N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a."

Transcriptie

1 N.V. Univé Zorg O.V.M. Univé Zorgverzekeraar u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN Ingaande 1 januari 2006 Vastgesteld door N.V. Univé Zorg en OVM Univé Zorgverzekeraar U.A., gebaseerd op de betreffende Regeling zorgverzekering. Het reglement is een uitwerking van de op dit onderdeel betrekking hebbende voorwaarden als omschreven in de modelovereenkomst Univé Zorg Geregeld polis, Univé Zorg Vrij polis en Zorgzaam. Artikel 1 Rechten van de verzekerde De verzekerde heeft recht op vergoeding van kosten van hulpmiddelenzorg of recht op de verstrekking van hulpmiddelen in bruikleen of huur conform de voorwaarden gesteld in dit reglement en met inachtneming van hetgeen in de Regeling zorgverzekering en de modelovereenkomsten is bepaald. Met betrekking tot de aflevering van de hulpmiddelen geldt dat deze veelal gebruiksklaar worden afgeleverd (dat wil zeggen indien van toepassing inclusief eerste aanschaf van batterijen en/of oplaadapparatuur). Artikel 2 Begripsomschrijving Medisch speciaalzaak Een op medisch gebied gerichte speciaalzaak met winkel of een op medisch gebied gericht postorderbedrijf. Gespecialiseerd leverancier Een op medisch gebied in een bepaald hulpmiddel gespecialiseerde Medisch gespecialiseerd leverancier Een op medisch gebied in een bepaald hulpmiddel gespecialiseerde leverancier, die kennis heeft van de ziektebeelden waarvoor het hulpmiddel wordt ingezet. Gecontracteerd leverancier Een leverancier met wie Univé een overeenkomst heeft gesloten. De door Univé gecontracteerde leveranciers zijn opgenomen in de Lijst van gecontracteerde zorgaanbieders. De Lijst van gecontracteerde zorgaanbieders ligt ter inzage bij Univé, is raadpleegbaar op en op aanvraag verkrijgbaar bij het Service Centrum van Univé via telefoonnummer of via de aanschaf van speciaal vervaardigde middelen. De verzekerde dient een dergelijk verzoek, voorzien van medische motivatie en een gespecificeerde prijsopgave, tijdig en vooraf bij Univé in te dienen. Univé verleent geen toestemming indien de aanschaf, vervanging, correctie, herstel, huur dan wel bruikleen van een middel redelijkerwijs overbodig, onnodig kostbaar of onnodig gecompliceerd, dan wel niet doelmatig is. Univé deelt zijn beslissing schriftelijk mede aan de verzekerde. Indien naar het oordeel van Univé de verzekerde redelijkerwijs niet langer op het gebruik van de middelen is aangewezen kan de verleende toestemming worden ingetrokken. Bij de beoordeling van de aanvraag zal het behoud, het herstel of de bevordering van de arbeidsgeschiktheid of verbetering van de levensomstandigheden van de verzekerde in de beschouwing worden betrokken. Geen toestemming voor vergoeding van de kosten of de in bruikleen of huur verschaffing van de hulpmiddelen zal worden verleend indien het hulpmiddel uitsluitend is bestemd voor het gebruik op de werkplek of ten behoeve van onderwijsvoorzieningen. De kosten van deze hulpmiddelen komen volgens (andere) wettelijke regelgeving voor vergoeding in aanmerking Vervanging De verzekerde is gehouden het hem in eigendom verschafte middel goed te verzorgen. Toestemming voor vervanging van een eerder in eigendom verstrekt middel binnen de in deze bepalingen gestelde termijnen wordt slechts verleend, indien de verzekerde niet beschikt over een adequaat hulpmiddel. Hiertoe is een schriftelijke motivering van de behandelend arts Indien door toerekenbare onachtzaamheid van de verzekerde schade aan het hulpmiddel ontstaat, bestaat er geen aanspraak op vervanging, wijziging of herstel van het middel binnen de normale gebruikstermijn. Een verzoek tot vervanging dient door de verzekerde te worden gemotiveerd /06 Artikel 3 Algemene bepalingen De aanspraak op hulpmiddelenzorg omvat de verschaffing in eigendom, huur of in bruikleen van een te allen tijde adequaat functionerend hulpmiddel of een verbandmiddel Voor aanschaf, vervanging, correctie, herstel, huur of bruikleen van de betrokken middelen is tijdig voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé vereist, indien en voorzover dat door Univé in dit reglement is bepaald. Het verzoek om toestemming dient vergezeld te gaan van: een schriftelijke, gemotiveerde toelichting van de behandelend arts, behandelend medisch specialist of het audiologisch centrum (voor gehoorhulpmiddelen), waaruit blijkt dat er sprake is van een bij Regeling zorgverzekering bepaalde indicatie, tenzij door Univé anders wordt bepaald; een prijsopgaaf van de leverancier bij de eerste aanschaf, tenzij door Univé anders wordt bepaald. Univé kan bij de toestemming, na eventueel advies van de behandelend arts en/of de leverancier te hebben ingewonnen, soort en materiaal van het middel aangeven waarvoor vergoeding van de kosten wordt verleend. Aan de toestemming kunnen, bijvoorbeeld ten aanzien van de leverancier, door Univé nadere voorwaarden worden gesteld. Indien er bijzondere redenen zijn van medische aard kan Univé voorafgaande schriftelijke toestemming verlenen voor Voor vervanging van hulpmiddelen t.g.v. verlies of diefstal is te allen tijde voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé 3.3. Reserve Univé kan toestemming verlenen tot het al dan niet gelijktijdig verschaffen van een tweede exemplaar van een middel indien dat redelijkerwijs is aangewezen Eigen bijdrage De op grond van de Regeling zorgverzekering verschuldigde bijdragen is de verzekerde verschuldigd aan de leverancier van het hulpmiddel, tenzij Univé anders bepaalt Middelen in eigendom, huur of bruikleen Uit overwegingen van doelmatigheid vindt verschaffing conform dit reglement plaats in eigendom, huur of bruikleen. Indien u de Univé Zorg Geregeld polis of Zorgzaam polis heeft gesloten heeft u de keuze uit door Univé gecontracteerde leveranciers. Indien u een hulpmiddel dat Univé in eigendom verstrekt, wilt betrekken bij een niet door Univé gecontracteerde leverancier dan heeft u recht op een gedeeltelijke vergoeding van kosten overeenkomstig het bepaalde in de Lijst maximale vergoedingen niet gecontracteerde zorg. Middelen die in bruikleen of huur worden verschaft dienen bij voorkeur te worden geleverd door een door Univé gecon- pag. 1 van 10

2 tracteerde Dit geldt niet alleen voor verzekerden met een Univé Zorg Geregeld polis of Zorgzaam polis maar ook voor verzekerden die een Univé Zorg Vrij polis hebben gesloten. Indien u niettemin het hulpmiddel wenst te huren of aan te schaffen (in eigendom) bij een niet-gecontracteerde leverancier dan vergoedt Univé - in afwijking van het bepaalde in de polis - slechts een bedrag dat gebaseerd is op de kosten die Univé maakt per bruikleenverstrekking. De hoogte van dit bedrag kan Univé afhankelijk stellen van het aantal malen dat het hulpmiddel gemiddeld in bruikleen wordt U dient een offerte met aanvraag bij Univé in te dienen. Indien een middel in bruikleen of huur wordt verschaft, kan Univé een redelijke waarborgsom vragen. Over de waarborgsom wordt door Univé geen rente vergoed. De verschaffing in bruikleen of huur omvat tevens vergoeding van de kosten van vervoer van het hulpmiddel naar en van de woning van de verzekerde, van het regelmatig onderhoud ervan, alsmede de voor het gebruik, ontsmetting en reiniging van de apparatuur benodigde chemicaliën. De aanspraak op vergoeding van de kosten van hulpmiddelen omvat in voorkomende gevallen wijziging of herstel van hulpmiddelen. Bij middelen in bruikleen of huur dient door de verzekerde een verklaring te worden ondertekend waarin de verplichtingen, verbonden aan bruikleen of huur, omschreven staan. Op bruikleen- of huurartikelen is de no-claimregeling niet van toepassing. Artikel 4 Lijst van hulpmiddelen 4.1. Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet dienen te worden geleverd door een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Hulp en aanzetstukken voor de armprothese dienen te worden geleverd door een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Stompkousen dienen te worden geleverd door een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Voor de 1e aanvraag van prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 2e en volgende aanvraag is een voorschrift van de behandelend arts Voor prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé De aanvraag voor vergoeding van de kosten voor een bekrachtigd apparaat dient vergezeld te gaan van de verklaring van de medisch-specialist, hieruit moet blijken dat de verzekerde de besturing van de prothese in voldoende mate beheerst; Prothesen verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan drie jaren na verstrekking. Prothesen verstrekt aan verzekerden van 15 jaar en jonger worden niet eerder vervangen dan anderhalf jaar na verstrekking. Volumevoorschriften Voor stompkousen geldt maximaal 4 stuks per aflevering*. Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet aanpassing van een prothese voor schouder, arm, hand, been of voet dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd. een prothese voor schouder, arm, hand, been of voet wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte. Aanvullende voorwaarden Bij de verschaffing van een reserve exemplaar geeft Univé toestemming voor de goedkoopste beschikbare uitvoering. * Voor een verzekerde die redelijkerwijs is aangewezen op meer stompkousen kan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé, een uitzondering worden gemaakt op de in dit artikel gestelde volumevoorschrift Mammaprothesen Mammaprothesen confectie uitvoering dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Mammaprothesen individueel vervaardigd dienen te worden geleverd door een atelier afdeling ziekenhuis of een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Voor de 1e aanvraag van mammaprothesen is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift Voor mammaprothesen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Voor mammaprothesen geldt een minimale gebruikstermijn van 12 maanden. Mammaprothesen worden in eigendom 4.3. Gelaatsprothesen Gelaatsprothesen dienen te worden geleverd door een atelier afdeling ziekenhuis of gespecialiseerd tandheelkundig centrum. Voor de 1e aanvraag van gelaatsprothesen is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 2e en volgende aanvraag is een voorschrift van de behandelend arts Voor gelaatsprothesen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Gelaatsprothesen worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van gelaatsprothesen aanpassing van een gelaatsprothese dient door de medischspecialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd. een gelaatsprothese wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Oogprothesen Volledige oogprothesen, scleraschaal en scleralens dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor de 1e aanvraag van oogprothesen, scleraschaal en scleralens is een voorschrift van de behandelend specialist Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift pag. 2 van /06

3 Voor oogprothesen, scleraschaal en scleralens is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Oogprothesen worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van oogprothesen Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor wijziging, aanpassing of herstel van een oogprothese wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals Breukbanden dienen te worden geleverd door een medisch speciaalzaak of een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Korsetten, verstevigde spalk-, redressie-, correctie apparatuur, orthopedische beugelapparatuur en kappen ter bescherming van de schedel dienen te worden geleverd door een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Orthopedische beugelapparatuur als zitschalen/correctiestoeltjes en kinderzitvoorzieningen mogen tevens worden geleverd door een leverancier van revalidatieapparatuur. Orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen dienen te worden vervaardigd door de orthopedisch schoenmaker. Semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassingen en OVAK dienen te worden geleverd door een orthopedisch schoenmaker of een door Univé aangewezen Trachea canule en stemprothesen en/of spraakversterkers dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Volledig individueel vervaardigd orthopedisch maatschoeisel of volledig individueel vervaardigde orthopedische binnenschoenen dienen te worden geleverd door een orthopedisch schoenmaker. Voor de 1e aanvraag van korsetten, orthopedische beugelapparatuur, schedelbeschermingskappen en (semi) orthopedisch schoeisel is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 1e aanvraag van orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 1e aanvraag van trachea canule, stemprothesen en/of spraakversterkers en breukbanden is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 1e aanvraag van verstevigde spalk-, redressie-, correctie apparatuur is een voorschrift van de medischspecialist Voor de 2e en volgende aanvraag van korsetten, orthopedische beugelapparatuur, schedelbeschermingskappen, breukbanden en orthopedisch schoeisel is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e aanvraag van orthopedische voorzieningen aan confectieschoenen is een voorschrift van behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag van semi orthopedisch schoeisel is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag van de trachea canule, stemprothesen en/of spraakversterkers is geen voorschrift Voor de 2e aanvraag van verstevigde spalk-, redressie-, correctie apparatuur is een voorschrift van behandelend arts Voor orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Korsetten, verstevigde spalk-, redressie-, correctie apparatuur orthopedische beugelapparatuur en schedelbeschermingskappen verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan twee jaren na verstrekking. Korsetten, verstevigde spalk-, redressie-, correctie apparatuur orthopedische beugelapparatuur en schedelbeschermingskappen verstrekt aan verzekerden van 15 jaar en jonger worden niet eerder vervangen dan één jaar na verstrekking. Breukbanden verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan één jaar na verstrekking. (Semi) Orthopedisch schoeisel verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder wordt niet eerder vervangen dan 15 maanden na verstrekking. (Semi) Orthopedisch schoeisel verstrekt aan verzekerden tot 16 jaar wordt niet eerder vervangen dan 9 maanden na verstrekking. Orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals Korsetten, schedelbeschermingskappen, orthopedische beugelapparatuur, orthopedisch schoeisel, semi orthopedisch schoeisel. Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor wijziging of aanpassing van een hierboven genoemd hulpmiddel dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd. Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor herstel van een hierboven genoemd hulpmiddel, met uitzondering van (semi) orthopedisch schoeisel, wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte. Breukbanden. Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor wijziging of aanpassing van een breukband dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd. Een verzoek tot vergoeding van de kosten voor herstel van een breukband wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte. Regels m.b.t. verstrekking reserve orthesen voor romp, arm, been, voet, hoofd of hals De medisch adviseur van Univé beoordeelt individueel of de verzekerde voor vergoeding van de kosten van een reserve korset in aanmerking komt Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen Verbandschoenen dienen te worden geleverd door een orthopedisch schoenmaker. Allergeenvrije schoenen dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor verbandschoenen is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 1e aanvraag van allergeenvrije schoenen is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 2e en volgende aanvraag van allergeenvrije schoenen is een voorschrift van de behandelend arts Voor verbandschoenen en allergeenvrije schoenen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Verbandschoenen verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 6 maanden na verstrekking. Allergeenvrije schoenen verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan 15 maanden na verstrekking. Allergeenvrije schoenen verstrekt aan verzekerden tot 16 jaar worden niet eerder vervangen dan 9 maanden na verstrekking /06 pag. 3 van 10

4 Schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen, worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van schoenvoorzieningen, niet zijnde orthesen. aanpassing van allergeenvrije schoenen dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd. aanpassing van verbandschoenen dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd Gezichtshulpmiddelen Brillenglazen, waaronder filterglazen met of zonder visuscorrectie, contactlenzen, bandagelenzen zonder visuscorrectie dienen te worden geleverd door een opticien. Bijzondere optische hulpmiddelen met inbegrip van montuur, statief of verlichting, indien deze met het hulpmiddel één geheel vormen, dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor gezichtshulpmiddelen is een voorschrift van de oogarts Voor gezichtshulpmiddelen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Gezichtshulpmiddelen worden in eigendom De bijzondere optische hulpmiddelen kunnen tevens in bruikleen worden Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van bijzondere optische hulpmiddelen aanpassing van bijzondere optische hulpmiddelen dient door de oogarts vooraf bij Univé te worden aangevraagd. bijzondere optische hulpmiddelen wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Gehoorhulpmiddelen Electro-akoestische hoortoestellen, ringleidingen, infraroodapparatuur, FM apparatuur, oorstukjes en maskeerders ter behandeling van oorsuizen dienen te worden geleverd door een audicien. Voor de 1e aanvraag van gehoorhulpmiddelen is een voorschrift van de KNO-arts of audiologisch centrum Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift Voor vervanging van gehoorhulpmiddelen binnen 5 jaren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé De aanvraag om toestemming dient vergezeld te gaan van een audiogram van de behandelend KNO-arts. Electro-akoestische hoortoestellen, ringleiding, infraroodapparatuur, FM apparatuur en maskeerders ter behandeling van oorsuizen verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan 5 jaren na verstrekking. Oorstukjes verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan 30 maanden na verstrekking. Gehoorhulpmiddelen worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van gehoorhulpmiddelen aanpassing van een gehoorhulpmiddel dient door de KNOarts of audiologisch centrum vooraf bij Univé te worden aangevraagd. een gehoorhulpmiddel wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Verzorgingsmiddelen Afdekpleisters en katheters bestemd voor een continentstoma dienen te worden geleverd door een apotheek of een gespecialiseerd Katheters met blaasspoelvloeistoffen, al dan niet met toebehoren dienen te worden geleverd door een apotheek, medisch speciaalzaak of een gespecialiseerd Noodzakelijke huidbeschermende middelen dienen te worden geleverd door een apotheek of een gespecialiseerd Onderstaande incontinentie-absorptiematerialen dienen te worden geleverd door een apotheek of een gespecialiseerd leverancier: anaaltampons; wasbare inlegluiers en luierbroeken wasbare bedbeschermende onderleggers voor incontinentie; wegwerpluiers en wegwerpluierbroeken voor incontinentie, alsmede bedbeschermende onderleggers met een afmeting van tenminste 60x60 cm. Slijmuitzuigapparatuur voor het wegzuigen van slijm uit het mond- of keelgebied, al dan niet met toebehoren, dient te worden geleverd door een gespecialiseerd Spoelapparatuur voor anaalspoelen, al dan niet met toebehoren dienen te worden geleverd door een apotheek of gespecialiseerd Stomabeschermers voor gelaryngectomeerden, niet zijnde verbandmiddelen dienen te worden geleverd door een apotheek of een gespecialiseerd Stomaverzorgingsmiddelen: systemen ter bevestiging op een stoma voor de opvang van faeces of urine, bestaande uit opvangzakjes en kleefplaten, en daarbij benodigde hulp- en verbindingsstukken, opvulmaterialen, reinigingsgaasjes, wegwerpzakjes, spoelapparatuur met toebehoren, stomapluggen, stomapleisters en indikmiddelen dienen te worden geleverd door een apotheek of medisch speciaalzaak. irrigatiepomp dient te worden geleverd door een medisch speciaalzaak. Stompkousen dienen te worden geleverd door een Orthopedisch Instrument Makerij (OIM). Urine-opvangzakken met de noodzakelijke hulpstukken ter bevestiging aan het been of bed dienen te worden geleverd door een apotheek, medisch speciaalzaak of een gespecialiseerd Voor verzorgingsmiddelen is een voorschrift van de behandelend arts Voor verzorgingsmiddelen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Volumevoorschriften en gebruikstermijnen* Incontinentie-absorptiematerialen (verstrekte hoeveelheid wegwerpmaterialen per aflevering voor maximaal 1 maand): Wasbare inlegluiers en luierbroeken voor incontinentie voor verzekerden van 5 jaar en ouder tot een maximum van 24 stuks per jaar.** Wegwerpluiers en wegwerpluierbroeken voor incontinentie voor verzekerden van 5 jaar en ouder alsmede bedbeschermende onderleggers met een afmeting van tenminste 60x60 cm, tot een gezamenlijk maximum van 455 stuks per 3 maanden.*** wasbare bedbeschermende onderleggers tot een maximum van 4 per jaar. pag. 4 van /06

5 Stomaverzorgingsmiddelen (verstrekte hoeveelheid per aflevering voor 2 maanden)****: Colostoma: tweedelig: maximaal 4 plakken per week/ maximaal 4 zakjes per dag; eendelig: maximaal 4 zakjes per dag. Irrigatiepomp: spoelsets: eerste jaar maximaal 2 spoelsets, voorts maximaal 1 spoelset per jaar; spoelpomp: - minimale gebruikstermijn: 3 jaar; maximaal 1 irrigatiesleeve per dag; na elke spoelbeurt kunnen maximaal 2 stomapleisters of colostomiezakjes worden gebruikt. Stomapluggen: tweedelig: maximaal 1 plak en 4 pluggen per dag; eendelig: maximaal 4 pluggen per dag. Ileostoma: tweedelig: maximaal 4 plakken per week/maximaal 2 zakjes per dag; eendelig: maximaal 2 zakjes per dag. Urostoma: tweedelig: maximaal 4 plakken per week/maximaal 2 zakjes per dag; eendelig: maximaal 2 zakjes per dag. Continentstoma: afdekpleisters en catheters: 2-6 per dag afhankelijk van voorschrift. Verzorgingsmiddelen worden in eigendom verstrekt, met uitzondering van de slijmuitzuigapparatuur, irrigatiepomp en spoelapparatuur voor anaalspoelen. Slijmuitzuigapparatuur, irrigatiepomp en spoelapparatuur voor anaalspoelen worden in bruikleen * Voor een verzekerde die redelijkerwijs is aangewezen op meer materiaal kan, met voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé, een uitzondering worden gemaakt op de hierboven gestelde volumevoorschriften. ** In plaats van de leeftijd van 5 jaar bestaat aanspraak op wasbare inlegluiers, wasbare luierbroeken, wegwerpluiers en wegwerpluierbroeken vanaf de leeftijd van 3 jaar indien sprake is van een niet-fysiologische vorm van incontinentie. *** Het vermelde maximumaantal m.b.t. wegwerpluiers en wegwerpluierbroeken, alsmede bedbeschermende onderleggers met een afmeting van tenminste 60x60 cm, voor incontinentie voor verzekerden van 5 jaar en ouder kan worden verhoogd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé en op voorschrift van de behandelend arts. **** De vermelde maximumaantallen m.b.t. stomaverzorgingsmiddelen kunnen worden verhoogd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé en op voorschrift van een stomaverpleegkundige of behandelend arts Hulpmiddelen voor anticonceptionele doeleinden voor verzekerden tot en met 20 jaar Pessaria en koperhoudende spiraaltjes dienen te worden geleverd door een apotheek of medisch speciaalzaak. Voor pessaria en koperhoudende spiraaltjes is een voorschrift van de behandelend arts Pessaria en koperhoudende spiraaltjes worden in eigendom Hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen Krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators, loopwagens en serveerwagens dienen te worden geleverd door een leverancier revalidatie apparatuur. Blindentaststokken dienen te worden geleverd door een leverancier revalidatie apparatuur of een gespecialiseerde Stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen dienen te worden geleverd door een leverancier van revalidatie apparatuur. Voor stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen van personen is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 1e aanvraag van krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators, loopwagens, serveerwagens en blindentaststokken is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift Voor hulpmiddelen voor de mobiliteit van personen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken en blindentaststokken verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 2 jaren na verstrekking. Rollators en serveerwagens verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 5 jaren na verstrekking. Krukken, loophulpen met drie of vier poten, looprekken, rollators, loopwagens, serveerwagens en blindentaststokken worden in eigendom Stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen voor de mobiliteit van personen worden in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van rollatoren, loopwagens, dienstserveerwagens, stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen. aanpassing van rollatoren, loopwagens, dienstserveerwagens, stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd. rollatoren, loopwagens, dienstserveerwagens, stoelen voorzien van een trippelfunctie en loopfietsen wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Pruiken Pruiken dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor de 1e aanvraag van pruiken is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift Voor pruiken is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Pruiken verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 12 maanden na verstrekking. Pruiken worden in eigendom Injectiespuiten of -pennen met toebehoren Injectiespuiten en -pennen met toebehoren dienen te worden geleverd door een apotheek of een medisch speciaalzaak. Voor de 1e aanvraag van injectiespuiten en -pennen met toebehoren is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift /06 pag. 5 van 10

6 Injectiespuiten en -pennen met toebehoren worden in eigendom Uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij het langdurig functieverlies van aderen bij het transport van bloed en het functieverlies van lymfevaten bij het transport van lymfe. Elastische kousen, armkousen, aan-/uittrekhulp of lymphapress apparatuur dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor lymphapress apparatuur is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 1e aanvraag van elastische kousen, armkousen en aan-/uittrekhulp is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag van elastische kousen, armkousen en aan-/uittrekhulp is geen voorschrift Voor uitwendige hulpmiddelen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Elastische kousen verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 3 maanden na de eerste verstrekking. Elastische kousen verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan 12 maanden na de tweede en volgende verstrekking. Armkousen verstrekt aan verzekerden van 16 jaar en ouder worden niet eerder vervangen dan12 maanden na verstrekking. Armkousen verstrekt aan verzekerden tot 16 jaar worden niet eerder vervangen na individuele beoordeling en goedkeuring door de medisch adviseur van Univé. Aantrekhulpmiddelen verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan12 maanden na verstrekking. Volumevoorschriften Voor de eerste verstrekking worden de kosten van elastische kousen en armkousen vergoed tot maximaal 1 kous dan wel 1 paar, per verstrekking. Aanspraak op vervanging van elastische kousen en armkousen omvat vergoeding van de kosten van 2 kousen tegelijkertijd, dan wel 2 paar kousen tegelijkertijd, onder de voorwaarde dat een controlemeting heeft plaatsgevonden. Uitwendige hulpmiddelen worden in eigendom verstrekt met uitzondering van de lymphapress apparatuur. Lymphapress apparatuur wordt in bruikleen Hulpmiddelen bij diabetes Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed, bijbehorende lancetten, bloedglucosetestmeters, teststrips of draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren dienen te worden geleverd door een apotheek of een medisch speciaalzaak. Voor draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren is een voorschrift van de medisch-specialist Voor de 1e aanvraag van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed, lancetten, bloedglucose-testmeter, teststrips is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag van apparatuur voor het zelf afnemen van bloed, lancetten, bloedglucose-testmeter, teststrips is geen voorschrift Voor hulpmiddelen bij diabetes is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Apparatuur voor het zelf afnemen van bloed verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan twee jaren na verstrekking. Bloedglucosetestmeter verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan drie jaren na verstrekking. Volumevoorschriften Teststrips* voor diabeten die nagenoeg zijn uitbehandeld met orale bloedsuiker verlagende middelen, waarbij behandeling met insuline wordt overwogen: op voorschrift van de behandelend arts maximaal 100 teststrips; voor diabeten met een vastgesteld doseringsschema voor 1 tot 2 insuline-injecties per dag, maximaal 100 teststrips per 3 maanden; voor diabeten die op geleide van het bloedsuikergehalte 3 of meer insuline-injecties per dag gebruiken, dan wel gebruik maken van een insulinepomp: maximaal 400 teststrips per 3 maanden. Hulpmiddelen bij diabetes worden in eigendom verstrekt met uitzondering van de draagbare uitwendige infuuspompen. Draagbare uitwendige infuuspompen worden in bruikleen *Indien een verzekerde redelijkerwijs is aangewezen op meer teststrips kan Univé, op voorschrift van de behandelend arts, toestemming geven voor het verstrekken van meer teststrips dan voornoemd Apparatuur voor positieve uitademingsdruk Aangezichtsmaskers, dan wel mondstukken, met aanzetstukken bestaande uit een weerstandsbuis en een, in- en uitademingsweg scheidend, ademventiel dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor de 1e aanvraag van apparatuur voor positieve uitademingsdruk is een voorschrift van de behandelend arts Voor de 2e en volgende aanvraag is geen voorschrift Voor apparatuur voor positieve uitademingsdruk is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Apparatuur voor positieve uitademingsdruk wordt in eigendom Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren Draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren is een voorschrift van de behandelend arts Voor draagbare, uitwendige infuuspompen met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Draagbare, uitwendige infuuspompen worden in huur Aanvullende voorwaarden De aanspraak op vergoeding van de kosten omvat tevens de bij eerste aanschaf behorende batterijen en oplaadapparatuur, maar niet de vervanging daarvan. Draagbare, uitwendige infuuspompen ten behoeve van insuline staan beschreven in artikel pag. 6 van /06

7 4.18. Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding Niet-klinische ingebrachte sonden met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren en, uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Eetapparaten dienen te worden geleverd door een leverancier van revalidatie apparatuur of gespecialiseerde Voor niet-klinische ingebrachte sonden met toebehoren, uitwendige voedingspompen met toebehoren en, uitwendige toebehoren, benodigd bij de toediening van parenterale voeding is een voorschrift van de behandelend arts Voor eetapparaten is een voorschrift van de medisch-specialist Voor hulpmiddelen voor het toedienen van voeding is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Hulpmiddelen voor het toedienen van voeding worden in huur verstrekt met uitzondering van de eetapparaten. Eetapparaten worden in bruikleen Allergeenvrije en stofdichte hoezen Allergeenvrije en stofdichte matrashoezen, dekbedhoezen en kussenhoezen dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor allergeenvrije en stofdichte hoezen is een voorschrift van de behandelend arts Voor allergeenvrije en stofdichte hoezen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Allergeenvrije en stofdichte matrashoezen, dekbedhoezen en kussenhoezen verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan tien jaren na verstrekking. Allergeenvrije en stofdichte hoezen worden in eigendom Hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering Onderstaande hulpmiddelen dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde leverancier: bladomslagapparatuur; computerprogrammatuur voor grootlettersystemen voor visueel gehandicapten; computers met bijbehorende apparatuur voor lichamelijk gehandicapten; in- en uitvoerapparatuur en de daartoe benodigde programmatuur, noodzakelijke upgrades daarvan, alsmede accessoires voor een computer, een schrijfmachine en rekenmachine, aangepast aan een lichamelijke handicap; opname- en voorleesapparatuur voor gehandicapten (o.a. voorleesapparaat, memorecorder en daisyspelers); rekenmachines in een uitvoering, aangepast aan een lichamelijke handicap; schrijfmachines voor lichamelijk gehandicapten; signaleringsapparatuur en alarmeringssystemen; spraakvervangende hulpmiddelen bij een ernstige spraakhandicap; telefoons en telefoneerhulpmiddelen. Voor onderstaande hulpmiddelen is een voorschrift van de behandelend arts vereist: bladomslagapparatuur; computerprogrammatuur; computers; hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers; in- en uitvoerapparatuur en de daartoe benodigde programmatuur; met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons; opname- en voorleesapparatuur (o.a. voorleesapparaat, memorecorder en daisyspelers); persoonlijke alarmeringsapparatuur; rekenmachines; schrijfmachines; telefoonhoornhouders. Voor wek- en waarschuwingsinstallaties, teksttelefoons en beeldtelefoons is een voorschrift van de KNO-arts of audiologisch centrum Voor de 1e aanvraag van faxapparatuur is een voorschrift van de KNO-arts of audiologisch centrum Voor de 2e en volgende aanvraag van faxapparatuur is geen voorschrift Voor hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Bij de aanvraag om toestemming voor vergoeding van de kosten van wek- en waarschuwingsinstallaties is een audiogram en een schriftelijke toelichting van de KNO-arts Schrijfmachine, rekenmachine, computerprogrammatuur, hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouder en met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan na individuele beoordeling en goedkeuring door de medisch adviseur van Univé. Memorecorder verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan drie jaren na verstrekking. Faxapparatuur verstrekt aan verzekerden worden niet eerder vervangen dan vijf jaren na verstrekking. Computers, in- en uitvoerapparatuur, bladomslagapparatuur, daisyspelers en het programmatuur, voorleesapparatuur, wek- en waarschuwingsinstallaties, teksttelefoons en beeldtelefoons worden in bruikleen Schrijfmachine, rekenmachine, computerprogrammatuur, memorecorders, hulpmiddelen voor het kiezen van telefoonnummers, telefoonhoornhouder, met omgevingsbesturingsapparatuur te bedienen telefoons, opnameapparatuur en faxapparatuur worden in eigendom Persoonlijke alarmeringsapparatuur wordt in huur Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van hulpmiddelen voor communicatie, informatievoorziening en signalering, met uitzondering van persoonlijke alarmeringsapparatuur. aanpassing van hulpmiddelen voor communicatie, met uitzondering van wijzigingen aan teksttelefoons, faxapparatuur en beeldtelefoons, dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd. Voor wijzigingen aan teksttelefoons, faxapparatuur en beeldtelefoons is een verklaring van de KNO-arts of audiologisch centrum hulpmiddelen voor communicatie wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren Zuurstofapparatuur en de bijbehorende zuurstof en zuurstofconcentrator met toebehoren dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde /06 pag. 7 van 10

8 Voor zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren is een voorschrift van de behandelend arts Voor zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren worden in huur Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren aanpassing van zuurstofapparatuur of zuurstofconcentrator met toebehoren dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd Longvibrator Longvibrator dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor een longvibrator is een voorschrift van de behandelend arts Voor een longvibrator is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Longvibrator wordt in eigendom Vernevelaar met toebehoren Vernevelaar met toebehoren dienen te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor de vernevelaar met toebehoren is een voorschrift van de behandelend arts Voor de vernevelaar met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Vernevelaar met toebehoren wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van vernevelaar met toebehoren aanpassing van een vernevelaar met toebehoren dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd Beeldschermloepen Beeldschermloepen dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor beeldschermloepen is een voorschrift van de oogarts Voor beeldschermloepen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé De aanvraag om toestemming dient tevens vergezeld te gaan van een verklaring van de behandelend specialist dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en daarbij een verbetering bereikt, die niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen. Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van beeldschermloepen aanpassing van een beeldschermloep dient door de oogarts vooraf bij Univé te worden aangevraagd Uitwendige electrostimulator tegen chronische pijn met toebehoren Uitwendige electrostimulatoren met toebehoren dienen te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor uitwendige electrostimulatoren met toebehoren is een voorschrift van de medisch-specialist Voor uitwendige electrostimulatoren met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé De aanvraag om toestemming dient tevens vergezeld te gaan van een verklaring van de behandelend specialist dat verzekerde bekend is met de toepassing van de voorziening en daarbij een verbetering bereikt, die niet op eenvoudiger wijze is te verkrijgen. Uitwendige electrostimulator wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van uitwendige electrostimulatoren met toebehoren aanpassing van uitwendige electrostimulatoren met toebehoren dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd Hulpmiddelen voor continue positieve luchtdruk tijdens het ademen (CPAP-apparatuur) met toebehoren CPAP dient te worden geleverd door een medisch gespecialiseerde Voor CPAP is een voorschrift van de medisch-specialist Voor CPAP is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé CPAP wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van CPAP aanpassing van CPAP dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd Solo-apparatuur met toebehoren Solo-apparatuur met toebehoren dient te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor solo-apparatuur met toebehoren is een voorschrift van de KNO-arts of audiologisch centrum Voor solo-apparatuur met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé De aanvraag om toestemming dient vergezeld te gaan van een audiogram van de behandelend KNO-arts. Solo-apparatuur met toebehoren wordt in bruikleen Beeldschermloepen worden in bruikleen pag. 8 van /06

9 Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van solo-apparatuur met toebehoren aanpassing van solo-apparatuur met toebehoren dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd Tactiel-leesapparatuur met toebehoren Tactiel-leesapparatuur met toebehoren dient te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor tactiel-leesapparatuur met toebehoren is een voorschrift van de medisch-specialist Voor tactiel-leesapparatuur met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Tactiel-leesapparatuur met toebehoren wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van tactielleesapparatuur met toebehoren aanpassing van tactiel-leesapparatuur met toebehoren dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd Vervanging van BAHA-hoortoestellen Vervanging van een BAHA-hoortoestel met toebehoren dient te worden geleverd door een gespecialiseerde Voor de vervanging van een BAHA-hoortoestel met toebehoren is een voorschrift van de KNO-arts of audiologisch centrum Voor de vervanging van een BAHA-hoortoestel met toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé BAHA-hoortoestel wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van BAHAhoortoestel aanpassing van een BAHA-hoortoestel dient door de KNOarts of audiologisch centrum vooraf bij Univé te worden aangevraagd. een BAHA-hoortoestel wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren dienen te worden geleverd door de medisch gespecialiseerd Voor de vervanging van zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden met toebehoren is een voorschrift van de behandelend arts Voor zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden en toebehoren worden in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden zelfmeetapparatuur voor bloedstollingstijden wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Inrichtingselementen van woningen Aan functiebeperkingen aangepaste tafels en stoelen, antidecubituszitkussens, bedden in speciale uitvoering met inbegrip van daarvoor bestemde matrassen, anti-decubitusbedden, -matrassen en -overtrekken, dekenbogen, onrusthekken, bedgalgen, papegaaien en portalen, bedverkorters en -verlengers dienen te worden geleverd door een leverancier van revalidatie apparatuur. Voor inrichtingselementen van woningen is een voorschrift van de behandelend arts Voor inrichtingselementen van woningen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Inrichtingselementen van woningen worden in bruikleen verstrekt met uitzondering van AD zitkussens. AD zitkussens worden in eigendom Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van inrichtingselementen van woningen aanpassing van inrichtingselementen van woningen dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd. inrichtingselementen van woningen wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Geleidehonden Geleidehonden dienen te worden geleverd door een opleidingsinstituut voor blindengeleidehonden. Hulphonden dienen te worden geleverd door een opleidingsinstituut voor hulphonden. Voor hulphonden en blindengeleidehonden is een voorschrift van de behandelend arts Voor hulphonden en blindengeleidehonden is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Hulphonden en blindengeleidehonden worden in bruikleen De tegemoetkoming in de redelijk te achten gebruikskosten van de hond bedraagt 984,- (norm 2005). Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van hulphonden en blindengeleidehonden aanpassing van een hulphond en blindengeleidehonden dient door de behandelend arts vooraf bij Univé te worden aangevraagd /06 pag. 9 van 10

10 4.33. Hulpmiddelen ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie Een hulpmiddel ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie dient te worden geleverd door een medisch gespecialiseerd Voor een hulpmiddel ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie is een voorschrift van de medisch-specialist Voor een hulpmiddel ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Een hulpmiddel ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie wordt in bruikleen Regels m.b.t. wijziging, aanpassing of herstel van een hulpmiddel ter compensatie van onvoldoende arm-, hand-, en vingerfunctie aanpassing van een hierboven genoemd hulpmiddel dient door de medisch-specialist vooraf bij Univé te worden aangevraagd. een hierboven genoemd hulpmiddel wordt door de medisch adviseur van Univé beoordeeld aan de hand van een door de leverancier van het hulpmiddel aan de verzekerde verstrekte offerte Apparatuur voor thuisdialyse Apparatuur voor thuisdialyse dient te worden geleverd door een medisch gespecialiseerd Voor apparatuur voor thuisdialyse is een voorschrift van de medisch-specialist Voor apparatuur voor thuisdialyse is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Apparatuur voor thuisdialyse wordt in bruikleen Verbandmiddelen Verbandmiddelen dienen te worden geleverd door een apotheker, de apotheekhoudende huisarts, een medisch gespecialiseerde leverancier of na schriftelijke toestemming van Univé, een door Univé nader aan te wijzen Voor verbandmiddelen is een voorschrift van een arts, tandarts, verloskundige of van een persoon of instelling die zorg verleent als bedoeld in artikel 8 van het Besluit zorgaanspraken AWBZ Voor verbandmiddelen is voorafgaande schriftelijke toestemming van Univé Verbandmiddelen worden in eigendom pag. 10 van /06

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006

Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari 2006 als bedoeld in de verzekeringsvoorwaarden VGZ Zorgverzekering 2006. Pagina 1 van 17 Reglement hulpmiddelen VGZ 2006 geldend vanaf 1 januari

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2006 SR-Zorgverzekeraar In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2006 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling Zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015

Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Wereldwijdpolis Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2015 Overzicht hulpmiddelen behorend bij de Bepaling hulpmiddelen 2011 1 In het onderstaande overzicht staan per hulpmiddel

Nadere informatie

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement

Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW. In deze brochure Reglement Hulpmiddelen 2007 Zorgverzekeraar DSW In deze brochure Reglement Reglement Hulpmiddelen 2007 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de Regeling zorgverzekering voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom

Toestemming vooraf bij afspraken leverancier. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 3 jaar - Eigendom. ja ja 5 jaar - Eigendom. ja nee - - Eigendom 1 Prothese boven Med-specialist + schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Prothese onder Med-specialist Schriftelijke toelichting bij prothesekoker 1 Myo prothese Med-specialist Vervanging: Schriftelijke

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008

Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Reglement Hulpmiddelenzorg 2008 Harlingertrekweg 53 8913 HR Leeuwarden Telefoon (058) 291 31 31 www.defriesland.nl (geldig vanaf 1 januari 2008) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1

Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen Begripsomschrijvingen. Artikel 1 Reglement hulpmiddelen Salland verzekeringen 2008 Begripsomschrijvingen Artikel 1 In dit reglement wordt verstaan onder: eerste verstrekking: eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is op

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen

Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar Algemeen Reglement Hulpmiddelen Stad Holland Zorgverzekeraar 2008 1. Algemeen Dit Reglement betreft een uitwerking van de polisvoorwaarden van Stad Holland Zorgverzekeraar voor wat betreft de hulpmiddelenzorg,

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 Reglement hulpmiddelen VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 www.aevitae.com info@aevitae.com Inhoudsopgave pag.

Nadere informatie

Agis Reglement hulpmiddelen 2004

Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Agis Reglement hulpmiddelen 2004 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Reglement hulpmiddelen voor het jaar 2004. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias

Reglement Hulpmiddelen. Zorgverzekeraar Trias Reglement Hulpmiddelen Zorgverzekeraar Trias 2007 behorende bij de Trias Natura Polis en Trias Restitutie Polis Trias Zorgverzekeraar N.V., Stadhuisplein 70, 4203 NS Gorinchem, Postbus 38, 4200 AA Gorinchem,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009)

Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Reglement Hulpmiddelenzorg 2009 (geldig vanaf 1 januari 2009) Artikel 1. Begripsomschrijvingen Eerste verschaffing: Eerste keer binnen een periode waarin een verzekerde is aangewezen op een hulpmiddel,

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn

Reglement Hulpmiddelen 2007. Asn Reglement Hulpmiddelen 2007 Asn Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement. De wetgever heeft bepaald welke hulpmiddelen in aanmerking komen voor vergoeding. 1) Daarnaast stelt de wetgever

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2009 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2009 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2009 Inhoudsopgave I. ALGEMEEN GEDEELTE 3 Artikel

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2011

Vergoeding Hulpmiddelen 2011 Vergoeding 2011 Vergoeding bij aanschaf en bij een nietgecontracteerde leverancier. De algemene bepalingen voor vergoedingen bij nietgecontracteerde leveranciers uit het Achmea Reglement 2011 zijn hierop

Nadere informatie

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8

1. Algemeen 3. 2. Definities 3. 3. Begripsomschrijvingen 3. 4. Aanvraag/toestemming 6. 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 8 Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement hulpmiddelen 2011 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Definities 3 3. Begripsomschrijvingen 3 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische

Nadere informatie

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt.

Artikel 2. Algemene bepalingen over hulp- en verbandmiddelen die in eigendom of in bruikleen worden verstrekt. Reglement Hulpmiddelenzorg 2012 bij de Alles Verzorgd Polis en de Vrije Keus Polis (geldig vanaf 1 januari 2012) Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007

Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 Reglement hulpmiddelen AEGON Ziektekosten 2007 1. Definities 1.1 Regeling: Regeling zorgverzekering, zoals gepubliceerd in de Staatscourant 5 september 2005, nr. 171, en de nadere wijzigingen. 1.2 Reglement:

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2009 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2009 Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte... 3 Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 II. Aanspraak van de verzekerde...

Nadere informatie

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008

Hulpmiddelenlijst NTAC Onderverdeling budgetten van: - - Zorgverzekeraars - Zorgkantoren (AWBZ) - Gemeenten (WMO) - Versie 2008 Zorgverzekeraars Zorgkantoren n AANKLEEDTAFEL VOOR KINDEREN EN VOLWASSENEN AANKOPPELFIETS (FIETSWIEL GEKOPPELD AAN EEN ROLSTOEL) Zorgkant. Zorgkant. N.V.T. N.V.T. AANPASSINGEN AAN ROLSTOELEN Zorgkant.

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2010 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan

Vergoeding hulpmiddel Keuze Zorg Plan Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Begripsomschrijvingen 4 4. Aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen op alfabetische volgorde 7 6.

Nadere informatie

5.16 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) 5.17 Infuuspompen voor de toediening van geneesmiddelen m.u.v. insuline 15 5.

5.16 Apparatuur voor positieve uitademingsdruk (PEP-apparatuur) 5.17 Infuuspompen voor de toediening van geneesmiddelen m.u.v. insuline 15 5. Stad Holland, een dijk van een zorgverzekeraar Reglement Hulpmiddelen 2009 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Aanvraag/toestemming 4 4. Algemene bepalingen 5 5. Specifieke bepalingen

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2014 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen VGZ

Reglement hulpmiddelen VGZ 2010 www.vgz.nl Voor meer informatie: 0900-8490 Reglement en VGZ geldend vanaf 1 januari 2010 Alle aandacht voor goede zorg 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN VGZ 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglementen 2012. Hulpmiddelen

Reglementen 2012. Hulpmiddelen Reglementen 2012 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a.

Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a. Onderlinge Verzekerings Maatschappij Univé Zorg u.a. REGLEMENT HULPMIDDELEN INZAKE TOESTEMMINGSVEREISTEN, GEBRUIKSTERMIJNEN EN VOLUMEVOORSCHRIFTEN (ingaande 1 januari 2004) 0200.12/03 Artikel 1 Rechten

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011

Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 Reglement Hulpmiddelenzorg 2011 (geldig vanaf 1 januari 2011) lgemene informatie e riesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan de kwaliteit van hulpmiddelenleveranciers en heeft zich tot doel gesteld

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2010

Reglement Hulpmiddelen 2010 Reglement Hulpmiddelen 2010 Inhoudsopgave Artikel Pagina 1. Algemeen 4 2. Definities 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Aanvraag/toestemming 5 5. Specifieke bepalingen per hulpmiddel 7 Hulpmiddel 5.1 Uitwendige

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2011

Reglement Hulpmiddelen 2011 Reglement Hulpmiddelen 2011 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r.

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Labels en volmachten van a.s.r. Marktconforme tarieven hulpmiddelen Labels en volmachten van a.s.r. Artikel 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet 5.1.2 Stompkousen 5.1.3 Liners 5.1.4 Mammaprothesen (uitwendige borstprothesen)

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Univé

Reglement hulpmiddelen Univé Reglement hulpmiddelen Univé geldend vanaf 1 januari 2011 2 REGLEMENT HULPMIDDELEN UNIVÉ 2011 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 3 Artikel 2. Algemene bepalingen 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties

Nadere informatie

(Regeling hulpmiddelen 1996)

(Regeling hulpmiddelen 1996) Regeling hulpmiddelen VWS 1 april 1999/nr. Z/VU-99969 De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Gelet op artikel III van de Regeling tot wijziging van de Regeling hulpmiddelen van 3 december 1998,

Nadere informatie

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg

Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ. Geldend vanaf 1 januari 2009. IZZ Zorg voor de zorg Reglementen hulpmiddelen Reglement hulpmiddelen IZZ Geldend vanaf 1 januari 2009 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave I. Algemeen gedeelte 4 Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen

Nadere informatie

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011

ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 ONVZ Reglement Hulpmiddelen 2011 Het Reglement Hulpmiddelen is een uitwerking van artikel 19 van deel B van de Basisverzekering en maakt deel uit van de polisvoorwaarden. Dat artikel regelt de aanspraken

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010

Reglement hulpmiddelen IZA. geldend vanaf 1 januari 2010 Reglement hulpmiddelen IZA geldend vanaf 1 januari 2010 Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 2. Algemene bepalingen... 3 Artikel 3. Verzekerde prestaties... 4 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010

Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Reglement hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2010 Deel A. Algemene Bepalingen Reglement hulpmiddelen Deel B. Bepalingen per hulpmiddel Apparatuur voor thuisdialyse Artikel 28 BAHA-hoortoestel Artikel 23

Nadere informatie

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012

Vergoeding hulpmiddel Zorg Plan 2012 2012 Artikel 3.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen van onderdelen van het menselijk lichaam of bedekking daarvan. Onder deze aanspraak vallen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Salland Zorgverzekeringen 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2011 IZZ Zorg voor de zorg Inhoudsopgave Artikel 1. Begripsomschrijvingen 4 Artikel 2. Algemene bepalingen 4 Artikel 3. Verzekerde prestaties 5 Artikel 4. Overzicht

Nadere informatie

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW

Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW Marktconforme vergoedingen hulpmiddelen 2015 incl. BTW De artikelnummers in dit documenten verwijzen naar ons hulpmiddelenreglement. 6.1 Uitwendige hulpmiddelen ter volledige of gedeeltelijke vervanging

Nadere informatie

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 )

Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) Overzicht hulpmiddelen Regeling Zorg Asielzoekers 2015 (in aanvulling op artikel 10.11 ) In dit overzicht staan de voorwaarden vermeld die gelden voor het verkrijgen van hulpmiddelen die onder de Regeling

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. hulpmiddelen hulpmiddelen Salland verzekeringen 2013 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2013 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland verzekeringen 2012. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983)

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2014. HollandZorg 2015 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2015 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2014. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. ZorgDirect 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen ZorgDirect 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Salland zorgverzekeringen 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Salland Zorgverzekeringen 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene

Nadere informatie

Q339_Brchr_hulpm:Q339_Brchr_hulpm :51 Pagina 1. Reglement Hulpmiddelen Asn

Q339_Brchr_hulpm:Q339_Brchr_hulpm :51 Pagina 1. Reglement Hulpmiddelen Asn Q339_Brchr_hulpm:Q339_Brchr_hulpm 24-10-2008 08:51 Pagina 1 Reglement Hulpmiddelen 2009 Asn Q339_Brchr_hulpm:Q339_Brchr_hulpm 24-10-2008 08:51 Pagina 2 Geachte verzekerde, Dit is het Agis Hulpmiddelenreglement.

Nadere informatie

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd.

2.1 Er bestaat aanspraak op vergoeding of verstrekking van medische hulpmiddelen en verbandmiddelen, indien de verzekerde daartoe is geïndiceerd. Reglement hulpmiddelen 2010 Restitutiepolis Dit reglement is nog niet goedgekeurd door de NZa. Er kunnen nog wijzigingen op plaatsvinden. Geldend vanaf 1 januari 2010 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling

Nadere informatie

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering.

Het Reglement Hulpmiddelen Energiek 2014. Dit maakt onderdeel uit van de verzekeringsvoorwaarden van de basisverzekering. Energiek 2014 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2014 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen Energiek 2013. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2012

Reglement Hulpmiddelen 2012 Reglement Hulpmiddelen 2012 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2012 Het Reglement

Nadere informatie

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015.

Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Reglement Hulpmiddelen HollandZorg 2015. HollandZorg 2016 Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2016 en treedt in de plaats van het Hulpmiddelen HollandZorg 2015. Eno Zorgverzekeraar N.V. (KvK 08147983) Algemene bepalingen 1 Begripsomschrijvingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen RH2012

Reglement Hulpmiddelen RH2012 Reglement Hulpmiddelen RH2012 Toelichting Als dit vermeld is in de polisvoorwaarden van uw verzekering, dan kunt u aanspraak maken op de vergoeding van hulpmiddelen. OOM Verzekeringen heeft hiervoor een

Nadere informatie

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011

Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering. Geldig vanaf 1 januari 2011 Geldig vanaf 1 januari 2011 Drukwerkcode Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Voorwaarden hulpmiddelen Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Mammaprothesen Stemprothesen

Nadere informatie

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ

IAK Zorgverzekering. Reglement hulpmiddelen 2012. Natura VGZ IAK Zorgverzekering Reglement hulpmiddelen 2012 Natura VGZ 4 5 Inhoudsopgave 1 Begripsomschrijvingen 6 2 Algemene bepalingen 7 3 Overzicht hulpmiddelen 8 6 1 Begripsomschrijvingen 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Bevoegd

Nadere informatie

Achmea reglement Hulpmiddelen 2008

Achmea reglement Hulpmiddelen 2008 Achmea reglement Hulpmiddelen 2008 Ingaande 1 januari 2008 2 Indeling: Artikel 1 Algemeen Pagina 4 1.1 Reikwijdte 4 1.2 Definities 4 Artikel 2 Begripsbepalingen 5 Artikel 3 Overzicht hulpmiddelen en nadere

Nadere informatie

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis

ondernemen wordt een stuk relaxter Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis ondernemen wordt een stuk relaxter met Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Reglement hulpmiddelen 2011 Restitutiepolis Geldend vanaf 1 januari 2011 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen IZZ

Reglement hulpmiddelen IZZ Reglement en IZZ Geldend vanaf 1 januari 2012 IZZ Zorg voor de zorg Dit Reglement en IZZ hoort bij artikel 31, Hulpmiddelen en verbandmiddelen van de verzekeringsvoorwaarden 2012 van het IZZ Basispakket,

Nadere informatie

1.2 Verzekerde: iedere verzekeringsplichtige die als zodanig op de zorgpolis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld.

1.2 Verzekerde: iedere verzekeringsplichtige die als zodanig op de zorgpolis, het polisaanhangsel of op het bewijs van inschrijving is vermeld. Reglement hulpmiddelen 2009 Inleiding De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport bepaalt welke hulpmiddelen onder welke voorwaarden en bij welke medische indicaties voor vergoeding in aanmerking

Nadere informatie

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1

Menzis Wereldwijd-Polis. Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 Menzis Wereldwijd-Polis Bepaling hulpmiddelen 2015 behorend bij de Menzis Wereldwijd-Polis ingaande 1 januari 2015 INHOUDSOPGAVE Bepaling hulpmiddelen Artikel 1 Definities 2 Artikel 2 Rechten verzekerde

Nadere informatie

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013

Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Vergoeding bij niet gecontracteerde zorgverleners hulpmiddelen 2013 Hieronder vindt u de vergoedingen voor de aanschaf van een hulpmiddel bij een nietgecontracteerde leverancier op basis van uw basisverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012

Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Reglement hulpmiddelen Ditzo Zorgverzekering Restitutiepolis 2012 Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring door de NZa. Geldend vanaf 1 januari 2012 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013

Reglement hulpmiddelen Flexibel 2013 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Dit reglement is onder voorbehoud van goedkeuring van de NZa. Geldend vanaf

Nadere informatie

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen

Polisvoorwaarden. Hulpmiddelen. Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Reglement 2014 2013 Polisvoorwaarden Hulpmiddelen Basisverzekering Zorg Zeker Polis en aanvullende verzekeringen Zorg Zorg en en Zekerheid Zekerheid biedt biedtalal188 187jaar jaaruitstekende, uitstekende,betaalbare

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief Toelichting 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet Arbeidstijd 82,00

Nadere informatie

%HSDOLQJKXOSPLGGHOHQ EHKRUHQGELMGHSDUWLFXOLHUHSROLVVHQ LQJDDQGHMDQXDUL 'HILQLWLHV 1.1 %HOHLGVUHJHOVKXOSPLGGHOHQ in de beleidsregels hulpmiddelen zijn per soort hulpmiddel de specifieke voorwaarden die

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities

Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013. Geldend vanaf 1 januari 2013. 1. Definities Reglement hulpmiddelen Ditzo 2013 Geldend vanaf 1 januari 2013 1. Definities 1.1 Regeling: De Regeling zorgverzekering zoals deze thans luidt dan wel in 2013 zal komen te luiden. 1.2 Reglement: Het Reglement

Nadere informatie

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011

Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Achmea Zorgverzekeraar Achmea Reglement Hulpmiddelen 2011 Beter Af Restitutie Polis Keuze Zorg Plan Ingaande 1 januari 2011 Indeling Artikel 1 Algemeen Pagina 3 1.1 Reikwijdte 3 1.2 Definities 3 Artikel

Nadere informatie

Geldend vanaf 1 januari 2012

Geldend vanaf 1 januari 2012 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 ASR Reglement Hulpmiddelen 2012 Uitgebreid Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2012 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2

Inhoudsopgave. Ditzo Zorgverzekering 2013 - Heb je vragen? Bel 030 699 79 30 (lokaal tarief) 2 Reglement Hulpmiddelen 2013 Inhoudsopgave 1.Definities...3 2.Aanspraken...3 3.Toestemming...4 4.Algemene bepalingen...5 5. Bepalingen per hulpmiddel...6 Bijlage: Maximale vergoedingen en eigen bijdragen

Nadere informatie

alles over uw zorgverzekering

alles over uw zorgverzekering alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering Geldig vanaf 1 januari 2015 ZorgVerzorgd Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen... 6 2.1 Algemeen...6

Nadere informatie

Vergoeding Hulpmiddelen 2014

Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding Hulpmiddelen 2014 Vergoeding bij aanschaf hulpmiddelen bij een niet-gecontracteerde leverancier De algemene bepalingen voor vergoedingen bij niet-gecontracteerde leveranciers uit het Achmea

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering \ Verzekeringsreglement bij de Basisverzekering \ Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen

Reglement Hulpmiddelen _ Reglement Hulpmiddelen geldig vanaf 1 januari 2010 Het vorige Reglement Hulpmiddelen vervalt pagina 1 van 47 _ Index REGLEMENT HULPMIDDELEN... 3 1. Inleiding... 3 2.... Algemene bepalingen... 3 2.1.

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017

Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen 2017 Ditzo Vastgestelde maximum tarieven hulpmiddelen Publicatie: 19-11-2016 Overzicht maximale vergoedingen hulpmiddelen Publicatie d.d. 19 november 2016 5.1.1 Prothesen voor schouder, arm, hand, been of voet

Nadere informatie

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa

Onder voorbehoud van toetsing door het NZa Onder voorbehoud van toetsing door het NZa 2 Inhoudsopgave Hoofdstuk Omschrijving Pagina 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen

Nadere informatie

Alles over uw zorgverzekering

Alles over uw zorgverzekering Alles over uw zorgverzekering Verzekeringsreglement bij Anderzorg Basis Geldig vanaf 1 januari 2015 Inhoud 1 Uw Verzekeringsreglement...5 2 Overzicht Hulpmiddelen...6 2.1 Algemeen... 6 2.1.1 Indicatie

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014

Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 Reglement Hulpmiddelen VvAA zorgverzekering 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen

Reglement hulpmiddelen Reglement en UMC 2012 1 Reglement en UMC 2012 De zorgverzekering voor universitair e centra 2 De zorgverzekering voor universitair e centra Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht

Nadere informatie

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01

Verzekeringsreglement Azivo 2013. \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Verzekeringsreglement Azivo 2013 \ Geldig vanaf 1 januari 2013 PA01 Inhoud 1 Uw verzekeringsreglement 2 Overzicht hulpmiddelen 2.1 Algemeen 2.1.1 Indicatie en doelmatigheid 2.1.2 Naar een gecontracteerde

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis 1 Inleiding Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden behorende bij de Zorg-opmaatpolis. Ingevolge de Polisvoorwaarden bestaat

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen 2013

Reglement Hulpmiddelen 2013 Reglement Hulpmiddelen 2013 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2013 Het Reglement

Nadere informatie

Reglementen Hulpmiddelen

Reglementen Hulpmiddelen Reglementen 2011 Hulpmiddelen 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Algemene bepalingen 4 Definities 4 Rechten van de verzekerde 4 Toestemming 5 Gebruik 5 Vervanging 6 Leveranciers 6 Bijzondere bepalingen 6 Slotbepalingen

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014

Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 Reglement Hulpmiddelen ONVZ Zorgverzekeraar 2014 I. Algemene bepalingen II. III. IV. Overzicht hulpmiddelen Nadere voorwaarden per hulpmiddel Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008

REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis. per 1 januari 2008 REGLEMENT HULPMIDDELEN behorende bij de Zorg-op-maatpolis en de Zorgkeuzepolis 1 Inleiding per 1 januari 2008 Dit reglement maakt onderdeel uit van de Polisvoorwaarden van de CZ Zorg-opmaatpolis en de

Nadere informatie

Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) Fax (071) /1101

Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) Fax (071) /1101 Postbus 400, 2300 AK Leiden Tel. (071) 5 825 825 Fax (071) 5 825 011 info@zorgenzekerheid.nl www.zorgenzekerheid.nl K.v.K. Leiden 28050216 AFM nummer 12001019 650-008/1101 Reglementen 2011 Hulpmiddelen

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Online Verzorgd Polis Geldig vanaf 1 januari 2014 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde

Nadere informatie

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014

Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 Reglement Hulpmiddelen PNOzorg 2014 I. Algemene bepalingen II. Overzicht hulpmiddelen III. Nadere voorwaarden per hulpmiddel IV. Bijlagen bij het Reglement Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2014 Het

Nadere informatie

Reglement 2015. Hulpmiddelen

Reglement 2015. Hulpmiddelen Reglement 2015 Hulpmiddelen Reglement Hulpmiddelen 2015 Inleiding 1 Artikel 1 Defenities 1 Algemene Bepalingen 1 Artikel 2 Rechten van de verzekerde 1 Artikel 3 Toestemming 2 Artikel 4 Functiegerichte

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2016 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan

Nadere informatie

OHRA Reglement Hulpmiddelen

OHRA Reglement Hulpmiddelen OHRA Reglement Hulpmiddelen Dit reglement is geldig vanaf 1 januari 2006. INHOUDSOPGAVE Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Algemene bepalingen 3 Aanvraag en toestemming 4 Gecontracteerde leveranciers

Nadere informatie

REGLEMENT Hulpmiddelen. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 januari 2007

REGLEMENT Hulpmiddelen. Delta Lloyd Zorgverzekering NV. Geldend vanaf 1 januari 2007 REGLEMENT Hulpmiddelen MODEL F 03.9.06 GELDIGHEID Geldend vanaf 1 januari 2007 Delta Lloyd Zorgverzekering NV ONDERDEEL Zorgverzekeringen INHOUD Artikel 1 Rechten van de verzekerde 2 Artikel 2 Algemene

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen 2015

Reglement hulpmiddelen 2015 Reglement hulpmiddelen 2015 2 Inhoudsopgave 1. Algemeen 4 2. Toepasselijke regelgeving 4 3. Algemene bepalingen 4 4. Procedure aanvraag/toestemming 6 5. Hulpmiddelen 7 6. Specifieke bepalingen per hulpmiddel

Nadere informatie

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis

REGLEMENT HULPMIDDELENZORG. Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis REGLEMENT HULPMIDDELENZORG Behorend bij de Alles Verzorgd Polis, Vrije Keus Polis, Online Verzorgd Polis en Zelf Bewust Polis Geldig vanaf 1 januari 2015 Algemene informatie De Friesland Zorgverzekeraar

Nadere informatie

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016

Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Marktconforme tarieven hulpmiddelen 2016 Publicatie d.d. 19 november 2015 Update d.d. 4 december 2015 Update d.d. 8 januari 2016 Artikel Reglement Hulpmiddelen 2016 Omschrijving hulpmiddel Restitutietarief

Nadere informatie

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer

Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Restitutie-tarievenlijst hulpmiddelen en zittend ziekenvervoer Tarievenlijst geldig vanaf 1 januari 2016 De hulpmiddelen waar u recht op hebt en de voorwaarden waaraan per hulpmiddel voldaan moet zijn,

Nadere informatie

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4

1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht hulpmiddelen en nadere voorwaarden 4 Reglement en Univé 2014 Inhoudsopgave 1. Algemeen 3 2. Begripsomschrijvingen 3 3. Overzicht en en nadere voorwaarden 4 Uitwendige en ter volledige of gedeeltelijke vervanging van anatomische eigenschappen

Nadere informatie

Reglement hulpmiddelen Natura 2014

Reglement hulpmiddelen Natura 2014 Postbus 2705 6401 DE Heerlen T 0900-369 33 33 Postbus 2296 5600 CG Eindhoven T 0900-369 33 33 www.aevitae.com info@aevitae.com Geldend vanaf 1 januari 2014 Inhoudsopgave pag. 1 Definities 2 2 Aanspraken

Nadere informatie

Promovendum Studentenzorgverzekering

Promovendum Studentenzorgverzekering Reglement Hulpmiddelen 2013 Promovendum Studentenzorgverzekering Inhoudsopgave I. Algemeen... 2 II. Begripsomschrijvingen... 2 Bevoegd verwijzer... 2 Expertise centrum... 2 S.E.M.H.-certificering... 2

Nadere informatie