Centrale Klachtencommissie Cliënten, instructie

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Klachtencommissie Cliënten, instructie"

Transcriptie

1 Cliënten, instructie Type document Instructie Status Vastgesteld Laatste wijziging Februari 2015 Evaluatie November 2017 Als dit een geprint document is, is het een onbeheerde versie, de actuele versie is te vinden op het intranet Afbakening Doel Het zorgvuldig en slagvaardig behandelen van klachten van cliënten. Deze regeling geeft richting aan en inzicht in de werkwijze van de Cliënten s Heeren Loo Zorggroep (CKC). Toepassing Alle onvrede/ ongenoegen van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling worden geuit door de klager over de beklaagde. Gebruikers Adviseurs Ambtelijk secretaris Klantcontact Landelijk Cliënten Cliënten Cliëntvertrouwenspersonen Directeur Expertisecentrum Advisium Medewerkers Raad van Bestuur Regiodirecteuren Wettelijk vertegenwoordigers Voorwaarden Het voorleggen van de klacht aan de CKC is mogelijk na indiening van een klacht in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) en de Jeugdwet. De klachtbehandeling heeft een vertrouwelijk karakter. Een klacht kan door of namens een cliënt, door de wettelijk vertegenwoordiger of door nabestaanden worden ingediend bij de CKC. In geval de wettelijk vertegenwoordiger een klacht wil indienen, dient de betreffende cliënt, indien deze de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake is, middels een schriftelijk machtiging aan te geven dat hij 1 achter indiening van de klacht staat. Daarnaast kan elk ander in de instelling verblijvende cliënt, de echtgenoot en elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad, een Bopz-klacht indienen. De wettelijk vertegenwoordiger die een Bopz-klacht wil indienen heeft een zelfstandig klachtrecht. Algemeen Zolang een nieuwe instructie niet is vastgesteld, blijft de huidige van kracht, ongeacht het verstrijken van de termijn waarbinnen de huidige instructie diende te worden geëvalueerd. De klager en de beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een adviseur. De klager kan bij het indienen van de klacht en in het vervolg van de procedure zich laten bijstaan door een cliëntvertrouwenspersoon. 1 Uitsluitend voor de leesbaarheid wordt in deze instructie de mannelijke vorm gebruikt. 31 maart van 8

2 De klager heeft een keuze in de wijze waarop deze met de klacht omgaat. De klager kan de klacht voorleggen aan de CKC (formele klachtroute) of kan kiezen voor een gesprek in de regio (informele klachtroute). De informele klachtroute is geen voorwaarde om de klacht te kunnen voorleggen aan de CKC. De formele klachtroute wordt beschreven in onderhavige instructie en het reglement klachtenbehandeling Cliënten. De informele klachtroute wordt beschreven in de instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten. Tezamen maken deze stukken onderdeel uit van de klachtenregeling cliënten s Heeren Loo Zorggroep. De begrippenlijst, opgenomen in bijlage 1, maakt onlosmakelijk geheel uit van deze instructie. Geheimhouding De voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris van de CKC zijn gehouden tot geheimhouding van wat hen uit hoofde van hun functie met betrekking tot de CKC ter kennis is gekomen. Relevante documenten Reglement klachtenbehandeling Cliënten Instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten 1 Indiening en ontvangst klacht Procesverloop 1.1 De klager a) kan een klacht bij de CKC indienen via het Klantcontact Landelijk: Telefoon: ; of Mail: b) kan rechtstreeks een klacht bij de CKC indienen: Telefoon: ; of Mail: of Post: s Heeren Loo Zorggroep Cliënten t.a.v. E. Jorritsma-Bakker Postbus AP AMERSFOORT. c) dient een WKCZ-klacht of een klacht in het kader van de Jeugdwet 2 bij voorkeur schriftelijk in. Indien de klager dit niet wenst, kan de klacht ook mondeling worden ingediend; d) dient een Bopz-klacht 3 schriftelijk in. 1.2 Het Klantcontact Landelijk a) bespreekt direct met de klager de wijze waarop deze met de klacht wil omgaan. De klager moet een keuze maken uit de volgende opties: - formele klachtroute (CKC); of - informele klachtroute (Regionale Klachtenbeantwoording). b) hanteert, indien de klager de klacht wil voorleggen aan de CKC, onderstaande bepalingen; c) maakt de dag waarop de klacht is gemeld een registratieformulier aan van de klacht; d) stuurt de klacht, de dag waarop het registratieformulier is aangemaakt, door naar de CKC 4 en bevestigt dit aan de klager. 2 De klacht waarop het klachtrecht van de WKCZ respectievelijk de Jeugdwet van toepassing is. 3 De klacht die zich richt op een beslissing, zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 Bopz. 4 De communicatie met de CKC verloopt via de ambtelijk secretaris van de CKC. 31 maart van 8

3 1.3 De ambtelijk secretaris a) houdt van alle klachten een dossier bij; b) draagt, indien de klacht mondeling is ingediend, met instemming van de klager zorg voor de schriftelijke verwoording van de klacht; c) bevestigt binnen 2 werkdagen nadat de klacht bij de CKC is binnen gekomen de ontvangst van de klacht aan klager; d) bespreekt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, de klachtroutes met de klager. Indien de klager (alsnog) kiest voor de informele klachtroute, is de instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten van toepassing; e) informeert de klager, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht en na overleg met de voorzitter van de CKC, over de ontvankelijkheid van de klacht; f) informeert de beklaagde indien de klacht ontvankelijk is - binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk over de klacht met het verzoek op de klacht te reageren; g) informeert de CKC, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk over de inhoud van de klacht; h) stuurt de reactie van de beklaagde, binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan, door naar de CKC en de klager; i) hanteert, indien sprake is van een spoedeisende Bopz-klacht 5, in afwijking van lid e t/m g van dit artikel een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de spoedeisende Bopz-klacht. 1.4 De beklaagde a) heeft de mogelijkheid om, binnen 3 werkdagen nadat de beklaagde in kennis is gesteld van een spoedeisende Bopz-klacht, schriftelijk een reactie op de klacht in te dienen bij de ambtelijk secretaris; b) heeft indien het geen spoedeisende Bopz-klacht betreft, de mogelijkheid om, binnen 5 werkdagen nadat de beklaagde in kennis is gesteld van de klacht, schriftelijk een reactie op de klacht in te dienen bij de ambtelijk secretaris. 2 Onderzoek klacht 2.1 De CKC a) hoort, indien naar haar oordeel nodig, personen die betrokken zijn bij datgene waarop de klacht betrekking heeft; b) schakelt, indien naar haar oordeel nodig, deskundigen in; c) ziet documenten in die van belang zijn voor het onderzoek omtrent de klacht, voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke plicht tot geheimhouding. In dat geval dient vooraf toestemming te zijn verkregen van de daartoe bevoegde persoon. Voor zover de documenten betrekking hebben op de klager, dient daarvoor toestemming te worden verkregen van de klager en/ of diens wettelijk vertegenwoordiger. 3 Mondelinge behandeling klacht 3.1 De ambtelijk secretaris a) nodigt de klager en de beklaagde, zo spoedig mogelijk, schriftelijk uit voor een hoorzitting, tenzij de CKC van mening is dat zij over voldoende informatie beschikt en derhalve uitspraak kan doen op basis van de schriftelijke stukken. De hoorzitting met betrekking tot een WKCZklacht vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. De 5 Onder spoedeisende Bopz-klacht wordt verstaan de klacht waarvoor een beslistermijn van twee weken geldt. 31 maart van 8

4 hoorzitting met betrekking tot een Bopz-klacht vindt plaats binnen de gestelde termijn in onder a en b van deze instructie. De klager en de beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een adviseur; b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van 4 weken, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de beklaagde, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de hoorzitting zal plaatsvinden; c) maakt aantekeningen van hetgeen is besproken tijdens de hoorzitting en verwerkt dit in de uitspraak. 3.2 De CKC a) beschermt tijdens de behandeling zoveel als mogelijk de persoonlijke levenssfeer van de klager en de beklaagde; b) brengt, indien naar haar oordeel sprake is van een klacht die zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, het bestuur daarvan onverwijld op de hoogte. Indien de CKC constateert dat het bestuur geen maatregelen heeft getroffen, meldt de CKC de situatie aan het staatstoezicht van de volksgezondheid. 4 Intrekking klacht 4.1 De klager a) kan op ieder moment de klacht, bij voorkeur schriftelijk, intrekken. In geval de klager dit mondeling wil doen, bevestigt de ambtelijk secretaris de intrekking schriftelijk aan de klager. 4.2 De ambtelijk secretaris a) informeert de beklaagde zo spoedig mogelijk over de intrekking; b) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de sluiting van het klachtdossier, tenzij een andere wettelijke bewaarplicht van toepassing is; c) kan het klachtdossier langer in een archief bewaren, indien sprake is van wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden. 5 Afhandeling klacht 5.1 Uitspraak CKC inzake WKCZ-klacht De (ambtelijke secretaris van de) CKC a) stelt binnen 4 weken na de hoorzitting, de klager, de beklaagde en het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte van het oordeel van de CKC over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen; b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van 4 weken, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de beklaagde en het bestuur, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de CKC een oordeel over de klacht zal geven; c) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij geldt de termijn genoemd in 4.2 onder b en c van deze instructie De Raad van Bestuur a) deelt de klager en de CKC, binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de CKC, schriftelijk mede of en zo ja welke maatregel(en) word(t)(en) genomen; 31 maart van 8

5 b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van een maand, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de CKC, onder vermelding van een nieuwe termijn; c) doet, bij afwijking van het oordeel en/ of de aanbevelingen van de CKC, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de CKC. 5.2 Uitspraak CKC inzake Bopz-klacht De (ambtelijk secretaris van de) CKC a) neemt binnen 4 weken na ontvangst van de Bopz-klacht een beslissing, indien de klacht gericht is tegen een beslissing in het kader van de Bopz die ten tijde van de indiening van de klacht geen gevolg meer had of waaraan in de tijd dat de klacht bij de CKC aanhangig is het gevolg is komen te vervallen; b) neemt binnen 2 weken na ontvangst van de Bopz-klacht een beslissing, indien de klacht gericht is tegen een beslissing in het kader van de Bopz en waarbij geen sprake is van de situatie genoemd in het vorig lid; c) stelt, binnen de van toepassing zijnde termijn genoemd in onder a en b, de betrokken cliënt (niet zijnde de klager), de beklaagde, de leidinggevende van de betreffende afdeling van de betrokken cliënt die bevoegd en in staat is de maatregel op te heffen, de inspecteur voor de gezondheidszorg, alsmede het bestuur in kennis van zijn met reden omklede beslissing op de klacht of van het niet in behandeling nemen van de klacht; d) vernietigt de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk, indien de CKC de klacht gegrond verklaart. De CKC kan in dit geval de voor de behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van haar beslissing. De CKC kan hiervoor tevens een termijn stellen; e) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij geldt de termijn genoemd in 4.2 onder b en c van deze instructie. 31 maart van 8

6 Ondersteunende informatie Informatiebronnen voor de gebruiker PORTAL s Heeren Loo Website s Heeren Loo Folder Heb je een klacht? (tekst- en pictogramversie) Contactgegevens klachtenregeling Post: Bestuursondersteuning Postbus AP AMERSFOORT Telefoon: Beheergegevens Trefwoorden Ambtelijk secretaris, beklaagde, beslissing, bestuur, Bopz, CKC, klacht, klachtbehandeling, klachtenbeantwoording, klachtencommissie, klager, Klantcontact Landelijk, uitspraak, WKCZ Referentie aan HKZ rubricering Documentbeheerder Bestuursondersteuning Datum Juli 2013 Omschrijving wijziging Klachtenregeling voorlopig vastgesteld door Raad van Bestuur Oktober 2013 Wijzigingen naar aanleiding van eerste advies CCR en opmerkingen regiodirecteuren November 2013 Laatste wijzigingen naar aanleiding van advies CCR September 2014 Evaluatie klachtenregeling Januari 2015 Wijzigingen naar aanleiding van advies CCR 31 maart van 8

7 Bijlage 1 Begripsbepaling Adviseur De persoon die de klager of beklaagde bij de behandeling van de klacht bijstaat. Deze persoon kan zowel intern als extern zijn. Ambtelijk secretaris De persoon die de CKC ondersteunt bij de behandeling van de klacht. Behandeling Onderzoek van de CKC naar de gegrondheid van de klacht, nadat de klacht door de CKC ontvankelijk is bevonden. Beklaagde De persoon, werkzaam voor of bij s Heeren Loo, tegen wie de klacht zich richt, of de zorgaanbieder zelf. De beklaagde kan zich laten bijstaan bij de behandeling of beantwoording van de klacht. Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. Bopz Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Centrale cliëntenraad De cliëntenraad die het formele aanspreekpunt is voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen s Heeren Loo en gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Cliënten De commissie die ten behoeve van cliënten bevoegd is kennis te nemen van een door de klager ingediende klacht. CKC Cliënten. Cliënt Persoon die gebruik maakt van de zorg- en dienstverlening van de Stichting s Heeren Loo Zorggroep. Cliëntvertrouwenspersoon De als zodanig binnen s Heeren Loo werkzame functionaris die een luisterend oor biedt aan een cliënt, hem kan helpen bij het verwoorden, verduidelijken en ordenen van zijn klacht en hem vervolgens kan ondersteunen bij het vinden van oplossingen en het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat Genoegdoening Tegemoetkoming van financiële of niet financiële aard. Daaronder valt tevens de kosten voor bijstand. Instructie Instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten danwel de instructie Cliënten. Klacht Alle onvrede/ ongenoegens van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling, worden geuit door de klager over de beklaagde. Klager De persoon, zoals bedoeld in artikel 2 reglement klachtenbehandeling Cliënten, die een klacht heeft ingediend. De klager kan zich laten bijstaan bij de indiening en behandeling danwel beantwoording van de klacht. Klantcontact Landelijk Een landelijk en centraal punt waar de klager dan wel beklaagde informatie kan verkrijgen over de klachtenregeling voor cliënten van s Heeren Loo Zorggroep en waar de klager zijn klacht kan indienen. 31 maart van 8

8 Persoonlijk begeleider Persoon die de uitvoering van de zorg, begeleiding en ondersteuning van de cliënt coördineert op basis van het ondersteunings- en behandelplan van de cliënt. Regio Een resultaatverantwoordelijke eenheid onder leiding van een integraal verantwoordelijke regiodirecteur. (Regio)directeur Een integraal verantwoordelijke directeur, die tot taak heeft één of enkele specifieke aangeduide onderdelen van s Heeren Loo Zorggroep aan te sturen. Regionale Klachtenbeantwoording Een alternatieve manier om binnen de regio tot een oplossing van klachten te komen onder leiding van de (regio)directeur al dan niet met behulp van een externe adviseur. Reglement Reglement klachtenbehandeling Cliënten. s Heeren Loo Zorggroep Stichting s Heeren Loo Zorggroep Tussenpersoon De persoon die op verzoek van de klager of beklaagde door de (regio)directeur kan worden verzocht te ondersteunen bij de beantwoording van de klacht. Deze persoon kan zowel een intern als extern persoon zijn. Men kan hierbij denken aan een bemiddelaar. Uitspraak Een schriftelijke weergave van de klacht(en), de verzamelde standpunten en feiten, het gemotiveerde oordeel alsmede eventuele aanbevelingen van de CKC. Wettelijk vertegenwoordiger Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen aangewezen en bevoegd is om op te treden namens een cliënt. WGBO Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. Wilsonbekwaamheid Cliënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van een beslissing of situatie die aan de orde is. WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Zelfstandig klachtrecht Het recht om te klagen, zonder dat daarvoor toestemming van een ander is vereist. 31 maart van 8

Reglement klachtenbehandeling Centrale Klachtencommissie Cliënten

Reglement klachtenbehandeling Centrale Klachtencommissie Cliënten klachtenbehandeling Centrale Type document Status Vastgesteld Laatste wijziging Februari 2015 Evaluatie November 2017 Als dit een geprint document is, is het een onbeheerde versie, de actuele versie is

Nadere informatie

KLACHTEN- EN COMPLIMENTENREGELING CLIËNTEN S HEEREN LOO. Voor complimenten, onvrede en klachten

KLACHTEN- EN COMPLIMENTENREGELING CLIËNTEN S HEEREN LOO. Voor complimenten, onvrede en klachten KLACHTEN- EN COMPLIMENTENREGELING CLIËNTEN S HEEREN LOO Voor complimenten, onvrede en klachten Type document Regeling Status Vastgesteld Laatste wijziging 4 juli 2017 Evaluatie mei 2019 Als dit een geprint

Nadere informatie

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 -

1. Begripsomschrijvingen Wie een klacht kan indienen Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2 - Inhoudsopgave 1. Begripsomschrijvingen - 2-2. Wie een klacht kan indienen - 2-3. Bij wie een klacht kan worden ingediend - 2-4. Hoe een klacht wordt ingediend - 2-5. De medewerker en diens leidinggevende

Nadere informatie

Klachtenregeling Cliënten

Klachtenregeling Cliënten Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4 Artikel 5 Artikel 6 Artikel 7 Artikel 8 Artikel

Nadere informatie

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend.

2. Cliënt Een natuurlijk persoon aan wie Buurtzorg Nederland maatschappelijke ondersteuning of gezondheidszorg verleent of heeft verleend. Klachtenregeling Datum van inwerkingtreding: 1 mei 2011 Artikel 1 Algemene bepalingen In deze klachtenregeling, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector, wordt verstaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg

Klachtenregeling Wkkgz. GGz Breburg Klachtenregeling Wkkgz GGz Breburg 1 Inleiding GGz Breburg stimuleert een open klimaat voor het bespreken en behandelen van klachten, met inachtneming van de privacy. Iedere klacht, ongeacht de uitingsvorm,

Nadere informatie

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN Klachtenreglement Opgesteld door: Directeur/Bestuurder Datum vastgesteld: Pagina 1 van 11 Inhoudsopgave I. BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN... 3 II. DE PROCEDURE... 4 Artikel 1 Een klacht indienen:... 4 Artikel 2

Nadere informatie

THUISZORG GEZELLIG KLACHTENREGELING V1.0

THUISZORG GEZELLIG KLACHTENREGELING V1.0 THUISZORG GEZELLIG KLACHTENREGELING V1.0 THUISZORG GEZELLIG TER PELKWIJKPARK 18 8011 SH ZWOLLE 085-040 90 74 INFO@THUISZORGGEZELLIG.NL WWW.THUISZORGGEZELLIG.NL Klachtenregeling v1.0 1 WERKWIJZE KLACHTENBEHANDELING

Nadere informatie

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1

Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ. Raadpleeg altijd Doculink voor de actuele versie 1 Klachtenregeling voor Cliënten ASVZ Vastgesteld door de Raad van Bestuur op 21 maart 2011 De OR heeft instemming verleend op 28 april 2011 De CCR heeft een positief advies uitgebracht op 28 november 2011

Nadere informatie

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord

Klachtenregeling. Cliënten van Jeugdbescherming Noord Klachtenregeling Cliënten van Jeugdbescherming Noord Deze regeling is van toepassing vanaf 1 juli 2015 Inhoudsopgave Overwegingen 3 Artikelen Artikel 1 Begripsbepalingen / 4 Artikel 2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene

KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene KLACHTENREGELING Stichting Sensire en Stichting Sutfene Klachtenbehandeling door de klachtencommissie op basis van de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (Wkcz) en de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische

Nadere informatie

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement

Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement Rubriek Onderwerp Nummer Datum document KWALITEIT - PROTOCOL Intern klachtenreglement 1.2.04 20130426 cliënten ARTIKEL 1 BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN 1.1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend.

Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. 1. Begrippenkader Klacht Een uiting van onvrede over behandeling, verzorging of bejegening, die schriftelijk is ingediend. Klager Een hulpvrager dan wel zijn/haar vertegenwoordiger of zijn/haar nabestaande(n).

Nadere informatie

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend

Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Klachtenregeling cliënten Stichting Wonen & Zorg Purmerend Inhoudsopgave 1 Algemene bepalingen... 4 1.1 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 1.2 Artikel 2 Wie een klacht of een Bopz-klacht kan indienen...

Nadere informatie

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) Klachtenreglement Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) 1 Algemeen Conform de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) kunnen door of namens ouders klachten jegens Het Krugerpark worden ingediend

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten Wat kunt u doen als u een klacht heeft? GGz Breburg biedt gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg, zo goed mogelijk afgestemd op uw

Nadere informatie

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek)

nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) nr.14.0008063 Klachtenregeling Veilig Thuis Gooi en Vechtstreek (AMHK Gooi en Vechtstreek) Artikel 1 Wettelijke grondslag Deze klachtenregeling heeft betrekking op de behandeling van klachten in overeenstemming

Nadere informatie

Klachtenregelement Senas-zorg

Klachtenregelement Senas-zorg Klachtenregelement Senas-zorg 1 Klachtenregeling voor zorgaanbieders die geen instellingen in stand houden die zijn aangemerkt als Bopz-instelling. Voorwoord Deze regeling is een variant van de algemene

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Charim

Klachtenregeling Zorggroep Charim Klachtenregeling Zorggroep Charim Soort document: beleid Versiedatum: 10-03-2017 Evaluatiedatum: 10-03-2018 Aantal pagina s: Vaststel datum: 21-03-2017 Verantwoordelijk leidinggevende:raad van Bestuur

Nadere informatie

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen

Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen Wat kunt u doen als u een klacht heeft? Informatie voor cliënten en naastbetrokkenen 2 Inhoud 1 Wat is een klacht 5 2 Wat kunt u doen als u een klacht heeft 6 3 Wie kunnen een klacht indienen 8 4 Hoe kunt

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers

Klachtenreglement cliënten en hun vertegenwoordigers Inleiding Het klachtenreglement heeft tot doel om het mogelijk te maken dat klachten van cliënten, wettelijk vertegenwoordigers of andere direct bij de cliënt betrokken personen, goed en zo snel mogelijk

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder;

b. raad van bestuur : de raad van bestuur van de zorgaanbieder; Klachtenregeling Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Noorderlicht GGZ; b. raad van bestuur :

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE

JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE JAARVERSLAG 2016 KLACHTENCOMMISSIE FYSIOTHERAPIE Jaarverslag 2016 Klachtencommissie Fysiotherapie Inhoudsopgave 1. Voorwoord 3 2. Mutaties en samenstelling klachtencommissie 4 3. Zittingen 4 4. Werkwijze

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9

KLACHTENREGLEMENT. Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 KLACHTENREGLEMENT Siriz Algemeen Klachtenreglement Versie 2_1 1 apr 2015 Pagina 1 van 9 Woord vooraf Op 1 november 1995 is de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (verder te noemen: Wkcz) in werking getreden.

Nadere informatie

Klachtenprocedure Stichting Peutergroep De Poppenkast

Klachtenprocedure Stichting Peutergroep De Poppenkast Klachtenprocedure Stichting Peutergroep De Poppenkast Klachtenprocedure Peutergroep De Poppenkast 1 Inleiding In het geval ouders klachten hebben over de geboden diensten door onze peuterspeelzaal, is

Nadere informatie

OFZ Klachtenreglement

OFZ Klachtenreglement OFZ Klachtenreglement Inhoud 1. DEFINITIES... 3 Artikel 1... 3 2. KLACHTENCOMMISSIE... 4 Artikel 2... 4 Artikel 3... 4 3. HET INDIENEN VAN EEN KLACHT... 4 Artikel 4... 4 4. BEMIDDELING... 6 Artikel 5...

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie

Reglement klachtencommissie De Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) verplicht zorgaanbieders zoals klinieken een formele regeling voor de behandeling van klachten te treffen. Bergman Clinics ziet een klacht als een mogelijkheid

Nadere informatie

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017

BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 BOPZ Klachtenregeling patiënten OLVG definitieve versie 15 juni 2017 Voorwoord Als u niet tevreden bent over onze zorgverlening op de psychiatrische afdeling van OLVG op locatie West, heeft u het recht

Nadere informatie

Klachtenreglement WIJeindhoven

Klachtenreglement WIJeindhoven Klachtenreglement WIJeindhoven 1 Inhoudsopgave Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 3 Artikel 3 Wraking en verschoning... 3 Artikel 4 Indiening van de klacht... 4 Artikel 5 Behandeling van de klacht... 4

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen

KLACHTENCOMMISSIE. Reglement. Artikel 1. Begripsbepalingen KLACHTENCOMMISSIE Onafhankelijk orgaan van Emergis, Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg RGC Zeeuws-Vlaanderen PAAZ Admiraal De Ruyter Ziekenhuis De Villa, Praktijk voor Psychiatrie en Psychotherapie

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2.

Reglement klachtencommissie Artikel 1 Definities 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. Artikel 2 Doel van de klachtencommissie 2.1. 2.2. Reglement klachtencommissie De klachtenreglement geeft de afhandeling van klachten aan zoals die naar behoren wordt gevolgd door Sentinelzorg. Alle medewerkers van Sentinelzorg proberen hun werk zo professioneel

Nadere informatie

De klachtencommissie. cliënten

De klachtencommissie. cliënten De klachtencommissie cliënten Als u een klacht hebt, is het van belang dat GGZ Delfland dat van u hoort. In de brochure Hebt u een klacht? Laat het ons weten! staat hoe u op de juiste wijze een klacht

Nadere informatie

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten.

Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. EDT Maastricht Klachtenreglement 1 Voor de behandeling van algemene klachten van ambulante patiënten. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming)

Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Klachtenreglement Leger des Heils Jeugdbescherming & Reclassering, afdeling Jeugdbescherming (LJ&R Jeugdbescherming) Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. In het navolgende wordt verstaan onder: a) LJ&R:

Nadere informatie

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving 1. Organisatie of kinderopvangorganisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM

KLACHTENREGLEMENT AUTISME KENNIS CENTRUM HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: 1. Instelling : Autisme Kennis Centrum (hierna: de instelling). 2. Klachtencommissie : de commissie door

Nadere informatie

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling

c. klachtencommissie : de commissie zoals bedoeld in artikel 11 van deze regeling Klachtenreglement Cliënten Stichting Thuiszorg West-Brabant Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Klachtenregeling GGMD

Klachtenregeling GGMD Klachtenregeling GGMD Inhoud Hoofdstuk 1 Inleiding en doelstelling... 2 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 2 Hoofdstuk 2 Klachtopvang... 3 Artikel 2 Bij wie kan een cliënt terecht als hij ontevreden is?...

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen

Klachtenreglement voor naastbetrokkenen Klachtenreglement voor naastbetrokkenen 1 Doelstelling - Tegemoet komen aan de klager en zo mogelijk oplossen van diens onvrede. - Bijdragen aan de kwaliteitsverbetering van de zorg. 2 Begripsbepalingen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Inhoudsopgave

Klachtenregeling. Inhoudsopgave Klachtenregeling Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Definities 3. Procedure voor behandeling 4. Geschilleninstantie 5. Algemene bepalingen 6. Contactgegevens Inleiding Dit document komt voort uit de eisen die

Nadere informatie

Nog niet tevreden, en dan? De externe klachtencommissie van uw zorgaanbieder. SKGN Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen

Nog niet tevreden, en dan? De externe klachtencommissie van uw zorgaanbieder. SKGN Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen Nog niet tevreden, en dan? De externe klachtencommissie van uw zorgaanbieder SKGN Stichting Klachtenregeling Gezondheidsregio Nijmegen Overal waar mensen werken worden wel eens fouten gemaakt of gaan dingen

Nadere informatie

Klachtenbehandeling, procedure

Klachtenbehandeling, procedure Klachtenbehandeling, procedure Dit document bevat de regeling voor de behandeling van klachten over een gedraging van het LUMC of van voor haar werkzame personen jegens een cliënt. Hiermee wordt voldaan

Nadere informatie

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam

Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Externe klachtenprocedure Stichting JONG Rotterdam Klachtenprocedure juli 2016 De organisatie brengt de klachtenregeling op passende wijze onder de aandacht door het reglement op de internetsite van de

Nadere informatie

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris

3 Benoeming en ontslag van de externe klachtenfunctionaris Klachtenreglement Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid Versie 1 12 10 2007 Reglement goedgekeurd door Bestuur, van kracht per 1 11 2007 Versie 2 02 06 2014 Wijziging goedgekeurd door Bestuur,

Nadere informatie

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen.

1.2 Gebruiker: Elke persoon, die gebruik maakt van de aan hem door de zorgaanbieder geboden zorgvoorzieningen. KLACHTENREGELING VAN STICHTING GEZONDHEIDSCENTRA EINDHOVEN Artikel 1 Begripsbepaling 1.1 Zorgaanbieder: De instelling die de zorg of dienst verleent c.q. heeft verleend of personen die werkzaam zijn voor

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015

Klachtenreglement. Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Klachtenreglement Documenteigenaar : Nicoline Hendriks Versie : 3.2 Datum : 2 juli 2012 Revisiedatum : 2 juli 2015 Max Ernst GGZ Velperweg 27 6824 BC Arnhem Postbus 2051 6802 CB Arnhem T 088 270 12 20

Nadere informatie

Kwaliteitshandboek De Zorgboog

Kwaliteitshandboek De Zorgboog HKZ 2010 norm referentie: 1.3.1 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen - Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Stichting de Zorgboog;

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN)

Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) Klachtenregeling Vereniging Spierziekten Nederland (VSN) De VSN doet haar uiterste best om haar leden zo goed mogelijk van dienst te zijn. Toch is het mogelijk dat er zaken fout gaan of niet zoals afgesproken.

Nadere informatie

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT

MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT MODEL KLACHTEN- EN GESCHILLENREGLEMENT [invullen naam ZORGVERLENER] De doelstelling van dit klachten- en geschillenreglement is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling van klachten

Nadere informatie

Klachtenregeling Amstelring

Klachtenregeling Amstelring Klachtenregeling Amstelring De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht zorgaanbieders om een klachtenregeling op te stellen en stelt eisen waaraan de regeling moet voldoen. In het

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

GGNet. Klachtenregeling cliënten en familieleden GGNet

GGNet. Klachtenregeling cliënten en familieleden GGNet Klachtenregeling cliënten en familieleden GGNet Artikel 1 Begripsbepalingen In deze klachtenregeling wordt verstaan onder: a. Zorgaanbieder GGNet. De zorgaanbieder wordt in het kader van deze klachtenregeling

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Landelijke Klachtencommissie VPTZ Klachtenprocedure vrijwilligers of coördinatoren Deze procedure betreft elk door een medewerker officieel kenbaar gemaakt ongenoegen met betrekking tot het handelen van

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg

Klachtenreglement. Nederlandse Federatie Gezondheidszorg Klachtenreglement Nederlandse Federatie Gezondheidszorg 1.Begripsomschrijvingen 1.NFG: Stichting Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, statutair gevestigd op de Vaart Z.Z. 71-73, 9401 GJ te Assen. 2.NFG-register:

Nadere informatie

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT

Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Klachtencommissie Stichting GGZ Keizersgracht Amsterdam REGLEMENT Gelet op de Wet Klachtenrecht Cliënten Zorgsector (WKCz) en de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen, vastgesteld d.d. 1 september

Nadere informatie

Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ

Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ Klachtenregeling Zorggroep Drenthe BOPZ INLEIDING Zorggroep Drenthe streeft naar een klimaat waarin cliënten, hun relaties en hun familieleden, bezoekers, medewerkers en vrijwilligers in een open sfeer

Nadere informatie

Reglement Klachtenadviescommissie

Reglement Klachtenadviescommissie Reglement Klachtenadviescommissie Doelstelling Artikel 1 Doelstelling 1.1 De doelstelling van het reglement van de klachtenadviescommissie is het creëren van de voorwaarden voor een evenwichtige behandeling

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie BOPZ

Regeling Klachtencommissie BOPZ Regeling Klachtencommissie BOPZ Bijlage 3 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland

Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Klachtenregeling Vereniging van Zelfstandig Gevestigde Psychiaters Kennemerland Inleiding De Zelfstandige Psychiaters Kennemerland hechten veel waarde aan een goede verstandhouding tussen cliënten en hun

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Toelichting op: Externe klachtenregeling WKCZ en Externe klachtenregeling WKCZ en WBOPZ De verschillende bepalingen uit de klachtenregeling WKCZ en de klachtenregeling WKCZ en

Nadere informatie

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ

Onafhankelijke klachtencommissie. Wet WKCZ en wet BOPZ Onafhankelijke klachtencommissie Wet WKCZ en wet BOPZ Inhoud 1. Inleiding 4 2. Klachtenregeling 4 3. De klachtencommissie 4 4. Twee soorten klachten 4 5. Wie kan een klacht indienen? 5 6. Advies en ondersteuning

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland

Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Klachtenreglement Bijzondere Zorg Midden Nederland Steynlaan 45, 3701 EB Zeist KvK 65697472 bank NL28ABNA0495571601 Inhoud Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen... 3 Artikel 1 Begripsomschrijvingen... 4 Artikel

Nadere informatie

Klachtenreglement de Bascule

Klachtenreglement de Bascule Klachtenreglement de Bascule Informatie voor cliënten Pagina 1 Inhoudsopgave pagina Inleiding 3 1. Informatie en ondersteuning bij onvrede en klachten 3 1.1 De klachtenfunctionaris 3 1.2 Vertrouwenspersonen

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIENTEN 2017, ZORGGROEP ALMERE

KLACHTENREGELING CLIENTEN 2017, ZORGGROEP ALMERE KLACHTENREGELING CLIENTEN 2017, ZORGGROEP ALMERE ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. Beklaagde: Zorggroep Almere en/of de medewerker tegen wie de klacht is ingediend

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Regeling Klachtencommissie WKCZ

Regeling Klachtencommissie WKCZ Regeling Klachtencommissie WKCZ Bijlage 2 bij Klachtenregeling Cliënten Stichting Medisch Centrum Haaglanden en Bronovo-Nebo 16 juni 2016 INHOUDSOPGAVE Inleiding Artikel 1 Artikel 2 Artikel 3 Artikel 4

Nadere informatie

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek

Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie Klachtenregeling van de Klachtencommissie Openbare Apotheek Koninklijke Nederlandse

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag

Klachtenregeling. Melius Zorg Terwestenpad BD, Den Haag Klachtenregeling Melius Zorg Terwestenpad 9-11 2525 BD, Den Haag klachtencommissie@meliuszorg.nl Klachtenfunctionaris Melius Margriet Maris info@hetvolstevertrouwen.nl 06 5116 6161 1 Klachtenregeling Melius

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ZZG ZORGGROEP

KLACHTENREGELING ZZG ZORGGROEP KLACHTENREGELING ZZG ZORGGROEP Klachtenregeling ZZG zorggroep Voorwoord Cliënten dienen niet snel een klacht in. Als een cliënt de stap zet om een klacht in te dienen, wil ZZG zorggroep daar zorgvuldig

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N

R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G P I C T O G R A M M E N H E T R A A M W E R K K L A C H T E N R E G E L I N G VA N K L A C H T E N R E G E L I N G H E T M E T VA N R A A M W E R K P I C T O G R A M M E N Klachtenregeling Als praten niet geholpen heeft In dit

Nadere informatie

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen.

4. Klacht Elk bezwaar over een gedraging in de zin van de wet van de directie van Zorg-Los of van voor hem werkzame personen. 9.3.1.3 KLACHTENREGELING ZORG-LOS Inleiding De wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ) legt aan zorgaanbieders een verplichtend kader op voor het treffen van een regeling om klachten van zorgvragers

Nadere informatie

Klachtenprocedure versie Klachtenprocedure

Klachtenprocedure versie Klachtenprocedure Klachtenprocedure versie 1.0-01-01-2017 Klachtenprocedure Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Definities... 4 3. Procedure voor behandeling... 5 4. Geschilleninstantie... 7 5. Algemene bepalingen... 7 1.

Nadere informatie

Klachtenreglement. Voorwoord

Klachtenreglement. Voorwoord Voorwoord Klanten dienen niet snel een klacht in. Als een klant de stap zet om een klacht in te dienen, is het des te belangrijker om daar zorgvuldig mee om te gaan. Een klacht kan een belangrijk signaal

Nadere informatie

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ)

Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) KLACHTENREGELING cliënten Klas op Wielen Deze regeling geeft uitvoering aan de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) De klachtenbehandeling is enerzijds een vorm van serviceverlening. Anderzijds is

Nadere informatie

Klachtenreglement ActiefTalent

Klachtenreglement ActiefTalent Klachtenreglement ActiefTalent Algemene bepalingen Artikel 1 Definities a. ActiefTalent: Stichting ActiefTalent; b. Awb: de Algemene wet bestuursrecht; c. Klacht: een bij de Klachtencommissie ingediend

Nadere informatie

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT]

KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] KLACHTENREGELING VOOR (VERTEGENWOORDIGERS VAN) CLIËNTEN VAN LEDEN VAN SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUIS- EN WOONZORG [SPOT] Postadres: Gooimeer 4-15 1411 DC Naarden 2 Inleiding Op grond van

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum:

KLACHTENREGLEMENT. Klachtenreglement Procedures Kwaliteit en Veiligheid D003 15/10/ /12/2016. Documentcode: Versiedatum: Evaluatiedatum: KLACHTENREGLEMENT Pagina 1 van 9 Hoofdstuk 1 Artikel 1 Algemene bepalingen Begripsomschrijvingen Voor de toepassing van het klachtenreglement wordt verstaan onder a. Zorgaanbieder - PrivaZorg B.V. b. Directie

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke klachtenregeling voor cliënten (en hun vertegenwoordigers en nabestaanden) van zelfstandige zorgaanbieders en zorgaanbieders in kleinschalige zorginstellingen.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland

Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Klachtenregeling Stichting Bureau Jeugdzorg Flevoland Overwegende dat van instellingszijde gestreefd wordt naar zo goed mogelijke hulpverlening aan cliënten dat zich niettemin situaties kunnen voordoen

Nadere informatie

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door:

Artikel 2 Wie een klacht kan indienen Een klacht over een gedraging jegens een cliënt kan worden ingediend door: Klachtenreglement Allerzorg Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder : Allerzorg; b. directie : de

Nadere informatie

Klachtenregeling De Zellingen. Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling

Klachtenregeling De Zellingen. Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling Klachtenregeling De Zellingen Klachtenopvang Cliëntenvertrouwenspersoon klachtenbehandeling December 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1 Algemeen 2 Klachtenregeling: werkwijze 2 Inleiding 2 Mogelijkheden

Nadere informatie

Klachtenregeling aanbesteden VRR

Klachtenregeling aanbesteden VRR Klachtenregeling aanbesteden VRR Hoofdstuk 1 Definities Artikel 1 Klachtenregeling De klachtenregeling is het voortvloeisel uit de nieuwe aanbestedingswet. Deze bestaat uit drie onderdelen, te weten: 1.

Nadere informatie