Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Dáárom De Hoenderloo Groep. Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten"

Transcriptie

1 J Dáárom De Hoenderloo Groep Jaarplan 2015 Wat wij kunnen doen voor de Jeugd ten behoeve van samenwerkende gemeenten

2 INHOUD VoorwoorD 3 1 Inleiding 4 2 Cliëntparticipatie en klachtenregeling 5 3 Kwaliteit 6 4 Aanmelding 7 5 Meerwaarde 8 Trajectaanpak 8 Onderwijs 8 Continuïteit geborgd 8 Onderzoek 8 schaalgrootte 9 6 Samenwerking 11 7 Innovatie 12 8 Social return 14 9 RapportageS 14 2

3 voorwoord Dat u als gemeente graag wilt weten wat de visie is van (nieuwe) partners waarmee u samenwerkt, kunnen wij ons goed voorstellen. Daarom presenteer ik u met veel genoegen het Jaarplan 2015 van De Hoenderloo Groep. Hierin leest u voor wie we er zijn, wat we bieden en waar we voor staan. Vanwege de transitie en de veranderende wet- en regelgeving wordt 2015 een spannend jaar in de Jeugdzorg. Voor zowel gemeenten als zorgaanbieders, maar ook voor jongeren met complexe (gedrags)problemen en hun ouders. Als landelijk werkende, specialistische jeugdzorginstelling is De Hoenderloo Groep er voor deze jongeren, die vaak al een lange en versnipperde hulpverleningsgeschiedenis achter de rug hebben. We stellen de jongere centraal en organiseren een maximale verbinding tussen alle bij de jongere betrokken personen en instanties. De Hoenderloo Groep is onderdeel van Pluryn, een instelling voor jongeren en volwassenen met een handicap en complexe zorgvragen. Door bundeling van de expertises binnen De Hoenderloo Groep en Pluryn bieden wij een antwoord op hulpvragen van jongeren, ook als deze niet binnen de huidige schotten en financieringsstromen vallen. Ook in 2015 staan trajectzorg én maatwerk in de behandeling voor elke jongere centraal. Net als het transparant maken van de zorgkosten. Deze doelen willen wij samen met u bereiken. Heeft u na het lezen vragen of opmerkingen, dan horen wij dit graag. Erwin Duits Directeur 3

4 Inleiding Dit Jaarplan biedt u inzicht in de uitvoering van residentiële behandeltrajecten en crisisopvang bij De Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn. Hierin zijn meegenomen de mogelijkheden van De Hoenderloo Groep voor Jeugdzorg Plus en Jeugd-GGz. En de inzet van andere Pluryn-locaties ten behoeve van de huidige AWBZgefinancierde zorg. De Hoenderloo Groep biedt specialistische behandelprogramma s voor jongeren tussen de 8 en 18+ met complexe problematiek. Deze vallen onder het oude domein Jeugdzorg of Jeugdzorg Plus. Het grootste aandeel betreft behandeltrajecten in leef- en gezinsgroepen in de open setting. Via de SeysCentra bieden wij in het kader van de huidige AWBZ interdisciplinaire behandeling aan kinderen met beperkingen die te maken hebben met ernstige eetproblematiek of onzindelijkheid. Over deze zorg zijn eveneens afspraken gemaakt in het landelijk transitiearrangement. De GGz betreft ambulante behandeling, met name voor jongeren met een stoornis of trauma die bij De Hoenderloo Groep zijn opgenomen in de open of gesloten setting. De AWBZ-zorg wordt gerealiseerd ten behoeve van jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en sterke gedragsstoornissen. Zij verblijven bij diverse onderdelen van Pluryn, zoals Orthopedagogisch Behandelcentrum De Beele in Voorst (valt deels onder het landelijk transitiearrangement), Orthopedagogisch Behandelcentrum Jan Pieter Heije in Renkum en Werkenrode Jeugd. Dit laatste onderdeel biedt ondersteuning aan jongeren van 10 tot 23 jaar met een lichamelijke of verstandelijke handicap, autisme, NAH of een chronische ziekte. 4

5 Cliëntparticipatie en klachtenregeling Pluryn/De Hoenderloo Groep biedt zowel jongeren als hun ouders de mogelijkheid tot inspraak in het beleid. Zowel op locatie- als concernniveau zijn er jongerenraden en cliëntenraden. De organisatie beschikt over klachtenregelingen die voldoen aan de wettelijke eisen. Cliënten worden geïnformeerd over de klachtenregelingen en klachtondersteuning. De organisatie handelt conform de vastgestelde regelingen en procedures. 5

6 Kwaliteit Pluryn/De Hoenderloo Groep beschikt over kwaliteitssystemen die voldoen aan de standaarden in de betreffende sector. De organisatie volgt de huidige eisen van geldende wet- en regelgeving en bereidt zich voor op het werken binnen de voorwaarden van de nieuwe Jeugdwet vanaf 1 januari We werken met evidence en practice based methodes gebaseerd op de geldende en actuele standaarden. Wij investeren in onderzoek en ontwikkeling ten behoeve van een constante verbetering van de behandeling van onze jongeren. De organisatie werkt samen met de Inspecties Jeugdzorg, Onderwijs, Gezondheidszorg en de Gehandicaptenzorg en geeft opvolging aan aanwijzingen die voortkomen uit onderzoeken van de Inspectie. Wij werken conform de meldplicht voor calamiteiten. De organisatie werkt vanuit de uitgangspunten van het Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. Wij hanteren de meldcode huiselijk geweld waarbij wij in overleg met de (gezins)voogd handelen wanneer wij risico s signaleren voor kinderen die bij ons in zorg zijn of voor betrokken gezinsleden. Bij risico s wordt de landelijke verwijsindex benut, ook in samenspraak met de betrokken (gezins)voogd. Medewerkers zijn gekwalificeerd voor het werken met deze complexe doelgroep. Medewerkers worden voortdurend bijgeschoold in, onder andere, het sociaal competentiemodel en de-escalerend werken. Medewerkers die werken met erkende interventies zoals MDFT (MultiDimensionele FamilieTherapie) of IOG (Intensieve Orthopedagogische Gezinsbegeleiding) zijn daarvoor opgeleid en worden in hun werk ondersteund door een supervisor. HBO- of WO-opgeleide medewerkers die in het kader van de behandeling beroepsmatig in contact komen met jongeren en hun ouders zijn of worden geregistreerd als jeugdprofessional of in het BIG-register. MBO-opgeleide medewerkers werken onder verantwoordelijkheid van een HBO/WO opgeleide/geregistreerde medewerker. In de zorg voor jongeren en hun ouders wordt rekening gehouden met hun religieuze en culturele achtergrond. Zowel in de bejegening, in de vormgeving van de zorg en het onderwijs als in de praktische vormgeving van het dagelijks leven (waaronder voeding, feestdagen etc.). Middels een consulent levensbeschouwing wordt actief aandacht geschonken aan betekenisgeving vanuit diverse achtergronden en religies. 6

7 Aanmelding De inzet van jeugdhulp vanaf 2015 vindt plaats op basis van een beschikking of op basis van een verwijzing van specifieke geautoriseerde verwijzers waaronder de toekomstige gecertificeerde instelling. Wij worden graag geïnformeerd over de wijze waarop de toeleiding naar dit type (zeer) specialistisch aanbod in uw regio s vorm krijgt vanaf Wij bieden onze medewerking en expertise aan om te komen tot goede afwegingen voor jongeren met complexe hulpvragen. Wij participeren in diverse regio s (vast of op afroep) in intersectorale overleggen over moeilijk plaatsbare jongeren. Hierbij wordt een zorgvuldige weging gemaakt om te bepalen of jongeren daadwerkelijk zijn aangewezen op het zorgaanbod van Pluryn/De Hoenderloo Groep. Het biedt ons zo nodig een platform om tijdens de behandeling de trajecten van jongeren, gericht op hun perspectief terug in de regio, vorm te geven. Bij een acceptatie van een aanmelding proberen wij zo snel als mogelijk te plaatsen. Wanneer er een wachttijd moet worden overbrugd, bezien wij samen met de verwijzende instantie of er voldoende ondersteuning is voor de jongere en het gezin. Als het nodig is, wordt een alternatief traject ingezet. 7

8 Meerwaarde Trajectaanpak De Hoenderloo Groep heeft ruime ervaring in het werken in trajecten en levert trajectzorg op maat. Een plaatsing bij De Hoenderloo Groep betekent meestal dat een deel van het behandeltraject van een jongere buiten de eigen regio plaatsvindt. Dit gebeurt alleen als het een evidente meerwaarde heeft voor de betrokken jongere en het gezin. Beslissend bij deze overwegingen zijn het specialistisch aanbod dat wij vormgeven door de jarenlange ervaring en expertise die binnen onze organisatie is opgebouwd in de behandeling van jongeren met complexe (gedrags)- problemen. Onderzoek, doorontwikkelen van kwaliteit In samenwerking met universiteiten en andere partners investeren wij in onderzoek om de kwaliteit en effectiviteit van de behandeling te verhogen, soms gericht op specifieke doelgroepen en hulpvragen zoals meisjes met afhankelijkheidsrelaties, normaal begaafde jongeren met zeer ernstig gestoord gedrag en jonge jongens. In de samenhang van zorg, onderwijs en arbeidsintegratie blijven wij investeren. Uit onderzoek is gebleken dat de zorg van De Hoenderloo Groep helpt. Publicaties over onderzoek zijn te lezen op Onderwijs Door de verbinding van behandeling en onderwijs lukt het om jongeren die al lange tijd geen onderwijs meer volgen, relatief snel in onderwijs te laten participeren. Verbinding van het behandelplan met het onderwijsperspectiefplan is hierbij van belang. Continuïteit geborgd Dankzij onze 4 milieusvoorziening bieden wij continuïteit in behandeling, zorg en onderwijs. Verhuist een jongere van een leefgroep naar een gezinsgroep, of van Jeugdzorg Plus naar Open Jeugdzorg, dan is continuïteit in onderwijs en therapieën geborgd. Voor de kwaliteit van het traject is dit een enorme meerwaarde. 8

9 Schaalgrootte die een gedifferentieerd en specialistisch aanbod mogelijk maakt Door de omvang van het landelijke aanbod zijn wij in staat om voor jongeren met diverse hulpvragen een passend behandelaanbod te creëren in een prikkelarme, groene omgeving. Het terrein en de voorzieningen bieden jongeren rust en ontwikkelmogelijkheden, waarbij het onderwijsaanbod inclusief de stage- en werkervaringsplekken, de activiteitenbegeleiding en de training- en therapiemogelijkheden een belangrijke toegevoegde waarde hebben. De expertise van Pluryn/De Hoenderloo Groep is breed. Het omvat onder andere: Specialistische behandeltrajecten jeugdzorg in open setting, aangevuld met GGz behandeling Behandeltrajecten Jeugdzorg Plus, aangevuld met GGz behandeling Behandelaanbod voor jongeren met sterk gestoord gedrag en LVB problematiek Behandelaanbod binnen de SeysCentra voor kinderen met ernstige eetproblematiek en onzindelijkheid, vaak gekoppeld aan hun beperking. Door bundeling van deze expertise bieden wij een antwoord op hulpvragen van jongeren, ook als deze niet binnen de huidige schotten en financieringsstromen vallen. 9

10 10

11 Samenwerking met gebiedsgerichte teams en andere partners in de regio Behandeling bij De Hoenderloo Groep is onderdeel van het traject van jongeren dat begint en (meestal) eindigt in de regio van herkomst. Een goede verbinding met de regionale partners en de gebiedsgerichte teams in de betreffende gemeenten en regio s is van groot belang. Wij geven dit onder andere vorm door participatie aan (regionale) casusoverleggen daar waar het gaat om jongeren met complexe hulpvragen. In overleg met de verwijzende/plaatsende instantie en natuurlijk de betreffende jongere en de ouders/netwerk worden de doelen van de behandeling bepaald, gericht op een passend perspectief van de jongere. De gedragswetenschappers die als behandelcoördinator de regie voeren over de behandeling adviseren over het (vervolg)traject van de betrokken jongeren. Per regio is er een aanspreekpunt als het gaat om de voortgang van trajecten van jongeren uit de betreffende regio. Waar nodig signaleren wij knelpunten in het behandeltraject van jongeren en dragen bij aan mogelijke oplossingen hiervan. Dit geldt tevens voor het onderwijstraject voor de jongeren die bij ons geplaatst zijn. 11

12 Innovatie Wij kiezen als De Hoenderloo Groep nadrukkelijk voor de toegevoegde waarde in de behandeling van jongeren met complexe hulpvragen. De opdracht hierbij is om een goede aansluiting te vormen met de regionale en lokale partijen die van belang zijn voor het behandeltraject van de jongere en voor zijn/haar ouders en netwerk. Wij investeren hierin vanuit de visie dat plaatsing bij De Hoenderloo Groep altijd een onderdeel is van het totale traject van een jongere. De transitie en vooral de transformatie en de betrokkenheid van gemeenten biedt hiervoor uitdagingen, ook in de aansluiting in onderwijs, wonen etc. De inhoudelijke doorontwikkeling van ons zorgaanbod is van belang. Wij werken volgens beproefde richtlijnen en doen samen met partners onderzoek naar werkzame factoren in de behandeling van jongeren met ernstige en complexe problematiek. Wij zien en benutten hierbij de kansen die de transitie biedt ten aanzien van intersectoraal werken. Kennis vanuit behandeling van jongeren met stoornissen en trauma s en jongeren met licht verstandelijke beperkingen wordt gebundeld. De ervaringen met trajecten in de Jeugdzorg Plus worden ingezet om jongeren, in samenwerking met regionale en lokale partners, te ondersteunen in het vormgeven van een reëel toekomstperspectief. Concrete innovatiemogelijkheden zien wij in: Bieden van doorlopende behandeltrajecten Voor jongeren tussen het open en gesloten kader, onder andere via schakelgroepen. Deze kunnen worden ingezet voor jongeren bij wie een gesloten machtiging dreigt. De nieuwe mogelijkheid die de wet biedt met de voorwaardelijke gesloten machtiging biedt ook hier kansen. Door de situering van open/besloten behandeling en gesloten behandeling dicht bij elkaar, geven wij trajecten voor jongeren vorm, waarbij wij snel kunnen schakelen. Als het nodig is, worden beperkende maatregelen ingezet, als het niet nodig is, kan een jongere zijn traject vervolgen (of starten) in een open setting. Onderwijs, behandeling en therapie vormen hierbij een doorgaande lijn, die niet onderbroken wordt. 12

13 Aanvullen en vormgeven van behandelaanbod voor specifieke doelgroepen Voorbeelden: Specifiek behandelaanbod in een kleinschalige (gezins)setting op het terrein. Een koppeling met onderwijs en arbeidsoriëntatie moet leiden tot een duidelijk ontwikkelingsperspectief. Opdrachtgevers en verwijzers kunnen gebruikmaken van de mogelijkheid tot een nadere intersectorale diagnose inclusief behandelplan voor meisjes met ernstig (onbegrepen) probleemgedrag. Een buitenland project biedt een therapeutisch behandelaanbod van 4 maanden voor meisjes in afhankelijkheidsrelaties. Inzetten van systeeminterventies In samenwerking met partners worden erkende ambulante systeeminterventies ingezet om de gezins relaties en opvoedingsvaardigheden van ouders te herstellen en/of verbeteren en residentiële behandel trajecten te verkorten. Maatwerk De Hoenderloo Groep heeft een traditie in het oplossingsgericht werken. Wij vinden dat er voor elke jongere en zijn/haar ouders/netwerk een passend behandelaanbod mogelijk moet zijn. Als het er niet is, dan onderzoeken wij hoe het wel kan. Dit kan betekenen dat er voor jongeren een aanbod op maat wordt gemaakt waarin gebruik gemaakt wordt van de expertise op het terrein van jeugdzorg, LVB en GGz, of een behandelaanbod voor de jongere samen met zijn ouder(s). Onderwijs en arbeidsintegratie Er liggen kansen om maatschappelijke problemen van jongeren niet te bezien vanuit hun probleemgedrag, maar vanuit hun perspectief. Onderwijs en werk zijn daarbij van groot belang. Wij zien mogelijkheden om onze expertise in te zetten bijvoorbeeld bij leerplichtige jongeren die niet naar school gaan of bij jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. 13

14 Social Return Het bestaansrecht van onze organisatie is gelegen in de meerwaarde voor jongeren en hun ouders/netwerk, gericht op een reëel toekomstperspectief voor de betrokken jongeren. Wij werken graag mee aan het onderzoeken hoe de Social Return van de inzet benoemd en mogelijk vergroot kan worden. Voorbeelden hiervan zijn het samenbrengen van het zorgtraject en het onderwijstraject van jongeren, aandacht voor arbeidsintegratie en voorkomen of verkorten van gesloten plaatsingen. Rapportages Wij rapporteren periodiek (minimaal per half jaar) over de ingezette zorg. Wij garanderen de informatie over landelijk overeengekomen prestatie-indicatoren. Wanneer er door regio s specifieke aanvullende eisen worden gesteld gaan wij na hoe wij hier aan tegemoet kunnen komen zonder onevenredige administratieve lasten. 14

15 15

16 DÁÁROM DE HOENDERLOO GROEP Sterk in trajectaanpak Gedifferentieerd, specialistisch behandelaanbod continuïteit in behandeling en onderwijs geborgd Groene, prikkelarme omgeving Innovatief Transparantie over traject; kosten en inhoud WIJ GEVEN ALLES, BEHALVE OP De Hoenderloo Groep is er voor jongeren met complexe problematiek, die vaak nergens meer terecht kunnen. Ze hebben een lange en veelal versnipperde hulpverleningsgeschiedenis; gemiddeld zien jongeren zeven instellingen van binnen, voordat ze bij De Hoenderloo Groep komen. Wij zeggen geen nee tegen ze, maar zoeken een oplossing op maat. In het belang van het kind, creatief en flexibel. Iedere jongere verdient een kans op een betere toekomst, hoe complex de hulpvraag ook is. Daar staan en gaan wij voor! POSTBUS AB HOENDERLOO T E I DHG IS ONDERDEEL VAN PLURYN 3240-DHGJ