprothese: 4.000,00 Bovenbeenprothese: 7.000,00 Armprothese: 3.500,00 6. Indien u niet meer beschikt over een adequate prothese, dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. De leverancier kan dat ook namens u doen. 7. Het verzoek om toestemming bij een vervolgaanvraag of vervanging bestaat uit een offerte van de leverancier van de prothese, met een toelichting op de reden van vervanging. Indien de aanvraag afwijkt van de vorige aanvraag, dient een schriftelijke toelichting van de revalidatiearts te worden bijgevoegd waarin de reden van vervanging wordt toegelicht. 8. Een prothese wordt in beginsel niet eerder vervangen dan 3 jaren na de laatste verstrekking. Reparaties 9. Reparaties tot een bedrag van 450,00 kunnen zonder dat daarvoor een machtiging is afgegeven door de leverancier worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ voor de levering van prothesen. Indien de prothese is aangeschaft bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dient u voor reparaties altijd vooraf toestemming aan te vragen. Voor reparaties vanaf 450,00 moet de leverancier altijd vooraf toestemming aanvragen. De aanvraag dient voorzien te zijn van een gespecificeerde prijsopgaaf. Reserve hulpmiddel 10. Een tweede prothese als reserve exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het bij bijzondere persoonlijke omstandigheden nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U moet voor een tweede exemplaar apart toestemming aan de zorgverzekeraar vragen. Bijzondere uitvoering 11. Indien de verstrekking van een prothese voor been of voet mede bestaat uit een microprocessorgestuurde knie, wordt deze knie om doelmatigheidsredenen in bruikleen verstrekt. Wanneer u echter het hulpmiddel in eigendom aanschaft, dan heeft u recht op vergoeding conform het Restitutiereglement

8 3.2 Mammaprothesen als bedoeld in artikel 2.9 van de Regeling 1. U kunt aanspraak maken op gebruiksklare verkrijgbare mammaprothesen voor uitwendige toepassing. Indien het gebruik van gebruiksklare verkrijgbare mammaprothesen niet mogelijk is, kunt u aanspraak maken op een voor u afzonderlijk vervaardigde mammaprothese. 2. U kunt aanspraak maken op mammaprothesen indien het gebruik ervan is aangewezen ter vervanging van een geheel of nagenoeg geheel ontbrekende borstklier (zowel operatieve verwijdering van de borstklier, als het geheel of nagenoeg geheel achterblijven van de natuurlijke ontwikkeling van de borstklier). 3. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. 4. U hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen indien de mamaprothese wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van mammaprothesen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 5. Indien u de mamaprothese wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de behandelend arts en een offerte van de leverancier. 6. Indien u niet meer beschikt over een adequate mammaprothese, kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 7. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. 8. Een mammaprothese wordt in beginsel niet eerder vervangen dan 24 maanden na de eerdere verstrekking. Reserve hulpmiddel 9. Een tweede (reserve) exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het in individuele gevallen nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen

9 3.3 Gelaatsprothesen als bedoeld in artikel 2.10 van de Regeling 1. U kunt aanspraak maken op afzonderlijk vervaardigde prothesen ter bedekking van het gelaat of een gedeelte ervan, neus en oorschelpen daarbij inbegrepen. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. 3. U hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen indien de gelaatsprothese wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van gelaatsprothesen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 4. Indien u de gelaatsprothese wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate gelaatsprothese, dan kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. Reserve hulpmiddel 7. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het in individuele gevallen nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen. 3.4 Oogprothesen als bedoeld in artikel 2.11 van de Regeling Oogprothesen en scleraschalen (artikel 2.11 sub a en b) 1. U kunt aanspraak maken op de volgende hulpmiddelen: - een volledige oogprothese bij het ontbreken van de oogbol; - een scleraschaal

10 De scleraschaal is niet bedoeld als optisch hulpmiddel, maar ter afdekking van een ernstige misvorming van het voorste deel van de oogbol uit cosmetische overwegingen. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. 3. U hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen indien de oogprothese wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van oogprothesen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 4. Indien u de oogprothese wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate oogprothese, dan kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. Reparaties 7. Voor een reparatie of aanpassing kunt u direct contact opnemen met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 8. Indien de oogprothese is aangeschaft bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dient u voor reparaties of aanpassingen altijd vooraf toestemming aan te vragen. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een uitgebreide motivatie en een offerte van de leverancier. Reserve hulpmiddel 9. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. In individuele gevallen kan het nodig zijn een reserve-exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen Scleralenzen (artikel 2.11 sub c)

11 1. U kunt aanspraak maken op een scleralens, al dan niet voorzien van een ingekleurde iris en pupil, al dan niet met visuscorrectie, bij een ernstig misvormd oog of na traumatische veranderingen van het oog. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. 3. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een scleralens. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 4. Indien u niet meer beschikt over een adequate scleralens, dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 3.5 Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals als bedoeld in artikel 2.12 van de Regeling Korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom (artikel 2.12 lid 1 sub a) 1. U kunt aanspraak maken op korsetten voor afwijkingen aan de wervelkolom. Deze korsetten omvatten zowel orthopedische maatkorsetten en halffabrikaten, als orthopedische confectiekorsetten. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. 3. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een korset. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist. Daarin is ook aangegeven wat voor soort korset noodzakelijk is. 4. Voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van korsetten. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft; èn - het een eerste aanschaf betreft waarvan de kosten niet meer bedragen dan

12 500, Indien u niet meer beschikt over een adequaat korset, dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. 6. Het verzoek om toestemming bij een vervolgaanvraag of vervanging bestaat uit een offerte van de leverancier van het korset, met een toelichting op de reden van vervanging. Indien de aanvraag afwijkt van de vorige aanvraag, dan dient een schriftelijke toelichting van de medisch specialist te worden bijgevoegd waarin de reden van vervanging wordt toegelicht. U kunt voor vervolgleveringen voor een confectiekorset waarvan de kosten minder bedragen dan 500,00 direct contact opnemen met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 7. Een korset wordt in beginsel niet eerder vervangen dan 2 jaren na de laatste verstrekking. Reparaties 8. Indien het korset is geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft, hoeft voor reparaties tot een bedrag van 250,00 geen toestemming te worden aangevraagd. Deze kunnen door de leverancier worden uitgevoerd zonder voorafgaande machtiging. Voor reparaties vanaf 250,00 moet de leverancier vooraf een aanvraag machtiging indienen die voorzien is van een gespecificeerde offerte. 9. Indien het korset geleverd is door een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft gesloten, dient u altijd vooraf toestemming aan te vragen voor reparatie. U stuurt daarvoor een gespecificeerde prijsopgave naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Reserve hulpmiddel 10. Een tweede exemplaar kan vanuit hygiënisch oogpunt noodzakelijk zijn. Hiervoor moet u wel een machtiging aanvragen. De leverancier dient hiervoor een gemotiveerde aanvraag in te dienen Orthopedische beugelapparatuur, inclusief sta-orthesen (artikel 2.12 lid 1 sub b) 1. U kunt aanspraak maken op orthopedische beugelapparatuur. Onder orthopedische beugelapparatuur wordt een veelheid van orthopedische voorzieningen verstaan, die tot doel hebben een verloren gegane functie zo goed mogelijk te vervangen cq. ondersteunen. Onder het begrip beugelapparatuur vallen zowel beugels in engere zin als ook de bijbehorende kappen of kokers. Sta-orthesen (staplank, statafel of sta-unit), voor zover individueel gericht op de geneeskundige behandeling van één verzekerde, vallen ook hieronder

13 2. De orthopedische hulpmiddelen worden in eigendom verstrekt, met uitzondering van sta-orthesen. Sta-orthesen die geschikt zijn voor algemeen gebruik worden in bruikleen verstrekt. Wanneer u echter de sta-orhtese in eigendom aanschaft, dan heeft u recht op vergoeding conform het Restitutiereglement. Sta-orthesen die individueel zijn aangepast en niet geschikt zijn voor herverstrekking worden in eigendom verstrekt. 3. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening (soort beugelapparatuur) gewenst is. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van orthopedische beugelapparatuur. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist. Daarin is ook aangegeven wat voor medische beugelapparatuur noodzakelijk is. 5. Voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien het de aanschaf van een staorthese betreft, die wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van sta-orthesen. 6. Indien u niet meer beschikt over adequate medische beugelapparatuur dan kunt u deze vervangen U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. Het verzoek om toestemming bij een vervolgaanvraag of vervanging bestaat uit een offerte van de leverancier van de medische beugelapparatuur, met een toelichting op de reden van vervanging. Indien de aanvraag afwijkt van de vorige aanvraag, dan dient een schriftelijke toelichting van de medisch specialist te worden bijgevoegd waarin de reden van vervanging wordt toegelicht (wijziging van de functionele beperking van de cliënt of wijziging van programma van eisen voor de voorziening). 7. Medische beugelapparatuur wordt in beginsel niet eerder vervangen dan 2 jaar na de laatste verstrekking. 8. Indien u niet meer beschikt over een adequate sta-orthese, dan kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat deze een overeenkomst heeft met CZ. Indien de sta-orthese afwijkt van de eerder geleverde orthese, dan dient u aan de leverancier een schriftelijke toelichting van de medisch specialist te overhandigen waarin de reden van vervanging vermeld wordt (wijziging van de functionele beperking of wijziging programma van eisen). 9. Indien u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. Het

14 verzoek om toestemming bij een vervolgaanvraag of vervanging bestaat uit een offerte van de leverancier van de sta-orthese, met een toelichting op de reden van vervanging. Indien de aanvraag afwijkt van de vorige aanvraag, dan dient een schriftelijke toelichting van de medisch specialist te worden bijgevoegd waarin de reden van vervanging wordt toegelicht (wijziging van de functionele beperking van de cliënt of wijziging van programma van eisen voor de voorziening). 10. Sta-orthesen worden in beginsel niet eerder vervangen dan 5 jaar na de laatste verstrekking. Reparaties 11. Reparaties tot een bedrag van 250,00 kunnen zonder dat daarvoor een machtiging is afgegeven door de leverancier worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ voor de levering van orthopedische beugelapparatuur. Indien de beugelapparatuur is aangeschaft bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dient u voor reparaties altijd vooraf toestemming aan te vragen. Voor reparaties vanaf 250,00 moet de leverancier altijd vooraf toestemming aanvragen. De aanvraag dient voorzien te zijn van een gespecificeerde prijsopgaaf. Reserve hulpmiddel 12. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het bij bijzondere persoonlijke omstandigheden nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen Verstevigde spalk-, redressie- en correctieapparatuur voor langdurig gebruik, inclusief zit-/ligorthesen (artikel 2.12 lid 1 sub c) 1. U kunt aanspraak maken op verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur. Hieronder vallen zowel voorzieningen voor de romp, zoals zit-/ligschalen, (dynamische) verstevigde ligorthesen, reclinatiekorsetten en rechthouders, als voorzieningen voor de ledematen, zoals knie-orthesen. 2. U kunt aanspraak maken op verstevigde spalk-, redressie- of correctieapparatuur bij langdurig gebruik, waarbij de versteviging een functioneel onderdeel vormt van de orthese en een therapeutische meerwaarde heeft ten opzichte van een niet verstevigde orthese, met dien verstande dat daaronder slechts een kniebrace valt indien sprake is van: 1 een al dan niet gecombineerd letsel van de knie waarbij de kruisbanden of de collateraalbanden zijn gescheurd; 2 eenzijdige gonartrose, voor zover sprake is van een standafwijking van minimaal 10 graden varus/valgusstand

15 3. De hulpmiddelen worden in eigendom verstrekt, met uitzondering van zit-/ligorthesen. Zit-/ligorthesen voor kinderen tot de leeftijd van 16 jaar worden in bruikleen verstrekt. Zit-/ligorthesen voor volwassenen die geschikt zijn voor algemeen gebruik worden eveneens in bruikleen verstrekt. Wanneer u echter de zit-/ligorthesen die geschikt zijn voor algemeen gebruik in eigendom aanschaft, dan heeft u recht op vergoeding conform het Restitutiereglement. 4. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening (soort apparatuur) gewenst is. Indien de aanvraag kinderlig-/zitorthesen betreft dient het voorschrift te worden aangevuld met een ergotherapeutisch verslag. 5. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van deze hulpmiddelen. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist. Daarin is ook aangegeven wat voor apparatuur noodzakelijk is. 6. Voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van spalk-, redressie- en correctieapparatuur. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft; èn - het de aanschaf van een zit-/ligorthese betreft; òf - het een aanschaf betreft waarvan de kosten niet meer bedragen dan: - redressiehelm 950,00 - halsorthese 350,00 - spreidbroekje 300,00 7. Indien u niet meer beschikt over een adequaat hulpmiddel dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. Het verzoek om toestemming bij een vervolgaanvraag of vervanging bestaat uit een offerte van de leverancier met een toelichting op de reden van vervanging. Indien de aanvraag afwijkt van de vorige aanvraag, dan dient een schriftelijke toelichting van de medisch specialist te worden bijgevoegd waarin de reden van vervanging wordt toegelicht (wijziging van de functionele beperking van de cliënt of wijziging van programma van eisen voor de voorziening). 8. Voorafgaande toestemming van CZ voor vervolgleveringen is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van spalk-, redressie- en correctieapparatuur; èn - het de vervanging van een zit-/ligorthese betreft; òf - de kosten van vervanging niet meer bedragen dan: - redressiehelm 950,00 - halsorthese 350,00 - spreidbroekje 300,

16 9. De hulpmiddelen worden in beginsel niet eerder vervangen dan 2 jaar na de laatste verstrekking. Reparaties 10. Reparaties tot een bedrag van 250,00 kunnen zonder dat daarvoor een machtiging is afgegeven door de leverancier worden uitgevoerd, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ voor de levering van spalk-, redressie- en correctieapparatuur. Indien de apparatuur is aangeschaft bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dient u voor reparaties altijd vooraf toestemming aan te vragen. Voor reparaties vanaf 250,00 moet de leverancier altijd vooraf toestemming aanvragen. De aanvraag dient voorzien te zijn van een gespecificeerde prijsopgaaf. Reserve hulpmiddel 11. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het bij bijzondere persoonlijke omstandigheden nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen Kappen ter bescherming van de schedel (artikel 2.12 lid 1 sub d) 1. U kunt aanspraak maken op kappen ter bescherming van de schedel. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de behandelend arts. De behandelend arts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 3. U hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen indien het hulpmiddel wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van kappen ter bescherming van de schedel. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 4. Indien u de kap wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de behandelend arts en een offerte van de leverancier. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate kap, dan kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ

17 7. De kappen worden in beginsel niet eerder vervangen dan 24 maanden na de laatste verstrekking. Reserve hulpmiddel 8. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het in individuele gevallen nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen Trachea canules (artikel 2.12 lid 1 sub e) 1. U kunt aanspraak maken op trachea canules. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 3. U hoeft geen voorafgaande toestemming te vragen indien de trachea canules worden geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van trachea canules. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 4. Indien u trachea canules wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate trachea canule kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 7. Er geldt een gebruikstermijn op basis van medische noodzaak en er worden in beginsel niet meer dan 15 stuks per jaar vergoed. Vanaf 16 stuks of meer per jaar geldt dat u vooraf toestemming nodig heeft voor de aanschaf van een trachea canule. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische

18 Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de behandelend specialist en een offerte van de leverancier Stemprothesen en spraakversterkers (artikel 2.12 lid 1 sub f) 1. U kunt aanspraak maken op stemprothesen en spraakversterkers. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 3. U hoeft geen toestemming vooraf te vragen indien de stemprothese of spraakversterker wordt geleverd door een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van spraakversterkers en stemprothesen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft. 4. Indien u de stemprothese of spraakversterker wenst aan te schaffen bij een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft dan heeft u vooraf toestemming nodig. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de behandelend arts en een offerte van de leverancier. 5. Als u niet meer beschikt over een adequate stemprothese, kunt u deze vervangen. Voor vervolgleveringen neemt u direct contact op met de leverancier, op voorwaarde dat deze een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de medisch specialist en een offerte van de leverancier. 7. Er geldt een gebruikstermijn op basis van medische noodzaak en er worden in beginsel niet meer dan 15 stuks per jaar vergoed. Vanaf 16 stuks of meer per jaar geldt dat u wel vooraf toestemming nodig heeft voor de aanschaf van een stemprothese. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de behandelend specialist en een offerte van de leverancier Breukbanden (artikel 2.12 lid 1 sub g)

19 1. U kunt aanspraak maken op een breukband. 2. U dient te beschikken over een medische indicatie van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 3. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een breukband. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte van de leverancier en de medische indicatie van de medische specialist. 4. Voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van breukbanden. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft; èn - het een aanschaf betreft waarvan de kosten niet meer bedragen dan 200, Indien u niet meer beschikt over een adequate breukband, dan kunt u deze vervangen. U kunt voor vervolgleveringen van breukbanden waarvan de kosten minder bedragen dan 200,00 direct contact opnemen met de leverancier, op voorwaarde dat de leverancier een overeenkomst heeft met CZ. 6. Indien u zicht wendt tot een leverancier waarmee CZ geen overeenkomst heeft óf waneer de breukband duurder is dan 200,00, dan dient u voorafgaand aan de vervanging toestemming aan te vragen bij CZ. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte van de leverancier, met een toelichting op de reden van vervanging. 7. De breukbanden worden in beginsel niet eerder vervangen dan 2 jaar na de laatste verstrekking. Reparaties 8. Elke reparatie of aanpassing dient vooraf schriftelijk te worden aangevraagd, voorzien van een uitgebreide motivatie en vergezeld van een offerte van de leverancier. Reserve hulpmiddel 9. Een tweede exemplaar is medisch gezien niet noodzakelijk. Wel kan het bij bijzondere persoonlijke omstandigheden nodig zijn een tweede exemplaar te verstrekken. U dient voor een tweede exemplaar apart toestemming aan te vragen Orthopedisch schoeisel (artikel 2.12 lid 1 sub h)

20 1. U kunt aanspraak maken op orthopedisch schoeisel en orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, indien voldaan is aan een van de in lid 2 genoemde zorginhoudelijke criteria. 2. Zorginhoudelijke criteria voor orthopedisch schoeisel zijn: a. ontbreken van delen van de voet, waarop bij gaan en staan gesteund wordt; b. ernstige objectiveerbare anatomische afwijkingen en functiestoornissen van de voet bestaande uit: 1º. afwijkingen van de asstand in bovenste of onderste spronggewricht of andere steunende voetgewrichten; 2º. afwijkingen van de lengte-breedte-verhouding, onder meer ten gevolge van arthrosis of arthritis; c. afwijkingen ten gevolge van sensibiliteits- of circulatiestoornissen; d. functioneel of anatomisch beenlengteverschil van vier cm of meer; e. het dragen van bijzondere typen beugels of binnenschoenen, waardoor een afwijkende voetvorm of functie ontstaat als aangegeven onder b of c; f. bijzonder individuele zorgaanvragen en u redelijkerwijs niet kunt volstaan met confectieschoenen, te weten: 1º. orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen, tenzij het uitsluitend een verhoging betreft van de gehele buitenzool van minder dan 3 cm; 2º. semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing; 3º. volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen; 4º. volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel, indien tevens niet kan worden volstaan met semi-orthopedische schoenen of met een voorziening aan confectieschoenen. Dit betekent dat slechts aanspraak bestaat op duurder schoeisel als niet met een goedkopere schoen of voorziening aan een schoen kan worden volstaan. Plat-, spreid- en knikvoeten, eeltlagen en likdoorns vormen als regel geen indicatie voor de verschaffing van orthopedisch schoeisel. * subonderdeel 1 De orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen dienen ter vervanging van orthopedische schoenen of semi-orthopedische schoenen. Hierbij wordt opgemerkt, dat de verzekerde slechts aanspraak heeft op de voorzieningen en niet op de confectieschoenen, waaraan de voorzieningen worden aangebracht. * subonderdeel 2 Onder semi-orthopedisch schoeisel is te verstaan, fabrieksmatig in serie vervaardigde schoenen, waaraan volgens gedetailleerd voorschrift speciale voorzieningen worden aangebracht. De mogelijkheden tot het aanbrengen van correcties zijn bij dit soort schoeisel geringer dan bij volledig individueel vervaardigd orthopedisch schoeisel. De besparing ten aanzien van de kosten en vooral ten aanzien van de levertijd is groot. * subonderdeel

21 Individueel vervaardigde binnenschoenen zonder zool en hak, te dragen in confectieschoenen, worden toegepast bij partiële voetdefecten of beenverkorting. De binnenschoen vult het defect aan, waardoor een ongeveer normale voetvorm dan wel beenlengte wordt verkregen. * subonderdeel 4 Individueel vervaardigde orthopedische schoenen zijn schoenen die volgens gedetailleerde specificaties worden vervaardigd op basis van een voor betrokkene specifieke leest. Voor de schoenen geldt een eigen bijdrage. De hoogte daarvan bedraagt per paar: 115,00 voor personen van 16 jaar en ouder; 57,50 voor personen tot 16 jaar. De genoemde bedragen zijn gebaseerd op het prijspeil van U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de medisch specialist. De medisch specialist dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een orthopedische schoenvoorziening. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte van de leverancier en de medische indicatie van de medisch specialist. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate orthopedische schoenvoorziening, dan kunt u deze vervangen. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. 6. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van: - een offerte van de leverancier; - een schriftelijke toelichting van de leverancier waarin de reden van vervanging vermeld wordt als de medische situatie hetzelfde is als de eerste aanvraag; of - een schriftelijke toelichting van de medisch specialist waarin de reden van vervanging vermeld wordt als de medische situatie niet hetzelfde is als de eerste aanvraag (wijziging van de functionele beperking van de cliënt of wijziging programma van eisen voor de voorziening). 7. Voorafgaande toestemming van CZ is niet nodig indien: - u zich wendt tot een leverancier waarmee CZ een overeenkomst heeft voor de levering van orthopedische schoenen. De leverancier beoordeelt namens CZ of u hierop aanspraak heeft; én - het een vervolgpaar betreft dat na 18 maanden (voor kinderen jonger dan 16 jaar geldt 9 maanden vanaf het laatste paar) vanaf het voorlaatste paar wordt aangeschaft. Reserve hulpmiddel

22 8. De verzekerde ouder dan 16 jaar heeft, 3 maanden na levering van het eerste paar schoenen, recht op een 2e paar. Het 2e paar hoeft niet vooraf te worden aangevraagd. 3.6 Gezichtshulpmiddelen als bedoeld in artikel 2.13 van de Regeling Brillenglazen en contactlenzen (artikel 2.13 sub a en b) 1. U kunt aanspraak maken op brillenglazen (waaronder filterglazen met of zonder visuscorrigerende werking) en contactlenzen. 2. U kunt aanspraak maken op brillenglazen en contactlenzen indien voldaan is aan één van de zorginhoudelijke criteria zoals hieronder omschreven én de aanschaf op voorschrift van de oogarts plaatsvindt binnen twaalf maanden na een eerdere aanschaf van deze hulpmiddelen. Zorginhoudelijke criteria voor vervanging van brillenglazen en contactlenzen zijn: a. hoornvliesonregelmatigheden ten gevolge van keratoconus dan wel ten gevolge van littekens na hoornvliestransplantatie, na ontstekingen van de cornea zoals bijvoorbeeld herpes of na cornea perforatie; b. sterke graden van brekingsafwijkingen als regel van meer dan 10 dioptrieën; c. bijzondere individuele zorgvragen. 3. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de oogarts. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van brillenglazen en contactlenzen. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de oogarts en een offerte van de leverancier van de gezichtshulpmiddelen. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequaat hulpmiddel, dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte van de leverancier en een schriftelijke toelichting van de oogarts waarin de reden van vervanging wordt toegelicht Bandagelenzen (artikel 2.13 sub c) 1. U kunt aanspraak maken op bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking

23 2. U kunt aanspraak maken op bandagelenzen voor zover van andere therapieën geen resultaat is verkregen of te verwachten is en voldaan is aan één van de zorginhoudelijke criteria als hieronder omschreven. Zorginhoudelijke criteria voor bandagelenzen zonder visuscorrigerende werking zijn: a. keratitis sicca en pemphigoid; b. keratitis bullosa; c. indolente cornea-ulceraties; d. cornea-etsingen; e. keratitis-neuroparalytica; f. cornea-dystrophieën; g. status na cornea-operaties en cornea-traumata; h. bijzondere individuele zorgvragen. 3. U dient te beschikken over een medische indicatie (voorschrift) van de oogarts. De oogarts dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van bandagelenzen. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van de medische indicatie van de oogarts en een offerte van de leverancier. 5. Indien u niet meer beschikt over een adequate bandagelens, dan kunt u deze vervangen. U dient hiervoor een vervolgaanvraag in. Uw aanvraag dient vergezeld te gaan van een offerte van de leverancier en een schriftelijke toelichting van de oogarts waarin de reden van vervanging wordt toegelicht Eenvoudige handloepen (artikel 2.13 sub d) 1. U kunt aanspraak maken op een eenvoudige handloep (zonder verlichting of statief). 2. U kunt aanspraak maken op een eenvoudige handloep, indien u een dusdanig verlies van het gezichtsvermogen heeft dat redelijkerwijs niet kan worden volstaan met brillenglazen of contactlenzen. 3. U dient te beschikken over een medische indicatie van de oogarts. De oogarts (of het visueel adviescentrum) dient tevens op het voorschrift aan te geven welke voorziening gewenst is. 4. U heeft vooraf toestemming nodig voor de aanschaf van een handloep. U stuurt daarvoor een aanvraag machtiging naar onze afdeling Medische Beoordelingen. Uw

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen:

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.4 van het Reglement Hulpmiddelen vallen: _ Lijst van door ons aangewezen hulpmiddelen Per 1 januari 2009 Wij geven in deze lijst aan welke hulpmiddelen volgens ons in ieder geval onder de artikelen 3.4., 3.5., en 3.6. van het Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1 Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis. Ingevolge de Polisvoorwaarden bestaat

Nadere informatie

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.1 van het Reglement Hulpmiddelen vallen:

A. Hulpmiddelen die onder artikel 3.1 van het Reglement Hulpmiddelen vallen: _ Lijst van door ons aangewezen hulpmiddelen Per 1 januari 2010 In deze lijst is aangegeven welke hulpmiddelen volgens de stand van de wetenschap en praktijk onder de artikelen 3.1., 3.2., 3.3. en 3.4.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; steunzolen Zaaknummer : 2008.02309 Zittingsdatum : 6 mei 2009 1/6 Zaak: 2008.02309 (hulpmiddelenzorg; steunzolen) Geschillencommissie

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding RESTITUTIE REGLEMENT PER 1 JANUARI 2008 behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis,

Nadere informatie

RESTITUTIE REGLEMENT behorende bij de Zorg-op-maatpolis

RESTITUTIE REGLEMENT behorende bij de Zorg-op-maatpolis RESTITUTIE REGLEMENT behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de modelovereenkomst zorgverzekering op basis van zorg in natura, de Zorg-op-maatpolis, hierna

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, wijziging prothesemaker Zaaknummer : ANO07.369 Zittingsdatum : 21 november 2007 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: ANO07.369 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008

ANONIEM ADVIES. : A te B vs. C te D : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 ANONIEM ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen armprothese Zaaknummer : 2008.00746 Zittingsdatum : 27 augustus 2008 1/6 BINDEND ADVIES Zaak: 2008.00746 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Geldend vanaf 1 januari 2012

Geldend vanaf 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 ASR Reglement Hulpmiddelen 2012 Uitgebreid Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Deel A. Algemene Bepalingen Reglement hulpmiddelen Deel B. Bepalingen per hulpmiddel Apparatuur voor thuisdialyse Artikel 28 BAHA-hoortoestel Artikel 23

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs. D te E Zaak : Hulpmiddelenzorg, elleboogkrukken, knieorthese Zaaknummer : ANO07.254 Zittingsdatum : 5 september 2006 1/6 Zaak:

Nadere informatie

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd.

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd. Reglement hulpmiddelen 2010 Restitutiepolis Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Geldend vanaf 1 januari 2010 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Protocol Hulpmiddelen Wlz

Protocol Hulpmiddelen Wlz Protocol Hulpmiddelen Wlz Regio s zorgkantoor CZ: Haaglanden Zuid-Hollandse Eilanden Zeeland West-Brabant Zuidoost-Brabant Zuid-Limburg Datum: juni 2015 1 Protocol Hulpmiddelen Wlz CZ zorgkantoren juni

Nadere informatie

ANONIEM Bindend advies

ANONIEM Bindend advies ANONIEM Bindend advies Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, Mandibulair repositieapparaat (MRA) Zaaknummer : ANO07.209 Zittingsdatum : 22 augustus 2007 1/6 Zaak: ANO07.209 (Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten

VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten VERZEKERINGSREGLEMENT Voor de uitvoering van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a. de zorgverzekeraar: uw zorgverzekeraar als uitvoeringsorgaan

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vertegenwoordigd door G te H tegen C te D en E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, siliconen cover beenprothese Zaaknummer : 2011.00903 Zittingsdatum : 8 februari 2012

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 1. Definities 1.1 Regeling: Regeling zorgverzekering, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 5 september 2005, nr. 171, en de nadere wijzigingen. 1.2 Reglement:

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015

INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 INKOOPPROCEDURE Levering van Low Vision hulpmiddelen 2015 22 oktober 2014. Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Inkoopprocedure... 4 2.1. Inkoopprocedure op maat gemaakte Low Vision hulpmiddelen... 4 2.2. Inkoopprocedure

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis ondernemen wordt een stuk relaxter met Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Geldend vanaf 1 januari 2011 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Wat staat er over vergoedingen van stomamaterialen vanuit de basisverzekering in het reglement hulpmiddelen?

Wat staat er over vergoedingen van stomamaterialen vanuit de basisverzekering in het reglement hulpmiddelen? De Regeling Hulpmiddelen van de Zorgverzekeringswet geeft aan dat er aanspraak bestaat op vergoeding van hulpmiddelen voor stomadragers. Het Reglement Hulpmiddelen van Achmea en Agis werkt dit nader uit.

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C vs D te D Zaak : Hulpmiddelen, SnörEx luchtwegorthese Zaaknummer : ANO06.80 Zittingsdatum : 22 november 2006 1/5 Zaak: ANO06.80

Nadere informatie

(Regeling hulpmiddelen 1996)

(Regeling hulpmiddelen 1996) Regeling hulpmiddelen VWS 1 april 1999/nr. Z/VU-99969 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel III van de Regeling tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen van 3 december 1998,

Nadere informatie

PROTOCOL PERSOONSGEBONDEN HULPMIDDELEN WLZ

PROTOCOL PERSOONSGEBONDEN HULPMIDDELEN WLZ PROTOCOL PERSOONSGEBONDEN HULPMIDDELEN WLZ MENZIS ZORGKANTOOR Datum Auteur Status Versie Bestand 1 januari 2015 René Kuiphuis Definitief 1.0 2015 PROTOCOL PERSOONSGEBONDEN HULPMIDDELEN WLZ (13052014).doc

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Reglement hulpmiddelen Ditzo 2014 Geldend vanaf 1 januari 2014 inhoudsopgave Inhoud 1. Definities 3 2. Aanspraken 3 3. Toestemming 5 4. Algemene bepalingen 6 5. Bepalingen per hulpmiddel 7 Bijlage 39 Reglement

Nadere informatie

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, vertegenwoordigd door C te D, tegen ASR Basis Ziektekostenverzekeringen N.V. en ASR Aanvullende Ziektekostenverzekeringen N.V., beide te Amersfoort Zaak : Hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Hulpmiddelen, bed in speciale uitvoering met vezelmatras en papegaai Zaaknummer : ANO07.048 Zittingsdatum : 21 maart 2007 1/6 Zaak: ANO07.048,

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C en E te D Zaak : Hulpmiddelenzorg; ClearNote Laptop Reader en Toshiba Tecra A9-129 laptop Zaaknummer : 2009.00298 Zittingsdatum : 26 mei 2010 1/8 Geschillencommissie

Nadere informatie

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013

Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 Zorgovereenkomst verbandmiddelen, voorzetkamers, oogpleisters/bandagelenzen en toebehoren bij zwachtelen 2013 De ondergetekenden: De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelen, matras Zaaknummer : 2009.01661 Zittingsdatum : 10 februari 2010 1/6 Geschillencommissie Zorgverzekeringen (prof. mr. A.I.M. van

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 Menzis Wereldwijd-Polis Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Bepaling hulpmiddelen Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Rechten verzekerde

Nadere informatie

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning

Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning Overeenkomst Huishoudelijke Ondersteuning, locatie... gevestigd te..., bij het aangaan van deze overeenkomst vertegenwoordigd door mevrouw M.A.C. van der Valk, hierna te noemen de zorgaanbieder en mevrouw/de

Nadere informatie

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding van kosten van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd.

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding van kosten van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd. Reglement hulpmiddelen 2012 Restitutiepolis Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2012 zal komen te luiden. 1.2 Reglement:

Nadere informatie

%HSDOLQJKXOSPLGGHOHQ EHKRUHQGELMGHSDUWLFXOLHUHSROLVVHQ LQJDDQGHMDQXDUL 'HILQLWLHV 1.1 %HOHLGVUHJHOVKXOSPLGGHOHQ in de beleidsregels hulpmiddelen zijn per soort hulpmiddel de specifieke voorwaarden die

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B in haar hoedanigheid van wettelijk vertegenwoordiger van E tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, brillenglazen Zaaknummer : 2010.02407 Zittingsdatum : 23 februari

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ 2008 geldend vanaf 1 januari 2008 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden SIZ Standaardverzekering 2008, variant Natura en variant Restitutie D 2210-200711 I.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Reglement Hulpmiddelen 2013 Inhoudsopgave 1.Definities...3 2.Aanspraken...3 3.Toestemming...4 4.Algemene bepalingen...5 5. Bepalingen per hulpmiddel...6 Bijlage: Maximale vergoedingen en eigen bijdragen

Nadere informatie

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis

REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis REGLEMENT FARMACEUTISCHE ZORG behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1. Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis en de Polisvoorwaarden

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D E te F Zaak : Medisch-specialistische zorg, refractiechirurgie Zaaknummer : ANO07.259 Zittingsdatum : 3 oktober 2007 1/5 Zaak:

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013 Geldend vanaf 1 januari 2013 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2013 zal komen te luiden. 1.2 Reglement: Het Reglement

Nadere informatie

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel

Hulpmiddelen en de zorgverzekering. Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel Hulpmiddelen en de zorgverzekering Alles wat je wilt weten over de vergoeding van je hulpmiddel 2015 Hulpmiddelen en de zorgverzekering Als cliënt van OIM Orthopedie kom je in aanraking met de zorgverzekeringswet.

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010

Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 Deel B Omvang Dekking ONVZ Zorgverzekering Buitenland 2010 INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel 9 Artikel 10 Artikel 11 Artikel 12 Artikel

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs E te F Zaak : Hulpmiddelen, inrichtingselementen van woningen, PractiComfort bed. Zaaknummer : ANO07.023 Zittingsdatum

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoordigd door C te D vs. E te F Zaak : Geneeskundige zorg, plastische-chirurgie, labia correctie Zaaknummer : ANO06.33 Zittingsdatum : 27 september

Nadere informatie

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder.

1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. Algemene voorwaarden DeMenz begeleiding ARTIKEL 1 Algemeen 1. Cliënt: de natuurlijke persoon die zorg afneemt bij een zorgaanbieder. 2. Zorgaanbieder: rechtspersoon die zorg verleent, via de Zorgverzekeringswet

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit

Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Deel B Omvang Dekking ONVZ Vrije Keuze Benfit Indien aanspraken bestaan op grond van de ONVZ Vrije Keuze Basisverzekering (of een elders lopende zorgverzekering) en de ONVZ Vrije Keuze Benfit een aanvullende

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Reglement persoonsgebonden IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Reglement persoonsgebonden Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 1.1. Algemeen 4 1.2. Voor welke

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011

Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Deel B Omvang Dekking ONVZ Extrafit Internationaal 2011 Als er volgens de Basisfit Internationaal of andere zorgverzekering aanspraak op (vergoeding van) zorg bestaat en de ONVZ Extrafit Internationaal

Nadere informatie

Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996

Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996 Uittreksel regeling hulpmiddelen 1996 Zoals deze geldt per 1 januari 2005 Bestemd voor de audiciens, voorschrijvers en adviseurs. AUDITECH BV LEIGRAAFSEWEG 8 6983 BP DOESBURG TELEFOON (0313) 48 55 22 TELEFAX

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs C te D Zaak : Medisch specialistische zorg, Refractiechirurgie, ooglaserbehandeling Zaaknummer : AN)07.150 Zittingsdatum : 20 juni 2007 Zaak ANO07.150, Medisch

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B, in deze vertegenwoodigd door C te D vs E te F Zaak : Inrichtingselementen van woningen, anti-decubituszitkussens Zaaknummer : ANO07.044 Zittingsdatum : 4 april

Nadere informatie

Identiteit van de ondernemer: Naam ondernemer: Tempel Optiek BV. Handelend onder de naam: Tempel Optometrie & Audiologie

Identiteit van de ondernemer: Naam ondernemer: Tempel Optiek BV. Handelend onder de naam: Tempel Optometrie & Audiologie Algemene voorwaarden Identiteit van de ondernemer: Naam ondernemer: Tempel Optiek BV. Handelend onder de naam: Tempel Optometrie & Audiologie Vestigingsadres: Stationsstraat 63 3851 NB Ermelo 0341-552090

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015

Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 Besluit maatschappelijke ondersteuning Gemeente Wierden 2015 HOOFDSTUK 1. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 2 artikel 1. Begripsbepalingen 2 HOOFDSTUK 2. VORM MAATWERKVOORZIENING 2 artikel 2. Vorm 2 HOOFDSTUK 3. NATURAVERSTREKKING

Nadere informatie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie

Algemene Leveringsvoorwaarden POB Groep B.V. / Bewegingsvisie Artikel 1: definities In deze voorwaarden wordt verstaan onder: a. Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden; b. Bewegingsvisie: Bewegingsvisie is een groep van samenwerkende orthopedische leveranciers

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, vertegenwoordigd door mevrouw C te D, tegen E te F Zaak : Hulpmiddelenzorg, ClearReader+ Zaaknummer : 2012.00790 Zittingsdatum : 31 oktober 2012 2012.00790,

Nadere informatie

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr

Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats. corr_postcodecorr_hu isnr Leverancier corr_straat corr_huisnr corr_huisnr_toev corr_postcode corr_plaats corr_postcodecorr_hu isnr Datum: verzenddatum Doorkiesnummer: 030-68 69 177 Ons Kenmerk: H\RW\1509043 Contactpersoon: Zorginkoopsupport

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Thuis zonder Zorgen Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 69021120 Artikel 1 Definities Thuis zonder Zorgen Cliënt Zorgprofessional Website

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

8.50 Privacyreglement

8.50 Privacyreglement 1.0 Begripsbepalingen 1. Persoonsgegevens: elk gegeven betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; 2. Zorggegevens: persoonsgegevens die direct of indirect betrekking hebben

Nadere informatie

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd.

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd. Reglement hulpmiddelen 2010 Combinatiepolis Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Geldend vanaf 1 januari 2010 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé

Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé Reglement persoonsgebonden budget GGZ Univé geldend vanaf 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ UNIVÉ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Privacyreglement Werkcontact

Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement Werkcontact Privacyreglement cliëntregistratie in het kader van de wet Bescherming Persoonsgegevens. Artikel 1. Begripsbepalingen In dit reglement en de toelichting wordt verstaan onder:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : Mevrouw A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, beeldschermloep, doelmatigheid Zaaknummer : 2012.00151 Zittingsdatum : 21 november 2012 2012.00151, p. 1/8 Geschillencommissie

Nadere informatie

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ

Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Reglement persoonsgebonden budget GGZ SIZ Ingangsdatum: 1 januari 2009 2 REGLEMENT PERSOONSGEBONDEN BUDGET GGZ SIZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 1.1. Algemeen 3 1.2. Voor welke zorg 3 1.3.

Nadere informatie

Protocol Hulpmiddelen Wlz Zorgkantoor Achmea

Protocol Hulpmiddelen Wlz Zorgkantoor Achmea Protocol Hulpmiddelen Wlz Zorgkantoor Achmea Datum: November 2015 Protocol Hulpmiddelen Wlz Versie: 1.4 Inhoud 1. Inleiding... 5 1.1 Aanspraak... 5 1.2 Juridisch eigendom... 5 1.3 Relatie tussen Hulpmiddel

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER 2012 HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN...2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING...2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...2

Nadere informatie

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener

Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen: uitlener BRUIKLEENOVEREENKOMST LOW VISION HULPMIDDELEN Ondergetekenden: En Kersten Hulpmiddelspecialist Low Vision Loket., belast met de levering Low Vision hulpmiddelen namens Zorgverzekeraar VGZ Hierna te noemen:

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : De heer A te B, tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, thuisdialyse, tegemoetkomingskosten Zaaknummer : 2012.01474 Zittingsdatum : 5 december 2012 2012.01474, p. 1/9 Geschillencommissie

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B tegen C te D Zaak : Hulpmiddelenzorg, hulphond Zaaknummer : 2011.01864 Zittingsdatum : 7 december 2011 2011.01864, p. 1/7 Geschillencommissie Zorgverzekeringen

Nadere informatie

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017

Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De ondergetekenden: Zorgovereenkomst Tandprothetische zorg op implantaten 2017 De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV IZZ Zorgverzekeraar NV IZA Zorgverzekeraar NV NV Zorgverzekeraar UMC NV VGZ Cares

Nadere informatie

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012

FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING Achtkarspelen 2012 Hoofdstuk 1. Eigen bijdrage en eigen aandeel in de kosten Artikel 1. Hoogte eigen bijdrage en eigen aandeel Lid 1. Bij het verstrekken

Nadere informatie

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer

Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Boxmeer FINANCIEEL BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE BOXMEER HOOFDSTUK 1. VOORZIENINGEN GERICHT OP HET HUISHOUDEN... 2 ARTIKEL 1.1 OMSCHRIJVING VAN DE VOORZIENING... 2 ARTIKEL 1.2 EIGEN BIJDRAGE...

Nadere informatie

ANONIEM BINDEND ADVIES

ANONIEM BINDEND ADVIES ANONIEM BINDEND ADVIES Partijen : A te B vs. C te D Zaak : Geneeskundige zorg, plastische chirurgie, tepelcorrectie Zaaknummer : ANO06.099 Zittingsdatum : 13 december 2006 ANONIEM BINDEND ADVIES Zaak:

Nadere informatie

Wijziging Regeling zorgverzekering

Wijziging Regeling zorgverzekering VWS Wijziging Regeling zorgverzekering Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 17 juli 2008, nr. Z/VU-2864917, houdende wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service

Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service Aanvullende Voorwaarden Toestelschade en Toestel Totaal Service KPN B.V. versie juli 2009 I N H O U D 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN..........................................

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter,

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG. Datum 31 januari 2017 Betreft Kamervragen. Geachte voorzitter, > Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 2008 2500 EA DEN HAAG Bezoekadres: Parnassusplein 5 25 VX Den Haag T 070 340 79 F 070 340 78 34

Nadere informatie

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010

Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 Deel B Omvang Dekking AEGON Compleet Internationaal 2010 De verzekeraar vergoedt - met inachtneming van het volgende - de in het woonland van verzekerde gemaakte medische kosten, vermeld in onderstaande

Nadere informatie

ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015

ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015 ALGEMEEN DEEL II OVEREENKOMST HULPMIDDELENZORG 2015 Artikel 1 Definities Verstaan wordt onder: a. aanvullende ziektekostenverzekering: een ziektekostenverzekering in aanvulling op de zorgverzekering en

Nadere informatie

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt:

Bevindingen De bevindingen van het CBP luiden als volgt: POSTADRES Postbus 93374, 2509 AJ Den Haag BEZOEKADRES Prins Clauslaan 20 TEL 070-381 13 00 FAX 070-381 13 01 E-MAIL info@cbpweb.nl INTERNET www.cbpweb.nl AAN Zorgverzekeraar DATUM 27 februari 2003 CONTACTPERSOON

Nadere informatie