Verzameling raadsstukken nr.75 Schiedam, 2 september 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Verzameling raadsstukken nr.75 Schiedam, 2 september 2009"

Transcriptie

1 Verzameling raadsstukken nr.75 Schiedam, 2 september 2009 Cluster Middelen Briefnr. 09INT00242 Afdeling Financiën Ondersteuning Portefeuillehouder Wethouder Siljee Auteur A. de Klerk Datum b&w-besluit Tel.nr Onderwerp Consultatie i.v.m. voorgenomen vaststelling beleidsregels gemeentegarantie Bestuurssamenvatting en voorgesteld besluit: Het college is voornemens om de in de bijlage opgenomen beleidsregels voor het aanvragen van gemeentegarantie voor door derden aan te trekken geldleningen vast te stellen. Een gemeentegarantie voor een geldlening biedt private instellingen de mogelijkheid om voorzieningen tot stand te brengen die een publieke taak dienen en die passen binnen het gemeentelijk beleid. Algemene regels hiervoor bestaan nog niet maar de behoefte hieraan is sterk aanwezig. Beleidsregels komen tegemoet aan de eisen van het vertrouwensbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Verder maken ze de motivering van een besluit gemakkelijker, bevorderen ze de rechtszekerheid voor aanvragers en vomen ze tevens een goed beheersinstrument voor de ambtelijke organsiatie. Het college stelt de raad in de gelegenheid om wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen om de beleidsregels voor gemeentegarantie vast te stellen. 1. Aanleiding Een gemeentegarantie voor een geldlening biedt private instellingen de mogelijkheid om voorzieningen tot stand te brengen die een publieke taak dienen en die passen binnen het gemeentelijk beleid. Gemeentegarantie kan een instrument zijn om gemeentelijke doelen te realiseren die zonder zo n garantie niet tot stand zouden zijn gekomen. De gemeente heeft momenteel geen vastgesteld beleid voor het beoordelen van aanvragen tot en het verstrekken van gemeentegaranties. Wel zijn in het verleden besluiten genomen om de gemeente Schiedam aan te laten sluiten bij de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (Nationale Hypotheek Garantie), de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw en de Stichting Waarborgfonds Sport. Hoewel het aantal aanvragen voor gemeentegarantie buiten deze stichtingen om bij de gemeente zelf zeer beperkt is, bestaat er sterke behoefte om hiervoor algemene beleidsregels te hebben. De meeste in het verleden behandelde aanvragen zijn min of meer op ad hoc basis beoordeeld. Het verstrekken van garanties en de risico s van het totale garantiepakket, geven aanleiding om beleid hiervoor te ontwikkelen. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft aan dat de gemeente risico's in het financieringsbeleid binnen de perken moet houden en dat dit uitsluitend ten behoeve van de publieke taak uitgeoefend mag worden. Het college voert dit beleid uit maar dient op grond van de financiële verordening voorafgaand aan een besluit, de raad in de gelegenheid te stellen om eventuele wensen en bedenkingen te uiten als garanties hoger zijn dan , Bijlagen die ter inzage liggen Beleidsregels gemeentegarantie gemeente Schiedam Beleid (context) Doel en voorwaarden Een gemeentegarantie voor een geldlening van private instellingen kan dus een instrument zijn om gemeentelijke doelen te realiseren die zonder garantie niet tot stand zouden zijn gekomen. Het initiatief ligt altijd bij de private instellingen. Het college betrekt bij de vorming van zijn oordeel over de relevantie en de wenselijkheid van de activiteiten in verband waarmee gemeentegarantie wordt gevraagd, het Collegewerkprogramma, de gemeentebegroting en andere relevante beleidsstukken. Bij garanties voor bedragen groter dan ,-- wordt dus ook de raad betrokken. Met een gemeentegarantie is een instelling in staat de financiering van de investering rond te krijgen. Tevens biedt dit de instelling de mogelijkheid geld tegen aantrekkelijke voorwaarden aan te trekken. Vaak ligt het rentepercentage bij gemeentegarantie 0,2% onder de geldende marktrente. Het bestuurlijke besluit om een gemeentegarantie te verstrekken wordt geconcretiseerd in een privaatrechtelijke garantieovereenkomst met de aanvrager en borgstelling aan de geldgever waarbij de correcte betaling van rente en aflossing van de geldlening door de aanvrager vanwege de gemeente wordt gegarandeerd.

2 2 Reeds verstrekte garanties/borgstellingen Het totale pakket van door de gemeente gewaarborgde geldleningen van derden per eind 2008 was ongeveer 769 miljoen (restant hoofdsommen). Hiervan heeft 433 miljoen betrekking op de rol van de gemeente als achterborg voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) voor woninghypotheken. Verder is in dit totaal begrepen een bedrag van 293 miljoen voor via het Waarborgfonds Sociale Woningbouw gewaarborgde leningen van corporaties. De overige gewaarborgde leningen hebben betrekking op particuliere woningverbetering, ouderenhuisvesting, monumenten en sportvoorzieningen. De meeste borgstellingen zijn in het verleden niet gebaseerd op vastgesteld beleid maar op individuele beoordeling. Risico s Met gemeentegarantie (borgstelling) voor leningen van derden neemt de gemeente risico s op zich die per geval verschillen. De omvang van het totale gemeentelijke risico is moeilijk in te schatten. In de paragraaf "weerstandsvermogen" van de begroting 2009 wordt de kans dat een risico zich voordoet bij borgstellingen gesteld op 1%. Er zijn geen specifieke voorzieningen of reserves. Om een duidelijker beeld te krijgen van de risico-ontwikkeling is het van belang om deze risico s zo goed mogelijk te volgen en tijdig eventueel toepasselijke maatregelen te treffen. De instelling moet bijvoorbeeld jaarlijks een jaarrekening overleggen en de geldgever moet jaarlijks opgave doen van het schuldrestant. De hiermee verband houdende kosten van beoordeling en verwerking bij de gemeente alsmede die van het verlenen van de gemeentegarantie in eerste instantie, zullen niet aan de aanvragers worden doorberekend. Dit betekent in feite dat de gemeente hiermee een vorm van financiële steun verleent. Omdat de gemeentegaranties echter altijd in het kader van de publieke taak en de gemeentelijke doelstellingen worden verleend, is dit naar de mening van het college gerechtvaardigd. Verder is er geen sprake van eventuele "staatssteun" in verband met de beperking van de kring van rechthebbenden. Beleidsregels In de geformuleerde "Beleidsregels gemeentegarantie gemeente Schiedam 2009": is de procedure beschreven om een aanvraag in te dienen zijn de beoordelingscriteria en weigeringsgronden geformuleerd zijn de totstandkoming en voorwaarden van het besluit, de garantieovereenkomst en de borgtocht beschreven. De meeste beschreven zaken zijn bedoeld om een ordelijk proces te bewerkstelligen waarbij relevante gegevens worden overlegd en de gemeente voldoende informatie ontvangt om tot een afgewogen oordeel te komen. Gewezen wordt op de beschrijving van de kring van rechthebbenden (art. 4), de weigeringsgronden (art. 5) en dan in het bijzonder nog op de afwijzing van een aanvraag als er een (nationaal) waarborgfonds bestaat voor de betreffende organisatie (art. 5, lid 4 en 5). De beleidsregels zijn niet van toepassing op eventuele garanties voor geldleningen van rechtspersonen waarin de gemeente zelf participeert. Het gaat hierbij meestal om PPS-constructies waarbij andere omstandigheden en belangen een rol spelen om garantie te verlenen. 4. Afwegingen Zoals hiervoor gesteld levert het verstrekken van gemeentegaranties in de vorm van borgstellingen voor leningen van derden, financiële risico s op voor de gemeente. De Wet Financiering Decentrale Overheden (Wet FIDO) geeft aan dat de gemeente risico's in het financieringsbeleid (w.o. borgstellingen) binnen de perken moet houden en dat dit uitsluitend ten behoeve van de publieke taak uitgeoefend mag worden. Gemeentelijke doelstellingen kunnen anderzijds juist door middel van garantieverstrekking/borgstelling worden gerealiseerd. De raad kan de uitvoering door het college hierbij op hoofdlijnen monitoren omdat op grond van de financiële verordening het college voorafgaand aan een besluit, de raad in de gelegenheid stelt om eventuele wensen en bedenkingen te uiten als garanties hoger zijn dan ,--.

3 5. Gevolgen Meer duidelijkheid over en betere beheersbaarheid van dit instrument. 6. Voorstel Het college stelt hierbij de raad in de gelegenheid wensen en bedenkingen kenbaar te maken met betrekking tot het voornemen om op voormelde wijze te besluiten. Die wensen en bedenkingen worden vastgelegd in het verslag van de commissievergadering en/of de notulen van de raadsvergadering. De raad kan die wensen of bedenkingen ook vastleggen in een motie. Vervolgens beraadt het college zich over de wensen en bedenkingen en maakt zijn besluit al dan niet definitief. Wij stellen u voor om uw eventuele wensen en bedenkingen kenbaar te maken. Aan de gemeenteraad van Schiedam 3 Burgemeester en wethouders van Schiedam, de secretaris a.i., de burgemeester, M. van de Groenendaal W.M. Verver-Aartsen Beleidsregels gemeentegarantie gemeente Schiedam 2009 Burgemeester en wethouders van Schiedam; Overwegende dat: Besluiten: het college krachtens artikel 12 van de Financiële verordening Schiedam 2009 bevoegd is om de financieringsfunctie van de gemeente uit te oefenen waaronder het verstrekken van gemeentegaranties; private instellingen een aanvraag om gemeentegarantie kunnen doen voor een aan te trekken geldlening om voorzieningen tot stand te brengen die een publieke taak dienen en die passen binnen het gemeentelijk beleid; gemeentegarantie een instrument kan zijn om gemeentelijke doelen te realiseren; de gemeente momenteel geen vastgesteld beleid heeft voor het beoordelen van aanvragen tot en het verstrekken van gemeentegaranties; het gewenst is om ter invulling van de beleidsruimte beleidsregels vast te stellen betreffende het aanvragen, beoordelen en verkrijgen van gemeentegarantie voor door derden aan te trekken geldleningen te concretiseren in een garantieovereenkomst en in een borgstelling; gelet op artikel 4.81 van de Algemene wet bestuursrecht en artikel 7 lid 5 en artikel 12 lid 2 en lid 5 van de Financiële verordening Schiedam 2009; 1. vast te stellen de Beleidsregels gemeentegarantie gemeente Schiedam 2009; 2. te bepalen dat de beleidsregels in werking treden op de dag na de bekendmaking van het besluit tot vaststelling daarvan in een of meer huis-aan-huisbladen.

4 Beleidsregels gemeentegarantie gemeente Schiedam Paragraaf 1, Algemene bepalingen Artikel 1, Begripsbepalingen In deze beleidsregels wordt verstaan onder: 1. gemeentegarantie: een besluit van het college om een borgstelling als bedoeld in artikel 7:850 e.v. van het Burgerlijk Wetboek te verstrekken door de gemeente ten behoeve van een door de aanvrager bij een financiële instelling aan te trekken lening en de daaruit voortvloeiende verplichtingen; 2. het college: het college van burgemeester en wethouders; 3. aanvraag: een verzoek aan het college om garantie van de gemeente Schiedam; 4. aanvrager: de rechtspersoon die een aanvraag om garantie heeft ingediend; 5. financiële instelling: de al dan niet commerciële instelling, zoals een bank, een leverancier, een leasemaatschappij of een waarborgfonds, die bijvoorbeeld hypothecaire leningen, (consumenten)kredieten, garanties/borgstellingen of Financial lease kunnen verstrekken; 6. voorziening: de bouw, aanleg, renovatie of aankoop van een onroerende zaak, waarvan de aanvrager de eigendom heeft of verkrijgt en hiervan gebruik kan maken en waarvoor ter realisering als aanvulling op eigen middelen een geldlening wordt aangetrokken waarvoor gemeentegarantie wordt gevraagd; onder eigen middelen wordt in ieder geval begrepen eigen inkomsten, vermogen, reserves, subsidies van de gemeente of derden en sponsorgelden. Paragraaf 2, De aanvraag tot garantieverlening Artikel 2, Doel Private instellingen kunnen een aanvraag om gemeentegarantie doen voor een aan te trekken geldlening om voorzieningen tot stand te brengen die een publieke taak dienen en die passen binnen het gemeentelijk beleid. Artikel 3, Eisen aan de aanvraag 1. Een aanvraag om gemeentegarantie wordt schriftelijk ingediend, voordat de aanvrager verplichtingen aangaat in verband met de af te sluiten geldlening. 2. De aanvraag gaat vergezeld van: a. een exemplaar van de statuten van de aanvrager; b. een opgave van de bestuurssamenstelling; c. afschriften van de jaarrekeningen van de laatste drie boekjaren van de aanvrager en/of diens rechtsvoorganger, of, in het geval het naar verhouding een nieuwe organisatie betreft, zoveel afschriften van jaarrekeningen als redelijkerwijs beschikbaar kunnen zijn; d. bouwtechnische tekeningen en omschrijvingen van de aan te kopen, te bouwen of te verbouwen zaak of zaken; e. een document waaruit blijkt dat het onderpand vrij is van pand of hypotheek; f. een taxatierapport van het onderpand (onroerende zaak) dat niet ouder is dan een jaar na datum aanvraag. g. De laatste taxatiewaarde van het onderpand voor de onroerend zaakbelasting (WOZ) in het geval het gaat om een bestaande onroerende zaak; h. een exploitatiebegroting en een balans waarin rente en aflossing van de af te sluiten geldlening zijn verwerkt; i. een (meerjaren)begroting; j. een gespecificeerde opstelling van de wijze van financiering van de voorgenomen investering; k. de concept geldleningovereenkomst dan wel een offerte van de beoogde financiële instelling waarin in ieder geval zijn opgenomen de leenvoorwaarden.

5 5 3. Indien de aanvrager bij zijn aanvraag en ook binnen een eventueel aan hem geboden hersteltermijn niet aan de vereisten voor het indienen van een aanvraag heeft voldaan, kan het college besluiten de aanvraag niet te behandelen. Paragraaf 3. Beoordelingscriteria Artikel 4, Kring van rechthebbenden Voor verstrekking van een gemeentegarantie komen uitsluitend in aanmerking organisaties met een sociaal, cultureel, maatschappelijk of medisch karakter, die: 1. beschikken over rechtspersoonlijkheid naar burgerlijk recht; 2. geen commerciële activiteiten of nevenactiviteiten ontplooien en geen winstoogmerk hebben; 3. geen besloten karakter hebben; 4. niet uitsluitend zijn gericht op het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke of politieke aard. Artikel 5, Weigeringsgronden 1. Het college wijst de aanvraag om verstrekking van gemeentegarantie in ieder geval af indien: a. de aanvrager niet behoort tot de kring van rechthebbenden; b. de aanvrager voorafgaand aan het indienen van de aanvraag verplichtingen is aangegaan in verband met de geldlening, ten behoeve waarvan de gemeentegarantie wordt aangevraagd; c. de aanvrager niet kan of naar redelijke verwachting niet zal voldoen aan de aan garantieverlening te verbinden verplichtingen; d. de aanvrager naar het oordeel van het college in staat moet worden geacht door middel van een voorliggende voorziening op andere wijze dan met gemeentegarantie de te realiseren zaak of zaken te kunnen financieren, waarbij een eventueel rentevoordeel dat met de verlening van gemeentegarantie kan worden behaald op zichzelf niet als grond voor het verlenen van gemeentegarantie kan gelden; e. de aanvrager op grond van zijn financiële positie en de prognoses omtrent zijn vermogensontwikkeling redelijkerwijs niet in staat kan worden geacht de rente en aflossing van de te sluiten lening op te kunnen brengen; f. de waarde van de te realiseren zaak of zaken de gemeente onvoldoende zekerheid biedt voor verhaal van rente en aflossing van de geldlening, ter verkrijging waarvan gemeentegarantie is gevraagd; g. de aanvrager bij zijn aanvraag onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt; h. de garantieverstrekking zou leiden tot overschrijding van het door de raad vastgesteld weerstandsvermogen van de gemeente; i. de raad na over de voorgenomen verlening gehoord te zijn zwaarwegende wensen en bedenkingen heeft geuit; j. de aanvrager onvoldoende zekerheid kan geven dat de investeringen in verband waarmee een geldlening wordt afgesloten zullen plaatsvinden. 2. Onverminderd het eerste lid wijst het college de aanvraag af, indien: a. de geldlening ter verkrijging waarvan een gemeentegarantie wordt gevraagd dient of mede dient ter financiering van andere dan onroerende zaken; b. de te financieren zaak of zaken elders is of zijn gelegen dan in de gemeente Schiedam; c. het college de te realiseren zaak of zaken op grond van zijn verantwoordelijkheid voor de uitoefening van de publieke taak niet als noodzakelijk beoordeelt voor het mogelijk maken van nieuwe of het blijven functioneren van bestaande, voor de gemeente relevante en gewenste activiteiten; d. de activiteiten, met het oog waarop de zaak of zaken worden gerealiseerd, naar het oordeel van het college niet in overwegende mate zijn gericht op de gemeente Schiedam en haar ingezetenen;

6 6 e. de activiteiten naar het oordeel van het college concurrerend zijn met reeds aanwezige voorzieningen waar gelijke of gelijksoortige activiteiten worden verricht. 3. Het college betrekt bij de vorming van zijn oordeel over de relevantie en de wenselijkheid van de activiteiten in verband waarmee gemeentegarantie wordt gevraagd, het collegewerkprogramma, de gemeentebegroting en de wijzigingen daarvan, de lokale (financiële) verordeningen en eventuele beleidsnota s, voor zover de daarin opgenomen beleidsmatige en financiële kaders van toepassing zijn op de gevraagde gemeentegarantie. 4. Onverminderd het bepaalde in het eerste lid, aanhef en onder d, wordt een aanvraag om gemeentegarantie afgewezen indien een voorliggende voorziening bestaat in de vorm van een al dan niet nationaal waarborgfonds, zoals de Stichting Waarborgfonds Sociale Woningbouw, het Waarborgfonds voor de Zorgsector, de Stichting Waarborgfonds Sport en het Waarborgfonds Kinderopvang. Is de voorziening passend en is de aanvraag toch door het waarborgfonds afgewezen, dan komt de aanvrager niet in aanmerking voor gemeentegarantie. 5. Specifiek voor sport geldt dat er kan worden samengewerkt met de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS). De SWS biedt slechts een garantie van maximaal 50%. Zonder medewerking van de SWS wordt in beginsel geen garantie verstrekt door de gemeente. Door de gemeente wordt, naast de eigen garantievoorwaarden, aansluiting gezocht bij de garantievoorwaarden van de SWS. Paragraaf 4, Besluit, borgstelling en verplichtingen Artikel 6, Het besluit van het college en de borgstelling en de verplichtingen voor de aanvrager 1. Het college maakt het besluit om al dan niet garantie te verstrekken door middel van een brief bekend aan de aanvrager. De voorwaarden waaronder gemeentegarantie zal worden verstrekt worden hierin vermeld. Ter uitvoering van een besluit om garantie te verstrekken wordt een garantieovereenkomst opgesteld tussen de gemeente en de aanvrager. 2. In de brief van het college over het verstrekken van gemeentegarantie alsmede (door verwijzing naar die brief) in de garantieovereenkomst worden in ieder geval voorwaarden opgenomen met betrekking tot: a. maximale hoogte, maximale looptijd en wijze van aflossing van de door een financiële instelling te verstrekken geldlening waarvoor de gemeentegarantie wordt verstrekt; b. onderhoud en verzekering van de onroerende zaak of zaken waarop de garantie betrekking heeft; c. de verkrijging van gemeentelijke toestemming inzake beheers- en beschikkingshandelingen ten aanzien van de zaak of zaken waarop de gemeentegarantie betrekking heeft; d. jaarlijkse verantwoording over het achterliggende exploitatiejaar en overige financiële informatie die het college nodig acht; e. de verplichting van de aanvrager om ten aanzien van de als zekerheid gestelde onroerende zaak of zaken indien mogelijk een recht van hypotheek, of, indien roerende zaken als zekerheid zijn gesteld, een recht van pand te verlenen; de aanvrager draagt de kosten van de vestiging van deze rechten; f. de met de garantieverlening gemoeide kosten, waarbij als uitgangspunt geldt dat alle kosten van derden voor rekening komen van de aanvrager; g. de terugbetaling aan de gemeente, in het geval dat de gemeentegarantie is aangesproken en daartoe betalingen door de gemeente zijn verricht. 3. De gemeentegarantie wordt pas geacht verleend te zijn, indien de aanvrager door ondertekening uitdrukkelijk en zonder voorbehoud met de overeenkomst en de daarin vastgelegde garantieverplichtingen heeft ingestemd. Daarna zal een borgtochtverklaring aan de financiële instelling worden afgegeven waarin deze tevens verplicht wordt om aan de gemeente jaarlijks opgave te doen van het schuldrestant per ultimo van het jaar.

7 7 Paragraaf 5, Overgangs- en slotbepalingen Artikel 7, Onvoorziene omstandigheden In alle gevallen waarin deze beleidsregels niet voorzien, beslist het college. Artikel 8, Toepasselijk recht. Op deze beleidsregels is het Nederlandse recht van toepassing. Artikel 9, Datum inwerkingtreding Deze beleidsregels treden in werking op de dag na de bekendmaking van het besluit tot vaststelling daarvan in een of meer huis-aan-huisbladen. Artikel 10, Overgangsrecht Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op gemeentegaranties die zijn verleend en bij borgstelling zijn bekrachtigd voor de datum van de inwerkingtreding van deze beleidsregels. Artikel 11, Garanties bij participatie van de gemeente Deze beleidsregels zijn niet van toepassing op gemeentegaranties die zijn of worden verleend voor geldleningen aan rechtspersonen waarin de gemeente Schiedam participeert. Artikel 12, Citeertitel Deze beleidsregels kunnen worden aangehaald als: Beleidsregels gemeentegarantie Schiedam 2009.

Verordening, welke de algemene voorwaarden regelt bij verlening van garanties door de Gemeente Sliedrecht.

Verordening, welke de algemene voorwaarden regelt bij verlening van garanties door de Gemeente Sliedrecht. Verordening, welke de algemene voorwaarden regelt bij verlening van garanties door de Gemeente Sliedrecht. Criteria Artikel 1 Begripsbepaling Lid1: Garantie: een borgstelling van de gemeente ten aanzien

Nadere informatie

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido),

Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale overheden (Wet fido), Regeling leningen en garantievoorwaarden 2011 De Raad van de gemeente Katwijk; Gelet op artikel 160 lid 1 sub e en artikel 169 lid 4 van de Gemeentewet; Gelet op artikel 2 van de Wet financiering decentrale

Nadere informatie

Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Almelo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo;

Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Almelo Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almelo; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Almelo. Nr. 99810 26 juli 2016 Beleidsregels publieke taak leningen en garanties gemeente Almelo 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 oktober 2002, nummer 69;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 oktober 2002, nummer 69; Besluit (2002) nummer 9268 De raad der gemeente Papendrecht, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 28 oktober 2002, nummer 69; gelet op de artikel 147 en 149 van de Gemeentewet; gelet op

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE MAASTRICHT 2015 Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015 1 INHOUD Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Definities... 3 Artikel 2 Wettelijke

Nadere informatie

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland

Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Nota Borgtocht/ verstrekken geldleningen Hoogheemraadschap van Delfland Versie: Concept Datum: 25-01-2013 Auteur: EFZ/C&B Inhoud 1 Inleiding... 3 2 Verstrekken geldlening... 4 3 Begrippenkader... 4 4 Voorwaarden

Nadere informatie

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012

*001010012012782* RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8. Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 *001010012012782* RAADSVOORSTEL Raadsvergadering van Stuk/nummer Agendapunt 10 juli 2012 KNDK/2012/782 9.8 Datum: 4 juli 2012 Verzonden: 6 juli 2012 Aan de gemeenteraad. Onderwerp: Aanvraag om garantstelling

Nadere informatie

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid.

NU in. Raadsvoorstel. Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. NU in Raadsvoorstel gemeente Reg. nr Ag. nr Datum Boxtel 96100086 6 28-03-96 Onderwerp Voorstel tot het vaststellen van het gemeentelijk borgstellingen- en geldleningsbeleid. Inhoud Zowel de oude gemeente

Nadere informatie

Deze notitie bevat voorstellen om te komen tot een beleidslijn ten aanzien van beide vormen van financiële ondersteuning.

Deze notitie bevat voorstellen om te komen tot een beleidslijn ten aanzien van beide vormen van financiële ondersteuning. Beleidslijn gemeentegaranties / geldleningen I. Inleiding. In het raadsvoorstel ten aanzien van de huisvestingssituatie van de voetbalvereniging TEC (november 2003) is gesteld, dat t.b.v. deze club geen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen;

Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen overwegende dat het gewenst is voor subsidiering algemene regels vast te stellen; CVDR Officiële uitgave van Harlingen. Nr. CVDR27949_1 16 augustus 2016 Algemene subsidieverordening gemeente Harlingen 2006 Raad : 6 december 2006.... DE RAAD VAN DE GEMEENTE HARLINGEN; overwegende dat

Nadere informatie

Algemene Subsidieregeling 2008

Algemene Subsidieregeling 2008 Algemene Subsidieregeling 2008 Paragraaf 1 Inleidende bepalingen Artikel 1.1 In deze regeling wordt verstaan onder: a. gemeentebestuur: het bestuursorgaan dat bevoegd is tot het nemen van besluiten betreffende

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014

Onderwerp: Vaststelling Algemene subsidieverordening Purmerend 2014 De raad van de gemeente Purmerend; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 18 maart 1014, nr. 1104516; gelet op titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; overwegende dat: - de sinds

Nadere informatie

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen

Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Made, 15-10-2002 Aan de Commissie Algemeen Bestuur en Middelen Commissievergadering d.d. 24.10.2002 Agendapunt: 12 Onderwerp: Verzoek van de Stichting De Wijngaard om gemeentegarantie te verlenen voor

Nadere informatie

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4.

Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Onderwerp Borgstelling geldlening SPPiLL tbv aankoop langgevelboerderij Barrierweg 4. Samenvatting De aankoop en restauratie van de langgevelboerderij is een belangrijk onderdeel van het deelproject "Versterking

Nadere informatie

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen

Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Verordening investeringssubsidie en gemeentegarantie amateurverenigingen Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014

Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Regeling Starterslening Apeldoorn 2014 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Apeldoorn; gelet op de Verordening stimuleringsleningen Apeldoorn 2010 b e s l u i t: vast te stellen de

Nadere informatie

GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER

GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER GEMEENTE BERGEN DE ROL VAN DE GEMEENTE ALS BANKIER Vastgesteld op 20 februari 2007 Geactualiseerd per 21 oktober 2011 1. Aanleiding Door de inwerkingtreding van de wet Fido (Financiering decentrale overheden)

Nadere informatie

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden Beleidsregel Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht en de Kaderverordening verstrekking subsidies gemeente Uden 2008 en

Nadere informatie

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting

Voorstel besluit Samenvatting toelichting Toelichting Raadsvoorstel nr. : 2002/175 Aan de gemeenteraad. Raadsvergadering : 17 december 2002 Agendapunt : 6 Steenwijk, 3 december 2002. Onderwerp: Subsidieverordening Peuterspeelzaalwerk Voorstel besluit Instemmen

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening GOES 2011

Algemene subsidieverordening GOES 2011 Algemene subsidieverordening GOES 2011 De raad van de gemeente Goes; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 6 juni 2011; gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Texel 2016

Algemene subsidieverordening Texel 2016 Algemene subsidieverordening Texel 2016 ASV Texel 2016 Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 23 maart 2016 onder nummer 019 Gemeenteblad Texel 2016 nr 35 datum 24-03-2016 Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEPALINGEN

A. ALGEMENE BEPALINGEN No. 070505 St. Annaparochie, 31 mei 2007. De raad der gemeente het Bildt; overwegende; dat de raad bij besluit dd. 11 november 2002 de Algemene Subsidie Verordening heeft vastgesteld; dat het in aanvulling

Nadere informatie

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764

Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Preadvies Portefeuillehouder : W.J.J. Ligtenberg Datum collegebesluit : 16 augustus 2011 Corr. nr.: 2011.08764 Onderwerp : Voorstel inzake garantstelling derde kunstgrasveld DES Programma : 6. Cultuur

Nadere informatie

Openbaar advies voor beslissing B en W

Openbaar advies voor beslissing B en W Openbaar advies voor beslissing B en W Sector Middelen Afdeling Alg. financieel beleid registratienummer: 2001005757 Naam: R. Godthelp, toestelnummer: 910 paraaf chef/hoofd sector paraaf sectorcontroller

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen

BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk Vastgoed gemeente Hilversum 2016 vast te stellen De raad van de gemeente Hilversum; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; BESLUIT: Verordening Stimuleringslening Maatschappelijk

Nadere informatie

mede gelezen het raadsbesluit van 12 juli 2004 tot aanpassing van de voorwaarden van het bij besluit van 17 mei 2004 ingestelde stimuleringregeling;

mede gelezen het raadsbesluit van 12 juli 2004 tot aanpassing van de voorwaarden van het bij besluit van 17 mei 2004 ingestelde stimuleringregeling; De raad van de Gemeente Etten-Leur; gelezen het raadsbesluit van 17 mei 2004 tot het instellen van een stimuleringregeling sportvoorzieningen en het opdragen van de uitwerking hiervan aan het college van

Nadere informatie

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017

Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 31 augustus 2017 De verordening Starterslening Zoeterwoude 2017 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel A: Startersleningen

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties.

Doorkiesnummer : (0495) 57 54 66 Agendapunt: 16 ONDERWERP. Garantstelling voor financiering van investeringen door sportverenigingen in accommodaties. Verheijen, Peter OCSW S2 RAD: RAD150325 woensdag 25 maart 2015 BW: BW150224 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 25 maart 2015 Portefeuillehouder : G.J.W. Gabriëls Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015

Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Bijdrageregeling versterking economisch vestigingsklimaat Metropoolregio Rotterdam Den Haag 2015 Het algemeen bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag; gelet op artikel 3:1 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen.

Verordening Starterslening 2013 gemeente Urk. Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving) Geen. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2013 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d.

Besluitenlijst d.d. d.d. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team RS_SI_MM Nota gemeentegaranties sportverenigingen 1- Notagegevens Notanummer 305248 Datum 13-1-2010 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder

Nadere informatie

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1

Ambtelijke bijstand: Mw. Drs. J. Bolt 1 Raadsvoorstel Agendapunt: 05 Onderwerp Starterslening Datum voorstel Datum raadsvergadering Bijlagen Ter inzage 29 januari 2013 4 maart 2013 Aan de gemeenteraad, 0. Samenvatting Sinds 1 januari 2008 is

Nadere informatie

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010).

Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). Nadere uitwerking van het treasurystatuut voor het verstrekken van leningen en garantie aan derden, inclusief toelichting (januari 2010). 1. Algemeen 1.1 De gemeente Eindhoven gaat alleen over tot het

Nadere informatie

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw

Verordening Starterslening 2015 Gemeente Urk. Volkshuisvesting en woningbouw Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Urk Officiële naam regeling Verordening Starterslening 2015 Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot (als de

Nadere informatie

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten

Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Subsidieverordening voor onderhoud en restauratie van monumenten Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014

ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING HEERENVEEN 2014 De raad van de gemeente Heerenveen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 september 2013, inzake de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Subsidieregeling abortusklinieken

Subsidieregeling abortusklinieken Subsidieregeling abortusklinieken (Tekst geldend op: 19 02 2015) Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 29 juli 2014, kenmerk 641412 123384 PG, houdende regels voor de subsidiëring

Nadere informatie

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>>

Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van << januari 2015, Raadsbesluitnr: 2014/<<>> registratienr 2014/57888 Bijlage bij het besluit van de raad van Alphen aan den Rijn van

Nadere informatie

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum

Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum Procedureverordening voor advisering tegemoetkoming in planschade gemeente Renkum De raad van de gemeente Renkum; Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 11 december 2012; Gelet op artikel

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Verordening van 23 maart, 13 en 20 april 2016 van Provinciale Staten van Drenthe, Fryslân en Groningen, houdende bepalingen met betrekking tot de verstrekking van subsidies van het Samenwerkingsverband

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp:

Raadsvoorstel. Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Raadsvoorstel Agendanummer: Datum raadsvergadering: Registratienummer: Onderwerp: Gevraagde Beslissing: Vaststelling Subsidieverordening voor het stimuleren van rioolgerelateerde voorzieningen in de huisaansluitingen

Nadere informatie

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( )

SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT ( ) SUBSIDIEREGELING INNOVATIEAGENDA CULTUUR MAASTRICHT (2016-2018) Burgemeester en wethouders van Maastricht, - gelet op artikel 2, vierde lid en artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening

Nadere informatie

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011

Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 : Tijdelijke verordening Stimuleringslening duurzame particuliere woningverbetering gemeente Kapelle 2011 Voorbereidende raadsvergadering: 25 januari 2011 Besluitvormende raadsvergadering: 15 februari 2011 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2011/05 Datum : 30 december 2010 Onderwerp

Nadere informatie

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo

Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012. dubo Subsidieverordening Duurzaam Bouwen op bedrijventerreinen Reimerswaal 2012 dubo 1 Subsidieregeling duurzaam bouwen op bedrijventerreinen gemeente Reimerswaal 2012 Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; Raadsgriffie,. Dordrecht Ontwerp besluit - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 8 juli 2004, nr. OW/2004/3325; gelet op artikel 25 van de Wet kinderopvang

Nadere informatie

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN

TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN TOETSINGSKADERS GEMEENTEGARANTIES EN GELDLENINGEN Besluit college d.d.: 01-06-2007 Raadsmededeling d.d. 08-06-2007 Presidium d.d: 15-08-2007 INHOUDSOPGAVE 1. Inleiding 3 2. Wettelijk kader en bevoegdheden

Nadere informatie

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder:

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: REGLEMENT FINANCIERINGSFONDS VAN DE RBVV Begripsomschrijving: Artikel 1. Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. RBVV : de Rotterdamse Bond Van Volkstuinders;

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Boxtel

Verordening Starterslening gemeente Boxtel Bijlage 1 bij Raadsvoorstel herinvoering van de verstrekking van startersleningen 1 Verordening Starterslening gemeente Boxtel De raad van de gemeente Boxtel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN

agendapunt 3.a.6 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN agendapunt 3.a.6 1293735 Aan College van Dijkgraaf en Hoogheemraden NWB BANK: BORGTOCHTVERKLARING GELDLENING VERSTREKT AAN UNIE VAN WATERSCHAPPEN Portefeuillehouder Smits, M. Datum 28 februari 2017 Aard

Nadere informatie

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008

Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Gemeente Heumen Procedureverordening tegemoetkoming in planschade, gemeente Heumen 2008 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Vastgesteld

Nadere informatie

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006.

2006. Nr. : Dnst. : BOWO. Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. 2006. Nr. : 06.0053. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 11 april 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014

Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 Door de gemeenteraad Zoeterwoude vastgesteld d.d. 25 september 2014 De verordening Startersleningen Zoeterwoude 2014 bestaat uit de delen A, B en C: - Deel

Nadere informatie

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006.

2006. Nr. : Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. 2006. Nr. : 06.0020. Dnst. : BOWO Gemeentegarantie verlenen aan de Stichting Huisvesting Werkende Jongeren. Leiden, 7 februari 2006. Naar aanleiding van een verzoek van de Stichting Huisvesting Werkende

Nadere informatie

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008

Algemene subsidieverordening Regio Achterhoek 2008 Het Algemeen Bestuur van de Regio Achterhoek; gelezen het voorstel van het Dagelijks Bestuur van de Regio Achterhoek van 22 oktober 2008; BESLUIT: vast te stellen de navolgende Algemene Subsidieverordening

Nadere informatie

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr.

Team MOM. gfedcb. gfedc OR. Besluitenlijst d.d. d.d. gfedcb gem.secr. Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Team MOM Garantieverklaring Rabobank 1- Notagegevens Notanummer 676158 Datum 12-1-2012 Programma: 14. Sport Portefeuillehouder Weth. De Jager 2- Bestuursorgaan

Nadere informatie

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014

VERORDENING STARTERSLENING GEMEENTE STEIN 2014 2013, no. De Raad der gemeente Stein; Gezien het voorstel inzake de Verordening Starterslening gemeente Stein 2014 (Gem. blad Afd. A 2013, no.); besluit: Een totaalkrediet van 128.000 beschikbaar te stellen

Nadere informatie

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum;

Gelet op het artikel 90, tweede en derde lid van de Wet raadgevend referendum; Subsidieregeling raadgevend referendum Regeling van de Referendumcommissie van 12 november 2015, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke

Nadere informatie

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008

Verordening Investeringssubsidie Sportaccommodaties 2008 RAADSBESLUIT De raad van de gemeente Dalfsen; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 april 2008, nummer 40; overwegende dat de gemeente wil stimuleren dat de inwoners van de gemeente

Nadere informatie

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen

Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke subsidieverordening stimulering aanschaf zonnepanelen bij particuliere woningen Voorbereidende raadsvergadering: 12 juni 2012 Besluitvormende raadsvergadering: 26 juni 2012 Portefeuillehouder: E. Damen AAN DE GEMEENTERAAD Nummer : 2012/36 Datum : 9 mei 2012 Onderwerp : Tijdelijke

Nadere informatie

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft

De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft Onderwerp: verordening Wmo-raad De gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Haaksbergen, ieder voorzover het zijn bevoegdheden betreft gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Gemeente ^" Albrandsuuaard

Gemeente ^ Albrandsuuaard 25 Gemeente ^" RAADSBESLUIT Besluit nr.: 90701 Onderwerp: Ie gewijzigde Algemene subsidieverordening Albrandswaard 2010 De raad van de gemeente Albrandswaard; Gezien het voorstel van het college van de

Nadere informatie

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006

Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 CVDR Officiële uitgave van Echt-Susteren. Nr. CVDR73749_1 25 november 2015 Verordening Wet Kinderopvang Gemeente Echt-Susteren 2006 De raad van de gemeente Echt-Susteren, gezien het voorstel van burgemeester

Nadere informatie

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016

Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Boxmeer, juli 2016 I-SZ/2016/1924 / RIS 2016-456 (Bijlage) Beleidsregels leenbijstand Participatiewet 2016 Inhoudsopgave HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN Begripsbepaling

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ;

gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/ ; Nr. 1748803 - II De RAAD van de gemeente Dordrecht; Raadsgriffie Spuiboulevard 300 3311 GR DORDRECHT gezien het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 15 november 2016, kenmerk SBH/1739468;

Nadere informatie

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang;

gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en artikel 25 van de Wet kinderopvang; De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2004, nr. 0408133 inzake de Wet Kinderopvang; gelet op artikel 147 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016

Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 Raadsvergadering : 25 februari 2016 Agendanr. : 6d Onderwerp : Algemene Subsidieverordening Bergeijk 2016 De raad der gemeente Bergeijk; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 12 januari

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 3714 25 januari 2017 Algemeen Subsidiereglement stichting Fonds voor Cultuurparticipatie Het bestuur van stichting Fonds

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998. Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene bepalingen Artikel 1 1. In deze verordening wordt verstaan onder provinciebestuur: het bevoegde orgaan van

Nadere informatie

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht

BIJLAGE 1. Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht BIJLAGE 1 Model l Controleprotocol algemene subsidieverordening Gemeente Dordrecht Inhoud 1. Inleiding 4 1.1 Wettelijk kader 4 1.1.1 Obj eet van controle 4 1.1.2 Relevante geldstroom. 5 1.1.3 Betrokken

Nadere informatie

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014.

&,/u rho/ia. ïyï ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG. Gemeente Ma*srrichr. C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014. &,/u rho/ia ;i *s * ïyï Gemeente Ma*srrichr ALG TIV EN E 5U 85: DI TVTRGRDTNI NG C TM EENTT MAASTR:il+-iT?O].5 VÊRSIE INSPRAAK - 26.6-2014 Algemene subsidieverordening gemeente Moostricht 2015 Algemene

Nadere informatie

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998

Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 CVDR Officiële uitgave van Groningen. Nr. CVDR244162_9 14 juli 2017 Kaderverordening subsidies provincie Groningen 1998 Provinciale Staten van Groningen; Besluiten: Hoofdstuk 1: Begripsbepalingen en algemene

Nadere informatie

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel

Procedureverordening tegemoetkoming in planschade gemeente Tiel Nr. 5a, afdeling SO De raad van de gemeente Tiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders; gelet op hoofdstuk 6, afdeling 6.1 'Tegemoetkoming in schade', Wet ruimtelijke ordening (Wro); gelet

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening,

Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Loon op Zand; Gelet op artikel 2 en artikel 3 van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening, Besluiten vast te stellen de volgende beleidsregels: Beleidsregels

Nadere informatie

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening

College van B en W van de Gemeente Breda. Beleidsregels over toelating tot schuldhulpverlening Beleidsregels Schuldhulpverlening Breda Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is geldig tot Onderwerp Gemeente

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 14 juli 2015, nummer ; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Leusden. Nr. 107405 16 november 2015 Speelautomatenhalverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gezien het voorstel van het college van burgemeester

Nadere informatie

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015

REGELING SUBSIDIES VRIJWILLIGERSACTIVITEITEN WELZIJN EN ZORG 2015 Burgemeester en wethouders van Maastricht, gelet op artikel 2, vierde lid én artikel 3, tweede lid van de Algemene subsidieverordening gemeente Maastricht 2015; besluiten tot vaststelling van de volgende

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; Sector : II Nr. : 39 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders dd. 27 augustus 2007, nr. 8/39.07; gelet op artikel 160, sub e van de Gemeentewet; besluit:

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht;

Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht; ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING ALMERE 2011 De raad van de gemeente Almere; Gezien het voorstel van het college; Gelet op het bepaalde in de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en titel 4.2 van de Algemene

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012;

De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; De raad van de gemeente Bergen; gelezen het voorstel van het college van Bergen van 4 sept. 2012; gezien het advies van de Algemene raadscommissie van 18 oktober 2012; gelet op het bepaalde in de Gemeentewet

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; De raad van de gemeente Oirschot, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 september 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t: vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal

Beleidsregels. Schuldhulpverlening. gemeente Reimerswaal Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal D:\bct\3party\neevia.com\Document Converter\temp\DSPDF_9D2_31303938323735313332.DOC 1 Beleidsregels Schuldhulpverlening gemeente Reimerswaal GEMEENTE

Nadere informatie

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard

Collegevoorstel. Inleiding. Feitelijke informatie. Afweging. garantstelling Batard Collegevoorstel Inleiding Jeu de Boules vereniging Batard is enkele maanden terug begonnen met de realisatie van een jeu de boulesaccommodatie in Sport- en recreatiepark de Schroef. Om dit mogelijk te

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr

GEMEENTEBLAD. Nr GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Sliedrecht. Nr. 155042 8 november 2016 Verordening Blijverslening Sliedrecht 2016 De raad der gemeente Sliedrecht; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen!

Rekenkamercommissie. !! Hofhoek 5!!! 3176 PD Poortugaal! Onderzoek rekenkamercommissie!!! naar gemeentelijke garantstellingen! Aan: De gemeenteraad van Albrandswaard Rekenkamercommissie Hofhoek 5 3176 PD Poortugaal Datum: 7 mei 2014 Betreft: Onderzoek rekenkamercommissie naar gemeentelijke garantstellingen Geachte leden van de

Nadere informatie

Sector: I. Nr. : 90.8

Sector: I. Nr. : 90.8 Sector: I Nr. : 90.8 De raad van de gemeente Ferwerderadiel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 oktober 2001, nummer 7/90.01; gelet op de artikelen 148 en 149 van de Gemeentewet

Nadere informatie

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten

Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten Inhoud Pagina 2 Nadere regels en beleidsregel incidentele subsidie voor culturele activiteiten tot 5.000 Pagina 4 Nadere regels

Nadere informatie

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016

Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 Algemene verordening ondergrondse infrastructuur gemeente Noordwijk 2016 De raad van gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 juni 2016; gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten

VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten VERORDENING (re)integratie arbeidsgehandicapten Op subsidieverlening op grond van deze verordening zijn tevens de bepalingen van de Algemene Subsidieverordening 1998 van toepassing indien en voorzover

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING

RAADSVOORSTEL MET VERORDENING RAADSVOORSTEL MET VERORDENING Raadsvergadering : 21 november 2016 Agendapunt : Onderwerp : Verordening Starterslening Opsterland 2016 Portefeuillehouder : Piet van Dijk Voorstel 1. De 'Verordening Starterslening

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 oktober 2017; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Rheden Nr. 212929 4 december 2017 Verordening Blijverslening gemeente Rheden 2017 De raad van de gemeente Rheden; gelezen het voorstel van burgemeester en

Nadere informatie

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017

Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Weert. Nr. 21810 10 februari 2017 Subsidieregeling Onderwijs en Kinderopvang Weert 2017 Burgemeester en wethouders van Weert; gelet op artikel 3 van de Algemene

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe

Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe Uitvoeringsbesluit financiering instandhouding provinciale monumenten in Drenthe (geconsolideerde versie, geldend vanaf 1-1-2013) Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie provincie Drenthe Officiële

Nadere informatie

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder:

Verordening Blijverslening Heeze-Leende. Artikel 1 Begrippen. Deze verordening verstaat onder: De raad van de gemeente Heeze-Leende; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20-12-2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang, De raad van de gemeente Valkenburg aan de Geul gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van Valkenburg aan de Geul; nr. verordening en beleidsregel Kinderopvang,, inzake gelet artikel 149 van

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie

* Overigen (bijv. afzender/aanvrager) Nadere specificatie: SV Laar. .t Niet van toepassing. .t. TILS-lijst Nadere specificatie:

* Overigen (bijv. afzender/aanvrager) Nadere specificatie: SV Laar. .t Niet van toepassing. .t. TILS-lijst Nadere specificatie: 3 6ú.o >tr ll It t! reo GEMEENTE vtleert TILS 1096 Sector Afdeling Zaaknummer(s) ingekomen stuk(ken) Behandelend medewerk(st)er Poftefeuillehouder(s) Inwoners Onderwijs, Cultuur, Sport en Welz jn 030084

Nadere informatie

Gescand archief datum

Gescand archief datum Gescand archief datum 01-2017 - De raad van de gemeente Delft; 2858609 gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 20 september 2016 gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet en

Nadere informatie

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012

NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 NADERE REGELS SUBSIDIE WONEN BOVEN WINKELS ARNHEM 2012 HET COLLEGE VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE ARNHEM, Overwegende dat het college met gebruikmaking van de anticipatiebevoegdheid als

Nadere informatie

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015

I-SZ/2015/1803. Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 I-SZ/2015/1803 Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid - Algemene bepalingen 2015 Definitieve vaststelling Besluit College d.d. 1 september 2015 . Beleidsregels Bijzondere bijstand en Minimabeleid

Nadere informatie

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017

Verordening Starterslening gemeente Beesel 2017 De raad van de gemeente Beesel; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016; gelet op de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; b e s l u i t : vast te stellen de volgende:

Nadere informatie