gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ;"

Transcriptie

1 B & W b e s l u i t Nummer : Afdeling: Burgerzaken en Belastingen Datum : Onderwerp : Beheerregeling GBA Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland; gezien het voorstel van de afdeling Burgerzaken en Belastingen van 24 mei 2005 registratienummer ; gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministraties persoonsgegevens; besluiten : vast te stellen de volgende BEHEERREGELING GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE PERSOONSGEGEVENS 2005 Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripspalingen Deze regeling verstaat onder: a. De wet GBA: de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (Stb. 1994, 494); b. GBA: de geautomatiseerde gemeentelijke basisadministratie met persoonsgegevens over de bevolking als bedoeld in artikel 2 van de wet GBA; c. Privacyverordening GBA: verordening vastgesteld op basis van de artikelen 96 en 100 van de Wet GBA en op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens, die voorziet in de verstrekking van gegevens uit de basisadministratie; d. De houder: degene die zeggenschap heeft over de GBA, zijnde het college van burgemeester en wethouders; e. De beheerder: de functionaris die onder verantwoordelijkheid van de houder is belast met de dagelijkse zorg voor de GBA; f. Informatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op beleidsvoorbereiding ter zake de GBA, de ontwikkeling van kwaliteitsprocedures, beveiligingsprocedures, verstrekkingsprocedures en privacyprocedures, alsmede de coördinatie bij de uitvoering van deze procedures; g. Gegevensbeheer: het geheel van activiteiten gericht op de inhoudelijke kwaliteitszorg betreffende het gegevens verzamelen, de gegevensverwerking en de informatievoorziening;

2 h. Systeembeheer: het geheel van activiteiten gericht op het technische onderhoud en de ondersteuning van het computersysteem waarop de GBA-toepassing werkt, alsmede het voorzien in de toegangsbeveiliging tot het computersysteem; i. Applicatiebeheer: het geheel van activiteiten gericht op het onderhouden en ondersteunen van het GBA-toepassingssysteem en de waarborging van continuïteit aan de gebruikerszijde van de informatievoorziening; j. Privacybeheer: het geheel van activiteiten gericht op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de ingeschrevenen bij het gegevens verzamelen, gegevens verwerken en de informatievoorziening; k. Gegevensverwerking: het ontlenen van gegevens aan documenten en deze op een voorgeschreven wijze middels het daartoe bestemde toepassingssysteem opnemen in een gegevensbestand; l. Bevroren bevolkingsregister: de registers die zijn ingericht op basis van de Wet op de bevolkings- en verblijfsregisters en het besluit Bevolkingsboekhouding, welke ingevolge de intrekking van de wet en het besluit per 1 oktober 1994 niet meer wordt bijgehouden; m. Aangehaakt gegeven: het gegeven dat niet behoort tot de limitatief bij de wet GBA opgesomde gegevens of tot de gegevens die bij of krachtens het Besluit Bevolkingsboekhouding waren voorgeschreven voor opname in de bevolkingsregisters en toch is opgenomen in de GBA van de gemeente Schouwen-Duiveland; n. Toepassingssysteem: de softwareprogrammatuur en de hardwaremiddelen die worden gebruikt om de GBA in te richten en bij te houden; o. Kwaliteitssteekproef: een controle op de inhoud van gegevenselementen aan de hand van de daaraan ten grondslag liggende brondocumenten en procedures, over een representatief aantal persoonslijsten; p. Persoonslijst: een verzameling van gegevenselementen verdeeld over categorieën die betrekking hebben op een ingeschrevene; q. Periodieke gegevensverstrekking: uitwisseling van gegevens over het GBAnetwerk of via een daartoe door de Minister aangewezen alternatief medium, op basis van een besluit van de Minister op bepaalde momenten over een in het besluit aangeduide groep personen; r. Netwerkverkeer: de gegevensuitwisseling tussen de GBA's onderling en de afnemer, via de daartoe aangewezen lijnverbinding; s. Autorisatie: het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gebruikersmogelijkheden aan een persoon/afdeling of het binnen de toepassingsprogrammatuur toekennen van het niveau van gegevensverstrekking aan binnengemeentelijke afnemers; t. Gebruiker: een voor raadpleging of actualisering van de GBA geautoriseerde persoon. Artikel 1 De beheerder Het hoofd van de afdeling Burgerzaken en Belastingen is beheerder van de GBA en in die hoedanigheid informatiebeheerder. De taak van informatiebeheerder kan geheel of gedeeltelijk worden gemandateerd aan de gegevensbeheerder. Artikel 2 Beheerfuncties a. De houder wijst functionarissen aan die belast worden met: - het applicatiebeheer; - het systeembeheer; - het beveiligingsbeheer. b. De beheerder wijst functionarissen aan die belast worden met: - het gegevensbeheer; - het privacybeheer; - de gegevensverwerking; - het namens het gemeentebestuur afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder e van de wet GBA bedoelde verklaring.

3 c. De beheerder voorziet tevens in de vervanging van de applicatiebeheerder en van de in lid b. vermelde functionarissen. d. De aanwijzingen door de beheerder maken als bijlage onderdeel uit van deze regeling. Artikel 3 Reikwijdte van de beheerregeling De in deze regeling opgenomen bepalingen gelden naast de GBA tevens voor het "bevroren bevolkingsregister" en de in de GBA aangehaakte gegevens die onder de werkingssfeer van de Wet bescherming persoonsgegevens vallen. Hoofdstuk 2 HET INFORMATIEBEHEER Artikel 4 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De informatiebeheerder: a. voorziet in een jaarlijkse planning van de beheeractiviteiten; b. voorziet in een jaarlijkse rapportage aan het gemeentebestuur over de bij a. bedoelde planning, waarbij tevens inzicht wordt gegeven in de kengetallen van de bijhouding- en beheerprocedures; c. voorziet in een jaarlijkse rapportage over de resultaten die voortvloeien uit de in artikel 9, onder a, bedoelde kwaliteitssteekproef; d. voorziet in administratieve beheerprocedures, voor zover hierin niet door of bij de wet GBA is voorzien; e. organiseert periodiek overleg tussen hem en de gegevens-, de applicatie- en de privacy- beheerder; f. voorziet in richtlijnen voor de bijhouding van de GBA-gegevens; g. voorziet in melding aan de gemeentesecretaris van inbreuken op de informatiebeveiliging; h. kan de bij deze regeling behorende bijlagen wijzigen of aanvullen. De wijziging of aanvulling is voor een ieder direct raadpleegbaar; i. ziet er op toe dat de in deze regeling opgenomen bepalingen worden nageleefd; j. ziet er op toe dat de bij of krachtens de wet GBA opgelegde verplichtingen ten aanzien van inrichting en bijhouding, alsmede de beveiliging van de GBA worden nageleefd; k. ziet er op toe dat alle in artikel 2 genoemde functionarissen op de hoogte zijn gesteld van de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBA-toepassingssysteem en van de gevolgen van deze installatie; l. ziet er op toe dat de beveiligingsvoorschriften die voortvloeien uit de wet GBA en het beveiligingsplan worden nageleefd; m. ziet er op toe dat de managementsamenvatting van de driejaarlijkse "periodieke GBA-audit" ter kennis komt van de gemeenteraad; n. ziet er op toe dat onderzoek plaatsvindt naar inbreuken op de informatiebeveiliging en zo nodig maatregelen worden genomen om herhaling te voorkomen; o. beslist over de installatie van nieuwe of gewijzigde versies van het GBAtoepassingssysteem. Artikel 5 Plichten De informatiebeheerder: 1. Hij adviseert de houder over de navolgende aspecten die voortvloeien uit de GBA te weten: - persoonsinformatievoorziening; - beveiliging; - privacy; - gegevenskwaliteit;

4 - personeelsaangelegenheden. 2. Hij of een door hem aan te wijzen functionaris, opgesomd in artikel 3, neemt deel aan buitengemeentelijk overleg inzake onderwerpen die het beheer van de GBA aan- gaan. Hoofdstuk 3 HET GEGEVENSBEHEER Artikel 8 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De gegevensbeheerder: a. is verantwoordelijk voor de juistheid, actualiteit, en betrouwbaarheid van de gegevens die opgenomen zijn of worden in de GBA. b. is vanuit de in het vorige lid bedoelde verantwoordelijkheid bevoegd de gegevensverwerkers aanwijzingen te geven inzake de opname en bijhouding van gegevens in de GBA. c. is verantwoordelijk voor het beheer van de documentatie op het gebied van de Wet en overige regelgeving op het gebied van de GBA. d. verzorgt, namens de informatiebeheerder, de communicatie met de afnemers en andere houders met betrekking tot gegevensvraagstukken en netwerkverkeer; e. voorziet in de behandeling van verzoeken als bedoeld in de artikelen 80, 81 en 82 van de Wet GBA; f. voorziet in het doorsturen van bezwaren, als bedoeld in de artikelen 83 en 86 van de Wet, naar de Commissie bezwaarschriften van de gemeente; g. toetst de waarde die aan de overgelegde brondocumenten kan worden toegekend aan de hand van artikel 36 van de Wet GBA; h. beslist op aangiften en/of verzoekschriften die op grond van de Wet GBA worden gedaan, voor zover hierin niet op andere wijze is voorzien; Artikel 9 Plichten De gegevensbeheerder: a. verricht jaarlijks een kwaliteitssteekproef op het bestand van persoonslijsten van ingeschrevenen. b. neemt deel aan het in artikel 4, onder e, bedoelde overleg. c. controleert dagelijks de actualiseringen die op de persoonslijsten worden aangebracht; d. ziet er op toe dat de foutverslagen, voorvloeiende uit de inkomende netwerkberichten, worden afgehandeld. e. doet van stagnatie bij de in lid c en d bedoelde werkzaamheden, direct mededeling aan de informatiebeheerder; Hoofdstuk 4 HET SYSTEEMBEHEER Artikel 10 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De systeembeheerder a. is verantwoordelijk voor de continuïteit en het technisch onderhoud van het toepassingssysteem; b. is bevoegd direct maatregelen te treffen als de continuïteit van het toepassingssysteem in het geding is, mits achteraf rapportage plaatsvindt aan de informatiebeheerder; c. is verantwoordelijk voor de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem; d. is bevoegd aanwijzingen te geven over: - beheer toepassingssysteem; - beheer van bestanden; - reconstructiemaatregelen.

5 Artikel 11 Plichten De systeembeheerder voorziet in: a. de fysieke beveiliging van het toepassingssysteem en de dagelijkse back-up, die eenmaal per week wordt ondergebracht in een daartoe uitgeruste en beveiligde ruimte op een andere locatie dan de ruimte waarin de GBA apparatuur is opgesteld; b. de technische installatie, na overleg met de applicatiebeheerder, van gewijzigde of nieuwe versies van het toepassingssysteem; c. de beschikbaarheid van het toepassingssysteem overeenkomstig hetgeen daarover intern en met derden is overeengekomen. d. uitwijkvoorzieningen; e. het transport, de veilige opslag van verwijderbare gegevensdragers en deugdelijke periodieke vernietiging daarvan. f. De logging in het toepassingssysteem voor de applicatiebeheerder, de systeemheerder en de leverancier van het toepassingssysteem. Hoofdstuk 5 HET APPLICATIEBEHEER Artikel 12 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De applicatiebeheerder: a. behandelt in overleg met de informatiebeheerder verzoeken van binnengemeenlijke afnemers tot rechtstreekse toegang tot de GBA en kent het autorisatieniveau van de raadpleging toe; b. kent in overleg met de informatiebeheerder de verschillende autorisatieniveaus van raadpleging en gegevensverwerking toe aan de gebruikers van de GBA binnen de cluster Burgerzaken; c. is verantwoordelijk voor de technische afhandeling van de periodieke gegevensdie plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en voor de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de Privacyverordening GBA; d. is verantwoordelijk voor de vormgeving en inhoud van documenten, die rechtstreeks aan de GBA worden ontleend; e. is verantwoordelijk voor de afhandeling van verzoeken omtrent statistische gegevens, voor zover deze niet tot een persoon zijn te herleiden en het, in overleg met de gegevensbeheerder, vervaardigen van diverse selectierapporten; f. is, in overleg met de gegevensbeheerder, verantwoordelijk voor het beheer van de GBA-tabellen en de tabellen van het toepassingssysteem; g. beoordeelt de gevolgen van installatie van nieuwe en/of gewijzigde versies van het toepassingssysteem; h. kan de gebruikers van de GBA aanwijzingen geven met betrekking tot het gebruik van het toepassingssysteem. Hij kan met betrekking tot het gebruik gedragsregels opstellen en interne opleidingen ontwikkelen; Artikel 13 Plichten De applicatiebeheerder a. verstrekt voorlichting aan de gebruikers met betrekking tot de gevolgen van een nieuwe en/of gewijzigde versie van het toepassingssysteem; b. maakt een planning van periodieke gegevensverstrekkingen die op basis van autorisatiebesluiten worden gedaan; c. verzorgt, in overleg met de systeembeheerder, de communicatie bij storingen in hard- en software en stelt de informatiebeheerder van de storing op de hoogte; d. zorgt voor het tijdig opschonen van de gegevensbestanden van via het netwerk ontvangen berichten waarvan de cycli zijn afgehandeld;

6 e. houdt een logboek bij van bijzondere gebeurtenissen die uit zijn bevoegdheid voortvloeien; f. verzamelt alle problemen en klachten, die bij het gebruik van het toepassingssysteem ontstaan en tracht, eventueel door inschakeling van de systeembeheerder of een derde, zo spoedig mogelijk voor een oplossing te zorgen; g. zorgt voor maatregelen om de gevolgen van verkeerd uitgevoerde systematische verstrekkingen ongedaan te maken; h. houdt een verzameling bij van de autorisaties die zijn toegekend voor gegevensverwerking en/of raadpleging; i. zorgt voor logging van medewerkers die gegevens verwerken of raadplegen; j. meldt inbreuken op de informatiebeveiliging aan de informatiebeheerder; k. verzorgt het testen en evalueren van nieuwe versies van het toepassingssysteem alsmede het testen en evalueren van nieuwe apparatuur; l. beslist, na overleg met de informatiebeheerder en de systeembeheerder, over gehele of gedeeltelijke inwerkingtreding van uitwijkprocessen; m. neemt deel aan het overleg genoemd in artikel 4, onder e, en aan het externe overleg van gebruikers van het toepassingssysteem; n. zorgt voor de afhandeling van verzoeken omtrent managementgegevens; o. verzorgt het beheer van de gebruikersdocumentatie van het toepassingssysteem. Hoofdstuk 6 HET PRIVACYBEHEER Artikel 14 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De privacybeheerder: a. zorgt voor de afhandeling van de verzoeken overeenkomstig artikel 102, 1 e en 2 e lid van de Wet GBA; b. zorgt voor de jaarlijkse bekendmaking als bedoeld in artikel 102, 5 e lid van de Wet GBA; c. zorgt voor de behandeling van alle verzoekschriften die op basis van artikel 79, 103 en 104 van de Wet GBA worden ontvangen; d. is verantwoordelijk voor de inhoudelijke afhandeling van de periodieke gegevensverstrekking die plaatsvindt op basis van een autorisatiebesluit van de Minister van Binnenlandse Zaken, van de systematische gegevensverstrekking die plaatsvindt op grond van de Privacyverordening GBA en van de gegevensverstrekking op basis van een besluit van de houder; e. is verantwoordelijk voor het dagelijkse toezicht op de naleving van de privacyvoorschriften voor de GBA die voortvloeien uit de Wet GBA, de Privacyverordening GBA en de Wet bescherming persoonsgegevens. f. is betrokken bij alle bezwaarschriftenprocedures die voortvloeien uit genomen beslissingen op grond van GBA wet- en regelgeving, voor zover bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de belanghebbende aan de orde is; g. heeft het toezicht op de be- en afhandeling van verzoeken om gegevensverstrekking uit de GBA; h. is bevoegd op grond van het in lid e genoemde toezicht, alle gebruikers van het toepassingssysteem aanwijzingen te geven; i. is bevoegd (ongevraagd) advies uit te brengen over alle GBA-procedures en producten, waarbij de bescherming van de persoonlijke levenssfeer in het geding is. Artikel 15 Plichten De privacybeheerder neemt deel aan het in artikel 4, onder 2, genoemde overleg.

7 Hoofdstuk 7 DE GEGEVENSVERWERKER Artikel 16 Toezicht, bevoegdheden en verantwoordelijkheden De gegevensverwerker is verantwoordelijk voor: a. het verwerken van de gegevens overeenkomstig de in de Wet GBA, of daaruit voort- vloeiende regeling, voorgeschreven wijze, voor zover de verwerker daartoe door de applicatiebeheerder is geautoriseerd; b. het verzamelen van de daarvoor bestemde gegevens; c. de archivering van de brondocumenten op grond waarvan hij de gegevens heeft verwerkt; d. de behandeling van het netwerkverkeer, behalve de periodieke gegevensverstrekking; e. de kennisgeving aan geregistreerde voor wat betreft de verwerking van: - wijziging van het naamgebruik; - een binnengemeentelijke verhuizing; - een vervolginschrijving; f. de toezending van de complete persoonslijst aan de geregistreerde ingeval van - een eerste inschrijving in de GBA en - een hervestiging uit het buitenland; g. de toezending van de hoofdlijnen van de GBA-gegevens conform artikel 78, 3 e lid van de Wet GBA. Artikel 17 Plichten De gegevensverwerker draagt er zorg voor dat bij de verwerking van gegevens deze verwerking via het toepassingssysteem direct tot hem herleidbaar is. Hoofdstuk 8 OVERIGE BEPALINGEN Artikel 18 Intrekking oude regeling De beheerregeling GBA, vastgesteld op 28 mei 2002, wordt ingetrokken. Artikel 19 Inwerkingtreding De regeling treedt in werking op de dag na haar bekendmaking. Artikel 20 Citeertitel De regeling wordt aangehaald als "Beheerregeling GBA 2005". Artikel 21 Inzage De regeling en haar bijlage liggen ter inzage bij de beheerder. Aldus vastgesteld in de vergadering van 31 mei 2005 Burgemeester en wethouders van Schouwen-Duiveland, De secretaris, De burgemeester, drs. ir. J.W. de Vos MPA mr. J.J.P.M. Asselbergs

8 Bijlage I bij de GBA-beheerregeling Aanwijzing van de beheerfunctionarissen. Op grond van artikel 4 van de GBA-beheerregeling wijst het hoofd van de afdeling Burgerzaken en Belastingen de volgende beheerfunctionarissen aan: Gegevensbeheer Als gegevensbeheerders en plaatsvervangers van elkaar worden aangewezen: M.C. Deurloo-van Dongen T.C. Gebraad J. van Nieuwenhuijze Systeembeheer Als systeembeheerders en vervangers voor elkaar zijn door de houder aangewezen: J.C. Clarisse C.J. Dekker C.J. Hanse Applicatiebeheer Als applicatiebeheerder is door de houder aangewezen: P.J. van de Panne Als diens vervanger wordt aangewezen: M.C. Deurloo-van Dongen Gegevensverwerking Als gegevensverwerkers en vervangers van elkaar worden aangewezen: de baliemedewerkers en GBA-specialisten van de cluster Burgerzaken Privacybeheer Als privacybeheerders en vervangers van elkaar worden aangewezen: M.C. Deurloo-van Dongen T.C. Gebraad Aangewezen ambtenaren Als ambtenaren belast met het afnemen van de in artikel 36, lid 2, onder sub e, van de Wet GBA bedoelde verklaring en als vervangers van elkaar worden aangewezen: de baliemedewerkers (in vaste dienst) en GBA-specialisten van de cluster Burgerzaken Zierikzee, 31 mei 2005 Het hoofd van de afdeling Burgerzaken en Belastingen a.i., J.C.J.M. Starmans

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Winsum, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluit vast te stellen de navolgende Beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene Bepalingen Burgemeester en wethouders van de gemeente Grootegast; Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluiten: Vast te stellen de navolgende beheersregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009 CVDR Officiële uitgave van Heemstede. Nr. CVDR29983_1 18 januari 2018 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Heemstede 2009 Burgemeester en wethouders van Heemstede, gelet op

Nadere informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie

Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Zundertse regelgeving / Wetstechnische informatie Naam regeling Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Citeertitel Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Nadere informatie

de beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

de beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. CVDR Officiële uitgave van Sittard-Geleen. Nr. CVDR64522_1 15 mei 2018 de beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Sittard-Geleen, Gelet

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie is

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menaldumadeel, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oldebroek, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: vast te stellen de navolgende beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente CVDR Officiële uitgave van Neder-Betuwe. Nr. CVDR76881_2 22 mei 2018 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Neder-Betuwe GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens CVDR Officiële uitgave van Leeuwarden. Nr. CVDR6957_1 17 mei 2017 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR132568_1. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR132568_1. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR132568_1 5 september 2017 Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen 2011 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden; gelet op de: - Wet gemeentelijke

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Hoogeveen, gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; besluiten: vast te stellen de volgende Beheerregeling Gemeentelijke

Nadere informatie

1.1 Beheerregeling BRP

1.1 Beheerregeling BRP 1.1 Beheerregeling BRP HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat onder: de Wet: de Wet Basisregistratie persoonsgegevens (Wet BRP). bevroren bevolkingsregister: de registers die

Nadere informatie

GBA-beheerregeling 2007

GBA-beheerregeling 2007 GBA-beheerregeling 2007 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling GBA-beheerregeling 2007 Citeertitel GBA-beheerregeling Lelystad

Nadere informatie

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels voor Basisregistratie Personen Beheerregeling BRP

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels voor Basisregistratie Personen Beheerregeling BRP CVDR Officiële uitgave van Oegstgeest. Nr. CVDR600609_1 15 december 2016 Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oegstgeest houdende regels voor Basisregistratie Personen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Coevorden Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Citeertitel Besloten door Deze versie

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) h gemeente Hardinxveld-Giessendam Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) gemeente Hardinxveld-Giessendam Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Deze regeling verstaat

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Preview. Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Preview Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Wordt na goedkeuring van de wet BRP vervangen door Beheerregeling Basisregistratie Personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Menterwolde, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te

Nadere informatie

Preview. Beheerregeling Basisregistratie personen

Preview. Beheerregeling Basisregistratie personen Preview Beheerregeling Basisregistratie personen Gemeentelijk Efficiency Adviesbureau bv Schoonouwenseweg 10 2821 NX Stolwijk 0182-341350 info@gea-bv.nl Versie: preview Datum: oktober 2014 Gemeentelijk

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Bijlage Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Oosterhout, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP)

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zaanstad. Nr. 35060 22 april 2015 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN (BRP) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Beheerregeling GBA GBA-Beheerregeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Staphorst, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente De Bilt, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN Burgemeester en wethouders van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Besluit: Vast te stellen de navolgende beheerregeling gemeentelijke

Nadere informatie

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal;

Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; Beheerregeling basisregistratie personen Stadskanaal 2015college *Z0038C32CA4* Burgemeester en wethouders van de gemeente Stadskanaal; overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Lelystad Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Lelystad Officiële naam regeling Beheerregeling

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Vlagtwedde Deze regeling is in werking getreden op 12-11-2009. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie

Nadere informatie

Beheerregeling GBA. Aanhef

Beheerregeling GBA. Aanhef Beheerregeling GBA + bijlage.doc Gemeente Ferwerderadiel Beheerregeling GBA Aanhef In oktober 1994 is de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) ingevoerd in Nederland. Bij de invoering

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente CVDR Officiële uitgave van Zeewolde. Nr. CVDR96311_1 21 november 2017 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens gemeente Zeewolde Burgemeester en wethouders van de gemeente Zeewolde,

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR28425_1. Beheersregeling GBA Nieuwegein. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

CVDR. Nr. CVDR28425_1. Beheersregeling GBA Nieuwegein. Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen CVDR Officiële uitgave van Nieuwegein. Nr. CVDR28425_1 22 mei 2018 Beheersregeling GBA Nieuwegein gelet op de artikelen 14 en 120 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; b e sl u

Nadere informatie

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag,

BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, RIS297867 BEHEERREGELING BASISREGISTRATIE PERSONEN DEN HAAG 2017 Het college van burgemeester en wethouders van Den Haag, gelet op: - de Wet basisregistratie personen; - het Besluit basisregistratie personen;

Nadere informatie

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014:

BESLUIT. Vast te stellen de navolgende beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014: Gemeenteblad 526 Beheerregeling basisregistratie personen gemeente Voorst 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Voorst, Gelet op de Wet basisregistratie personen; BESLUIT Vast te stellen de navolgende

Nadere informatie

Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens CVDR Officiële uitgave van Heerhugowaard. Nr. CVDR77209_1 7 november 2017 Beheerregeling Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Daar waarin deze regeling de mannelijke

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie College Onderwerp: V20100167 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie Collegevoorstel Inleiding: Ingevolge de Wet Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (artikel 14 lid 1) dient

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120

GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 GEMEENTEBLAD 2003 nr. 120 Burgemeester en wethouders van de gemeente Maassluis; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid 1 van de Wet Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens; besluiten: vast

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Gemeente Hillegom Burgemeester en wethouders van de gemeente Hillegom; gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende:

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; CVDR Officiële uitgave van Breda. Nr. CVDR340193_1 17 oktober 2017 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2014 Het college van burgemeester en wethouders van Breda; gelet

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Asten. Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Asten. Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; CVDR Officiële uitgave van Asten. Nr. CVDR49594_1 3 oktober 2017 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie gemeente Asten. Burgemeester en wethouders van de gemeente Asten, Gelet op artikel 14 van

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014

Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roosendaal. Nr. 56170 10 oktober 2014 Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie persoongegevens Gemeente Roosendaal 2014 Burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Bijlagen: 1. Verordening

Bijlagen: 1. Verordening ; '-3 ' 03 & 8R IJJ!JJ ' 2 I gemeente Oosterhout Datum: 27maart2009 Nummer raadsno Onderwerp: Vaststellen verordening GBA. xi IK/o 3 J NOTA VOOR DE RAAD w Portefeuillehouder: urgemeester f Bijlagen: 1.

Nadere informatie

Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens CVDR Officiële uitgave van Dongen. Nr. CVDR12244_1 12 september 2017 Beheersregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongen; gelet op

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk.

GEMEENTEBLAD. Nr. 82293. Beheerregeling BRP 2015. 8 september 2015. Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordwijk. Nr. 82293 8 september 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk

Nadere informatie

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def

RV.ID.14.tk.002 Beheerregeling BRP def Beheerregeling BRP Algemeen Op grond van de Wet basisregistratie personen (wet BRP) is het college niet verplicht om een beheerregeling op te stellen. Uit het oogpunt van eenheid van persoonsinformatie-

Nadere informatie

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA;

gelet op het bepaalde in de artikelen 1.10 en 1.11 van de Wet basisregistratie personen en het Logisch Ontwerp GBA; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Breda. Nr. 154513 10 november 2016 Beheerregeling voor de gemeentelijke basisregistratie personen Breda 2016 Het college van burgemeester en wethouders van Breda;

Nadere informatie

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP)

Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn. Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Gemeente Hoorn (Regeling beheer BRP) GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Hoorn. Nr. 59180 23 oktober 2014 Regeling beheer basisregistratie personen Gemeente Hoorn Zaaknummer: 1075273 Burgemeester en wethouders van de Gemeente Hoorn,

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Teylingen, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Marum; gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens; besluiten vast te stellen

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA)

Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) CVDR Officiële uitgave van Eemsmond. Nr. CVDR58178_1 11 oktober 2016 Beheerregeling gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (GBA) Burgemeester en wethouders van de gemeente Eemsmond; Gelet op

Nadere informatie

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Beheerregeling voor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Geconsolideerde tekst van de regeling Burgemeester en wethouders van de gemeente Breda; gelet op het bepaalde in artikel 14, lid

Nadere informatie

Toelichting op beheerregeling BRP

Toelichting op beheerregeling BRP Toelichting op beheerregeling BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van persoonsgegevens

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 516

GEMEENTEBLAD. Nr. 516 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Noordoostpolder. Nr. 516 2 januari 2015 Regeling Beheer en Toezicht BRP Noordoostpolder 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordoostpolder, Gelet

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN

CVDR. Nr. CVDR104991_1. Beheerregeling BRP. Hoofdstuk 1 ALGEMENE BEPALINGEN CVDR Officiële uitgave van Maastricht. Nr. CVDR104991_1 17 maart 2017 Beheerregeling BRP Burgemeester en wethouders van de gemeente, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet

Nadere informatie

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel

beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Zaltbommel Algemene informatie Gegevens van de regeling Bestuursorgaan dat regeling vaststelde burgemeester en wethouders van Zaltbommel

Nadere informatie

Beheerregeling persoonsinformatievoorziening Nissewaard Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op:

Beheerregeling persoonsinformatievoorziening Nissewaard Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet op: CVDR Officiële uitgave van Nissewaard. Nr. CVDR484764_1 29 mei 2018 Beheerregeling persoonsinformatievoorziening Nissewaard 2017 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard; gelet

Nadere informatie

vaststellen Beheerregeling Basis Registratie Personen gemeente Heusden

vaststellen Beheerregeling Basis Registratie Personen gemeente Heusden Zaaknummer: AVGWVS09 Onderwerp vaststellen Beheerregeling Basis Registratie Personen gemeente Heusden Collegevoorstel Inleiding Voor de invoering van de Basis Registratie Personen dient de gemeente te

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen 1 Burgemeester en wethouders van de gemeente Heemskerk, Gelet op de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; Wet bescherming persoonsgegevens

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Lisse

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Lisse GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lisse. Nr. 128144 30 december 2015 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Lisse Burgemeester en wethouders van de gemeente Lisse, Gelet

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens en de Wet bescherming

Nadere informatie

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014)

Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2014 / 078 Naam Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Nijmegen (2014) Publicatiedatum 7 oktober 2014 Opmerkingen - Vaststelling van het reglement

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen

Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen CVDR Officiële uitgave van Barneveld. Nr. CVDR126012_1 24 januari 2017 Beheerregeling gemeentelijke Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Barneveld, Gelet op artikel 14 van

Nadere informatie

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar

Alleen ter besluitvorming door het College. Collegevoorstel Openbaar Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen gemeente Nijmegen Programma / Programmanummer Dienstverlening & Burgerzaken / 1011 BW-nummer Portefeuillehouder

Nadere informatie

Beheerregeling BRP 2015

Beheerregeling BRP 2015 Beheerregeling BRP 2015 Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Noordwijk; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Putten

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Putten CVDR Officiële uitgave van Putten. Nr. CVDR335058_1 22 mei 2018 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Putten Vastgesteld bij besluit van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 0.1 Status : definitief Auteur : mevrouw D.A. van den Brink/ Mevrouw G.W. van de Waal-Jansen Datum : 22 september 2014 BMC Implementatie Inhoud

Nadere informatie

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016

Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zutphen. Nr. 114757 24 augustus 2016 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Zutphen 2016 Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen Het

Nadere informatie

Gemeente Heusden - Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen gemeente Heusden

Gemeente Heusden - Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen gemeente Heusden GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Heusden. Nr. 74405 12 augustus 2015 Gemeente Heusden - Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie Personen gemeente Heusden Inleiding Sinds 1 januari 2010

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarden, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast te stellen de navolgende regeling beheer en toezicht

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 CVDR Officiële uitgave van Rotterdam. Nr. CVDR322070_1 21 mei 2019 Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr augustus Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch.

GEMEENTEBLAD. Nr augustus Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente 's-hertogenbosch. Nr. 108653 5 augustus 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente s-hertogenbosch,

Nadere informatie

Beheerregeling gemeentelijke BRP gemeente Amersfoort

Beheerregeling gemeentelijke BRP gemeente Amersfoort GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Amersfoort. Nr. 55569 8 oktober 2014 Beheerregeling gemeentelijke BRP gemeente Amersfoort Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amersfoort:

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP)

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht basisregistratie personen (BRP) Versie : 1.0 Status : definitief Datum : 2 september 2014 BMC Implementatie pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Steenwijkerland

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Steenwijkerland GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Steenwijkerland. Nr. 60369 6 juli 2015 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Steenwijkerland Inhoud Regeling beheer en toezicht basisregistratie

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Maassluis

GEMEENTEBLAD. Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Maassluis Officiële uitgave van de gemeente Maassluis GEMEENTEBLAD Nummer: 12 Datum bekendmaking: 3 maart 2015 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Maassluis Regeling beheer

Nadere informatie

gelet op de Wet basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens; b e s l u i t e n :

gelet op de Wet basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens; b e s l u i t e n : Gemeente Boxtel Burgemeester en wethouders van de gemeente Boxtel; gelet op de Wet basisregistratie personen en Wet bescherming persoonsgegevens; b e s l u i t e n : vast te stellen de navolgende: Beheerregeling

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Leeuwarderadeel, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten:

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Informatiebeveiliging Gemeenten» Vakgebieden» Vakgebied BRP» Regeling Beheer en toezicht BRP» Algemeen Regeling beheer en toezicht basisregistratie

Nadere informatie

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Zeist. Nr. 6238 22 januari 2015 Gemeente Zeist - Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen R egeling beheer en toezicht b asisregistratie p ersonen

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie : 5.0 Status : definitief Auteur : mevrouw G.J. van Amersfoort / de heer H.M. Dieperink Datum 02-09-2015 BMC Implementatie pagina 1 van 17 Inhoud

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Onderwerp: Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Overbetuwe 2014 Ons kenmerk: 14BWB00065 Burgemeester en wethouders van de gemeente Overbetuwe; gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Uithoorn

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Uithoorn, Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Uithoorn GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Uithoorn Nr. 4520 9 januari 2019 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen gemeente Uithoorn Het college van burgemeester en wethouders van de

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht BRP

Regeling beheer en toezicht BRP Regeling beheer en toezicht BRP Inhoudsopgave Inleiding... 3 Beheer en toezicht... 3 Verdeling beheer- en toezichtrollen... 4 Beveiligingsbeheer en beveiligingscontrol... 4 Privacybeheer... 4 Leeswijzer...

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht)

GEMEENTEBLAD Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) Gemeente Wijk bij Duurstede Het college van Burgemeester en wethouders van de gemeente Wijk bij Duurstede; overwegende dat: - het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisregistratie

Nadere informatie

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij

Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Beheersregeling GBA gemeente Wijk bij Duurstede Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie: Officiële naam regeling: Citeertitel: Vastgesteld door: Onderwerp: Deze versie is geldig tot(als de vervaldatum

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Epe. Nr. 162301 22 november 2016 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Epe, Gelet op de Wet basisregistratie

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR404479_1

CVDR. Nr. CVDR404479_1 CVDR Officiële uitgave van Rheden. Nr. CVDR404479_1 5 september 2017 Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen 2014 Burgemeester en wethouders van de gemeente Rheden; gelet op de: - Wet basisregistratie

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen

Hoofdstuk 1 Aanwijzen functionarissen Regeling beheer en toezicht basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente het Bildt, Gelet op de Wet basisregistratie personen; Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: Vast

Nadere informatie

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit.

Artikel 3 De informatiebeheerder beheert de gemeentelijke voorziening, de levering aan het gegevensmagazijn en het autorisatiebesluit. CVDR Officiële uitgave van Almelo. Nr. CVDR376092_1 3 juni 2016 regeling beheer en toezicht basisregistratie personen gemeente Almelo kenmerk: BenW - 1504348 Burgemeester en Wethouders van Almelo: Gelet

Nadere informatie

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen

Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Gemeenteblad nr. 395, 23 november 2017 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, Gelet op de: Wet basisregistratie personen. Wet bescherming

Nadere informatie

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014

Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Rotterdam. Nr. 56226 9 oktober 2014 Eerste wijziging Beheerregeling gemeentelijke basisregistratie personen Rotterdam 2014 Het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen

Beheerregeling GBA Maasdriel 2010 en bijlagen 1 t/m 5. Beheerregeling GBA. Toelichting. 1 Algemeen Beheerregeling GBA Toelichting 1 Algemeen In artikel 14 van de Wet GBA is opgenomen dat de hoofdlijnen van het beheer van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moeten zijn beschreven, vastgelegd

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Lelystad. Nr. 128742 28 december 2015 Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen

Hoofdstuk 1 - Algemene bepalingen Reg.nr. INT-11-00914 Het college van burgemeester en wethouders van Oldenzaal; üerneenxe Of dfioiaaf gelet op het bepaalde in artikel 14 van de Wet gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens en de

Nadere informatie

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP

Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Toelichting op regeling beheer en toezicht BRP Inleiding Sinds 1 januari 2010 geldt voor de hele overheid, en dus ook binnen gemeenten, de verplichting om bij de uitvoering van taken gebruik te maken van

Nadere informatie

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015

Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 gemeente Lelystad 2015 Collegebesluit Nummer: 150023577 Het college van de gemeente Lelystad, BESLUIT: De Regeling Beheer en Toezicht Basisregistratie personen gemeente Lelystad 2015 vast te stellen onder

Nadere informatie

Beheerregeling Basisregistratie Personen

Beheerregeling Basisregistratie Personen Beheerregeling Basisregistratie Personen Versie september 2016 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Veere; - overwegende dat het noodzakelijk is de hoofdlijnen van het beheer van

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP pagina 1 van 18 Inhoud TOELICHTING OP REGELING BEHEER EN TOEZICHT BRP... 3 INLEIDING... 3 BEHEER ÉN TOEZICHT... 4 VERDELING BEHEER- EN TOEZICHTROLLEN...

Nadere informatie

CVDR. Nr. CVDR481103_1. Deurne. Hoofdstuk 1: Aanwijzen functionarissen

CVDR. Nr. CVDR481103_1. Deurne. Hoofdstuk 1: Aanwijzen functionarissen CVDR Officiële uitgave van Deurne. Nr. CVDR481103_1 31 juli 2018 Regeling beheer en toezicht Basisregistratie personen voor de gemeente Deurne Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne, Gelet op

Nadere informatie

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP

Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Veghel. Nr. 59834 8 juli 2015 Toelichting op de Regeling Beheer en Toezicht BRP Versie: 4.1 Status: definitief Auteur: de heer J.G. Verhaar en mevrouw A.M.A.M.

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen

GEMEENTEBLAD. Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Regeling beheer en toezicht Basisregistratie Personen Burgemeester en wethouders van de Gemeente Houten, Gelet op de: Wet Basisregistratie Personen. Wet bescherming persoonsgegevens. Besluiten: vast te

Nadere informatie