Centrale Klachtencommissie Cliënten, instructie

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Centrale Klachtencommissie Cliënten, instructie"

Transcriptie

1 Cliënten, instructie Type document Instructie Status Vastgesteld Laatste wijziging Februari 2015 Evaluatie November 2017 Als dit een geprint document is, is het een onbeheerde versie, de actuele versie is te vinden op het intranet Afbakening Doel Het zorgvuldig en slagvaardig behandelen van klachten van cliënten. Deze regeling geeft richting aan en inzicht in de werkwijze van de Cliënten s Heeren Loo Zorggroep (CKC). Toepassing Alle onvrede/ ongenoegen van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling worden geuit door de klager over de beklaagde. Gebruikers Adviseurs Ambtelijk secretaris Klantcontact Landelijk Cliënten Cliënten Cliëntvertrouwenspersonen Directeur Expertisecentrum Advisium Medewerkers Raad van Bestuur Regiodirecteuren Wettelijk vertegenwoordigers Voorwaarden Het voorleggen van de klacht aan de CKC is mogelijk na indiening van een klacht in het kader van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ), de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen (Bopz) en de Jeugdwet. De klachtbehandeling heeft een vertrouwelijk karakter. Een klacht kan door of namens een cliënt, door de wettelijk vertegenwoordiger of door nabestaanden worden ingediend bij de CKC. In geval de wettelijk vertegenwoordiger een klacht wil indienen, dient de betreffende cliënt, indien deze de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt en wilsbekwaam ter zake is, middels een schriftelijk machtiging aan te geven dat hij 1 achter indiening van de klacht staat. Daarnaast kan elk ander in de instelling verblijvende cliënt, de echtgenoot en elke meerderjarige bloedverwant in de rechte lijn, niet zijnde een ouder, en in de zijlijn tot en met de tweede graad, een Bopz-klacht indienen. De wettelijk vertegenwoordiger die een Bopz-klacht wil indienen heeft een zelfstandig klachtrecht. Algemeen Zolang een nieuwe instructie niet is vastgesteld, blijft de huidige van kracht, ongeacht het verstrijken van de termijn waarbinnen de huidige instructie diende te worden geëvalueerd. De klager en de beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een adviseur. De klager kan bij het indienen van de klacht en in het vervolg van de procedure zich laten bijstaan door een cliëntvertrouwenspersoon. 1 Uitsluitend voor de leesbaarheid wordt in deze instructie de mannelijke vorm gebruikt. 31 maart van 8

2 De klager heeft een keuze in de wijze waarop deze met de klacht omgaat. De klager kan de klacht voorleggen aan de CKC (formele klachtroute) of kan kiezen voor een gesprek in de regio (informele klachtroute). De informele klachtroute is geen voorwaarde om de klacht te kunnen voorleggen aan de CKC. De formele klachtroute wordt beschreven in onderhavige instructie en het reglement klachtenbehandeling Cliënten. De informele klachtroute wordt beschreven in de instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten. Tezamen maken deze stukken onderdeel uit van de klachtenregeling cliënten s Heeren Loo Zorggroep. De begrippenlijst, opgenomen in bijlage 1, maakt onlosmakelijk geheel uit van deze instructie. Geheimhouding De voorzitter, de leden en de ambtelijk secretaris van de CKC zijn gehouden tot geheimhouding van wat hen uit hoofde van hun functie met betrekking tot de CKC ter kennis is gekomen. Relevante documenten Reglement klachtenbehandeling Cliënten Instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten 1 Indiening en ontvangst klacht Procesverloop 1.1 De klager a) kan een klacht bij de CKC indienen via het Klantcontact Landelijk: Telefoon: ; of Mail: b) kan rechtstreeks een klacht bij de CKC indienen: Telefoon: ; of Mail: of Post: s Heeren Loo Zorggroep Cliënten t.a.v. E. Jorritsma-Bakker Postbus AP AMERSFOORT. c) dient een WKCZ-klacht of een klacht in het kader van de Jeugdwet 2 bij voorkeur schriftelijk in. Indien de klager dit niet wenst, kan de klacht ook mondeling worden ingediend; d) dient een Bopz-klacht 3 schriftelijk in. 1.2 Het Klantcontact Landelijk a) bespreekt direct met de klager de wijze waarop deze met de klacht wil omgaan. De klager moet een keuze maken uit de volgende opties: - formele klachtroute (CKC); of - informele klachtroute (Regionale Klachtenbeantwoording). b) hanteert, indien de klager de klacht wil voorleggen aan de CKC, onderstaande bepalingen; c) maakt de dag waarop de klacht is gemeld een registratieformulier aan van de klacht; d) stuurt de klacht, de dag waarop het registratieformulier is aangemaakt, door naar de CKC 4 en bevestigt dit aan de klager. 2 De klacht waarop het klachtrecht van de WKCZ respectievelijk de Jeugdwet van toepassing is. 3 De klacht die zich richt op een beslissing, zoals bedoeld in artikel 41 lid 1 Bopz. 4 De communicatie met de CKC verloopt via de ambtelijk secretaris van de CKC. 31 maart van 8

3 1.3 De ambtelijk secretaris a) houdt van alle klachten een dossier bij; b) draagt, indien de klacht mondeling is ingediend, met instemming van de klager zorg voor de schriftelijke verwoording van de klacht; c) bevestigt binnen 2 werkdagen nadat de klacht bij de CKC is binnen gekomen de ontvangst van de klacht aan klager; d) bespreekt binnen 5 werkdagen na ontvangst van de klacht, de klachtroutes met de klager. Indien de klager (alsnog) kiest voor de informele klachtroute, is de instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten van toepassing; e) informeert de klager, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht en na overleg met de voorzitter van de CKC, over de ontvankelijkheid van de klacht; f) informeert de beklaagde indien de klacht ontvankelijk is - binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht schriftelijk over de klacht met het verzoek op de klacht te reageren; g) informeert de CKC, binnen 10 werkdagen na ontvangst van de klacht, schriftelijk over de inhoud van de klacht; h) stuurt de reactie van de beklaagde, binnen 5 werkdagen na ontvangst daarvan, door naar de CKC en de klager; i) hanteert, indien sprake is van een spoedeisende Bopz-klacht 5, in afwijking van lid e t/m g van dit artikel een termijn van 5 werkdagen na ontvangst van de spoedeisende Bopz-klacht. 1.4 De beklaagde a) heeft de mogelijkheid om, binnen 3 werkdagen nadat de beklaagde in kennis is gesteld van een spoedeisende Bopz-klacht, schriftelijk een reactie op de klacht in te dienen bij de ambtelijk secretaris; b) heeft indien het geen spoedeisende Bopz-klacht betreft, de mogelijkheid om, binnen 5 werkdagen nadat de beklaagde in kennis is gesteld van de klacht, schriftelijk een reactie op de klacht in te dienen bij de ambtelijk secretaris. 2 Onderzoek klacht 2.1 De CKC a) hoort, indien naar haar oordeel nodig, personen die betrokken zijn bij datgene waarop de klacht betrekking heeft; b) schakelt, indien naar haar oordeel nodig, deskundigen in; c) ziet documenten in die van belang zijn voor het onderzoek omtrent de klacht, voor zover dit niet in strijd is met enige wettelijke plicht tot geheimhouding. In dat geval dient vooraf toestemming te zijn verkregen van de daartoe bevoegde persoon. Voor zover de documenten betrekking hebben op de klager, dient daarvoor toestemming te worden verkregen van de klager en/ of diens wettelijk vertegenwoordiger. 3 Mondelinge behandeling klacht 3.1 De ambtelijk secretaris a) nodigt de klager en de beklaagde, zo spoedig mogelijk, schriftelijk uit voor een hoorzitting, tenzij de CKC van mening is dat zij over voldoende informatie beschikt en derhalve uitspraak kan doen op basis van de schriftelijke stukken. De hoorzitting met betrekking tot een WKCZklacht vindt plaats binnen 4 weken na ontvangst van de klacht. De 5 Onder spoedeisende Bopz-klacht wordt verstaan de klacht waarvoor een beslistermijn van twee weken geldt. 31 maart van 8

4 hoorzitting met betrekking tot een Bopz-klacht vindt plaats binnen de gestelde termijn in onder a en b van deze instructie. De klager en de beklaagde kunnen zich bij de behandeling van de klacht laten bijstaan door een adviseur; b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van 4 weken, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de beklaagde, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de hoorzitting zal plaatsvinden; c) maakt aantekeningen van hetgeen is besproken tijdens de hoorzitting en verwerkt dit in de uitspraak. 3.2 De CKC a) beschermt tijdens de behandeling zoveel als mogelijk de persoonlijke levenssfeer van de klager en de beklaagde; b) brengt, indien naar haar oordeel sprake is van een klacht die zich richt op een ernstige situatie met een structureel karakter, het bestuur daarvan onverwijld op de hoogte. Indien de CKC constateert dat het bestuur geen maatregelen heeft getroffen, meldt de CKC de situatie aan het staatstoezicht van de volksgezondheid. 4 Intrekking klacht 4.1 De klager a) kan op ieder moment de klacht, bij voorkeur schriftelijk, intrekken. In geval de klager dit mondeling wil doen, bevestigt de ambtelijk secretaris de intrekking schriftelijk aan de klager. 4.2 De ambtelijk secretaris a) informeert de beklaagde zo spoedig mogelijk over de intrekking; b) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. De bewaartermijn is maximaal 2 jaar, te rekenen vanaf de sluiting van het klachtdossier, tenzij een andere wettelijke bewaarplicht van toepassing is; c) kan het klachtdossier langer in een archief bewaren, indien sprake is van wetenschappelijke, historische of statistische doeleinden. 5 Afhandeling klacht 5.1 Uitspraak CKC inzake WKCZ-klacht De (ambtelijke secretaris van de) CKC a) stelt binnen 4 weken na de hoorzitting, de klager, de beklaagde en het bestuur schriftelijk en met redenen omkleed op de hoogte van het oordeel van de CKC over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen; b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van 4 weken, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager, de beklaagde en het bestuur, onder vermelding van de nieuwe termijn waarbinnen de CKC een oordeel over de klacht zal geven; c) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij geldt de termijn genoemd in 4.2 onder b en c van deze instructie De Raad van Bestuur a) deelt de klager en de CKC, binnen een maand na ontvangst van het oordeel van de CKC, schriftelijk mede of en zo ja welke maatregel(en) word(t)(en) genomen; 31 maart van 8

5 b) doet, bij afwijking van de genoemde termijn van een maand, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de CKC, onder vermelding van een nieuwe termijn; c) doet, bij afwijking van het oordeel en/ of de aanbevelingen van de CKC, daarvan met redenen omkleed mededeling aan de klager en de CKC. 5.2 Uitspraak CKC inzake Bopz-klacht De (ambtelijk secretaris van de) CKC a) neemt binnen 4 weken na ontvangst van de Bopz-klacht een beslissing, indien de klacht gericht is tegen een beslissing in het kader van de Bopz die ten tijde van de indiening van de klacht geen gevolg meer had of waaraan in de tijd dat de klacht bij de CKC aanhangig is het gevolg is komen te vervallen; b) neemt binnen 2 weken na ontvangst van de Bopz-klacht een beslissing, indien de klacht gericht is tegen een beslissing in het kader van de Bopz en waarbij geen sprake is van de situatie genoemd in het vorig lid; c) stelt, binnen de van toepassing zijnde termijn genoemd in onder a en b, de betrokken cliënt (niet zijnde de klager), de beklaagde, de leidinggevende van de betreffende afdeling van de betrokken cliënt die bevoegd en in staat is de maatregel op te heffen, de inspecteur voor de gezondheidszorg, alsmede het bestuur in kennis van zijn met reden omklede beslissing op de klacht of van het niet in behandeling nemen van de klacht; d) vernietigt de bestreden beslissing geheel of gedeeltelijk, indien de CKC de klacht gegrond verklaart. De CKC kan in dit geval de voor de behandeling verantwoordelijke persoon opdragen een nieuwe beslissing te nemen of een andere handeling te verrichten met inachtneming van haar beslissing. De CKC kan hiervoor tevens een termijn stellen; e) sluit het dossier af en archiveert volgens de wettelijke bepalingen. Hierbij geldt de termijn genoemd in 4.2 onder b en c van deze instructie. 31 maart van 8

6 Ondersteunende informatie Informatiebronnen voor de gebruiker PORTAL s Heeren Loo Website s Heeren Loo Folder Heb je een klacht? (tekst- en pictogramversie) Contactgegevens klachtenregeling Post: Bestuursondersteuning Postbus AP AMERSFOORT Telefoon: Beheergegevens Trefwoorden Ambtelijk secretaris, beklaagde, beslissing, bestuur, Bopz, CKC, klacht, klachtbehandeling, klachtenbeantwoording, klachtencommissie, klager, Klantcontact Landelijk, uitspraak, WKCZ Referentie aan HKZ rubricering Documentbeheerder Bestuursondersteuning Datum Juli 2013 Omschrijving wijziging Klachtenregeling voorlopig vastgesteld door Raad van Bestuur Oktober 2013 Wijzigingen naar aanleiding van eerste advies CCR en opmerkingen regiodirecteuren November 2013 Laatste wijzigingen naar aanleiding van advies CCR September 2014 Evaluatie klachtenregeling Januari 2015 Wijzigingen naar aanleiding van advies CCR 31 maart van 8

7 Bijlage 1 Begripsbepaling Adviseur De persoon die de klager of beklaagde bij de behandeling van de klacht bijstaat. Deze persoon kan zowel intern als extern zijn. Ambtelijk secretaris De persoon die de CKC ondersteunt bij de behandeling van de klacht. Behandeling Onderzoek van de CKC naar de gegrondheid van de klacht, nadat de klacht door de CKC ontvankelijk is bevonden. Beklaagde De persoon, werkzaam voor of bij s Heeren Loo, tegen wie de klacht zich richt, of de zorgaanbieder zelf. De beklaagde kan zich laten bijstaan bij de behandeling of beantwoording van de klacht. Bestuur De Raad van Bestuur van de Stichting 's Heeren Loo Zorggroep. Bopz Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische Ziekenhuizen. Centrale cliëntenraad De cliëntenraad die het formele aanspreekpunt is voor de gemeenschappelijke belangen van de cliënten binnen s Heeren Loo en gesprekspartner van de Raad van Bestuur. Cliënten De commissie die ten behoeve van cliënten bevoegd is kennis te nemen van een door de klager ingediende klacht. CKC Cliënten. Cliënt Persoon die gebruik maakt van de zorg- en dienstverlening van de Stichting s Heeren Loo Zorggroep. Cliëntvertrouwenspersoon De als zodanig binnen s Heeren Loo werkzame functionaris die een luisterend oor biedt aan een cliënt, hem kan helpen bij het verwoorden, verduidelijken en ordenen van zijn klacht en hem vervolgens kan ondersteunen bij het vinden van oplossingen en het verbeteren van de situatie waarover onvrede bestaat Genoegdoening Tegemoetkoming van financiële of niet financiële aard. Daaronder valt tevens de kosten voor bijstand. Instructie Instructie Regionale Klachtenbeantwoording Cliënten danwel de instructie Cliënten. Klacht Alle onvrede/ ongenoegens van welke aard dan ook, die schriftelijk of mondeling, worden geuit door de klager over de beklaagde. Klager De persoon, zoals bedoeld in artikel 2 reglement klachtenbehandeling Cliënten, die een klacht heeft ingediend. De klager kan zich laten bijstaan bij de indiening en behandeling danwel beantwoording van de klacht. Klantcontact Landelijk Een landelijk en centraal punt waar de klager dan wel beklaagde informatie kan verkrijgen over de klachtenregeling voor cliënten van s Heeren Loo Zorggroep en waar de klager zijn klacht kan indienen. 31 maart van 8

8 Persoonlijk begeleider Persoon die de uitvoering van de zorg, begeleiding en ondersteuning van de cliënt coördineert op basis van het ondersteunings- en behandelplan van de cliënt. Regio Een resultaatverantwoordelijke eenheid onder leiding van een integraal verantwoordelijke regiodirecteur. (Regio)directeur Een integraal verantwoordelijke directeur, die tot taak heeft één of enkele specifieke aangeduide onderdelen van s Heeren Loo Zorggroep aan te sturen. Regionale Klachtenbeantwoording Een alternatieve manier om binnen de regio tot een oplossing van klachten te komen onder leiding van de (regio)directeur al dan niet met behulp van een externe adviseur. Reglement Reglement klachtenbehandeling Cliënten. s Heeren Loo Zorggroep Stichting s Heeren Loo Zorggroep Tussenpersoon De persoon die op verzoek van de klager of beklaagde door de (regio)directeur kan worden verzocht te ondersteunen bij de beantwoording van de klacht. Deze persoon kan zowel een intern als extern persoon zijn. Men kan hierbij denken aan een bemiddelaar. Uitspraak Een schriftelijke weergave van de klacht(en), de verzamelde standpunten en feiten, het gemotiveerde oordeel alsmede eventuele aanbevelingen van de CKC. Wettelijk vertegenwoordiger Natuurlijk persoon of rechtspersoon die op grond van wettelijke bepalingen aangewezen en bevoegd is om op te treden namens een cliënt. WGBO Wet Geneeskundige Behandeling Overeenkomst. Wilsonbekwaamheid Cliënt die niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van een beslissing of situatie die aan de orde is. WKCZ Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Zelfstandig klachtrecht Het recht om te klagen, zonder dat daarvoor toestemming van een ander is vereist. 31 maart van 8

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord

Reglement van de klachtencommissie van. de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Reglement van de klachtencommissie van de Stichting GGZ Noord-Holland-Noord Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling 4 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V.

Protocol. Klachtencommissie. Autimaat B.V. Protocol Klachtencommissie Autimaat B.V. Doetinchem December 2011 Protocol van de klachtencommissie van Autimaat B.V. Inhoudsopgave Toepassingsgebied 3 Begripsbepaling 3 Doelstelling van de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013

Klachtenreglement. Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Klachtenreglement Datum vaststelling: 3 april 2013 Datum inwerkingtreding: 1 mei 2013 Audité klachtencommissie zorg p/a De Kazerne Annerweg 30 9471 KV ZUIDLAREN ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Definities

Nadere informatie

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014

Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Klachtenregeling, versie 1.6 17-07-2014 Pagina 1 van 17 Klachtenregeling versie 1.6 17-07-2014 Inhoud Artikel 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 2 Bij wie kan een klacht worden ingediend.... 5 Artikel 3

Nadere informatie

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN

Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Regeling KLACHTENREGLEMENT VOOR CLIENTEN Vrijgegeven door documenthouder: Sectormanager Kwaliteitsmanager ASVZ pagina 1 van 7 1. Titel Klachtenreglement voor cliënten 2 Toepassingsgebied Een cliënt en/of

Nadere informatie

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland

Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Klachtenreglement voor cliënten en naastbetrokkenen van Verslavingszorg Noord Nederland Beheerder: Naam Functie Afdeling Rita Bijker Kwaliteitsmedewerker Kwaliteit Innovatie Centrum INLEIDING Dit reglement

Nadere informatie

Klachtenreglement Human Concern

Klachtenreglement Human Concern Klachtenreglement Human Concern 1. Klachtenreglement 1. Begripsbepaling - Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar voren

Nadere informatie

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen.

2.2 Reikwijdte: dit reglement heeft betrekking op de Stichting School s cool Nijmegen. Klachtenreglement Artikel 1 Algemene Begripsbepaling. 1.1 Klacht: een probleem of ongenoegen dat een persoon of een instantie heeft met de organisatie, het bestuur, een medewerker of een vrijwilliger,

Nadere informatie

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk

Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk Reglement Klachtrecht voor klanten van de afdeling Sociaal-culturele dienstverlening Stichting Welzijnswerk inzage-exemplaar voor klanten REGLEMENT KLACHTRECHT Inhoudsopgave Artikel 1 Artikel 2 Artikel

Nadere informatie

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving

Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving Reglement interne klachtenprocedure kinderopvang Artikel 1 Begripsomschrijving 1. Organisatie of kinderopvangorganisatie: een aangesloten rechtspersoon of natuurlijk persoon die in organisatorisch verband

Nadere informatie

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl

Klachtencommissie. Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen. www.ggz-nhn.nl Klachtencommissie Informatie over de klachtenregeling familie en naastbetrokkenen www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. Deze brochure gaat specifiek over de klachtenregeling

Nadere informatie

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg

Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg Klachtenreglement Klachtenportaal Zorg De onafhankelijke Klachtenregeling voor ZZP-ers in de zorg Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector is iedere zorgaanbieder sinds 1november 1995 verplicht

Nadere informatie

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem

Externe Klachtencommissie Participantenoverleg regio Arnhem Externe Klachtencommissie Toelichting op: Externe klachtenregeling WKCZ en Externe klachtenregeling WKCZ en WBOPZ De verschillende bepalingen uit de klachtenregeling WKCZ en de klachtenregeling WKCZ en

Nadere informatie

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein

Stichting Peuterplein. Klachtenprocedure. Stichting Peuterplein Stichting Peuterplein Klachtenprocedure Stichting Peuterplein November 2013 Klachtenprocedure Stichting Peuterplein Artikel 1 Indienen van een klacht 1.1 Het recht tot het indienen van een klacht komt

Nadere informatie

Klachtenreglement cliënten

Klachtenreglement cliënten Klachtenreglement cliënten 1 Inleiding In 1995 werd de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector aangenomen (WKCZ). De wet bevat een aantal regels voor een zorgvuldige behandeling van klachten van cliënten over

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland

Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Klachtenreglement Stichting Slachtofferhulp Nederland Slachtofferhulp Nederland is een zelfstandige toonaangevende, deskundige en professioneel opererende organisatie. Zij werkt met vrijwilligers en betaalde

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CLIËNTEN

KLACHTENREGELING CLIËNTEN Zorggroep Oude en Nieuwe Land Handboek Regelingen & Procedures, nummer REG 002 Reikwijdte: Zorggroep KLACHTENREGELING CLIËNTEN Beheer inhoud: Kwaliteitsfunctionaris Verantwoordelijk: Bestuurder Opgeslagen

Nadere informatie

Klachtenregeling Kindercath

Klachtenregeling Kindercath Klachtenregeling Kindercath Zilkerbinnenweg 72 A 2191 AE De Zilk 0252-528 658 info@kindercath.nl www.kindercath.nl Kamer van Koophandel Amsterdam 34085729 Landelijk Register Kinderopvang 213457398 Wat

Nadere informatie

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal 1 april 2016 KLACHTENREGLEMENT patiënten/cliënten GGz Centraal DEFINITIEBEPALING Artikel 1. Definities 1.1 GGz Centraal: de Stichting GGz Centraal, zijnde

Nadere informatie

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde

Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde Reglement klachtencommissie cliënten Reinaerde De klachtencommissie cliënten Reinaerde is belast met het beoordelen van en adviseren over klachten van cliënten. In het navolgende zijn o.m. de samenstelling

Nadere informatie

: Klachtenregeling Cliënten

: Klachtenregeling Cliënten Titel Proceseigenaar Referentie kwaliteitshandboek : Klachtenregeling Cliënten : Raad van Bestuur : 1.3.1 d / 1.4.2 a Verantwoording Dit reglement geeft uitvoering aan de Wet Bijzondere Opnemingen in Psychiatrische

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT]

KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] KLACHTENREGLEMENT VOOR LEDEN VAN DE SAMENWERKENDE PROFESSIONELE ORGANISATIES THUISZORG EN KRAAMZORG [SPOT] Postadres: Wilhelminalaan 3 3743 DB Baarn Versie mei 2012 2 I. BEGRIPSBEPALINGEN 1. Instellingen:

Nadere informatie

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal

Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal Klachtenreglement patiënten/cliënten GGz Centraal 1 juli 2014 KLACHTENREGLEMENT patiënten/cliënten GGz Centraal DEFINITIEBEPALING Artikel 1 1.1. GGz Centraal: de Stichting GGz Centraal, zijnde zorgaanbieder

Nadere informatie

Klachtencommissie cliënten

Klachtencommissie cliënten Klachtencommissie cliënten Klachten Klachtbehandeling www.ggz-nhn.nl In deze brochure leest u wat u kunt doen als u klachten heeft. De brochure gaat over de klachtenregeling van GGZ Noord-Holland-Noord.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING CEDERGROEP

KLACHTENREGELING CEDERGROEP KLACHTENREGELING CEDERGROEP Inhoudsopgave Hoofdstukken Onderwerp Artikel Pagina 1 Begripsbepalingen art.1 1 2 Behandeling van de klachten 2 t/m 6 Paragraaf 1 De contactpersoon art. 2 2 Paragraaf 2 De vertrouwenspersoon

Nadere informatie

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement

Klachtenregelement Pagina 1 van 6. Klachtenreglement Klachtenregelement Pagina 1 van 6 Klachtenreglement Inhoudsopgave: Klacht Klager Klachtenprocedure Klachtenbehandeling door directie Klachtenbehandeling door klachtencommissie Beslissing klachtencommissie

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN

REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE STICHTING HUMAN CONCERN Artikel 1. begripsbepaling a. Klacht een uiting van onvrede met de geboden zorg en/of de organisatie daarvan alsook het ontbreken van zorg of een naar

Nadere informatie

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten LVVP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut / klinisch

Nadere informatie

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n

K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n K l a c h t e n r e g e l i n g e x t e r n e b e l a n g h e b b e n d e n Onderwerp Klachtenregeling externe belanghebbenden Rijn IJssel Kenmerk 13-0771 Aan College van Bestuur Opstellers Else Bremer

Nadere informatie

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING

DOELSTELLING VAN EN UITGANGSPUNTEN BIJ DE KLACHTENREGELING REGLEMENT KLACHTENCOMMISSIE BEGRIPSOMSCHRIJVING Artikel 1 Voor de toepassing van het bij of krachtens deze regeling bepaalde wordt verstaan onder: a. zorgaanbieder: de zelfstandig werkende verloskundige,

Nadere informatie

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding

Klachtenregeling. Stichting Zorg voor Borstvoeding Klachtenregeling Stichting Zorg voor Borstvoeding vastgesteld in de bestuursvergadering Stichting Zorg voor Borstvoeding Versie 2014 KLACHTENREGELING Klachtenregeling van de Stichting Zorg voor Borstvoeding

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding

Reglement Klachtencommissie. Afkortingen en Definities. Inleiding Reglement Klachtencommissie Inleiding Dit document is van toepassing op de Klachtencommissie van het LUMC en beschrijft de werkwijze en verantwoordelijkheden van deze commissie. Hiermee wordt voldaan aan

Nadere informatie

Klachtenreglement Externe Klachtencommissie

Klachtenreglement Externe Klachtencommissie Klachtenreglement Externe Klachtencommissie T.b.v. cliënten en hun vertegenwoordigers Vastgesteld door directie & MT Pagina 1 van 14 Inhoudsopgave ALGEMEEN... 3 I ALGEMENE BEPALINGEN... 4 artikel 1: Begripsbepalingen...

Nadere informatie

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule

Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Procedure klachtbehandeling binnen de Bascule Informatie voor cliënten Inleiding De medewerkers van de Bascule behandelen en begeleiden jaarlijks vele cliënten. Zij doen dat met kennis van zaken, zij doen

Nadere informatie

Klachtenregeling. Omnisscholen

Klachtenregeling. Omnisscholen Klachtenregeling Omnisscholen KLACHTENREGELING : INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Hoofdstuk 3 Begripsbepalingen Behandeling van de klachten Paragraaf 1: algemeen Paragraaf 2: de contactpersoon Paragraaf

Nadere informatie

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >>

Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen. Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht. cliënten >> Geestelijke Gezondheidszorg Eindhoven en de Kempen Heeft u een klacht? Het indienen en afhandelen van een klacht cliënten >> 1 Maak uw klacht kenbaar aan de direct betrokkene(n) GGzE heeft als uitgangspunt

Nadere informatie

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI

Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Klachtenregeling/vertrouwenspersoon Stichting TOPKI Paragraaf 1. Begripsbepalingen Artikel 1. Begrippen Klacht: een schriftelijk ingediende uiting van onvrede of teleurstelling van een student of medewerker

Nadere informatie

Klachtenprocedure onderwijs

Klachtenprocedure onderwijs Klachtenprocedure onderwijs HOOFDSTUK 1 Artikel 1: Begripsbepalingen 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs, Wet op de expertisecentra

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen

REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT. Artikel 1 Begripsbepalingen REGLEMENT KLACHTENBEHANDELING GGZ OOST BRABANT Artikel 1 Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder: a klacht: de schriftelijk kenbaar gemaakte uiting van onvrede, komende van een cliënt 1,

Nadere informatie

Klachtenregeling CVO t Gooi

Klachtenregeling CVO t Gooi Deze externe klachtenregeling geldt indien de interne klachtenregeling naar het oordeel van de klager onvoldoende resultaat heeft opgeleverd. Klachtenregeling CVO t Gooi Het bestuur van CVO t Gooi, gelet

Nadere informatie

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen

Klachtenregeling. Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Klachtenregeling Het bevoegd gezag STAIJ; Gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende Klachtenregeling vast. Hoofdstuk

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting MONTON

KLACHTENREGELING Stichting MONTON KLACHTENREGELING Stichting MONTON Het bevoegd gezag van de Stichting MONTON gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad; stelt de volgende

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding

KLACHTENREGELING. Hoofdstuk 1 Inleiding Reglement Onafhankelijke Klachtencommissie KLACHTENREGELING Hoofdstuk 1 Inleiding Op 1 augustus 1995 is de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) in werking getreden. Deze Wet verplicht zorginstellingen

Nadere informatie

Interne klachtenregeling cliënten

Interne klachtenregeling cliënten Interne klachtenregeling cliënten Versie 4.2 (10 juli 2014) / documentverantwoordelijke: Directeur-bestuurder Pagina 1 van 12 Inhoudsopgave Algemeen... 3 Voorwoord... 3 Visie op het omgaan met klachten...

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector

Klachtenreglement. Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Klachtenreglement Klachtenbehandeling door de klachtencommissie van Buurtzorg Nederland op basis van de wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector Artikel 1 Begripsomschrijvingen In dit klachtenreglement wordt

Nadere informatie

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen

GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT. Algemeen GEZAMENLIJKE KLACHTENCOMMISSIE GELDERSE ZORGINSTELLINGEN KLACHTENREGLEMENT Algemeen Artikel 1 1.1 De besturen van de instellingen hebben gezamenlijk een Klachtencommissie ingesteld. 1.2 De Klachtencommissie

Nadere informatie

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014

Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Klachtenregeling Datum: 1 november 2014 Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. Steunpunt SO Fryslân ( hierna steunpunt): een Steunpunt als bedoeld in de Wet

Nadere informatie

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo

Klachtenreglement klachtencommissie Zorg voor Intermetzo Soort document Doel Doelgroep Reglement Het klachtenreglement beschrijft de werkwijze van de klachtencommissie. Leden van de klachtencommissie Zorg, ambtelijk secretaris, klager, klachtenfunctionaris en

Nadere informatie

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS).

Wie kan klagen? Een persoon of organisatie die gebruik maakt of heeft gemaakt van de diensten van een regionale ondersteuningsstructuur (ROS). KLACHTENREGELING ROS-COLLECTIEF Inleiding Indien personen of organisaties een klacht willen indienen die betrekking heeft op (medewerkers van) een regionale ondersteuningsstructuur (ROS), dan dient men

Nadere informatie

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido

Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen. GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Reglement voor de klachtencommissie familie en naastbetrokkenen GGZ ingeest Arkin HVO-Querido Maart 2012 Inhoud ALGEMENTE BEPALINGEN Artikel 1 Definities 3 Artikel 2 Samenstelling, benoeming en ontslag

Nadere informatie

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis.

Klachtenreglement. Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. 1. Begripsbepalingen Ziekenhuis Stichting Oogziekenhuis Zonnestraal. Raad van Bestuur Het door de Raad van Commissarissen benoemde orgaan dat belast is met het bestuur van het ziekenhuis. Directie De groep

Nadere informatie

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Calimero

Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Calimero Klachtenprocedure Kinderdagverblijf Calimero Kinderdagverblijf Calimero LKR nummer: 139026137 Orveltestraat 35 2545 KG Den Haag Tel. 070-3290359 Fax 070-3080447 E-mail: info@kdvcalimero.nl Website: www.kdvcalimero.nl

Nadere informatie

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING

KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING KLACHTREGLEMENT ZELFSTANDIGE BEDRIJFSARTSEN INLEIDING De gezondheidszorg kent het klachtrecht voor patiënten dat sinds 1995 geregeld is in de Wet klachtrecht cliënten zorgsector (WKCZ). Het klachtrecht

Nadere informatie

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers

Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Reglement Klachtencommissie voor vrijwilligers Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1. Vrijwilliger: Iemand die buiten een gezagsverhouding, onbetaald, werkzaamheden

Nadere informatie

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist

Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Reglement van de Klachtencommissie van de Stichting Klachtencommissie Extramurale Medisch Specialistische Zorg te Zeist Toepassingsgebied Artikel 1 Deze regeling is krachtens de Wet Klachtrecht Cliënten

Nadere informatie

Klachtenregeling VeWeVe

Klachtenregeling VeWeVe Klachtenregeling VeWeVe Artikel 1. Definities Aangeklaagde: Auditbureau: Beroep: Bestuur: Cliënt: Klacht: Klachtencommissie: Klager: Kwaliteitsprotocol: Lid: Secretaris: de natuurlijke of rechtspersoon

Nadere informatie

Klachtenprocedure & reglement

Klachtenprocedure & reglement Klachtenprocedure & reglement 1 Klachtenprocedure Inleiding Voor zowel de procedure als het reglement is het model gebruikt dat door de MO-Groep (branchorganisatie Welzijn & Maatschappelijk werk) is ontwikkeld.

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Klachtenreglement Zorgmed

Klachtenreglement Zorgmed 1 Klachtenreglement Zorgmed Inhoudsopgave Inleiding 2 Hoofdstuk 1 Definities 3 Art. 1.1. Art. 1.2. Art. 1.3. Art. 1.4. Klacht Klager Medewerker Klachtencommissie Hoofdstuk 2 Procedure voor behandeling

Nadere informatie

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP

Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Reglement voor klachtafhandeling NeVeP Artikel 1. Begripsomschrijving 1.1 Zorgaanbieder Elk bij de Nederlandse Vereniging van Particuliere Woon- en/of Zorgvoorzieningen (NeVeP) aangesloten (aspirant-)lid.

Nadere informatie

KLACHTENREGELING Stichting OVO

KLACHTENREGELING Stichting OVO KLACHTENREGELING Stichting OVO Het bevoegd gezag van de Stichting voor Openbaar Verenigd Onderwijs in Gorinchem en de regio, gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet onderwijs en de Wet op het

Nadere informatie

Uw klachten, onze zorg

Uw klachten, onze zorg Uw klachten, onze zorg INFORMATIE VOOR DE CLIËNT Onderdeel van Arkin Klachten? Wij horen graag van u. Blijven rondlopen met klachten lost niets op. Integendeel, het staat uw behandeling in de weg; niemand

Nadere informatie

Laatste wijzigingen: 23-06-2014. Interne klachtenprocedure

Laatste wijzigingen: 23-06-2014. Interne klachtenprocedure Laatste wijzigingen: 23-06-2014 Interne klachtenprocedure REGLEMENT INTERNE KLACHTENPROCEDURE Peuterspeelzalen Stichting ZIJN Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1.1 Stichting ZIJN: een rechtspersoon die in

Nadere informatie

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298

Rapport. Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 Rapport Datum: 1 oktober 2001 Rapportnummer: 2001/298 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Stichting Welzijns- en Gezondheidszorg Ambulante Jeugdbescherming en Jeugdhulpverlening heeft geweigerd het

Nadere informatie

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007

Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie. KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Nederlandse Vereniging Psychomotorische kindertherapie KLACHTENREGLEMENT Herziene versie januari 2007 Algemeen Het klachtenreglement van de N.V.P.M.K.T. beschrijft de opvang, bemiddeling en behandeling

Nadere informatie

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015

Klachtenregeling. Klachtencommissie Jeugd Utrecht. 1 juli 2005, herzien januari 2015 Klachtenregeling Klachtencommissie Jeugd Utrecht 1 juli 2005, herzien januari 2015 Aangesloten rechtspersonen: Samen Veilig Midden-Nederland Stichting Youké Stichting Timon Leger des Heils Midden Nederland

Nadere informatie

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers

Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Folder Klachtenregeling voor Cliënten en Wettelijk Vertegenwoordigers Soms verloopt niet alles naar wens. Het kan gaan om kleine problemen, die zonder veel moeite besproken en opgelost kunnen worden. Soms

Nadere informatie

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING

STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING STICHTING BUDDY NETWERK DEN HAAG KLACHTENREGELING Artikel 1: Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: 1. directie: de persoon of verzameling personen die eindverantwoordelijk is/zijn voor

Nadere informatie

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling

KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN. Inhoudsopgave. Algemeen. Begripsomschrijvingen. Richtlijnen klachtenbehandeling KLACHTENREGLEMENT VEGRO VERPLEEGARTIKELEN Inhoudsopgave Algemeen Begripsomschrijvingen Richtlijnen klachtenbehandeling Algemeen Dit klachtenreglement is van toepassing op klachten van of namens cliënten

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ

Klager: Een klant of deelnemer aan het leerwerktraject van de Stichting TVZ K LACHTENREGLEMENT STICHTING TAFELVANZEVEN ROTTERDAM Artikel 1 Begrippen In dit reglement wordt verstaan onder: Commissie: Bestaande uit 4 onafhankelijke leden, hierna te noemen klachtencommissie Stichting

Nadere informatie

b. Bestuur het bestuur van Zorggroep Almere dat op grond van de statuten dagelijks besturen van de instelling tot taak heeft.

b. Bestuur het bestuur van Zorggroep Almere dat op grond van de statuten dagelijks besturen van de instelling tot taak heeft. KLACHTENREGELING ZORGGROEP ALMERE ALGEMEEN Artikel 1 Begripsbepaling In deze regeling wordt verstaan onder: a. Beklaagde: Zorggroep Almere en/of de medewerker tegen wie de klacht zich richt. De medewerker

Nadere informatie

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO)

KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) KLACHTENREGELING REYNAERTCOLLEGE (AANGEPAST VANUIT MODEL KBVO) NOVEMBER 2005 1 Aanhef Het bestuur van de Stichting Katholiek Voortgezet Onderwijs Hulst gelet op de bepalingen van de Wet op het voortgezet

Nadere informatie

Klachtenregeling Slim! Educatief

Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief Klachtenregeling Slim! Educatief 01-09-2013 1 Inhoud Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen... 3 Artikel 1... 3 Hoofdstuk 2 Behandeling van de klachten... 3 Paragraaf 1 De contactpersoon...

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen

KLACHTENREGELING. aangepast: 01 januari 2013. Begripsomschrijvingen KLACHTENREGELING aangepast: 01 januari 2013 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder: a) Cliënt natuurlijke persoon aan

Nadere informatie

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl).

Keurmerkkantoor Een kantoor dat een keurmerk is toegekend door de Stichting Keurmerk Letselschade (www.stichtingkeurmerkletselschade.nl). Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland

Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Landelijke Klachtencommissie VPTZ Geschilregeling tussen VPTZ organisaties en VPTZ Nederland Deze geschilregeling betreft geschilpunten tussen een of meer VPTZ organisaties enerzijds en het bestuur anderzijds

Nadere informatie

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade

Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Klachtenreglement Stichting Keurmerk Letselschade Inhoud 1. Begrippen... 1 2. Vertrouwelijkheid... 2 3. Het indienen van een klacht... 2 4. De klachtenprocedure... 2 5. Kosten klachtprocedure... 3 6. De

Nadere informatie

Bent u ontevreden of heeft u een klacht?

Bent u ontevreden of heeft u een klacht? Algemeen Bent u ontevreden of heeft u een klacht? www.catharinaziekenhuis.nl Inhoud Bent u ontevreden over zaken in het ziekenhuis?... 3 Heeft u een klacht over de Spoedpost in ons ziekenhuis?... 4 Bureau

Nadere informatie

Klachtenregeling Surplus

Klachtenregeling Surplus Klachtenregeling Surplus Surplus wil graag uw mening horen over de geboden zorg en dienstverlening, ook als u een keer niet zo tevreden bent. Daarom heeft Surplus een klachtenregeling voor cliënten opgesteld.

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei

Klachtencommissie Informatie voor de klager. Ziekenhuis Gelderse Vallei Klachtencommissie Informatie voor de klager Ziekenhuis Gelderse Vallei U heeft een klacht ingediend bij de klachtencommissie of overweegt dit te doen. U vindt hier informatie over de werkwijze van de klachtencommissie,

Nadere informatie

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten

NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten NVGzP-reglement voor de behandeling van klachten van cliënten Inleiding Op grond van de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector (WKCZ) is een vrijgevestigd gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog of

Nadere informatie

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg.

KLACHTENPROCEDURE. Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. - 1 - KLACHTENPROCEDURE Volgende procedures zijn van toepassing op gedragingen van alle vrijgevestigde therapeuten en alle behandelaren van VGG Zorg. Vooraf: Het is de bedoeling dat de psychologen, psychotherapeuten

Nadere informatie

Klachtenregeling St.-Jozefmavo

Klachtenregeling St.-Jozefmavo Klachtenregeling St.-Jozefmavo Inhoud 1 Aanhef pagina 2 2 Begripsbepalingen 3 3 Behandeling van de klachten 4 4 Slotbepalingen 9 5 Schema klachtenprocedure 10 6 Klachtroutes 11 1 klachtenregeling St.-Jozefmavo

Nadere informatie

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland

Klachtenregeling Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Openbaar Primair Onderwijs Zuid Kennemerland Het bevoegd gezag van de Stichting Openbaar Primair Onderwijs Zuid-Kennemerland te Bloemendaal; gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en

Nadere informatie

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten

Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten Reglement Interne Bezwarencommissie Friesland College Sectie Cursisten I. Begripsbepalingen In dit reglement wordt verstaan onder : - bezwaarschrift : een schrijven, ingediend door de (adspirant) cursist

Nadere informatie

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid

Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid Protocol Klachtenregeling OPO IJmond, locatie O.B.S. de Molenweid 1 Het bevoegd gezag: de Stichting openbaar primair onderwijs IJmond gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs; gehoord

Nadere informatie

Voorwoord. Adressen: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Ambtelijk secretaris Postbus 4159 9701 ED Groningen

Voorwoord. Adressen: Klachtencommissie Maatschappelijke Dienstverlening Ambtelijk secretaris Postbus 4159 9701 ED Groningen Klachtenreglement Reglement voor het doen van klachten over de hulp- en dienstverlening van de Stichting MJD Groningen, een organisatie op het brede terrein van welzijn en zorg in de gemeente Groningen,

Nadere informatie

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers

Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Niet tevreden? Laat het ons weten! Klachtenregeling voor cliënten en cliëntvertegenwoordigers Bent u niet tevreden? Bij Zideris doen we ons best om goede zorg en ondersteuning te bieden aan onze cliënten.

Nadere informatie

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011

AFASIE VERENIGING NEDERLAND - KLACHTENPROTOCOL geldend per december 2011 Vooraf De vereniging met rechtspersoonlijkheid: Afasie Vereniging Nederland, hierna te noemen: AVN, wenst hierbij een protocol voor het indienen en de afhandeling van klachten over onder meer handelingen,

Nadere informatie

Interne klachtenregeling

Interne klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 Interne klachtenregeling 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klager: een (ex-)leerling,

Nadere informatie

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers

Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Informatie voor cliënten, familieleden en vertegenwoordigers Heeft u een klacht? Laat het ons weten! Florence doet haar uiterste best om goede zorg te verlenen.

Nadere informatie

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN

REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN Instituut voor Maatschappelijk Werk Tilburg e.o. Versie 1.3 April 2005 1 REGLEMENT KLACHTEN CLIENTEN In een klachtrechtreglement ligt vast welke weg een cliënt kan/moet bewandelen

Nadere informatie